Kan skatteverket driva in en skatteskuld om man flyttar utomlands?

2021-03-20 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Kan Skatteverket driva in kvarskatt/skatteskuld om man har flyttat till Danmark och hur gör dom?
Pearl Yeuki Ku Chiu |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vilka möjligheter har Skatteverket att driva in betalningen? BetalningssäkringIbland kan det redan på tidigt stadie befaras att den skattskyldige kommer att undandra sig att betala sina skatteskulder. I sådana fall finns möjlighet att säkerställa verkställigheten av ett kommande skattebeslut. Det sker genom en processuell säkerhetsåtgärd som kallas betalningssäkring. Detta förfarande regleras i 46 kap.skatteförfarandelagen (SFL). Betalningssäkring innebär att en viss del av gäldenärens egendom tas i anspråk för att säkerställa fordran på skatt. Enligt 46 kap. 6-7 §§ SFL måste flera förutsättningar uppfyllas för att betalningssäkring får tillgripas. De grundläggande förutsättningarna är att det måste finnas en fordran eller att det föreligger sannolika skäl för att en sådan fordran kommer att fastställas, samt att en påtaglig risk föreligger att gäldenären kommer att undandra sig att betala fordringen. Vidare måste det vara fråga om betydande belopp. En utflyttning från Sverige skulle kunna vara ett sådan händelse som uppmärksammar Skatteverket, och motiverar dem att utnyttja denna processuella säkerhetsåtgärd. UtlandshandräckningEn möjlighet för Skatteverket att få hjälp med att driva in skatter i utlandet är genom olika avtal, konventioner och direktiv. Svenska myndigheter kan bara ägna sig åt myndighetsutövning i Sverige. På motsvarande sätt kan en utländsk myndighet inte agera i Sverige. Däremot kan stater få hjälp av varandra genom att myndigheten i en stat ansöker om bistånd med myndighetsutövning i den andra staten, s.k. handräckning. Sådant samarbete kan vara reglerat antingen genom multinationella konventioner, EU-förordning, EU-direktiv eller genom multi- eller bilaterala avtal och överenskommelser.Danmark är en OECD- medlemsstat och har ratificerat Europaråds- och OECD-konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden (konventionen). Samma konvention har införlivats i svensk rätt genom lagen (1990:313) om Europaråds- och OECD-konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden. Artikel 11 i konventionen behandlar indrivning av skattefordringar. I artikeln stadgas att den anmodade staten skall efter framställning av den ansökande staten, vidta nödvändiga åtgärder för att driva in den förstnämnda statens skattefordringar som om de vore dess egna. Det innebär att Danmarks myndighet kan hjälpa Sveriges skattemyndighet att driva in skatteskulder. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,

Finns arvsskatten kvar i Sverige?

2021-03-18 i Arvsskatt
FRÅGA |Finns arvsskatten kvar i Sverige?
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Arvsskatten är sedan 1 januari 2005 slopad.8 kap. 2 § Inkomstskattelagen stadgar att förvärv genom arv, testamente, gåva eller bodelning är skattefria.Med vänlig hälsning!

Kan man skänka bort del av fastighet utan att behöva betala skatt?

