Skattefria vinster och gåvor?

2020-04-14 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej.Vi satt på jobbet och diskuterade gigantiska storvinster.Då kom frågan upp.Om man vinner tex 500 miljoner.Kan man då skattefritt ge bort 50 miljoner var till sina 2 barn?Gåvoskatt skall ju vara borttaget?
Maja Trygg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Spelvinster som man vinner i lotterier, kombinationsspel eller vadhållning är skattefria enligt 8 kap 3 § Inkomstskattelagen (IL) om: -Spelet tillhandahålls av någon som har licens enligt Spellagen och spelet kräver licens enligt samma lag,-Spelet tillhandahålls i Sverige och spelet inte kräver licens enligt spellagen , eller att-Spelet tillhandahålls i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och spelet kräver inte licens i Sverige.Tävlingsvinster är skattefria enligt 8 kap. 4 § IL om de:-Inte hänför sig till anställning eller uppdrag,-Inte består av kontanter eller likande, och-Avser minnesföremål eller har ett värde som inte överstiger tre procent av prisbasbeloppet avrundat till närmaste hundratal kronor.Och i det fall då ger bort en viss summa av din skattefria vinst, till dina barn exempelvis, är även detta skattefritt om det rör sig om en gåva. För precis som du nämner är förvärv genom arv, testamente, bodelning eller gåva skattefria enligt 8 kap. 2 § IL.Sammanfattningsvis kan du därmed ge bort en del av din skattefria vinst i gåva till dina barn, utan att dina barn behöver beskatta för denna gåva.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Skriva skuldebrev i efterhand?

2020-04-14 i Skuld
FRÅGA |Hej. Jag har lånat ut pengar till ett ab. Företaget har nu gått i konkurs och vi skrev inte något skuldbrev när jag lånade ut pengarna. Det handlar om flera lån under en lång tid. Allt är dock bokfört som skuld till närstående. Jag var VD i bolaget.Fråga, går det att skriva ett skuldbrev i efterhand
Maja Trygg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är möjligt att upprätta ett skuldebrev i efterhand. Ett bra bevisdokument för att en skuld finns är ett skuldebrev. Av skuldebrevet ska det framgå hur mycket som lånats ut, eventuella överenskommelser om ränta, avbetalning eller likande. Ett skuldebrev behöver inte vara undertecknat rent juridiskt, men det är däremot fördelaktigt av bevisskäl. Skuldebrevet ska därmed undertecknas av dig och den du lånat ut pengar till. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Ärver man skatteskulder?

2020-04-14 i Alla Frågor
FRÅGA |Om det inte finns några pengar i dödsboet vem betalar då skatteskulden?
Maja Trygg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En grundregel inom svensk rätt är att man inte ärver någons skulder. Om det inte finns pengar i dödsboet som täcker skatteskulden, behöver därför inte dödsbodelägarna betala skatten med egna pengar. Skatteskulden kommer istället att restföras till Kronofogden och skrivs av efter fem år. I det fall dödsboet får brev från Kronofogden om "skuld att betala" eller likande, innebär det att det finns en skuld registrerad för den avliden och den som är förrättare för dödsboet får brevet. Därmed är det dödsboet som står med i Kronofogdens register och inte den som får brevet. Men om det är så att dödsbodelägarna redan har delat upp den avlidens tillgångar mellan sig, innan den avlidens skulder var betalda, ska dödsbodelägarna lämna tillbaka så mycket av tillgångarna till dödsboet att det täcker skulden. Vidare är dödsbodelägarna solidariskt betalningsansvariga, vilket innebär att de måste täcka upp för varandra om någon av dem hunnit göra sig av med tillgångar att denne inte kan betala tillbaka sin andel av skulden. Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Krav för registrering av varumärke

