Får en kommun ändra ett gynnande startbesked för att en byggnation går emot detaljplanen?

2019-03-31 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej!Hösten 2018 kontaktade jag min kommun och sa att jag skulle byta tak och tänkte då installera ett soltak med svarta takpannor där det finns en solcell integrerade i varje panna. De sa då att det var en anmälningspliktig åtgärd men krävde inte bygglov. Jag gjorde en anmälan och skrev i denna att taket skulle bli svart. Fick startbesked och sedan slutbesked. Nu våren 2019 har en granne lämnat i ett klagomål då det finns en detaljplan som säger att taken ska vara röda på vårt område. Handläggaren på kommunen har kontaktat mig och erkänt att han inte läste hela min ansökan och därför missat att jag bryter mot detaljplanen och borde ha sökt bygglov. Kommunen vill nu att jag ska ansöka om bygglov i efterhand med det tycker jag känns fel.Jag har ju ett startbesked och har följt detta till punkt och pricka och inte försökt vilseleda någon. Om jag förstått förvaltningslagen och PBL rätt så är det bara möjligt att överklaga ett beslut som går emot och det är endast anmälaren som kan göra detta. Även om ett beslut är felaktigt så går det inte att riva då det är ett gynnande beslut till min fördel. Det kommunen kan göra är att starta ett tillsynsärende men om jag följt startbeskedet kan de inget göra. Är det rätt uppfattat eller finns det någon möjlighet att jag tvingas riva taket?
Nicolas Kitzler |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ändring av gynnande myndighetsbeslut Det framgår av Förvaltningslagen 37 § att en myndighet endast får ändra ett gynnande myndighetsbeslut, det vill säga ett beslut till en enskilds fördel, om något av följande tre undantag föreligger. Dessa undantag är 1. Om det finns ett återkallelseförbehåll i antingen beslutet eller någon särskild lag, t.ex. Körkortslagen som säger att ett körkort får återtas, 2. tvingande säkerhetsskäl eller 3. om felaktigheten beror på att den enskilde har lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter. Möjligheten att ändra ett gynnande beslut är således mycket smala, detta för att skapa förutsebarhet och trygghet för den enskilde. När det skett ett misstag från myndighetens sida är det i princip omöjligt att ändra ett gynnande beslut, bortsett från tvingande säkerhetsskäl. Överklagan av beslutVem som kan överklaga ett myndighetsbeslut följer av 42 § Förvaltningslagen. Som du säger är det begränsat till de som "beslutet angår" och beslutet måste vara betungande för den parten. Det är tveksamt enligt min mening om din granne kan anses ha klagorätt i den meningen att beslutet skulle ha gått honom emot. Vidare vinner ett myndighetsbeslut laga kraft normalt efter 3 veckor då beslutet meddelats och kan därefter inte överklagas. Ditt fallPrecis som du säger så är det svårt att ändra ett myndighetsbeslut som är gynnande för någon enskild part. Min uppfattning är att risken är liten att du behöver riva taket i framtiden. Mvh,

Hur ska jag få betalt när personen inte svarar på mail?