2021-03-17 i Reavinstskatt
FRÅGA |Hej!1990 fick jag och min bror ett fritidshus som gåva av vår mor.Hon avled 1992. Det inköptes 1970 för 62000 krIdag har vi kommit överens att jag skall köpa ut honom.taxeringsvärde 1,5 miljutköpsvärde 2,5 miljFinns det någon möjlighet att delningsvärdet 1,25 milj reduceras med 22 %, dvs hans skatt och jag betalar honom 0,975 milj.Om, hur skriver man papper så att skatteverket får rätt uppgifter. Är det möjlig med Gåvomodellen.?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningVinstskatt vid försäljning av fastighet hör till inkomstslaget kapital. Med kapitalvinst avses bland annat vinst vid avyttring av tillgångar (41 kap. 1-2 § inkomstskattelagen, IL). Med avyttring av tillgångar avses försäljning, byte och liknande överlåtelse av tillgångar (44 kap. 3 § IL). Kapitalvinsten ska beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade tillgången minskad med utgifterna för avyttringen och omkostnadsbeloppet (44 kap. 13 § IL). Ersättningen för den avyttrade tillgången är helt enkelt försäljningssumman. Omkostnadsbeloppet är anskaffningsutgiften (inköpspris) ökad med utgifter för förbättring (44 kap. 14 § IL). Avyttras endast en del av en fastighet ska kapitalvinsten beräknas på grundval av förhållandena på den avyttrade delen (45 kap. 19 § IL).Förvärv genom arv, testamente, gåva eller bodelning är däremot skattefria (8 kap. 2 § IL). Vid förvärv genom arv, testamente, gåva eller bodelning träder förvärvaren enligt kontinuitetsprincipen i den tidigare ägarens skattemässiga situation. Det innebär att förvärvaren tar över arvlåtarens omkostnadsbelopp. I ert fall ska omkostnadsbeloppet för fastigheten ni fick användas vid beräkningen av vinstskatt. Du och din bror tog över skattansvaret för er mor när ni fick fastigheten i gåva, innebärande att ni inte betalde någon skatt då. När du nu ska ta över halva fastigheten kan det ske antingen genom ett köp eller genom en gåva. Då du och din bror är närstående är det inte avgörande vad ni benämner avtalet som utan hur mycket din bror köper ut dig för i förhållande till taxeringsvärdet. Det innebär i praktiken att ni kan skriva "gåva" men det kan räknas som en försäljning, likväl som att ni kan skriva "försäljning" men det räknas som en gåva.Skulle fastigheten säljas till dig till ett pris som är lägre än taxeringsvärdet kan det skattemässigt behandlas som en gåva och ingen skattskyldighet utlöses. Fastigheten anses överlåten som gåva om ersättningen understiger överlåtelseårets taxeringsvärde (eller överlåtelseårets marknadsvärde, om det är lägre än taxeringsvärdet) under förutsättning att avsikten är att berika mottagaren. Om överlåtelsen sker till en närstående presumeras att det finns en gåvoavsikt. I ert fall handlar det om en överlåtelse av halva fastigheten varför det ska understiga taxeringsvärdet för halva fastigheten för att räknas som gåva. Om du övertar din brors andel i fastigheten kan du som högst betala honom 750 000 kronor (då taxeringsvärdet är 1 500 000 kronor). Ger du honom 1 250 000 kronor kommer det att räknas som en försäljning (även om ni skulle skriva det som ett gåvobrev) vilket kommer att utlösa skattskyldighet för din bror. Det innebär i praktiken att din bror får betala skatt för försäljningen. Skatten räknas ut som enligt ovan; förenklat 1 250 000 (försäljningsbeloppet) – 33 500 (halva omkostnadsbeloppet, då det rör sig om halva fastigheten) = 1 216 500 kronor i vinst. Skatten är 22% = 267 630 kr. För din del innebär det att den dag du säljer fastigheten kommer halva fastigheten (den delen du fått av din mor) att ha ett omkostnadsbelopp efter gåvan från din mor och beskattas utifrån det, halva fastigheten kommer att ha ett omkostnadsbelopp utifrån vad du betalde din bror (1 250 000 kr). De olika omkostnadsbeloppen är för att du inte ska behöva betala skatt för den delen din bror redan skattat.Sammanfattningsvis är det möjligt för din bror att skänka dig sin halva av fastigheten mot ett vederlag. Vederlaget får däremot som högst vara 750 000 kronor utifrån att taxeringsvärdet är 1 500 000 kronor. Då det rör sig om halva fastigheten halveras även övriga uppgifter. Om det utgår ett vederlag som är högre än taxeringsvärdet, som ni föreslår, då kommer det att räknas som en försäljning. Din bror blir skattskyldig för sin del av försäljningen. Du kommer att ha två omkostnadsbelopp att ta hänsyn till när du säljer fastigheten i framtiden. Halva fastigheten utifrån vad din mor gav för fastigheten, halva fastigheten utifrån vad du köpte andelen av din bror för.Om du önskar vidare hjälp från en av våra jurister för att upprätta t.ex. köpeavtal är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Hur får jag fram anskaffningsvärdet på ett hus som jag har ärvt?

