Skattemässiga konsekvenser vid gåva av fastighet

2018-10-03 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Hej!Vill ge bort mitt hus till min dotter. Huset är belånat så jag vill att lånet följer med.Taxvärdet är 2170000 vad skulle det bli för pengamässiga konsekvenser.
Rebecca Lundmark |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer i mitt svar utgå från att du funderar över vilka skattemässiga konsekvenser gåvan av fastigheten får. När någon övertar ett lån vid en överlåtelse av en fastighet är detta detsamma som att mottagaren erlägger ersättning för överlåtelsen. Om lånet är mindre än fastighetens marknadsvärde innebär detta att överlåtelsen får blandat fång, dvs en del av överlåtelsen blir en gåva och en del av överlåtelsen blir ett köp. För att klarlägga de skattemässiga konsekvenserna måste vi därför fastställa om överlåtelsen är en gåva eller ett köp. HuvudsaklighetsprincipenNär det gäller överlåtelser av fastigheter finns det en princip som kallas för huvudsaklighetsprincipen (RÅ 81 1:29). Detta innebär att en överlåtelse som helhet ses som antingen köp eller gåva. Om ersättningen som erläggs är under fastighetens taxeringsvärde betraktas överlåtelsen vara en gåva medan det ses som ett köp om ersättningen för fastigheten överstiger fastighetens taxeringsvärde. I ditt fall avgör alltså lånets storlek i förhållande till taxeringsvärdet på fastigheten om det ska ses som en gåva eller ett köp.Om gåvaVad överlåtelsen betraktas som får sedan påverkan på skatten. En benetik överlåtelse, en gåva, ska som huvudregel inte beskattas av givaren utan mottagaren tar istället över den givarens skattesituation enligt kontinuitetsprincipen (44 kap. 21 § inkomstskattelagen). Detta innebär att mottagaren av gåvan kommer överta givarens anskaffningsvärde för fastigheten. Om mottagaren säljer fastigheten kommer alltså givarens anskaffningsvärde användas vid beräkning av kapitalvinsten. På så sätt skjuter man på beskattningen från givaren till mottagaren eftersom givaren undgår att betala kapitalskatt och istället får mottagaren göra det vid en eventuell försäljning.Om köpOm överlåtelsen ska betraktas vara en gåva, kommer alltså ingen beskattning ske för givaren, eftersom ingen kapitalvinst skett. Om överlåtelsen däremot ska betraktas vara ett köp, kommer den ersättning (i ditt fall lånet) som ges för fastigheten användas för att beräkna kapitalvinsten som överlåtaren i sådant fall kommer skatta på. Beskattning för kapitalvinst vid avyttring av fastighet är 30 % av 22/30 av kapitalvinsten (45 kap. 33 §, 65 kap. 7 § inkomstskattelagen).StämpelskattUtöver eventuell vinstskatt för givaren måste stämpelskatt betalas av mottagaren om den ersättning som erläggs för överlåtelsen av fastigheten (i ditt fall lånet) är mer än 85 % av taxeringsvärdet (5, 9 §§ stämpelskattelagen). Stämpelskatten är 1,5 % av köpeskillingen (8 § stämpelskattelagen).Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Hur mycket ska jag betala i skatt om jag säljer en fastighet?

2018-09-27 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Om jag säljer en fastighet och får exepelvis 1.000000 över när alla lån är betalda.Hur mycket får jag betala i skatt?
Emma Frost |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Efter att ha sålt en fastighet med vinst måste du betala skatt. Hur mycket skatt det blir beror på vilken slags fastighet du sålt och hur stor vinst har du gjort. Jag antar att du funderar på att sälja en privatbostadsfastighet. Skatten ska betalas på 22/30 av vinsten. Skattesatsen är 30 %. Detta innebär att 22 % av den totala vinsten ska betalas i skatt. Så om du får en vinst på 1'000'000 kronor ska du betala 22 % i skatt, det vill säga 220'000 kronor. Du kan läsa mer på skatteverkets hemsida här. Hoppas du fick svar på din fråga!

Vilka förbättringar av en fastighet får man göra avdrag för vid försäljning?

