Omfattas ärvd egendom vid skilsmässa?

2020-07-27 i Enskild egendom
FRÅGA |Om jag som gift får ett arv av min far. Har då min man rätt till det vid skilsmässa?
Egzon Kalludra |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga besvaras med hjälp av äktenskapsbalken (ÄktB). Makars egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgods omfattas av giftorätten, som betyder att en make har framtida rätt i den andre makens egendom. Det innebär således att om makar inte har gjort någon form av förbehåll om att viss egendom ska vara enskild, räknas egendomen som giftorättsgods. Sådana förbehåll kan vara ett äktenskapsförord där makar bestämmer vilken egendom som ska anses vara giftorättsgods eller enskild egendom (7 kap. 3 § ÄktB). Egendom kan även vara enskild om en make erhållit arv där arvlåtaren i testamente villkorat arvet som mottagarens enskilda (7 kap. 2 § tredje punkten ÄktB). Enligt din fråga innebär det således att om du ärver din far och arvet inte är villkorat som enskild egendom, kommer din man ha rätt till egendomen vid skilsmässa (bodelning) eftersom egendomen omfattas av giftorätten. Om du vill undvika att arvet ska anses som giftorättsgods och därmed ingå i bodelningen kan din far villkora arvet genom testamente där det framgår att arvet ska vara din enskilda egendom. En ytterligare möjlighet är att ni upprättar ett äktenskapsförord antingen innan eller efter att du erhållit arvet, och bestämmer att egendom som tillhör eller ska tillfalla dig (exempelvis arv) ska vara din enskilda egendom. Jag hoppas att detta besvarade din fråga! Har du fler frågor kan du ställa dem här.Vänligen,

Inbördes eller enskilt testamente

2020-07-24 i Testamente
FRÅGA |Hej!vi är ett gift par,båda med särkullbarn.Vi har ett äktenskapsförord, som säger att allt vi äger är enskilt för var och en av oss.Vår önskan är att våra resp.barn ska ärva sin egna förälder.Dvs när den första av oss avlider ska dennes barn ärva allt som föräldern äger.Kan vi skriva ett gemensamt testamente,eller behöver vi upprätta varsitt?
Paulina Asplund |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Så som jag uppfattar det är ni ett gift par som vill ni att era respektive särkullbarn ska ärva hela förälderns kvarlåtenskap direkt om någon av er avlider. Det är bra att ni har ett äktenskapsförord, detta gör att vardera parten behåller "sin del" vid en bodelning eftersom det bara är giftorättsgods som delas mellan parterna, se 7 kap 1 § Äktenskapsbalken (ÄktB) samt 10 kap 1 § ÄktB. Vem har rätt till arv? Enligt 2 kap 1 § Ärvdabalken (ÄB) är bröstarvingar, dvs. egna barn, de som i första hand har rätt att ta arv. Eftersom ni båda har egna barn är det dessa som kommer ärva er. Som ni kanske redan vet finns det även ett lagrum som säger att gifta par ärver varandra, 3 kap 1 § ÄB. Detta är dock något som bara gäller om det inte finns några särkullbarn, alltså om det bara finns gemensamma barn eller om det inte finns några barn alls. I ert fall finns det bara särkullbarn och dessa har då rätt att få ut sitt arv direkt, vilket är 100% av förälderns kvarlåtenskap om inget annat har föreskrivits i testamente. Behöver ni ett testamente? Eftersom ni redan genom äktenskapsförordet uppnår den effekt ni önskar, dvs. att all er egendom är enskild, och att era särkullbarn går före make i arvsordningen så behövs egentligen inte något testamente i ert fall. Däremot kan det vara bra att tydliggöra för de efterlevande att denna fördelning även stämmer överens med er önskan om hur arvet ska delas, vilket då med fördel kan göras i ett testamente. Jag skulle råda er till att, för att undvika missförstånd när någon av er avlider, formulerar ett gemensamt, så kallat inbördes testamente. I detta kan ni då skriva att er önskan är att särkullbarnen ska få ut hela sitt arv när någon av er avlider och att make inte ska ärva. Om ni inte har något annat som ni önskar tillägga i ett testamente kan jag inte se någon fördel med att ni var och en skriver ett eget testamente utan det går bra att ordna detta i ett inbördes testamente. Jag hoppas att detta var svar på din fråga, om inte är du välkommen att kontakta oss igen! Med vänliga hälsningar

Hur fungerar efterarvsrätt för särkullbarn?

