Dubbelbeskattning

2021-03-14 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej,jag och min fru äger ett hus i Italien (köpt feb 2020). När vi inte är själva är i huset hyr vi ut det veckovis till turister. Vi vet att vi måste betala mellan 22-25% i skatt på uthyrningen i Italien - vi betalar även fastighetsskatt där. Min fråga är: Behöver vi även betala skatt på uthyrningen i Sverige? Vi är båda svenska medborgare. Min fru är halv italienska - skulle det innebära ngn skillnad om hon även blev Italiens medborgare?mvhRoger
Pearl Yeuki Ku Chiu |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I avd. II i inkomstskattelagen (1999:1229, förkortad IL) behandlas skattskyldigheten enligt svensk intern skatterätt. För fysiska personer finns reglerna i 3 kap. 3 IL. Däri föreskrivs att den som är bosatt i Sverige, vistas här stadigvarande eller har väsentlig anknytning till Sverige är obegränsat skattskyldig i Sverige, dvs. beskattas här för inkomster i Sverige och från utlandet (från hela världen), 3 kap. 8 § IL. När anses man vara bosatt i Sverige, vistas här stadigvarande eller har väsentlig anknytning på så sätt som lagen föreskriver? Att vara bosatt i Sverige avses den som faktiskt bor här och följaktligen ska vara folkbokförd här. Stadigvarande vistelse i Sverige är enligt uttalanden i förarbetena till KSkL en sammanhängande vistelse på sex månader eller mer; tillfälliga avbrott i Sverigevistelsen saknar därvid betydelse (prop. 1927:102 bil. 3 s. 46 f. samt prop. 2004/05:19 s. 30). Bedömningen kring väsentlig anknytning till Sverige är mer komplicerad. För att avgöra om en person som tidigare har varit bosatt i Sverige har väsentlig anknytning hit ska följande beaktas: om han är svensk medborgare, hur länge han var bosatt här, om han inte varaktigt är bosatt på en viss utländsk ort, om han vistas utomlands för studier eller av hälsoskäl, om han har en bostad här som är inrättad för åretruntbruk, om han har sin familj här, om han bedriver näringsverksamhet här, om han är ekonomiskt engagerad här genom att inneha tillgångar som, direkt eller indirekt, ger honom ett väsentligt inflytande i näringsverksamhet här, om han har en fastighet här, och liknande förhållanden. Under fem år från den dag då en person har rest från Sverige anses han ha väsentlig anknytning hit, om han inte visar att han inte har en sådan anknytning. Detta gäller dock bara den som är svensk medborgare eller som under minst tio år har varit bosatt i Sverige eller stadigvarande vistats här, 3 kap. 7 § IL. Om en fysisk person antingen är bosatt i Sverige, stadigvarande vistas här eller har väsentlig anknytning till Sverige är han därmed obegränsat skattskyldig här enligt intern svensk rätt. Internationell dubbelbeskattning och dubbelbeskattningsavtal Ur en skattskyldigs synvinkel kan staternas vittgående skatteanspråk medföra internationell dubbelbeskattning. Enligt en ofta använd definition betyder det att en och samma skattskyldig för en och samma inkomst blir hårdare beskattad på grund av att han blivit beskattad i två länder än han skulle ha blivit om han bara beskattas i ett land. Förenklat innebär dubbelbeskattning att två eller fler jurisdiktioner (stater) lägger skatt på samma inkomst. Av den givna bakgrundsinformationen framgår det att ni betalar fastighetsskatt och skatt på hyresintäkter i Italien. Om ni skulle vara obegränsat skattskyldiga i Sverige innebär det att samma inkomster även bör beskattas i Sverige. Det skulle därmed uppstå en dubbelbeskattning. För att förhindra dubbelbeskattning träffas ofta ett dubbelbeskattningsavtal mellan två eller flera stater. Dubbelbeskattningsavtalet reglerar vilken av de två staterna som i första hand får beskatta en inkomst och hur lindring av eventuell dubbelbeskattning ska gå till. Dubbelbeskattningsavtalens regler utgör bindande rätt för de skattskyldiga, SKV och förvaltningsdomstolar.Av artikel 6 i dubbelbeskattningsavtalet mellan Italien och Sverige framgår det att inkomst av fastighet - häri inbegripen inkomst av lantbruk eller skogsbruk - får beskattas i den avtalsslutande stat, där fastigheten är belägen. Samma gäller inkomst som förvärvas genom omedelbart brukande, genom uthyrning eller genom annan användning av fastighet. Nedan medförs en länk till Skatteverkets hemsida där lagen om dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Italien, Skatteavtal, RSV 360-380 utg. 1. finns tillgänglig: https://www4.skatteverket.se/download/18.22f626eb14fb326a4b6dd86/1441888076037/360-380+utg%C3%A5va+1+Italien.pdf Jag hoppas att innehållet i avtalet kan vara av nytta om ni skulle ha flera funderingar kring vilka inkomster som kan beskattas i Sverige respektive Italien.Sammanfattningsvis gäller att en fysisk person kan vara obegränsat skattskyldig i Sverige enligt intern svensk rätt om vissa förutsättningar uppfylls. Det innebär att personen är skattskyldig för all inkomst i Sverige och från utlandet. Detta kan leda till dubbelbeskattning, om en viss inkomst även ska beskattas i ett annat land enligt andra landets interna regler. För att undvika dubbelbeskattning har Sverige träffat dubbelbeskattningsavtal med de flesta ekonomiskt betydelsefulla staterna. För att lösa problemet kring i vilken stat en inkomst bör beskattas är det därför lämpligt att söka ledning i dubbelbeskattningsavtalet som har slutits mellan de två stater som gör anspråk på beskattning. I avtalet mellan Italien och Sverige föreskrivs att inkomst av fastighet och fastighetsuthyrning ska beskattas i den stat där fastighet är belägen, i ert fall Italien. Om ni har ytterligare frågor är ni varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,

