Kan förälder bli skadeståndsskyldig för skada som orsakas av barn?

2019-05-18 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej! Om mitt barn skulle sparka ut en boll utanför vår trädgård på vägen och t.ex en cyklist kolliderar med bollen och skadas rätt illa, har cyklisten då rätt att stämma mig som förälder och få skadestånd?
Therese Axén |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Som förälder är du skyldig att se till att lämpliga åtgärder vidtas i syfte att hindra ditt barn från att orsaka skada på annan (6 kap. 2 § andra stycket Föräldrabalken). En förälder som underlåter detta kan bli skyldig att betala skadestånd enligt 2 kap. 1 § Skadeståndslagen (SKL). Men detta förutsätter att du själv har varit vårdslös genom att inte ha haft uppsikt över barnet på det sätt som krävs enligt föräldrarbalken. Det är svårt för mig att göra den bedömningen då jag inte har alla omständigheter såsom exempelvis barnets ålder, var du befann dig, om du faktiskt hade kunnat ingripa och hur snabbt allt gick osv. Som vårdnadshavare kan ansvar också inträda oavsett om man agerat vårdslöst eller inte. Detta kallas för strikt skadeståndsansvar. Dock omfattar denna regel när ett barn begått brott, vilket inte är fallet här (se 3 kap. 5 § SKL). Sammanfattningsvis kan du bli skadeståndsskyldig om du varit vårdslös. Det finns inget i din fråga som tyder på att du agerat vårdslöst, men detta är en bedömning som i så fall görs av en domstol vid eventuell tvist. För fler frågor är du välkommen att ringa vår telefonrådgivning på 08-533 300 04 vänligen

Meddela ändring av adress vid villkorlig dom

2019-05-11 i Påföljder
FRÅGA |Måste en person meddela ändring av adress,flyttning till polis om personen meddelats villkorlig dom/ har villkorlig dom.
Therese Axén |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det finns inga restriktioner avseende bostadsort om du har dömts till villkorlig dom. Detta betyder att du är fri att flytta vart du vill. En person som döms till villkorlig dom har en så kallad prövotid på två år i enlighet med 27 kap. 3 § brottsbalken (BrB). Under denna tidsperiod ställs krav på att den dömde är skötsam samt att denne efter förmåga försöker att livnära sig själv, vilket framgår av 27 kap. 4 § BrB. Det finns ingen som särskilt kontrollerar att den som dömts till villkorlig dom sköter sig. På så sätt verkar det inte aktuellt att du behöver meddela ändring av adress till polis. För fler frågor är du välkommen att ringa vår telefonrådgivning på 08-533 300 04 vänligen

Ansvar för träd som blåst över på grannens tomt

2019-05-11 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Jag har en tämligen enkel fråga. Efter stormen Alfrida blåste en del träd ner på min grannes tomt och skadade i mindre omfattning hennes staket. Hon fick ersättning från sitt försäkringsbolag för detta. Två av träden stod innanför min tomtgräns. Hon kräver nu mig på att betala självrisken (1.500 kr). Är det ok?
Therese Axén |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om grannförhållanden finns i jordabalken (JB). Där anförs att varje fastighetsägare har ansvar för att vårda och bruka sin fastighet så att omgivningen inte störs (3 kap. 1 § JB). Om en granne till en fastighetsägare skulle störa sig på att en gren eller rot från ett träd som står på fastighetsägarens tomt tränger in på grannens tomt, får grannen ta bort grenen (3 kap. 2 § JB).Fråga i ditt fall är dock vem som bär ansvar för skada när träd faller ner över grannens tomt. Huruvida du ska ansvara för att två träd blåste ner på grannens staket beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Frågor man kan ställa sig är om du hade anledning att anta att träden skulle falla ner över grannens staket? Hur var väderförhållandena och hur är träden placerade i förhållande till grannens tomt? Har ni pratat tidigare om att ta ner träden? Eftersom det rör sig om en storm, vilket är något som du inte kan rå för är det inget som tyder på att du varit vårdslös på något sätt. Därför är det inte mycket grund för att göra dig ansvarig eller kräva 1.500 kr. För fler frågor är du välkommen att ringa vår telefonrådgivning på 08-533 300 04vänligen

Kan man kringgå laglott genom kapitalförsäkring?