2020-07-21 i Efterarv
FRÅGA |Vi är tre systrar,med samma mamma,den minsta systerns pappa avled för 9 år sedan,dom var gifta. Nu har vår mamma avlidit.Dom hade en bostadsrätt som nu är såld för 3 miljoner. Vid bouppteckningen för 9 år sedan var lägenheten värd 1,8 miljoner. Kan man nu vid arvskiftet hävda att minsta systern som dom hade gemensamt. Ska ha 50 procent av 1,8 miljoner(hennes pappas del? Och resten av värdeökningen delar vi lika i tre delar.Efter vår mamma som vi har gemensamt alla tre systrar?
Filip Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Som jag förstår det har varken din minsta systers pappa eller er gemensamma mamma upprättat något testamente eller äktenskapsförord vilket innebär att all egendom är s.k. giftorättsgods. Jag utgår också ifrån att er gemensamma mamma inte har gift om sig sedan din minsta systers pappa avled. I mitt svar kommer jag att börja med att förklara ett centralt begrepp i frågan och sedan gå vidare med hur arvet kommer att fördelas. Slutligen kommer jag även att översiktligt gå igenom några undantag som eventuellt skulle kunna bli tillämpliga. Bestämmelser om arv finns i ärvdabalken (ÄB) och det är den som jag huvudsakligen kommer att hänvisa till. Vad är "efterarvsrätt"?Ett centralt begrepp i fall som dessa då den först avlidna maken efterlämnar sig ett särkullbarn är efterarv. Jag ska försöka ge en kort förklaring utan att gå in på djupet om begreppet. Enligt lagen är bröstarvingar (barn) de som står först i turordningen när det gäller arv (2 kap 1 § ÄB). Men om den avlidne maken efterlämnar sig en efterlevande make ska istället kvarlåtenskapen gå till den efterlevande maken fram tills att denne också avlidit. Det finns dock en möjlighet för särkullbarn till den först avlidne maken att få ut sitt arv från den avlidne direkt. Alltså kunde din minsta syster fått ut sitt arv redan vid hennes pappas död (3 kap. 1 § första stycket ÄB). Det verkar dock som om hon valt att avstå från denna möjlighet. Eftersom din minsta syster avstått från möjligheten att få ut sitt arv vid hennes pappas död har hon då efterarvsrätt (3 kap. 9 § ÄB). Vad innebär det att din halvsyster har efterarvsrätt? Efterarvsrätten innebär att hälften av boet då er gemensamma mammas avlider ska tillfalla den först avlidne makens arvingar. I detta fall alltså din minsta syster. Det innebär att din minsta syster kommer få ta del av värdeökningen från 1.8 miljoner kronor till 3 miljoner kronor (3 kap. 2 § ÄB) För att förklara anledningen till detta så enkelt som möjligt har lagstiftaren valt att göra såhär eftersom din syster inte själv har kunnat förvalta pengarna. Om hon inte skulle få ta del av värdeökningen hade saker som inflation och stigande bostadspriser varit till mycket stor nackdel för henne. Hur blir arvet? Enligt huvudregeln kommer alltså din minsta syster att få 1.5 miljoner kronor från bostadsrätten. Detta motsvarar den hälft som hon ärver från sin pappa. Den andra hälften på 1.5 miljoner kronor är det som din mammas arvingar (du och dina systrar) får dela på. Ni kommer alltså få 500 000 vardera. Detta ger en slutlig arvsfördelning (om man endast räknar med bostadsrätten) som sådan att din minsta syster får 2 miljoner kronor och du och din andra syster får 500 000 kronor. Finns det några undantag? Som jag sa ovan är detta huvudregeln vid efterarv, men det finns några undantag. Exempelvis om anledningen till värdeökningen på bostadsrätten är på grund av investeringar (renoveringar etc.) som din mamma gjort med pengar som hon fått genom gåva, arv, testamente eller arbete. Detta kallas för "förkovran". Det ska dock vara mycket tydligt att anledningen till värdeökningen är din mammas förtjänst och av vad som framgår av frågan verkar det inte vara fallet (3 kap. 4 § ÄB). Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du önskar mer rådgivning kring förkovran eller annat är du välkommen att ta kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende. Du kan boka tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för mer information. Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt: Telefon: 08-533 300 04 Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00

Vad bör man tänka på när man skriver ett äktenskapsförord?

