Begära ut handlingar från förskolan

2021-10-21 i Sekretess
FRÅGA |Hej. Förskolan där vårt barnbarn går har nyligen skickat in en orosanmälan till socialtjänsten. Undrar nu om föräldrarna har rätt att få kopia på denna anmälan...? Anledningen är att föräldrarna anser att förskolan inte lämnat exakt likadana uppgifter i orosanmälan som socialtjänsten meddelade dem när de blev kontaktade. Undrar även om föräldrarna har rätt att få kopior på förskolans dokumentation kring barnet.
Franck Olofsson |Hej Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Reglerna som styr detta finns främst i Offentlighet och Sekretesslagen (OSL). I normalfallet har en enskild rätt att få ut alla handlingar som rör denne själv (12 kap. 1 § OSL). Enligt 12 kap. 3 § OSL gäller att vårdnadshavare till barn också har denna rätt. Dock kan den rätten begränsas. Det finns två tydliga undantag enligt samma paragraf. Det ena undantaget säger att handlingarna inte ska lämnas ut om det kan antas att den underårige lider betydande men om uppgiften röjs för vårdnadshavaren. Det andra undantaget säger att om det finns någon mer bestämmelse i OSL som stadgar att ytterligare undantag ska göras så gäller den. I 26 kap. OSL behandlas socialtjänsten. I 26 kap. 1 § OSL står det att sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men. Vid t ex en orosanmälan skulle det innebära att om det finns minsta risk att uppgiftslämnaren skadas om hen avslöjas finns det anledning att säga nej för socialtjänsten. Detta gäller dock inte i normalfallet för den som lämnat uppgiften som en del i sin tjänst, vilket förskolepersonal har gjort. I 23 kap. OSL behandlas kommunala förskolor. I 23 kap. 1 § OSL står det att sekretess gäller för enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men. Alltså samma som för socialtjänsten. Både 26 kap 1 § och 23 kap 1 § OSL gäller i princip även mot vårdnadshavare. Observera att OSL bara omfattar offentlig verksamhet så om förskolan är privat är det inte säkert att det går att få ut handlingar. Du undrar om dokumentation över barnet på förskolan också kan lämnas ut. I normalfallet skulle jag säga att det ingår i det som kan begäras ut. Det beror på om det kan betraktas som allmän handling eller inte. Vad som är en allmän handling definieras i 2 kap. Tryckfrihetsförordningen (TF). Enligt 2 kap. 4 § TF är en handling är allmän, om den förvaras är inkommen eller upprättad. En systematisk dokumentation över ett barn i förskolan får i normalfallet anses vara upprättad och därmed allmän handling. Om de begär ut handling och nekas då kan man överklaga det beslutet (6 kap. 7 § OSL). För att kunna göra det behöver de få ett skriftligt avslagsbeslut. Hoppas att du fått en överblick över dessa lite snåriga lagar. Sammanfattningsvis borde det i normalfallet inte vara allt för svårt att få ut handlingar för vårdnadshavare till ett barn.

