Uppsägning på felaktig grund

2018-11-23 i Övrigt
FRÅGA |hej hej ! jag har blivit uppsagd på ett felaktig grund hos Gävle kommun ! så jag undrar hur går jag till väga , vad ska jag gör hur ska jag göra ,,,,, behöver hjälp .
Julia Zarour |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om du upplever att du blivit uppsagd på felaktig grund så ska du i första hand kontakta ditt fackförbund och din arbetsgivare och berätta att du blivit uppsagd på felaktig grund. Om du inte har ett fackförbund eller att din arbetsgivare inte tar tillbaka dig till tjänst efter ert samtal så är ditt enda alternativ att väcka talan hos arbetsdomstolen för att komma till stånd med problemet. Om det är så att rätten finner din uppsägning ogrundad så blir din arbetsgivare skadeståndsskyldige gentemot dig för ekonomiska förluster och kränkning genom att rätten förklara uppsägningen ogiltig enligt 34 och 38 §§ lag om anställningsskydd.Hoppas detta svar var till någon hjälp, annars är du välkommen med mer frågor till oss.Med vänliga hälsningar!

Husrannsakan

2018-11-23 i Alla Frågor
FRÅGA |https://lagen.nu/1942:740#K28P1S1Polisen kom och stormade huset och gjorde husrannsakan hos en kompis pga att en granne ringt och anmält drogpåverkad förare på moped. Skickar en på pissprov och gör även rannsakan hos henne. Hon är även ostraffad tidigare. Får det gå till på det viset?
Julia Zarour |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Polisen får genomföra en husrannsakan hos en person som skäligen misstänks för brott där fängelse kan följa för att söka efter föremål som kan tas i beslag eller i förvärv. Husrannsakan får beslutas efter en övervägning av det intrång eller men åtgärden får för den enskilde mot annat motstående intresse 28 kap. 3 a § rättegångsbalken. Polisen behöver inte ha inhämtat samtycke från undersökningsledare, åklagare eller domstolen om omständigheterna är sådana att ett dröjsmål skulle vilseleda syftet med husrannsakan 28 kap. 5 § rättegångsbalken. Att din kompis tidigare är ostraffad har ingen betydelse om hennes granne däremot anmält detta på falska grunder så kan hon upprätta en polisanmälan om saken. 28 kap. Rättegångsbalken hittar du genom att klicka på länken --> https://lagen.nu/1942:740#K28P1S1Med vänliga hälsningar!

Skuld- och straff fråga är två helt olika frågor

2018-11-23 i Övriga brott
FRÅGA |Jag har blivit dömd för olaga hot samt ofredande, olaga hot gäller för tjejen mitt ex bedrog mig med,ofredande för exet då jag mått så pass dåligt en period så jag skicka massa sms samt ringde han många ggr, den perioden försökte jag även ta självmord för jag var i väldigt dåligt skick/mående, vilket jag har bevisat med läkarintyg, journaler m.m, gjorde en överklagan till hovrätten men dom är lika envisa som tingsrätten och vill inte befria mig, vart kan felet ligga? Kan dock lägga till att min advokat skrev inte mkt i överklagan utan jag gjorde min egna överklagan o lämna in bilagor som bevis, jag har aldrig heller blivit anmäld förr, borde dom liksom inte ta hänsyn till att jag under den tiden mådde dåligt? Nu är sista utvägen högsta domstolen? Hur ska jag göra för att bli förstådd att jag hade aldrig tanke skada utan detta hände under den tid jag var ej stabil psykisk, hur ska jag göra!? Snälla hjälp mig
Julia Zarour |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag förstår din fråga rätt så är du fundersam över varför du blivit dömd till olaga hot och ofredande när du bevisat genom läkarintyg att du inte mått psykiskt bra under perioden gärningarna utspelar. Samt att du tvekar på om din advokat tillvaratagit ditt intresse under målets gång och vill därför ha tips för att kunna få din röst hörd i Högsta domstolen. Angående första frågan så är det väldigt viktigt att förstå skillnaden mellan skuld- och straff fråga. När domstolen ska överlägga en dom så kan de inte ta hänsyn till subjektiva faktorer hos den tilltalade när de berömmer skuldfrågan. Utan här görs en objektiv bedömning endast av om rekvisiten för brotten olaga hot och ofredande har uppfyllts. Huruvida du har mått under begångna gärningar har senare en betydelse för straff frågan. Domstolen ska när de beslutar om vilket straff som ska utges ta hänsyn till personliga omständigheter i det enskilda fallet. Att du mått psykiskt dåligt kan resultera i en förmildrande omständighet vilket innebär att straffet kan sänkas och du får en mildare påföljd. Nu har inte jag läst din dom och vet därför inte vad du fick för straff men jag kan anta det i domskälen framgår att du mått dåligt och att detta påverkat frågan om vilken påföljd du ska få. Vad gäller andra frågan så är det väldigt viktigt att poängtera att Högsta domstolen är en prejudikatinstans, det betyder att Högsta domstolen skapar rätt istället för att skipa rätt. Du behöver få prövningstillstånd och sanningen är att det är väldigt få ärenden som går enda vägen upp till Högsta domstolen. Dessvärre blir hovrätten för majoriteten av befolkningen slutmålet för de som misstänks och döms för brott. Jag förstår att detta inte är så glädjande att höra men du måste ha i åtanke det jag ovan angett om skillnaden mellan skuldfråga och straff fråga. Vidare vad avser ditt missnöje med din advokats prestation så är mitt råd att kontakta advokatsamfundet och berätta om hur läget stod till. Jag hoppas detta svar var till någon hjälp, annars är du välkommen att kontakta oss igen.Med vänliga hälsningar!

