Vad händer med mitt föräldraskap om min fru adopterar min vuxna son?

2021-01-23 i Adoption
FRÅGA |Min son förlorade sin mamma , min fru, då han var 5 år gammal.Jag giftade om mig då han var 8 år. Detta var ett vällyckad beslutt:min son och min fru er väldig nära, och hon vill gärna adoptera honom ochhan vill gärna att hon blir " rigtig" mamma för honom.Min son er nu 18 år ( vuxen) och det er vuxen- adoption det omhandlar.Fråga: om min fru söker om adoption av min son förlorar jag då något rättsligti mitt förhållande till min son ? Eller ska jag vara med-sökande i adoption ( av min ägen son) ?
Alice Nordlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta om din fru kan adoptera din son trots att han fyllt 18 år. Jag kommer nedan att beskriva om adoption av vuxen är möjlig, hur ni kan gå tillväga för att inleda en adoption och vilka rättsliga följder en adoption får.Bestämmelser rörande adoption finns i föräldrabalken.Kan din fru adoptera din vuxna son?Det är under vissa förutsättningar möjligt att adoptera en vuxen person, detta brukar kallas vuxenadoption. En person som fyllt 18 år får endast adopteras om det finns särskild anledning till adoption, med hänsyn till det personliga förhållandet som föreligger mellan den som vill adoptera (din fru) och den som vill bli adopterad (din son). Adoptionen måste också i övrigt ses som lämplig (4 kap. 4 § 1 st. föräldrabalken).Vid bedömningen av om det finns särskild anledning till adoption, beaktas om din fru som vill adoptera har uppfostrat din son som vill bli adopterad. Domstolen beaktar också om adoptionen på annat sätt avser att bekräfta en relation som motsvarar relationen mellan ett barn och en förälder, vilket det i ert fall verkar göra (4 kap. 4 § 2 st. föräldrabalken).Eftersom din fru funnits med under en stor del av din sons uppväxt och din son verkar se henne som sin riktiga mamma, tyder det på att det finns särskilda skäl för att adoptionen ska beviljas.Hur går ni tillväga för att genomföra en adoption?Den som vill adoptera ska göra en adoptionsansökan, det är alltså din fru som ska lämna in ansökan (4 kap. 11 § föräldrabalken). Adoptionsansökan ska lämnas in till tingsrätten på den ort där din fru har sin hemvist (4 kap. 12 § föräldrabalken).Sveriges Domstolar har en guide för hur ni kan göra för att ansöka om adoption, samt vilka uppgifter ni behöver lämna in. För att komma till guiden klicka här. Vilka rättsliga följer får en adoption?Eftersom det är din fru som ansöker om adoption om din son och jag utgår från att ni är gifta, innebär en beviljad adoption att din son kommer ses som ert gemensamma barn (4 kap. 21 § föräldrabalken). Du behöver därför inte stå som medsökande. Ni kan istället beskriva i adoptionsansökan att ni är gifta, att din sons biologiska mamma är avliden och att din nuvarande fru vill stå som förälder gemensamt med dig eftersom hon varit med under en stor del av din sons uppväxt. Eftersom ni är gifta så kommer du inte förlora ditt föräldraskap till din son. Ett barn kan juridiskt sett ha två föräldrar. Det som händer om adoptionen beviljas är att din fru övertar det juridiska föräldraskapet från din sons biologiska mamma.En följd av att din fru ses som juridisk förälder, är att din son får arvsrätt från din fru (4 kap. 21 § föräldrabalken). Det innebär att din son kommer ärva din fru vid hennes bortgång.Sammanfattningsvis innebär det att ditt föräldraskap till din son inte kommer påverkas av att din fru adopterar din son.Hoppas du fick svar på din fråga! Om du undrar något mer är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen.Med vänlig hälsning,