2020-07-19 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej,Jag och min fru vill att framtida arv eller gåva (samt ev. avkastning på dessa) ska anses vara enskild egendom om den som lämnar arvet eller gåvan inte skriftligen uttrycker en önskan om att den ska anses vara gemensam. Vi har lyckats sätta ihop följande korta äktenskapsförord, men skulle gärna önska ytterligare ett par ögon för att avgöra om den är för generell eller om det finns utrymme för tolkning."Vi, XXXX XXXX, pers. nr. XXXX och XXXX XXXX, pers. nr. XXXX, avser att förordna äktenskapsförord oss emellan med följande innebörd: De egendomar som förvärvas under äktenskapet genom arv, testamente eller gåva, och därtill även egendom som kan komma att träda i nyssnämnda egendoms ställe, samt all avkastning av sådan egendom, ska vara enskild egendom, vari andra maken icke äger giftorätt, såvida egendomen inte förvärvas tillsammans med en skriftlig uppmaning om att den inte ska anses vara enskild egendom."Hälsningar,
Alexandra Madsen |Hej, tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!Ett äktenskapsförord är ett avtal om vad som ska vara enskild egendom i ett äktenskap. Enskild egendom ingår inte i en eventuell framtida bodelning. Det kan skrivas när som helst under ett äktenskap eller inför det och på olika sätt. För att kort svara på er fråga ser jag inga oklarheter med ert äktenskapsförord, dock är jag inte en praktiserande jurist. Är ni osäkra på hur äktenskapsförordet ska formuleras kan ni boka tid med våra jurister på info@lawline.se.Att tillägga till detta är att äktenskapsförord tolkas restriktivt och med så få avsteg från den lagala ordningen som möjligt. Då äktenskapsförordet är ett skriftligt avtal blir den språkliga tolkningen av särskild betydelse. Ordalydelsen uppställer förordets yttre ramar i det att avtalstolkningen måste kunna knytas till det objektiva innehållet i äktenskapsförordet. Man fäster dock inte endast avseende vid det rent språkliga eller objektiva innehållet utan även vid vad parterna avsett och uppfattat om avtalet och hur de uppträtt kring avtalet.Nedan ger jag er ytterligare tips på hur ni kan tänka angående den enskilda egendomen.Krav för att äktenskapsförordet ska vara giltigtDet går alltid att skriva ett nytt äktenskapsförord om att egendom som ni gjort till enskild ska bli giftorättsgods igen.För att ett äktenskapsförord ska vara formellt giltigt måste det vara skriftligt, daterat och undertecknat av er båda. Ni måste också registrera det hos Skatteverket, (7 kap. 3 § äktenskapsbalken). Skatteverket för sedan in uppgiften om det registrerade äktenskapsförordet i äktenskapsregistret. Få mer information om registrering av äktenskapsförord här.Äktenskapsförordets innehållI princip kan ni som makar fritt bestämma vad äktenskapsförordet ska omfatta. Ni får själva välja om båda två eller endast en av er ska ha enskild egendom. En föreskrift att egendom ska vara enskild kan gälla all egendom som en make äger, viss bestämd egendom eller egendom som en make ärvt eller ägt före äktenskapet.Det finns dock vissa begränsningar i rätten att fritt bestämma innehållet i ett äktenskapsförord. Ni kan exempelvis inte skriva att