Rätt att filma polisen

2019-02-22 i Yttrandrefrihetsgrundlagen (YGL)
FRÅGA |Får polisen under bil kontroll stänga av min kamera? har jag rätten att filma polisen?
Emma Rönnqvist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är inte kriminaliserat att filma på allmän plats, varför det är tillåtet att filma polisen. Dock om filmandet hindrar polisens arbete eller stör den allmänna ordningen kan polisen ha rätt att avvisa dig från platsen, 13 § polislagen. Sammanfattningsvis har polisen ingen rätt att stoppa dig från att filma dem ifall du inte bryter mot lagen. Det är dock viktigt att komma ihåg att även om polisen gör fel när de använder våld eller tvång, så har du ingen rätt att göra motstånd mot ett polisingripande. Detta följer av att det inte finns en nödvärnsrätt mot polisen. Du kan då göra dig skyldig till brottet våldsamt motstånd, vilket är kriminaliserat i 17 kap. 4 § brottsbalken. Förhoppningsvis har du fått mer klarhet i vad som gäller!Vänligen,

Om belastningsregister vid rättegång och gallringsregler

2019-02-19 i Alla Frågor
FRÅGA |Vid en rättegång så läses eventuella domar upp ur belastningsregistret på den åtalade.Hur lång tid tillbaka sträcker sig anmärkningar i belastningsregistret?
Emma Rönnqvist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det går att se om någon blivit straffad trots att informationen inte längre finns i belastningsregistret. Domar från en domstol lagras i enlighet med andra regler än de uppgifter som finns i belastningsregistret. Uppgifter i belastningsregistret lagras på bestämd tid i 3, 5 eller 10 årDessa uppgifter tas bort efter 3, 5 eller 10 år beroende på brottet. Det beror bland annat på om domen gäller böter, fängelse, villkorlig dom, om den dömda var under 18 och flera andra omständigheter. Om det finns flera olika domar för en person i registret ska ingen av dem tas bort så länge någon av dem ska vara kvar i registret. En uppgift ska inte vara kvar längre än 20 år i registret (17 § och 17 a § lag om belastningsregister).Exempel på gallringsreglerUppgifter som tas bort 3 år efter beslut kan vara exempelvis straffvarning (åklagarens beslut att inte åtala för brott) om personen var under 18 år vid tidpunkten för brottet. Uppgifter som tas bort 5 år efter dom, beslut eller godkännande kan vara exempelvis penningböter eller dagsböter. Uppgifter som tas bort 10 år efter dom eller beslut kan vara exempelvis villkorlig dom eller skyddstillsyn. Domstolar för register över alla sina domar digitalt och fysiskt på obestämd tidDomstolarna är skyldiga att föra register över alla mål som de hanterar och domstolen ska föra register över brottmål samt vad de beslutat i målet (6 kap. 1-2 § rättegångsbalken). Denna registrering görs på obestämd tid. Varje år förs alla registrerade domar samman i inbundna böcker som också sparas på obestämd tid (1-2 § och 32 § förordningen om mål och ärenden i allmän domstol). Det finns inga gallringsregler för registrerade domar på samma sätt som det finns för uppgifterna i belastningsregistret, alltså finns domarna kvar efter att belastningsregistret gallrats. Trots att domar sparas är det svårare att hitta informationen när belastningsregistret gallrasTrots att brottet inte syns i belastningsregistret efter gallring kan man begära ut domen från domstolen där personen dömdes för brottet ifall den inte är sekretessbelagd. Det är däremot svårare att få en bild av brottet en person gjort sig skyldig till genom att titta på domarna. Medan det går att begära ut en sammanställning av Polisen av alla anmärkningar som en person har i belastningsregistret, så måste man begära ut enskilda domar från domstolen som registrerat dem. Det krävs ofta att man känner till målnummer, datum, något om vad domen innefattade eller vilka som var parter i målet för att detta ska vara enklare att lokalisera. Det kan således vara ganska besvärligt om uppgifterna inte finns kvar i registret att få en uppfattning om en persons brottsliga förflutna. Förhoppningsvis har du fått mer klarhet i vad som gäller!Vänligen,

Är en fullmakt skickad via sms giltig?