Hur utformar jag en framtidsfullmakt

2021-01-20 i Avtal
FRÅGA |Hej ! Var kan jag finna blanketter att fylla i för följande.Om jag eller min maka blir sjuk och inte kan hantera sin eller våran gemensamma ekonomi skall ansvaret överlåtas till make/maka som är frisk och skall då överta ansvaret för gemensamt och den sjukes ekonomi.
Alice Nordlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!På din fråga låter det som att ni vill upprätta en framtidsfullmakt. Jag kommer nedan att förklara vad en framtidsfullmakt är och hur ni kan hitta lämpliga mallar för att utforma en sådan.Vad är en framtidsfullmakt?En framtidsfullmakt innebär att du väljer vem eller vilka som ska företräda dig och ha hand om dina angelägenheter om du i framtiden inte längre kan ha hand om dem själv på grund av sjukdom, psykisk störning eller liknande (1 § lag om framtidsfullmakter). Den person som du väljer att företräda dig kallas fullmaktshavare. Framtidsfullmakten får omfatta ekonomiska och personliga angelägenheter (2 § 1 st. lag om framtidsfullmakter).Vilka angelägenheter får en framtidsfullmakt omfatta?I lagen står vilka åtgärder som en framtidsfullmakt inte får omfatta. Man utgår på så sätt i lagen från att så länge framtidsfullmakten inte berör undantagen, så är den tillåten och giltig. De undantag som finns är att en framtidsfullmakt inte kan ge fullmaktshavaren behörighet i frågor om att ingå äktenskap, upprätta testamente eller liknande frågor av personlig karaktär. En fullmaktshavare får inte heller vidta åtgärder enligt hälso- och sjukvårdslagen eller tandvårdslagen (2 § 2 st lag om framtidsfullmakter). Det är dessa undantag som finns för vad en framtidsfullmakt får omfatta. Annars får en framtidsfullmakt omfatta alla andra personliga och ekonomiska angelägenheter.Hur ska en framtidsfullmakt utformas?Det finns ingen generell mall för hur en framtidsfullmakt ska se ut. Det finns dock i lagen en del formella krav som måste uppfyllas. Framtidsfullmakten måste vara skriftlig, du som ger fullmakten måste vara över 18 år och kapabel att själv ta hand om dina angelägenheter (3 § lag om framtidsfullmakt). Fullmakten ska undertecknas av dig själv och bevittnas av två personer som också ska underteckna fullmakten. Den som du ger fullmakt till får inte vara vittne (4 § lag om framtidsfullmakter).Av framtidsfullmakten måste det också framgå att det är just en framtidsfullmakt, vem/vilka som är fullmaktshavare, vilka angelägenheter som fullmakten omfattar och om övriga villkor gäller (5 § lag om framtidsfullmakter).Hur kan man upprätta en framtidsfullmakt?Till att börja med så behöver ni en varsin framtidsfullmakt för att ge varandra fullmakt att företräda varandra om någon av er skulle bli sjuk. Det krävs alltså du upprättar en framtidsfullmakt som ger din maka rätt att företräda dig, samt att din maka upprättar en framtidsfullmakt som ger dig rätt att företräda henne.Genom att söka på google kan ni finna en del gratismallar, för att se ett exempel klicka på någon av dessa:Exempel 1Exempel 2Det ni behöver tänka på är dock att mallen är generellt utformad och kanske inte passar just era önskemål. Ni skulle dock kunna kika på mallen för inspiration och sedan utforma ett eget dokument som passar er.Önskar ni personlig hjälp att utforma en framtidsfullmakt för era personliga behov, så rekommenderar jag er att ta hjälp av Lawlines jurister. För att kontakta dem klicka här.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Underhållsskyldighet i samkönad relation

