Skattesats vid avyttring av bostadsrätt

2019-07-18 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Fick bostadsrätt lägenhet av min farmor och mor för 1,380 000. Är det 22 % skatt som gäller på vinsten, Ska flytta utomlands! Mvh Fredric!
Henrik Witt-Strömer |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras av inkomstskattelagen (IL).Gåvor är inte skattepliktiga, så du behöver inte betala skatt för mottagandet av bostadsrätten (8 kap 2 § inkomstskattelagen). Skatteskyldigheten kan däremot uppkomma när du själv en dag avyttrar bostadsrätten. Skatten är då, precis som du är inne på, något förenklat 22 % av vinsten, d v s försäljningspriset subtraherat med vad din farmor och mor köpte bostadsrätten för (45 kap 33 § inkomstskattelagen).Vänligen

Vad gäller när privatperson säljer bostadsrätt till underpris till en annan privatperson?

2019-07-10 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Hej,Om min mor ska sälja sin bostadsrätt till mig, har ni nämt att det måste göras till marknadsvärde.Det stod dock i en annan artikel att Skatteverket bedömer underpris endast om priset understiger taxeringsvärdet. Stämmer det? Hur får man koll på taxeringsvärdet av en bostadsrätt?Tack,
Linn Lindelöf |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Din fråga är av förmögenhetsrättslig och skatterättslig karaktär och regleras av allmänna rättsprinciper samt i inkomstskattelagen (IL).SammanfattningFör att något ska vara en gåva krävs gåvoavsikt, frivillighet och en förmögenhetsöverföring. När en bostadsrätt, som är lös egendom, överlåts till underpris används delningsprincipen och transaktionen delas upp i en "gåvodel" och en "försäljningsdel". På "försäljningsdelen" utgår kapitalskatt om man gjort en kapitalvinst. Taxeringsvärden avser fastigheter och inte bostadsrätter, därför kan man inte få reda på taxeringsvärdet för en bostadsrätt. Allmänna gåvokriterierJuridiskt sett ställs det upp tre kriterier för att något ska definieras som gåva. Dessa är att det ska ske en förmögenhetsöverföring, denna ska vara frivillig och det ska finnas en gåvoavsikt. När det är en gåva från en förälder till ett barn presumeras att det finns en gåvoavsikt. Delningsprincipen gäller för lös egendomTill skillnad från villor etc. utgör inte bostadsrätter fast egendom, detta räknas istället som lös egendom och därför gäller något som heter delningsprincipen. Delningsprincipen innebär att en transaktion delas upp i en "gåvodel" och en "försäljningsdel". Skulle man betala underpris för bostadsrätten kommer alltså en viss procentandel ses som gåva och den andra som ett köp. Vad spelar det för roll om det är gåva eller köp?När man säljer egendom och gör kapitalvinst kommer man att beskattas på denna vinsten (41 kap. 1 §, 1 kap. 6 § och 65 kap. 7 § IL). Den delen av transaktionen som utgör försäljning kommer alltså beskattas. "Gåvodelen" är däremot skattefri (8 kap. 2 § IL). Fast egendomDet du nämner i din fråga låter mer som något som gäller för fast egendom. Eftersom detta handlar om lös egendom är det helt andra principer och regler som styr vilket gör att svaret blir helt annorlunda. Angående taxeringsvärdeTaxeringsvärde är ett värde som bestäms för en hel fastighet och inte för en bostadsrätt. Det går därför inte att ta reda på vad taxeringsvärdet för en bostadsrätt är. Om du vill läsa mer om taxeringsvärde hänvisar jag till Skatteverkets hemsida där det finns bra information, den hittar du här. Hoppas detta var till hjälp för dig!

Vad är skatten på ärvd fastighet?

