Skatt beträffande förlikningsavtal?

2021-03-28 i Avdrag
FRÅGA |Hej!Dn lång historia kort...Jag och min sambo var i en rättegångstvist mot ett stort byggbolag där vi tillslut kom överens om en förlikning. Vi fick därmed betala vår advokat samt en förlikningssumma skedde till bolagets favör. Kan jag dra av någonting här på skattedeklarationen?
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar om du och din sambo har rätt att dra av rättegångskostnader (ombudskostnader och förlikningssumma) i era skattedeklarationer.I vissa fall kan man ha rätt att göra ett avdrag i sin deklaration för kostnader - när det handlar om dom i domstol, förlikningsavtal vid en skiljedom och om processen lösts innan den gått till domstol. Huvudregel är att man får göra avdrag för utgifter man haft för att förvärva och bibehålla inkomster samt om det funnits en skälig anledning att driva processen (12 kap 1 § IL). Däremot finns en förbudsregel som innebär att avdrag inte får göras för personliga levnadskostnader (9 kap. 2 § IL). Det framgår inte tillräcklig information i frågan för mig att göra en god bedömning. Men som jag förstår det verkar det som att era kostnader inte kommer från en process om att förvärva eller behålla intäkter, utan snarare avser privata kostnader. Om kostnaderna faller under personliga levnadskostnader kan ni inte dra av någonting i era skattedeklarationer.Är du osäker på vad som gäller i ert fall råder jag dig att kontakta Skatteverket. De kommer att inhämta och gå igenom all relevant information som behövs, och därefter göra en bedömning av rätten till avdrag utifrån samtliga omständigheter i det enskilda fallet.Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Vad händer med uppskovsbeloppet när man går bort?

2021-03-25 i Reavinstskatt
FRÅGA |Jag undrar vad som gäller efter en bostadsförsäljning om man väljer att inte betala in sin reavinstskatt och om det inte finns några pengar kvar efter man gått bort. Vad händer då med den skuld man har?
Amanda Boqvist Thiel |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar vad som händer om man skjuter på reavinstskatten efter en bostadsförsäljning, och det vid ens bortgång inte finns tillräckligt med tillgångar för att täcka skulden. Att skjuta upp betalningen av vinstskatt från en bostadsförsäljning kallas för uppskov. För att besvara din fråga kommer jag först förklara lite om vad uppskov är och vad som händer med uppskovet när man avlider. Jag kommer också förklara lite om vad som händer om den nya bostaden överlåts genom arv eller testamente. Reglerna om uppskov finns i inkomstskattelagen. När man sålt sin bostad med vinst och ska köpa en ny har man i vissa fall möjlighet att skjuta upp beskattningen på hela eller delar av vinsten genom att ansöka om uppskov hos Skatteverket (47 kap 2 § inkomstskattelagen). Den nya bostaden, som har uppskovet knutet till sig, brukar kallas för ersättningsbostad. På Skatteverkets hemsida kan du läsa mer om kraven för att få skjuta upp betalningen av vinstskatten. Beloppet som ska betalas i vinstskatt kallas för uppskovsbelopp. Vad händer med uppskovsbeloppet när man avlider?Uppskovsbeloppet är en slags skatteskuld. Huvudregeln i Sverige är att man inte kan ärva någons skulder. Det betyder dock inte att skulden försvinner när man avlider. När någon dör ska ett dödsbo upprättas, och den avlidnes tillgångar och skulder överförs till dödsboet. Det är dödsboet som betalar skatt för den som gått bort, som om denne fortfarande levde (4 kap 1 § inkomstskattelagen). Skulderna ska lösas mot tillgångarna i dödsboet, vilket innebär att skulden kommer dras av mot tillgångarna. Om tillgångarna i dödsboet inte räcker till för att betala av skulderna kommer ingen ta över den resterande delen av skulden. Om bostaden överlåtes Om ersättningsbostaden övergår till en ny ägare är huvudregeln att uppskovsbeloppet ska återföras till beskattning, vilket betyder att det ska betalas. Detta gäller även om ersättningsbostaden överlåtes genom arv, testamente eller bodelning, alltså om man har gått bort. Huvudregeln är alltså att då man går bort och någon annan ärver ersättningsbostaden så ska uppskovsbeloppet betalas med den bortgångnes tillgångar. Det finns dock undantag från denna huvudregel. Om ersättningsbostaden överlåts genom arv eller testamente till maka, make, sambo eller hemmavarande barn (barn som bor hemma) under 18 år eller genom bodelning med anledning av att ett äktenskap eller samboförhållande löses upp eller att makan, maken eller sambon dör så ska uppskovet istället överföras till den nya ägaren av bostaden. Det innebär att den nya ägaren tar över uppskovet. Överföringen innebär att den nya ägaren ska betala skatt på uppskovsbeloppet när ersättningsbostaden senare säljs. Mer information om detta finns på Skatteverkets hemsida. Svar på din frågaHuvudregeln är att man inte ärver skulder. Det betyder att om det inte finns tillräckligt med tillgångar för att täcka skulden, så kommer den delen av skulden som tillgångarna inte täcker avskrivas. Om förutsättningarna är uppfyllda så kan uppskovet överföras till den som tar över ersättningsbostaden. Hoppas du känner att du fått svar på din fråga! Om inte är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen! Med vänlig hälsning,

