Handlingsoffentlighet: Bouppteckning och arvskifte

2016-06-29 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Kan man få ut kopia av ett arvskifte från 1991 från Skatteverket?
Axel Strandborg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Bestämmelser om bouppteckning och arvskifte finns i ärvdabalken (ÄB). Bestämmelser om allmänna handlingars offentlighet finns i tryckfrihetsförordningen (TF) och offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Bestämmelser om avgifter när en myndighet lämnar ut kopia av allmän handling finns i avgiftsförordningen.Bouppteckningen efter den döde ska ges in till Skatteverket för registrering (se 20 kap. 8 § ÄB). Bouppteckningen innehåller uppgifter om vilka som är dödsbodelägare (se 20 kap. 2-3 §§ ÄB) och den dödes tillgångar och skulder (se 20 kap. 4 § ÄB), liksom eventuella bilagor i form av t.ex. testamente eller äktenskapsförord (se 20 kap. 5 § ÄB). Arvsskifteshandlingen ska emellertid inte ges in till Skatteverket eller någon annan myndighet. Arvsskiftet är ett avtal mellan dödsbodelägarna om hur tillgångarna i dödsboet ska fördelas (se 23 kap. ÄB). En handling som förvaras hos myndighet och är inkommen eller upprättad hos myndigheten är en allmän handling (se 2 kap. 3 § TF). Den som önskar ta del av en allmän handling har rätt att mot en fastställd avgift (se närmare 15-16 §§ avgiftsförordningen) få kopia av handlingen till den del handlingen får lämnas ut (se 2 kap. 13 § TF). En handling får inte lämnas ut till den del handlingen innehåller sekretessbelagda uppgifter (se 3 kap. 1 § OSL).En registrerad bouppteckning som förvaras hos Skatteverket är en allmän handling och skyddas som regel inte av sekretess. Det betyder att det går bra att begära ut en kopia av en sådan bouppteckning. Bouppteckningar som är upprättade före den 1 juli 2001 förvaras emellertid av Riksarkivet och får beställas därifrån.Om du vet att en myndighet av någon anledning förvarar en arvsskifteshandling (trots att sådana handlingar alltså inte ska ges in till Skatteverket), är utgångspunkten att den också utgör en allmän handling som kan begäras ut.Med vänliga hälsningar

Uppehållstillstånd pga familjeanknytning

2016-02-12 i Migrationsrätt
FRÅGA |Jag är i en process med uppehållstillstånd för min kubanska fästman. Jag är orolig för att det ska bli avslag. Kan han nekas uppehållstillstånd om vi gifter oss. Vad kostar ett äktenskapsförord hos er, i så fall?
Farah Wali |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Din fråga handlar om uppehållstillstånd pga familjeanknytning. En person som gifter sig med någon som har uppehållstillstånd i Sverige, beviljas tillfälligt uppehållstillstånd som gäller i två år. För permanent uppehållstillstånd krävs att äktenskapet består i minst två år.Ni kan gifta er om det inte finns något äktenskapshinder enligt äktenskapsbalken (3:1 ÄktB).Personer som saknar folkbokföring (som t.ex. din fästman i och med att han inte har uppehållstillstånd) ska, om möjligt, visa upp ett intyg utfärdat av en utländsk myndighet som visar att det inte finns något äktenskapshinder (3:2 ÄktB). För att hindersprövning ska kunna ske krävs dessutom att han kan styrka sin identitet genom pass eller annan identitetshandling i original. Sammanfattningsvis, om ni gifter er beviljas han uppehållstillstånd pga familjeanknytning. För att kunna gifta er krävs att det inte finns något äktenskapshinder. Den bedömningen görs av skatteverket.Information om vad som gäller för att äktenskapsförord ska vara giltigt hittar du på följande länk: ÄktenskapsförordOm du vill ha hjälp av en jurist med att skriva äktenskapsförord kan du boka en tid för rådgivning hos familjens jurist.Hoppas du fått svar på din fråga. Du är välkommen att höra av dig igen om något är oklart.Med vänlig hälsning

Begära ut uppgift om äktenskapsförord, gåvobrev samt lagfart

2016-03-31 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Om man inte kan hitta sitt gamla äktenskapsförord,finns det registrerat så man kan få tag på det ifall det skulle bli en framtida tvist. Samma gäller lagfart samt gåvobrev?
Zorba Hållsten |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 7 kap. 3 § 3 st. äktenskapsbalken (ÄktB) ska ett äktenskapsord registreras hos Skatteverket. Om ni inte har kvar en kopia på äktenskapsförordet går det bra att beställa en kopia på det genom att kontakta Skatteverket, detta gör ni här. Även ett gåvobrev kan begäras ut från Skatteverket genom samma förfarande, om det tidigare har registrerats hos Skatteverket. Angående lagfart så ansöker man om lagfart i enlighet med 20 kap. jordabalken (JB) och lagfarten blir även registrerad. Du kan begära ut en kopia på en lagfart på Lantmäteriets hemsida, här.Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,