Vad har jag för rättigheter när min arbetsgivare inte betalt ut min lön?

2021-10-17 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hallå,Vilka rättigheter har jag när min tidigare arbetsgivare inte har betalat mig alla mina löner. Anställningsavtalet var för en bestämd period och löpte ut den 15 augusti 2021. En del av slutlönen betalades ut den 23 september 2021 men övertid, söndagsbonusar, lastbilsförarbonusar och kylförvaringsbonusar är obetalda.
Karin Pihl |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar över vilka rättigheter du har när din arbetsgivare inte betalt ut alla de löner du ska ha fått. För att svara på din fråga kommer jag använda mig av lagen om anställningsskydd (LAS), räntelagen (RL), och lagen om betalningsföreläggande och handräckning.Vilka rättigheter har jag när min arbetsgivare inte betalat mig alla mina löner?Arbetsgivarens främsta skyldighet gentemot dig som arbetstagare är att betala ut lönen för ditt arbete. Detta kan också sägas innebära att du som arbetstagare har rätt att få ut lönen för ditt arbete. I ditt fall har din arbetsgivare inte fullgjort denna skyldighet eftersom du inte fått ut hela den lön du har rätt till. Arbetsgivaren har härigenom gjort sig skyldig till ett allvarligt avtalsbrott, som i regel innebär att du som anställd har rätt att omedelbart frånträda din anställning (4 § LAS). Eftersom din anställning löpt ut verkar det dock inte vara riktigt aktuellt, men det är en rätt du haft.Kort sagt så har du rätt till din lön. Denna rätt tar sig till uttryck som att du får en fordran mot din arbetsgivare. Fordringen som du får utgörs av de delar av lönen du ännu inte fått utbetald, i ditt fall: övertid, söndagsbonusar, lastbilsförarbonusar och kylförvatningsbonusar. Denna fordran kan du göra gällande mot din arbetsgivare. Fordringen räknas som förfallen till betalning den dag som lönen egentligen skulle ha betalats ut. Och från förfallodagen kan du, förutom själva lönen, även kräva ränta för dröjsmålet (3 § RL).För att få ut fordringen som avser lönen är i regel det första steget att kontakta arbetsgivaren och påtala att man har en innestående lön som ska betalas ut. Om man inte lyckas med det så kan man vända sig till Kronofogdemyndigheten och ansöka om s.k. betalningsföreläggande. Ett betalningsföreläggande innebär att Kronofogdemyndigheten ålägger din arbetsgivare att betala din lön (2 § lag om betalningsföreläggande och handräckning). För att få till ett betalningsföreläggande måste du skriftligen ansöka om ett sådant. Ansökningen sker till Kronofogdemyndigheten och ska som sagt vara skriftligen, innehålla ditt yrkande, dvs. vad du vill ska hända, samt grunden för detta yrkande. Vidare måste du ha med uppgifter om summan, förfallodagen för fordringen (då lönen skulle betalats ut) samt dina och din arbetsgivares personuppgifter (9-11 § lag om betalningsföreläggande och handräckning). Mitt tips är att gå in på Kronofogdemyndighetens hemsida och använda dig av den vägledning som finns där, t.ex. olika färdiga blanketter. Jag lägger här en länk dit: https://www.kronofogden.se/du-har-ett-krav-mot-nagon/du-vill-fa-ditt-krav-faststallt/du-vill-fa-betalt.SammanfattningDina rättigheter är att omedelbart frånträda anställningen, något som du dock redan gjort. Sedan är din främsta rätt att faktiskt få ut den lön du ska ha. För detta kan du vända dig till arbetsgivaren och försöka få ut lönen på den vägen. Om det inte går kan du ansöka om ett betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten, vilket är lättast att göra via deras hemsida som är länkad i svaret.Hoppas du fått svar på din fråga och att det löser sig för dig med lönen!Med vänliga hälsningar,

Kan man frivilligt sätta sig i fängelse och har man tillgång till boende om man blir hemlös?

