Kan ett innehav av två bostadsrätter medföra att väsentlig anknytning till Sverige föreligger?

2021-10-18 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej Jag funderar på att flytta till ett annat EU land och vill vara begränsad skatteskyldig i Sverige. Jag undrar nu om innehav av två bostadsrätter enligt nedan kan anses vara väsntlig anknytning till Sverige?Jag har varit folkbokfört i Borätt A sedan mer än ett år tillbaka och haft inneboende samtidigt som jag bodde där. Jag vill hyra Borätt A i andra hand vid flytt utomlands.Borätt B har jag haft uträttat så att jag kan ha inneboende men har ej bott eller varit folkbokfört där. Nu har min son folkbokfört sig i Borätt B och vi har fortfarande inneboende där. Jag kommer att besöka Sverige då och då och bor då med min son i Borätt B. Kan jag behålla båda bostadsrätterna vid flytt till ett annat EU land och vara begränsad skatteskyldig i Sverige?Hälsningar
Oscar Friedrich |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Regler om skattskyldighet finns i 3 kap. inkomstskattelagen (IL).Vilka omständigheter ska beaktas vid bedömningen om väsentlig anknytning till Sverige föreligger?För att avgöra om en person som tidigare varit bosatt i Sverige har väsentlig anknytning hit ska flera olika anknytningsfaktorer beaktas (3 kap. 7 § första stycket IL). Anknytningsfaktorerna är:om personen är svensk medborgarehur länge personen varit bosatt härom personen inte varaktigt är bosatt på en viss utländsk ortom personen vistas utomlands för studier eller av hälsoskälom personen har en bostad här som är inrättad för åretruntbrukom personen har sin familj härom personen bedriver näringsverksamhet härom personen är ekonomiskt engagerad här genom att inneha tillgångar som, direkt eller indirekt, ger ett väsentligt inflytande i näringsverksamheten härom personen har en fastighet härliknande förhållanden.Att ha en bostad i Sverige inrättad för åretruntbruk är således en omständighet som ska beaktas. Bestämmelsen anger inte någon inbördes rangordning mellan de olika faktorerna, och inte heller något minimikrav gällande hur många faktorer som ska vara uppfyllda för att väsentlig anknytning ska föreligga.I 3 kap. 7 § andra stycket IL finns en presumtionsregel som säger att den skattskyldige under de första fem åren efter flytten från Sverige ska visa att väsentlig anknytning till Sverige saknas. Det innebär att måste kunna bevisa för Skatteverket att du inte har väsentlig anknytning under de första fem åren.Kan ett innehav av två bostadsrätter medföra att väsentlig anknytning till Sverige föreligger?Då en samlad bedömning ska göras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet är det svårt att ge ett konkret svar på frågan. Att ha en bostad i Sverige inrättad för åretruntbruk är en omständighet som ska beaktas, men även andra faktorer kan bli aktuella, exempelvis om du har familj i Sverige, om du är svensk medborgare, hur länge du varit bosatt i Sverige, samt om du bedriver näringsverksamhet i Sverige. Enligt praxis är bostad, familj och ekonomiskt engagemang de faktorer som väger tyngst, vilket talar för att du kommer ha väsentlig anknytning till Sverige även efter flytten. Att behålla en bostad i Sverige efter flytten medför normalt att väsentlig anknytning föreligger, och det påverkar inte bedömningen att bostaden varit uthyrd under tiden (RÅ 1974 A 738 och RÅ 1974 A 1220). Det är således tillgången till själva bostaden som är den avgörande faktorn.Om du skulle sälja bostadsrätterna kommer den väsentliga anknytningen kvarstå till dess köparen har tillträtt fastigheten (RÅ 2009 not. 83). Det spelar ingen roll om bostaden innehas med äganderätt, bostadsrätt eller hyresrätt eller om den disponeras på annan grund. Anknytningen blir dessutom extra stark om du före flytten haft någon av bostäderna som din permanentbostad. Detta i kombination med att du utifrån frågan även har familj i Sverige, medför att du med stor sannolikhet kommer ha väsentlig anknytning till Sverige efter även flytten.Hoppas detta var svar på frågan, annars får du gärna återkomma till oss!Med vänliga hälsningar

Hur länge får man hyra ut en bostadsrätt och hyresrätt i andra hand?

