Gåva från förälder till barn

2021-02-26 i Gåvoskatt
FRÅGA |Min man och jag äger ett hus som vi kommer att sälja. Huset har stigit i värde sen det köptes för snart 8 år sedan. Vinsten måste självklart beskattas. Men en del av försäljningsintäkten tänkte vi ge till våra två barn som förskott på arv eller som gåva, vilket som är mest förmånligt. Måste de då betala skatt igen på dessa belopp som ju faktiskt redan är beskattat en gång vid husförsäljningen ? Det blir ju skatt på skatt??Måste vi upprätta ett gåvobrev eller annat dokument som talar om var pengarna kommer ifrån?
Victoria Ikegami Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du och din man har koll på hur realisationsvinsten för er fastighet fungerar, men att ni nu undrar om pengarna som ni avser att ge bort till era barn kommer behöva beskattas. Svaret på din fråga regleras i inkomstskattelagen (IL).Ända sedan 2004 så har Sverige avskaffat den tidigare gällande gåvo- och arvsskatten. Denna innebar att gåvor såsom arv skulle beskattas. Eftersom detta förhållande inte längre gäller så är alltså arv såsom gåvor skattefria i Sverige (8 kap. 2 § IL). Ett viktigt tillägg är att gåvor från en förälder till ett barn tenderar att betraktas som ett förskott på arv vid förälderns bortgång. Detta skulle kunna komplicera situationen ifall ett barn fick en penninggåva men inte den andra.I er situation så verkar det däremot som att ni avser att ge barnen en lika stor mängd av försäljningsintäkten – då lär inte en problematisk situation uppstå om att den andra skulle ha fått ett större arv än den andra. Ovanpå detta så innebär avskaffandet av gåvo- och arvsskatten att oavsett om penninggåvan bedöms vara en gåva eller ett förskott på arv juridiskt sett, så kommer pengarna inte beskattas. Utöver detta så finns det inga formkrav för en gåva. Att en gåva saknar formkrav innebär att en gåva inte behöver skrivas ned i ett gåvobrev för att anses vara giltig. Jag skulle nog anse att en överföring av pengarna som en gåva skulle vara enklast i ert fall då det enligt svensk rätt inte finns något särskilt formkrav för att gåvan ska anses vara giltig. Däremot så finns det en möjlighet att upprätta ett gåvobrev för att se till att få bevis på gåvans existens och därmed dess giltighet. I det fallet då skattemyndigheten skulle undra var pengarna kommer ifrån så skulle då gåvobrevet kunna användas som ett bevis på gåvans existens. På detta sätt så kan ni försäkra er om att barnen inte riskerar att behöva skatta på pengarna ifall skattemyndigheten skulle anse att det inte har förelegat en giltig gåva.Om ni känner att det skulle vara behövligt med ett gåvobrev av denna orsak och att ni behöver hjälp med att upprätta detta så kan ni gärna kontakta oss på vår avtalstjänst.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Ska RUT-avdraget då gå på dödsboet eller på mig?

2021-02-26 i Avdrag
FRÅGA |Hej! Min mamma har gått bort och jag är ensam arvtagare. Hon hade en villa som dödsboet har sålt och vad jag förstår så kan villan inte övergå i köparens ägo förrän dödsbolagfarten är klart. I skrivande stund är bouppteckningen klar.Vad jag förstår så ska jag göra en deklaration över själva husförsäljningen. Jag kommer behöva köpa in tjänster för städning och flyttning av hennes bohag. Ska RUT-avdraget då gå på dödsboet eller på mig? Känner viss förvirring kring vad som ska "belasta" mig respektive dödsboet.Tack för hjälpen
Orysia Sich |Hej och tack att du vänder dig till Lawline med din fråga! Dödsbo har möjlighet att få RUT-avdrag endast om arbetena har utförts före dödsfallet (67 kap. 11 tredje stycke inkomstskattelagen). I detta fall kommer hushållsarbetet utföras efter dödsfallet. Därför kommer dödsboet inte ha rätt att få Rut-avdrag för hushållsarbeten.Du kan inte heller beviljas något RUT-avdrag för städningstjänster i din mammas villa som har redan sålts (se även Skatteverkets webbsida).Hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Med vänliga hälsningar,

Kan jag dra av kostnader för juridisk hjälp i min deklaration?

