Vad säger EKMR och Barnkonventionen om klimatet?

2021-03-31 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Reglerar europakonventionen och/eller barnkonventionen någon form av klimatpolitik?Tack på förhand.
Adam Rajab |Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga.När det kommer till den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna finns det ingen artikel som uttryckligen reglerar klimatet/miljön. Istället har EU ett antal klimatmål utsatta för 2030 och 2050. Du kan ta del av dessa samt övrig klimatpolitik från EU här. I Barnkonventionen finns ingen direkt uttrycklig reglering för hur konventionsstaterna ska ställa sig till miljö- och klimatmål . Dock stadgas det att konventionsstaterna är överens om att barnets utbildning ska syfta till att utveckla respekt för naturmiljön, enligt artikel 29 e). Man får istället främst vända sig till klimatkonventionen (United Nations Framework Convention on Climate Change, förkortad UNFCCC), som behandlar förpliktelser för konventionsstaterna att åtgärda klimatförändringar (som exempelvis att minska växthusgaserna i atmosfären). Du kan läsa mer om klimatkonventionen på Naturvårdsverkets hemsida. Hoppas att du fick svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag förtydliga så gott jag kan. Med vänliga hälsningar,

När måste man senast yrka ogiltigförklaring av en uppsägning?

2021-03-22 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Vilken är tidsgränsen för att rapportera företaget som sparkade mig?
Adam Rajab |Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga.Vad är problemet?Jag tolkar det som att du undrar över hur lång tid man har på sig att yrka ogiltigförklaring av en uppsägning eller ett avskedande. När det kommer till frågor om uppsägning och/eller avsked är det lagen om anställningsskydd (LAS) som man vänder sig till. Hur lång tid har man på sig att yrka ogiltigförklarande av en uppsägning?Huvudregeln är att en arbetstagare som avser att yrka ogiltigförklaring av en uppsägning eller ett avskedande, ska underrätta arbetsgivaren om detta senast två veckor efter det att uppsägningen eller avskedandet skedde. Har arbetstagaren inte fått något sådant besked om ogiltighetstalan som stadgas i uppsägnings- eller avskedsbeskedet, uppgår dock tidsfristen till en månad och räknas från den dag då anställningen upphörde (40 § första stycket LAS). Som huvudregel har arbetsgivaren alltså en skyldighet att redan i beskedet om uppsägning/avsked ange vad du ska iaktta för det fall du vill göra gällande att uppsägningen är ogiltig eller yrka skadestånd med anledning av uppsägningen (8 § andra stycket LAS). Om du känner dig osäker på hur du kan gå vidare med ditt ärende rekommenderar jag dig att du bokar tid med en av våra duktiga jurister. Du kan boka tid enkelt och direkt på https://lawline.se/bokaHoppas du fick svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag förtydliga så gott jag kan. Med vänliga hälsningar,

Ingår aktiebolag i en skilsmässa?