2019-05-11 i Laglott
FRÅGA |Jag undrar om man kan kringgå laglotten med en kapitalförsäkring? Om jag skaffar en kapitalförsäkring där 1 av mina 2 barn står som förmånstagare, kan det andra barnet då klandra detta (och få rätt)? Jag är ogift så det finns inga andra personer med i bilden. Bara mina två barn. Spelar det någon roll om det är en svensk eller utländsk kapitalförsäkring?
Therese Axén |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Med laglott avses hälften av arvslotten enligt 7 kap. 1 § ärvdabalken (ÄB). Dina barn är bröstarvingar till dig och alltså först i arvsklassen (2 kap. 1 § ÄB). Detta innebär att det är barnen som ska ärva av dig i första hand. Det står dig dock fritt att testamentera bort din egendom och göra dig av med din egendom på vilket sätt du vill osv. Men det finns ett lagstadgat skydd som säger att bröstarvingarna aldrig kan gå helt arvlösa. I enlighet med 7 kap. 1 § ÄB har bröstarvingarna nämligen alltid rätt till sin "laglott". Detta innebär att din kvarlåtenskap ändå ska delas till hälften mellan dina barn oavsett kapitalförsäkring. Du kan genom testamente fördela dina tillgångar på det sätt du vill, så länge inget av dina barns laglott inskränks. Görs detta kan testamentet jämkas enligt 7 kap. 3 § ÄB. Kontentan är att laglotten inte får inskränkas. För fler frågor är du välkommen att ringa vår telefonrådgivning på 08-533 300 04 vänligen

Vad gäller om en avliden testamenterat till cancerfonden?

2019-05-16 i Arvsordning
FRÅGA |Min farbrors fru är död de hade inga barn båda föräldrarna är döda liksom all syskonen vem ärver. han har testamenterat till Cancerfonden.vad gäller?
Therese Axén |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Om inga arvingar eller testamente finns, så betyder det att ett dödsbo saknar förmånstagare. I dessa fall utses en god man av Kammarkollegiet som avvecklar dödsboet, anordnar begravningen och tillgångarna tillfaller sedan Allmänna Arvsfonden (se 5 kap. 1 § Ärvdabalken, ÄB). Men eftersom din farbror var gift och således efterlevande make, så ärver han efter sin fru enligt 3 kap. 1 § ÄB. Det är oklart i din fråga om din farbror också gått bort. Men när din farbror går bort så fördelas arvet efter den ordning som står i 2 kap. ÄB (se 2 kap. andra stycket ÄB). I detta fall har din farbrors testamenterat till Cancerfonden. Hur stor del av kvarlåtenskapen som testamenteras framgår inte av din fråga. Men det är här fråga om så kallat universellt förordnande, vilket avser när en avliden testamenterat hela eller del av sin kvarlåtenskap. Om hela din farbrors kvarlåtenskapen testamenterats till Cancerfonden så har det företräde framför arvsordningen i 2 kap. ÄB, med undantag att det inte får inskränka bröstarvinges laglott. För fler frågor är du välkommen att ringa vår telefonrådgivning på 08-533 300 04 vänligen

Betydelse av förskott på arv vid bouppteckning och arvskifte

2019-05-11 i Förskott på arv
FRÅGA |Skall förtida arvutag medräknas vid boupptäckning eller tillkommer det vid arvskifte?
Therese Axén |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid bouppteckning går man igenom och gör en skriftlig sammanställning av den avlidnes och den efterlevande makans eller makens tillgångar och skulder. Information om förtida arvutag (sk förskott på arv) bör tas upp och antecknas i bouppteckningen. Förskott på arv regleras enligt 6 kap. ärvdabalken (ÄB). Om det är en bröstarvinge som erhåller förskott, så presumeras det alltid vara förskott på arv, förutsatt att inget gåvoavtal säger annat. Men om förskott sker till annan än bröstarvinge är det endast förskott på arv om detta har föreskrivits eller på grund av omständigheterna måste antas ha varit avsett då egendomen gavs (6 kap. 1 § ÄB). Sammanfattningsvis antecknas förskott på arv i bouppteckningen och avräknas vid arvskiftet på sätt som anges i 6 kap. ÄB. För fler frågor är du välkommen att ringa vår telefonrådgivning på 08-533 300 04vänligen

Gäller utländsk dom om faderskap i Sverige?