2021-10-13 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Kan man förlänga ett andrahandskontrakt? Min pojkvän har hyrt en lägenhet i andrahand i 1 år, går det att förlänga ytterligare med 1 år??? Läste nånstans om 2 år..... Tacksam för svar!!!
Oscar Friedrich |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Svaret på frågan beror på om det är en bostadsrätt eller hyresrätt som hyrs ut i andra hand. Jag kommer i svaret att redogöra för båda alternativen. Regler om andrahandsuthyrning finns i 12 kap. jordabalken (JB). Regler om bostadsrättsföreningar finns i bostadsrättslagen (BRL).Hur länge får en bostadsrätt hyras ut i andra hand?För att kunna hyra ut en bostadsrätt i andra hand krävs samtycke av bostadsrättsföreningens styrelse (7 kap. 10 § första stycket BRL). Hyr länge bostadsrätten får uthyras i andra hand beror på vad bostadsrättsföreningens stadgar säger. Det finns dock ingen lagstadgad maxgräns för hur länge en bostadsrätt får hyras ut i andra hand, vilket gör att kontraktet kan förlängas om styrelsen samtycker till detta.Hur länge får en hyresrätt hyras ut i andra hand?För att kunna hyra ut en hyresrätt i andra hand krävs hyresvärdens tillstånd (12 kap. 39 § första stycket JB). Om hyresvärden nekar hyrestagaren tillstånd kan denna vända sig till hyresnämnden (12 kap. 40 § första stycket JB).Ett tillstånd om andrahandsuthyrning ska tidsbegränsas och kan förenas med villkor (12 kap. 40 § tredje stycket JB). Normalt sett är tidsbegränsningen ett år, med om hyresvärden godkänner det kan tiden förlängas. Det finns ingen bestämmelse i jordabalken som reglerar hur många länge en hyreslägenhet får hyras ut i andra hand, eller hur många gånger kontraktet kan förlängas, så länge hyresvärden tillåter andrahandsuthyrning.Hoppas detta var svar på frågan, annars får du gärna återkomma till oss!Med vänliga hälsningar

Vad kan jag göra för att få tillbaka mina pengar om jag köpt en vara som inte levererats?

2021-10-12 i Fordringar
FRÅGA |Hejsan Jag köpte en vara för 3000kr på FB marketplace med uppmaning att säljaren skulle skicka varan spårbart. Efter att ha swishat säljaren pengar för både varan och frakten så har nu säljaren slutat svara och har heller inte skickat någon vara. Detta förvånade mig lite eftersom jag har säljarens namn, address och telefonummer (som är knuten till hans namn och bank via swish) och har även sparat konversationen från FB. Jag har polisanmält händelsen och väntar nu på svar på hur det går med utredningen. Jag har även försökt kontaktat min bank men dom säger att dom inte kan betala tillbaka pengarna. Det jag undrar är om det finns något jag som privatperson kan göra för att få tillbaka mina pengar.
Oscar Friedrich |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar frågan som att du köpt en vara för 3 000 kr via Facebook marketplace. Efter att du betalt säljaren har denna slutat svara, och varan har inte levererats till dig. Eftersom din fråga avser vilka möjligheter du har att få tillbaka dina pengar, och inte några köprättsliga eller straffrättsliga aspekter, kommer jag i svaret redogöra för dina möjligheter att kräva tillbaka pengarna av säljaren.Regler om betalningsföreläggande finns i lagen om betalningsföreläggande och handräckning (BfL)Vad kan jag göra för att få tillbaka mina pengar om jag köpt en vara som inte levererats?Då du köpt och betalt för en vara utan att denna levererats till dig, har en fordran uppkommit mellan dig och säljaren. Detta innebär enkelt uttryckt att säljaren har en skuld om 3 000 kr till dig. Eftersom säljaren vägrar återbetala pengarna kan du vända dig till Kronofogdemyndigheten (KFM) och ansöka om betalningsföreläggande. Ett betalningsföreläggande innebär att KFM ålägger säljaren att återbetala pengarna till dig.För att kunna ansöka om betalningsföreläggande ska fordran vara förfallen till betalning (2 § första stycket BfL). Eftersom varan inte levererats är fordran förfallen till betalning. En ansökan om betalningsföreläggande ska vara skriftlig (9 § BfL). I ansökan ska fordringens belopp, förfallodagen samt begärd ränta specificeras (11 § första stycket BfL). En ansökan om betalningsföreläggande får även innefatta en ansökan om vanlig handräckning, om yrkandena grundar sig på samma omständigheter (13 § BfL). En ansökan om vanlig handräckning kan resultera en skyldighet för säljaren att leverera varan till dig (3 § andra punkten BfL).Du kan läsa mer om betalningsföreläggande och vanlig handräckning på KFM:s hemsida här. Hoppas detta var svar på frågan, annars får du gärna återkomma till oss!Med vänliga hälsningar

Vad kan jag göra om jag köpt en felaktig båt?