2021-03-03 i Bodelning
FRÅGA |Hej, Ingår aktiebolag som min man äger i bodelningen vid en skilsmässa? Vi har inget äktenskapsförord.Har bodelningsförättaren rätt att inhämta information om tillgångar och skulder i bolaget?Hur inhämtas info om tillgångar utomlands?
Adam Rajab |Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline. Nedan kommer en redogörelse för din fråga.Vad är problemet? Jag tolkar det som att du undrar över vad som händer med bolaget i de fall en eventuell skilsmässa inträffar och en bodelning behöver göras. I detta fall blir äktenskapsbalken (ÄktB) den primära lag som man vänder sig till. Vad händer med bolaget vid en eventuell bodelning?Huvudregeln är att ett äktenskap upplöses antingen genom att en av makarna dör eller ifall någon av makarna begär äktenskapsskillnad (1 kap. 5 § ÄktB). När ett äktenskap upplöses ska en bodelning göras (9 kap. 1 § första stycket ÄktB). I denna bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Allt som inte klassificeras som enskild egendom ska anses utgöra giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB). Av 7 kap. 2 § ÄktB framgår vad som är enskild egendom. Utifrån den information du anger i frågan verkar det som att aktiebolaget inte faller in under enskild egendom och därför ska den alltså ingå i bodelningen. Bodelningsförrättarens utredningSom huvudregel ska bodelningsförrättaren vid behov se till att bouppteckning förrättas. Varje make ska uppge sina tillgångar och skulder. Om en make underlåter att lämna uppgifter till bouppteckningen, får domstolen på ansökan av bodelningsförrättaren förelägga och döma ut vite (17 kap. 5 § första stycket ÄktB). På din begäran kan det även komma att bli aktuellt att din man behöver bekräfta riktigheten av en upprättad bouppteckning med ed inför domstolen (17 kap. 5 § andra stycket ÄktB). I ett sådant fall får domstolen inte avsluta målet förrän eden har avlagts. Även här får domstolen förelägga och döma ut vite. Ovanstående bestämmelser gör att man rimligtvis kan anta att din man har ett eget intresse av att se till att lämna korrekta uppgifter om sina tillgångar och skulder, vare sig inrikes eller utrikes. I vart fall har bodelningsförrättaren enligt sitt uppdrag en skyldighet att utreda samtliga tillgångar och skulder som ska omfattas av bodelningen. Det finns ingen uttrycklig reglering gällande hur bodelningsförrättaren ska gå tillväga för att samla in uppgifter eller att denne är begränsad till att enbart utreda tillgångar och skulder utrikes. En bodelningsförrättare är alltså inte förhindrad att utreda tillgångar och skulder utanför Sverige. Föreligger misstanke om att den andra parten har tillgångar utomlands är detta i så fall något som först och främst bör tas upp med bodelningsförrättaren.Om du känner dig osäker på hur du kan gå vidare med din fråga rekommenderar jag dig att du bokar tid med en av våra duktiga jurister. Du kan boka tid enkelt och direkt på https://lawline.se/bokaHoppas du fick svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag förtydliga så gott jag kan. Med vänliga hälsningar,

Kan man begära ut en avliden anhörigs journal?

2021-02-28 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Min pappa dog 2001.Vi barn har aldrig fått se nåt papper om orsaken. Mamma har sagt under alla år att det sprack i magen. Men min ena bror såg på när han dog och har misstänkt nåt helt annat. Kan man så här många år efter få ta del av en förälders journal?Detta är i Värmland /KarlstadMvh
Adam Rajab |Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga.För att man ska kunna ta del av en avliden anhörigs journal så måste man först beställa ett så kallat dödsfallsintyg med släktutredning. Mer om dessa intyg och hur du beställer ett sådant går att hitta på Skatteverkets hemsida. Därefter är proceduren för att begära ut själva journalen i princip densamma som när du begär ut din egen journal; kontakta mottagningen där din pappa fick vård/var inskriven. Behöver du hjälp med att distribuera din begäran eller om du inte vet vilken mottagning som utfört vården, kontakta regionarkivet i den region som du tillhör. Här är exempelvis informationssidan för journaler för regionarkivet i Norrbotten. Vad gäller både beställandet av dödsfallsintyget samt begäran av journalen finns ingen uttrycklig tidsangivelse på när man senast måste komma in med en beställning/begäran. Med vänliga hälsningar,

Binder en muntlig överenskommelse med en tidigare hyresvärd även den nya hyresvärden?