Kan min sambo ta över halva mitt hus

2021-10-09 i Bodelning
FRÅGA |Hej!Min sambo och jag har gjort slut och han hävdar nu att han har rätt till halva vinsten av huset. Jag äger huset till 100% och står på alla lån för det. Han har inte betalat något för huset vid köptillfället. Jag fick i samband med köpet av huset även låna pengar av min mamma, vilket möjliggjorde köpet. Jag hävdar att jag köpte huset till mig och mina två barn (som inte är min sambos barn). Kom direkt från en bodelning där mitt ex köpte ut mig ur huset vi ägde tillsammans. Jag kände att det var viktigt att jag ägde min nuvarande bostad helt själv då samboförhållandet som nu har tagit slut var så otroligt nytt. Lånet jag fick av min mamma fick jag dessutom under premissen att jag skulle stå som enda ägare av huset. Detta är dock inget som står i skuldebrevet, däremot har det uttalats muntligt med ett vittne närvarande.Min ex-sambo tror nu även att han har rätt att bo i huset varannan vecka med sina barn och att jag då bör hålla mig bort och vice versa. Detta till vi har löst bodelningen. Vad gäller egentligen? Har han öht rätt att bo kvar tills vi har löst allt? Känner mig helt förtvivlad och förstår inte hur jag inte kan anses äga mitt eget hus.
Franck Olofsson |Hej Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Om Sambolagen:Det avgörande är om din ex-sambo flyttade in i huset i samband med att du köpte huset eller inte och om du hade för avsikt att ni skulle bo där gemensamt. Om du köpte huset för att ni skulle bo där tillsammans (använda bostaden gemensamt) så har sambon rätt till halva värdet av huset vid en bodelning trots att huset är ditt. Detta framkommer av 3 § och 8 § Sambolagen (SamboL). Bestämmelserna gör många förvånade. Den känsla av förtvivlan som du uttrycker delar du med många. Många tycker det är svårt att förstå att halva ens egendom plötsligt kan anses vara någon annans för att man flyttat ihop med en person och efter en tid väljer att flytta isär. Det framgår inte riktigt av din fråga om din ex-sambo flyttade in samtidigt som du köpte huset eller inte. Du hävdar i vart fall att du inte köpte huset med tanken på samboendet. Om du har möjlighet att bevisa detta skulle det kanske kunna vara en framkomlig väg. Enligt de så kallade förarbetena till Sambolagen så är den avgörande faktorn (i de fall då samboskapet inleds samtidigt som husköpet görs) vad som är avsikten med köpet (prop. 1986/87:1 s. 258). Om lånet:Det finns möjlighet att via testamente eller gåvobrev ge någon annan pengar med villkor att egendomen ska vara enskild. Det betyder att den egendom man fått eller den egendom som ersatt denna (om man t ex använt pengar till att köpa ett hus) inte får bodelas. Ett muntligt uttalande vid ett lån är däremot inget som jag kan se påverkar bodelningsreglerna. Dessutom var ju villkoret att du skulle äga huset och det villkoret uppfylldes ju. Om boendefrågan:Om det visar sig att bodelningsreglerna i Sambolagen gäller finns det regler i Sambolagen om boende. Det finns möjlighet för en sambo att ansöka om att domstolen skall avgöra boendefrågan tillfälligt (28 § SamboL). Den som inte har rätt att bo kvar måste flytta (29 § SamboL). Det som främst avgör frågan är vem som bäst behöver bostaden. Sammanfattning:Finns det möjlighet för dig att bevisa att du inte hade för avsikt att huset skulle användas för din och din ex-sambos gemensamma användning vid köptillfället har du ett mycket bättre utgångsläge eftersom Sambolagens regler om bodelning då inte längre gäller. Kom ihåg att alltid i fortsättningen skriva ett samboavtal där det framgår att Sambolagen inte ska gälla, så du slipper hamna i den här situationen igen. Hoppas du fick svar på dina frågor.

Kan ägande av andel i bostadsrätt påverka bostadsbidraget

2021-09-29 i Försäkringskassan
FRÅGA |Jag äger en bostadsrätt som min dotter hyr i andra hand. Nu tänker jag skriva in henne som delägare på 5-10 procent. Hon bor där ensam tillsammans ned ett barn. Kommer hon då fortsatt att ha rätt till bostadsbidrag, hon kommer ej att ha lån på bostaden
Franck Olofsson |Hej Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Bostadsbidrag kan sökas för alla former av boende. Det som kan påverka bostadsbidraget är att hennes förmögenhet ju ökar. Enligt 97 kap. 2 § 4 punkten Socialförsäkringsbalken (SFB) så räknas förmögenhet med när det ska räknas fram hur mycket bidrag man kan få. I 97 kap. 6 § SFB står det att 15 procent av den sammanlagda förmögenhet som överstiger 100 000 kronor ska räknas med i det belopp som ligger till grund för bostadsbidraget. Ju högre den summan är ju mindre bostadsbidrag. I 97 kap. 8 § SFB hänvisas det till "Lag om förmögenhet vid beräkning av vissa förmåner" för att avgöra vad som är förmögenhet. I den lagen framgår det att bostadsrätt är en förmögenhet (4 §) och hur den värderas (7§ 3 stycket). Hoppas du fick svar på din fråga.