2021-01-19 i Underhåll
FRÅGA |Jag (kvinna) och min fru är gifta och ska separera men jag har inte vårdnaden om någon av hennes barn. Kan hon kräva mig på underhållsstöd?
Alice Nordlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är endast föräldrar som har en underhållsskyldighet gentemot sina barn (7 kap. 1 § föräldrabalken). Svaret på din fråga beror därför på om du juridiskt sett är fastställd som förälder till barnen.Av din fråga framgår inte om du är förälder till någon av barnen. Enligt rättsliga principer fastställs en kvinna som föder ett barn direkt som förälder. Under vissa förutsättningar kan även en kvinna som lever i en samkönad relation, som inte föder barnet, juridiskt fastställas som förälder genom dom. Det gäller till exempel om den födande kvinnan genomgått en insemination, att du som maka samtycker till behandlingen och det är sannolikt att barnet tillkommit genom behandlingen (1 kap. 9 § föräldrabalken). Sammanfattningsvis innebär det att om du antingen genom att ha fött något av barnen eller genom dom står som förälder till barnen, så är du underhållsskyldig.Har du inte fött något av barnen eller fastställts som förälder till din frus barn genom dom, är du inte underhållsskyldig för barnen. Det innebär att din fru inte kan kräva dig på underhållsbidrag.Hoppas du fick svar på din fråga! Om mitt svar väckte andra funderingar, är du varmt välkommen att höra av dig till oss Lawline igen.Med vänlig hälsning,

Får jag begravas tillsammans med mitt husdjur?

2021-01-17 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej, jag ordnar med eget testamente och framtidsfullmakt. Det tänder många övriga tankar. Vill därför fråga om det är tillåtet att ta med egna redan kremerade djur när jag själv ska begravas?
Alice Nordlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser om begravning finns i begravningslagen.Du får inte begravas tillsammans med ditt husdjurDet framgår inte av begravningslagen om djur får begravas tillsammans med människor. Av ett beslut från Länsstyrelsen i Västmanland som tolkar begravningslagen framgår dock att djur inte är får begravas på begravningsplatser som är avsedda för människor. Beslutet är vägledande för tolkning av begravningslagen gällande beslut även för andra delar av Sverige. Det innebär att djur, även de som redan kremerats, inte får ligga i samma grav som en människa. Det är därför inte möjligt att begravas tillsammans med sitt husdjur.En annan möjlighet – strö ut askan?Något ni istället skulle kunna göra är om någon närstående till dig strör ut din och djurets aska på samma plats. För att strö ut aska av en avliden person på annan plats än en begravningsplats, måste ni söka tillstånd från Länsstyrelsen. Tillståndet kan inte sökas på förhand, utan ska sökas efter du gått bort. Tillståndet ska sökas av den person som ansvarar för din gravsättning, det kan till exempel vara en anhörig eller ett ombud. Om du önskar att din aska sprids tillsammans med ditt husdjur, råder jag dig berätta detta för dina närstående. Ett alternativ kan också vara att skriva ned din önskan i ett dokument som du förvarar tillsammans med eventuellt testamente.Hoppas du fick svar på din fråga! Om mitt svar väckte ytterligare frågor, är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen.Med vänlig hälsning,

Hur lång tid i förväg har jag rätt till schema?