2019-05-11 i Alla Frågor
FRÅGA |Om en Filippinsk domstol anser att en svensk man är förälder till ett filippinskt barn har det då någon juridisk grund i Sverige?
Therese Axén |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!Fråga är om den filippinska domen om faderskap erkänns i Sverige. Detta regleras i lag (1985:367) om internationella faderskapsfrågor. Denna lag reglerar frågor om faderskap till barn i internationella förhållanden (1 § första stycket). Vad för typ av dom det rör sig om har betydelse, dvs om det har skett en fastställelse av faderskap eller faderskapsbekräftelse. Därför har jag valt att allmänt redogöra för förutsättningarna för erkännande gällande både utländskt avgörande kring fastställelse respektive bekräftelse av faderskap. Ett avgörande av en utländsk domstol som innebär att ett faderskap har fastställs och som har vunnit laga kraft gäller i Sverige, om det med hänsyn till en parts hemvist eller medborgarskap eller annan anknytning fanns skälig anledning att talan prövades i den främmande staten (7 § första stycket). Detta kan aktualiseras om situationen är sådan att du har hemvist i Filippinerna, medborgarskap eller annan anknytning dit. Avgörandet ska inte gälla i Sverige om något av undantagen i 7 § andra stycket är uppfyllda. En utländsk fastställelse av faderskap genom bekräftelse gäller i Sverige, om den är giltig enligt lagen i den stat där barnet eller den som har lämnat bekräftelsen hade hemvist eller i en stat där någon av dem var medborgare (8 § första stycket). Detta kan exempelvis aktualiseras om du gett bekräftelse och är medborgare i Filippinerna. Avgörandet ska inte gälla i Sverige om något av undantagen i 8 § tredje stycket är uppfyllda. Sammanfattningsvis kan det finnas juridisk grund beroende på vad för typ av avgörande det rör sig om och huruvida något undantag i 7 § andra stycket och 8 § tredje stycket är aktuell. För fler frågor är du välkommen att ringa vår telefonrådgivning på 08-533 300 04vänligen

Syskon ska dela upp föräldrahem. Kan brors sambo vara med att påverka?

2019-05-11 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Vi syskon skall dela upp vårt föräldrahem, har min brors sambo något att säga till om
Therese Axén |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Av omständigheterna i frågan finns inget som tyder på att din brors sambo har någon annan koppling till bostaden annat än genom din bror. Exempelvis har din brors sambo ingen äganderätt till bostaden av vad som framgår. Därför har jag valt att gå vidare in i sambolagen. Regler finns kring bodelning, men dessa aktualiseras endast vid ett samboförhållandes upphörande (se 2 § sambolagen). Vad som ingår i en sådan bodelning är endast samboegendom. Enligt Sambolagen är samboegendom den gemensamma bostaden och det gemensamma bohaget om det är anskaffat för gemensamt bruk (3 § sambolagen) och inte utgör personlig egendom enligt testamente, arv eller gåva (4 § sambolagen). I detta fall finns det inget som tyder på att din bror och hans sambo anskaffade föräldrahemmet för gemensamt bruk. Det utgör alltså inte samboegendom varav din brors sambo inte skulle få rätt till del av bostaden genom bodelning. Det finns också regler om att en sambo inte får avhända sig, hyra ut eller på annat sätt med nyttjanderätt upplåta samboegendom utan samtycke från den andra sambon (23 § sambolagen). Vidare får en sambo inte utan den andra sambons samtycke heller exempelvis avhända sig samboegendom som den andra sambon kan få rätt att överta i annat fall. En sådan rätt avser bostad som inte utgör samboegendom men som den andra sambon får rätt att överta efter samboförhållandets upphörande, om den sambon bäst behöver bostaden och ett sådant övertagande även med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt (22 § sambolagen). I och med att det rör sig om ett föräldrahem och ingen bostad som din bror och sambo bor i, är det ytterst tveksamt att detta utgör en sådan bostad som beskrivs i 22 § sambolagen. Detta tyder på att din brors sambo inte kan påverka att ni delar upp ert föräldrahem. För fler frågor är du välkommen att ringa vår telefonrådgivning på 08-533 300 04vänligen