2021-09-07 i Köplagen
FRÅGA |Hej!Jag har en fråga angående min son.Min son köpte en båt för 100 000 kr i god tro. Säljaren sade sig nyligen ha servat båten för 9000 kr.Första båtturen slutade med att han kom tillbaka med sjöräddningen. En servicetekniker tittade på båten och konstaterade att motorn var tom på på olja alldeles uttorkad och att drevet var så skadat att han måste köpa ett nytt. När sonen köpte båten sade säljaren att han skulle höra av sig om han stötte på några problem. När sonen hörde av sig så var säljaren ointresserad. Han hade ej heller något kvitto på servicen för 9000 kr som han sade sig ha utfört. Har säljaren någon skyldighet att ersätt min son för drevet.Tacksam för svar
Oscar Friedrich |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar frågan som att din son har köpt en begagnad båt av en annan privatperson, och att båten inte fungerar som den ska då det är fel på drevet. Eftersom båten är lös egendom och båten köptes av en privatperson från en annan privatperson är köplagen (KöpL) tillämplig.Vad räknas som fel i varan?Varan ska i fråga om art, mängd, kvalitet och andra egenskaper stämma överens med vad som följer av avtalet, annars är den felaktig (17 § första stycket KöpL). Om inte annat följer av avtalet ska varan också vara ägnad för det ändamål för vilket varor av samma slag i allmänhet används (17 § andra stycket KöpL).Varan är också felaktig om den avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta (17 § tredje stycket KöpL).Vidare är varan felaktig om den inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som säljaren har lämnat före köpet, och som kan antas ha inverkat på köpet (18 § första stycket KöpL). Uppgifterna kan lämnas både skriftligt och muntligt.Måste jag som köpare undersöka varan före köp?Köparen får inte som fel åberopa sådant som denna känt till eller borde ha känt till vid köpet (20 § första stycket KöpL). Om köparen undersökt varan före köpet, får denna som fel inte åberopa sådant som han borde upptäckt vid undersökningen. Ett undantag är om säljaren handlat i strid med tro och heder (20 § andra stycket KöpL). Om säljaren handlat i strid med tro och heder, exempelvis genom att medvetet undanhålla information om båtens dåliga skick, kan köparen åberopa ett fel även om denna borde upptäckt felet vid undersökningen.Generellt kan dock sägas att köparen har en långtgående undersökningsplikt, framförallt eftersom köpet rör en begagnad båt. De uppgifter som säljaren lämnat i samband med köpet kan dock begränsa undersökningsplikten. Flera olika faktorer påverkar om felet borde upptäckts, exempelvis krävs en extra noggrann undersökning om varan säljs väldigt billigt. Vad det är för typ av fel samt hur enkelt felet är att upptäcka är också omständigheter som ska beaktas.Vad får jag göra om det föreligger fel i varan?Om varan är felaktig får köparen begära avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller häva köpet samt begära skadestånd (30 § KöpL). När varan avlämnats ska köparen också så snart omständigheterna medger det undersöka varan i enlighet med god affärssed (31 § första stycket KöpL). Detta är ett krav för att köparen ska kunna reklamera varan (32 § första stycket KöpL). Kravet gäller dock inte om säljaren handlat i strid med tro och heder (33 § KöpL).Avhjälpande innebär att säljaren reparerar felet utan kostnad för köparen, förutsatt att reparation kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för säljaren (34 § första stycket KöpL). Om säljaren inte fullgör sin skyldighet att avhjälpa felet har köparen rätt till ersättning för försvarliga kostnader att avhjälpa det (34 § tredje stycket KöpL).Om avhjälpande inte blir aktuellt kan köparen kräva prisavdrag eller häva köpet (37 § första stycket KöpL). Hävning kräver att avtalsbrottet var av väsentlig betydelse för köparen, samt att säljaren insett eller borde insett detta (39 § första stycket KöpL).SammanfattningDet framgår av din fråga att båten köptes för 100 000 kr, samt att säljaren enligt egen utsago nyligen servat båten för 9 000 kr. Båten slutande fungera under första båtturen, då drevet visade sig vara skadat.Som köpare har din son som utgångspunkt en långtgående undersökningsplikt, vilket innebär att han noggrant behöver undersöka varan innan köpet för att säkerställa att den inte är felaktig. Det är svårt att ge ett tydligt svar på din fråga då jag inte känner till alla omständigheter i fallet, exempelvis hur noggrant din son undersökte båten före köpet, vad som sades om båtens skick i samband med köpet samt om båten köptes i befintligt skick.Om säljaren faktiskt hade kännedom om båten dåliga skick med medvetet försökte tona ned detta genom allmänt lovprisande, talar detta för att båten är felaktig och att din son kan göra felpåföljderna. Att båten slutade fungera redan första båtturen talar också för att båten är felaktig.Mitt råd är att din son kontaktar säljaren igen och kräver avhjälpande eller prisavdrag. Han bör betona att båten slutade fungera redan under första båtturen, och att båtens skick och kvalitet inte stämmer överens med vad köparen med fog kunnat förutsätta. Detta förutsätter dock att din son faktiskt undersökte båten i samband med köpet. Om säljaren inte går med på din sons krav kan sonen stämma säljaren i allmän domstol. En sådan process kan dock bli dyr, samtidigt som det finns en osäkert i hur domstolen dömer i det enskilda fallet.Hoppas detta var svar på frågan, annars får du gärna återkomma till oss!Med vänliga hälsningar