2021-02-25 i Avdrag
FRÅGA |Kan jag dra av juristkostnader( 170000skr) i deklarationen??
Suana Tafic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I vissa situationer kan det finnas möjligheter att dra av kostnader för juridisk hjälp men det som då krävs är att det var en nödvändig kostnad för att förvärva eller bibehålla en inkomst (enl. 12 kap 1 § inkomstskattelagen). Om dina juridiska kostnader är privata gäller dock ej det som jag anfört ovan, utan istället kommer dessa juridiska kostnaderna att falla in under levnadskostnader i 9 kap 2 § inkomstskattelagen, och kan då som en konsekvens inte dras av i din deklaration.Har du ytterligare frågor är du välkommen tillbaka till oss!Allt gott,

När är man obegränsat skatteskyldig?

2021-02-23 i Inkomstskatt
FRÅGA |Jag planerar att lämna Sverige för gott inom det kommande året och planerar att resa runt i världen på obestämd tid innan jag slår mig ner någonstans. Det ställer mig i en något luddig situation skatterättsligt. Då jag inte har några direkta kopplingar till Sverige (bostad, familj, arbete, företag), och i stort sett alla mina pengar har flyttats till bankkonton i utlandet, har jag svårt att se att jag skulle vara obegränsat skatteskyldig efter att jag skriver ut mig. Men då jag inte heller kommer vara bosatt i något land en längre tid innebär det också att jag inte kommer ha någon skatterättslig hemvist i utlandet heller (baserat på den generella 183 dagarsregeln). Så min fråga är då, måste man ha en skatterättslig hemvist någonstans för att inte anses obegränsat skatteskyldig enligt svensk lag?
Oscar Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till lawline!Jag förstår din fråga som att du vill veta om du kommer vara skatteskyldig i Sverige under din jorden-runt resa. Jag kommer i mitt besvarande använda mig av Inkomstskattelagen (IL).Vad säger lagen? - Förutsättningar för att vara obegränsat skatteskyldig i Sverige återfinner vi i 3 kap 3 § IL.Där anges att personer som:1: Är bosatta i Sverige2: Stadigvarande vistandes i Sverige3: Den som har väsentlig anknytning till Sverige och har varit bosatt i Sverige. I och med att du inte kommer vistas eller längre bo i Sverige så är det punkt nr 3, väsentlig anknytning till Sverige och tidigare varit bosatt som kan vara av intresse. Vid bedömning om väsentlig anknytning ska man utgå från 3 kap 7 § IL. Där stipuleras följande, som är av intresse för bedömningen:-Om man har bostad som funkar som åretruntboende.-Om man har sin familj i Sverige.-Innehar ekonomiska tillgångar som ger väsentligt inflyttande över näringsverksamhet. -Fastighet i Sverige. För att presumtionen ska anses bruten måste man visa att ingen av omständigheterna i 3 kap 7 § IL föreligger eller är att anse som relevant. Då kan man argumentera för att obegränsad skatteskyldighet inte inträder genom att de inte finns väsentlig anknytning då du inte verkar ha någon anknytning till Sverige i princip.Vad gäller för dig – Nu när du flyttar utomlands och ska bo året runt så måste du antigen vara bosatt, stadigvarande vistande eller ha nära anknytning till landet. Något krav på att du måste ha en hemvist i en annan stat uppställs inte. Du behöver alltså inte flytta till ett annat land för att undvika att bli obegränsat inkomstbeskattad.

Betalar jag skatt på det jag förvärvar genom bodelning?

2021-02-26 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej! Har skild från min man och vi ska dela upp våra tillgångar. Min man har ett aktiebolag och har investerat i aktier genom företaget och i o med det har jag rätt till 50% av dessa. Kan han flytta över 50% till mig som privat person utan att behöva skatta? Inget äktenskapsförord finns.
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag hänvisa till inkomstskattelagen (IL).Förvärv genom bodelning är skattefrittI Sverige gäller att förvärv genom bland annat bodelning är skattefritt (8 kap. 2 § IL). Detta innebär att överföringen av aktierna från din före detta make till dig, som sker genom bodelning, inte ska beskattas. Däremot kommer framtida transaktioner gällande aktierna vara skattepliktiga. Detta gäller till exempel om du får utdelning på aktierna, eller om du säljer dem (42 kap. 1 § IL).Om din före detta makes aktiebolag är ett fåmansföretag (ett onoterat bolag där fyra eller färre delägare tillsammans äger minst 50% av aktierna, 56 kap. 2 § IL) finns det särskilda regler för bland annat hur stor del av vinster och utdelningar som ska beskattas. Om du undrar något kring reglerna gällande fåmansföretag är du självklart välkommen att ställa en ny fråga!Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Fråga om det krävs kvitto för att få skatteavdrag för förbättringsutgifter