2019-02-16 i Formkrav
FRÅGA |Hej! Jag är medlem i en förening. Pga sjukdom kan jag inte vara med på årsmöte och nu undrar jag om ett sms-meddelande gäller som skriftlig fullmakt till att annan person får delge mina röster?
Emma Rönnqvist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras av lag om avtal och rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (avtalslagen).Allmänna reglerEn fullmakt är ett bemyndigande från en fullmaktsgivare till en fullmäktig att vidta rättshandlingar i fullmaktsgivarens ställe. Fullmakter kan ha olika form och meddelas på många olika sätt, men ändå vara giltiga. I 10-27 §§ avtalslagen finns allmänna regler för fullmakter. I dessa regler omnämns ett antal sätt som en fullmakt kan meddelas på. Av 16 § avtalslagen framgår exempelvis att en fullmakt kan meddelas i en skriftlig handling som lämnas över till den fullmäktige. I 13 § avtalslagen talas om fullmakter som meddelats genom ett meddelande direkt från fullmaktsgivaren till tredje man och av 18 § avtalslagen framgår att fullmakter till och med kan grunda sig i enbart ett meddelande från fullmaktsgivaren till den fullmäktige. Det finns alltså inga strikta formkrav för hur en fullmakt ska meddelas.Din situationDet finns inte något direkt hinder mot att meddela en fullmakt i ett sms-meddelande. Om meddelandet skickas direkt från dig till föreningen, så är det att betrakta som ett sådant meddelande från fullmaktsgivaren till tredje man som avses i 13 § avtalslagen. Om meddelandet har skickats till den fullmäktige, skulle det nog kunna betraktas som en slags skriftlig fullmakt. Det finns alltså inget juridiskt hinder mot att du skickar fullmakten över sms-meddelande.Viktigt att påpeka i detta sammanhang är dock att det inte heller finns något juridiskt hinder mot att föreningen ställer upp egna villkor för hur en fullmakt ska vara utformad. Det är alltså inte någon lagregel som hindrar dig från att skicka in fullmakten över sms; det är föreningens egna principer som kan hindra det.SammanfattningKort sammanfattat är alltså en fullmakt som skickats över sms giltig, men det står föreningen fritt att ställa personlig närvaro eller skriftlig fullmakt som krav för att den ska ingå avtal med dig.Vänligen,

Om hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation och olovlig avlyssning

2019-02-11 i Förundersökning
FRÅGA |kan polisen avlyssna någons telefon utan tillåtelse eller är det svårt? och vad är isåfall straffet för olovlig avlyssning?
Emma Rönnqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Inledningsvis kommer jag att förklara vems tillåtelse som krävs för att polisen ska få avlyssna någons telefon. Avslutningsvis kommer jag att förklara vad straffet för olovlig avlyssning är. Vems tillåtelse krävs för att polisen ska få avlyssna en privatpersons telefon?Tillstånd för hemlig avlyssning eller hemlig övervakning ska beslutas av domstol på ansökan av åklagare, enligt 27 kap. 21 § Rättegångsbalken (RB). När det kan befaras en fördröjning av väsentlig betydelse att inhämta domstolens beslut, kan åklagare fatta beslutet på egen hand i undantagsfall (27 kap. 21 a § RB). Hemlig avlyssning eller hemlig övervakning får enligt 27 kap. 20 § RB enbart ske när det finns någon som är skäligen misstänkt för ett brott och åtgärden är av synnerlig vikt för utredningen.Vad är straffet för olovlig avlyssning?Olovlig avlyssning gör den sig skyldig till som i hemlighet utan att själv delta avlyssnar eller spelar in tal i enrum eller samtal mellan andra. Samma sak gäller om person avlyssnar eller spelar in förhandlingar vid sammanträde eller annat möte, som allmänheten inte har tillträde till och som han själv inte deltar i eller som har obehörigen berett sig tillträde till. Påföljden för detta är böter eller fängelse i högst två år enligt 4 kap. 9 a § Brottsbalken. Olovlig avlyssning får utföras av SÄPO och polismyndighet efter tillstånd av domstol. Förhoppningsvis fick du svar på din fråga!Vänligen,

Hur räknar man ut dagsbotsbeloppet?