Behöver jag betala skatt på skadestånd från min arbetsgivare?

2021-03-13 i Inkomstskatt
FRÅGA |Jag har blivit uppsagd på felaktiga grunder och är berättigad till skadestånd Skall jag betala skatt på det?
Vendela Tingshammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Skadestånd för förlorad arbetsinkomstSkattefria inkomster hittas i 8 kap. Inkomstskattelagen och skadestånd kan både vara skattepliktiga och skattefria. Ett skadestånd som du får av din arbetsgivare för att du blivit uppsagd på felaktiga grunder räknas som en ersättning för förlorad arbetsinkomst. Generellt sett så är skadestånd från arbetsgivare skattepliktiga enligt Högsta förvaltningsdomstolens praxis. Alltså gäller det även de delar av skadeståndet som inte härrör till förlorad arbetsinkomst utan kanske kränkning eller liknande (så kallad ideella skadestånd). Man behöver då betala in skatt enligt inkomstslaget tjänst (10-12 kap. Inkomstskattelagen). Mitt svar på din fråga är därför att ett skadestånd för felaktig uppsägning är skattepliktigt i inkomstslaget tjänst. Du kan läsa mer om det på Skatteverkets hemsida och du kan alltid vända dig till Skatteverket om du har några frågor. Med vänliga hälsningar,

Hur hänvisar jag till ett lagrum?

