Måste jag delta i en strejk om jag inte är ansluten till något fackförbund?

2020-10-27 i Strejk och blockad
FRÅGA |Hej, jag är inte med i facket på min arbetsplats och det börjar ryktas om en eventuell strejk. Kan jag jobba som vanligt och inte bry mig om vad de fackligt anslutna gör? Jag har letat en del på nätet och jag hittar egentligen bara att en strejk berör inte mig, så jag kan jobba på som vanligt
Aras Tofek |Hej! Tack för att du vänder till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att du inte är fackligt ansluten överhuvudtaget, och alltså varken är med i en facklig organisation som har ett kollektivavtal på arbetsplatsen eller är med i en annan facklig organisation. Detta antagande gör jag då svaret kan bli annorlunda om du är med i en facklig organisation som inte har kollektivavtal på arbetsplatsen. Du som oorganiserad arbetstagare har ingen skyldighet att strejka, utan du kan välja att fortsätta arbeta som vanligt. Du har dock rätt att delta i strejken om du skulle vilja detta, en rättighet som går att härleda ur artikel 6.4 i Europeiska sociala stadgan. Skillnaden är dock att du som oorganiserad arbetstagare inte har någon rätt till konfliktersättning som många fackföreningar betalar ut till sina medlemmar under strejken. Du kan även välja att vara neutral, och då beviljas tjänstledighet. Under tjänstledigheten kommer du inte att få någon lön eller annan ersättning från din arbetsgivare. Vänliga hälsningar,

Uppsägning av bolagsavtal

2020-10-22 i Bolag
FRÅGA |Hejsan. Jag är delägare i ett Handelsbolag som jag vill lämna. Bolaget äger 1 hjullastare och 2 jordbrukstraktorer.Hur gör jag för att få betalt för min andel när de andra vägrar lösa ut mig.
Aras Tofek |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Ett bolagsavtal kan slutas på både bestämd och obestämd tid. Jag kommer därför i mitt svar att redogöra för vad som gäller i såväl det fall att ni har ett bolagsavtal som är slutet på obestämd tid och det fall att ni har ett bolagsavtal som är slutet på bestämd tid. Du har rätt att säga upp ditt bolagsavtal Om ett bolagsavtal är slutet på obestämd tid kan du säga upp avtalet när som helst. Detta framgår av 2 kap. 24 § andra stycket lagen om handelsbolag och enkla bolag. Om inget annat framgår av avtalet kommer avtalet att anses vara slutet på obestämd tid. Detsamma gäller om det framgår av avtalet att det är slutet på obestämd tid. Ett avtal är även slutet på obestämd tid om avtalet först slöts på bestämd tid, och rörelsen fortsattes bedrivas efter avtalstidens utgång. Om bolagsavtalet innehåller ett villkor om en viss uppsägningstid så gäller detta villkor. Om ni har ett bolagsavtal som är slutet på bestämd tid kan du säga upp avtalet till avtalstidens utgång. Hur kan du gå vidare om de andra delägarna vägrar att acceptera din uppsägning? Om de andra delägarna i handelsbolaget vägrar att acceptera din uppsägning kan du välja att ansöka om stämning gentemot dem i tingsrätten. Innan du tar detta beslut kan det även vara bra att kontakta någon av våra jurister, kontaktuppgifter till dem hittar du här. Vänliga hälsningar,

Hur beskattas en fastighetsförsäljning i Sverige om man är bosatt utomlands?