Överlåtelseförbud och hembud av fastighet i testamente

2021-09-29 i Testamente
FRÅGA |Arv av fritidsfastighetJag är ensamstående (make avliden)Jag äger sedan 1978 en fritidsfastighet vid en stor sjö. Marknadsvärde ca 4 milj uppskattat.Mina två barn ska ärva fastigheten som enskild egendom. Om en arvtagare vill sälja kan jag på ngt vis förhindra att fastigheten säljs på öppna marknaden? Det är inte aktuellt f.n men vad framtiden innebär vet jag inte. Tänkte att tax värdet kan vara värdemätare som skrivs i testamentet
Franck Olofsson |Hej Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar din fråga som om du undrar om du i ditt testamente kan skriva in begränsningar kring hur dina barn kan förfoga över sin andel i den fastighet de ärver tillsammans. Samägd egendom regleras enligt den så kallade Samäganderättslagen. I 6 § Samäganderättslagen framgår att om delägarna inte kan komma överens om de ska sälja eller inte har var och en rätt att begära att hela egendomen säljs på offentlig auktion. Det är att denna bestämmelse inte ska gälla som du kan skriva in i ditt testamente. Ett överlåtelseförbud i testamentet innebär att du motsätter dig att egendomen kan säljas vidare. Med ett överlåtelseförbud kan Samäganderättslagens 6 § sättas ur spel (se t ex NJA 1989 s. 9) Av din fråga fattar jag som att du ändå vill att syskonen ska kunna sälja till varandra. I så fall måste detta också regleras i testamentet. Jag tolkar det också med tanke på din fundering om taxeringsvärdet som att du önskar att det syskon som vill sälja sin andel i så fall endast får sälja till det andra syskonet till ett pris motsvarande taxeringsvärdet. Av allt att döma går även detta går bra att reglera i testamentet (NJA 1990 s. 18). Det blir ett slags hembud. Du kan alltså skriva in i testamentet att andelen i fastigheten endast får överlåtas mellan syskonen till taxeringsvärdet. När du formulerar ditt testamente bör du såklart ta hjälp av en jurist så att allt blir korrekt. Hoppas du fick svar på din fråga.

Hur kan hjälpa mor med betalningar på banken

2021-10-21 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej, har en förälder kvar i livet och hon är 90 år och behöver hjälp med ekonomin m.m. Vi bor 15 mil från varandra och jag har en framtidsfullmakt från henne. Jag vill ha dispositionrätt på ett av hennes konton så jag kan betala räkningar samt förvalta hennes ekonomi utgifter kläder m.m. Hon har inget emot det och jag är den enda släktingen. Hon bor på äldreboende och är oftast sängliggande så det är svårt att få henne till banken. Närmaste kontor är 4 mil bort. Hur går vi tillväga för att lösa detta dilemma?
Franck Olofsson |Hej Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det finns sedan år 2017 en möjlighet för anhöriga att sköta ekonomin när någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande inte längre har förmåga att ha hand om sina ekonomiska angelägenheter (17 kap. 1 § Föräldrabalken). I behörigheten ingår att sköta den dagliga livsföringen. I detta innefattas i sin tur normalt att betala räkningar och dyl. genom dispositionsrätt till den närståendes konto. Du skriver att du dessutom har en framtidsfullmakt. Det framgår dock inte huruvida du aktiverat framtidsfullmakten eller inte. Om du har aktiverat framtidsfullmakten bör det räcka att visa upp den för banken. Med tanke på att anhörig-behörighet i de flesta fall är tillräckligt så borde framtidsfullmakt som i normalfallet är en mycket mer omfattande behörighet absolut fungera. Ett alternativ om du inte vill aktivera framtidsfullmakten är att din mamma skriver på en fullmakt för bankärenden. En sådan fullmakt kan banken ge dig. Mitt råd är att du för säkerhets skull kontaktar din mammas bank och frågar hur du ska göra. Olika banker kan tolka dessa regler olika och kan ha olika rutiner.