2019-03-31 i Fordringar
FRÅGA |HejFick akut ta hand om en dräktig burma med 2 veckor kvar till nedkomst. Födde och hade totalansvar under 11 veckor. Vi skrev ett avtal där hon stod för alla kostnader gällande kattungarna. Vad gäller?Jag har trasiga sängkläder, gardiner etc. Och uppfödaren svarar inte på mail. För mig en utgift på 4-5 tusen kronor som jag vill att hon står för.Vad och hur går jag vidare?
Nicolas Kitzler |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det enklaste sättet att få dina pengar när en motpart slingrar sig är att anlita kronofogdemyndigheten. Du kan ansöka om ett s.k. betalningsföreläggande via deras hemsida. Den hittar du här: KronofogdemyndighetenVad händer när du lämnat in en ansökan?Kronofogdemyndigheten (KFM) skickar ett brev till den du vill få betalt av. Personen som är skyldig dig pengar kan då agera på några olika sätt:Antingen betalar personen skulden och då kan du ta tillbaka din ansökan. Det andra alternativet är att personen invänder mot att det finns en skuld, då behöver du ta ställning till om du vill driva ärendet vidare i domstol vilket medför extra kostnader och kan innebära en risk att du ändå inte får betalt. Gör du det lämnar KFM över ärendet till domstolen. Betalar personen inte men bestrider heller inte fordringen så meddelar KFM ett utslag. I det utslaget fastställs skulden och du kan begära att skulden ska verkställas eller drivas in. Därefter gör KFM en utredning för att se om den som är skyldig dig pengar har tillgångar att betala med. Har den det så sker det en utmätning, där KFM tar ifrån den betalningsskyldige vissa tillgångar och säljer dem för att kunna betala din skuld. Finns det inga tillgångar så skrivs ärendet av och du får stå för avgiftskotsnaderna.Avgifter kan tillkomma både vid ansökningen och ifall ärendet skrivs av. Mer information hittar du på kronofogdemyndighetens hemsida.Förenklade tvistemålHamnar tvisten i domstol är det värt att notera att en domstolsprocess för så pass lite pengar inte innebär någon risk att du behöver stå för din motparts rättegångskostnader, mer än för 1 timmes juridisk rådgivning vid en förlust. Detta gäller vid alla tvistemål där beloppet som rättegången rör understiger ett halvt prisbasbelopp (ca 22000 kr år 2019). Jag kan inte förutsäga hur utgången kommer bli i en domstolsprocess, men eftersom ni har ett avtal verkar det ganska självklart att uppfödaren kommer att få betala dina utgifter. Reglerna om förenklade tvistemål hittar du i 1 kap. 3 d § och 18 kap. 8 a § Rättegångsbalken.Vad du bör göra nu: Du bör skicka in en ansökan om betalningsföreläggande så snart som möjligt via KFM:s hemsida.Lycka till med ditt ärende!Mvh/

Kan man ärva skulder om arvlåtaren kommer från Polen?

2019-03-18 i Alla Frågor
FRÅGA |Jag har en undran eftersom jag är rädd att min barn ska få ärva skulder av sin polska mormor som nyligen har gått bort.Bakgrund. Jag är svensk medborgare (enbart). Min fru är både polsk medborgare och svensk medborgare. Vi är gifta och har två barn tillsammans, båda barnen har svenskt medborgarskap. Min fru och jag har aldrig aktivt gjort/ansökt om att barnen ska få dubbelt medborgarskap. Kan det vara så att våra barn trots detta ändå har fått polskt medborgarskap?Finns det något i svensk lag som skyddar våra barn från att ärva skulder från sin polska mormor?Tacksam för svar!
Nicolas Kitzler |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar ifall dina barn kan under några omständigheter ärva skulder från sin mormor. Arv inom EUEnligt svensk lag så kan man inte ärva skulder men eftersom din svärmor kommer från Polen, som är ett land inom EU så tillämpas EU-rättsliga regler. Det här är alltså en fråga som regleras inom EU, och tillämpliga regler hittar du i EU:s Arvsförordning.Huvudregeln Enligt Artikel 21 i förordningen är det lagen i det land där den avlidne hade sin hemvist vid tidpunkten för sin död som är tillämplig. Enligt artikel 22 kan personen genom ett testamente välja lagen i ett annat land, om personen är medborgare där. Det är alltså polsk lag som ska tillämpas i ert fall, förutsatt att din svärmor var bosatt i Polen vid sin död och det inte fanns ett testamente som uttryckte att ett annat lands lag är tillämplig. Det verkar som att man enligt Polsk lag kan ärva skulder, så jag råder er att kontakta antingen en polsk advokatbyrå eller en byrå i Sverige specialiserad på internationell arvsrätt för att reda ut den här frågan. Ibland kan man välja att till exempel avstå sitt arv och de skulder som medkommer. Polskt medborgarskapAngående din fråga om dina barn automatiskt kan ha fått polskt medborgarskap så är svaret ja. Polen tillämpar enligt sin ambassad regeln att man förvärvar medborgarskap i polen om en förälder har polskt medborgarskap, oavsett var man är född. Jag råder er därför även att kontakta till exempel polska ambassaden i Sverige för fler frågor kring förpliktelser p.g.a. medborgarskap och hur man upphäver det. Deras hemsida hittar du här.Jag hoppas du fick lite vägledning i dina frågor!Mvh,

Vad händer efter en polisanmälan av ett sexualbrott?