2021-02-25 i Avdrag
FRÅGA |Hej!Jag och min Sambo har sålt en bostadsrätt. Vi har målat om hela lägenheten samt installerat tvättmaskin bytt inredning i badrummet.Vi saknar ni kvitton på bland annat badrumsinredning och målning. Byggvaruhuset har inte kunnat hjälpa oss med inredningskvittp och målerifirman har gått i konkurs.Ska vi ändå försöka med avdrag i deklarationen och använda före och efter - bilder om Skatteverket frågar? Vad är det för risker om vi inte kan få fram kvitton eller transaktioner? Nekas man bara eller kan man åka på böter eller liknande för oriktiga uppgifter?
Runa Hansson Bandelin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om skatt regleras i inkomstskattelagen (IL).Vid försäljning av en bostadsrätt finns möjlighet att göra avdrag på skatten för vissa förbättringsutgifter. Det finns dels avdrag för grundförbättringar (ex. nybyggnad eller ändrad planlösning) och dels avdrag för reparation och underhåll (bytt ut något som redan fanns i bostaden eller renoverat utan att ändra planlösningen). Typ av förbättringsutgift är avgörande för att ta fram ett korrekt avdrag.TvättmaskinenOm det inte fanns en tvättmaskin i bostaden före renoveringen är tvättmaskinen en sådan grundförbättring som du får göra avdrag för hela utgiften (45 kap. 11 § IL). Det finns ingen tidsbegränsning här.Bytt inredning i badrummet/målningDenna typ av renovering omfattas av reparation och underhåll (45 kap. 12 § IL). Om du har bytt ut något som redan fanns i bostaden eller renoverat utan att ändra planlösningen kan du få avdrag för en del av utgiften. Här gäller att avdrag endast beviljas för sådan renovering som har skett under samma år som bostaden säljs, eller något av de fem föregående åren. För att få avdrag krävs även att åtgärden medfört att fastigheten är i bättre skick vid försäljningen än när ägaren själv köpte bostaden. Det är ej tillåtet att göra avdrag för inköp av verktyg, ex. penslar.Du måste ha renoverat för minst 5000 kr per år för att vara berättigad avdrag (45 kap. 11 § IL).Du kan begära avdrag även om du saknar kvittoKvitto är inte ett krav utan ett bevismedel. Om du ej har kvitto/faktura från renoveringen kan du istället uppvisa andra dokument som visar på omfattningen och tidpunkten för renoveringen. Enligt Skatteverket kan du använda dig av följande:- foton och ritningar- kontoutdrag eller lånehandlingar- bygglovshandlingar- fastighetsdeklaration- prisstatistikMed vänlig hälsning,