Skada orsakad av häst

2018-10-25 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej, min bil+ hästsläp stod parkerade på en gårdsplan. En annan person som parkerat bredvid skulle lasta av sin häst och hästen kastade sig in i min bil o orsakade en skada i form av en buckla. När jag anmälde skadan till mitt försäkringsbolag sa dom att ägaren av hästen som skadat min bil inte har skyldighet att betala min självrisk på 3000kr. Hon har även kollat med sitt försäkringsbolag och dom har sagt samma sak. Hon har därefter erbjudit mig hälften av självrisken, dvs 1500kr. Och jag har inte gjort något fel, bara parkerat min bil och blivit påhoppad. Kan man hävda Skadeståndslagen och tvinga henne att betala 3000kr. Jag har bara krävt denna summa, men kommer sannolikt att få fler utgifter i samband med lagningen då jag är väldigt beroende av min bil.Mvh
Julia Zarour |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En hästägare har inte ett strikt ansvar för de skador hästen orsakar. Det innebär att för en hästägare ska bli skadeståndsskyldig så måste det påvisas att ägaren orsakat skadan antingen med mening eller genom att vara vårdslös 2 kap. 1 § skadeståndslagen. Idet här fallet kan vi utesluta att skadan uppkommit genom hästägarens avsikt. Det innebär att det återstår att pröva om kravet på vårdslöshet uppfyllts. Denna bedömning görs av rätten varför jag inte kan ge dig ett fullständigt svar. Jag kan endast bidra med fakta om hur en sådan prövning går till. Därefter är det upp till dig om du vill pröva möjligheten att få skadestånd genom en domstolsprövning. Bedömningen domstolen gör benämns för fri culpabedömning och består av fyra rekvisit som måste uppfyllas. Dessa rekvisit är följande:1. risken för skadan (om risken är stor så är det något som talar för vårdslöshet och tvärtom)2. den sannolika skadans storlek (hur stor skada kunde förutses, ju större skada desto mer talar det för vårdslöshet)3. möjligheten att förekomma skadan (hur stor är chansen att kunna undvika en sådan skada, bland annat kommer rätten bedöma om den parkeringsplats som användes oftast används för att lasta på och av hästar. Om platsen oftast används för detta så är det något som talar för att risken inte är så stor)4. möjligheten att inse risken (denna bedömning varierar och enligt mig så kommer det spela roll hur väl hästägaren känner sin häst och om det är en ung häst eftersom det är omständigheter som är avgörande i en bedömning om vårdslöshet. Hoppas detta svar var till någon hjälp. Med vänliga hälsningar!