2019-02-15 i Förundersökning
FRÅGA |En nära släkting och kompis har tafsat på mig och mina kompisar flera gånger under 2 år men vi har aldrig förut anmält honom fastän han tafsat på oss när han var över 16 och vi var yngre. För en vecka sedan tafsade han på mig igen när jag hade somnat, han är nu 18 år och jag 16. Skulle det hända något om vi polisanmälde honom eller skulle han bara komma undan?
Nicolas Kitzler |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Till att börja med vill jag passa på att säga vad tråkigt att detta hänt dig och din kompis. Det är allvarliga brott ni har blivit utsatta för och jag råder er att i vilket fall som helst polisanmäla händelserna. Jag kommer nedan redogöra lite för brotten och hur proceduren ser ut vid en polisanmälan. Sexuellt övergrepp och sexuellt övergrepp mot barnAtt ta på någon på ett sexuellt sätt, mot dennes vilja, är olagligt och regleras i Brottsbalken 6 kap. 2 § där det betecknas som sexuellt övergrepp. Kravet är att någon har utfört en s.k. "sexuell handling" mot någons vilja, vilket i typfallen beskrivs som att personen har vidrört din kropp med sitt könsorgan eller vidrört ditt könsorgan. Även andra handlingar som är av sexuell natur kan räknas som sexuellt övergrepp. Det viktiga är att det har skett mot personens vilja och att det är av sexuell karaktär. Att du vid ett tillfälle har varit sovande gör att det t.ex. aldrig kan anses vara frivilligt. Att utföra samma handling mot ett barn, dvs någon som är under 15 år, räknas som sexuellt övergrepp mot barn och kan leda till 2 års fängelse. Vid ett sådant brott spelar frivilligheten ingen roll. Det kan även räknas som sexuellt ofredande, se 6 kap. 6 § och 10 § Brottsbalken. Vad händer efter polisanmälanEfter att en polisanmälan lämnats in så ska polis eller åklagare bedöma ditt fall och vilka möjligheter som finns att utreda brottet. Därefter beslutar de om en förundersökning ska inledas. Enligt 23 kap. 1 § Rättegångsbalken ska en förundersökning inledas så snart åklagaren får kunskap om att ett brott begåtts. Enligt andra stycket i samma lag behöver dock inte förundersökningen inledas om det är uppenbart att brottet inte går att utreda. Saknas det tillräckliga bevis kan en förundersökning således läggas ned. När förundersökningen är klar ska åklagaren objektivt bedöma om det finns tillräckligt mycket bevisning för att ett åtal ska leda till en fällande dom. Finns det det så ska åklagaren väcka åtal, 20 kap. 6 § Rättegångsbalken. Ett åtal innebär att personen får stå inför rätta. Det är åklagaren som driver ärendet i domstolen men du kan få biträda åtalet som målsägande och kräva skadestånd via ett s.k. enskilt anspråk, se 20 kap. Rättegångsbalken. Sedan är det upp till domstolen att värdera och bedöma utsagorna, bevisningen osv., för att avgöra om bevisen räcker för att personen ska bedömas som skyldig. Vad gäller i ditt fall Eftersom du och din kompis var under 15 år vid några av tillfällena så kan brottet sexuellt övergrepp mot barn vara aktuellt. Även sexuellt övergrepp av normalgraden och sexuellt ofredande kan vara aktuella. Jag kan inte svara på vad som kommer hända efter en polisanmälan i just ditt fall, eller om bevisningen räcker till, men jag råder er ändå att polisanmäla samtliga händelser. Det faktum att ni inte tidigare har anmält har ingen juridisk betydelse, och samtliga brott har en preskriptionstid på 5 år. Vad du bör göra nuEnligt min mening bör du polisanmäla händelserna. Även om det inte skulle leda till åtal och personen "kommer undan" så kan en polisanmälan avskräcka personen från att begå fler brott. Det är även viktigt för polisens arbete och samhället att alla sådana här brott polisanmäls. Lycka till! Med vänliga hälsningar,

Kan omyndiga ingå ett avtal om friskrivning från skadestånd?