2019-02-22 i Påföljder
FRÅGA |Vad blir det böter om man har 343000 inkomst och två barn för ringa stöld varor för 526 kr. Hur räknar man? har svårt att räkna detta kan ni räkna så jag in se
Emma Rönnqvist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Påföljden för ringa stöldBestämmelsen om ringa stöld finns i 8 kap. 2 § Brottsbalken (BrB). Av åklagarmyndighetens sammanställning av bötespraxis framgår det att vid ringa stöld upp till 600 kr döms 80 dagsböter ut. Detta är dock inget som med säkerhet kommer dömas, eftersom det görs en individuell bedömning. Hypotetisk stegvis beräkningJag kommer nu att göra en stegvis bedömning för hur dagsbotens storlek i normalfall ser ut. Observera att nedanstående beräkning endast är en uppskattning, eftersom jag enbart utgått från riksåklagarens riktlinjer för att få fram en generell uträkning av dagsbotsbeloppet. Domstolen kan komma fram till ett annat belopp. Dagsböter döms ut i ett visst antal och storleken av varje dagsbot bestäms i ett visst belopp kronor. Storleken på dagsboten bestäms av den tilltalades inkomst, förmögenhet, försörjningsskyldighet och ekonomiska förhållanden i övrigt. Man tar utgångspunkt i den tilltalades årsinkomst före skatt. Du har angett 343 000 som årsinkomst. Med hänsyn till den statliga inkomstskatten reduceras den beräknade årsinkomsten med 20 procent av den del av årsinkomsten som överstiger nedre skiktgränsen enligt 65 kap. 5 § inkomstskattelagen och med 5 procent av den del av inkomsten som överstiger den övre skiktgränsen enligt samma bestämmelse. Din årsinkomst överstiger inte nedre skiktgränsen, varför hänsyn till skatten inte behöver tas. För varje barn, som för sitt uppehälle är väsentligen beroende av den misstänkte, görs avdrag med hälften av prisbasbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen om allmän försäkring. Du nämnde att du har två barn. Prisbasbeloppet för 2019 har beräknats till 46 500 kr enligt socialförsäkringsbalken. Eftersom du har två barn görs ett avdrag på ett helt prisbasbelopp. Dagsboten fastställs till en tusendel av det belopp som räknats fram enligt ovan. Med hänsyn till indirekta skatter minskas beloppet med 50 kr. Om den misstänkte för egen del har en nettoförmögenhet (dvs. skillnaden mellan tillgångar och skulder) som överstiger 1 500 000 kr ökas dagsboten med 50 kr och med ytterligare 50 kr för varje ytterligare fullt 500 000-tal kr. Det framgår inte av frågan ifall du omfattas av denna bestämmelse, varför jag har utgått ifrån att du inte gör det. Dagsboten bestäms alltid till helt krontal. Framräknade beloppet rundas av nedåt till närmaste tal som är jämnt delbart med tio. Sammanfattningsvis torde din uträkning se ut på detta vis:343 000 – 46 500 = 296 500 / 1000 = 296,5 – 50 = 246,5 som avrundas ned till 240 kr x 80 dagsböter = 19 200 krDagsboten kommer eventuellt att vara 80 dagsböter á 240 kr som blir 19 200 kr i böter. Som sagt är denna uträkning enbart hypotetisk och domstolen kan komma fram till ett annat belopp.Förhoppningsvis underlättade detta!Vänligen,

Uppsägning av hyresavtal innan tillträde

2019-02-18 i Hyresavtal
FRÅGA |Kan man häva ett hyreskontrakt innan den blivit giltig. Alltså påskrivet men börjar gälla vid månadsskiftet?
Emma Rönnqvist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras av 12 kap. Jordabalken (JB), även kallad hyreslagen.Som hyresgäst har man alltid rätt att säga upp hyresavtalet med tre månaders uppsägningstid (12 kap. 5 § första stycket JB), om inte kortare uppsägningstid avtalats. Detta gäller också trots att tillträde ej skett.Det går att säga upp avtalet innan inflytt, men för att undgå att behöva betala hyra måste uppsägningstiden löpt ut innan inflytt. Ifall uppsägningstiden är 3 månader och lägenheten sägs upp 1 mars när tillträde är den 1 juni, behöver hyra inte betalas. Förhoppningsvis fick du svar på din fråga! Vänligen,

