Uppsägning av andrahandshyresgäst?

2021-04-29 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej mitt namn är Melina!Jag hyr ut i andrahand till en kille som planen var att han skulle ta över min lägenhet. Men då min livssituation ändrats så behöver jag flytta tillbaka. Vi har inget kontrakt överhuvudtaget. I alla fall, det har varit mycket liv, polis, Securitas och rykten om att det varit olagliga substanser i lägenheten. Jag vill flytta hem och han har brutit mot många saker. Hur gör jag? Jag har pratat med polis, hyresgästföreningen och min hyresvärd.
Anna Liss |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Svaret på din fråga påverkas av hur länge hyresgästen bott i lägenheten. En andrahandshyresgäst som bott i en lägenhet i över två år har nämligen besittningsskydd, vilket innebär att denne har rätt till förlängning av hyresavtalet även mot hyresvärdens vilja (12 kap. 45 § jordabalken). För frågan antar jag att personen bott där längre än två år. Om denne inte har det gäller reglerna om uppsägning i 12 kap. 3 § jordabalken, dvs. att det ska sägas upp för att upphöra. Har förhållandet pågått längre än nio månader gäller dessutom en tre månader lång uppsägningstid (12 kap. 4 § jordabalken).Om hyresgästen har bott där längre än två år gäller för att denne ska kunna sägas upp utan att förlängning sker att någon besittningsskyddsbrytande grund föreligger enligt 12 kap. 46 § jordabalken. I bestämmelsen finns en del sådana grunder, som hyresvärden måste kunna visa på för att förlängning inte ska ske. En sådan grund rör att hyresrätten är förverkad, dvs. att hyresvärden har rätt att säga upp avtalet (p. 1). En annan sådan är att hyresgästen har åsidosatt sina förpliktelser på annat sätt än i punkt 1 i så hög grad att avtalet skäligen inte bör förlängas (p. 2). P 10. blir också aktuellt i och med att den behandlar en intresseavvägning. Avseende den störning du nämner är det dessa punkter som skulle kunna gälla och som i sådana fall skulle kunna göra att hyresgästen inte har rätt till förlängning. p.1 - förverkadEnligt 12 kap. 42 § jordabalken finns ett visst antal förverkandegrunder. Störningar berörs av p. 9, och enligt denna punkt kan hyresrätten förverkas om hyresgästen åsidosätter något av det som ska iaktta enligt 25 § vid användning av lägenheten eller inte håller den tillsyn som krävs och rättelse inte görs utan dröjsmål efter tillsägelse. 12 kap. 25 § jordabalken reglerar att hyresgästen ska använda lägenheten så att omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de skäligen inte bör tålas. Här beror det på lite hur omfattande störningarna varit. Om det inte rör en allvarlig störning krävs att tillsägelse ska ha skett till personen, att rättelse inte skett utan dröjsmål och att socialnämnden ska ha underrättats om störningen för att förverkande ska kunna ske. Om det däremot rör en allvarlig störning får hyresavtalet sägas upp utan att tillsägelse har skett (12 kap. 42 § 4 stycket jordabalken). Om hyresrätten på det sättet är förverkad kan det vara så att hyresgästen inte har rätt till förlängning enligt 12 kap. 46 § 1 punkten jordabalken. p.2 - åsidosatt förpliktelser i så hög grad att denne inte har rätt till förlängningOm hyresrätten inte är förverkad kan det vara så att störningen gör att denne ändå inte har rätt till förlängning enligt 2 p, dvs. att denne åsidosatt förpliktelser i så hög grad att avtalet skäligen inte bör förlängas. Här avses förmodligen fler än enstaka händelser. Däremot rör det sig om en helhetsbedömning. I ditt fall verkar det som att omfattande störningar har inträffat och bestämmelsen skulle därmed kunna vara uppfylld. p. 10 - intresseavvägningenP. 10 kan också vara aktuell. Enligt bestämmelsen saknar hyresgästen rätt till förlängning om det i annat fall inte strider mot god sed i hyresförhållanden eller av någon annan anledning är oskäligt mot hyresgästen att hyresförhållandet upphör. Bestämmelsen innebär att en intresseavvägning ska ske mellan värdens och gästens intressen. I regel behövs sakligt skäl från hyresvärdens sida för att en intresseavvägning ska ske. Behov av egen bostad är ett sådant skäl. Gästen behöver vidare ett skyddsvärt intresse, där eget behov av bostaden uppfyller detta. Här vägs intressena mot varandra, och en helhetsbedömning kan göra att en slutsats ser olika ut. I och med att jag inte har mer omfattande information om hur länge personen bott där osv är det svårt att göra en sådan bedömning. Vad gäller i ditt fall?Min rekommendation är att kontakta en jurist för ytterligare juridisk rådgivning då det kan vara krångligt att säga upp en hyresgäst som har besittningsskydd. Juridiskt ses besittningsskydd som något att värna och hyresvärden kan därmed få svårt att säga upp en hyresgäst som har ett sådant. Vänligen,