2021-03-11 i Företagsbeskattning
FRÅGA |Om någon ber mig "ange vilket regelverk jag använde mig av i frågan ovan", måste jag då ange lagen, kapitel samt paragraf (ex ÅRL 4 kap 9 §)? Räcker det inte att endast svarar ÅRL? Vill någon ha ut kapitel och paragraf så är det väl "ange lagrum" som frågan skall lyda?Har jag förstått det rätt så ska lagrum vara med kapitel och paragraf (ex ÅRL 4 kap 9 §).
Anna Runåker |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I din fråga framgår det inte i vilket sammanhang som du ska uppge ditt svar på frågeställningen. Jag anser dock att det är bättre att uppge för mycket information än för lite, men å andra sidan precis som du påpekar borde frågeställningen isåfall efterfrågat exakt lagrum. Vidare så stämmer det att lagrum skrivs med kapitel och paragraf samt eventuellt stycke och punkt (t.ex. 4 kap. 9 § andra stycket ÅRL). Notera dock att första gången du hänvisar till en lag i en text bör du ha med SFS-nummer samt inte uppge lagen i förkortad form (årsredovisningslag (1995:1554)). Sammanfattningsvis skulle jag rekommendera dig att även ange lagrum och inte enbart vilken lag du tillämpat för att vara på den säkra sidan.Återkom gärna till oss om du har ytterligare frågor!Vänliga hälsningar,

Utlöser ett skadestånd från polska staten någon inkomstbeskattning i Sverige?

2021-03-08 i Inkomstskatt
FRÅGA |Hej.På åttiotalet var jag politisk aktiv i antikommunistisk opposition och fackförening " Solidarität" i Polen. Jag bodde där då.För min verksamhet, under Undantagstillstånd, dömdes jag till fängelse i vilket satte jag 16 månader. Året 1984 kom jag med min familj till Sverige som politisk flykting. Under tiden kommunismen i Polen fallit och Polska Parlamentet införde lagen om ändring av lagen om erkännande som ogiltig av domar som utfärdats mot personer som"förtrycks för sin verksamhet för den polska statens oberoende existens".År 2018 väckte jag talan mot polska staten genom stämning i domstolen. År 2020 tilldömdes jag Skadestånd ochersättning för sveda och värk för 16 månader i fängelse.Min fråga är om jag måste betala skatt för det i Sverige? I Polen är det skattefritt.
Jacob Björnberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,UTREDNINGJag tolkar ditt ärende enligt följande. Du har genom väckt skadeståndstalan i Polen tillerkänts ersättning för sveda och värk till följd av ett oförtjänt 16 månader långt fängelsestraff under 80-talet. Du är dock sedan lång tid tillbaka bosatt i Sverige och har således din skatterättsliga hemvist här. Du undrar därför om utbetalningen av skadeståndet kommer att utlösa någon beskattning i Sverige eftersom den här typen av ersättningar är befriade från inkomstskatt i Polen. Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av din fråga är inkomstskattelagen (IL).När det gäller den inkomstskatterättsliga bedömningen i skadeståndssammanhang har flertalet regler utbildats i rättspraxis (tidigare domstolsavgöranden). Men generellt kan följande anföras. Försäkringsersättningar och andra ersättningar för skada eller liknande på tillgångar, det vill säga sakskador, är i grunden skattefria (8 kap. 22 § 1 st. IL). Men ersättning som utgår på grund av uppkommen skada på egendom som ingår i näringsverksamhet betraktas däremot som skattepliktig inkomst. Detsamma gäller ersättningar från privat försäkringar i form av livränta eller försäkringsersättningar som är ämnade att täcka skattepliktiga inkomster (8 kap. 15 § IL).Ovanstående har i praxis inneburit att skadestånd som utgår som livränta eller skadestånd för täckande av inkomstbortfall har bedömts som skattepliktig inkomst (avseende det sistnämnda, se rättsfallet RÅ 1966 ref. 1). Eftersom kapitalvinster beskattas i inkomstslaget kapital (41-43 kap. IL) har Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) exempelvis uttalat att en säljare som avyttrar fastigheter till ett för lågt pris på grund av bristfällig information från en mäklare och därigenom erhåller skadestånd blir skattskyldiga för ett sådant. Den tillkommande ersättningen ses då som ett utflöde av försäljningen och blir därför att betrakta som en del av köpeskillingen (se RÅ 1992 ref. 102). Samma bedömning görs inte sällan vid utbetalning av både ekonomiskt och ideellt skadestånd vid felaktiga uppsägningar då ersättningen i de fallen har nära samband med den så kallade förvärvsverksamheten, det vill säga arbetstagarens anställning (se RÅ 1971 ref. 6). Annars brukar ideella skadestånd regelmässigt undantas från beskattning. Med ideella skador avses för övrigt skador av icke-ekonomisk natur såsom fysiskt och psykiskt lidande vid personskador eller kräkning av den personliga integriteten, vilket ditt skadestånd från den polska staten enligt min mening utgör ett typexempel på.Notis: HFD styr rättspraxis på för offentligrättens område (och därmed skatterätten) och är den yttersta uttolkaren av nästan all sådan lagstiftning. Genom sina avgöranden skapar HFD så kallade prejudikat (normerande rättsfall), vilka övriga domstolar i lägre instanser (förvaltningsrätter och kammarrätter) informellt har att följa. HFD hette tidigare Regeringsrätten varför äldre domar har refererat som börjar på RÅ.Avslutande ord och ytterligare rådgivningSammanfattningsvis kan det konstateras att skadestånd i form av livränta eller skadestånd som är avsett att täcka andra skattepliktiga inkomster inkomstbeskattas. Men ideella skadestånd och andra ersättningar som inte har samband med någon hos mottagaren skattepliktig verksamhet befrias däremot helt från skatt. Enligt mitt förmenande lyder därför det korta svaret på din faktiska fråga att ersättningen som är hänförlig till ditt tidigare avtjänade fängelsestraff i Polen inte kommer att utlösa någon inkomstbeskattning i Sverige.Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar.Notera dock att vi på skatterättens område endast ger den här typen av inledande rådgivning och då inom ramen för vår expresstjänst som du numera har nyttjat. Byrån inte åtar sig inte några skatterättsliga uppdrag fullt ut. I så fall behöver du vända dig till en skatterättslig byrå.Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.Vänligen,