Fråga om skattskyldighet i Sverige vid utomlandsflytt

2021-02-23 i SKATTERÄTT
FRÅGA |10 årsregeln satt till 0 år!Om man vill sänka reavinstbeskattning på sina aktier (börs) och därför flyttar till ett land där 10 års regeln är satt till 0 år och man vid utflyttningen är begränsat skatteskyldig. När kan man teoretiskt flytta tillbaka till Sverige utan risk för skatteproblem från skatteverket? Vilka länder är mest fördelaktiga för detta?
Runa Hansson Bandelin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor om skatt regleras i inkomstskattelagen (IL).Inom juridiken skiljer vi på obegränsat respektive begränsat skattskyldiga i Sverige. Nedan ska jag redogöra för skillnaden mellan dessa.Obegränsat skattskyldigDen som är obegränsat skattskyldig i Sverige är skattskyldig för alla inkomster i Sverige och från utlandet (3 kap. 8 § IL). Huvudregeln är att en svensk medborgare är obegränsat skattskyldig i Sverige. Man är vidare obegränsat skattskyldig i Sverige om man (1) är bosatt i Sverige, (2) om man stadigvarande vistas i Sverige eller (3) om man har en väsentlig anknytning till Sverige (3 kap. 3 § IL).Om du skulle flytta till ett annat land kommer du inte längre vara bosatt i Sverige och du kommer inte heller stadigvarande vistas i Sverige. Frågan blir därmed om du ändå kommer att ha en väsentlig anknytning till Sverige så att du fortsatt är obegränsat skattskyldig i landet.Väsentlig anknytning till SverigeEn person som tidigare varit bosatt i Sverige ska anses vara obegränsat skattskyldig i Sverige om hen har en väsentlig anknytning hit (3 kap. 3 § IL). Den som aldrig varit obegränsat skattskyldig i Sverige kan inte under några förhållanden anses ha en väsentlig anknytning till Sverige.Väsentlig anknytning infördes för att motverka skenbosättning utomlands. Omständigheter som ska beaktas vid bedömningen om någon har en väsentlig anknytning till Sverige är följande:- om personen är svensk medborgare- hur länge personen har varit bosatt i Sverige- om personen inte varaktigt är bosatt på en viss utländsk ort- om personen har vistats utomlands för studier eller av hälsoskäl- om personen har en bostad i Sverige som är inrättad för åretruntbruk- om personen har sin familj i Sverige- om personen bedriver näringsverksamhet i Sverige- om personen är ekonomiskt engagerad här genom att inneha tillgångar som, direkt eller indirekt, ger ett väsentligt inflytande i näringsverksamheten här- om personen har en fastighet här- liknande förhållanden.(3 kap. 7 § IL).Det ska göras en samlad bedömning av samtliga omständigheter i det enskilda fallet. De anknytningsfaktorer som väger extra tungt enligt praxis är bostad, familj och ekonomiskt engagemang. Det kan räcka att en an anknytningspunkterna föreligger för att en person ska anses ha en väsentlig anknytning till Sverige.FemårsregelnEn särskild bevisbörderegel gäller vid tillämpning av bestämmelsen om väsentlig anknytning (3 kap. 7 § andra stycket IL). Den som flyttar från Sverige måste under de första fem åren från utflytt visa att hen inte har en väsentlig anknytning till Sverige. Efter fem år övergår bevisbördan på Skatteverket som då måste visa att du har en sådan väsentlig anknytning till landet för att du ska vara obegränsat skattskyldig i Sverige.Begränsat skattskyldigAlla som inte är obegränsat skattskyldiga är begränsat skattskyldiga (3 kap. 17 § IL). De som är begränsat skattskyldiga är skattskyldiga för vissa inkomster (3 kap. 18 § IL).SammanfattningsvisOm du bosätter dig utomlands blir frågan om du har en väsentlig anknytning till Sverige, om du har det kommer du fortsatt att vara obegränsat skattskyldig i Sverige. En helhetsbedömning måste göras i varje enskilt fall. För att ha en fortsatt väsentlig anknytning till Sverige kvävs att du tidigare varit obegränsat skattskyldig i Sverige. Om du är begränsat skattskyldig och flyttar utomlands kommer din skattskyldighet till Sverige att upphöra.Med vänlig hälsning,

