Gäller olika skattesatser beroende på avsikten med bostaden?

2021-03-03 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |HejJag undrar om det är olika skattesatser vid försäljning beroende på om man har för avsikt eller haft en bostad för boende jämfört med om man bara köpt för att sälja.Avser om man agerar som privatperson alltså.
Philip Stocker |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar ifall man har olika skattesatser ifall man är stadigvarande boende i bostaden eller om man bara har köpt för att sälja. När det gäller försäljning av en privatbostad rör det sig om en kapitalvinst eller kapitalförlust skattemässigt. Då är det alltså kap. 44-55 Inkomstskattelagen (1999:1229) som blir aktuellt. Enligt 44:13 kap. IL beräknas kapitalvinsten som skillnaden mellan1. ersättningen för den avyttrade tillgången eller för den utfärdade förpliktelsen minskad med utgifterna för avyttringen eller utfärdandet, och2. omkostnadsbeloppet.Kapitalvinsten är alltså skillnaden mellan nettoersättningen (ersättningen för tillgången-utgifter för avyttringen, d.v.s. mäklararvode etc.) och omkostnadsbeloppet (anskaffningsutgiften + förbättringskostnader). Vad gäller skattesatsen på kapitalvinsten blir 45:33 och 46:18 IL tillämpligt. 45 kap. handlar om avyttring av fastigheter och 46 kap. handlar om avyttring av bostadsrätter. Oavsett om din bostad är en bostadsrätt eller en fastighet ska 22/30 av kapitalvinsten tas upp som skattepliktigt. Om du gör en kapitalförlust är 50% av kapitalförlusten avdragsgillt. Eftersom inga krav ställs på att man ska ha varit boende i bostadsrätten eller fastigheten för att dessa skattesatser ska vara tillämpliga, gäller detta även om man bara har "köpt för att sälja."Om du har fler frågor eller något var otydligt, är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Det finns även möjlighet att boka tid hos någon av våra jurister på lawline.se/boka.Med vänlig hälsning,