2021-10-12 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Kan man frivilligt gå till fängelse? Har man tillgång till boende om man blir utkastad ur sina föräldrars hem av kronofogden eller blir man hemlös?
Karin Pihl |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du först undrar över om man frivilligt kan sätta sig i fängelse, vidare tolkar jag frågan som att du sedan undrar om möjligheterna till boende om man blir utkastad av sina föräldrar eller annars blir hemlös.Kan man frivilligt sätta sig i fängelse?Svaret på denna frågan är nej. Man kan inte frivilligt sätta sig i fängelse. Fängelse är en möjlig påföljd vid vissa brott och har flera särskilda funktioner i samhället. Att hjälpa hemlösa eller folk som riskerar att bli hemlösa är ingen sådan samhällelig funktion.Har man tillgång till boende om man blir utkastad ur sina föräldrars hem eller om man blir hemlös?Det finns hjälp att tillgå om man är eller riskerar att bli hemlös. Vad för hjälp det rör sig om och vart man ska vända sig beror lite på vart i Sverige man bor. Mitt bästa tips är att du på internet söker på "boende för hemlösa" och sedan din stad, t.ex. "boende för hemlösa Stockholm". Många gånger kan det vara bra att börja med att höra av sig till socialtjänsten för hjälp och råd.Den svenska staten har inget eget boende för hemlösa eller liknande så man kan inte få tillgång till boende direkt på den vägen. Det är med andra ord privata aktörer som man får vända sig till i en sådan situation.Anledningen till din hemlöshet eller risken till hemlöshet påverkar inte tillgången till boende.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Kan en bostadsrättsförening neka köpare medlemskap på grund av låg inkomst?

2021-09-25 i Bostadsrätt
FRÅGA |Hej,Kan en bostadsrättsförening neka en köpare medlemskap om kreditupplysningen visar låg inkomst flera år i rad men inga betalningsanmärkningar.Tack på förhand!
Karin Pihl |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar över om en bostadsrättsförening kan neka medlemskap i föreningen på grund av låg inkomst hos den sökande. För att svara på din fråga kommer jag använda mig av bostadsrättslagen (förkortas BRL).Kan man nekas inträde i bostadsrättsförening på grund av låg inkomst?Inledningsvis kan sägas att en bostadsrättsförening inte får lov att ställa upp krav på bland annat en viss inkomst för ett medlemskap i föreningen (2 kap. 2 § BRL).Samtidigt så framgår det inget hinder i lagen för bostadsrättsföreningen att ta hänsyn till om den som köpt bostadsrätten i framtiden kan fullgöra sina ekonomiska förpliktelser mot dem eller inte. Här kan bostadsrättsföreningen med andra ord ta hänsyn till köparens ekonomiska förmåga, där ju en låg inkomst spelar roll. Som stöd för detta påstående hänvisas till 2 kap. 3 § BRL och formuleringen "skäligen bör godta", vilket enligt praxis är en prövning av bostadsrättsköparens ekonomiska förmåga.Omständigheterna i din frågaFör att koppla det jag skrivit ovan om omständigheterna i din fråga så kan sägas att en låg inkomst under flera år i rad kan vara en indikator på att köparen inte kan fullgöra sina ekonomiska förpliktelser i framtiden, och att det därför kan vara grund för nekat inträde. Det finns dock inte något givet svar på frågan utan hänsyn måste tas till samtliga omständigheter i den enskilda situationen. Exempel på övriga omständigheter som kan vara av betydelse är föreningens årsavgift och annat som kan påverka köparens betalningsförmåga utöver en låg inkomst.SammanfattningSvaret på din fråga är med andra ord att bostadsrättsföreningen inte i sina stadgar får ställa krav på t.ex. en viss inkomst men att de däremot vid prövningen av medlemsskapet får ta hänsyn till köparens ekonomi. Det är kopplat till köparens möjligheter att i framtiden kunna fullgöra sina ekonomiska förpliktelser mot föreningen. Det är med andra ord inte omöjligt att man nekas medlemskap i en bostadsrättsförening på grund av låg inkomst, men det är inte heller givet att så blir fallet.Hoppas du fått svar på din fråga eller en god vägledning!Med vänliga hälsningar,

Kan man få sitt körkort indraget vid upprepade fortkörningar?