Hur köper jag ut min f.d. svärson från fritidsfastighet?

2021-03-22 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Jag ska köpa ut min fd svärson från vår stuga. Jag äger 50 %, han och min dotter vars 25%. Jag har betalt handpenning på 150 000 samt tagit ett lån på 500 000 med min lägenhet som säkerhet.Stugan kostade 650 000 som jag då har betalt enligt ovanstående.När de nu ska separera vill jag lösa ut honom. Då tänker jag så här:han är skyldig mig 37 500 för sin del av handpenningen.Om vi säljer stugan för 850 000 -900 000 drar jag av 650 000 som vi har betalt för stugan och vinsten blir på 200 000 - 250 000. Av det tänker jag mig att man drar av renoveringskostnader på 30 500 samt vinstskatt på 22%. Resten ska delas på två, 50 % till mig och 25 % var till honom och min dotter.Stämmer detta? Kan jag få hjälp här med ett köpekontrakt när det väl är dags?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningNär jag läser din fråga får jag initialt uppfattningen att du ska köpa ut din svärson från er stuga. Senare i frågan pratar du däremot om en försäljning av hela stugan. Jag kommer inledningsvis att redogöra för generellt vad som gäller vid försäljning av hela stugan, dels vad gäller om du ska köpa ut enkom din svärson. Den utgångspunkt jag har i exemplen nedan är att ni köpt fastigheten för 650 000 kronor och att ni säljer den för 900 000 kronor. Du äger 50% av fastigheten, din dotter 25% och din f.d. svärson 25%.Skatteberäkning vid försäljning av hela fastighetenVinstskatt vid försäljning av fastighet hör till inkomstslaget kapital. Med kapitalvinst avses bland annat vinst vid avyttring av tillgångar (41 kap. 1-2 § inkomstskattelagen, IL). Med avyttring av tillgångar avses försäljning, byte och liknande överlåtelse av tillgångar (44 kap. 3 § IL). Kapitalvinsten ska beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade tillgången minskad med utgifterna för avyttringen och omkostnadsbeloppet (44 kap. 13 § IL). Ersättningen för den avyttrade tillgången är helt enkelt försäljningssumman. Omkostnadsbeloppet är anskaffningsutgiften (inköpspris) ökad med utgifter för förbättring (44 kap. 14 § IL). Avyttras endast en del av en fastighet ska kapitalvinsten beräknas på grundval av förhållandena på den avyttrade delen (45 kap. 19 § IL). Skatten är 22% av den vinst som räknats fram (45 kap. 33 § IL).Om vi utgår från att ni säljer hela fastigheten för 900 000 kronor beräknas därmed kapitalvinsten enligt följande:900.000 kronor (ersättningen) – omkostnadsbeloppet (650 000 + de 30 500 du uppger som utgifter för förbättring) = 219 500 kr i