Skadestånd i utomobligatoriska förhållanden

2018-11-30 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej, var till mitt lokala postkontor, en servicebutik, för att hämta ett större paket. Påväg ut u den trånga butiken - i gången står en långboll med människor som väntar på att hämta ut sina paket, så går jag nära kylen med snus. På kylen handtag som består av en plåtbit med vassa kanter skär jag upp min nya dunjacka. Jag påpekar detta för affärsinnehavaren men han skrattar åt mig. Hos vem ligger ansvaret, borde jag sett mig för eller borde han tillse att ej ha skarpa kanter på sin kyl?
Yekta Keskin |Hej och välkommen till Lawline! Inom skadeståndsrätten skiljer man på inomobligatoriska respektive utomobligatoriska förhållanden. I ditt fall rör det sig om ett utomobligatoriskt förhållande, eftersom inget avtal föreligger mellan parterna. Det du har drabbats av kallas på juridiskt språk sakskada. När en skada inträffat och de parter som är inblandade inte har något avtal mellan sig gäller i allmänhet skadeståndslagen (SkL), se 1 § i den lagen. En tillämpning av skadeståndslagen utesluts inte bara av avtal utan också om det finns en särskild reglering i annan lagstiftning. Så tycks inte vara fallet här, t.ex. kan inte 32 kap. miljöbalken anses vara tillämplig. Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada skall ersätta skadan, 2:1 SkL. Rimligen kan vi anta att affärsinnehavaren inte orsakade skadan med vilje. Därför måste vi fråga oss om affärsinnehavaren av oaktsamhet har vållat skadan. Lagen ger ingen definition av vad som är vårdslöshet utan det krävs att en bedömning görs i varje enskilt fall. Ytterst är det upp till domstol att bedöma om vårdslöshet förelegat eller inte. Rena olyckshändelser omfattas i regel inte av skadeståndslagen. Enligt 5:7 SkL ska skadestånd med anledning av sakskada omfatta:1. Sakens värde eller reparationskostnad2. Annan kostnad till följd av skadan3. Inkomstförlust eller intrång i näringsverksamhetI fallet med jackan skulle skadestånd troligtvis endast omfatta sakens värde eller reparationskostnaden.Det finns viss möjlighet till jämkning av skadestånd för sakskada. Om den skadelidande har medverkat till skadan kan skadestånd jämkas, se 6 kap. 1 § 2 st. SkL. Vidare kan skadeståndet jämkas om skyldigheten att utge skadestånd är oskäligt betungande med hänsyn till den skadeståndsskyldiges ekonomiska förhållanden. Denna bestämmelse ska tillämpas restriktivt och är knappast aktuell i det förevarande fallet. Sammanfattningsvis kan man säga att skadestånd med anledning av sakskada kan bli aktuellt. Detta förutsätter dels att skada faktiskt uppstår, dels att skadevållaren uppsåtligt eller av vårdslöshet bidragit till skadan. Utöver detta krävs det dessutom att det finns ett förutsägbart samband mellan handlingen och skadan, något som med enkelhet borde kunna konstateras om jackan först är hel, men sedan t.ex. går sönder när du går förbi den vassa kyldisken. Beror sakskadan på en ren olyckshändelse aktualiseras dock inget skadeståndsansvar enligt skadeståndslagen. Hoppas att detta besvarar din fråga! Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist? - Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här.- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1. Vänligen,

Vem ansvarar för skador ens barn orsakar i skolan?