2021-09-25 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej Lawline! Det är nämligen så att jag i januari fick en fortkörningsbot där jag körde 27km över hastigheten på en 80 väg. Detta resulterade i en varning eftersom det var över 25km/h men inget indraget körkort. Nu i slutet av september så fick jag ytterligare en bot där jag körde 23km över hastigheten på en 110 väg. Eftersom att jag inte översteg 25km denna gången så kommer det inte resultera i en varning, men eftersom jag nu har 2 fortkörningar, under omloppet av ett år med cirka 8 månaders mellanrum kommer detta resultera i ett indraget körkort? Ifall det skulle bli indraget, är detta rättvist?
Karin Pihl |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar över om ditt körkort kan bli indraget på grund av dina två fortkörningsböter som skedde med ca. åtta månaders mellanrum. Vidare tolkar jag frågan som om att du undrar över om är rättvist att i så fall få ditt körkort indraget. För att svara på din fråga kommer jag använda mig av körkortslagen (förkortas KKL).Kan mitt körkort bli indraget?Ett körkort kan återkallas om du som körkortsinnehavare har överskridit den högsta tillåtna hastigheten och att denna överträdelse inte är ringa (5 kap. 3 § fjärde punkten KKL). Att köra för fort är alltså en grund för att få sitt körkort indraget, men inte om det var en ringa fortkörning.Vad är en ringa fortkörning?Vad som är en ringa fortkörning framgår inte direkt i lag utan det får man istället veta via praxis. Enligt praxis är en ringa fortkörning när man kör mellan 1-24 km/h för fort på en sträcka där hastighetsbegränsningen är 40 km/h eller mer. Kör man mellan 25-30 km/h för fort så är det inte längre en ringa fortkörning och man får då en varning. Kör man över 31 km/h för fort så blir konsekvensen att man får sitt körkort indraget.Omständigheterna i ditt fallI ditt fall så har du i båda fallen kört på en sträcka med en hastighetsbegränsning på över 40 km/h. I det ena fallet överskred du hastigheten med 25 km/h och i det andra med 23 km/h, vilket leder till en varning för din del och då avseende hastighetsöverträdelsen som inte var ringa – precis som du själv i princip beskrivit. Vid den andra fortkörningen så är dock denna att klassas som ringa med endast 1 km/h marginal.Ingen av fortkörningarna kan alltså ensamt leda till ett indraget körkort. Men eftersom du tidigare gjort dig skyldig till en hastighetsöverträdelse med varning som följd och nu inom loppet av ett år upprepat gjort dig skyldig till ytterligare en hastighetsöverträdelse som liknar den förra så finns en risk för att du får ditt körkort återkallat. Grunden här är att du upprepat gjort dig skyldig till liknande brott och att det därför kan vara så att du visar bristande vilja eller förmåga att rätta dig efter de lagar och regler som gäller i trafiken (5 kap. 3 § tredje punkten KKL).Vid återkallelse av körkort ska alltid en helhetsbedömning göras och här beaktas flera omständigheter. Denna bedömning görs av Transportstyrelsen och därför kan jag inte ge ett klart svar på om ditt körkort kommer återkallas eller inte. Det jag kan säga är enbart att risken finns.Är det rättvist?Om det är rättvist eller inte att få sitt körkort indraget när man kört dels 25 km/h för fort och dels 23 km/h för fort är en högst subjektiv fråga som garanterat får olika svar beroende på vem man frågar.Om jag nu ändå ska försöka ge ett objektivt svar på frågan utan personliga åsikter så skulle jag säga att man som trafikant måste beakta alla de regler som gäller i trafiken. Man bör ta hänsyn till vikten av säkerhet i trafiken och vara försiktig så att man inte skadar sig själv eller andra. Reglerna finns där av en anledning och särskilt hastighetsbegränsningarna är ofta där för att förhindra och förminska skador. Med det sagt kan det ses som rättvist att drabbas av påföljder när man upprepat och inom en förhållandevis kort tidsperiod inte följer dessa regler.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Måste man kontakta den man vill stämma innan man skickar in stämningsansökan?