Kan en svägerska ärva

2021-09-30 i Arvsordning
FRÅGA |Kan en svägerska vara dödsbodelägare?Min huvudman som just avlidit var ogift tvillingsyster till en man som avled 2013. Broderns fru är den enda kvarvarande nära anhöriga. Är denna svägerska dödsbodelägare och har hon arvsrätt?
Franck Olofsson |Hej Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Svaret på din fråga är att din huvudmans broders fru inte har någon arvsrätt. Den så kallade istadarätten, alltså rätt att ta arv i annans ställe, tillkommer bara barn till den döde arvingen (2 kap. 2 § Ärvdabalken). Då brodern av allt att döma inte har några barn eller barnbarn o s v kommer ingen släkting ärva. Eventuell kvarlåtenskap tillfaller allmänna arvsfonden såvida inget annat framkommer av testamente.

Kan man överlåta hyreskontrakt till kompis

2021-09-29 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej Lawline. Tack för att ni finns. Min fråga är, får min kompis ta över hyreskontraktet?Jag bor och står som hyresgäst på en lägenhet och för nästan fyra år sen flyttade min kompis in och är sedan dess folkbokförd där. Nu ska jag testa att bo med min sambo ett år och vill även vara folkbokförd där. Måste jag säga upp kontraktet eller kan jag överlåta det till honom ? Jag har hört att det finns något som heter besittningsskydd, gäller det för min vän ?
Franck Olofsson |Hej Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Reglerna om övertagande av lägenhet skiljer sig åt för sambor och kompisar. Det finns dock inget för en utomstående betraktare (hyresvärden) som skiljer en sambo från en kompis man bott ihop med, såvida det inte finns barn med i bilden. Det betyder att om ni felaktigt påstår att du och din kompis varit sambor så finns det i princip inget sätt för hyresvärden att kontrollera detta. Att göra så är naturligtvis inget jag rekommenderar, men det är bra att du vet vad som gäller. Regler för sambor:Om en sambo har lägenheten först och den andre sambon flyttar in efter så ingår inte lägenheten i den så kallade samboegendomen eftersom de inte skaffat den gemensamt. Då kan alltså inte lägenheten överföras i bodelning (8 § Sambolagen och 12 kap. 33 § Jordabalken(JB)). Trots detta finns det sätt som en sambo kan överta hyreskontraktet. Enligt 12 kap. 47 § 2 st. JB finns det möjlighet för en sambo att överta hyreskontraktet om den sambon som har hyreskontraktet flyttar. Detta under förutsättning att hyresvärden kan nöja sig med den andra sambon som hyresgäst. Det betyder att den sambon ska ha ekonomiska möjligheter att betala hyran och vara skötsam. Regler för kompisar:Enligt 12 kap. 34 § JB finns det en möjlighet för närstående att överta hyresrätten om denne varaktigt bott med den som innehar hyreskontraktet. Med varaktigt menas minst tre år. Med närstående menas i första hand nära släktingar (föräldrar och barn) och även sambo. Det har visat sig mycket svårt att få tillstånd att överta lägenheten som närstående om man räknas som kompis eller vän. Detta kan ske endast om det finns särskilda omständigheter. Sammanfattningsvis finns det möjlighet för sambor att överta en hyresrätt, men för vänner är det mycket svårt, för att inte säga omöjligt. Hoppas du fick svar på din fråga.