Avdrag för bytet av ett värmesystem i en fastighet

2021-02-28 i Omkostnadsbelopp
FRÅGA |Jag fick ett hus i gåva av min mamma 2001. Huset är byggt 1960. Nu ska huset säljas men det ursprungliga värmesystem (oljepanna, senare kompletterad med med elpatron) har nu lagt av. Jag har planer på att installera ett luft-vatten system för 150 000 kr innan försäljning. Hur mycket av 150 000 kr får jag dra av innan jag skattar för vinsten av husförsäljningen?
Victoria Ikegami Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag har tolkat det som att din fråga rör vinstskatten för en fastighet som du erhållit genom en gåva av din mamma. Svaret på din fråga regleras i inkomstskattelagen (IL).Eftersom det är en fastighet som ska säljas så är det särskilt det 44:e och 45:e kapitlet i inkomstskattelagen som ska tillämpas. För att förenkla besvarandet av din fråga och hur den eventuella vinstskatten skulle kunna se ut, så kommer jag dela upp mitt svar i två steg. Det första steget är att utröna vad kapitalvinsten är. Kapitalvinsten är det belopp som du ska skatta på. Den beräknas genom att ersättningen för fastigheten (det du säljer fastigheten för; försäljningsvärdet) ska minskas med utgifterna för försäljningen och omkostnadsbeloppet enligt 44 kap. 13 § IL.Det andra steget är att beskriva hur beräkningen av vinstskatten sker.Första steget: omkostnadsbeloppet för egendomenVad som avses med omkostnadsbeloppet framgår enligt 44 kap. 14 § IL. Där står det att omkostnadsbeloppet innefattar anskaffningsutgiften och eventuella förbättringskostnader. Det är två viktiga poster eftersom dessa påverkar storleken på kapitalinkomsten som dina föräldrar kommer behöva skatta på.1. Vad avses med anskaffningsutgiften?Med anskaffningsutgift avses beloppet som den skatteskyldiga har betalat för fastigheten/bostadsrätten. Eftersom du inte har delat med dig någon sådan uppgift kan jag däremot inte göra en fullgod beräkning.För att förenkla förståelsen så kan vi utgå från att fastigheten inköptes för 100 000 kr i mitt exempel.2. Vad avses med förbättringsutgifter?Vad som avses med förbättringsutgifterna är generellt sett sådant som den skattepliktiga (Du) har lagt ned för att förbättra fastigheten. Hur detta beräknas för fastigheter regleras i 45 kap. IL, se särskilt 45 kap. 12 § IL.Förbättringsutgifterna kan därefter delas upp i två distinkta kategorier. Det första är s k förbättrande reparationer medan det andra är ny-, till- och ombyggnader av fastigheten. Ett exempel på en förbättrande reparation är att en värmepanna byts ut i fastigheten medan en ombyggnad är att slå ut en vägg eller att flytta köket. Det är viktigt att indelningen sker korrekt då huvudregeln är att förbättrande reparationer inte räknas med i omkostnadsbeloppet, medan utgifter för ny-, till- och ombyggnader räknas med i omkostnadsbeloppet.Däremot så anses vissa förbättrande reparationer vara av sådant slag att det kan räknas med i omkostnadsbeloppet trots huvudregeln. Detta gäller ifall den förbättrande reparationen har lämnat fastigheten i ett bättre skick vid avyttringen än vid förvärvet. Dock så ska det uppmärksammas att dessa reparationer måste hänföras sig till beskattningsåret alternativt något av de fem föregående beskattningsåren för att omfattas av omkostnadsbeloppet, den s k femårsregeln. Regeln framgår av 45 kap. 12 § st. 2 IL. Förbättringsutgifterna måste också under ett beskattningsår uppgå till minst 5 000 kronor för att omfattas av omkostnadsbeloppet (45 kap. 11 § IL).Såsom jag har förstått dina uppgifter så planerar du att byta ut värmesystemet och ersätta det med en luftvärmepump samt undrar ifall detta kan dras av från kapitalvinsten så du kan slippa skatta på det.Enligt huvudregeln så skulle luftvärmepumpen falla inom kategorin för förbättrande reparationer. Detta skulle innebära att det inte får räknas med i omkostnadsbeloppet, vilket medför att det inte får dras av från kapitalvinsten. Däremot så finns det förmodligen utrymme att anse att den här nya luftvärmepumpen medfört att fastigheten är i ett bättre skick vid försäljningen än vid förvärvet (tidpunkten då du erhöll fastigheten). Jag anser alltså att luftvärmepumpen bör kunna anses som en förbättrande reparation som kan medräknas i omkostnadsbeloppet trots huvudregeln (Dvs: får dras av från kapitalvinsten innan du skattar på det). Eftersom du planerar att utföra reparationen innan du säljer fastigheten kommer inte heller femårsregeln vara till problem.Viktigt att tillägga är dock att det inte är hela beloppet på 150 000 kr som får dras av. Du får endast göra avdrag för den prisskillnaden mellan den nya, dyrare delen (luftvärmepumpen) och delen som fanns tidigare (oljepannan med kompletterande elpatron). För denna beräkning så behöver du alltså ta reda på vad kostnaden för oljepannan med den kompletterande elpatronen skulle varit om du valt att behålla och reparera den istället för att byta ut den mot luftvärmepumpen.För att exemplifiera det så kan vi säga att kostnaden för oljepannan med elpatronen skulle kostat 50 000 kr. Detta skulle innebära att det är mellanskillnaden på 100 000 kr (150 000 – 50 000) som du skulle få dra av på kapitalvinsten.Andra steget: beräkning av vinstskattenNär vi har beräknat kapitalvinsten så ska vi slutligen kvotera detta belopp. För fastigheter som används som privat bostad så gäller det nämligen att endast 22/30-delar av kapitalvinsten ska tas upp och beskattas (45 kap. 33 § IL). Skattesatsen ligger på 30 % enligt 65 kap. 7 § IL.Eftersom jag inte har någon uppgift om vad kostnaden för en installation av en oljepanna och elpatron skulle ha varit så kan jag inte med säkerhet besvara hur mycket av de 150 000 kr som du skulle få dra av från kapitalvinsten. För att beräkna den slutliga vinstskatten så är det alltså särskilt kostnaden för oljepannan och elpatronen som du måste ta reda på.För att fortsätta på mitt exempel för hur den slutliga vinstskatten skulle kunna se ut och beräknas så utgår vi från att fastigheten köptes för 100 000 kr, att förbättringen från oljepannan till luftvärmepumpen kan estimeras till 100 000 kr (150 000 – 50 000 kr) samt att fastigheten säljs för 4 000 000 kr.Fastigheten (100 000 kr) + förbättrande reparationen (150 000 - 50 000 = 100 000 kr) ska alltså dras av vinsten (4 000 000 kr). Detta medför en kapitalvinst på 3,8 Mkr. Från detta ska du endast skatta på 22/30-delar av kapitalvinsten; 3,8 Mkr x 22/30 ≈ 2,79 Mkr.Skatten som du skulle fått betala skulle då ligga på 0,3 (skattesatsen) x 2,79 Mkr ≈ 837 000 kr. Men eftersom detta är ett hypotetiskt exempel så gäller inte denna siffra i ditt fall.Hoppas att du har fått svar på din fråga,Med vänlig hälsning,