2020-03-09 i Immaterialrätt
FRÅGA |Vad krävs för att man ska kunna registrera ett varumärke?
Maja Trygg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att utreda din fråga blir Varumärkeslagen (VML) tillämplig!För att ett varumärke ska kunna registreras krävs det att varumärket har särskiljningsförmåga (1 kap. 5 § VML) samt att det tydligt kan återges (grafiskt eller på annat sätt) (1 kap 4 § VML). Vidare kärvs att det inte finns några registreringshinder enligt 2 kap. 7- 10 § § VML. Jag kommer nu att redogöra för dessa rekvisit nedanför. "Särskiljningsförmåga" Med särskiljningsförmåga avses att varumärket kan särskiljas från andra näringsidkares motsvarande varor eller produkter. Det betyder att varumärket måste ha något särdrag. Särdraget ska finnas antingen genom sitt ursprung eller genom att det har uppkommit genom användning av varumärket. Därmed kan inte vanliga ord eller symboler anses utgöra ett varumärke, eftersom de inte kan särskiljas. Vid bedömningen för ett varumärkes särskiljningsförmåga så ska varumärket som helhet beaktas. För denna helhetsbedömning tar man hänsyn till:- Den marknadsandel som varumärket har.- Hur ofta, länge och inom hur stort geografiskt område som varumärket används.- Hur stora investeringar som gjorts vid marknadsföringen av varumärket- Yttranden från handelskammare med mera. Det som sammanfattningsvis menas med särskiljningsförmåga är att varumärket inte ska vara förväxlingsbart med något annat varumärke. "Tydligt kan återges"Med detta rekvisit avses att varumärket ska vara fullständigt klart och kunna ges en exakt identifiering av märket. Vidare ska varumärket vara lättillgängligt och begripligt, beständigt och objektivt. Varumärket ska därmed kunna utpekas och tydligt återges för någon. "Andra registreringshinder"Om något av dess hinder föreligger kan inte ett varumärke registreras eller inarbetas. Dessa registreringshinder är:- Ett varumärke får inte registreras om det utan tillstånd innehåller en statlig eller internationell beteckning, 2 kap. 7 § VML.- Om det föreligger förväxlingsrisk med ett annat varumärke, det vill säga ett äldre varumärke, 2 kap. 8 § VML.- Om varumärket inskränker andra varumärkens rättigheter som företagsnamn och upphovsrätt till exempel, 2 kap. 9-10 § § VML.Observera dock att inget av dess registreringshinder föreligger i de fall den äldre rätten, det vill säga det äldre varumärket, medger registrering för det nya varumärket. Sammanfattningsvis Ett varumärke kan registreras om det inte är förväxlingsbart med ett annat varumärke samt om det tydligt kan återges för någon. Den som vill ansöka om registrering för ett varumärke ska ansöka om det hos Patent- och registreringsverket. Vad ansökan ska innehålla hittas i 2 kap. 1 § VML. Observera att det är sökande som betalar ansökningsavgiften för detta. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Avstå från arv

2020-04-14 i Särkullbarn
FRÅGA |Hej. Jag och min syster är särkullsbarn och kommer att ärva våran mamma som gick bort nyligen. Kan jag avstå min del av arvet efter min mamma till förmån för en av mina söner?
Maja Trygg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Särkullsbarn kan avstå från sin del av arvet till fördel för den efterlevande maken, enligt 3 kap. 9 § Ärvdabalken (ÄB). Detta innebär att den efterlevande maken ärver särkullsbarnens lott och när den efterlevande maken sedan avlider, får särkullsbarnet rätt till sin lott från sin avlidne förälder. Sammanfattningsvis innebär det att särkullsbarnet skjuter upp sin del av arvet.Det går även att avstå från sitt arv till förmån för sina barn, vilket kallas arvsavstående och innebär att man vid fördelningen av arvet bortser från den egentliga arvingen, det vill säga du och låter dina barn träda i ditt ställe. Detta ska göras skriftligt och lämnas in i samband med registreringen av bouppteckningen. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Bilaga till testamente?