2021-03-15 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Hej!Hur får jag fram anskaffningavärdet på etthus som jag fått ärva av mina föräldrar?Min pappa byggde huset 1946 och det är ettmindre hyreshus.Hur räknar jag vid en ev försäljning?
Anton Blomqvist |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Innebörden av anskaffningsvärdet och den så kallade kontinuitetsprincipenAnskaffningsvärdet utgör de kostnader som uppstått vid införskaffandet av fastigheten. Anskaffningsvärdet för fastigheten blir således tomtens kostnad och utgifterna för material samt eventuell arbetskostnad som din pappa hade. Vid arv tillämpas en så kallad kontinuitetsprincip som innebär att du övertar anskaffningsvärdet din pappa hade för fastigheten. Anskaffningsvärdet för dig blir således, som ovan nämnt, tomtens kostnad och utgifterna för material samt eventuell arbetskostnad (44 kap. 21 § inkomstskattelagen). Särskild regel gäller för hus som förvärvats innan år 1952Något som är viktigt att notera i det här fallet, eftersom huset är från 1946, är att det finns en särskild regel för fastigheter som införskaffats före år 1952. En fastighet som förvärvats före 1952 ska nämligen anses vara förvärvad år 1952. Anskaffningsutgiften beräknas här som 150 % av fastighetens taxeringsvärde år 1952. Skulle det emellertid vara så att det faktiska anskaffningsvärdet är högre, får det användas istället (45 kap. 28 § inkomstskattelagen) SammanfattningOm 150 % av fastighetens taxeringsvärde år 1952 överstiger det faktiska anskaffningsvärdet (det vill säga tomtens kostnad och utgifterna för material samt eventuell arbetskostnad), blir det anskaffningsvärdet. Är det faktiska anskaffningsvärdet emellertid högre, kan du använda dig av det. Det är mycket möjligt att det är så att du inte har koll på det faktiska anskaffningsvärdet. Om så är fallet, kan du använda dig av den särskilda regeln. Du kan begära att få ut fastighetens taxeringsvärde för år 1952 av Riksarkivet. Hoppas du fick svar på din fråga. Med vänlig hälsning,

Utgår vinskatt när jag säljer mitt hus som jag fått i gåva?

2021-03-19 i Gåvoskatt
FRÅGA |Om jag får ett hus som gåva med gåvobrev och hela paketet, sedan säljer jag huset, betalar jag vinstskatt då? Och på vilket värde i sådana fall?
Atefa Jafary |Hej och stort tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!För att besvara din fråga kommer jag att använda mig av inkomstskattelagen (IL). I samband med att en gåva mottages inträder mottagaren i givarens skattemässiga situation Eftersom Sverige inte har någon gåvoskatt kommer inte gåvan att beskattas vid själva överlåtelsen. Däremot kommer en kapitalvinst som huset medför vid en vidareförsäljning att beskattas. Detta har sin grund i kontinuitetsprincipen vilket innebär att om en tillgång förvärvas genom bland annat gåva inträder förvärvaren i den tidigare ägarens skattemässiga situation (44 kap. 21 § IL). Kapitalvinster och kapitalförluster beräknas i samband med avyttringKapitalvinster och kapitalförluster ska beräknas för varje avyttring. Kapitalvinsten ska beräknas som skillnaden mellan ersättningen för det avyttrade huset minskad med utgifterna för avyttringen. Från ersättningen för det avyttrade huset dras sedan tillgångens omkostnadsbelopp (44 kap. 13 § IL). Med omkostnadsbelopp avses utgifter för anskaffning av fastigheten ökade med utgifter för förbättring (44 kap. 14 § IL). Beskattningstidpunkten är då tillgången avyttrasKapitalvinsten ska tas upp när tillgången avyttras. Under förutsättning att summeringen av intäkts- och kostnadsposterna leder till ett överskott ska 30 % statlig inkomstskatt utgå på överskottet (65 kap. 7 § IL). Resulterar istället summeringen i underskott erhåller du en skattereduktion på 30 % av den del av underskottet som inte överskrider 100 000 kr och 21 % av resterande underskott (67 kap. 10 § IL). Reduktion av skatten görs mot statligt och kommunal inkomstskatt. Jag hoppas att du fick svar på dina fråga! Har du ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med en ny fråga.Vänligen,

Köp eller gåva?