Hur beskattas vite pga utträde av köpekontrakt

2021-02-27 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Under försäljningen av vår fastighet har en köpare hoppat av och betalat vite i enlighet med kontraktet. Hur beskattas vitet? Vi förutsätter att vi kommer att hitta en ny köpare och att huset så småningom blir sålt.
Soad Garar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Beskattning av kapitalvinster Vitet har en koppling till avtalet, som i sin tur reglerar försäljningen av fastigheten. En fastighet utgör en kapitaltillgång ur ett skatterättsligt perspektiv. Till inkomstslaget kapital räknas inkomster och utgifter på grund av innehav av tillgångar och skulder och i form av kapitalvinster och kapitalförluster, (41 kap 1 § Inkomstskattelagen, IL). En kapitaltillgång beskattas när den avyttras, dvs säljs se (44 kap 3 § IL). Enligt realisationsprincipen ska en kapitalvinst beskattas det året den realiseras, dvs erhålls (44 kap 26 § IL). Som avyttringsdag anses den dag då bindande avtal träffats, då avhändelsen blir definitiv, se prop. 1989/90:110 del 1 s. 712. I ditt fall har bindande avtal träffats egentligen, men avtalet upphörde att gälla på grund av köparens utträde. Löpande kapitalinkomst? Vad gäller vitet, så är det svårt och omdiskuterad huruvida viten ska anses vara en kapitalinkomst eller en inkomst i inkomstslaget tjänst. Däremot framgår det av förarbetena till inkomstskattelagen att handpenning, intäkt av tillfällig förvärvsinkomst och liknande inkomster ska beskattas som en löpande kapitalinkomst. Det som avgör bedömningen är varför vitet erhålls. Hade inte fastigheten funnits, skulle ni inte erhållit vitet. Alltså tillgångens förekomst är det som leder till ert innehav av vitet. Det sagda innebär helt enkelt att vitet ska beskattas som en löpande kapitalinkomst. Löpande kapitalinkomster är inkomster från kapitaltillgångar som erhålls utan att tillgången helt eller delvis avyttras. Ett exempel är räntor på fordringar. Löpande kapitalinkomster beskattas då de disponeras/erhålls enligt den så kallad kontantprincipen, (41 kap 8 § IL). Beräkning I (42 kap 1 § IL) anges att löpande kapitalinkomster är skattepliktiga inkomster och ska läggas samman med alla andra inkomster som uppkommer på grund av innehav av tillgångar och med andra kapitalvinster. Dessa ska tas upp som intäkter då de disponeras. Skattesatsen på kapitalinkomster är 30%. Hoppas att du fått svar på din fråga! Vänligen,

Är det skattefritt att ta emot pengar och finns det någon gräns för hur mycket man kan ta emot skattefritt?

