Kan man få fram uppgifter om en avliden person?

2021-03-16 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Min faster har dött och jag och min familj har ingen information. Vi har haft dålig kontakt genom åren men på senare tid har jag försökt få kontakt med henne. Nu då jag sökte hennes adressuppgifter för att skcika bre upptäckte jag att hon är registrerad som avliden. Hennes make eller sambo lever ännu. Det är osäkert om de är gifta och han svarar ännu inte på telefonsamtal. Hur får jag reda på vad som gäller? Var kan hon vara begraven? Har hon testamente? Min far lever ännu men har inte haft kontakt med henne på decennier. Bör vi ha juridisk hjälp nu för att få reda på fakta?
Jacob Björnberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,UTREDNINGJag tolkar ditt ärende enligt följande. Din faster har avlidit, men varken du eller övriga i familjen har fått någon information om hennes frånfälle. Din fasters partner lever dock fortfarande, men han svarar inte i telefon och huruvida de levde som äkta makar eller i ett samboförhållande är oklart. Med anledning av detta har du nu ett antal frågor som nedan kommer att besvaras i tur och ordning och i den mån det går ska tilläggas. Flertalet av svaren kommer dock att bli tämligen korta och det kan redan nu framhållas att min bedömning är att du bör anlita en sakkunnig person och då företrädesvis en jurist. Den här typen av spörsmål är egentligen mindre väl lämpade för en nättjänst likt den som erbjudas inom ramen för vår expressrådgivning. Men så här långt kan ändå följande anföras. När det gäller kontroll av existensen av ett tidigare äktenskap löses den frågan tämligen enkelt genom en slagning i äktenskapsregistret, vilket är ett offentligt register som förs av Skatteverket och envar kan då genom verkets försorg inhämta uppgifter. Det är likaså möjlighet att få ut kopior av exempelvis äktenskapsförord och gåvohandlingar mellan makar. Däremot finns det tyvärr ingen legal möjlighet att kunna kontrollera om din faster hade upprättat ett testamente. Det finns nämligen inget lagstadgat krav på registrering av testamenten och det ska även framhållas att det inte heller finns någon central myndighet som ombesörjer detta. Ett testamente gäller således endast i originalform. Gällande frågan om gravplatsens lokalisering är det inte sällan den avlidnes församling alternativt andra anhöriga, vänner eller kända bekanta som utgör det enda sättet att kunna utröna var den avlidne finns begraven någonstans. Möjligen kan svaret i ditt fall sökas på familjesidan.se eller på webbplatsen Svenska gravar. Den förra är tillhandahålls av begravningsbyråerna i Sverige och den sistnämnda är en söktjänst till vilka många församlingar runt om i landet har anslutit sig till. I övrigt och beträffande alla arvsrättsliga aspekter bedömer jag som sagt att juridisk assistans torde vara det mest fördelaktiga alternativet för din del. I synnerhet med tanke på innehållet i din ärendebeskrivning.Avslutande ord och ytterligare rådgivningVid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar.Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.Vänligen,

Hur påverkas sjukersättning och bostadstillägg av att jag gifter mig?