Behöver jag anlita en advokat för att stämma någon?

2021-10-15 i Domstol
FRÅGA |Hej!Jag köpte en bil på en bilfirma i juni 2020 och noterade samma dag ett antal fel. Kontaktade säljaren redan under den 60 mil långa hemresan från firman. Säljaren var då tillmötesgående och lovade att felen skulle åtgärdas och bad mig lämna in bilen på min hemort för felsökning. Detta gjordes men säljaren vägrade nu att betala för felsökningen och alla reparationer. Han slutade också att svara både mig och senare även ARN som ställde frågor till honom. ARN har nu, efter drygt ett år dömt till min fördel och säger att jag ska ersättas med 56978kr. Jag har mailat och skickat sms med uppmaning till honom att höra av sig, men utan svar. Jag har rättsskydd i min försäkring. Kan jag stämma honom själv, eller bör jag ha advokat? Tacksam för svar!
Oscar Friedrich |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Faktumet att ARN har gett dig rätt i frågan talar för din sak, men ARN:s rekommendationer är inte bindande, vilket gör att företagen inte har någon skyldighet att följa rekommendationerna. Tvistemålsprocessen består av två parter, käranden (den som ansöker om stämning), och svaranden (motparten). Om du väljer att stämma bilförsäljaren själv, behöver du skicka in en stämningsansökan till domstolen. I stämningsansökan ska du ange vad du yrkar, d.v.s. din begäran, exempelvis "Käranden yrkar att domstolen förpliktigar Svaranden att till Käranden utge 56 978 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen".Du behöver också ange grunden för din talan, vilket innebär att du ska förklara varför du rättsligt sett har rätt till det som yrkas. Du bör också ange relevanta sakomständigheter, vilket exempelvis kan vara en beskrivning av händelseförloppet, eller en bakgrund till tvisten. Vidare bör du bifoga eventuell bevisning som styrker dina påståenden. Bevisningen kan vara både muntlig och skriftlig. Ett exempel på muntlig bevisning är ett vittne som styrker ett visst händelseförlopp. Exempel på skriftlig bevisning är kvitton, fotografier, och fakturor som exempelvis styrker en viss kostnad eller en viss skada.Utgångspunkten inom processrätten är att den som påstår något har bevisbördan för påståendet, vilket innebär att du måste kunna bevisa för domstolen att bilen var felaktig redan vid köpet. ARN:s rekommendation talar för att så var fallet. Du kan ladda ner en blankett för ansökan om stämning via Sverige domstolars hemsida här.Rekommendation:Det enkla svaret på din fråga är att du kan stämma bilförsäljaren själv. Jag rekommenderar dig dock att först kontakta ditt försäkringsbolag och undersöka vad rättsskyddet i försäkringen omfattar. Jag rekommenderar också att du anlitar ett juridiskt ombud som kan företräda dig i processen, eftersom det kan vara svårt att skriva en korrekt stämningsansökan på egen hand. Det finns dock inget krav på att du måste anlita ett juridiskt ombud, men det kommer underlätta processen för dig.Hoppas detta var svar på frågan, annars får du gärna återkomma till oss!Med vänliga hälsningar

Hur fungerar det i Sverige att ta emot en gåva från utlandet?