2018-11-30 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej, en pojke har under rasten i skolan kastat min dotters telefon i marken så att den gick sönder. Vem ansvarar för skadan? Är det skolan eller föräldrarna? Tack på förhand!
Yekta Keskin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Angående 3 kap. 5 § skadeståndslagen (SkL)3 kap. 5 § SkL säger att föräldrar ska ersätta person- och sakskador som deras barn orsakar genom brott. Ett krossat fönster är ett typexempel på en sakskada. Med brott avses att det ska föreligga en straffbar handling. Barnet behöver alltså inte vara straffmyndigt utan man tittar på om själva handlingen är straffbar, detta gäller även om det har skett på grund av oaktsamhet. Den straffbara handlingen är i detta fall skadegörelsen av telefonen. Brott förutsätter vanligen uppsåt men kan även aktualiseras då det föreligger vårdslöshet. Rekvisiten i 3 kap. 5 § SkL är därmed uppfyllda. Vidare framgår det att föräldrarnas ansvar är begränsat till 1/5 av det prisbasbelopp som gäller för det aktuella året. Om barnet står under vårdnad av två föräldrar gäller begränsningen på 1/5 av prisbasbeloppet för dem gemensamt. Någon övre gräns finns inte då begränsningen gäller för varje enskilt skadetillfälle.I skolan eller på fritidenEnligt 6 kap. 2 § FB har föräldrarna en tillsynsplikt över sina barn. Tillsynsplikten innebär att se till så att barnen är under tillsyn och inte orsakar skador. När man lämnar sitt barn på t.ex. skola eller förskoleverksamhet är det att se som att föräldrarna lämnar över tillsynsplikten till skolans personal. Skador som orsakas under skoltiden får bedömas i varje enskilt fall. Skolan tar visserligen över tillsynsplikten men det vore orimligt att förvänta sig att de ansvarar för alla eventuella skador som kan uppkomma. Man får därför titta på varje enskilt fall. Skulle skadan vara orsakad genom brott är föräldrarna ansvariga oavsett överlämnad tillsynsplikt eller ej. Den frågan för oss in på barnets ansvar för eget vållande enligt 2 kap. 4 § SkL.Barnets eget vållandeI och med 3 kap. 5 § SkL har visserligen föräldrar getts ett så kallat principalansvar för skador som deras barn orsakar genom brott. Huvudregeln inom skadeståndsrätten är dock att man ansvarar för eget vållande. 2 kap. 1 § SkL säger att den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar sakskada ska ersätta skadan. 2 kap. 4 § SkL reglerar när barn under 18 år vållar en skada. Bestämmelsen säger att den som vållar skada (sådan skada som avses i 2 kap. 1 §) innan han har fyllt 18 år ska ersätta skadan i den mån det är skäligt med hänsyn till dennes ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring och andra ekonomiska förhållanden och omständigheter. Även om föräldrar ersätter skadan enligt 3 kap. 5 § SkL kan alltså barnet bli skadeståndsskyldigt. Mycket beror på omständigheterna i det enskilda fallet.Hoppas att detta gav dig svar på din fråga!Vänligen,

Hyresvärdens skyldighet att byta hyresgästens bostad till ett billigare alternativ

2018-11-30 i Bostadsrätt
FRÅGA |Hej, är hyresvärden skyldig till att byta till billigare bostad om hyresgäst ej har råd med nuvarande hyra?
Yekta Keskin |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline! Det finns ingen lagstadgad skyldighet för hyresvärden att byta hyresgästens bostad till den billigaste. Däremot räcker oftast skälet att du vill ha en billigare bostad för att få byta bostaden. Om ni är två personer som vill byta bostad med varandra ska båda lämna in varsin bytesansökan till era hyresvärdar. Om värdarna går med på bytet, gör ni en överlåtelse. Antingen skriver du kontrakt med din bytespartners värd eller så antecknar de båda värdarna överlåtelsen i värdens exemplar av hyresavtalet. Om någon av värdarna säger nej till bytesansökan kan den person som får nej ansöka om tillstånd till bytet hos hyresnämnden. Hyresnämnden ska ge tillstånd om den som ansöker om byte har beaktansvärda skäl. Den nya hyresgästen ska också ha ekonomiska förutsättningar att betala hyran och vara en ordningssam person.Hoppas att detta gav svar på frågan!Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist? - Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här.- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Vänligen,

Reklamation av vara? När anses varan som felaktig?

2018-10-31 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Vad innebär reklamation i konsumentköplagen? Och när kan man anse en vara som felaktig?
Yekta Keskin | Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline! Vid köp mellan en privatperson och en butik (näringsidkare) ska konsumentköplagen tillämpas, se reklamationsreglerna 16-29 §§. Lagen säger att man har rätt att reklamera en vara om det visar sig vara fel på varan. Ett fel på varan är om varan inte överensstämmer med den art, mängd, kvalitét och/eller andra egenskaper som framkommer i avtalet eller enligt vad som kan förväntas av en sådan typ av vara. När en bedömning görs av detta ska hänsyn tas till hur mycket köparen har betalat för varan samt om det finns något som tyder på att varan inte har använts på ett sådant sätt som den är ägnad att användas. Om det är fel på varan ska säljaren i första hand reparera felet eller byta ut varan. Om detta inte är möjligt ska säljaren göra ett rimligt prisavdrag, dvs betala tillbaka det köparen betalat för varan. Eftersom ursprungspriset gäller för en oanvänd vara har säljaren rätt att göra ett så kallat "förslitningsavdrag" eller "nyttoavdrag". Ett sådant avdrag kan göras om köparen faktiskt har haft nytta av varan innan den gick sönder. Att dra av en del av priset för den tid köparen felfritt har använt väskan är därmed tillåtet.Hoppas att detta besvarar dina frågor! Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist? - Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här.- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1. Vänligen,

Giltighet av bevis för att behålla körkort?

2018-11-30 i Narkotikabrott
FRÅGA |Gäller drogtester som lämnas för att få behålla sitt körkort?
Yekta Keskin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Vänligen utveckla din fråga så ska jag svara så gott jag kan.Bästa hälsningar,

Rättskydd vid överklagan?