2021-10-17 i Domstol
FRÅGA |Jag har skrivit till er tidigare. Och fått bra svar vilket jag tackar för Nu har jag ytterligare 1 fråga i samma ärende. 2 barn har fått en bosta$srätt i gåva sv mamma värd och såld för 1760000 De amdra 3 barnen har inte fått något. De vill ha sin laglott. Vi tänkte stämma dom i tingsrätten. Nu till min fråga: Ska vi kontakta gåvomottagrna innan..
Karin Pihl |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga, och vad kul att du är nöjd med svaret du tidigare fått av oss!Jag tolkar din fråga som att du undrar över om du behöver höra av dig till personerna som du har för avsikt att stämma i tingsrätten innan du skickar in stämningsansökningen.Ska vi kontakta gåvomottagarna innan stämning i tingsrätten?Svaret på din fråga är att det inte finns något generellt krav eller liknande på att man ska kontakta den man avser att stämma innan man skickar in en stämningsansökan. Det kan dock många gånger vara en god idé att försöka lösa en situation utan att stämma personen eller personerna. Det görs ofta bäst genom att man hör av sig till dem och sinsemellan försöker reda ut tvisten.Mitt råd blir därför att du hör av dig till gåvomottagarna innan om du tror att det kan påverka er situation positivt, kanske till och med lösa tvisten utan domstolens inblandning. Om du bedömer att det inte är möjligt så är mitt svar att du inte behöver kontakta gåvomottagarna innan du skickar in en stämningsansökan till tingsrätten.Hoppas du blir nöjd med svaret även denna gång!Med vänliga hälsningar,

Har jag som målsägande rätt att få veta om händelser som sker inom den rättspsykiatriska vården?

2021-10-12 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |en person som är dömd till rättpsykriatisk vård. En incident hände där, och har jag som målsägande rätt att få reda på händelsen som skett?
Karin Pihl |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar över om du som målsägande till en person dömd till vård inom rättspsykiatrin har rätt att få information om incidenter som sker där avseende den personen. För att svara på din fråga kommer jag använda mig av lagen om rättspsykiatrisk vård (förkortas LRV).Har jag som målsägande rätt att få reda på händelsen som skett?Som målsägande till en person som dömts till rättspsykiatrisk vård har du vissa möjligheter till att få information om händelser. En förutsättning för att du ska ha denna möjlighet är att personen som vårdas har rättspsykiatrisk vård som är förenad med s.k. särskild utskrivningsprövning. Om så är fallet så ska chefsöverläkaren, om det krävs med hänsyn till brottet, ge dig som målsägande möjlighet att begära att bli underrättad vid följande situationer (28 § LRV):Personen har lämnat vårdinrättningen utan tillstånd eller återvänt dit efter tiden för tillståndet att lämna gått ut eller återkallatsOm beslut fattats att personen får vistas utanför vårdinrättningens områdeOm beslut fattats att personen istället ska genomgå öppen rättspsykiatrisk vårdOm beslut har fattats att vården ska upphöra.Av detta kan sägas att du som målsägande inte har någon rätt att få viss information. Däremot kan du ha möjlighet att ta del av ovanstående beskrivna händelser. Det förutsätter dock som sagt att personen har vård förenad med särskild utskrivningsprövning samt att chefsöverläkaren anser att det krävs att du informeras.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Kan fartkameror ta kort på andra trafikbrott än hastighetsöverträdelser?

2021-09-25 i Trafik och körkort
FRÅGA |HejHar en fråga angående fartkameror.Kan de ta bilder på annat än om hastigheten överträtts?I mitt fall så gjorde jag en u-sväng över heldragen linje framför en fartkamera.Körde in till kanten och stannade sen svänge jag över till motsatt riktning och precis där stod en fartkamera. Vägen var 70 och jag passerade kammaren i väldigt låg hastighet Max 20-30 km/timme men gjorde som sagt en u-sväng över heldragen linje framför kameran.Behöver jag vara orolig?
Karin Pihl |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar över om fartkameror kan ta bild vid andra situationer än hastighetsöverträdelse samt om du då i ditt fall behöver vara orolig eftersom du körde över heldragen linje.Svaret på din fråga är att fartkameror endast tar bild när de uppmäter att fordonet kör över den tillåtna hastighetsbegränsningen. Kamerorna tar alltså inte bild om man begår någon annan form av regelöverträdelse i trafiken. Du behöver alltså inte vara orolig för att ha fångats på bild av kameran. Med det sagt vill jag dock inte uppmana till att köra över heldragen linje, eftersom det ju inte är tillåtet. Vill du läsa mer kan du göra det på följande länk: https://polisen.se/om-polisen/polisens-arbete/trafikbrott/information-om-fartkameror/.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Kan jag stämma ett företag och i så fall hur går jag till väga?