2021-10-13 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej, Min syster ville ge en gåva till mina barn. Det kommer från utlandet. Hur fungerar det här i Sverige att ta emot gåvan?Mvh,
Oscar Friedrich |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar frågan som att dina barn kommer få en penninggåva från utlandet av din syster. Regler om skattefria inkomster finns i 8 kap. inkomstskattelagen (IL). Regler om kontrolluppgifter om utländska förhållanden finns i 23 kap. skatteförfarandelagen (SFL).Behöver jag betala skatt för en gåva jag fått?Enligt 8 kap. 2 § första stycket IL är gåvor skattefria, under förutsättning att gåvokriterierna är uppfyllda. De kriterier som måste vara uppfyllda för att en överföring ska ses som en gåva är att:1. En förmögenhetsöverföring har skett, alltså att gåvoobjektet har ett faktiskt värde som flyttas från givaren till mottagaren, 2. Det finns en gåvoavsikt, vilket innebär att givaren måste vara medveten om denna faktiskt ger bort någonting. Mellan familjemedlemmar och närstående finns en presumtion, om att gåvoavsikt finns, och 3. Gåvan bygger på frivillighet.Finns det några formkrav för att en penninggåva ska vara giltig enligt svensk rätt?Det finns inget formkrav för att en penninggåva ska vara giltig enligt svensk rätt, därmed behöver något gåvobrev inte upprättas. Det är tillräckligt att pengarna kommit i mottagarens besittning för att gåvan ska anses vara fullbordad (2 § gåvolagen).Det är däremot klokt att upprätta ett gåvobrev, då gåvobrevet exempelvis kan användas för att visa varifrån pengarna kommer, om banken skulle vilja veta detta. Gåvobrevet behöver inte bevittnas eller registreras.Det är inte ovanligt att banken ställer frågor om var pengar kommer ifrån, framförallt vid transaktioner med lite större belopp. Banken är enligt penningtvättslagen i vissa fall skyldig att ställa sådana frågor för att minska risken för bland annat penningtvätt. Lagen ställer höga på att banken har god kunskap om dess kunder och deras bankaffärer.Måste jag lämna en kontrolluppgift till Skatteverket om jag tar emot en gåva från utlandet?Enligt 23 kap. 1 § första stycket SFL måste en kontrolluppgift lämnas till Skatteverket, om en summa från utlandet överstigande 150 000 kr överförs till en person Sverige. Kontrolluppgiften ska enligt 23 kap. 1 § andra stycket SFL lämnas till Skatteverket av den som förmedlat betalningen, alltså banken eller något annat betaltjänstföretag. I kontrolluppgiften ska betalningens belopp i använd valuta, betalningsdatum, valutakod, och vilket land betalningen kommer ifrån anges (23 kap. 1 § fjärde stycket SFL). Du kan läsa mer om betalningar från utlandet på Skatteverkets hemsida här.SammanfattningGåvan kommer inte beskattas i Sverige eftersom, gåvor är skattefria. Det faktum att gåvan skickats från utlandet saknar betydelse. Det behöver inte finnas någon nära släkt- eller familjerelation mellan gåvogivaren och mottagaren, men det kan underlätta bevisningen om parterna är närstående. Jag rekommenderar att ni upprättar ett skriftligt gåvobrev om gåvan rör ett högre belopp, då detta kan underlätta bevisningen om banken undrar var pengarna kommer ifrån.Det finns ingen gräns på hur stort belopp som får skickas till Sverige från utlandet, men överstiger summan 150 000 kr måste kontrolluppgift lämnas till Skatteverket.Hoppas detta var svar på frågan, annars får du gärna återkomma till oss!Med vänliga hälsningar

Behövs gåvobrev när man ger bort pengar?