vinst. Skatten på detta blir 219 500 x 22% = 48 290 kronor. Äger ni 50/25/25 kommer ni i er deklaration att bli skattskyldiga utifrån de andelar ni äger. Det vill säga: 24 145 kr för din del, 12 072.50 kr för din dotter, 12 072.50 kr för din f.d. svärson.Huruvida ni i praktiken har möjlighet att använda er av förbättringsutgifterna kan jag utifrån den information jag har att tillgå tyvärr inte göra någon bedömning av.Om du endast ska lösa ut din svärsonEftersom du i din fråga skriver att du ska köpa ut din f.d. svärson från fastigheten redogör jag även därom.Som redogjort för ovan ska kapitalvinsten beräknas på endast den avyttrade delen om en del av en fastighet ska avyttras. Om du fortsatt ska äga dina 50%, din dotter fortsatt ska äga 25% och du ska köpa din svärsons 25% blir beräkningen en annan. I det fallet är det enkom din f.d. svärsons andel i fastigheten som avyttras. Utgår vi fortfarande från ett fastighetspris på 900 000 kronor för hela fastigheten och att han säljer sina 25% enligt den värderingen blir beräkningen densamma för honom: 225 000 kronor – (162 500+7625) = 54 875kr x 22% = 12 072.50 kronor. Skatten för din f.d. svärson blir densamma (under förutsättning att ni kan använda de förbättringsutgifter du hänvisar till. Även om ni inte skulle kunna göra det är det en ganska liten utgift och kommer inte att påverka den slutliga skatten nämnvärt).Om du köper din f.d. svärsons andel innebär det i praktiken att han blir skattskyldig på grund av försäljningen, du och din dotter blir däremot inte skattskyldiga nu. Ni bli skattskyldiga först när ni avyttrar fastigheten. För din del innebär det att du kommer att ha två omkostnadsbelopp att ta hänsyn till vid en framtida försäljning. För den halva du äger nu har du omkostnadsbeloppet med utgångspunkt i de 650 000 kronor du en gång gav för fastigheten. För de 25% du senare köpt av din f.d. svärson kommer du att ha ett högre omkostnadsbelopp. Då du betalt mer för den delen gör du ju även en mindre vinst på den andelen vid en framtida avyttring. Resten har din f.d. svärson redan skattat av.Avslutningsvis kan jag inte göra någon exakt beräkning av er försäljning, likväl som det är något oklart om hela fastigheten ska säljas eller om du ska lösa ut din f.d. svärson som du skriver inledningsvis. Däremot kan en av våra jurister vara behjälplig med att upprätta köpeavtal till er och även ta ställning till om ni kan använda er av förbättringsutgifter för att minska skatten. Om du önskar hjälp från en av våra jurister med det är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Gåva av aktier till en vän