Förtal av avliden?

2021-04-29 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Om en person som har blivit mördad blir i en stor nyhetsartikel beskriven som transa, prostituerad och drogmissbrukare, är det lagligt att göra detta om det är extremt krökande för anhöriga? Oavsett om det är sant eller inte?
Anna Liss |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Händelseförloppet du nämner kan klassas som förtal av en avliden person, vilket är ett brott enligt 5 kap. 4 § brottsbalken. Enligt bestämmelsen ska förtal av avliden medföra ansvar enligt 1 eller 2 §§ om gärningen bl.a är sårande för de efterlevande. För att något ska klassas som förtal av avliden krävs alltså dels att rekvisiten i 1 § och rekvisiten i 4 § är uppfyllda: 5 kap. 1 § brottsbalken: Brottet innebär att den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar uppgifter som är ägnade att utsätta denne för andras missaktning dömes till förtal.Det som krävs för att en handling ska klassas som förtal är dels att uppgifter har lämnats. Uppgifterna ska ha lämnats till någon annan än den som uppgifterna gäller. Att skriva detta i en artikel som publiceras uppfyller detta. Vidare ska uppgiften vara ägnad att utsätta denne för andras missaktning. Här ska bedömningen ske objektivt, dvs. vad som typiskt kan tänkas göra detta. Det spelar ingen roll om uppgifterna som lämnas är sanna eller inte. 5 kap. 4 § brottsbalken: de enda kraven här är att uppgifterna rör en avliden person och att uppgifterna är sårande för efterlevande. Med efterlevande menas främst efterlevande make och barn, men i undantagsfall kan även senare generationer beaktas. I ditt fall rör uppgifterna sådana som kan tänkas utpeka någon som klandervärd eller ägnat att utsätta den berörde för andras missaktning. Du nämner också att du som närstående blivit kränkt och därmed har uppgifterna varit sårande för närstående, beroende på din relation till den avlidne. Det kan därmed vara tal om förtal av avliden. Vänligen,

Uppsägning av andrahandshyra?