2021-09-07 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej, har en fråga kring överföring av pengar från min mammas bankkonto. Hon har nu kommit in på ett äldreboende och ska sälja sin lägenhet. Pengarna från försäljningen sätts in på hennes konto men hon vill att vinsten, efter vinstskatt ska fördelas på oss, 3 syskon och 8 barnbarn redan nu. Min bror har fullmakt på hennes bank. Måste man ändå ha ett gåvobrev eller något annan från vår mamma för att kunna överföra lite större belopp? Tacksam för svar.
Oscar Friedrich |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar frågan som att din mamma vill ge dig, dina två syskon samt era åtta barnbarn varsin penninggåva. Regler om gåvor finns i gåvolagen.Det finns inget formkrav för att en penninggåva ska vara giltig, därmed behöver något gåvobrev inte upprättas. Det är tillräckligt att pengarna kommit i mottagarens besittning för att gåvan ska anses vara fullbordad (2 § gåvolagen).Det är däremot klokt att upprätta ett gåvobrev, då gåvobrevet exempelvis kan användas för att visa varifrån pengarna kommer, om banken skulle vilja veta detta. Gåvobrevet behöver inte bevittnas eller registreras.Det är inte ovanligt att banken ställer frågor om var pengar kommer ifrån, framförallt vid transaktioner med lite större belopp. Banken är enligt penningtvättslagen i vissa fall skyldig att ställa sådana frågor för att minska risken för bland annat penningtvätt. Lagen ställer höga på att banken har god kunskap om dess kunder och deras bankaffärer.Mitt råd är därför att ni skriver gåvobrev, trots att detta inte är något krav, i syfte att underlätta bevisningen om banken frågar var pengarna kommer ifrån.Hoppas detta var svar på frågan, annars får du gärna återkomma till oss!Med vänliga hälsningar

Behöver jag betala skatt på vinsten om jag säljer en fastighet jag fått i förskott på arv?

2021-09-07 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej, jag och min syster ska få förtida arv av vår mor, en fastighet värd 5,5 miljoner. Syster tar över fastigheten och löser ut mig med halva. Ska jag då betala reavinst? Och betala skatt för dom pengarna?
Oscar Friedrich |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar frågan som att du och din syster ska få en fastighet värd 5,5 miljoner kronor i förskott på arv, och att ni ärver 50 procent vardera. Därefter tar din syster över fastigheten och löser ut dig för 2,75 miljoner kronor (50 procent av 5,5 miljoner kronor).Regler om kapitalinkomster finns i inkomstskattelagen (IL).Hur beräknas kapitalvinsten vid en fastighetsförsäljning?När din syster löser ut dig och tar över fastigheten ses detta skattemässigt som en försäljning. Vid försäljning av fast egendom är vinsten skattepliktig. Vinsten är ersättningen för den sålda tillgången minskad med försäljningsutgifter, minskad med omkostnadsbeloppet (44 kap. 13 § IL).Ersättningen är det belopp du säljer fastigheten för, d.v.s. köpeskillingen. Omkostnadsbeloppet är anskaffningskostnaden adderat med förbättringsutgifter (44 kap. 14 § första stycket IL).Vad blir anskaffningsutgiften när jag fått fastigheten genom arv?Förvärv genom arv är skattefria (8 kap. 2 § första stycket IL). Eftersom du fick fastigheten i förskott på arv, och förvärv genom arv är skattefria, inträder du som förvärvare i givarens skattemässiga situation (44 kap. 21 § första stycket IL). Det innebär att du får ta över din mors omkostnadsbelopp, d.v.s. det belopp hon betalade när hon köpte fastigheten.Eftersom du ärver 50 procent av fastigheten, och avyttrar din andel, ska kapitalvinsten beräknas utifrån förhållandena på den avyttrade delen (45 kap. 19 § första stycket IL). Det innebär i praktiken att du får använda 50 procent av din mors omkostnadsbelopp när du beräknar kapitalvinsten.Förbättringsutgifter är förbättrande reparationer och underhåll som gjorts på fastigheten under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren. Reparationerna ska ha medfört att fastigheten är i bättre skick vid avyttringen än vid förvärvet (45 kap. 12 § IL).Hur mycket skatt ska jag betala på vinsten?När vinsten beräknats ska beloppet kvoteras till tjugotvå trettiondelar (45 kap. 33 § första stycket IL). Därefter betalas 30 procent statlig inkomstskatt på det kvoterade beloppet (65 kap. 7 § inkomstskattelagen). Det innebär i praktiken att skattesatsen blir 22 procent.SammanfattningNär du överlåter fastigheten till din syster ses det som en försäljning, vilket resulterar i att du ska betala skatt på vinsten. Kapitalvinsten är ersättningen minskad med förbättringsutgifter minskad med omkostnadsbeloppet. Du får använda 50 procent av din mors omkostnadsbelopp när du beräknar vinsten. Om några förbättrande reparationer eller underhåll gjorts under de senaste fem åren får dessa också dras av i proportion till din ägarandel. Därefter betalas 22 procent skatt på kapitalvinsten.Hoppas detta var svar på frågan, annars får du gärna återkomma till oss!Med vänliga hälsningar