2021-03-18 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Hej, jag och min syster äger en sommarstuga ihop och jag ska nu ta över hennes 75% av huset.Hon vi ge sina 75% som gåva och hon vill i samband med gåvan ha 140 000kr.Huset har ett taxeringsvärde på 458 000kr.Det jag undrar är om det fortfarande är en gåva om jag ger henne 140 000kr eller blir det ett köp?
Linn Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huruvida er transaktion är ett köp eller gåva behöver inte nödvändigtvis spela någon större roll ur ett äganderättsperspektiv, men kan vara viktigt bl.a. skatterättsligt. För att redogöra för din situation kommer jag använda mig av samäganderättslagen och inkomstskattelagen.När man är delägare av en fastighet på så sätt som du beskriver så omfattas man av samäganderättslagen. Den lagen är emellertid dispositiv vilket innebär att lagens tillämplighet kan avtalas bort. I och med att du inte nämner något sådant i frågan så förutsätter jag att den fortfarande gäller.När det gäller samägda fastigheter så har delägarna varsin andel som de har med fri förfoganderätt (såvida inga andra överenskommelser föreligger). Detta innebär att delägarna själva bestämmer om de vill sälja eller ge bort sin andel.För att en överlåtelse ska vara en gåva krävs att överföring skett som berikat mottagaren, transaktionen ska ha gjorts frivilligt och det ska skett med en gåvoavsikt. Ett köp kan alltså vara en gåva om objektets marknadsvärde överstiger ersättningen och de övriga rekvisiten är uppfyllda.Skattemässigt är det en viktig gränsdragning mellan köp och gåva då det får olika skatterättsliga effekter. Om som i ditt fall en fastighet överlåtes genom arv eller gåva inträder den som förvärvar tillgången i den tidigare ägarens skattemässiga situation (44 kap. 21 § inkomstskattelagen). Detta ger uttryck för den s.k. kontinuitetsprincipen vilket betyder att beskattningen av vinsten vid en eventuell försäljning helt faller på den som förvärvat fastigheten.Skatterättsligt kan en överlåtelse innehålla såväl en gåvodel som en försäljningsdel. I sådana fall tillämpas den s.k. huvudsaklighetsprincipen i fall av fastigheter. Enligt denna behandlas hela överlåtelsen som en gåva om det finns en gåvodel (dvs. förmögenhetsöverlåtelsen sker frivilligt och med gåvoavsikt). Understiger ersättningen taxeringsvärdet så finns förutsättning att behandla det hela som en gåva. Om så inte är fallet behandlas det istället som en försäljning vilket medför kapitalvinstbeskattning.Sammanfattningsvis för ditt fall kommer transaktionen behandlas som en gåva skattemässigt om det uppfyller kraven om en 1. Frivillig 2. Förmögenhetsöverföring med 3. gåvoavsikt då 140 000 kr understiger taxeringsvärdet för andelen.Har du ytterligare frågor är du välkommen att återkomma till Lawline!

Brottsligt att tjäna svarta pengar?

2021-03-17 i Inkomstskatt
FRÅGA |Hej, är det brottsligt att tjäna svarta pengar?
Sophie Cronenberger |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Att tjäna svarta pengar innebär att man erhåller en lön som inte beskattas. Nackdelen med att arbeta svart är även att anställningen görs utan anställningsbevis, ingen sjuklön, sociala förmåner eller försäkringar. Som arbetstagare erhåller man därför inget skydd i sin anställning. Det är olagligt att arbeta svart och tjäna svarta pengar eftersom pengarna man erhåller varken kan deklareras eller beskattas korrekt. Som svensk medborgare och bosatt i Sverige är man obegränsat skattskyldig för samtliga inkomster (3 kap. 3 § inkomstskattelagen), vilket innebär att om man som arbetstagare inte betalar skatt på sin lön gör man sig skyldig till skattefusk. Sammanfattningsvis, är det inte brottsligt att ta emot svart lön, men man gör sig skyldig till skattebrott genom att underlåta att deklarerar sin inkomst eller uppsåtligen lämna oriktiga uppgifter till myndighet (2 § skattebrottslagen). Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Skattskyldighet vid anställning på utländskt fartyg