2020-04-14 i Testamente
FRÅGA |Hej!Min syster har avlidit. Det finns inget testamente.Bara en bilaga till testamente är det juridiskt bindande?
Maja Trygg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om upprättande av testamente finns i 10 kap Ärvdabalken (ÄB). Det ställs stränga formkrav på ett testamente för att det ska vara giltigt. Formkraven som ska vara uppfyllda för ett giltigt testamente är enligt 10 kap. 1 § ÄB: -Testamentet ska vara skriftligt.-Två vittnen ska närvara när testamentet skrivs.-Du som ska testamentera ska skriva under testamentet i vittnenas samtidiga närvaro.-De båda vittnena ska skriva under testamentet med namn, yrke, hemvist och tid för bevittnandet, eller övriga omständigheter som kan vara av betydelse för testamentets giltighet, enligt 10 kap. 2 § ÄB.-Vittnena ska även ha kännedom om testamentets egenskap, men behöver inte veta dess innehåll. Utifrån dessa formkrav finns det inget principiellt hinder för att ett testamente består av flera blad eller delar. Vidare finns det heller inget krav i lagen på hur ett sammanfogande av de olika delarna av testamentet ska se ut. Det stränga formkravet har i syfte att förebygga tvister om testamentets giltighet, varför formkravet har en bevisfunktion. Med detta sagt ställs höga krav på att bevisa ett samband mellan de olika delarna i testamentet. Högsta domstolen har i ett rättsfall underkänt ett nödtestamente då det inte ansågs undertecknat av den avlidne (NJA 1993 s. 341). Kvinnan i fallet hade skrivit ett personligt brev i ett skrivblock och undertecknat detta. I en annan del av skrivblocket hade kvinnan skrivit ner sina önskningar om hur hennes egendom skulle fördelas men utan att sätta sin namnteckning på den delen. På grund av detta godtogs inte testamentet trots att hennes namnteckning fanns på det personliga brevet. Ett starkt skäl till utgången i fallet var att kvinnan inte hade hänvisat till testamentet i det personliga brevet. Med det anförda kan det sammanfattningsvis anses att en bilaga till ett testamente kan anses giltigt i vissa fall. Men för att bilagan ska anses giltigt krävs det att denne är upprättad senast samtidigt som testamentet. Om bilagan upprättas senare är den att anse som ändring av testamentet och måste därför skrivas under och bevittnas. Utöver detta måste det även finnas med en tydlig hänvisning till bilagan i testamentet. Men utifrån informationen i din fråga, kan det antas att bilagan som finns är en ändring av ett testamente, eftersom det inte finns något annat testamente som hänvisar till bilagan. Om så är fallet, krävs det därmed att bilagan i ditt fall är underskriven av den avlidne och bevittnad, det vill säga uppfyller de ovan nämnda formkraven för ett giltigt testamente. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Fördelning av arv efter arvsordningen

2020-03-09 i Arvsordning
FRÅGA |Min man har två barn från ett tidigare äktenskap, jag har ett. Min mans ena barn dog för tio år sedan. Tillsammans har min man och jag ett barn. Alla är vuxna. Om min man går bort före mig - hur fördelas då arvet från hans döde son. Sonen hade inga arvingar.
Maja Trygg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att utreda din fråga blir Ärvdabalken (ÄB) tillämplig!Grundläggande för arvsrätten är att arv endast kan tagas av de som är vid liv, enligt 1 kap. 1 § ÄB. Därefter följer en arvsordning som blir grunden för vilka som har rätt till arv, i vilken ordning. Denna arvsordning hittas i 2 kap. ÄB. De som ärver först av den avlidne är den avlidnes bröstarvingar, alltså dennes barn, enligt 2 kap. 1 § ÄB. Bröstarvingarna delar lika lott, det vill säga får lika mycket var av det arv som finns. Men om det finns en maka/make i liv, ärver denne före bröstarvingarna, enligt 3 kap. 1 § ÄB. Dock förutsätter detta som sagt ett äktenskap mellan arvlåtaren och den efterlevande. I ert fall innebär det ovan sagda att om din man avlider före dig, ärver du före era gemensamma barn och era gemensamma barn tager sedan dess lott från sin pappa efter det att du avlider. Men observera här att din mans tidigare barn från sitt tidigare äktenskap, får ut sina lotter direkt när dess pappa avlider, eftersom de är särkullsbarn enligt 3 kap. 1 § 1 st ÄB. Dock kan särkullsbarnen avstå från att få ut sin lott direkt, vilket då innebär att dess lotter tillfaller dig så länge. Men detta kräver som sagt att särkullsbarnen avstår från sina lotter frivilligt. Sammanfattningsvis fördelas arvet mellan de som är vid liv, i de fall din make avlider. Hans arv kommer fördelas lika mellan hans bröstarvingar. Din makes särkullsbarn har rätt att få ut sina lotter direkt, medans era gemensamma barn får vänta till rätten för sina lotter eftersom dess lotter tillfaller dig då ni var gifta. Särkullsbarnen kan dock avstå från sin rätt att få ta ut sina lotter direkt, vilket i sådant fall innebär att dess lotter även tillfaller dig. Särkullsbarnen från sedan sin del av dess lotter från sin pappa efter du avlider, vilket även gäller era gemensamma barn, som sedan även ärver dig då och delar lika lott. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Uppsägningstid för muntligt hyresavtal