2021-01-20 i Övrigt
FRÅGA |Hej, Jag är deltidsanställd sedan nästan 2 år tillbaka på 50% i restaurang. Har varit föräldraledig och ska snart tillbaka på min arbetsplats men min chef informerar mig om att hon inte "kan" sammanställa schema minst 2 veckor i förväg utan detta sker i slutet av veckan för nästa veckas schema. Detta är svårt då min hustru arbetar kommunalt och behöver planera möten osv och ifall hon behöver gå tidigare för att hämta vår dotter på dagis.Är detta tillåtet att få schema på så kort varsel?
Alice Nordlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser om arbetstid och förläggning av arbete finns i arbetstidslagen Hur lång tid i förväg har jag rätt till schema?Vilken tid som gäller beror på om det finns kollektivavtal på din arbetsplats eller inte. Om det finns ett kollektivavtal som reglerar hur lång tid i förväg en arbetstagare ska få sitt schema, så gäller kollektivavtalet istället för lagen. Finns inget kollektivavtal på arbetsplatsen, så gäller bestämmelserna i arbetstidslagen.Enligt lagen har du som arbetstagare rätt att få schema två veckor i förväg (12 § 1 men. arbetstidslagen). Syftet med bestämmelsen är att ge vissa grupper, främst deltidsanställda inom exempelvis hotell- och restaurangbranschen, rimliga möjligheter att planera sin arbetsfria tid. I undantagsfall finns dock utrymme för arbetsgivaren att ge eller göra ändringar i schemat med kortare varsel om det är befogat med tanke på verksamhetens art (12 § 2 men. arbetstidslagen). Det kan till exempel röra sig om verksamheter som är av sådan art att det inte är meningsfullt att upprätta arbetstidsschema eller liknande två veckor i förväg därför att man så gott som dagligen behöver göra ändringar i schemat. Arbetsgivarens skyldighet att meddela schema i förväg kan också regleras i kollektivavtal. Eftersom jag inte vet om det finns ett kollektivavtal på din arbetsplats, kan jag inte svara på om det är lagen eller kollektivavtalet som gäller.Mina rekommendationerFörst och främst måste du titta på om det finns ett kollektivavtal på din arbetsplats för att se om det finns andra bestämmelser där. Om kollektivavtalet inte reglerar frågan om hur långt i förväg en arbetstagare ska få schema så gäller lagen. Eftersom 12 § arbetstidslagen har som syfte att gynna dig som deltidsanställd i restaurangbranschen, ser jag det som ett gott argument för att du har rätt till schema två veckor i förväg.Om du är med i ett fackförbund råder jag dig att kontakta dem, så de kan förhandla med din arbetsgivare så att du får scheman inom den tid som gäller.Hoppas du fick svar på din fråga!Har du ytterligare funderingar är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen.Med vänlig hälsning,

Vad kan jag göra om socialtjänsten har tittat på mitt bankkonto utan mitt samtycke?