Inneboende eller sambo

2021-09-11 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej!Jag hade från ca december 2020, en inneboende hos mig för ett tag sedan. Detta är någon jag då hade ett förhållande med och som räknades in under "familj" under denna "inneboendeperiod" men som jag sedan bröt upp förhållandet med men personen fick då tillfälligt vara kvar som inneboende. Idag har vi en tvist ang. denna betalning när "hen" bodde hos mig under denna tid och menar på att jag sagt att "hen" inte behövde betala gemensamma kostnader under perioden pga en bortgång från "hens" sida i samband med uppbrottet i förhållandet. Detta förnekar jag att jag sagt utan har sagt att "hen" kan betala detta senare men jag hjälper under tiden.I dagsläget har jag som skriver haft en syster boende hos mig tillfälligt pga en viss livsförändring hos henne och där har jag däremot sagt att hon inte behöver betala gemensamma kostnader pga blodsband."Hen" tycker inte detta är ok eftersom jag sagt att "hen" också ingick i min familj men jag förklarade att det inte är helt samma sak för mig och att det berodde på mycket annat.Så, därför tänker inte "hen" betala pga detta eftersom hen yrkar på att jag inte sagt att det behövs vilket jag som sagt förnekar. Jag har ÄVEN hittat ett inneboendeavtal på detta som vi gjorde då där det står tydligt att gemsamma kostnader (hyra, el) ska betalas av båda. På avtalet står även mitt och hens namn och personnummer samt 2 underskrifter från vardera parter. Detta vägrar hen kolla eller svara på.Kan jag på något sätt gå vidare med detta avtal?
Franck Olofsson |Hej Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Din fråga är om jag förstått dig rätt om du kan använda inneboende-avtalet för att kräva in de pengar som den inneboende personen är skyldig dig i hyra. Det handlar ytterst om din inneboende räknas som sambo eller inte. Vi har i Sverige en lag som heter Sambolagen som säger att om två personer bor ihop och har parrelation räknas de som så kallad sambo. Det är alltså lagens kriterier som bestämmer om någon ska drabbas av lagens rättsverkningar eller inte. Parternas överenskommelse spelar mindre roll. Att vi har en sådan lag förvånar många. Enligt 1 § Sambolagen är kriterierna för att räknas som sambo att två personer ska bo ihop, ha en parrelation (vilket innebär att det normalt ska förekomma sex i relationen) samt att man ska ha gemensamt hushåll (vilket innebär att man delar på vardagliga sysslor eller utgifter). Det krävs också en viss varaktighet på förhållandet (tiden skiljer sig åt beroende på omständigheter, men 6 månader ska man ha bott ihop, det är en tumregel). Tyvärr för din del är det du som måste bevisa att ert förhållande inte varit ett samboförhållande. Denna omvända bevisbörda förvånar också många. Det är mycket svårare att kräva en sambo på pengar för levnadskostnader som hyra än att kräva en inneboende på hyran. Utgångspunkten i många rättsfall är att det inte är möjligt att kräva en sambo på pengar för vardagskostnaderna (se t ex rättsfallet NJA 2019 s 23). Förhoppningsvis bodde ni inte tillräckligt lång tid ihop för att din inneboende skulle räknas som sambo. Jag hoppas också för din skull att inneboende-avtalet kan fungera som ett bevis på att ni inte varit sambor. Den formuleringen som du säger att inneboende-avtalet har, det vill säga att ni ska dela på gemensamma kostnader kan dock uppfattas som att ni hade en överenskommelse om gemensamt hushåll. Om du tror att din inneboende räknas som inneboende enligt lagen skulle du kunna vända dig till kronofogden och kräva in din hyra, eller stämma personen vid tingsrätt. Hoppas du fick svar på din fråga.