Om hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation

2019-02-11 i Förundersökning
FRÅGA |om polisen avlyssnar en persons telefon, när får isåfall personen reda på att hen blivit avlyssnad? Hur länge får polisen som längst avlyssna en persons telefon? och hur lång tid tillbaka i förfluten tid kan telefonen avlyssnas?
Emma Rönnqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras av rättegångsbalken (RB).Inledningsvis kommer jag att besvara vad hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation och hemlig övervakning av elektronisk kommunikation är. Därefter kommer jag att förklara hur länge polisen får avlyssna en telefon. Sedan kommer jag att besvara hur långt tillbaka i förfluten tid telefonen kan avlyssnas. Slutligen kommer jag att förklara hur personen får reda på att denne blivit avlyssnad. Vad är hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation?Hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation regleras i 27 kap. 18 § RB. Det innebär att meddelanden, som i någon form av elektroniskt kommunikationsnät överförs eller har överförts till eller från ett telefonnummer eller annan adress, i hemlighet avlyssnas eller tas upp genom ett tekniskt hjälpmedel för återgivning av innehållet i meddelandet. Den brottsbekämpande myndigheten får därmed ta del av innehållet i meddelandena, exempelvis vad som står i ett sms eller sägs i ett samtal. Den som begär avlyssningen kommer att få lyssna av hela meddelandet, exempelvis får avlyssnaren ta del av en misstänkt persons kommunikation med enskilda personer via telefon eller internet. Definitionen omfattar telefontrafik, e-posttrafik och överföring av datafiler.Ett tillstånd till hemlig avlyssning innebär i praktiken också en rätt till hemlig övervakning, men inte tvärtom. En åklagare behöver således inte ansöka om tillstånd till både hemlig avlyssning och hemlig övervakning av elektronisk kommunikation samtidigt (prop. 2011/12:55 s. 69 f. samt 27 kap. 18 § tredje stycket RB).Vad är hemlig övervakning av elektronisk kommunikation?Hemlig övervakning av elektronisk kommunikation regleras i 27 kap. 19 § RB. Det innebär att uppgifter i hemlighet hämtas in om meddelanden som i ett elektroniskt kommunikationsnät överförs eller har överförts till eller från ett telefonnummer eller annan adress, vilka elektroniska kommunikationsutrustningar som funnits inom ett visst geografiskt område eller i vilket geografiskt område en viss elektronisk kommunikationsutrustning finns eller har funnits. Denna övervakning avser uppgifter om själva meddelandet. Enligt denna paragraf är det även möjligt att hindra samtal och andra meddelanden från att nå mottagaren (27 kap. 19 § andra stycket RB). Detta tvångsmedel ger inte tillgång till innehållet i utväxlade meddelanden.Hemlig övervakning innebär därmed att uppgifter (metadata) i hemlighet hämtas in om elektroniska meddelanden, exempelvis samtal, sms eller e-post. Genom detta tvångsmedel kan man även få reda på vilka kommunikationsutrustningar (exempelvis en telefon) som funnits i ett visst område eller på vilka platser en sådan utrustning har varit. Hemlig övervakning ger inte tillgång till innehållet i meddelandena, exempelvis vad som sägs i samtalet eller vad det står i sms:et eller mejlet. Den som begär övervakningen får ta del av tekniska uppgifter vid kommunikation över internet eller telefon för att se vem eller vilka en misstänkt person har kontakt med och när. Uppgifterna kan alltså röra frågan om vilket telefonnummer som ett telefonsamtal kommer från, vid vilken tidpunkt överföringen (exempelvis ett telefonsamtal) äger rum, längden på samtalet och uppgifter om lokaliseringen för kommunikationsutrustningen (exempelvis var en telefon befinner sig).Hur länge får polisen avlyssna en telefon?Ett beslut om hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation gäller i princip aldrig längre än en månad från beslutsdagen. Därefter måste ett nytt beslut fattas ifall tillståndstiden ska förlängas. Tiden för beslutet får inte sättas längre än vad som anses nödvändigt (27 kap. 21 § andra stycket RB). Det finns ingen särskild begränsning av antalet tillfällen som ett tillstånd får förlängas, men det har uttalats i förarbeten att domstolens bedömning bör bli striktare ju längre tid som förflyter utan att förundersökningen förs framåt eller utan att det kommer fram nya uppgifter av betydelse för att förhindra den brottsliga verksamheten (se t.ex. prop. 2005/06:177 s. 89).Om det inte längre finns anledning att använda ett hemligt tvångsmedel mot en person, exempelvis för att denne inte är misstänkt längre eller för att denne gripits av polis, ska beslutet omedelbart hävas (27 kap. 23 § RB).Hur långt tillbaka i förfluten tid kan telefonen avlyssnas?Hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation har nästan uteslutande som ändamål att avlyssna kommunikation i realtid, medan hemlig övervakning av elektronisk kommunikation oftast avser förfluten tid. Beslut om hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation kan även avse förfluten tid, men det förutsätter att operatören sparat uppgifterna, vilket kan exempelvis vara fallet när någon talat in meddelanden på en av operatören administrerad röstbrevlåda. Polisen är alltså beroende av att teleoperatörer lagrat uppgifter som kan lämnas ut i efterhand. Dock efter nya domar från EU-domstolen och Kammarrätten har resultatet blivit att många teleoperatörer inte lagrar uppgifter i samma omfattning som tidigare. Detta innebär att även om domstolen ger tillstånd till förfarandet går besluten inte att verkställa eftersom teleoperatörerna inte har några uppgifter att lämna ut. Det beror alltså på vilka uppgifter teleoperatören lagrat.Hur får personen reda på att denne blivit avlyssnad?Huvudregeln är att personen ska underrättas om avlyssningen (27 kap. 31 § st. 1 RB). Underrättelsen ska ske så snart det kan ske utan att det skadar förundersökningen, men allra senast en månad efter att förundersökningen avslutades (27 kap. 31 § st. 4 RB). Underrättelse behöver inte lämnas om personen redan fått del av uppgifterna, eller om det är uppenbart utan betydelse (27 kap. 31 § st. 5 RB).Från huvudregeln om att personen finns två huvudsakliga undantag. Det första undantaget är när uppgifterna är sekretessbelagda och måste vara det enligt någon av reglerna i offentlighets- och sekretesslagen (OSL) (27 kap. 33 § st. 1 RB). Då handlar det exempelvis om Sveriges och internationella organisationers säkerhet eller om att skydda andra personers integritet. Andra undantaget listas i 27 kap. 33 § st. 3 RB, som innefattar exempelvis när förundersökningen handlar om vissa mycket allvarliga brottstyper, som allmänfarliga brott som avser att sabotera grundläggande samhällsfunktioner, göra våldsamt uppror mot staten eller liknande. Förhoppningsvis fick du svar på din fråga!Vänligen,