2018-09-02 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Hejsan, jag är mitt uppe i en bodelning med en fastighet involverad där det gjorts omfattande renoveringar under senaste fem åren sedan huset köptes. Därför undrar jag om samtliga förbättringar ska göras avdrag för eller bara de grundförbättrande...Den latenta skatten är ju för att kompensera vid en kommande försäljning och då den sker i framtiden kommer flera förbättringar inte vara avdragsgilla vid den tidspinktenTacksam för svar
Therese Axén |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid försäljning av en fastighet så beskattas vinsten som man får ut enligt följandeFörsäljningspriset - försäljningsutgifter (exempelvis mäklarkostnad)- anskaffningsvärde och lagfartskostnad m.m.- förbättringsutgifter (exempelvis kostnader för att måla, bygga ut fastigheten m.fl.)+ återföring av uppskov= vinst eller förlust (se 44 kap 13-14 §§ och 45 kap Inkomstskattelagen, IL). De förbättringar du talar om det vill säga så kallade förbättringsutgifter kan alltså precis som du säger under vissa förutsättningar dras av. Med förbättringskostnad avses antingen ny-, till- och ombyggnad (45 kap 11 § IL) eller förbättrande reparationer och underhåll som har utförts under de senaste 5 åren (45 kap 12 § IL). De kostnader som är för ny-, till- och ombyggnad har ingen femårsgräns. Däremot har andra förbättringar det, vilket betyder att det spelar roll när du säljer fastigheten. Om du exempelvis säljer fastigheten och förbättringar gjorts de senaste sex åren och framåt, så är det inte att ses som en förbättringsutgift och dras inte av (se 45 kap 12 § 2 st IL). För fler frågor är du välkommen att ringa vår telefonrådgivning på 08-533 300 04mvh

Vem ska betala skatt vid försäljning av fastighet?

2018-08-26 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Vid min mors bortgång löste jag ut min bror från hennes fastighet 2016 och fick därmed en latent skatteskuld.Är nu i stånd att göra en överlåtelse till min son på samma fastighet. Skall jag betala min skatteskuld eller förs den över till sonen om han säljer fastigheten?
Linn Gerhardsson |Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline! Betalning av skatt vid överlåtelse av fastighet regleras i inkomstskattelagen, nedan förkortat IL. Med överlåtelse kan förstås både försäljning och gåva. FörsäljningOm du väljer att sälja fastigheten till din son blir du skyldig att betala skatt på den eventuella vinst du gör, 42 kap. 1 § IL. Den effektiva skatten blir 22 % av vinsten, 45 kap. 33 § IL, 65 kap. 7 § IL.GåvaOm du däremot väljer att ge fastigheten till din son i form av gåva kommer du inte att betala någon skatt. I denna situation tillämpas den så kallade kontinuitetsprincipen. Den innebär att din son, så som förvärvare, inträder i din skattemässiga situation, 44 kap. 21 § IL. Din son kommer då att betala skatt om han i sin tur säljer fastigheten.Inom skatterätten klassificeras en överlåtelse som en gåva om ersättningen för fastigheten understiger fastighetens taxeringsvärde och det finns en gåvoavsikt hos givaren (detta kallas för huvudsaklighetsprincipen). När det gäller transaktioner mellan familjemedlemmar presumeras en gåvoavsikt föreligga. Hoppas att du fick svar på din fråga annars är du varmt välkommen att ställa en ny!