2021-03-14 i Inkomstskatt
FRÅGA |Hej!Jag undrar över skattskyldighet för min dotter som är sjöman på en privatyacht. Anställningen påbörjades 21 juni 2020 och bolaget som är arbetsgivare är registrerat på Caymanöarna.Under sommaren och inledande del av hösten låg båten i Medelhavet och på senhösten åkte de vidare mot Maldiverna och vidare mot Asien. Hon äger fortfarande en bostadsrätt i Sverige som hyrs ut i andra hand.Sedan anställningen påbörjades har hon tillbringat 14 dgr i Sverige.Inget skatteavdrag görs av arbetsgivaren och jag undrar nu vilket regelverk som är tillämpligt? Verkar i stort omöjligt att få svar vi Skatteverkets hemsida.Vänligen,Uno
Isak Henriksson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag uppfattar din fråga som att den avser i vad mån din dotter är skattskyldig för inkomsterna från hennes anställning och om "skatteavdrag" för exempelvis utländsk skatt medges i Sverige.3 kap. 3 § inkomstskattelagen (IL) stadgar regler om vilka personer som är obegränsat skattskyldiga i Sverige. 3 kap. 8 § IL stadgar att den som är obegränsat skattskyldig är skattskyldig för alla sina inkomster i Sverige och från utlandet. Enligt 3 kap 3 § IL är följande personer obegränsat skattskyldiga i Sverige. 1. Den som är bosatt i Sverige. 2. Den som stadigvarande vistas i Sverige. 3. Den som har väsentlig anknytning till Sverige och som tidigare har varit bosatt här. Jag kommer nu gå igenom punkterna i 3 kap 3 § inkomstskattelagen i ordning.Bosatt: Det finns inte någon särskild definition av ordet bosatt i inkomstskattelagen och då avses ordets allmänna innebörd. Skatteverket har i ett ställningstagande (2005-12-05 dnr 131 656725-05/111) tagit upp folkbokföringens betydelse för uttrycket bosatt i Sverige. Verket anser att utgångspunkten är att en person som är folkbokförd i Sverige är att se som bosatt i Sverige, men folkbokföringen är inte avgörande. I stället ska beaktas de faktiska omständigheterna i det enskilda fallet och det är de objektivt konstaterbara fakta som ska bedömas, inte personens avsikt. Vid inflyttning till Sverige kan, enligt Skatteverket, en person inte anses bosatt här om han inte uppfyller det tidsmässiga kravet för stadigvarande vistelse. Den som flyttat ut ur landet utan att anmäla utvandring ska inte enbart p.g.a. sin folkbokföring anses bosatt här. Stadigvarande vistas: Det finns inte heller någon definition av stadigvarande vistelse i inkomstskattelagen eller i någon annan lag utan här får man tolka ordets allmänna innebörd. I förarbetena till kommunalskattelagen uttalades att en sammanhängande vistelse på sex månader eller mer bör anses som stadigvarande. Eftersom din dotter endast spenderat 14 dagar i Sverige under de senaste ca nio månaderna kommer hon troligen inte anses vistas i Sverige.3. Väsentlig anknytning: Omständighet som är av betydelse för att bedöma om någon har väsentlig anknytning till Sverige anges i 3 kap 7 § IL.Innehavet av en bostad i Sverige som är inrättad för åretruntbruk har i allmänhet haft en stor betydelse i praxis. Det spelar ingen roll om den skattskyldige äger bostaden eller om han hyr den (se t.ex. RÅ 1975 not. 909 där en persons son övertagit hyresrätten). I flera fall har den omständigheten att en skattskyldig behållit sin bostad här ensamt varit avgörande för att väsentlig anknytning ansetts föreligga. I RÅ 2002 ref. 70 har den omständigheten att den utflyttade behöll den bostad i Sverige som varit hans och familjens permanenta bostad varit det främsta skälet. Skatteverket har i ett ställningstagande (den 8 april 2008, dnr 131 687505-07/111) uttalat att innehav av en tidigare permanentbostad ska anses som en väsentlig anknytning endast t.o.m. utgången av femte året efter utflyttningsåret