2018-11-30 i Rättegångskostnader
FRÅGA |Kan jag få hjälp med överklaga för jag har rättsskydd?
Yekta Keskin |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline! Om du hamnar i rättslig tvist med en annan person kan du få ersättning genom rättsskydd. Det som ersätts är kostnaderna för att anlita ett juridiskt ombud. Du måste som regel ha haft en hemförsäkring under en sammanhängande period om två år för att kunna utnyttja rättsskyddet. De tvister som kan omfattas av rättsskyddet är vanligen så kallade tvistemål, som kan prövas i tingsrätt, hovrätt eller Högsta domstolen. Tvister som ska handläggas av någon annan domstol eller administrativ myndighet omfattas inte. Hit hör till exempel Hyresnämnden, Kronofogdemyndigheten och förvaltningsdomstolar. Vilka tvister som omfattas av rättsskyddet och hur stor ersättning de ger varierar mellan försäkringsbolagen. Om ditt rättsskydd omfattar överklagan beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Jag råder dig att kontakta ditt försäkringsbolag för att få mer information om vad som omfattas av just ditt rättsskydd. Om du har fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig igen! Hoppas att detta var svar på din fråga! Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist? - Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här.- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1. Vänligen,

Ersättningsbeloppet vid skadeståndskrav?

2018-10-31 i Alla Frågor
FRÅGA |Vad kan en köpare få i ersättning för om han kräver skadestånd?
Yekta Keskin | Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline! Det framgår inte av din fråga vilken situation det rör sig om. Är det inom eller utanför ett kontraktsförhållande? Svaret beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Vidare är det svårt att ange en exakt summa på det skadestånd som kan dömas ut i varje enskilt fall. Däremot kan man i 5 kap. 1–5 §§ skadeståndslagen (SkL) finna regler om beräkning av skadeståndsersättning vid personskada. Skadeståndet omfattar ersättning för kostnader, inkomstförlust och ersättning för sveda och värk. Vad gäller ersättning för kostnader kan det t.ex. röra sig om kostnader för transport till sjukhus, sjukvård samt ökade levnadskostnader på grund av skadan. Ersättning för inkomstförlust är precis som det låter, ersättning för förlorad arbetsinkomst under sjukskrivningen. Enligt 5 kap. 1 § SkL kan ersättning utgå för sveda och värk. Det brukar karakteriseras som "plåster på såren" för fysiskt och psykiskt lidande under (akuta) sjukdomstiden. Ersättning kan även dömas ut för lyte och men. Med det menas bestående nackdelar och obehag av en skada som inte direkt kan mätas i pengar. Från skadeståndet kan även vissa avdrag göras. Sådan ersättning som ges ut av staten avräknas från skadeståndet. Det kan t.ex. vara arbetsskadeförsäkring och sjukförsäkring.Hoppas att detta var svar på din fråga! Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist? - Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här.- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1. Vänligen,

När anses en vara som avlämnad?

2018-10-31 i Alla Frågor
FRÅGA |När anses en vara som avlämnad?
Yekta Keskin | Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline! KonsumentköplagenOm köparen har köpt varan i egenskap av konsument (dvs. för enskilt bruk) är det konsumentköplagen (KKöpL) som är tillämplig, se 1 § 1 st. Enligt 8 § KKöpL övergår risken för varan på köparen när varan har avlämnats till köparen. Om köparen bär risken för varan måste köparen betala för den även om den förstörs, kommer bort eller försämrats genom en händelse som inte beror på säljaren. Enligt 6 § KKöpL anses varan avlämnad när den kommit i köparens besittning. En vara har kommit i köparens besittning om den t.ex. har lämnats i brevlådan eller efter överenskommelse ställts på köparens tomt även då köparen inte är hemma. KöplagenOm köparen har köpt varan i egenskap av näringsidkare gäller köplagen (KöpL), se 1 § 1 st. Kan säljaren inte anses vara skyldig till en försämring av varans tillstånd så är köparen tvungen att betala när risken har övergått på köparen. Så även om varan är i sämre skick än vad som avtalats när köparen väl hämtar den så är det varans skick vid den avtalade tidpunkten för hämtningen som är avgörande, detta följer av 12 § KöpL. Att risken går över på köparen betyder att köparen står för alla kostnader gällande varan. Det kan vara kostnader för förvaring, vård, förstörelse, försämring av kvalitet och liknande. Risken går över på köparen när varan avlämnas enligt avtalet eller enligt 6 § eller 7 §, detta följer av 13 § KöpL. Bedömningen när varan har avlämnats är samma som vid konsumentköp, dvs. när den kommit i köparens besittning. Det som skiljer KöpL från KKöpL är att KöpL är dispositiv, se 3 § KöpL. Detta innebär att det är möjligt att avtala om andra villkor än de som gäller enligt KöpL. Därför måste köpavtalet alltid kontrolleras för att veta vad som gäller. Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist? - Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här.- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1. Vänligen,