2021-03-25 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej vi ingick ett muntligt avtal med vår förra hyresvärd ang förråds plats på en vind. Nu vill vår nya hyresvärd att vi ska tömma vinden och bara använda det andra förrådet. Men vi har alltid haft två och på hyreskontraktet står bara förråd. Men muntligt har vi alltid haft två. Hur fungerar det? Mvh
Adam Rajab |Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga.Vad är problemet? Jag tolkar det som att du undrar över hur giltigheten av ert muntliga avtal ser ut i förhållande till er nya hyresvärd. När det kommer till frågor om avtalstolkning är det avtalslagen som man vänder sig till. Den muntliga överenskommelsen med den förra hyresvärdenUtifrån den information du har angett i din fråga tolkar jag det som att ni hade en muntlig överenskommelse om två förråd; ett på en vind och ett annat vid en sedvanlig förrådsplats. Som huvudregel gäller det att muntliga avtal är giltiga under förutsättning att de accepteras omedelbart (3 § andra stycket avtalslagen). Det verkar alltså som att den muntliga överenskommelsen med den förra hyresvärden var ett giltigt avtal. Är den muntliga överenskommelsen med den förra hyresvärden bindande även för den nya hyresvärden?En stark huvudregel är att ett avtal enbart binder parterna som nedtecknar det. Enbart i vissa situationer tar en ny part "över" avtalet från en gammal part. I erat fall är ett sådant övertagande aktuellt när det kommer till byte av hyresvärd. Däremot så tar den nya hyresvärden endast över det som skriftligen stadgas i hyresavtalet. Den muntliga överenskommelsen som ni hade med den tidigare hyresvärden ses i detta fall som ett "tillägg" i det redan existerande hyresavtalet, som den nya hyresvärden inte har en skyldighet att iaktta. Om du känner dig osäker på hur du kan gå vidare med din fråga rekommenderar jag dig att du bokar tid med en av våra duktiga jurister. Du kan boka tid enkelt och direkt på https://lawline.se/bokaHoppas du fick svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag förtydliga så gott jag kan. Med vänliga hälsningar,

Kan ett mål om ringa stöld avslutas utan en rättegång?

2021-03-04 i Strafföreläggande
FRÅGA |Jag har åkt fast för ringa stöld. Jag har erkänt, men vet inte om att jag har gjort detta. Under polisförhör fick jag se filmen från butikens övervakningskamera, jag bröt ihop totalt när jag ser vad jag gjorde. Jag har varit under hård press under många år o har alltid varit ärlig och vill göra rätt, känner inte igen mig själv att göra så här. Nu ska jag till rättegång. Varför kan de inte bara ge straff istället för rättegång när jag har erkänt, kostar en massa onödig tid o pengar för samhället. Jag mår psykiskt väldigt dålig för detta o skäms o tycker det känns extremt jobbigt med rättegång, vad kan man göra?
Adam Rajab |Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga.När det kommer till frågor om brottmål är det brottsbalken och rättegångsbalken som man får vända sig till. Jag uppfattar det som att du undrar varför du behöver infinna dig vid en rättegång eftersom du har erkänt till brottet. I vissa fall kan åklagaren meddela ett så kallat strafföreläggande till den misstänkte. Ett strafföreläggande innebär att den misstänkte föreläggs ett bötesstraff, efter vad åklagaren anser att brottet bör föranleda, som den misstänkte får godkänna omedelbart eller inom en viss tid (48 kap. 2 § första stycket första meningen rättegångsbalken). Detta ersätter alltså en vanlig rättegång på så sätt att man godkänner strafföreläggandet och betalar böterna som stadgas i strafföreläggandet.Bötesstraff får föreläggas genom strafföreläggande beträffande brott för vilket böter ingår i straffskalan (48 kap. 4 § första stycket första meningen rättegångsbalken). I ditt fall är brottet som begåtts ringa stöld, vilket regleras i 8 kap. 2 § brottsbalken. Straffskalan för ringa stöld är böter eller fängelse i sex månader. Eftersom böter ingår i straffskalan finns alltså möjlighet till att ett strafföreläggande kan meddelas.Det avgörande är dock ifall åklagaren faktiskt gör bedömningen att det kan bli aktuellt med ett strafföreläggande i ditt fall. Det föreligger alltså ingen skyldighet för åklagaren att meddela strafföreläggande per automatik bara för den misstänkte erkänner till brott. Exempelvis kan det vara fallet att det är oklart vilket straff som ska utdömas, och då måste man hålla en rättegång. I ditt fall finns det dessvärre inget annat alternativ än att infinna sig vid rättegången. Om du känner dig osäker på hur du kan gå vidare med ditt ärende rekommenderar jag dig att du bokar tid med en av våra duktiga jurister. Du kan boka tid enkelt och direkt på https://lawline.se/bokaHoppas du fick svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag förtydliga så gott jag kan. Med vänliga hälsningar,

Har man rätt till sjuklön som tim-/behovsanställd?