Hur mycket skattar man på förskott av arv/gåva?

2021-03-13 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej. Jag är änka och det enda arvtagare. Jag går i tankar om att sälja vårt stort villa. Vi hade två gemensamma vuxna barn. Jag ville ge bort en likadan summa pengar till var och en av barnen efter hus försäljning och efter köp av en mindre lägenhet till mig. Ska denna summa vara skattepliktig, dvs måste barnen betala skatt på gåvan? Vad blir bättre, att ge den som gåva eller som förskott på arv? Tacksam för hjälp.
Filip Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Frågor om skatt regleras i inkomstskattelagen (IL) medan frågor om arv regleras i ärvdabalken (ÄB). Gåvor som förskott på arv Till att börja med kan sägas att gåvor som ges till bröstarvingar presumeras vara förskott på arv om inget annat framgår (6 kap. 1 § ÄB). Det innebär att det egentligen inte är någon skillnad på en gåva till dina barn eller förskott på deras arv. Det är helt enkelt samma sak kan man säga. Hur blir skatten? Gåvoskatten togs bort i Sverige den 1 januari 2005, vilket innebär att om du ger dina barn en gåva kommer de inte skatta på gåvan överhuvudtaget! Detsamma gäller för deras framtida arv (arvsskatten är alltså numera också borttagen) (8 kap. 2 § IL)Sammanfattningsvis kan alltså konstateras att förskott på arv och gåva är samma sak, och att dina barn inte kommer behöva skatta någonting på den summan de mottar från dig. Jag hoppas du har fått svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Hur beskattas avyttring av bostadsrätt?

