Utmätning av inneboende

2019-10-24 i Utmätning
FRÅGA |Min bror bor inneboende hos oss. Vad händer om han inte kan betala sina lån och hamnar hos kronofogden
Hugo Snöbohm Hartzell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar "hamnar hos kronofogden" som att Kronofogden skulle verkställa utmätning mot din inneboende bror. Huvudregeln är då att lös egendom får utmätas för att täcka personen i frågas (gäldenärens) skulder om det framgår att egendomen ägs av denne, enligt 4 kap. 17 § Utsökningsbalken (UB). Det är utmätningssökanden (den som vill ha betalt) som har bevisbördan för detta. Har gäldenären egendom i gemensam besittning med annan får egendomen endast utmätas om det framgår att egendomen tillhör gäldenären, vilket följer av 4 kap. 19 § 2 st UB. Det föreligger alltså en presumtion att gäldenären inte är ägare av egendomen som besitts gemensamt med annan. Utmätningssökanden måste således bevisa att egendomen är gäldenärens, vilket inte kommer att gå om egendomen inte ägs av denne. Jag vill även tillägga att det finns undantag från vad som ens får utmätas enligt 5 kap 1 § UB. Exempelvis får inte kläder och möbler som är nödvändiga för ett hem och dess skötsel utmätas. Sådan egendom som inte får utmätas kallas beneficieegendom. Dessa undantag leder till att Kronofogden relativt sällan utmäter egendom hemma hos folk. Det som istället ofta utmäts är till exempel bilar, båtar, banktillgodohavanden och konst. Slutsats: på grund av att du och din bror har egendomen i gemensam besittning behöver utmätningssökanden bevisa att egendomen faktiskt ägs av din bror. Egendomen i fråga ägs ju av dig, vilket gör att utmätningssökanden inte kommer att kunna styrka att egendomen är din brors. Därför kommer din egendom inte att utmätas om din bror hamnar hos kronofogden. Hoppas att svaret är till någon hjälp!För vidare rådgivning rekommenderar jag dig att vända dig till Lawlines telefonrådgivning alternativt Lawlines juristbyrå.

Personligt ansvar som suppleant

2019-10-23 i Bolag
FRÅGA |HejJag gick med på att vara suppleant för en väns konsultfirma där han är enda anställd.Jag har inte sett årsredovisning en enda gång, aldrig fått betalning av någon slags och inte signerat någonting förutom när firman startades år 2016. Jag skulle vilja fråga er hur bunden jag är, vilka konsekvenser kan min privat ekonomi påverkas om han inte sköter sin firma väl?
Hugo Snöbohm Hartzell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag utgår i denna framställning från att konsultfirman är ett aktiebolag då inget annat framgår av frågan. Huvudregeln är att styrelseledamöter och aktieägare inte har något personligt ansvar för exempelvis de skulder som bolaget har ådragit sig. Det finns dock vissa undantag från denna huvudregel. Ett exempel är att styrelseledamöterna kan bli personligt betalningsansvariga om de inte fullgör sin plikt (enligt 25 kap. 13 § och 25 kap. 18 § Aktiebolagslagen) att upprätta en kontrollbalansräkning när det egna kapitalet understiger hälften av aktiekapitalet. En suppleant har samma rättigheter och skyldigheter som en styrelseledamot när denne "rycker in" istället för styrelseledamoten, se bl.a. 8 kap. 3 § och 8 kap 20 § Aktiebolagslagen. Suppleanten kan då också komma att bli personligt betalningsansvarig för de beslut som fattats medan suppleanten deltagit i styrelsearbetet. En suppleant kan dock aldrig bli personligt betalningsansvarig för något som beslutats när denne inte varit inkallad och deltagit i beslutsfattandet. Det framkommer av frågan att du inte varit aktiv och inte tagit del i några beslut, vilket innebär att du heller inte kan ha något personligt ansvar exempelvis vid en konkurs. En suppleant ansvarar bara för sådana beslut som suppleanten deltagit i. Hoppas svaret har varit till någon hjälp! För vidare rådgivning rekommenderar jag dig att vända dig till Lawlines telefonrådgivning alternativt Lawlines juristbyrå.

Myndigheters självständighet

2019-10-19 i Myndigheter
FRÅGA |Hur är med Transportstyrelsenutövnings som myndighet? hur fattar de beslut? Är bara själva mydighet fattar beslut om deras ärende eller är regering alltid med?
Hugo Snöbohm Hartzell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Transportstyrelsen är en myndighet som är underställd Infrastruktursdepartementet. Myndigheter har rätt att fatta beslut på egen hand utan regeringens eller riksdagens ingripande. Regeringen ska inte bestämma hur en myndighet ska besluta i ett ärende som rör myndighetsutövning mot en enskild person. Regeringen får dock ge direktiv för hur ett enskilt ärende ska hanteras och utfärda generella riktlinjer för hur myndigheter ska hantera olika ärenden. Vad gäller Transportstyrelsens vardagliga beslut ingriper inte regeringen alls, Transportstyrelsen fattar sådana beslut helt på egen hand. För övrigt framkommer det av 1 kap 9 § Regeringsformen (RF) att myndigheter ska beakta allas likhet inför lagen och vara sakliga samt opartiska i alla sina beslut. Hoppas svaret har varit till någon hjälp! För vidare rådgivning rekommenderar jag dig att vända dig till Lawlines telefonrådgivning alternativt Lawlines juristbyrå.