2021-02-27 i Gåvoskatt
FRÅGA |En familj med permanent uppehållstillstånd i Sverige undrar om de skattefritt får ta emot 300000 kr från kvinnans släkting från utlandet. Finns det någon gräns för hur mycket man får ta emot skattefritt?
Arina Chwich Dumitrascu |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om skattefria inkomster finns reglerade i 8 kap Inkomstskattelagen (IL). Enligt 8 kap. 2 § första stycket IL är gåvor skattefria, under förutsättning att de civilrättsliga gåvokriterierna är uppfyllda. Dessa 3 uppställda kriterier som måste vara uppfyllda för att en överföring ska ses som en skattefrigåva är att:Det ska ha skett en förmögenhetsöverföring. Detta kriterium innebär att gåvan ska ha ett faktiskt värde som flyttats från givare till mottagare. Det ska finnas en gåvoavsikt. Detta innebär att givaren måste vara medveten om att denna ger bort någonting. Mellan familjemedlemmar och närstående finns det en presumtion om att gåvoavsikt föreligger. Gåvan bygger på frivillighet. Finns det någon gräns för hur mycket man kan ge bort/ta emot som gåva?En gåvoförbindelse är i grund och botten ett civilrättsligt avtal. I Sverige har vi någonting som kallas för avtalsfrihet. Detta innebär att vi kan avtal om precis vad vi vill så länge bägge parter är överens och frivilligt vill binda sig till avtalsvillkoren. Om alla de uppräknade kriterierna är uppfyllda följer ingen beskattningskonsekvens, oavsett hur stort summan pengar är. Sammanfattning och rådGåvor är skattefri i Sverige, oavsett hur stor förmögenhetsvärde de har. Det är dock väldigt viktigt att gåvo kriterierna ska vara uppfyllda för att transaktionen ska anses falla under kategorin gåva och därmed vara skattefri. Ett råd är att upprätta en gåvobrev för att enkelt kunna bevisa att överföringen är en gåva, speciellt med tanke på att de rör sig om en stor summa pengar. Vid gåvobrev när det gäller pengar uppställs dock i vanliga fall inga formkrav, men är ni osäkra på hur ni ska gå tillväga eller har funderingar kring upprättandet av ett gåvobrev kan ni alltid boka tid hos en jurist på Lawline här.Hoppas detta svar var till hjälp! Har du fler frågor eller funderingar är du varmt välkommen att återkomma.Med vänliga hälsningar,

Skatteskyldig utomlands

2021-03-02 i Inkomstskatt
FRÅGA |Hej,Jag har bott utomlands i lite över 5 år nu. Just nu bor jag i Kanada och jag har bott här i lite mer än 4.5 år.Ville bara fråga om jag ar så kallad tax resident i Sverige fortfarande, då jag vill investera här i Kanada - detta är något de frågar om. Har kollat online, men det ar en djungel. Jag är utskriven från den svenska folkbokförningen och jag har inget boende, familj osv i Sverige. Tack för hjälpen.
Oscar Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till lawline!Jag förstår din fråga som att du vill veta om du kommer vara skatteskyldig i Sverige om du bor i Kanada och vill investera i företag i Kanada. Jag kommer i mitt besvarande använda mig av Inkomstskattelagen (IL). Jag förbehåller mig att de kan existera någon form av skatteavtal mellan Sverige och Kanada som jag inte känner till, som ger ett annat resultat än de jag redovisar nedan. Vad säger lagen? - Förutsättningar för att vara obegränsat skatteskyldig i Sverige återfinner vi i 3 kap 3 § IL.Där anges att personer som:1: Är bosatta i Sverige2: Stadigvarande vistandes i Sverige3: Den som har väsentlig anknytning till Sverige och har varit bosatt i Sverige. I och med att du inte kommer vistas eller längre bo i Sverige så är det punkt nr 3, väsentlig anknytning till Sverige och tidigare varit bosatt som kan vara av intresse. Vid bedömning om väsentlig anknytning ska man utgå från 3 kap 7 § IL. Där stipuleras följande, som är av intresse för bedömningen:-Om man har bostad som funkar som åretruntboende.-Om man har sin familj i Sverige.-Innehar ekonomiska tillgångar som ger väsentligt inflyttande över näringsverksamhet. -Fastighet i Sverige. För att presumtionen ska anses bruten måste man visa att ingen av omständigheterna i 3 kap 7 § IL föreligger eller är att anse som relevant. Då kan man argumentera för att obegränsad skatteskyldighet inte inträder genom att de inte finns väsentlig anknytning då du inte verkar ha någon anknytning till Sverige i princip då du inte har boende, familj eller liknande. Vad gäller för dig - Som ovan angivet finns det flera uppställda krav kring skattskyldighet i Sverige men du uppfyller för tillfället ingen. Du bör därför inte ha någon skattskyldighet i Sverige, och investeringarna i Kanada och dess eventuella avkastning härstammar från Kanada och bör endast beskattas i Kanada. Därför ska du inte vara skattskyldig i Sverige för investeringar i Kanada.Hoppas att de var svar på din fråga!