2020-09-12 i Försäkringskassan
FRÅGA |Jag vill gifta mig med min kille som bor på en annan ort. Jag har förtidspension och bostadstillägg. Vi har varsin bostad och inte delad ekonomi. Får jag behålla min pension och mitt bostadstillägg? Bör jag tänka på något annat ang min ekonomi som skulle kunna påverkas negativt?
Elin Englund |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Sammanfattat svar:Jag vill börja med att gratulera till det stundande bröllopet, jag önskar er all lycka!Om ni fortsätter leva som särbos när ni är gifta så bör inte ditt bostadstillägg förändras, dock är det viktigt att du anger till försäkringskassan att ni inte bor tillsammans trots att ni är gifta.Din sjukersättning (som förtidspension numera kallas för) kommer inte heller att förändras baserat på att du gifter dig nu.I övrigt så har jag gjort en lista längre ned i mitt svar med tips angående din ekonomi vid ett giftermål.Lagar jag har använt som grund för mitt svar:Regler om sjukersättning hittar du i socialförsäkringsbalkens 32 kap -37 kap.Regler om bostadstillägg hittar du i Lag om bostadstillägg till pensionärer m.fl.Regler om äktenskap hittar du i äktenskapsbalken (ÄktB).Regler kring arv och testamente hittar du i ärvdabalken (ÄB).Påverkas ditt bostadstillägg av att du gifter dig:Om du och din kille fortsätter att leva i varsin bostad som särbos så säger huvudregeln att du ska likställas med en ogift person om inte särskilda skäl talar emot detta (5§ lagen om bostadstillägg). Därmed så bör ditt bostadstillägg inte påverkas av att ni gifter er, så länge ni inte då blir sambos. Därav är det av stor vikt att du gör det tydligt för försäkringskassan att ni lever i varsin bostad (så länge det är så) om ni gifter er.Påverkas din sjukersättning av att du gifter dig:Tidigare fanns det regler som tog hänsyn till huruvida personer med sjukersättning var gifta eller ogifta, detta ändrades dock och från och med år 2003 så tas ingen hänsyn till huruvida personen är gift eller ej.Därav är mitt svar beroende av om du påbörjade din förtidspension/sjukersättning före 2003 eller efter 2003. Om du gick i förtidspension före 2003 så gäller nämligen reglerna där försäkringskassan tar hänsyn till huruvida du är gift eller ej.Det innebär att om du gick i förtidspension innan 1 januari 2003 och var ogift då så påverkas inte din sjukersättning av att du gifter dig nu. För det civilstånd du hade då läggs till grund för din sjukersättning (prop. 200/01:96 s.2).Om du gick i förtidspension efter 1 januari 2003 så spelar ditt civilstånd ingen roll alls för nivån på din sjukersättning.Övriga tips kring ekonomi vid giftermål:Bidrag-Om du har andra bidrag av något slag så bör du kolla upp om dessa påverkas av att du gifter digMakars försörjningsplikt-Som gift så har ni försörjningsplikt för varandra (6 kap. 1-2§§ ÄktB). Det innebär att makarna ska bidra till de gemensamma och personliga utgifterna efter egen förmåga. Dessa regler finns för att lagstiftaren vill att de båda makarna ska leva på en likställd ekonomisk standard.Därmed får den make som tjänar mest bidra med en större del till de gemensamma och personliga utgifterna för båda makarna, om den andre makens ekonomi inte räcker till. Det gäller inte bara utgifter för ett gemensamt boende om man har det, utan även utgifter för personliga behov så som till exempel kläder.Det som makarna ska tillgodose genom försörjningsplikten är de grundläggande gemensamma och personliga behoven, det kan inte röra sig om vilka utsvävande utgifter som helst.I första hand ska dock båda makarna ansvara för sina egna personliga behov i den utsträckning det är ekonomiskt möjligt.Om en make försummar sin underhållsskyldighet så kan en domstol ålägga den att betala underhållsbidrag till den andre maken (6 kap. 5§ ÄktB). Det går dock inte att grunda sin talan på underhåll längre tillbaka i tiden än tre år (6 kap. 9§ ÄktB).Skilsmässa och Äktenskapsförord-Om ni skulle skilja er så kommer alla era tillgångar att delas lika enligt huvudregeln (11 kap. 3§ ÄktB), om ni inte har skrivit ett äktenskapsförord där ni har angett att vissa eller alla era tillgångar ska vara enskild egendom (7 kap. 3§ ÄktB). Om någon av er har tillgångar ifrån ett arv kan även dessa vara enskild egendom, ifall den som testamenterade bort tillgångarna angav i testamentet att de skulle vara enskild egendom.Om ni har varit gifta i mindre än fem år vid en skilsmässa så kommer även en viss jämkning ske vid en bodelning, den kallas för giftorättstrappan och då kommer ni inte att dela lika på alla tillgångar, även om äktenskapsförord saknas (12 kap. 1§ ÄktB). Däremot så räknas även år som sambos in i dessa fem år, om ni har levt som sambos innan äktenskapet.Därav kan det vara bra att fundera på om du vill att ni vid en eventuell skilsmässa ska dela lika på de tillgångar som finns eller om du vill skriva ett äktenskapsförord. I ett äktenskapsförord kan du välja att ange att antingen alla dina tillgångar eller vissa som till exempel betyder extra mycket för dig, ska bli enskild egendom. Då kommer de angivna tillgångarna inte att ingå vid en bodelning om ni skiljer er.Arv mellan makar-Som gifta så ärver ni varandra om någon av er går bort, om detta inte är ert önskemål så behöver ni skriva ett testamente för att ändra på detta (3kap. 1§ ÄB). Om någon av er har barn som inte är gemensamma så har dock dessa rätt att få ut sitt arv direkt även om ni är gifta (3 kap. 1§ ÄB).Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga!Om du skulle behöva hjälp med att upprätta ett äktenskapsförord eller testamente så har vi en avtalstjänst, som du hittar här.Med vänlig hälsning