2021-02-28 i Sjuk
FRÅGA |Hej! Jag är behovs/timanställd på ett företag, alltså har jag ingen sjuklön om jag skulle sjukskrivas som jag förstått det. När jag sökte jobbet stod det dock följande i jobbannonsen på arbetsförmedlingen: "Omfattning: heltid/deltid (50 - 100%), anställningsform: tillsvidare- eller tidsbegränsad anställning." Betyder detta att jag har rätt till 50% sjuklön vid sjukskrivning eller står jag helt utan ersättning?
Adam Rajab |Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline.Jag uppfattar det som att du undrar över huruvida du har rätt till sjuklön från din arbetsgivare utifrån din nuvarande anställning. I detta fall blir sjuklönelagen tillämplig. Har jag rätt till sjuklön som tim-/behovsanställd? Du uppger att du har en behovs-/timanställning på företaget. En sådan benämns i juridisk mening som en intermittent anställning. Med detta menas det med att vid varje arbetstillfälle som uppstår, så uppstår det ett nytt anställningsförhållande. Sammanfattningsvis betyder detta att ifall det finns dagar emellan arbetspassen räknas dessa juridiskt sett inte "in" i anställningen. Arbetstagarens rätt till sjuklön gäller från och med den första dagen av anställningstiden. Är den avtalade anställningstiden kortare än en månad inträder dock rätten till sjuklön endast om arbetstagaren tillträtt anställningen och därefter varit anställd fjorton kalenderdagar i följd. Detta följer av 3 § första stycket sjuklönelagen. För att du ska ha rätt till sjuklön måste du alltså ha jobbat minst fjorton kalenderdagar i följd. Sjuklönen hade i så fall gett dig ersättning för de dagar du var schemalagd och alltså inte för mellanliggande dagar. Detta eftersom sjuklönelagen enbart tar sikte på faktiskt inkomstbortfall, oavsett vilken anställning man innehar. För att komma fram till en närmare slutsats kring huruvida du faktiskt har rätt till sjuklön i detta fall hade jag behövt mer information om din anställning, inbokade arbetspass och dylikt. Spelar det någon roll att annonsen angav en tillsvidare-/tidsbegränsad anställning?Vad gäller din fundering kring att jobbannonsen på Arbetsförmedlingen kan denna i sig inte vara juridiskt bindande, utan detta hade varit något som hade kunnat tas upp vid ingåendet av anställningen från din sida. Ibland kan arbetsgivaren välja att erbjuda en arbetssökande en provanställning eller timanställning först för att få en idé om hur denne klarar av arbetsuppgifterna innan arbetsgivaren anställer en på heltid eller deltid, trots att jobbannonsen efterlyste en heltid/deltidsanställning. Det som är det avgörande i detta fall är alltså det anställningsavtal som du skrev under med arbetsgivaren.Om du känner dig osäker på hur du kan gå vidare med din fråga rekommenderar jag dig att du bokar tid med en av våra duktiga jurister. Du kan boka tid enkelt och direkt på https://lawline.se/bokaHoppas att du fick svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag förtydliga så gott jag kan. Med vänliga hälsningar,

Kan man öppna upp ett bankkonto utan samordningsnummer?

2021-02-28 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej, En bekant till mig har nyligen flyttat till Sverige. Hon har inget personnummer, men även inte samordningsnummer heller. Hon försökte öppna ett bankkonto hos en av Sveriges kreditsintitutioner eller banker för att sköta sin ekonomi. Hon frågade några och har fått nej utan samordningnummer. Vet ni om det går att skaffa ett svenskt bankkonto utan samordningsnummer?? Tack på förhand
Adam Rajab |Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga.Om man inte har ett samordningsnummer kommer man dessvärre inte kunna öppna upp ett svensk bankkonto. Du kan läsa mer om detta på regeringens hemsida. Med vänliga hälsningar,