egendom som tillhör den ena maken ska vara den andre makens enskilda egendom. Ni får inte ställa upp villkor för i vilka situationer förordet ska vara giltigt eller tidsbegränsningar för hur länge förordet ska gälla. Därför kan man inte skriva att äktenskapsförordet endast gäller vid skilsmässa eller om makarna får gemensamma barn i äktenskapet. BodelningFör att en viss tillgång ska hållas utanför en bodelning på grund av att den har gjorts till enskild egendom genom ett äktenskapsförord måste man med säkerhet kunna avgöra att det är just den tillgången (eller ny egendom som träder i dess ställe enligt 7 kap. 2 § 6 punkten äktenskapsbalken) som har gjorts till enskild egendom.SammanblandningEgendom som gjorts till enskild egendom ska hållas utanför en bodelning. I vissa fall kan dock egendom som är en makes enskilda bli giftorättsgods på grund av hur den har behandlats av maken själv. Därför är det viktigt att hålla egendomen avskild från egendom som är giftorättsgods. Har den enskilda egendomen blandats samman med giftorättsgods så att det inte säkert går att ur­skilja den enskilda egendomen från vad som är giftorättsgods eller tillhör den andra maken riskerar den enskilda egendomen att blir giftorättsgods.Sammanblandning sker om en make exempelvis sätter in kontanter som är enskild egendom på ett konto som båda makarna disponerar. Då förlorar pengarna sin karaktär av enskild egendom och blir giftorättsgods. Detta framgår av rättsfallet NJA 1992 s. 773 där två makar hade ett bankkonto för familjens löpande in- och utbetalningar där de tidigare haft gemensamma pengar insatta (giftorättsgods). Mannen satte in pengar på kontot som vid insättningen var enskild egendom. Makarna hade inte genom bokföring eller på något annat sätt hållit isär vad var och en hade satt in och tagit ut på ­kontot.Förbättring av befintlig egendomOm en make använder pengar som är enskild egendom för att förbättra till exempel en fastighet som är giftorättsgods, behåller fastigheten sin karaktär som giftorättsgods. Maken kan i undantagsfall få en bodelning jämkad på grund av detta enligt reglerna om skevdelning, (12 kap. äktenskapsbalken).Om en make använder pengar som är giftorättsgods för att förbättra till exempel en fastighet som är enskild egendom, fortsätter fastigheten att vara enskild egendom. Den andra maken kan i vissa fall få kompensation för detta vid en bodelning, eftersom det finns mindre giftorättsgods att dela på.AvslutningsvisInnehållet i ett äktenskapsförord kan jämkas eller lämnas utan avseende vid bodelning om villkoret är oskäligt med hänsyn till förordets innehåll, omständigheter vid förordets tillkomst, senare inträffade förhållande och omständigheterna i övrigt, (12 kap. 3 § äktenskapsbalken). Vid fråga om jämkning görs en helhetsbedömning utifrån ovan rekvisit. Omständigheter som kan påverka bedömningen är om någon part använt sig att tveksamma metoder för att upprätta avtalet eller att avtalet leder till en påtagbar snedfördelning av makarnas egendom. Vid jämkning förs del av eller hela den egendom som enligt avtalet är enskild egendom in i bodelning som giftorättsgods.Hoppas att ni fick svar på er fråga!Med vänliga hälsningar,