2019-03-31 i Omyndiga
FRÅGA |Hej!Snabb fråga. Vi ska anordna en aktivitet i sommar, bumperball. Man hoppar in i en stor plastboll och spelar fotboll. Vi har tänkt anordna detta på en camping där gäster kan komma och spela.Det finns en viss skaderisk i denna aktivitet även om den är låg.Det kommer vara ungdomar under 18 år som provar denna aktivitet. Vi vill att alla ska skriva under ett kontrakt/avtal där vi som arrangör inte tar något som helst ansvar för eventuella skador.Kan vi göra detta med personer som ej är myndiga, dvs under 18 år?
Nicolas Kitzler |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Friskrivning från skadeståndsansvarTill att börja med kan det finnas begränsningar i vilka skador man kan friskriva sig ifrån. Man brukar tala om att skador som uppkommer från grov vårdslöshet inte går att friskriva sig ifrån, även fast det står med i avtalet, med hänvisningar till bland annat 36 § Avtalslagen om oskäliga avtalsvillkor.I ert fall, enligt min uppfattning, borde det dock gå att friskriva sig från de flesta skador som kan uppkomma inom ramen för aktiviteten så länge ni inte lämnar till exempel gropar i marken eller tillhandahåller felaktig utrustning. Kan omyndiga ingå avtal? När det kommer till omyndigas möjlighet att ingå avtalsförbindelser hittar ni reglerna här i Föräldrabalken. Huvudregeln är att omyndiga inte kan ingå avtal, och att endast förmyndares samtycke medför att ett barn inte sedan kan frånträda avtalet. Inga av undantagen är tillämpliga i det här fallet, eftersom det handlar om en friskrivning från skadestånd. Jag råder er att begära ett skriftlig intyg från en förmyndare så att barnet får ingå detta avtal eller en förmyndares underskrift, för att minimera risken att betala skadestånd. Med vänlig hälsning,

TIll vem rapporterar jag skattebrott vid olovlig uthyrning?

2019-03-21 i Alla Frågor
FRÅGA |Vi hyra en lägenhet från en man. Vi betalar hyra med kontant. Vi ger pengarna varje månad till en man som bor i en andra lägenhet i den sama huset. Nu hörde jag det att han faktiskt hyrde den här lägenheten för sina anställda. Och ligger det till företagsutgifter. Men vi betalar honom hyra kontant. Är det inte olagligt? Det betyder svarta pengar i hans företag och kanske är jag inte den enda som hyr en lägenhet från honom. Till vem kan jag rapportera?
Nicolas Kitzler |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!SkattebrottDet kan mycket väl handla om skattefusk, vilket kan medföra straffansvar enligt Skattebrottslagen. Den som avsiktligen lämnat en skriftlig uppgift som ger upphov till att skatt undandras det allmänna, till exempel genom en felaktig skattedeklaration gör sig skyldig till skattebrott. Detta kan leda till fängelse i högst två år. Är brottet grovt kan brottet leda till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömningen av om brottet är grovt tar man hänsyn till bland annat beloppets storlek. En annan faktor som kan göra att brottet bedöms som grovt är om brottet är ett led i en systematisk verksamhet för skattefusk, Skattebrottslagen 2 och 4 § andra stycket. Till vem kan man rapportera?Skatteverket tar emot anonyma tips om skattefusk. Du kan fylla i en anmälan på deras hemsida, du hittar den via denna länk: Skatteverket. Du kan ävenn rapportera den otillåtna uthyrningen till Fastighetsägaren eller företaget som hyr ut fastigheten till mannen ni hyr av. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Fastställelse av faderskap - bekräftelse och dom