2019-06-20 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Hej! Svärmor har gått bort och lämnat efter sig en fastighet som en dotter och mina två söner( i sin avlidne fars ställe) har ärvt! Hur räknas arvsskatt om Dottern ersätter mina söner för deras del? Hur räknas den delen ut? Om huset sedan säljs hur blir skatten då!
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Förvärv genom bland annat arv är i Sverige skattefritt (8 kap. 2 § inkomstskattelagen, IL). Bestämmelsen innebär att det inte finns någon skatt på arv. Däremot kan arv aktualiseras den dag fastigheten säljs.Om barnen erhållit en fastighet genom arv gäller den s.k. kontinuitetsprincipen, innebärande att de träder i den tidigare ägarens skattemässiga situation (44 kap. 21 § IL). Det innebär att när barnen ska sälja fastigheten kommer de att skatta precis som den ursprungliga ägaren hade gjort vid försäljning. För att räkna ut hur mycket skatt som ska betalas vid en försäljning måste kapitalvinsten beräknas. Kapitalvinsten är skillnaden mellan ersättningen (dvs. det fastigheten säljs för) minskat med utgifterna för avyttringen (t.ex. mäklarkostnader) och omkostnadsbeloppet (44 kap. 13 § IL). Omkostnadsbeloppet för fastigheter är anskaffningsutgiften (vad fastigheten ursprungligen köptes för) ökade med förbättringsutgifter (44 kap. 14 § IL). Skatten på kapitalvinster är 30 % (65 kap. 7 § IL). När det handlar om försäljning av privatbostadsfastigheter görs en kvotering och endast 22/30 tas upp till beskattning (45 kap. 33 § första stycket IL). I praktiken innebär det en effektiv skatt om 22 % på kapitalvinsten.I fallet du beskriver innebär det att om dottern ska köpa ut sönerna får det göras en beräkning av vad kapitalvinsten beräknas bli och den latenta skatteskulden. Det vill säg om hon ska köpa ut de andra två får man (för det fall att man inte kommer överens om annat) komma fram till ett marknadspris och dra av omkostnadsbeloppet (se ovan). Det mest rättvisa är ju att de som blir utköpta betalar skatten till henne nu, den dag hon säljer fastigheten kommer hon nämligen att beskattas med 22% av kapitalvinsten.Vänligen,

Uppskovsbelopp som kontantinsats

2019-06-18 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Hej!Ca 1997 flyttade jag in hos min sambo i hans bostadsrätt. 2003 köpte vi hus. Han använde en del av vinsten på sin bostadsrätt till hela kontantinsatsen på huset. Nu har vi separerat och sålt huset. Vi stod som ägare 1/2 var, så pengarna delades 50/50. Hur gör vi med faktumet att han stod för kontantinsatsen? Ska jag betala hälften av den rakt av? Eller efter avdrag för reavinstskatt? Och nu var han ju tvungen att betala uppskovet från lägenheten. Ska jag betala för det med? Vi har inget avtal, så rent krasst kan jag ju strunta i hans utgifter, men jag vill inte vara en sk-tstövel. Vill göra det som är rätt.
Stephanie Fjeldseth |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utifrån den information som du har lämnat i din fråga tolkar jag det som att din sambo endast använde en del av sin vinst från bostadsrätten till er kontantinsats. Den summa som användes till er kontantinsats utgår jag från därför är din sambos avdrag för slutligt uppskov på vinstbeskattningen.Vid avdrag för slutligt uppskov, gäller att avdraget ska återföras till beskattning vid försäljningen av bostaden enligt 47 kap 11 § 1 stycket inkomstskattelagen (IL). Din sambo ska precis som du nämner ta upp uppskovsbeloppet till beskattning vid försäljningen. Eftersom uppskovsbeloppet täckte kontantinsatsen vid förvärvet av er bostad, ska du inte betala både halva uppskovsbeloppet och halva kontantinsatsen. Istället kan du betala hälften av uppskovsbeloppet och hälften av erlagd betalning av schablonintäkten. Schablonintäkt är den skatt som tas ut för att medge avdrag om slutligt uppskov. Schablonintäkten motsvarar 1.67 procent av de uppskovsbelopp som finns vid kalenderårets ingång. På Skatteverkets hemsida kan du läsa mer om beräkning av uppskov och schablonintäkt.För att dela upp den kostnad som din sambo haft för att täcka kontantinsatsen rekommenderar jag dig därför att du betalar halva uppskovsbeloppet som din sambo återför till beskattning vid försäljningen av er bostad. Vidare bör du erlägga hälften av den totala schablonintäkten som han har betalat per år. Hoppas du fick svar på din fråga! Vänliga hälsningar,

Kapitalvinstbeskattning vid samägande

2019-07-16 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Jag och min bror har fått en gåva som är 1/3 vardera av pappas villa. För detta så skrev vi en revers på 990 000kr vardera (motsvarade 71,5% av taxeringsvärdet av 1/3). Vi gjorde detta för att jag och min bror skulle kunna ta lån för att renovera och bygga ut villan för en försäljning.Nu vid försäljning av villan så vill vår pappa hävda att vi ska betala skatten jämnt fördelat och att han ska ha hela reversen skattat och klar från oss.Själv tycker jag att reversen ska räknas som en vinst av honom på försäljningen och att han ska betala skatten på den summan och inte jag och min bror.Vi har inte skrivit in något om detta i reversen. De formuleringar vi har är:"Undertecknad skuld om 990 000kr skall regleras fortlöpande genom avräkning mot erlagda kostnader vilka uppstått i samband med tillbyggnaden.Om den gemensamt ägda fastigheten överlåtes och därmed ägarförhållandena förändras, betalas återstoden av skulden till fullo inom 3 månader från den dag förändringen skedde."Vad är korrekt rent juridiskt vem som ska skatta på reversens summa?
Evelina Lövgren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Samäganderättens grunderDin far har överlåtit 1/3 av fastigheten vardera till dig och din bror. Det innebär att fastigheten ägs av tre delägare och på detta rättsförhållande är samäganderättslagen tillämplig. Vid ett samägande är tanken att delägarna ska dela på samtliga kostnader som uppstår på grund av samägandet, så länge inget annat avtalats.KapitalvinstskattRegler om beskattning vid avyttring av en fastighet finns i 44 samt 45 kap. inkomstskattelagen (IL). När en fastighet avyttras, det vill säga säljs, ska ägarna beskattas på kapitalvinsten. Kapitalvinsten utgörs av skillnaden mellan ersättning för den avyttrade fastigheten och omkostnadsbeloppet, se 44 kap. 13-14 §§ IL. Kapitalvinsten beräknas således enligt följande:Ersättning för den avyttrade fastigheten – försäljningskostnad – omkostnadsbelopp (anskaffningskostnad + förbättringsutgifter + förbättrande reparationer och underhåll) = Kapitalvinst/kapitalförlustUtgångspunkten är att varje delägare beskattar för sin andel av kapitalvinsten. Om samtliga andelar avyttras samtidigt kommer alla delägare ta upp sin del av kapitalvinsten som intäkt i sin deklaration, jfr 42 kap. 1 § IL. Varje enskild delägare kommer således göra en egen beräkning om vilken kapitalvinst denne haft, i enlighet med uträkningen ovan. Omkostnadsbelopp vid gåvaOm fastigheten förvärvats genom gåva träder förvärvaren in i gåvogivarens skattemässiga position och det är således gåvogivarens omkostnadsbelopp som kommer att användas vid uträkningen av eventuell kapitalvinst. I detta hänseende kan framhållas att en gåva är en benefik rättshandling som inte kräver motprestation. Om ett skuldebrev upprättats i samband med gåvoöverlåtelsen kan förvärvet ses som ett köp och inte gåva. Den skatterättsliga konsekvensen av att det ses som ett köp blir följaktligen att skuldebrevets summa läggs till grund för anskaffningsvärdet, istället för gåvogivarens anskaffningsvärde.Delägares förbättringsutgifter Du nämner i din fråga att du och din bror genomfört reparationer och renoveringar av fastigheten. Utgifter för sådana åtgärder kan dras av vid kapitalvinstberäkningen om de rör ny- och tillbyggnad, förbättrande reparation och underhåll samt om det skett inom 6 år, se vidare 45 kap. 11- 12 §§ IL. Sådana förbättringskostnader kan fördelas mellan delägare efter deras delägarandel i fastigheten. Delägarna kan också fördela kostnaderna efter annan grund, exempelvis kan en delägare ha rätt att dra av 100 % av förbättringsutgiften om denne kan bevisa att den stått för förbättringsutgifterna men inte kompenserats av de andra delägarna. Svar på din frågaVid en fastighetsförsäljning ska beskattning ske när fastigheten avyttrats, det vill säga efter en försäljning. Varje delägare ska då deklarera eventuell vinst (eller förlust) med utgångspunkt i sin andel och beskattas därefter. För din del innebär det att du, din bror och din far ska deklarera en eventuell vinst när fastigheten sålts, eftersom ni alla är delägare i fastigheten. Det belopp som återstår i reversen är alltså inte föremål för beskattning, men kan eventuellt få betydelse för storleken av omkostnadsbeloppet när ni beräknar kapitalvinsten, se vidare nedan.Vad gäller anskaffningsvärdet torde du och din bror anses förvärvat fastigheten genom gåva, eftersom reversen understiger taxeringsvärdet. Anskaffningsvärdet blir således detsamma som er fars. Vad gäller förbättringsutgifter anger du i din fråga att det är du och din bror som stått för reparationerna, vilket innebär att ni kan ha rätt att dra av utgifterna för dessa arbeten. I praktiken verkar det dock vara er far som betalat dessa (i och med att reversen avräknats motsvarande de utgifter ni haft för arbetet). I sådant fall kan dessa utgifter dras av i er fars kapitalvinstberäkning, något som i sådant fall minskar hans beskattningsbara grund.Avslutningsvis kan nämnas att det till följd av den ursprungliga reversens utformning inte krävs att en ny revers upprättas på det återstående beloppet. Du och din bror är alltså inte bundna av att utge 990 000 kr för det fall en ny revers på det slutliga beloppet inte upprättas. Hoppas du fick svar på din fråga. Du har även valt telefonuppföljning till din fråga och jag har kontaktat dig på mail med förslag på tid. Återkom gärna till mig så snart du kan om du behöver boka om tiden.Med vänlig hälsning,

Vilken skattesats gäller vid försäljning av bostad?

2019-06-24 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Skatt vid försäljning av bostadsrätt.Vi är tre syskon som ärvt efter vår far. I dödsboet ingår hans bostadsrätt som han bodde ensam i, och som nu står tom. Vi har inte bott i den. Ingen av oss önskar bo i den, så vi kommer att sälja bostadsrätten. Vår far flyttade in i lägenheten för 20 år sedan, och det har inte gjorts något underhållsarbete i lägenheten, och han har inte haft andra utgifter än att betala månadsavgiften. Far betalde 500 000 kr för lägenheten, och den har idag ett försäljningsvärde på ca. 2 mkr.Fråga är då hur mycket skatt vi måste betala på vinsten vid försäljning? Jag har hört siffrorna 22 % och 30 %.Fråga: Hur många procent av vinsten vid en försäljning måste betalas i skatt?
Sofie Falk |Hej! Och tack att du vänder dig till lawline med din fråga.Din fråga rör vilka skattemässiga konsekvenser en försäljning av din pappas bostad skulle innebära. Tillämplig lag är inkomstskattelagen (IL) som du hittar här. När man förvärvat en fastighet genom benefika överlåtelser (arv, gåva etc) utlöser det i sig inte kapitalvinstbeskattning. I stället tillämpar man kontunitetsprincipen som innebär att den nya ägaren, vid senare kapitalvinstberäkning använder sig av givarens/arvlåtarens anskaffningsutgifter. Förvärvaren inträder alltså i den tidigare ägarens skattemässiga situation (se 44 kap. 21 § IL). I vinstberäkningen kommer ni således använda er av er fars anskaffningsutgift (500 000). Det framkommer också att han inte har haft några utgifter för förbättringsutgifter, vilket ni annars också hade tagit hänsyn till i kapitalberäkningen. Skattemässiga konsekvenserna: Det framkommer av din fråga att ni ska sälja bostaden. När det gäller privat bostadsrätter ska 22/30 delar tas upp till beskattning, se 46 kap. 18 § IL. Fastigheter är kapital, och skattesatsen för privatpersoner på kapital är 30 % (65 kap. 7 § IL). Sammanfattningsvis: 22/30 delar av vinsten är skattepliktig och skattesatsen i ditt fall är 30 %. Hoppas du fick svar på din fråga!

Vad blir anskaffningsvärdet för fastighet jag fått i gåva?

2019-06-20 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Hej,Jag kommer att få ett hus i gåva av min pappa (köper hans hus för 84% av taxeringsvärdet). Han köpte huset för 5 år sedan för 5 000 000. När jag väl bestämmer mig för att sälja huset, vilket blir mitt anskaffningsvärde?En till fråga är hur gåvan påverkar det framtida arvet mellan mig och min bror i framtiden? Tack på förhand!
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Om du erhållit en fastighet i gåva gäller den s.k. kontinuitetsprincipen, innebärande att du träder i den tidigare ägarens skattemässiga situation (44 kap. 21 § inkomstskattelagen, IL). Det innebär att när du ska sälja fastigheten kommer du att skatta precis som din pappa hade gjort om han hade sålt den. För att räkna ut hur mycket skatt du ska betala måste kapitalvinsten beräknas. Kapitalvinsten är skillnaden mellan ersättningen (dvs. det du säljer fastigheten för) minskat med utgifterna för avyttringen (t.ex. mäklarkostnader) och omkostnadsbeloppet (44 kap. 13 § IL). Omkostnadsbeloppet för fastigheter är anskaffningsutgiften (vad fastigheten köptes av din pappa för) ökade med förbättringsutgifter (44 kap. 14 § IL). Skatten på kapitalvinster är 30 % (65 kap. 7 § IL). När det handlar om försäljning av privatbostadsfastigheter görs en kvotering och endast 22/30 tas upp till beskattning (45 kap. 33 § första stycket IL). I praktiken innebär det en effektiv skatt om 22 % på kapitalvinsten.I ditt fall innebär det att anskaffningsutgiften för dig är vad din pappa betalde för fastigheten när han köpte den, dvs. 5 miljoner kronor. I fråga om arv är utgångspunkten att allt en bröstarvinge (dvs. arvlåtarens barn) har mottagit under arvlåtarens livstid utgör förskott på arv, om inte annat framkommer i t.ex. ett gåvobrev. Det innebär att om inte din pappa skriver i gåvobrev att gåvan inte ska utgöra förskott på arv, är gåvan ett förskott som ska medräknas i arvsfördelningen när din pappa går bort.Vänligen,

Deklarera fastighet (bebyggd och obebyggd tomt) när uppgift om inköpspris saknas?

2019-05-29 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Vi är 4 delägare till ett fritidshus (numera klassat som fritidshus, tidigare klassat som jordbruksfastighet ) fastigheten har gått i arv i släkten sedan 1792. Fastigheten har bytt beteckning ett antal gånger genom bland annat skiften. Vi skall nu sälja denna fastighet/fastigheter. Fastigheten består av två delar en del som är klassad som tomt med byggnad och en del som är klassad som obebyggd tomt. Nu undrar jag hur försäljningen skall beskattas dels med anledning av att vi saknar uppgifter om inköpskostnader samt med anledning av att det egentligen är två olika objekt som säljs, Tomt med byggnad och obebyggd tomt?
Malin Gustavsson |Hej och tack för att du valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga!Deklaration och beskattning: tomt med byggnad och obebyggd tomtEn fastighetsförsäljning ska deklareras året efter att köpekontraktet skrivits på. Vilken blankett försäljningen ska redovisas på beror på om den är en privatbostadsfastighet, näringsfastighet eller både och. Jag uppfattar att det här rör sig om en fastighet, men att den består av två olika delar. Den del som är tomt med byggnad är en privatbostadsfastighet under förutsättning att den större delen av byggnaden används som permanent boende eller fritidshus av er ägare eller era närstående (om övervägande del hyrs ut är det istället en näringsfastighet). Beroende på om ni är närstående till varandra kan bedömningen bli olika för er. Om exempelvis ingen av er nyttjar fritidshuset men en av delägarna hyr ut det till sin närstående, vilken inte är närstående till övriga delägare, så kommer denna del av fastigheten vara privatbostadsfastighet för en av delägarna och näringsfastighet för övriga.Den del som är obebyggd tomtmark utgör en privatbostadsfastighet om det vid försäljningstillfället finns en avsikt att bygga en privatbostad på den (permanent eller fritidshus). Du kan läsa mer om hur avsikten bedöms på Skatteverkets hemsida. Om det inte finns avsikt att bebygga tomtmaken utgör den istället näringsfastighet.Även om det rör sig om en fastighet kan fallet alltså vara så att den vid inkomstbeskattningen delas upp i två delar. Den del som är privatbostadsfastighet ska redovisas på blankett K5 och skatten är här 30 % på 22/30 av vinsten (i praktiken 22 %). Den del som är näringsfastighet ska redovisas på blankett K7 och skatten är här 30 % på 9/10 av vinsten (i praktiken 27 %). (45 kap. 33 § och 65 kap. 7 § inkomstskattelagen) Vid en försäljning ska alla fyra delägare deklarera för sin andel av fastigheten. Om ni har några frågor kring hur blanketterna ska fyllas i, om ni saknar någon uppgift eller kring beskattningen i övrigt så brukar Skatteverket kunna vara hjälpsamma.Beräkning av vinst: inköpspriset?Skatten beräknas utifrån den vinst som gjorts på fastigheten. När man tar över en fastighet genom arv har man ju själv inte något inköpspris och får därför ta över den tidigare ägarens inköpspris. Vinsten beräknas sedan som försäljningspriset minus inköpspriset. Därutöver finns möjlighet att göra justeringar för exempelvis mäklararvode och förbättringsutgifter. Exakt vilka justeringar som kan eller ska göras framgår på blanketterna samt av information på Skatteverkets hemsida. (se också 45 kap. 11–33 § inkomstskattelagen)För fastigheter som förvärvats föra år 1952 anses inköpspriset vara 150 % av fastighetens taxeringsvärde 1952. Uppgifter om detta kan du beställa från Riksarkivet. De uppgifter du behöver för detta är fastighetsbeteckning (helst dåvarande), dåvarande ägare samt kommun och församling där fastigheten ligger. (45 kap. 28 § inkomstskattelagen)Hoppas du känner att du fått svar på dina frågor. Om något känns oklart i djungeln av alla skatterättsliga regler och blanketter så är du välkommen att höra av dig till mig på malin.gustavsson@lawline.se så reder vi ut eventuella frågetecken.Vänliga hälsningar,