Beskattning då två personer ska byta delar av fastigheter med varandra

2021-02-21 i Fastighetsskatt
FRÅGA |Hejsan!Vi har två fastigheter som nyligen avstyckats och fått ägande 50/50. Vi vill dock att den ena ska ägas 100% av en person och den andra 100% av den andre personen. Fastighet A:Byggnad på ofri grund, ägd 100% av min Mamma. Den ska kvarstå så, är separat taxerad. Tomten ägs:50% min Mamma50% min KusinTaxeringsvärde 846 tsek. Uppskattat marknadsvärde 450 tsek.Mamma ska bli 100% ägare till Fastighet A (dvs tomten). Fastighet B:Byggnad + tomtmark. Fastigheten ägs :50% min Mamma50% min KusinTaxeringsvärde 1.612 tsek, Uppskattat marknadsvärde 2.800 tsek.Min Kusin ska bli 100% ägare till Fastighet B. Kan vi göra så att Mammas del i Fastighet B ges som gåva till min Kusin samtidigt som Mamma köper ut min Kusin till taxeringsvärdet på Fastighet A? Räknas gåvan på Fastighet B som korrekt för det fall Fastighet A säljs till taxeringsvärdet (som i det här fallet är högre marknadsvärdet)? Finns det nåt bättre sätt att göra detta ur skattesynpunkt?
Elise Sohlberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Beskattning om din mamma ger sin del av fastighet B i gåva:Din fråga regleras i Inkomstskattelagen [IL]. Gåvor är skattefria enligt 8 kap. 2 § IL. För att det ska räknas som en gåva krävs att det är frivilligt, att det finns en gåvoavsikt och att det sker en förmögenhetsöverföring från givaren till mottagaren. För att det ska vara en gåva krävs det även att mottagaren inte ger givaren något i utbyte för gåvan. I sådana fall räknas det som köp. Om din mamma ger sin del av fastighet B i gåva till din kusin och köper din kusins del av fastighet A kommer överföringen från din mamma till din kusin alltså ses som gåva och inte beskattas. Beskattning om din mamma köper din kusins del av fastighet A:Av praxis har framkommit att vid försäljning av fastigheter så är det taxeringsvärdet som avgör om överlåtelsen ska räknas som gåva eller köp. Vad ni skulle ha fått för fastigheten på den öppna bostadsmarknaden spelar alltså ingen roll i det avseendet. Om priset ni väljer att sälja fastigheten för understiger taxeringsvärdet kommer överlåtelsen räknas som en gåva. Om priset är lika med eller överstiger taxeringsvärdet kommer överlåtelsen räknas som en försäljning. Om din mamma köper din kusins del av fastigheten till taxeringsvärdet kommer överlåtelsen av fastigheten räknas som en vanlig försäljning och man kommer att beräkna skatten som vanligt på det överskott din kusin får vid försäljningen.Det första steget när man ska beräkna kapitalvinstskatt är att utröna vad kapitalvinsten är. Kapitalvinsten är det belopp som din kusin ska skatta på vid försäljning av fastigheten. Den beräknas genom att ersättningen för fastigheten ska minskas med utgifterna för försäljningen och omkostnadsbeloppet enligt 44 kap. 13 § IL. Vad som avses med omkostnadsbeloppet framgår av 44 kap. 14 § IL. Där står det att omkostnadsbeloppet innefattar anskaffningsutgiften och eventuella förbättringskostnader. För fastigheter som används som privat bostad ska endast 22/30-delar av kapitalvinsten ska tas upp och beskattas (45 kap. 33 § IL). Skattesatsen ligger på 30 % enligt 65 kap. 7 § IL.Om din mamma köper din kusins del av fastighet A kommer alltså din kusin behöva betala skatt för vinsten han eller hon gör vid försäljningen. Att tänka på vid gåvor av fastighet:Följden av att man får någonting i gåva är att man inträder i den förra ägarens skattemässiga situation (44 kap. 21 § IL). Det innebär att din kusin, om han eller hon får din mammas del av fastigheten i gåva, kommer beskattas vid en eventuell framtida försäljning av fastigheten på samma sätt som din mamma hade gjort. Beskattningen sker dock inte när din kusin får fastigheten, utan först om och när din kusin säljer den (44 kap. 26 § IL).En annan sak att ta hänsyn till när man skänker en fastighet är stämpelskatten. Det är en skatt man betalar vid bland annat köp och byte av fastighet. Vid gåva av fastighet betalar man endast stämpelskatt om man utger någon typ av ersättning för gåvan eller exempelvis tar över de tidigare ägarnas skuld i fastigheten, och värdet på den ersättningen överstiger 85 % av fastighetens värde (5 § Lag om stämpelskatt).Sammanfattning och handlingsplan:Sammanfattningsvis är det fullt möjligt att göra så som du beskrivit i frågan, att din mamma ger sin del av fastighet B till din kusin i gåva och köper sin del av fastighet A från din kusin till taxeringsvärde. De skattemässiga konsekvenserna av ett sådant arrangemang är att gåvan inte beskattas över huvud taget medan din kusin behöver betala skatt på vinsten han eller hon gör från försäljningen av sin del av fastighet A. Huruvida det finns ett mer fördelaktigt arrangemang rent skattemässigt är svårt att avgöra då jag inte vet vad er målsättning är. Om din mamma och din kusin skulle byta fastigheter rent av, alltså att de ger sina delar i gåva till varandra kommer detta skattemässigt att ses som köp och försäljning av delarna. Har du fler frågor eller vill ha ytterligare hjälp med ditt ärende är du självklart varmt välkommen att höra av dig på nytt genom någon av våra tjänster! Jag rekommenderar dock att du, om du har ytterligare frågor, kontaktar Skatteverket för att få hjälp med din beskattning. Nummer till Skatteupplysningen och övriga kontaktalternativ hittar du på Skatteverkets hemsida.Då du har beställt telefonuppföljning kommer jag ringa upp dig imorgon, måndag den 22 februari klockan 10:00. Om den föreslagna tiden inte fungerar för din del är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post innan dess på elise.sohlberg@lawline.se. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,