2021-01-20 i Förvaltningsrätt
FRÅGA |Hej, jag har bett socialen om socialbidrag och varit där på möte och visat papper på mitt bankkonto från de senaste tre månaderna. Efter det har jag fått reda på att dom i efterhand gått in på mitt konto utan mitt medvetande. Då är min fråga får dom göra såhär och om inte vad kan man göra åt saken.
Alice Nordlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer först att berätta om vad socialtjänsten får göra, för att sedan berätta om vilka åtgärder du kan vidta om socialtjänsten överskridit sin befogenhet.Socialtjänstens arbete och befogenheterEn viktig princip för socialtjänstens arbete är att verksamheten ska bygga på respekt för människors självbestämmande och integritet (1 kap. 1 § 3 st. socialtjäntslagen). För att socialtjänsten ska kunna bedöma om du har rätt till socialbidrag måste de bedöma din ekonomiska situation. Ett sätt för socialtjänsten att bedöma din ekonomiska situation är att begära att få se ett bankkontoutdrag. Eftersom socialtjänstens arbete präglas av individens självbestämmande och integritet, är det frivilligt för dig att lämna in ett bankkontoutdrag. Att inte lämna in ett bankkontoutdrag kan dock påverka möjligheterna att få socialbidrag. Socialtjänsten har dock inte befogenhet att själva titta på ditt bankkonto, utan uppgifterna måsta lämnas frivilligt av dig.Vad kan du göra om du är missnöjd med hur socialtjänsten hanterat ditt ärende?Något som socialtjänsten inte har rätt till att göra är att titta på ditt bankkonto utan ditt samtycke. Det strider mot principen om självbestämmande och integritet. Om du är missnöjd med hur socialtjänsten har behandlat ditt ärende kan ett första steg vara att lämna in klagomål till de ansvariga för socialtjänsten i din kommun. Om du kontaktar socialtjänsten i din kommun kan de ge dig information om hur du lämnar klagomål.Ett annat alternativ är att anmäla socialtjänsten till IVO, det vill säga Inspektionen för Vård och Omsorg. Till IVO anmäler man allvarligare brister i socialtjänstens verksamhet. IVO har ingen skyldighet att utreda alla anmälningar utan avgör själva om det finns skäl att starta en utredning. Konsekvensen av en anmälan är att IVO granskar socialtjänstens verksamhet och avgör om det finns brister som behöver åtgärdas. Vill du göra en IVO-anmälan kan du klicka här.Ett sista alternativ är att anmäla socialtjänsten till JO, det vill säga Justitieombudsmannen. Till JO kan du anmäla om du tycker att du blivit felaktig behandlad av en myndighet. Om nu socialtjänsten tittat på ditt konto utan ditt samtycke, så har de överskridit sin befogenhet, vilket du kan skriva i din anmälan. Konsekvensen av en anmälan är att JO granskar om socialtjänsten följt lagen. Om socialtjänsten gjort fel ger JO offentlig kritik till socialtjänsten i ett beslut. Om du vill göra en JO-anmälan kan du klicka här.För att IVO eller JO ska kunna utreda händelsen kan det finnas ett behov av någon sorts bevis av att socialtjänsten tittat på ditt bankkonto. Om du vill göra en anmälan till IVO eller JO, rekommenderar jag därför att du bifogar något som styrker din berättelse.De ovan nämnda alternativen ger en möjlighet till kritik för socialtjänstens handläggande av ditt ärende, samt förebyggande av att andra individer blir utsatta för samma sak som dig. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Hör olovlig identitetsanvändning under allmänt åtal?

2021-01-19 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Går olovlig identitetsanvändning under allmänt åtal?
Alice Nordlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hör brottet olovlig identitetsanvändning under allmänt åtal?Huvudregeln är att alla brott hör under allmänt åtal så länge som det inte finns en specialregel med ett undantag från huvudregeln (20 kap. 3 § 1 st rättegångsbalken). Faller ett brott under allmänt åtal ska en förundersökning av polisen inledas så snart det finns anledning att anta att ett sådant brott har förövats (23 kap. 1 § rättegångsbalken). Ett undantag till åklagarens allmänna åtalsrätt är angivelsebrott. Ett angivelsebrott innebär att brottet måste anges till polisen av den som blivit utsatt för brott för att förundersökning ska kunna inledas.Brottet olovlig identitetsanvändning är ett angivelsebrott (4 kap. 6b § brottsbalken). Det innebär att den som blivit utsatt för brottet måste ange att brott skett till polisen för att åklagaren ska kunna inleda förundersökning samt kunna väcka åtal (4 kap. 11 § brottsbalken).Om den brottsutsatte inte anger brottet till polisen, får åtal endast väckas om det är påkallat ut allmän synpunkt (4 kap. 11 § brottsbalken). Sammanfattningsvis innebär det att olovlig identitetsanvändning inte faller under allmänt åtal. Detta beror på att olovlig identitetsanvändning klassas som ett angivelsebrott. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Kan en borgensförbindelse övergå till ny lägenhet?