2020-03-09 i Muntliga avtal
FRÅGA |Hej! Har ett muntligt avtal på en hyreslägenhet. Ingen uppsägningstid angavs, vad gäller?
Maja Trygg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Då din fråga berör hyreslägenhet, blir Hyreslagen (12 kap. Jordabalken (JB)) tillämplig för att utreda din fråga!Till att börja med finns det inga formkrav för hyresavtal, därav gäller även muntliga sådana. Problem med muntliga hyresavtal är dock att de är svårare att bevisa. Vanligtvis är det den som påstår att det finns ett avtal som har bevisbördan för det och ska därmed bevisa att ett sådant avtal finns samt gäller. På grund av detta ska hyresavtal därför helst vara skriftliga, vilket du även kan begära av din hyresvärd, enligt 12 kap. 2 § JB.Hyresavtal gäller för obestämd tid om inget annat har avtalats. Hyresavtal som gäller för obestämd tid ska sägas upp för att upphöra att gälla, enligt 12 kap. 3 § JB. I de fall att ni har ingått ett hyresavtal på bestämd tid, upphör ett sådant avtal att gälla vid hyrestidens utgång, om inget annat har avtalats. Och i de fall hyresförhållandet varat mer än nio månader i följd, ska dock avtalet alltid sägas upp för att uppgöra att gälla, enligt 12 kap. 3 § 2 st JB. I de fall hyresavtalet ska sägas upp för att upphöra att gälla, det vill säga om du har ett hyresavtal på obestämd tid, ska uppsägning ske senast tre månader i förväg, enligt 12 kap. 4 § 1 st JB. Därmed gäller en uppsägningstid på tre månader i de fall du har ett hyresavtal på obestämd tid eller har ett hyresförhållande som har varat mer än nio månader. I de fall du har ett hyresavtal på bestämd tid, är det hyrestidens längd som avgör uppsägningstiden. Därmed är det svårt att utifrån informationen i din fråga ange vilken uppsägningstid som kommer att gälla för dig i ditt fall (om du besitter ett hyresavtal på bestämd tid) eftersom det då krävs mer information om hyresförhållandet för detta.Det som dock bör uppmärksammas är hyreslagens tvingande karaktär som innebär att hyresgästen alltid är skyddad genom lagens tvingande regler. Vidare innebär detta att hyresgästen alltid kan invända mot hyresvärden i de fall ett hyresavtal eller bestämmelse är till nackdel för hyresgästen. Detta innebär att du som hyresgäst har rätt att invända mot hyresvärden i de fall hyresvärden skulle ge förslag på kortare uppsägningstid än vad som anges i lag, till exempel.Sammanfattningsvis är uppsägningstiden för hyreslägenheter beroende av om du besitter ett hyresavtal på obestämd/bestämd tid, hur länge hyresförhållandet har varit samt beroende på vad du har kommit överens om med din hyresvärd. Men kom ihåg att hyreslagen är till hyresgästens fördel och därmed är det endast du som hyresgäst som kan komma med andra förslag gällande hyresavtalet och dess uppsägningstid till exempel, än vad som sägs i lag. Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!Med vänlig hälsning,