2019-02-28 i Faderskap
FRÅGA |Efter snart 58 år har jag troligtvis hittat min biologiska pappa. Hur gör vi för att fastställa detta så att det blir juridiskt rätt? Något speciellt jag/vi bör tänka på?Tack för hjälpen!
Nicolas Kitzler |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När det kommer till fastställande av faderskap finns det två vägar att gå. Bägge återfinns i Föräldrabalken. Jag kommer att redogöra för dessa nedan. Fastställelse av faderskap genom bekräftelseVar dina föräldrar inte gifta vid din födsel så kan ni göra en bekräftelse av faderskapet. En bekräftelse av faderskapet ska göra skriftligt och måste bevittnas av två personer. En av dessa vittnen får inte vara modern. Bekräftelsen måste sedan godkännas av socialnämnden och av modern eller av dig, då du är myndig. Det krävs alltså ett godkännande från dig och socialnämnden. Enligt lagen får socialnämnden lämna godkännande on det kan antas att mannen är far till barnet, 1 kap. 4 § Föräldrabalken. Värt att nämna är att socialnämnden har viss medverkan vid fastställande av faderskap när barnets moder inte är gift vid barnets födelse. I 2 kap. 1 § föräldrabalken framgår att socialnämnden är skyldig att utreda vem som är far till barnet och se till att faderskapet fastställs i det fall barnet har hemvist i Sverige och faderskapet inte kan fastställas genom någon faderskapspresumtion.Fastställelse genom domFaderskap kan även fastställas genom dom. Då är det tingsrätten som förklarar att din far är din far om det genom ett DNA-test är utrett att han är din biologiska far, eller om det är utrett att han har haft samlag med din mor under den tid då du tillkommit eller det är utrett att en insemination elller befruktning utanför kroppen har utförts med hans spermier under den tid då du har tillkommit och det är sannolikt att du har tillkom genom behandlingen, 1 kap. 5 § Föräldrabalken. Viktigt att tänka påDet ni bör tänka på är att faderskap fastställs inte om modern har genomgått en insemination eller befruktning utanför kroppe eller om det har skett en sådan behandling i utlandet. Det vill säga, om du har kommit till genom konstgjord befruktning och din far var spermadonator finns det inskränkningar i rätten till fastställelse. (se 1 kap. 3 § 2 st. Föräldrabalken.) Andra saker ni bör tänka på att vid ett fastställande av faderskap får du automatiskt som bröstarvinge arvsrätt till din far. Se Ärvdabalken. Hoppas detta var till hjälp!Med vänliga hälsningar,

Kan man nekas tillträde till en pub baserat på utseende?

2019-02-14 i Alla Frågor
FRÅGA |Hejsan!Att neka någon anställning på grund av tatueringar är inte förbjudet enligt diskrimineringslagen. Men hur är det egentligen med offentliga evenemang? Kan man neka någon att till exempel komma in i en pub på grund av ens tatueringar?
Nicolas Kitzler |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad som utgör diskriminering enligt diskrimineringslagenEnligt diskrimineringslagen är det grunderna kön, könsöverskridande identitet, sexuell läggning, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning samt ålder som utgör de s.k. diskrimineringsgrunderna. Som du säger kan en person nekas anställning på grund av något som faller utanför dessa diskrimineringsgrunder. På samma sätt kan en person som säljer varor och tjänster till allmänheten, t.ex. en pub, inte anklagas för diskriminering i lagens mening på grund av att de nekar tillträde till en person baserat på tatueringar, eftersom det inte utgör en sådan diskrimineringsgrund som återfinns i lagen. Detsamma gäller för offentliga evenemang. Detta framgår av definitionerna av diskrimineringsgrunderna i 4 § Diskrimineringslagen samt regleringen kring varor och tjänster i 12 § Diskrimineringslagen. Eftersom tatueringar normalt sett inte gör anspråk på vare sig kön, könsöverskridande identitet, sexuell läggning, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning eller ålder så utgör det inte diskriminering att neka någon tillträde till en pub baserat på tatueringarna.I motsats till vad många tror kan alltså en pub neka en person tillträde på grund av utseende, så länge det inte går att knyta till någon av de ovan nämnda diskrimineringsgrunderna. Hoppas att svaret var till hjälp! Med vänliga hälsningar