2020-12-22 i Avtal
FRÅGA |Vad gäller vid en borgensförbindelse vid hyreslägenhet om hyresgästen (gäldenären) säger upp sitt hyreskontrakt? Är borgensförbindelsen specifikt till den enskilda lägenheten eller kan gäldenären hyra annan lägenhet med samma borgensförbindelse utan borgensmannens vetskap? Samt behöver en borgensförbindelse för hyreskontrakt innehålla för att gälla rent juridiskt? Måste det innehålla gäldenärens personnummer?
Alice Nordlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer börja med att beskriva vad borgen är, för att sedan besvara dina frågor.Allmänt om borgensförbindelse för hyresrättBorgen innebär ett löfte om att ansvara för att hyresgästen fullgör sina skyldigheter mot hyresvärden. Det innebär att borgensmannen betalar hyresgästens skuld i det fall hyresgästen inte har möjlighet att betala. Det finns två huvudtyper av borgen: enkel borgen och proprieborgen.Enkel borgen innebär att borgensmannen blir betalningsskyldig först om det kan fastställas att hyresgästen inte kan betala. Hyresvärden måste alltså i första hand kräva hyresgästen på betalning (10 kap. 8 § handelsbalken).Proprieborgen innebär att borgensmannen tar på sig betalningsansvar för hyresgästens förpliktelser "såsom för egen skuld" (10 kap. 9 § handelsbalken). Borgensmannen har i detta fall ett direkt och primärt ansvar för hyresgästens förpliktelser. Det betyder att hyresvärden kan kräva vem hen vill av hyresgästen eller borgensmannen på betalning.Vilken typ av borgen som gäller i ditt avtal beror på hur avtalet har formulerats. Vad händer med borgensförbindelsen när ett hyreskontrakt sägs upp?Ett borgensåtagande upphör att gälla när avtalsförhållandet mellan hyresgästen och hyresvärden upphör och det inte längre finns något som ska betalas. Detta beror på att en borgensförbindelse för hyresrätt är kopplat till avtalsförhållandet mellan hyresgästen och hyresvärden. Om hyresgästen flyttar ut, finns inget avtalsförhållande med hyresvärden längre. Om alla hyror är betalda och hyresgästen inte har någon annan skuld till hyresvärden, så slutar även borgensförbindelsen att gälla.Kan en borgensförbindelse övergå till en ny lägenhet?När en borgensförbindelse för hyresrätt ingås, så accepterar borgensmannen de risker som finns för att bli betalningsskyldig gällande just den specifika lägenheten. Har ett nytt hyreskontrakt upprättats för en ny lägenhet, så talar det för att borgensåtagandet upphört att gälla vid den tidigare lägenheten. Detta beror på att ändrade villkor i borgensåtagandet måste godkännas av borgensmannen, ett byte av lägenhet är ett sådant ändrat villkor som måste godkännas. Hyresgästen behöver därför borgensmannens samtycke till att stå som borgensman även för den nya lägenheten. En borgensförbindelse kan därför inte övergå automatiskt till en ny lägenhet. Hyresgästen behöver alltid borgensmannens samtycke för att stå kvar som borgensman på en ny lägenhet. Detta är inte något som kan göras utan borgensmannens vetskap.Vilka uppgifter ska ett kontrakt för borgensförbindelse innehålla?En borgensförbindelse är ett avtal och kan således utformas på olika sätt. Jag kommer dock beskriva generellt hur ett sådant avtal kan se ut.En borgensförbindelse behöver först och främst innehålla en formulering över vad borgensmannen ska ansvara för i det fall hyresgästen själv inte kan uppfylla sina förpliktelser. Det kan till exempel vara ansvar för betalning av hyra och skadestånd vid vanvård av lägenhet. Formuleringen bör också klargöra vilken typ av borgen som borgensmannen tar på sig.För att borgensförbindelsen ska vara giltig krävs att borgensmannen skriver under med sitt namn på avtalet. På avtalet brukar även borgensmannens personnummer, adress och telefonnummer anges för att kunna identifiera och kontakta borgensmannen.Eftersom borgensförbindelsen kan utformas på olika sätt, beror det på hur avtalet är utformat om även hyresgästens personnummer krävs på avtalet. Det är hyresvärden som utformar avtalet och bestämmer vilka uppgifter som krävs. Det viktigaste är att det går att identifiera vilken hyresgäst som borgensmannen gått i borgen för.Hoppas du fick svar på dina frågor! Med vänlig hälsning,