2021-04-29 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej. Jag hyr lägenheten i andra hand. Nu har mitt hyresavtal gått ut. Har fastighetsägaren då rätt att kräva att jag ska flytta härifrån? Problemet är inte utebliven hyra utan störning från lägenheten. Behövs det skriftliga varningar eller räcker det med en muntlig varning?
Anna Liss |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill få reda på om hyresvärden har rätt att kräva att du flyttar. Besittningsskydd I regel har en hyresgäst till bostadslägenhet direkt besittningsskydd till lägenheten, vilket innebär att denne har rätt till förlängning av hyresavtalet även mot hyresvärdens vilja (12 kap. 45 § jordabalken). För att du som andrahandshyresgäst ska ha det besittningsskyddet krävs att hyresförhållandet, dvs. perioden du bott där varat i längre än 2 år. Om den inte har det gäller i regel inte besittningsskyddet. För frågan antar jag att du bott där längre än två år. Besittningsskyddsbrytande grund För att hyresvärden ska kunna säga upp dig utan att förlängning sker gäller att någon besittningsskyddsbrytande grund föreligger enligt 12 kap. 46 § jordabalken. I bestämmelsen finns en del sådana grunder, som hyresvärden måste kunna visa på för att du inte ska kunna förlänga ditt boende och hyresavtal. En sådan grund rör att hyresrätten är förverkad, dvs. att hyresvärden har rätt att säga upp avtalet (p. 1). En annan sådan är att hyresgästen har åsidosatt sina förpliktelser på annat sätt än i punkt 1 i så hög grad att avtalet skäligen inte bör förlängas (p. 2). Avseende störning är det alltså dessa punkter som skulle kunna gälla och som i sådana fall skulle kunna göra att du inte har rätt till förlängning av hyresavtalet. p.1 - förverkadEnligt 12 kap. 42 § jordabalken finns ett visst antal förverkandegrunder. Störningar berörs av p. 9, och enligt denna punkt kan hyresrätten förverkas om hyresgästen åsidosätter något av det som ska iaktta enligt 25 § vid användning av lägenheten eller inte håller den tillsyn som krävs och rättelse inte görs utan dröjsmål efter tillsägelse. 12 kap. 25 § jordabalken reglerar att hyresgästen ska använda lägenheten så att omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de skäligen inte bör tålas. Här beror det på lite hur omfattande störningen varit. Om det inte rör en allvarlig störning krävs att tillsägelse ska ha skett, att rättelse inte skett utan dröjsmål och att socialnämnden ska ha underrättats om störningen för att förverkande ska kunna ske. Om det däremot rör en allvarlig störning får hyresavtalet sägas upp utan att tillsägelse har skett (12 kap. 42 § 4 stycket jordabalken). Om hyresrätten på det sättet är förverkad kan det vara så att du inte har rätt till förlängning enligt 12 kap. 46 § 1 punkten jordabalken. Om hyresrätten inte är förverkad kan det vara så att störningen gör att du ändå inte har rätt till förlängning enligt 2 p, dvs. att du åsidosatt förpliktelser i så hög grad att avtalet skäligen inte bör förlängas. Här avses förmodligen fler än enstaka händelser. Här görs också en helhetsbedömning. I och med att jag inte vet hur omfattande störningarna varit är det svårt för mig att bedöma situationen. Skriv gärna ännu en fråga där du närmare beskriver störningarna för bättre hjälp. Störningar kan däremot innebära att en inte har rätt till förlängning, antingen för att förverkande skett utan förtida uppsägning eller för att hyresgästen åsidosatt sina förpliktelser på annat sätt, där störningar också kan inverka. Vänligen,

Olaga hot m.m.

2021-02-25 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Min sambo har filmat mig vid flera tillfällen mot min vilja. Han filmar mig när jag är upprörd ledsen och förtvivlad efter att han har sagt elaka saker till mig Vi ska separera nu och han har spridit filmen till sina vänner och nu även skickat film på mig till min sonHan hotar att förstöra mitt liv Han sprider ut till vänner men även nu min son att jag varit inlagt på psyk vilket inte är sant Jag bad han att sluta filma vid ett tillfälle och då knuffade han mig, fast han säger till andra att jag slä gde mig utför trappan. Så fort jag påpekar hans beteende nu så skickar han film på mig till nån ny person när jag är hysterisk efter hans beteende mot mig,
Anna Liss |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Situationen kan aktualisera en rad brott, dels kränkande fotografering, förtal, ofredande, olaga hot. Nedan gör jag en kort redogörelse för respektive brott utifrån frågans formulering:Kränkande fotografering: din sambo kan göra sig skyldig till kränkande fotografering genom att filma dig mot din vilja, förutsatt att filmandet sker i ditt hem, dvs. i den privata sfären och inte på offentlig plats. (4 kap. 6a § brottsbalken). Förtal: genom att sända videon vidare och genom att sprida att du skulle varit inlagd kan din sambo göra sig skyldig till förtal (5 kap. 1 § brottsbalken). Med förtal avses att utpeka någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämna uppgifter som är ägnade att utsätta den utpekade personen för andras missaktning. Innehållet ska vara sådant att det typiskt sett kan tänkas att personen blir utsatt för annans missaktning. Du beskriver att du gråter i videon och att din sambo även sprider uppgifter om att du skulle varit inlagd på psyket vilket kan anses passa in på bestämmelsen. Ofredande: att putta dig kan klassas som ofredande (4 kap. 7 § brottsbalken). Den som fysiskt antastar någon (exempelvis puttar) döms, om gärningen är ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt (personen måste vara medveten om att ofredandet sker), för ofredande. Olaga hot: genom att hota att förstöra ditt liv kan han ha gjort sig skyldig till olaga hot (4 kap. 5 § brottsbalken). Den som hotar någon med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig rädsla för egen säkerhet till person, egendom, frihet eller frid, döms till olaga hot. Att hota med att förstöra ditt liv preciseras genom att han fortsätter sprida videorna och kan mycket väl klassas som olaga hot. Eventuellt skulle ovan nämnda handlingar kunna sammanställas till grov kvinnofridskränkning beroende på hur de sammanvägs (4 kap. 4a § brottsbalken) Sammanfattningsvis Mitt råd till dig är att anmäla din sambo avseende alla ovannämnda händelser. Spara allt som kan vara användbart i bevishänseende. Vänligen,