om det är den enda kvarvarande anknytningsfaktorn av betydelse. Skatterättsnämnden har i ett förhandsbesked (den 22 mars 2011) funnit att innehav av en övernattningslägenhet som ägts parallellt med en inför utflyttningen avvecklad permanentbostad inte medfört väsentlig anknytning.I 3 kap 7 § IL andra stycket finns en regel om bevisbördan som stadgar att "Under fem år från den dag då en person har rest från Sverige anses han ha väsentlig anknytning hit, om han inte visar att han inte har en sådan anknytning. Detta gäller dock bara den som är svensk medborgare eller som under minst tio år har varit bosatt i Sverige eller stadigvarande vistats här".Mycket talar för att din dotter fortfarande är obegränsat skattskyldig i Sverige i vart fall enligt 3 kap 7 § punkt 3. Anledningen därtill beror på att innehavet av en bostadsrätt tillmäts stor betydelse av skatteverket. Därtill är din dotter svensk medborgare och jag förutsätter att hon har varit bosatt i Sverige under lång tid.Det finns dock särskilda bestämmelser i inkomstskattelagen om inkomst från anställning utomlands och anställning på utländskt fartyg vilka jag kommer gå igenom i det följande. Enligt 3 kap 9 § IL är en obegränsat skattskyldig person som har anställning som innebär att han vistas utomlands i minst sex månader, inte skattskyldig för inkomst av sådan anställning till den del inkomsten beskattas i verksamhetslandet (sexmånadersregeln). Detta gäller dock inte om det framkommer att inkomsten beskattats i verksamhetslandet i strid med landets lagstiftning eller gällande skatteavtal.§:ns andra stycket stadgar att "Om vistelsen utomlands under anställningen varar i minst ett år i samma land, är den skattskyldige inte skattskyldig för inkomsten även om denna inte beskattas i verksamhetslandet, om detta beror på lagstiftning eller administrativ praxis i det landet eller annat avtal än skatteavtal (ettårsregeln). Ettårsregeln gäller dock inte för anställningar hos staten, regioner, kommuner eller församlingar inom Svenska kyrkan annat än vid tjänsteexport. Ettårsregeln gäller inte heller för uppdrag som ledamot av Europaparlamentet."3 kap 10 § IL stadgar att: "Kortare avbrott för semester, tjänsteuppdrag eller liknande som inte infaller i början eller slutet av anställningen utomlands räknas in i den tid för vistelse som anges i 9 §. Uppehåll i Sverige för sådana ändamål får inte vara längre än att de motsvarar sex dagar för varje hel månad som anställningen varar eller 72 dagar under ett och samma anställningsår."3 kap 12 § IL andra stycket stadgar att: "Den som har anställning ombord på ett utländskt fartyg som huvudsakligen går i oceanfart inte är skattskyldig för inkomst av anställningen om - vistelsen utomlands varar i minst 183 dagar sammanlagt under en tolvmånadersperiod, och arbetsgivaren hör hemma i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdetMed oceanfart avses fart i utomeuropeiska farvatten med undantag för fart på orter vid Medelhavet och Svarta havet, på Nordafrikas västkust norr om 22 grader nordlig bredd, på Kanarieöarna och på ön Madeira, och fart i europeiska farvatten norr eller väster om linjen Trondheimsfjorden – Shetlands nordspets, därifrån västerut till 11 grader västlig bredd, längs denna longitud till 48 grader nordlig bredd."Eftersom arbetsgivaren är registrerad på Caymanöarna hör denne inte hemma i en stat inom EES enligt andra strecksatsen i §:n. Din dotter blir således troligen skattskyldig i Sverige för inkomsterna från anställningen. Om jag förstår saken rätt betalar din dotter inte utländsk skatt på inkomsten. I sådant fall behöver frågan om eventuella dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Cayamanöarna utredas.Jag hoppas detta besvarar din fråga.