"annan anledning"

2018-11-23 i Avtal
FRÅGA |Min elleverantör sände nytt elavtal för underskrift. jag reagerar på följande mening: "Om kunden ej fullföljer avtalets bindningstid, eller om elhandelsföretaget av annan anledning förhindras att fortsätta elleveransen, har elhandelsföretaget rätt till ersättning." "annan anledning", det kan väl vara krig, naturkatastrofer eller sabotage, -som jag inte är ansvarig för. Eller vantolkar jag skrivningen?Mvh
Julia Zarour |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Först vill jag börja med att säga att det är riktigt bra av dig att anmärka på detaljer i avtal. Ordet "annan anledning" använder en part oftast i avtal för att inte specifik behöva reglera en situation och på så sätt hävda att uppkomna omständigheter borde omfattas av det ordet. Problemet är att det oftast uppkommer rättsliga tvister om avtalstolkning varför det vore bra om parterna undvek dessa typer av vaga ord eller åtminstone i avtalet ange exempel på vad som menas med "annan anledning". För som du säger så måste någon gräns dras och naturkatastrofer omfattas sällan av den ordalydelsen. Mitt tips till dig är att ta upp denna fråga med din elleverantör så ni i framtiden undviker en rättslig tvist.Hoppas detta svar var till någon hjälp, annars är du välkommen åter med frågor.Med vänliga hälsningar!

Muntligt avtal om fast egendom, hyresuppsägning av privat bostad och dold samäganderätt

2018-11-23 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej! Vad gäller om ett muntligt avtal där det finns fem vittnen? Dessa fem vittnen är dock barn till en mor! Modern har lovat barnen att hennes fastighet ej ska säljas till överpris,utan för den summa lånen ligger på. Modern har tydligen ändrat sig och vill ha marknadspris! Är dessa fem vittnen tillförlitliga i en rättstvist trots att det tre av dessa är hennes egna barn,dom andra två är hennes fd sambos vuxna barn. Gården är en lantbruksfastighet. Och min arvegård sedan tre generationer. Tyvärr så vart gården skriven på min sambo då vi tog över den för en sporadisk summa år x. Jag hade pga skulder ingen möjlighet att stå som delägare. Har nu en pågående skuldsanering som löper ut om 4år. Har vi ev någon rättslig chans att hävda detta muntliga avtal som hon sagt många gånger? Om att gården ska gå till barnen och ingen annan,samt att den skall säljas till nuvarande låns pris. Min fd sambo har ju inför våra barn samt mej hävdat detta ett antal gånger,men nu ändrat sig! Hon har även anlitat en jurist som sagt upp mej och våran 18årige gemensamma son att tillsvidare bo kvar i fastigheten, vi har bott kvar och betalat löpande lånen och alla andra avgifter från och med månad x 2017 då hon flyttade ut. Tyvärr har vi inget hyresavtal skrivet! Utan vi har bott kvar tillsvidare. Med vänlig hälsning, en förtvivlad fader och son till denna mor.
Julia Zarour |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag förstår din fråga rätt så undrar du huruvida din dåvarande sambos muntliga löfte om att sälja fastigheten till nuvarande låns pris kan åberopas vid eventuell rättslig tvist samt huruvida hon kan säga upp din och er gemensamma sons hyreskontrakt.Jag utgår från att du det bara är du och er gemensamma son som bor på gården i denna fråga.Vad gäller första frågan om huruvida din dåvarande sambos muntliga löfte om att sälja fastigheten till nuvarande låns pris kan åberopas vid eventuell rättslig tvist så gäller följande. Ett muntligt avtal/löfte är aldrig bindande när det gäller köp av fast egendom eftersom det råder formkrav 4 kap. 1 § JB. Det innebär att ni inte kan använda detta löfte som grund även om det finns vittnen som hört henne lova detta. Vad gäller den andra frågan om huruvida hon kan säga upp din och din sons muntliga hyreskontrakt så gäller följande. Eftersom fastigheten är privatägd så omfattas du och din son inte av hyreslagen i 12 kap. jordabalken. Istället gäller lagen om uthyrning av egen bostad. Enligt 3 § i nämnda lag så gäller ert hyresavtal för obestämd tid, om inte en bestämd tid avtalats. Och i samma paragraf framgår det att hyresvärden får säga upp ett sådant hyresavtal för att upphöra men du har tre månaders uppsägningstid. Ett alternativ jag kom att fundera kring när jag läser din fråga är ifall det kan föreligga dold samäganderätt till fastigheten. Som du nämner så köpte din dåvarande sambo fastigheten själv för att du inte kunde stå formellt som delägare till den på grund av skulder. Men er avsikt har varit att förvärva den för gemensamt bruk där du ekonomiskt bidrar till köpet utan att formellt stå som ägare. Det finns en möjlighet för dig att hävda att du är delägare till fastigheten om alla dessa tre kriterier är uppfyllda:1. ni har köpt fastigheten för gemensam räkning,2. du lämnade ett ekonomiskt bidrag 3. ni avsåg att äganderätten skulle vara gemensam.Om du klickar här så kan du läsa en artikel om dold samäganderätt och om du klickar här så kan du läsa ett rättsfall från Högsta domstolen som handlar om dold samäganderätt. Jag hoppas detta svar var till någon hjälp, annars är du välkommen att kontakta oss igen.Med vänliga hälsningar!