Handlingsoffentlighet: Bouppteckning och arvskifte

2016-06-29 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Kan man få ut kopia av ett arvskifte från 1991 från Skatteverket?
Axel Strandborg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Bestämmelser om bouppteckning och arvskifte finns i ärvdabalken (ÄB). Bestämmelser om allmänna handlingars offentlighet finns i tryckfrihetsförordningen (TF) och offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Bestämmelser om avgifter när en myndighet lämnar ut kopia av allmän handling finns i avgiftsförordningen.Bouppteckningen efter den döde ska ges in till Skatteverket för registrering (se 20 kap. 8 § ÄB). Bouppteckningen innehåller uppgifter om vilka som är dödsbodelägare (se 20 kap. 2-3 §§ ÄB) och den dödes tillgångar och skulder (se 20 kap. 4 § ÄB), liksom eventuella bilagor i form av t.ex. testamente eller äktenskapsförord (se 20 kap. 5 § ÄB). Arvsskifteshandlingen ska emellertid inte ges in till Skatteverket eller någon annan myndighet. Arvsskiftet är ett avtal mellan dödsbodelägarna om hur tillgångarna i dödsboet ska fördelas (se 23 kap. ÄB). En handling som förvaras hos myndighet och är inkommen eller upprättad hos myndigheten är en allmän handling (se 2 kap. 3 § TF). Den som önskar ta del av en allmän handling har rätt att mot en fastställd avgift (se närmare 15-16 §§ avgiftsförordningen) få kopia av handlingen till den del handlingen får lämnas ut (se 2 kap. 13 § TF). En handling får inte lämnas ut till den del handlingen innehåller sekretessbelagda uppgifter (se 3 kap. 1 § OSL).En registrerad bouppteckning som förvaras hos Skatteverket är en allmän handling och skyddas som regel inte av sekretess. Det betyder att det går bra att begära ut en kopia av en sådan bouppteckning. Bouppteckningar som är upprättade före den 1 juli 2001 förvaras emellertid av Riksarkivet och får beställas därifrån.Om du vet att en myndighet av någon anledning förvarar en arvsskifteshandling (trots att sådana handlingar alltså inte ska ges in till Skatteverket), är utgångspunkten att den också utgör en allmän handling som kan begäras ut.Med vänliga hälsningar

Uppehållstillstånd pga familjeanknytning

2016-02-12 i Migrationsrätt
FRÅGA |Jag är i en process med uppehållstillstånd för min kubanska fästman. Jag är orolig för att det ska bli avslag. Kan han nekas uppehållstillstånd om vi gifter oss. Vad kostar ett äktenskapsförord hos er, i så fall?
Farah Wali |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Din fråga handlar om uppehållstillstånd pga familjeanknytning. En person som gifter sig med någon som har uppehållstillstånd i Sverige, beviljas tillfälligt uppehållstillstånd som gäller i två år. För permanent uppehållstillstånd krävs att äktenskapet består i minst två år.Ni kan gifta er om det inte finns något äktenskapshinder enligt äktenskapsbalken (3:1 ÄktB).Personer som saknar folkbokföring (som t.ex. din fästman i och med att han inte har uppehållstillstånd) ska, om möjligt, visa upp ett intyg utfärdat av en utländsk myndighet som visar att det inte finns något äktenskapshinder (3:2 ÄktB). För att hindersprövning ska kunna ske krävs dessutom att han kan styrka sin identitet genom pass eller annan identitetshandling i original. Sammanfattningsvis, om ni gifter er beviljas han uppehållstillstånd pga familjeanknytning. För att kunna gifta er krävs att det inte finns något äktenskapshinder. Den bedömningen görs av skatteverket.Information om vad som gäller för att äktenskapsförord ska vara giltigt hittar du på följande länk: ÄktenskapsförordOm du vill ha hjälp av en jurist med att skriva äktenskapsförord kan du boka en tid för rådgivning hos familjens jurist.Hoppas du fått svar på din fråga. Du är välkommen att höra av dig igen om något är oklart.Med vänlig hälsning