Ärver särkullbarnen före den efterlevande maken?

2020-07-27 i Särkullbarn
FRÅGA |Hon ärvde huset efter sin far reparerade det med arvspengar har två egna barn hon står för lånen på huset nu har hon gått bort vad ärver barnen det blir väl särkullbarn men hon gifte sig med mannen för 10 år sen vad ärver han
Caroline Båghammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vem ärver?Reglerna om arvsrätt finner vi i Ärvdabalken (1958:637), hädanefter kallad ÄB. Här framkommer det att barn till den avlidne ärver först. (2 kap. 1 § ÄB.) Ur din fråga framkommer det inte huruvida det finns några gemensamma barn till den avlidne och den efterlevande maken utan att det endast finns barn till den avlidne, även kallade särkullbarn. Följden av detta blir då att det är särkullbarnen som ärver den avlidne och inte den efterlevande maken, förutsatt att det inte finns något testamente. (3 kap. 1 § ÄB.)Vad ingår i kvarlåtenskapen?Eftersom den avlidne var gift kommer Äktenskapsbalken (1987:230), hädanefter kallad ÄktB., vara aktuell för att klargöra vad som blir den avlidnes kvarlåtenskap. När ett äktenskap upplöses så ska en bodelning ske och i denna bodelning så ska allt giftorättsgods ingå. (9 kap. 1 § och 10 kap. 1 § ÄktB.) Giftorättsgods är den egendom som inte är enskild egendom. Följaktligen är enskild egendom sådan egendom som gjorts till mottagarens enskilda genom exempelvis ett äktenskapsförord eller ett testamente. (7 kap. 1 § och 7 kap. 2 § ÄktB.) Giftorättsgodset slås sedan samman och skulder hänförliga till det dras av. Därefter fördelas återstående del lika mellan makarna och den del som den avlidne får är en del av dennes kvarlåtenskap och ska delas ut genom arv. (11 kap. 2 § och 11 kap. 3 § ÄktB.)SammanfattningSom nämnts tidigare ärver särkullbarnen före den efterlevande maken ifall det inte finns några gemensamma barn. Gällande vad barnen ärver efter den avlidne beror på vad som sker i bodelningen mellan den avlidna och den efterlevande maken.Ur din fråga framkommer det inte huruvida huset gjorts till enskild egendom varav jag tyvärr inte kan ge ett tydligare svar än detta. Jag hoppas mitt svar kan erbjuda lite vägledning. Du är även varmt välkommen med en ny fråga till oss på Lawline!Mvh,

Äktenskapsförord formkrav

2020-07-23 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Jag gifte mig förra året. Vid giftermålet hade jag både banksparade pengar samt ägde en lägenhet. Vi skrev inget äktenskapsförord men nu vill jag göra det eftersom min man har ett antal skulder om han hade innan äktenskapet samt har inga sparade engar eller annan egendom.Hur kan jag lösa det?Tacksam för hjälpen
Sofia Ander |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar frågan som att den rör hur ni rent praktiskt kan gå tillväga för att skriva ett äktenskapsförord, och inte eventuella konsekvenser av ett sådant. Därför kommer jag utgå från de praktiska aspekterna som behöver beaktas vid upprättande av ett äktenskapsförord.Till att börja med kan konstateras att ett äktenskapsförord kan förändras och förnyas med tiden, dvs är inget som med nödvändighet behöver ha skrivits i samband med vigseln. Eftersom att såväl parternas ägande som ekonomiska situation förändras är det naturligt att även äktenskapsförordet gör detsamma med tiden. Jag skulle råda er att till att börja med ta tillsammans komma överens om hur och vad ni vill skriva, för att sedan specificera detta för en juridiskt kunnig person som kan hjälpa till med den konkreta utformningen av äktenskapsförordet. Särskilt viktigt kan detta vara om det finns barn med i bilden.Ett äktenskapsförord måste uppfylla vissa formkrav för att vara giltigt. Dessa formkrav framgår av äktenskapsbalken (ÄktB) 7:3. Där anges att äktenskapsförordet måste vara underskrivet av bägge makarna, dateras, vara skriftligt samt registreras hos skatteverket. Hoppas detta var svar på din fråga! Annars får du gärna återkomma med mer specifika omständigheter rörande just er situation.Med vänlig hälsning,

Äktenskapsförord för sparade pengar

2020-07-20 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Kan jag skriva äktenskapsförord på mina sparade pengar?
Sofia Granberg |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Regler om äktenskap och skilsmässa finns i Äktenskapsbalken (ÄktB).Vid en eventuell skilsmässa ska som huvudregel en bodelning ske (9 kap § 1 ÄktB). Det innebär kortfattat att man räknar ihop all egendom som de båda makarna har, och delar den lika mellan dem (11 kap 3 § ÄktB.) Om inget annat har angetts blir all egendom de äger så kallat giftorättsgods, vilket innebär att det ska ingå i bodelningen.Man kan dock undgå denna huvudregel genom att skriva ett avtal om hur tillgångar ska fördelas vid en eventuell skilsmässa, ett äktenskapsförord (ÄktB 7 kap 2 §).Om de väljer att skriva ett äktenskapsförord behöver det där framgå att dessa pengar inte ska ingå i en eventuell bodelning. Ni kan till exempel välja att skriva att all egendom ska vara var och ens enskilda egendom, och i så fall behöver ingen bodelning ske vid en eventuell skilsmässa. Ett äktenskapsförord ska upprättas skriftligen, dateras och undertecknas av båda. Det ska sedan registreras hos Skatteverket (ÄktB 7 kap 3 §).Gällande äktenskapsförord har Lawline en onlinetjänst där man kan skriva ett sådant utifrån en färdig mall. Den hittar du här: https://lawline.avtalsrobot.se/Hoppas du fick svar på din fråga!