2021-03-11 i Omkostnadsbelopp
FRÅGA |Hej,Jag undrar hur man räknar ut skatt vid försäljning av bostad. För cirka tre år sen köpte jag ut min sambo ur vårat hus som vi ägde gemensamt . Nu har jag planer på att sälga huset och undrar om jag får ta med summan som jag köpte ut henne med och summan vi köpte huset för när jag räknar ut hur mycket ska betala i vinstskatt.
Pearl Yeuki Ku Chiu |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om hur bostadsrätter beskattas vid avyttring finns i inkomstskattelagen (IL).Inledningsvis kan det påpekas att en andel i en bostadsrätt utgör en tillgång som kan ge upphov till kapitalvinst i enlighet med 41 kap. 1 § IL och 42 kap. 1 § IL. I 44 kap. 13 § IL finns en grundläggande bestämmelse om hur kapitalvinst ska beräknas. Huvudregeln är att kapitalvinst avser skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade tillgången minskad med med utgifter för avyttring och omkostnadsbeloppet. Enligt 44 kap. 14 § ska omkostnadsbelopp vara anskaffningsutgiften ökad med förbättringsutgifter. Sambandet kan förenklat beskrivas på detta sätt: Kapitalvinst = Ersättning - utgift för avyttring - omkostnadsbelopp Omkostnadsbelopp = anskaffningsutgift + förbättringsutgiftI 46 kap. IL finns det särskilda bestämmelser om kapitalvinst vid avyttring av privatbostadsrätter. Däri regleras vad som kan utgöra anskaffnings- respektive förbättringsutgifter för bostadsrätter. I 46 kap. 5 § stadgas att om bostadsrätten har förvärvats genom upplåtelse av privatbostadsföretag (bostadsrättsförening) anses den insats som angetts i upplåtelseavtal som anskaffningsutgift. Även upplåtelseavgifter, överlåtelseavgifter och andra avgifter som betalats in till företaget i samband med förvärvet av bostadsrätten ska räknas in i anskaffningsutgiften. Förbättringsutgifter behandlas i 46 kap. 8 § IL och avser bland annat reparationer och underhåll i förbättringssyfte.Av din bakgrundsinformation framgår det att du och din tidigare sambo ägde varsin andel i bostadsrätten. Om hon inte hade överlåtit sin andel till dig, skulle ni bli beskattade i förhållande till hur mycket ni äger vid försäljningen av bostadsrätten. Men eftersom att du numera har övertagit hennes andel, dvs. köpt ut henne, kan det anses som att hela bostadsrätten har överlåtits till dig av bostadsrättsföreningen. Den kostnaden som du har haft i samband med andelsförvärvet från din sambo, bl.a. överlåtelseavgiften, kan anses vara anskaffningsutgift enligt 46 kap 5 § IL. Desto högre anskaffningsutgiften blir, desto mindre blir kapitalvinsten, och därmed blir även skatten mindre. Sammanfattningsvis gäller det att kapitalvinsten består av ersättningen för överlåtelsen minskat med utgifter för avyttringen, anskaffningsutgiften och förbättringsutgifter. Överlåtelseavgift, upplåtelseavgift och insatsen som anges i upplåtelseavtalen är exempel på vad som kan utgöra en anskaffningsutgift. Sedan behöver enbart tjugotvå trettiondelar av kapitalvinsten vid avyttring av en privatbostadsrätt tas upp till beskattning, och skulle det uppstå kapitalförlust, behöver endast 50 procent av förlusten beskattas, 46 kap. 18 § IL. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,

Beskattas en gåva av fastighet?

2021-03-11 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej!Ge bort halv fastighet , dvs , 50 % i gåva.Ingen ersättning utan 0:-.Kostar det något mer förutom 825:-för lagfart?Hen som ger bort har en reavinst vilande från tidigare boende.Men det är väl inget som ska betalas nu om hen ger bort 50 % på nuvarande fastighet?
Elin Andrén |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! När jag besvarar frågan jag utgår ifrån att gåvomottagaren inte har utgett någon typ av ersättning för någon del av fastigheten. I Sverige är gåvor skattefria (8 kap. 2 § inkomstskattelagen). Alltså behöver den som får en fastighet i gåva inte betala någon kapitalvinstskatt på det förvärvet. Gåvomottagaren behöver inte heller betala en stämpelskatt. Den utgiften som finns är alltså expeditionsavgiften på 825 kronor för lagfarten som utfärdas av lantmäteriet. Om man däremot övertar lån för fastigheten som man får i gåva kan man bli skyldig att betala stämpelskatt, du kan läsa mer om det på lantmäteriets hemsida. Om gåvomottagaren senare säljare fastigheten kommer hen bli skyldig att betala kapitalvinstskatt på vinsten som uppstår av försäljningen. Då räknas den beskattningsbara vinsten ut genom att man tar skillnaden mellan mottagarens försäljningspris och gåvogivarens anskaffningspris/inköpspris.(se 44 kap. 13 § och 14 § inkomstskattelagen) Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Om det är något mer du undrar över är du varmt välkommen att ställa en ny fråga! Om du vill ha hjälp med att upprättandet ett gåvoavtal kan kontakta Lawline för yttligare vägledning: https://lawline.se/fixed_price Med vänliga hälsningar,