Uthyrning i andrahand utan hyresvärdens tillstånd

2021-04-29 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej! Min dotter har en hyresrätt som hon har hyrt ut i andrahand för att provbo med sin kille. Hyresgästen flyttade ut i december. NU står lägenheten tom och hon letar lägenhet att byta med. Får hon hyra ut kort tid t ex per månad fram tills hon hittar lägenhet att byta med? Eller får hon ha en inneboende? Om det tar lång tid att byta lägenhet förlorar hon ju mycket pengar på att lägenheten står tom,.De vill inte bo där äv personliga själ
Anna Liss |Huvudregeln är att en hyresgäst inte utan hyresvärdens samtycke får hyra ut eller på annat sätt upplåta lägenheten i andra hand till någon annan för självständigt brukande (12 kap. 39 § jordabalken). Bestämmelsen rör total sublokation, dvs. total uthyrning av bostaden. Partiell sublokation, dvs. uthyrning av en del av lägenheten kräver inte hyresvärdens samtycke, såvida det inte kan medföra men för hyresvärden (12 kap. 41 § jordabalken).Däremot finns en presumtionsregel i 12 kap. 39 § 3 stycket jordabalken om att uthyrning av vissa rum i en lägenhet som hyresgästen inte själv använder som bostad i beaktansvärd utsträckning alltid ska anses vara för självständigt brukande, vilket alltså inte är tillåtet utan hyresvärdens samtycke. Det finns ett undantag i 12 kap. 40 § jordabalken. Enligt bestämmelsen kan hyresgästen få hyra ut i andra hand utan hyresvärdens tillstånd om hyresnämnden lämnar tillstånd till det. Tillstånd ska lämnas om hyresvärden har beaktansvärda skäl för upplåtelsen pga särskilda familjeförhållanden, ålder, sjukdom, tillfälligt arbete på annan ort osv. Tillstånd ska också lämnas om hyresvärden inte har befogad anledning att vägra samtycke bl.a. I och med att hon inte kommer att bo i lägenheten kan hyresnämndens tillstånd krävas för en uthyrning i andra hand. Här finns mer info om ansökan. Vänligen,

Lämna ut klasslista?