Beskattning av ärvd fastighet

2018-09-28 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Bor i eget hus värt ca 1.500.000. Har ett bostadslån på ca 400.000. Om jag dör nu får mina barn skatta för en vinst beräknad på 1.100.000. Kommer de att beskattas för hela värdet på 1.500.000 om jag löser lånet nu.I så fall är det inte någon fördel att lösa in lånet nu.
Lovisa Lundqvist |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!Svaret på din fråga finner vi i Inkomstskattelagen (IL).BeskattningenVid arv träder man in i den tidigare ägarens skattemässiga situation enligt 44 kap. 21§ IL. Tidigare hade Sverige arvsskatt men den avskaffades för över 10 år sedan. Den skatt som kommer betalas på huset är vinstskatt när fastigheten säljs. Vinstskatten beräknas utifrån fastighetens anskaffningsvärde (vad huset köptes för) och vad fastigheten säljs för. Anskaffningsvärdet + förbättringskostnader som du eller dina barn haft för huset samt eventuella mäklarkostnader ska dras av från försäljningspriset, då får ni fram vilken vinst som ska beskattas (44 kap. 13-14§§ IL).Vid försäljning av privatbostadsfastigheter räcker det med att 22/30 av kapitalvinsten tas upp till beskattning enligt 45 kap. 33§ IL. Vinst på kapitalvinster beskattas enligt huvudregeln med 30% enligt 65 kap. 7§ IL.- Exempel: - Vinsten är 1 100 000 kr. - 22/30 av 1 100 000 kr = ca 806 667 kr → 30% av 806 667 = ca 242 000 krResultat: Är vinsten 1 100 000 kr, och det inte finns några andra avgifter/kostnader som ska tas med i beräkningen, så blir skatten ca 242 000 kr.LånetSjälva lånet har ingen betydelse för beskattningen, oavsett om lånet löses nu eller efter din bortgång så blir beskattningen densamma.Hoppas jag gett svar på din fråga. Är det några oklarheter eller fler frågor du har är du välkommen att skriva till oss igen!Vänliga hälsningar,

Hur beräknas vinstskatten om jag fått en fastighet i gåva?

2018-09-18 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Om jag erhållit en fastighet som gåva med vederlag så undrar jag vad som händer när jag säljer fastigheten några år senare? Hur beräknas min vinstskatt? Vad blir mitt ingångsvärde på fastigheten? Är ingångsvärdet mitt vederlag eller det ursprungliga ingångsvärdet som min mamma hade en gång i tiden när hon köpte fastigheten?
Simon Wikström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När en fastighet säljs med överskott uppkommer en kapitalvinst. Av betydelse för kapitalvinstbeskattningen är om du förvärvat fastigheten genom en gåva eller ett köp. Till att börja med kommer jag därför att redogöra för hur man skattemässigt skiljer mellan en gåva och ett köp. Därefter kommer jag att beskriva hur beskattningen av kapitalvinster beräknas.Av din fråga framgår det däremot inte om du använder fastigheten för privat bruk eller om den är del av en näringsverksamhet. I mitt svar kommer jag däremot att utgå ifrån att det rör sig om en privatbostadsfastighet.Gåva eller köp?Trots att ni betecknat överlåtelsen som en gåva kan Skatteverket komma att göra en annan bedömning. Det saknar alltså betydelse om ni själva betecknat överlåtelsen som en gåva.En överlåtelse mot ersättning, men där ersättningen inte uppgår till marknadsvärdet, brukar kallas för blandat fång. Vid såna överlåtelser gäller den s k huvudsaklighetsprincipen. Skattemässigt räknas överlåtelsen som en gåva om ersättningen understiger fastighetens taxeringsvärde det år då fastigheten överlåts. Beräkning av kapitalvinstFörsäljning av fastigheter räknas till inkomstslaget kapital. En kapitalvinst är skillnaden mellan ersättningen vid försäljning och omkostnadsbeloppet:K = |ersättning| — |omkostnadsbelopp|Omkostnadsbeloppet utgörs i sin tur av anskaffningsutgiften tillsammans med eventuella förbättringsutgifter. O = |anskaffningsutgift| + |förbättringsutgift|När det rör sig om benefika överlåtelser, t ex gåvor, gäller kontinuitetsprincipen. Principen innebär att gåvomottagaren övertar den tidigare ägarens anskaffningsutgift. Vid en försäljning kommer anskaffningsutgiften därför att motsvara den ersättning din mamma lämnade för fastigheten.KapitalbeskattningDu som privatperson har rätt att göra en så kallad kvotering innan kapitalvinsten tas upp till beskattning. Kvoteringen innebär att endast 22/30 av kapitalvinsten tas upp till beskattning. Om försäljningen resulterar i en kapitalvinst på 100 000 kr är alltså 73 333 kr skattepliktigt. Kapitalvinsten kommer sedan att beskattas i inkomstlaget kapital med en statlig kapitalskatt på 30 %. Med vänlig hälsning,

Huvudsaklighetsprincipen vid fastighetsförsäljning under taxeringsvärdet.