Identifiering och kroppsvisitation

2019-10-15 i Polis
FRÅGA |Får polisen stoppa och fråga om id, namn, personnummer eller kroppvisitera folk i Tyresö om man inte är misstänkt för ett brott och inte misstänkt för att man kommer begå ett brott?
Hugo Snöbohm Hartzell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När har man skyldighet att identifiera sig inför polis? Enligt 14 § Polislagen får en person omhändertas för identifiering om denne vägrar att uppge sin identitet. Det krävs dock att det finns särskild anledning att anta att personen i fråga är efterspanad eller efterlyst enligt lag, vilket inte verkar vara fallet i din fråga.Om en person vägrar att uppge namn och hemvist kan personen häktas enligt 24 kap. 2 § Rättegångsbalken (RB). För att häktas krävs dock att personen är på sannolika skäl misstänkt för ett brott, vilket inte heller verkar vara fallet i din fråga. Ett exempel där man är skyldig att identifiera sig utan brottsmisstanke är när man framför ett körkortspliktigt fordon och blir ombedd att visa körkort, enligt 3 kap. 15 § Körkortslagen. Ett annat exempel är att en utlänning som vistas i Sverige är skyldig att på begäran av polisman överlämna t.ex. pass för att styrka att denne har rätt att uppehålla sig i Sverige, enligt 9 kap. 9 § Utlänningslagen. Några sådana omständigheter verkar dock inte heller föreligga i din fråga. När har polisen rätt att kroppsvisitera en person? Enligt 28 kap. 11 § RB får polisman kroppsvisitera den som är skäligen misstänkt för brott om det finns anledning att anta fängelse kan följa av brottet som personen är misstänkt för. Enligt 19 § polislagen får kroppsvisitering ske t.ex. i och med ett gripande med stöd i lag eller för att söka efter vapen eller andra hjälpmedel vid brott. Dessa situationer verkar inte heller vara fallet i din fråga.Slutsats: av det som framkommer av frågan verkar det som att polisen inte har någon rätt att utföra nämnda handlingar mot personerna, eftersom misstanke om brott eller att brott kommer att begås inte finns. För vidare rådgivning rekommenderar jag dig att vända dig till Lawlines telefonrådgivning alternativt Lawlines juristbyrå.

Resa in i USA när dömd för brott

2019-10-24 i Alla Frågor
FRÅGA |Kan man resa till USA då man dömts för olaga intrång med dagsböter (ej grov olaga intrång).
Hugo Snöbohm Hartzell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Sverige är medlem i ett amerikanskt program som heter Visa Waiver Program. Programmet innebär kortfattat att medborgarna från vissa utvalda länder får resa in i USA utan att behöva ansöka om visum. Istället ansöker man genom Visa Waiver Programom om Electronic System for Travel Authorization (ESTA). I och med ESTA-ansökan måste man bland annat uppge ifall man är dömd för något brott. Är man är dömd för ett brott som bedöms vara av "moral turpitude" (betyder typ "moralisk skändlighet"), kan man bli nekad inresetillstånd. Vilka brott som exakt anses vara av "moral turpitude" är inte helt klarlagt (det är amerikanska regler). Om brottet bedöms vara av "moral turpitude" finns dock fortfarande möjligheter att få inresetillstånd, nämligen om brottet begicks innan man var 18 eller att brottet begicks för mer än fem år sedan. Detsamma gäller om brottet enbart har maximalt ett år i straffskalan och man inte varit fängslad i över sex månader. Mitt råd är att först och främst testa att skicka in en ESTA-ansökan, man brukar få svar snabbt. Om du skulle bli nekad rekommenderar jag dig att vända dig till den amerikanska ambassaden och istället ansöka om ett så kallat turistvisum. Hoppas att svaret har varit till någon hjälp! För vidare rådgivning rekommenderar jag dig att vända dig till Lawlines telefonrådgivning alternativt Lawlines juristbyrå.

Kommer arv- och gåvoskatt återinföras?