Är gåvor skattefria?

2021-02-27 i Gåvoskatt
FRÅGA |Finns det någon gräns för hur stor en gåva ska vara för att förbi skattefri?
Philip Stocker |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Enligt 8:2 Inkomstskattelagen så framkommer det att förvärv genom arv, testamente, gåva eller bodelning är skattefria. Detta innebär att gåvor är skattefria. Någon gräns för att gåvan ska förbli skattefri finns således inte. Om du har fler frågor eller något var otydligt, är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Det finns även möjlighet att boka tid hos någon av våra jurister på lawline.se/boka. Med vänlig hälsning,

Jag behöver hjälp med min deklaration, vart vänder jag mig då?

2021-02-27 i SKATTERÄTT
FRÅGA |För ca en månad sedan skickade jag en kort beskrivning av mitt ärende och avslutade med frågan om ni kan hjälpa mig med att deklarera så att dubbelbeskattning mellan Sverige och USA blir korrekt.Eftersom jag inte har hört av er kanske mailet försvann.Kan ni kontrollera om mailet finns i ert arkiv. Om inte: vara vänlig att ringa eller mejla mig.
Elin Englund |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Tyvärr så hjälper inte vi till med deklarationer under vår tjänst "gratis rådgivning" som du har skickat in din fråga till. Även om det hade varit fantastiskt att kunna hjälpa till med allt så besvarar vi här enklare juridiska frågeställningar gratis, vi upprättar således t.ex. inte avtal eller deklarationer gratis. Om du behöver hjälp med att upprätta en deklaration så att dubbelbeskattning mellan Sverige och USA blir korrekt så behöver du anlita en jurist eller t.ex. revisor med kompetens inom internationell skatterätt. Vi har tyvärr inga skattejurister på vår juristbyrå, varav jag tyvärr inte kan hjälpa till att förmedla en sådan kontakt till dig. Jag rekommenderar dig att till exempel googla "skattejurist" eller "deklarationshjälp" för att få upp alternativ som du kan kontakta. Jag önskar dig stort lycka till i ditt sökande efter rätt person för jobbet och är ledsen att vi inte kunde hjälpa dig mer än så!Med vänlig hälsning,

Kan förskott på arv beskattas retroaktivt?

2021-02-27 i Arvsskatt
FRÅGA |Hej. Om två syskon får vars en lika stor penninggåva av förälder och man i gåvobrev anger att gåvan ska betraktas som förskott på arv:Blir denna gåva skattepliktig ifall arvsskatten har återinförts vid förälderns bortgång?Om svaret är ja: Undviker man denna risk genom att istället skriva att gåvan INTE ska utgöra förskott på arv?
Victor Nilsson |Hej, och tack för att du valt att vända dig till Lawline!I regeringsformen (RF) finns ett retroaktivitetsförbud för vissa typer av lagstiftning. Bland annat finns ett förbud mot retroaktiva skatter. Det är inte tillåtet att ta ut mer skatt än vad som gällde när omständigheten som grundade skattskyldigheten skedde (2 kap. 10 § RF andra stycket).Ett förskott på arv kan alltså inte beskattas retroaktivt ifall det skulle införas en arvsskatt.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,