2021-04-29 i Tryckfrihetsförordningen (TF)
FRÅGA |Jag vill få ut en klasslista för min sons förskola. Förskolan hänvisade direkt till en jurist på kommunen som tog över ärendet. Hon undrade vad jag ville ha för information.Jag sa att jag vill ha en klasslista med barnens namn, personnummer, adress och ev telefonnummer.Juristen svarade då att "De uppgifter som du vill ha ut omfattas av sekretess (23 kap. 1 § offentlighet och sekretesslagen) och kommer inte lämnas ut. " Och att jag kan överklaga beslutet hos kammarätten.Vad gäller här? Vad är det som omfattas av sekretess i denna klasslista?
Anna Liss |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Begäran att få ut allmän handling i form av klasslistor har varit föremål för prövning i omfattande mängder rättsfall. Uppgifterna omfattas av 23 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen, och huvudregeln är att sekretess gäller. Bestämmelsen innehåller nämligen ett omvänt skaderekvisit där att sekretess omfattar uppgifter om enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men. Vad som avses med uppgift om enskilds personliga förhållanden är allt som är att hänföra till en specifik person, dvs. namn, personnummer, telefonnummer, adress osv. Innan det beslutas om en handling ska lämnas ut eller inte görs därmed en sekretessprövning, där det prövas om uppgifterna kan lämnas ut utan men för den enskilde. I praxis kan slutsatsen dras att uppgifter såsom namn, adress, telefonnummer och liknande ses som harmlösa uppgifter som i regel inte bör medföra men vid utlämnande och därmed bör kunna lämnas ut så länge personerna i fråga inte står under skyddad identitet och adress (se ex.Kammarrättens Mål nr 5750-20). Även om vissa personer skulle stå under sådan skyddad identitet bör du kunna få ut uppgifter om resterande individer. Ett beslut att inte lämna ut allmän handling kan överklagas (2 kap. 19 § tryckfrihetsförordningen). Ett sådant beslut överklagas till Kammarrätten (6 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen). Däremot kan överklagan skickas in till den myndighet som meddelade beslutet, i detta fall kommunen. Vänligen,

Fota i smyg

2021-02-25 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Jag bor i en bostadsrättsförening och styrelsen anklagar mig för att hyra ut i andra hand. De hävdar att de har bevis i form att fotografier och filmer.Får de verkligen fota och filma i huset där jag bor eller in i min lägenhet t ex genom fönstret?
Anna Liss |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Situationen du beskriver kan vara att tala om kränkande fotografering (4 kap. 6 a § brottsbalken). Kränkande fotografering innebär att det är otillåtet med tekniskt hjälpmedel i hemlighet ta upp bild av någon som befinner sig inomhus i en bostad. Dels ska fotograferingen ske utan samtycke, i hemlighet (dvs. personen ska inte veta om att denne blir fotad eller filmad) och med hjälp av tekniskt hjälpmedel (ex. kamera). Slutligen ska personen befinna sig inomhus i bostad eller på en toalett, omklädningsrum eller annat liknande utrymme. I ditt fall nämner du att brf:en tagit bild av din lägenhet utan din vetskap. Om det är så att du är med på bilderna, eller någon annan också för den delen kan det alltså vara tal om kränkande fotografering. Vänligen,

Filma utan samtycke i hemmet

2021-02-25 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag undrar om det är okej att någon fotar eller filmar mig i smyg när jag är med på ett möte online men sitter i mitt hem och inte har blivit tillfrågad om jag godkänner det? Det känns inte bra för mig och jag skulle inte ha godkänt det för vem som helst. Att fota någon i hemmet är inte rätt vet jag men på offentlig plats. Så vad räknas onlinemöte som?Mvh Marina
Anna Liss |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Friheten att filma och fota vad som helst inskränks på vissa sätt enligt brottsbalken. Att filma någon utan dess tillstånd kan både ses som kränkande fotografering och som ofredande. Kränkande fotograferingKränkande fotografering är ett brott enligt 4 kap. 6 a § brottsbalken. Kränkande fotografering innebär att det är otillåtet att filma eller fotografera någon i smyg utan dennes tillstånd. Ett annat rekvisit för brottet är att personen inte befinner sig på allmän plats. Alltså den som blir fotograferad ska befinna sig inomhus i t.ex. ett omklädningsrum, privat bostad eller toalett. Ett undantag från huvudregeln är om det med hänsyn till syftet är en försvarlig åtgärd att man fotograferar personen, t.ex. i myndighetsutövning eller nyhetsförmedling.OfredandeÄven om man filmar på allmän plats vilket är tillåtet som huvudregel kan sättet att filma på i sig vara brottsligt. Om man är hänsynslös eller på annat sätt utsätter någon för störande kontakter kan man göra sig skyldig till ofredande enligt 4 kap. 7 § brottsbalken. Detta gäller om gärningen är ägnad att kränka personens frid på ett kännbart sätt. Alltså att upprepade gånger filma en person eller agera på ett kränkande och störande sätt kan i sig vara brottsligt.Det personen gör sig skyldig till genom att filma dig i ditt hem kan alltså anses som kränkande fotografering eller ofredande. Vänligen,