2021-03-21 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej!Om jag har ett nystartat bolag som har haft väldigt lite verksamhet. Jag äger 100% av aktierna, men skulle vilja ge bort 50% av aktierna som gåva till en vän. På pappret har han inte varit delaktig någonting i bolaget men har hjälp mig mycket med olika saker. Hur går jag till väga och hur blir det med eventuell skatt?
Victoria Ikegami Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag har tolkat det som att din fråga rör huruvida du kan ge bort en gåva i form av aktier till din kompis. Jag har också förstått det som att verksamheten har låg aktivitetsgrad, men att din kompis har hjälpt dig med en hel del saker. Svaret på din fråga finns i inkomstskattelagen (IL). Hur ser gåvoskatten ut i Sverige? Ända sedan 2004 så har Sverige avskaffat den tidigare gällande gåvoskatten. Denna innebar att gåvor skulle beskattas. Eftersom detta förhållande inte längre gäller så är alltså gåvor skattefria i Sverige (8 kap. 2 § IL). Däremot finns det vissa informella krav som domstolar typiskt ställer för att bedöma att en värdeöverföring är en gåva juridiskt sett. Dessa rekvisit regleras inte i lagtext utan framgår av domstolsavgöranden. Gåvobegreppet består av tre rekvisit (krav): (1) det har skett en förmögenhetsöverföring, (2) gåvan har överlämnats frivilligt och slutligen (3) det ska föreligga en gåvoavsikt hos gåvogivaren. Förutsatt att pengarna som du överför till din kompis uppfyller dessa rekvisit så kommer han inte behöva skatta på detta, utan han kommer då inträda i din skattemässiga situation (44 kap. 21 § IL). Detta innebär att beskattning för aktierna först sker när aktierna avyttras (samma sak som gäller för alla aktieägare). Att de har "bytt ägare" från dig till din kompis har således ingen inverkan på vare sig din eller din kompis skatteförpliktelser. Vad gäller då i ditt fall? Enligt mig så kommer det första kravet uppfyllas då aktierna som överlåts är en förmögenhetsöverföring. Därefter så ska det andra och tredje kravet också beaktas. Det framgår att det ske frivilligt och att det ska föreligga en gåvoavsikt hos dig. En värdeöverföring som sker på grund av att mottagaren har utfört prestationer åt gåvogivaren anses inte vara en gåva. Jag skulle säga att det inte är helt självklart ifall aktieöverföringen uppfyller det tredje rekvisitet i synnerhet. Men ifall det är så att din kompis har utfört mer generella tjänster utan något krav på gottgörelse samt att du avser att ge gåvan på grund av er nära vänskap (och inte prestationerna) så torde detta rekvisit vara uppfyllt. För att vara på den säkra sidan så anser jag att en gåva som sker som ett tack för hans arbetsprestationer inte ska överföras, då det riskerar att istället betraktas som lön för hans arbete. Då kommer aktieförvärvet beskattas som en inkomst hos honom (11 kap. 1 § IL). Om det är så att du avser att ge gåvan på grund av er nära sällskap så kan du erhålla bevis på gåvans existens genom att upprätta ett gåvobrev. Ifall skattemyndigheten i efterhand skulle ifrågasätta om aktieöverföringen var en gåva eller inte så skulle ni bland annat kunna erbjuda gåvobrevet som bevis på detta. Slutsats: Jag har inte alltför mycket omständigheter att gå på för att göra en fullständig prövning, men jag skulle rådgiva dig att ta reda på om gåvan ges som lön för din kompis arbetsprestation eller om det sker på grund av er nära sällskap. Om det senare förhållandet föreligger så bör ni upprätta ett gåvobrev för att inneha något slags bevis på att det var en gåva. Då kan ni försäkra er om att din kompis inte riskerar att behöva skatta på pengarna ifall skattemyndigheten skulle anse att det inte har förelegat en giltig gåva. Om du känner att det skulle vara behövligt med ett gåvobrev av denna orsak och att du behöver hjälp med att upprätta detta så kan du gärna kontakta oss på vår avtalstjänst. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga och lycka till!

Behöver man ta med en gåva eller förskott på arv i deklarationen?

2021-03-26 i Arvsskatt
FRÅGA |Jag och min bror har fått en lika stor summa från vår mor. Jag har förstått av tidigare svar att det inte ska beskattas. Men behöver mamma och vi barn ta upp detta i deklarationen som gåva/ förskott på arv?
Hanna Ullerholt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Både gåvoskatten och arvskatten slopades i Sverige år 2005 och sedan dess har vi inte behövt betala skatt för varken gåvor eller arv. Att gåvor och arv är skattefria kan du se i 8 kap. 2 § inkomstskattelagen. Eftersom det är skattefritt behöver ingen av er ta med denna summan pengar i er deklaration.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Vilka kriterier gäller för att få sinkskatt på pension?