2018-08-28 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Att köpa en villa under taxeringsvärdeTaxeringsvärdet är 665000 och vi kan köpa den för ca 300000 hur blir det med skatter för köpare och säljare eller behöver man inte betala skatt.
Martin Rosén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om beskattning vid avyttringar av fastigheter regleras i inkomstskattelagen (IL). Först och främst kan det konstateras att vinster/förluster på fastigheter tas upp i inkomstslaget kapital, 41 kap. 1-2 §§ samt 42 kap. 1 § IL. Vidare så beräknas en kapitalvinst utefter 44 kap. 13 § IL på så vis att skillnaden mellan; - Ersättningen för det avyttrade tillgången minskat med utgifterna för avyttringen, och - Omkostnadsbeloppet (framgår av 44 kap. 14 §, anskaffningsutgifter + förbättringsutgifter).När det gäller ert fall så behöver dock hänsyn inte tas till de vanliga beräkningsgrunderna då detta inte är att klassificera som en avyttring enligt 44 kap. 3 § IL. När det gäller överlåtelser av fastigheter så skiljer det sig jämfört med t.ex. aktier, och här tas hänsyn till något som kallas för huvudsaklighetsprincipen. Det innebär med enklare ord att antingen betraktas något som gåva eller som en försäljning. I ett vägledande rättsfall, RÅ81 1:29, stadgades det nämligen att om överlåtelsen understiger taxeringsvärdet så är det att anse som gåva. Vidare så finns det ingen gåvoskatt i Sverige, däremot inträder ni istället gåvogivarens skattemässiga ställning, 44 kap. 21 § IL. Detta sker i enlighet med kontinuitetsprincipen vilket innebär att den dagen ni ska avyttra fastigheten så beräknas ert omkostnadsbelopp utefter vad gåvogivaren betalade. Avslutningsvis så kan det konstateras att så länge en fastighet köps för ett lägre belopp än taxeringsvärdet är det att betrakta som en gåva. Detta medför ingen beskattning för säljaren, men köparen inträder i den tidigare ägarens skattemässiga ställning – vilket får effekt först när köparen säljer fastigheten vidare. Hoppas du fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

I vilket land är jag skatteskyldig för försäljning av bostad?

2018-08-06 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Hej, jag är i född och uppvuxen på Åland, men flyttade till Sverige för 40 år sedan, nu ska mina kusiner och jag sälja morföräldrarna och farföräldrarnas hus på Åland. Hur blir det med skatten för min räkning, ska jag betala den i Finland eller Sverige. Jag deklarerar inte i Finland, så gissar att den ska betalas i Sverige dit pengarna kommer, men är osäker. Vet inte hur och vart jag vänder mig med frågan, så glad att jag hittade er på nätet. Hur många procent är skatten?Med vänlig hälsning.
Ellen Hägerström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag utgår i mitt svar ifrån att det handlar om försäljning av en privatbostad. Regler för beskattning vid försäljning av fastigheter hittar du i Inkomstskattelagen. Eftersom du bor i Sverige är du obegränsat skatteskyldig enligt 3 kap. 3 § IL. Detta innebär att du är skyldig att betala skatt i Sverige för alla dina inkomster, både de som kommer från Sverige men också de som kommer från utlandet enligt 3 kap. 8 § IL. Försäljning av fastighet räknas som avyttring av tillgång och kommer därför att skattas i inkomstslaget kapital vilket i huvudsak regleras i 44 kap. IL. Skatteprocenten på kapitalinkomster är 30 procent. Vissa bestämmelser är specifika vad gäller avyttring eller försäljning av fastigheter och regleras i 45 kap. IL. Enligt 33 § gäller att 22/30 delar av vinsten vid försäljningen av en privatbostad ska tas upp till beskattning. Detta innebär att du inte kommer att vara skatteskyldig för hela intäkten av försäljningen av huset, utan endast för den delen som understiger 22/30 delar. Handlar det istället om en kapitalförlust har du rätt att dra av 50 procent vid beskattningstillfället. Vänligen,