Kan kronofogden utmäta min bostad om jag inte äger den?

2020-10-29 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Jag har en skuld på cirka 200 000 i Kf. Min man köpte en lägenhet före vårt äktenskap, jag har inget att göra med det, han betalar allt (hyra, lån och annat).Han har kvito i huset för alla saker. Kan KF ta det?
Elin Englund |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!I mitt svar så utgår jag från att det inte finns något äktenskapsförord mellan er, då du inte nämner att ni har något sådant i din fråga. Om jag har uppfattat din fråga fel så är du välkommen att ställa en ny fråga, alternativt ringa våran gratis telefonrådgivning.Regler kring utmätning från kronofogden hittar du i utsökningsbalken.Kronofogden har rätt att utmäta egendom som tillhör den skuldsatte, vilket i detta fallet är du (4 kap. 2§ UB). Därmed har kronofogden inte rätt att utmäta lägenheten så länge det är din man som står som ägare på den.Hoppas du känner att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Är frasen ''enskild egendom'' tillräcklig för att åstadkomma utmätningsförbud?

2020-08-31 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |En fråga för säkerhets skull: Är frasen "enskild egendom" tillräcklig för att åstadkomma utmätningsförbud eller bör den kompletteras med ytterligare förtydligande?Tacksam för svar.
Sanaria Saad |Hej, Tack för att du väljer att vända dig till Lawline med din fråga. Jag uppfattar din fråga som om du har viss egendom som är din egna, och som du inte vill ska kunna utmätas. Det kan även vara egendom som du vill testamentera bort eller ge bort i gåva som du inte heller vill ska gå att utmäta. Regler om utmätning och om vad Kronofogden får utmäta för skulder hittar du i Utsökningsbalken (UB). Om du skriver i ett testamente eller gåvobrev att viss egendom ska vara mottagarens enskilda egendom, kommer den enskilda egendomen att omfattas av ett utmätningsförbud. Svaret på din fråga är alltså att det räcker med att skriva att viss specifik egendom ska vara mottagarens enskilda egendom för att denna inte ska gå att utmäta ( 5 kap. 5 § UB). Om du behöver hjälp med att upprätta testamente, äktenskapsförord eller dylikt är du välkommen att boka tid med våra jurister. Jag hoppas du fått svar på din fråga! Vänliga hälsningar,

Begära ut uppgift om äktenskapsförord, gåvobrev samt lagfart

2016-03-31 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Om man inte kan hitta sitt gamla äktenskapsförord,finns det registrerat så man kan få tag på det ifall det skulle bli en framtida tvist. Samma gäller lagfart samt gåvobrev?
Zorba Hållsten |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 7 kap. 3 § 3 st. äktenskapsbalken (ÄktB) ska ett äktenskapsord registreras hos Skatteverket. Om ni inte har kvar en kopia på äktenskapsförordet går det bra att beställa en kopia på det genom att kontakta Skatteverket, detta gör ni här. Även ett gåvobrev kan begäras ut från Skatteverket genom samma förfarande, om det tidigare har registrerats hos Skatteverket. Angående lagfart så ansöker man om lagfart i enlighet med 20 kap. jordabalken (JB) och lagfarten blir även registrerad. Du kan begära ut en kopia på en lagfart på Lantmäteriets hemsida, här.Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,