Rektorn anklagar mig för mobbning är det förtal?

2018-10-26 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |HejsanJag och några av mina klasskompisar har blivit anklagade för mobbning och kränkning mot en annan elev i klassen som är en nära vän till oss. Eleven som lärarna samt rektor ansett varit mobbad har efter samtal med bitr. rektor själv sagt att det inte stämmer och att han inte på något sätt känner sig mobbad eller utstött. Vi elever som blivit anklagade har fått en muntlig varning av våran rektor och vid en skriftlig varning riskerar avstängning. Jag själv anser att detta är förtal men då jag inte riktigt är så insatt i lagar och framför allt lagen mot förtal så väljer jag att kontakta er för att få rådgivning. Detta har påverkat oss negativt och vi har samtliga fått negativa påföljder. Finns det ett fall mot våra lärare samt bitr. rektor? Tacksam för svar.
Julia Zarour |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Förtal är ett brott som återfinns i 5 kap. 1 § brottsbalken och innebär kortfattat att om en person utpekar någon annan som brottsling eller klandervärd i sitt levnadssätt eller på annat sätt lämna en uppgift (till tredje part), som är ägnad att utsätta en person för andras missaktning så döms personen till förtal. Rekvisiten i lagen ska inte tolkas på så sätt att det går att döma din rektor för förtal när han utreder en situation om mobbning. Detta eftersom rektorn kommer till dig och talar om sina misstankar, han går inte till en tredje person (annan elev) och säger A mobbar B utan han går till A och frågar A jag misstänker att du mobbar C. Om det är så att du upplever att rektorn sprider rykten om att du vore en mobbare till eleverna på skolan så är mitt råd att ta upp detta med dina föräldrar. Förtal är ett brott en enskild person själv måste driva åtal om (huvudregel), det är sällan det leder till åtal genom en polisanmälan. Detta eftersom 5 kap. 5 § brottsbalken säger att förtal är ett brott som inte får åtalas av någon annan än målsägande om det inte är så att brottet är påkallat från allmän synpunkt och åtalet avser grovt förtal. Jag bedömer att denna situation inte kommer uppfylla rekvisiten i 5 kap. 1 § brottsbalken eftersom rektorn vänt sig till dig och dina vänner som är inblandade i misstankarna. Med vänliga hälsningar!

Betala skatt på pengar en fått genom appen Swish

2018-10-25 i Inkomstskatt
FRÅGA |Jag undrar om en sakIgår fick jag min lön sen jag fick en betalning med swish från min kompis, min fråga är ska jag betalar skatt för pengarna jag fått av min kompis genom swish??
Julia Zarour |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är svårt att säga om du ska skatta dessa 9000kr du fått av en kompis utan att veta bakgrunden till varför du fick dem. Är dessa 9000kr bara en gåva så behöver du inte skatta på dem (8 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229). Om det är så att du utfört ett arbete åt din vän eller sålt något åt honom eller henne så hänför sig dessa pengar antingen till inkomstslaget tjänst, näringsverksamhet eller kapital 10, 13 respektive 41 kap. inkomstskattelagen (1999:1229). Det innebär att dessa ska beskattas genom att summan tas upp i din deklaration. Så för att ge svar på din fråga det beror på om pengarna är en gåva, hänför sig till ett arbete eller försäljning. Om de hänför sig till en försäljning så ska de endast skattas om du gjort en vinst genom försäljningen. Hoppas detta svar var till någon hjälp.Med vänliga hälsningar!