Måste jag betala skatt på vinsten om jag säljer mitt hus?

2021-03-06 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej, min morfar bor i ett hus som han köpte på 80-talet. Om han skulle sälja huset skulle han betala skatt på vinsten? Om min mamma ärver huset och säljer det efter att dödsbot är uppgjort, skattar hon på vinsten då?
Oscar Friedrich |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Regler om inkomstskatt finns i inkomstskattelagen (IL). Jag tolkar frågan som att din morfar bor i huset, och att ni undrar om han behöver betala skatt på visten om han säljer huset. Jag kommer i svaret även redogöra för beskattningskonsekvenserna om huset överlåts till din mamma genom arv, gåva eller testamente, varefter hon säljer huset.Måste jag betala skatt på vinsten om jag säljer mitt hus?En kapitalvinst ska tas upp som intäkt i inkomstslaget kapital (42 kap. 1 § första stycket IL). En kapitalvinst är en vinst som uppstår vid avyttring av en tillgång (41 kap. 2 § första stycket IL). En avyttring innebär att en tillgång säljs, byts, eller överlåts på liknande sätt (44 kap. 3 § IL). Kapitalvinsten beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den sålda tillgången, minskat med försäljningskostnader, och omkostnadsbeloppet (44 kap. 13 § IL). Kapitalvinsten kan beräknas genom följande formel:Ersättning vid försäljning - försäljningsutgifter - omkostnadsbelopp = kapitalvinstOmkostnadsbeloppet är utgifter för anskaffning och utgifter för förbättring (44 kap. 14 § första stycket IL). Omkostnadsbeloppet kan beräknas genom följande formel:Omkostnadsbelopp = anskaffningsutgifter + förbättringsutgifter.Kapitalvinster ska tas upp som intäkt det beskattningsår då tillgången avyttras (44 kap. 26 § första stycket IL).Vad händer om din mamma ärver huset från morfar och därefter säljer det?Förvärv genom arv, gåva eller testamente är skattefria (8 kap. 2 § första stycket IL). Om en tillgång förvärvas genom arv eller gåva inträder förvärvaren i givarens skattemässiga situation (44 kap. 21 § första stycket IL). Förvärvaren tar därmed över givarens omkostnadsbelopp. Kapitalvinsten beskattas med 30 % statlig inkomstskatt i inkomstslaget kapital (65 kap. 7 § IL). Om det är en privatbostadsfastighet som säljs beskattas kapitalvinsten istället med 22 % skatt (45 kap. 33 § första stycket IL).Sammanfattningsvis kan sägas att kapitalvinsten kommer beskattas i samband med försäljning av huset. Om din morfar säljer huset beskattas kapitalvinsten. Om huset överlåts till din mamma genom arv, gåva eller testamente är överlåtelsen skattefri. När din mamma sedan säljer huset kommer vinsten beskattas. Din mamma övertar i samband med överlåtelsen din morfars omkostnadsbelopp, och kan använda sig av detta vid beräkning av kapitalvinsten.Hoppas detta var svar på din fråga, annars får du gärna återkomma till oss!Med vänliga hälsningar