2021-03-25 i Inkomstskatt
FRÅGA |Vilka kriterier gäller för att få sinkskatt på pension. Om det inte finns väsentlig anknytning till Sverige förståss. Krävs någon form av avtal mellan två länder för att få sinkskatt. Frågan har uppstått pga Sverige vill säga upp skatteavtal med Portugal. Om det går igenom får vi som flyttat till Portugal sinkskatt eller vanlig inkomstskatt .
Natalin Kabro |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Fysiska personer är obegränsad skattskyldighet enligt 3 kap. § 3 inkomstskattelagen (IL). Detta innebär att alla inkomster ska beskattas i Sverige. När förutsättningarna för obegränsad skattskyldighet inte är uppfyllda beskattas du endast för särskilt uppräknade inkomster, detta innebär att du blir begränsad skattskyldig enligt 3:17 IL. Inkomst av anställning beskattas enligt lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK) om inte den skattskyldige begär att få bli beskattad enligt IL.Vad som gäller för digOm du inte längre bor i Sverige och dessutom saknar väsentlig anknytning till Sverige är du begränsat skattskyldig. Den som är begränsat skattskyldig kan begära att bli beskattad enligt SINK. Krav för beskattning enligt SINKFör att en person ska vara skattskyldig enligt SINK krävs att följande tre villkor är uppfyllda- är en fysisk person- är bosatt utomlands- uppbär en enligt SINK skattepliktig inkomst enligt § 3 SINKEnligt SINK 5 § p. 5 är pension på grund av anställning eller uppdrag hos svenska staten, svensk kommun eller svensk region en skattepliktig inkomst.Vad gäller skatteavtalet mellan Sverige och Portugal innebär detta att Sverige kommer nu ta ut skatt på de hittills skattefria pensionerna från och med den 1 januari 2020, förutsatt att de anses härröra från Sverige. Resultatet kommer alltså bli att svensk pension kommer att beskattas med 25 % för svenskar som är begränsat skattskyldiga i Sverige och som bosätter sig i Portugal.Vänligen,

Kan jag köpa nytt hus utan att behöva betala skatt?

2021-03-21 i Uppskovsavdrag
FRÅGA |Jag har ett hus som är färdigt betalt . Om jag säljer det för 2,4 miljoner kan jag köpa nytt hus för dom pengarna el del av dom pengarna utan att behöva betala skatt?
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Kapitalvinst/kapitalförlust vid försäljning av husTill inkomstslaget kapital räknas bl.a. inkomster och utgifter i form av kapitalvinster och kapitalförluster (41 kap. 1 § IL). Kapitalvinsten ska beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den sålda tillgången minskad med utgifterna för försäljningen och omkostnadsbeloppet (44 kap. 13 § IL). Omkostnadsbeloppet är anskaffningsavgiften (vad det kostade att köpa fastigheten) adderat med förbättringsutgifter (44 kap. 14 § IL). Detta ger dig antingen din förlust eller vinst till följd av försäljningen. Med förbättringsutgifter avses grundförbättringar i form av ny-, till och ombyggnad. Även förbättrade reparationer och underhåll räknas som förbättringsutgifter (45 kap. 11–15 §§ IL). Förbättringsutgifterna måste dock ha varit 5000 kr för beskattningsåret (45 kap. 11 § IL). Beskattningstidpunkten blir det beskattningsår då tillgången såldes, dvs. tidpunkten för upprättande av köpekontraktet (44 kap. 26 § IL). Skatten blir 22/30 av vinsten vid försäljning av en privatbostadsfastighet (45 kap. 33 § IL). Vid en kapitalförlust kan avdrag göras med 50 % av förlusten (45 kap. 33 § IL).UppskovsbeloppOm du säljer din nuvarande bostad och köper en ny kan du få uppskov med vinstskatten. Du behöver inte beskatta vinsten på en privatbostadsfastighet vid försäljningen (utan gör det vid ett senare tillfälle). Den del av vinsten som inte beskattas kallas därför uppskovsbelopp. Avdrag för uppskovsbelopp får göras om du tar upp kapitalvinst på grund av försäljning som omfattaren ursprungsbostaden och har förvärvat eller tänker förvärva en ersättningsbostad och har bosatt dig eller tänka bosätta dig i ersättningsbostaden (47 kap. 1 § IL och 47 kap. 2 § IL). Du skjuter därmed upp att betala hela eller delar av vinsten. Avdrag för ett uppskovsbelopp får inte understiga 50 000 kr (47 kap. § 6 IL). Om den beskattningsskyldige fått avdrag för uppskovsbelopp ska det återföras till beskattning nästkommande år (47 kap. 9 § IL).Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Vad innebär uttagsbeskattning?