Finns det någon tidsbegränsning för hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation?

2019-02-06 i Förundersökning
FRÅGA |hur länge får polisen som längst avlyssna en misstänkt persons mobiltelefon?
Emma Rönnqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras av rättegångsbalken (RB).När polisen avlyssnar en misstänkt persons mobiltelefon kallas detta för hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation. Detta regleras i 27 kap. 18 § RB. Beslut om hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation kan även avse förfluten tid, men det förutsätter att operatören sparat uppgifterna, vilket kan exempelvis vara fallet när någon talat in meddelanden på en av operatören administrerad röstbrevlåda. Ett beslut om hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation gäller i princip aldrig längre än en månad från beslutsdagen. Därefter måste ett nytt beslut fattas ifall tillståndstiden ska förlängas. Tiden för beslutet får inte sättas längre än vad som anses nödvändigt (27 kap. 21 § andra stycket RB). Det finns ingen särskild begränsning av antalet tillfällen som ett tillstånd får förlängas, men det har uttalats i förarbeten att domstolens bedömning bör bli striktare ju längre tid som förflyter utan att förundersökningen förs framåt eller utan att det kommer fram nya uppgifter av betydelse för att förhindra den brottsliga verksamheten (se t.ex. prop. 2005/06:177 s. 89). Om det inte längre finns anledning att använda ett hemligt tvångsmedel mot en person, exempelvis för att denne inte är misstänkt längre eller för att denne gripits av polis, ska beslutet omedelbart hävas (27 kap. 23 § RB). Förhoppningsvis fick du svar på din fråga!Vänligen,