2019-10-23 i Arvsskatt
FRÅGA |Kommer arv och gåvoskatt att återinföras?Mvh lotta
Hugo Snöbohm Hartzell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som du säkert redan känner till har diskussioner förts beträffande att återinföra arv- och gåvoskatten. Dessa diskussioner har dock inte lett till något konkret lagförslag. Vad som kan konstateras är att förslaget om återinförande av arv- och gåvoskatt har mötts av omfattande kritik från bland annat näringslivet och från flera riksdagspartier. Det är väldigt svårt att säga om återinförandet kommer att ske eller inte, eftersom det är upp till riksdagen att besluta om. Det finns dock inget som i nuläget indikerar på att återinförandet kommer att bli verklighet. Enligt min bedömning ter det sig osannolikt att ett förslag om återinförande av arv-och gåvoskatt skulle vinna någon framgång. Hoppas svaret har varit till någon hjälp! För vidare rådgivning rekommenderar jag dig att vända dig till Lawlines telefonrådgivning alternativt Lawlines juristbyrå.

Förverkande av bostadsrätt

2019-10-15 i Bostadsrätt
FRÅGA |Jag fick inte svar på min fråga för jag hade ställt den fel. Det gäller en bostadsrätt - om man har köpt lägenheten, hur kan de få avhysa en?
Hugo Snöbohm Hartzell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om du har köpt en bostadsrätt har du rätt att nyttja denna under obegränsad tid, vilket följer av 1 kap. 4 § Bostadsrättslagen (BrL). I princip ska det alltså inte finnas någon möjlighet för bostadsrättsföreningen att säga upp bostadsrätten. Dock kan bostadsrätten förverkas under vissa speciella förutsättningar, vilka framkommer av 7 kap. 18 § BrL. Om bostadsrätten förverkas kan bostadsrättsföreningen säga upp innehavaren till avflyttning. Några exempel på grunder som kan leda till förverkande är om lägenheten vanvårdas, att det förekommer störningar eller om man upplåter lägenheten i andra hand utan samtycke. Vid en bedömning ifall grund för förverkande föreligger ska även 7 kap. 19 § och 7 kap. 20 § beaktas. Där stadgas det bland annat att förverkande inte får ske om det som ligger innehavaren till last endast är av ringa betydelse eller om innehavaren vidtagit rättelse efter tillsägelse från bostadsrättsföreningen. Om en grund för förverkande föreligger kan som sagt bostadsrättsföreningen säga upp innehavaren till avflyttning. Innehavaren har då ingen rätt att nyttja lägenheten längre. Om innehavaren inte lämnar lägenheten kan bostadsrättsföreningen ansöka om avhysning (vanlig handräckning) hos Kronofogdemyndigheten, enligt 3 § lag om betalningsföreläggande och handräckning. Hoppas att svaret har varit till någon hjälp!För vidare rådgivning rekommenderar jag dig att vända dig till Lawlines telefonrådgivning alternativt Lawlines juristbyrå.

Förlust på privatbostadsfastighet skattemässigt

2019-10-06 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Hej, jag har en (troligen) ganska dum fråga. Jag ringde Skatteverket om detta tidigare men deras svar är som att läsa genom Terms & Conditions...Jg har sålt ett hus nu med förlust på sammanlagt 136,500 kr, möklararvode och annonsering är medtaget i priset.Som jag har förstått det så är då 68,250 kr avdragsgillt, och 30% av dessa räknas som underskott av kapital. Rätta mig om jag har fel.Betyder detta att, förutsatt att jag inte har några andra punkter vid deklaration, jag får tillbaka 20,475 kr?
Hugo Snöbohm Hartzell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Till att börja med har du helt rätt i att om du har sålt en privatbostadsfastighet med förlust är halva förlusten avdragsgill i inkomstslaget kapital. Detta följer av 45 kap. 33 § 2 st. Inkomstskattelagen (IL). Avdraget för förlusten drar du alltså av från eventuella andra vinster/inkomster i inkomstslaget kapital, vilka exempelvis skulle kunna vara vinster från aktier eller från andra fastigheter. Märk att du bara kan göra avdraget det år du har haft förlusten. Efter avdrag för förlust på en fastighet kan ett underskott i inkomstslaget kapital uppstå. På underskottet får man då en så kallad skattereduktion på 30 % (på den del av underskottet som inte överstiger 100 000 kr), enligt 67 kap. 10 § IL. Skattereduktionen ska avräknas från den totala skatten man har betalat under året, vilket innebär att man får tillbaka pengarna som en skatteåterbäring. Slutsats: Precis som du säger har du rätt att dra av halva förlusten i inkomstslaget kapital. Är det så att du inte har några övriga vinster eller förluster i inkomstslaget kapital uppstår då ett underskott i kapital bestående av avdraget. På detta underskott har du rätt till en skattereduktion på 30 %. Dessa 30 % av underskottet räknas då av från den skatten du betalat i exempelvis inkomstslaget tjänst. Förutsatt att förlusten på fastigheten var exakt 136 500 kr stämmer alltså siffrorna i din fråga. Hoppas svaret har varit till någon hjälp! För vidare rådgivning rekommenderar jag dig att vända dig till Lawlines telefonrådgivning alternativt Lawlines juristbyrå.