Arvsfördelning och bodelning när avliden make inte äger något

2020-07-16 i Arvsordning
FRÅGA |Om min make går bort och hans särkullsbarn sedan tidigare ärver. Vad ärver denne då om min make ej står som ägare på något eller ej har några pengar på kontot? Vad räknas som gemensam egendom och vad ingår i dödsboet? Räknas mina egendomar Som jag står på samt mina konton in i dödsboet om min man går bort och som hans särkullsbarn får ta del av?
Sanna Wall |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att besvara din fråga kommer jag att hänvisa till Ärvdabalk (1958:637), nedan kallad ÄB och Äktenskapsbalk (1987:230), nedan kallad ÄktB. AllmäntHuvudregeln gällande arv är att om den avlidne är gift så ska maken/makan ärva den avlidne. Det finns dock ett undantag och detta är om den avlidne har barn som inte är den efterlevande makens/makans barn (så kallade särkullbarn), då är det istället detta barn som ärver den avlidne/föräldern (3 kapitlet 1 § första stycket ÄB). I ditt fall är det alltså din makes särkullbarn som ärver din make när han går bort. Hur bestäms arvet?När din make avlider är huvudregeln att det ska göras en bodelning (9 kapitlet 1 § första stycket ÄktB). All er egendom, utom enskild egendom, kommer att läggas samman och sedan delas på två efter att eventuella skulder har dragits av (11 kapitlet 1-3 § ÄktB). Det som ska ingå i bodelningen är det så kallade giftorättsgodset (10 kapitlet 1 § ÄktB). Giftorättsgods är all egendom som inte är enskild egendom (7 kapitlet 1 § ÄktB). I 7 kapitlet 2 § ÄktB finns en uppräkning över vad som är enskild egendom. För att det ska röra sig om enskild egendom behöver det ofta finnas ett papper på att egendomen ska vara enskild som t.ex. testamente, äktenskapsförord eller gåvobrev. Man kan alltså säga, om än lite förenklat, att all egendom utom enskild egendom ska ingå i bodelningen. Det kan röra sig om t.ex. bostad, bilar, pengar på konto, möbler och prylar. Du får dock räkna bort dina egna kläder och föremål som du endast använder för personligt bruk, liksom personliga presenter. Dessa kläder och föremål ska alltså inte räknas med i bodelningen (10 kapitlet 2 § ÄktB). Det som finns kvar är det som ska delas på två. Hälften får du och hälften ärver din makes barn. Den egendom som du står på liksom dina konton ska alltså räknas in i bodelningen så länge detta inte är enskild egendom. I ditt fall är det ju dock inte så gynnsamt att göra en bodelning på det sätt som beskrivits ovan eftersom din make inte äger något, vilket i princip skulle innebära att du endast blir av med hälften av din egendom till din makes barn. I 12 kapitlet 2 § ÄktB finns det en bestämmelse som säger att du kan begära att varje person ska behålla sitt giftorättsgods. I så fall är det endast det som ni faktiskt äger tillsammans som ska ingå i bodelningen och som sedan ska delas lika. Om din make inte står som ägare på något eller att ni inte tillsammans står som ägare på något, alternativt att du står som ägare men tanken har varit att ni båda ska vara ägare och han har bidragit med pengar, så kan du helt enkelt behålla all din egendom utan att det ska ingå i en bodelning. Sammanfattning och rådEftersom din make inte står som ägare på något och inte har några pengar på sitt konto är en vanlig bodelning inte så gynnsam för dig. Istället kan du begära att du ska behålla ditt eget giftorättsgods och han sitt. Denna begäran måste göras senast vid bodelningstillfället. Din makes eventuella tillgångar går till hans barn. Hoppas du fått svar på din fråga! Har du fler frågor är du välkommen att ställa dem till oss på Lawline. Mvh