2021-03-20 i Inkomstskatt
FRÅGA |Jag och några vänner har ett ölbryggeri, ett microbryggeri. Vi brygger öl till försäljning och säljer till dem som har serveringstillstånd.Jag undrar nu om vi får ta hem öl till oss själva för eget bruk? Vilka regler gäller i så fall för alkoholskatt?
Pearl Yeuki Ku Chiu |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!22 kap. Inkomstskattelagen (IL) behandlar frågan om uttag av tillgång ur näringsverksamheten. I näringsverksamhet gäller att uttag av tillgång medför en beskattning som är likadan med den som skulle inträtt vid en försäljning mot marknadsmässig ersättning, detta kallas för uttagsbeskattning. Syftet med uttagsbeskattningen är att en vara eller tjänst som en beskattningsbar person tar ut för privat användning ska skattemässigt behandlas på samma sätt som när en konsument köper en vara eller tjänst av samma slag.Vad innebär uttagsbeskattning? Uttagsbeskattningsbestämmelserna i 22 kap. IL gäller vid uttag av en tillgång ur näringsverksamhet. För juridiska personer betyder det alla tillgångar omfattas. För fysiska personer som bedriver enskild näringsverksamhet omfattar uttagsbeskattning de tillgångar där ersättningen för en avyttring tas upp som inkomst av näringsverksamhet. Av 15 kap. IL framgår den grundläggande bestämmelsen att till inkomst i näringsverksamhet hänförs sådana inkomster som normalt är att räkna med i verksamheten. Hit hör främst inkomster av sålda varor eller utförda tjänster. Öl är en omsättningstillgång i er verksamhet som omfattas av uttagsbeskattningsbestämmelserna. Beroende på vilket företagsform ni bedriver verksamheten i, kan olika bestämmelser anses vara tillämpliga. I 22 kap. 2 § IL föreskrivs att uttag avser att den skattskyldige tillgodogör sig en tillgång från näringsverksamheten för privat bruk. Uttags kan även ske när den skattskyldige överlåter en tillgång till ersättning som understiger marknadsvärdet utan att det är affärsmässigt motiverat, 22 kap. 3 § IL. Det är värt att notera att med den skattskyldige avses den som bedriver verksamheten, dvs. t.ex. enskild näringsidkare eller ett aktiebolag. Om det har skett ett uttag, ska detta behandlas som om en avyttring skett mot ersättning motsvarande marknadsvärdet, 22 kap. 7 § IL. Detta innebär att det uppstår en beskattningsbar intäkt i er verksamhet som motsvarar det pris som ni skulle ha fått om tillgången bjudits ut på marknaden vid vanlig försäljning. Är ni skattskyldiga till mervärdesskatt kan även uttagsbeskattning för mervärdesskatt aktualiseras, 2 kap. 1 § IL. Precis som vid en normal försäljning ska utgående mervärdesskatt redovisas i sitt egna system. Den intäkt som inkomstbeskattas blir däremot marknadsvärdet exklusive mervärdesskatt. I 8 § lagen om alkoholskatt uppges vilka som är skattskyldiga för alkoholskatt. Bland annat är den som yrkesmässigt tillverkar skattepliktiga varor utanför ett skatteupplag eller som annars i Sverige tillverkar mellanklassprodukter eller etylalkohol skattepliktig. Bestämmelser om beräkning av alkoholskatten återfinns i 2-4 §§ lagen om alkoholskatt. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,