2021-09-25 i Alla Frågor
FRÅGA |HejJag var på fotvård med en vän. personen som skötte mig var ägaren till företaget. När hon hyvlade fötterna råkade hon hyvla så det blev ett djupt sår. Hon plåstrade om det på salongen, vi betalade och gick. Dagen äfter när jag skulle byta plåster insåg jag hur djupt såret var. Jag plåstrade om det men var sedan tvungen att söka vård på vårdcentralen. Jag har diabetes och jag går var tredje dag till sköterska som byter på såret. Nu 10 dagar senare har jag ett öppet sår. Jag gick till salongen och pratade med ägaren, jag bad om att få tillbaka pengarna jag betalade för hennes behandling och den kostnad jag lagt ut i form a plåster och besök till vårdcentralen. Hon nekade att betala nåt och sa att jag kom för sent !! Hade jag kommit tidigare hade hon betalat , sa hon! Jag fick ingen betalning av henne men möttes med stor otrevlighet.Nu vill jag bara stämma henne och få ersättning för sveda och värk, kan jag det är min fråga och hur går jag tillväga ?Jag har bild av mig under behandlingen, plus kvitton.Mvh
Karin Pihl |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar över om du kan stämma företaget och därutöver hur du ska gå till väga för att göra det. För att svara på din fråga kommer jag använda mig av rättegångsbalken (förkortas RB).Kan jag stämma företaget?Utifrån de uppgifter du lämnat i din fråga ser jag inga hinder för dig att lämna in en stämningsansökan mot företaget. Det som bör beaktas är att om en stämning inte innefattar laga skäl eller om det annars är uppenbart att stämningen är ogrundad så kan rätten genast meddela dom i målet utan att någon stämning utfärdas (42 kap. 5 § RB). Av din situation verkar risken för ett sådant utfall vara liten och min slutsats är därför att du kan göra det som i dagligt tal kallas för att stämma företaget.Hur ska jag gå till väga?När du vill stämma någon annan så måste du börja med att skriftligen ansöka om stämning hos tingsrätten (42 kap. 1 § RB). Det finns då flera krav på vad en stämningsansökan ska innehålla. En stämningsansökan måste innehålla ett bestämt yrkande, en redogörelse för de omständigheter som åberopas till grund för yrkandet, uppgifter om de bevis som åberopas och då direkt kopplat till vad som ska styrkas med varje bevis, samt information om sådana omständigheter som gör rätten behörig (t.ex. att det är rätt tingsrätt du vänder dig till) (42 kap. 2 § RB).Om du lämnar in en stämningsansökan som inte uppfyller de kraven jag skrivit ovan så ska rätten i första hand förelägga dig om att avhjälpa den aktuella bristen (42 kap. 3 § RB). Om du därefter inte följer detta föreläggande så kommer din stämningsansökan att avvisas, förutsatt att den är så ofullständig och att den inte utan väsentlig olägenhet kan läggas till grund för en rättegång (42 kap. 4 § RB).Det finns alltså en del krav på en stämningsansökan, kraven kan vara lite svåra att förstå och framförallt kan det vara knepigt att veta hur man ska uppfylla dem. Dessutom är det ju viktigt att kraven faktiskt uppfylls, för annars kan ju ansökningen om stämning komma att avvisas. Mitt råd är därför att det kan vara bra att ta hjälp vid utformandet av din stämningsansökan, här är du varmt välkommen att kontakta vår juristbyrå på följande länk: https://lawline.se/boka.SammanfattningDu kan stämma företaget men för det krävs att du skickar in en skriftlig stämningsansökan till tingsrätten som uppfyller alla de krav som ställs på en stämningsansökan. Det kan vara svårt att veta hur man ska göra och därför är mitt råd att ta hjälp.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,