Ska försäljning av modellbilar tas upp till beskattning?

Skattefråga, Jag har samlat modellbilar under många år och måste nu börja avyttra en del av dom. Säljer på Tradera bl.a, Jag har inga kvitton kvar på inköp eftersom jag har köpt under åren de flesta på loppis. Jag har ingen större inkomst för detta, är pensionär. Kommer väl att sälja för ca 15000:- totalt under 2 år Frågan är skall jag beskattas för detta och deklarera för försäljningen eller vad gäller när det inte rör sig om så mycket pengar.

Lawline svarar

  

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 

Jag tolkar det som att du har köpt modellbilar som du samlar på och planerar att avyttra för totalt 15000 kr under en 2-årsperiod och du undrar om du kommer att beskattas vid försäljningen. 

Din fråga aktualiserar inkomstskattelagen som förkortas IL. 

Inom vilket inkomstslag ska du ta upp inkomsten för försäljningen av modellbilarna.

Det finns 3 olika inkomstslag, det första inkomstslaget är inkomstslaget näringsverksamhet som regleras i 13 kap. 1§ IL där det finns 3 krav för att en inkomst ska kunna hänföras till inkomstslaget näringsverksamhet. 1. Att det ska finnas ett vinstsyfte, med detta krav menas att man gör en objektiv bedömning om den verksamhet man bedriver normalt sätt brukar bedrivas för att tjäna pengar och rikta sig till allmänheten med tjänsten. 2. Självständighetskravet innebär att man inte är en arbetstagare utan att man är självständig som uppdragstagare eller självständig i sitt arbete. 3. Yrkesmässighet Innebär att verksamheten ska bedrivas regelbundet inte bara tillfälligt, det innebär att det ska finnas en varaktighet i verksamheten och att verksamheten ska bedrivas i viss omfattning. Dessutom ska verksamheten vända sig till allmänheten och inte endast bedrivas för den egna räkningen. 

Det andra inkomstslaget är inkomstslaget kapital som regleras i 41 kap. 1 § IL. Till inkomstslaget kapital räkans inkomster och utgifter på grund av innehav av tillgångar och skulder och i form av kapitalvinster och kapitalförluster. Det innebär att om man gör en kapitalvinst vid försäljning av modellbil så ska den tas upp i inkomstslaget kapital förutsatt att inkomsten inte tas upp i inkomstslaget näringsverksamhet. Men det finns viss gränsdragningsproblematik gällande försäljning av tillgångar som bearbetats då dessa inkomster normalt sätt hänför sig till hobbyverksamhet som beskattas i inkomstslaget tjänst. 

Det tredje inkomstslaget är inkomstslaget tjänst som regleras i 10 kap 1 § IL och avser de inkomster som varken hänförs till inkomstslaget tjänst eller till inkomstslaget kapital. I 10 kap 1 § 2st IL anges definitionen av tjänst är antingen anställning, uppdrag eller annan inkomstgivande verksamhet av varaktig eller tillfällig natur. Även inkomster för personliga tillgångar i 52 kap IL ska hänföras till inkomstslaget tjänst enligt 10 kap. 1 § 3st IL om tillgången bearbetats eller omvandlats av skattskyldige vilket lett till att det skett en vinst så ska det tas upp i inkomstslaget tjänst. 

Anledningen till att jag har räknat upp alla inkomstslag och dess krav är för att den eventuella inkomst som du skulle få vid försäljning av modellbilarna kan beroende på omständigheterna i ditt fall hänföras till olika inkomstslag. Beroende på vilket inkomstslag inkomsten hamnar under så kommer skattekonsekvenserna att skilja sig åt. Nedan kommer jag att gå igenom vilka skattekonsekvenser som skiljer sig beroende på vilket inkomstslag som aktualiseras. 

Skattekonsekvenser ifall inkomsten tas upp i inkomstslaget näringsverksamhet: 

Om du uppfyller de 3 kraven som räknas upp i 13 kap. 1 § IL och är skatteskyldig i inkomstslaget näringsverksamhet så innebär det att inkomsten kommer att tas upp enligt 15 kap. 1 § IL antingen som en försäljning av vara om modellbilen bearbetats eller som en kapitalvinst om den ej bearbetats. Dock begränsas det för enskilda näringsidkare dvs fysiska personer som bedriver näringsverksamhet genom bestämmelsen i 13 kap. 7 § IL där personliga tillgångar i 52 kap IL inte räknas som tillgång i näringsverksamhet. Men i 13 kap 7 § 2st stadgar att enskild näringsidkares lagertillgång. En lagertillgång är enligt 17 kap. 3 § IL en tillgång som är ämnad för omsättning eller förbrukning med andra ord tillgången är till för försäljning. Det innebär att om du kommer att behöva ta upp vinsten till beskattning om du uppfyller kraven för inkomstslaget näringsverksamhet i 13 kap. 1 § IL 

Skattekonsekvenser ifall inkomsten tas upp i inkomstslaget kapital:

Modellbilar är en personlig tillgång vilket gör att 52 kap IL aktualiseras. I 52 kap 2 § andra meningen IL anges det att om kapitalvinsten vid avyttring av personliga tillgångar inte överstiger 50 000 kr för beskattningsåret så tas inte kapitalvinsten upp. Detta skulle innebära att utifrån de förutsättningar som du anger att du kommer sälja modellbilarna för totalt 15 000 kr under en 2 årsperiod inte behöver ta upp inkomsten till beskattning om inkomsten kan hänföras till inkomstslaget kapital. 

Skattekonsekvenser ifall inkomsten tas upp i inkomstslaget tjänst:

Om tillgången bearbetas och vinst görs på grund av bearbetningen av den personliga saken så tas inkomsten upp i inkomstslaget tjänst enligt 10 kap 1 § 3st IL istället för inkomstslaget kapital. Detta ger uttryck för att vara en hobbyverksamhet. Även om det inte står uttryckligen i 11 kap 1 § IL  att inkomst av hobbyverksamhet ska tas upp i inkomstslaget tjänst så ska det göras i praktiken. Det innebär att en hobbyinkomst kan komma att beskattas om du har bearbetat modellbilarna och således gjort en vinst när du säljer de. 

För att sammanfatta din fråga:

Det beror på situationen om du ska ta upp inkomsten eller inte till beskattning. Är situationen sådan att du har samlat på modellbilar som privatperson och du inte når upp till kraven på näringsverksamhet i 13 kap. 1 § IL så beskattas du inte i inkomstslaget näringsverksamhet. 

Om du inte bearbetat modellbilarna innan du sålt de så är de förmodligen personliga tillgångar enligt 52 kap IL och enligt 52 kap 2§ behöver du bara ta upp vinsten om du sålt personliga tillgångar för mer än 50 000 kr i kapitalvinst per beskattningsår. Det skulle innebära att försäljningen inte behöver tas upp om du inte sålt fler personliga tillgångar för en kapitalvinst om mer än 50 000 kr, och blir således skattefri. 

Om du bearbetat tillgången och inte når upp till kraven på näringsverksamhet kommer inkomsten att tas upp i inkomstslaget tjänst som kommer behövas tas upp till beskattning. 

Om du skulle ha någon mer fråga är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline. 

Sebastian PetterssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Skatterätt och Kapitalvinstskatt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo