Hur gör man när man vill överlåta en del av en fastighet som gåva till någon?

2021-04-22 i Fastighet
FRÅGA |Hej Min sambo ska ge mej halva landstället som en gåva till mej? Vad behöver vi göra? finns inga lån på fastigheten.
Maja Fagerholm |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill ha reda på hur man överlåter en del av en fastighet som gåva till någon. Regler som avser fast egendom finns i Jordabalken (JB). GåvobrevNär man ger bort en fastighet, eller en del av en sådan, måste man upprätta ett s.k. gåvobrev. Gåvobrevet visar att en gåva har givits samt vilka villkor som är förenade med överlåtelsen. För att gåvobrevet ska vara giltigt krävs det att handlingen är skriftlig och undertecknad av både gåvogivare och gåvotagare. Det ska framgå vilken fastighet, samt hur stor del av den, som ska ges som gåva (en överlåtelseförklaring) (se 4 kap 1 § JB och 4 kap 29 § JB). Om gåvan ska vara förenad med villkor så måste det också framgå. Det kan exempelvis handla om att gåvan ska vara mottagarens enskilda egendom och således inte omfattas av en framtida bodelning. Lagfart När ett gåvobrev har upprättats ansöker man om lagfart hos lantmäteriet. Ansökan om lagfart ska göras inom tre månader från det att gåvobrevet upprättats (20 kap 1-2 §§ JB). För att lagfarten ska beviljas så krävs det att gåvobrevet är bevittnat av två personer (20 kap 7 § JB). Sammanfattning Du och din sambo måste alltså upprätta ett gåvobrev för att gåvan juridiskt sett ska vara giltig. Om ni behöver hjälp med detta kan ni ta hjälp av en jurist. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Är det ok att importera piratkopior som privatperson?

2021-03-30 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej, köpte lite kläder av en kille online som verkade vara äkta, nu har dom fastnat i tullen och jag börjar bli orolig, kan jag åka på något om det skulle vara piratkopior?
Maja Fagerholm |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill veta huruvida du som privatperson lagligt kan köpa piratkopior från utlandet. Det är ok att köpa och importera piratkopierade kläder under förutsättning att det sker för privat bruk. Om tullen däremot skulle misstänka att du tänker använda dig av varorna i kommersiellt syfte kan en domstolsprocess inledas mot dig. Den som importerar piratkopior i syfta att sälja dem vidare kan göra sig skyldig till varumärkesintrång och riskerar därmed att få betala böter eller sitta i fängelse i högst två år (8 kap 1 § Varumärkeslagen). Så länge du har för avsikt att enbart använda kläderna för privat bruk har du inget att oroa dig för. Tullen kan tänkas reagera om det handlar om en större mängd importerade piratkopior. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

När kan arbetstagaren säga upp en anställd på grund av personliga skäl?

2021-03-30 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej ! är arbetsgivare åt en anställd, men jag har tyvärr tappat mitt förtroende för henne efter dokumenterade falska uttalanden och hon har varit sjukskriven men dock fått avslag , de timmar hon ska jobba kommer hon inte. hon har inte för avsikt att följa vår policy i företaget. Jag har bett henne att fundera om hon verkligen ska jobba med detta jobb, där service är a o Vill påpeka att jag inte har något avtal med någon facklig organisation. Det har varit enormt jobbigt för de andra anställda då deras schema och planering går i stöpet var och varannan dag.Kan jag säga upp henne på grund av personliga själ ?
Maja Fagerholm |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Den aktuella lagen är Lagen om anställningsskydd (1982:80) (LAS). Saklig grund För att säga upp någon krävs saklig grund enligt 7 § LAS. Saklig grund för uppsägning kan finnas både vid arbetsbrist och vid personliga skäl. Vid personliga skäl gör man en bedömning av arbetstagarens lämplighet att utföra arbetet och enstaka fall av misskötsamhet kan i regel inte utgöra saklig grund för uppsägning. Personliga skäl är kopplade till medarbetaren som person. Det kan handla om exempelvis illojalitet, arbetsvägran och svårigheter att samarbeta. Vidare ska man ta hänsyn till vilka arbetsuppgifter personer har, vad denna har för förtroendeställning och vilket ansvar personen har i sin anställning. Arbetsgivaren måste först försöka lösa problemet på annat sätt innan denne vidtar en uppsägning. Arbetstagaren ska få en möjlighet att ändra sitt beteende så att det stämmer överens med de krav som finns på arbetsplatsen. Tvåmånadersregeln Arbetsgivaren får inte grunda uppsägningen på omständigheter denne känt till i mer än två månader. Dock finns det inget hinder för att sådana omständigheter tillsammans med nya omständigheter läggs till grund för uppsägningen (7 § 4 st LAS). Omplaceringsskyldigheten Ett ytterligare krav som ställs på arbetsgivaren är att denne måste undersöka möjligheterna att omplacera den anställde (7 § 2 st LAS). Omplaceringsskyldigheten är mindre när uppsägningen beror på personliga skäl. Vidare är omplaceringsskyldigheten mer omfattande för ett större företag. I ett mindre företag med få anställda är omplaceringsskyldigheten relativt liten. Varsel Minst två veckor innan arbetstagaren ska sägas upp måste denne varslas enligt 30 § LAS. Om arbetstagaren är medlem i en fackförening måste även fackföreningen varslas minst två veckor i förväg. Som arbetsgivare måste man respektera arbetstagarens och fackföreningens rätt till överläggning och dessutom invänta den eventuella överläggningen innan en uppsägning kan vidtas. Sammanfattningsvis I ditt fall verkar det handla om ett fåtal händelser av misskötsamhet. Du nämner inte hur länge beteendet har pågått eller hur många gånger den anställde misskött sig. Saklig grund för uppsägning föreligger om personen missköter sig upprepade gånger. Vad personen har för ställning inom företaget samt vilket förtroende denne har kan också få betydelse. Ju högre befattning desto högre krav på lojalitet kan exempelvis ställas. I första hand måste du prata med din anställde och försöka lösa problemet utan att vidta en uppsägning. Anställningsskyddet är mycket stark och finns till för att en arbetstagare inte ska råka ut för oskäliga uppsägningar. Det är även viktigt att du tar hänsyn till tvåmånadersregeln och regeln om varsel. Jag kan inte på rak arm uttrycka mig om hur dina chanser ser ut för att säga upp personen i nuläget men om misskötsamheten fortsätter finns möjligheten att säga upp den anställde i framtiden. Viktigt att komma ihåg är dock att du bär bevisbördan för att den anställde misskött sitt arbete och inte följt företagets policy. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Kan man neka en person anställning på grund av att denne är aktiv i ett politiskt parti?

2021-03-14 i Övrigt
FRÅGA |Hej!Kan jag enbart på grund av att jag är aktiv i ett politiskt parti nekas en anställning hos en arbetsgivare?Arbetet har inget med min politiska åskådning att göra.Jag sökte jobb hos en privat arbetsgivare inom byggbranschen men chefen sade till mig under anställningsintervjun att han inte tyckte om mig eller mina åsikter som företrädare för det politiska partiet och avsåg att inte anställa mig på grund av detta.Detta trots att jag hade uppenbara kvalifikationer för själva jobbet.Kan han verkligen göra så? Jag anser att det strider mot grundlagen och europakonventionen.
Maja Fagerholm |Hej!Tack för att för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill ha reda på huruvida en privat arbetsgivare kan neka en person anställning pga aktiv i ett politiskt parti. Som utgångspunkt får arbetsgivare fritt välja vem och när någon ska anställas. Detta kallas för att arbetsgivaren har en fri anställningsrätt. Det finns dock begränsningar vad gäller den fria anställningsrätten. Dessa begränsar kan sägas vara delvis olika beroende på sektor. Inom offentlig sektor är begränsningarna mer omfattande än inom den privata sektorn. Diskrimineringslagen (2008:567) (DL) begränsar den fria anställningsrätten på så vis att den utgör ett förbud mot att diskriminera och gäller för alla arbetsgivare oavsett sektor. Lagen är tvingande vilket innebär att det inte går att göra några avvikelser eller undantag från den. För att kunna hävda diskriminering krävs att arbetsgivarens beslut att neka din anställning beror på antingen, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, ålder, funktionsnedsättning eller sexuell läggning (1 kap 5 § DL). "Politisk uppfattning" är en del av diskrimineringsgrunderna enligt EKMR (se art. 14). I Regeringsformen (1975:152) finns dock inte ett diskrimineringsskydd som inkluderar grunden "politisk uppfattning". När det gäller statliga tjänster måste arbetsgivaren dock utgå från sakliga grunder vid anställning (12 kap 5 § RF). Inom det privaträttsliga området måste det vara acceptabelt att särbehandla personer som själva motarbetar ens egna försök att påverka samhället med sin egna politiska åsikt. Sammanfattningsvis har arbetsgivaren rätt att neka dig anställning. Du omfattas inte av de diskrimineringsgrunder som framkommer av DL och arbetsgivaren har rätt att fritt anställa vem denne vill. Kravet på saklighet och opartiskhet är ett krav inom offentlig sektor vilket innebär att dina kvalifikationer får större betydelse när du söker jobb hos en offentlig arbetsgivare. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Vad kan man göra som privatperson om man har köpt en vara från tradera men den uteblir?

2021-04-14 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Jag har köpt en vara på Tradera auktion jag har betalat varan men säljaren skickar inte varan, vad göra ?Jag har mailat några gånger och personen påstår att han ska skicka men inget händer.Det är inte ett företag utan privat person.
Maja Fagerholm |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill ha reda på vilka åtgärder en köpare kan vidta när denne köpt en vara, av en privatperson, vars leverans uteblivit. Den aktuella lagen är Köplagen (KöpL). Lagen är tillämplig då en privatperson köper eller säljer lösöre (bl.a. varor) till en annan privatperson (1 § KöpL).Enligt 23 § KöpL har du rätt att kräva att säljaren skickar varan till dig i enlighet med er överenskommelse om det inte föreligger hinder som omöjliggör fullgörelse av köpet eller som förutsätter alltför stora uppoffringar från säljarens sida. Om säljaren inte fullgör sin del av avtalet har du rätt att häva köpet i enlighet med 25 § KöpL. Avtalsbrottet måste då vara av väsentlig betydelse för dig som köpare och säljaren måste ha insett eller borde ha insett detta. Detta kan antas i och med säljaren inte skickar varan till dig. Du har ju intresse av att få varan skickad i och med att du betalat för den. Om du vidare har lidit skada på grunda av säljarens dröjsmål att skicka varan kan du kräva skadestånd enligt 27 § KöpL. Detta förutsätter dock att dröjsmålet inte beror på hinder utanför säljarens kontroll. För att kräva skadestånd måste du väcka talan i domstol och du kommer således behöva bevisa att du inte fått varan. Du som köpare kan sammanfattningsvis i detta fall vidta en rad olika åtgärder. I och med att du redan haft kontakt med säljaren kan du som nästa steg häva köpet och eventuellt väcka talan om skadestånd i domstol.Hoppas du fick svar på diin fråga!Med vänlig hälsning,

Vem får titulera sig som "Lord"?

2021-03-30 i Alla Frågor
FRÅGA |Får man i Sverige på identitetshandling titulera sig som "Lord" ... innan sitt tilltalsnamn?
Maja Fagerholm |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Man kan förvärva titeln lord på följande tre sätt: 1. Ärva namnet genom giftemål. 2. Genom att äga land i Skottland. 3. Monarken utnämner personen till en lord efter nominering av premiärministern. Det går alltså inte att hur som helst titulera sig som "Lord". Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Kan man få tillbaka sin handpenning från ett bolag som gått i konkurs?

2021-03-24 i Fordringar
FRÅGA |Vi hade bokat en fest för juni 2020 men pga Corona blev det inte av. Nu är resturangen inte verksam längre och jag har ännu inte fått tillbaka våran handpenning på 10000kr. Hur kan jag gå till väg?
Maja Fagerholm |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! De aktuella lagarna är Konkurslagen (1987:672) (KonkL) och Förmånsrättslagen (1970:979) (FRL). KonkurslagenJag tolkar det som att restaurangen har gått i konkurs. När ett bolag försätts i konkurs skapas ett konkursbo. Detta konkursbo ska samla alla tillgångar i bolaget och försöka betala de skulder som finns (1 kap 1 § KonkL). Handpenningen som du har gentemot restaurangen är en fordran gentemot konkursboet. Ofta finns det många fordringar mot bolaget och av den anledningen finns det bestämmelser som reglerar i vilken ordning dessa ska få betalt. FörmånsrättslagenMed stor sannolikhet kategoriseras din fordran som en oprioriterad fordran (4 § FRL). Alla fordringar som inte har förmånssätt har lika rätt till betalning. Detta innebär att du inte är garanterad tillbaka dina pengar. Du kommer få betalt i den mån det blir pengar över efter det att fordringarna med förmånsrätt fått betalt (18 § FRL).SammanfattningChansen att du få tillbaka pengarna är inte så stor i och med att handpenningen är en oprioriterad fordran. Du kan dock höra av dig till konkursförvaltaren för att närmare klargöra hur läget ligger till. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Kan en förälder neka barns umgänge med den andra föräldern när gemensam vårdnad föreligger?

2021-02-22 i Barnrätt
FRÅGA |Hej! En vän och hans flickvän har gått ifrån varandra och har en son som är några månader gammal och dom har gemensam vårdnad om jag förstår det rätt. Hon har nu tagit sonen och dragit och låter inte pappan träffa han. Får hon göra så? Får hon neka han att vara med sin son?
Maja Fagerholm |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Den aktuella lagen är Föräldrarbalken (1949:381) (FB). Vid gemensam vårdnad har barnet rätt att umgås med båda sina föräldrar. Så länge gemensam vårdnad föreligger har den ena föräldern inte rätt att, utan den andres samtycke, ta beslut som ska fattas av föräldrarna tillsammans (6 kap 13 § FB). Mamman är skyldig att låta pappan träffa sonen och medverka till att en god kontakt upprätthålls. Både mamman och pappan har ett ansvar för att barnet umgås med båda föräldrarna (6 kap 15 § 2 st FB). Om en vårdnadstvist skulle uppstå riskerar den som inte tillåtit sitt barn att träffa den andra föräldrar att förlora tvisten då denne inte tagit sitt ansvar enligt nämnda bestämmelser. När det gäller frågor som rör barn så ska barnets bästa alltid vara i fokus (6 kap 2a § FB). Barnet har bl.a. rätt till en god och nära kontakt med båda föräldrarna och det får inte förekomma en risk för att barnet olovligen förs bort, hålls kvar eller far illa. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,