2020-10-08 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej! Min mamma har avlidit i Sverige och lämnat efter sig ett hus där. Jag är ensam bröstarvinge och kommer att sälja huset genom dödsboet eller efter att arvet är skiftat. Jag är dock utflyttad från Sverige och obegränsat skatteskyldig i ett annat EU land (jag har dock kvar mitt svenska medborgarskap). Är jag trots detta skyldig att betala vinstskatten i Sverige eller skall jag ta upp det till beskattning endast i mitt hemland?
Aras Tofek |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Du är skattskyldig för försäljningen av fastigheten i Sverige En person kan vara obegränsat skattskyldig i två länder samtidigt. Faktumet att du är obegränsat skattskyldig i ditt nuvarande hemland förhindrar alltså inte att du även är obegränsat skattskyldig i Sverige. Personer som har väsentlig anknytning till Sverige är att anse som obegränsat skattskyldiga, vilket framgår av 3 kap. 3 § tredje punkten inkomstskattelagen. För att avgöra ifall du har en väsentlig anknytning till Sverige anges ett antal omständigheter i 3 kap. 7 § inkomstskattelagen som ligger till grund för Skatteverkets bedömning. Faktorer som kan tala för att du har en väsentlig anknytning till Sverige är ditt svenska medborgarskap, men även ifall det skulle vara så att din familj bor i Sverige eller om du skulle ha en bostad inrättad för åretruntbruk. Om du är obegränsat skattskyldig i Sverige är du skattskyldig för alla dina inkomster från såväl Sverige som från utlandet, vilket framgår av 3 kap. 8 § inkomstskattelagen. Om du inte klassas som obegränsat skattskyldig kommer du istället att klassas som begränsat skattskyldig, vilket framgår av 3 kap. 17 § inkomstskattelagen. Även om du klassas som begränsat skattskyldig kommer du dock vara skattskyldig för fastighetsförsäljningen. Detta framgår av 3 kap. 18 § tionde punkten inkomstskattelagen, där det anges att begränsat skattskyldiga personer är skattskyldiga för försäljningar av fastigheter belägna i Sverige.Ett skatteavtal medför att du inte behöver betala skatt på fastighetsförsäljningen i båda länderna Oavsett om du klassas som begränsat eller obegränsat skattskyldig innebär försäljningen av fastigheten att du kommer att bli skattskyldig i Sverige. I det fall även ditt nuvarande hemland lägger anspråk på att beskatta fastighetsförsäljningen kommer du alltså att bli skyldig att betala skatt på försäljningen i både Sverige och ditt nuvarande hemland. Denna situation undviks dock om ditt nuvarande hemland har ett skatteavtal med Sverige. Om ett sådant avtal finns inträffar vanligtvis ett av dessa två alternativ: antingen så får du dra av det ena landets skatt i när du deklarerar i det andra landet, eller så kommer bara det ena landet att beskatta dig. På Skatteverkets hemsida kan du se vilka länder som Sverige har ingått ett skatteavtal med, och om du kommer behöva betala skatt på fastighetsförsäljningen i Sverige, ditt nuvarande hemland, eller i båda länderna. Vänliga hälsningar,

Kan man dömas till misshandel genom underlåtenhet?

2020-10-02 i Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag undrar om man kan bli dömd för underlåtenhet vid misstanke om misshandel/grov misshandel. Förutsatt att alla övriga rekvisit är uppfyllda.
Aras Tofek |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Jag tolkar din fråga som att du undrar ifall man kan dömas till ansvar för misshandel alternativt grov misshandel som man har orsakat genom underlåtenhet. Misshandel är ett brott som kan orsakas genom såväl ett aktivt handlande som genom underlåtenhet, vilket Högsta domstolen har förklarat i rättsfallet NJA 2013 s. 588 under punkt 7. För att någon ska dömas för att ha begått misshandel genom underlåtenhet krävs vidare att den misstänkte har haft en garantställning. En person som befinner sig i garantställning agerar antingen som skyddsgarant eller övervakningsgarant. En skyddsgarant agerar som beskyddare av ett visst objekt eller en viss person och ansvarar för att ingen eller inget skadar personen eller objektet. Ett exempel på detta är föräldrar som är skyddsgaranter i förhållande till sina barn. En övervakningsgarant ansvarar å andra sidan för att förhindra att ett visst objekt inte orsakar skador på andra föremål. Ett exempel på detta är en hundägare som ansvarar för att en hund inte orsakar skador på människor, hundar, eller andra föremål.Vänliga hälsningar,

Är Ligandrol och Embrosam dopingklassade?

2020-10-26 i Alla Frågor
FRÅGA |Är ligandrol och Enobosarm dopingklassade preparat?Hej, det är så att jag är inte kan hitta någon exakt information angående SARMS (Selective androgen receptor modulator) och om det är lagligt att köpa och importera dessa eller att använda dessa utanför tävlingar. Det finns många olika SARMS och jag tror att det är olika regler för olika SARMS, men jag är intresserad om LGD4033 (Ligandrol)och MK2866 (Enobosarm). Då dessa varken är testosteron eller höjer värdet på testosteron eller tillväxthormoner. De är heller inte derivat utav testosteron vad jag vet. Tack
Aras Tofek |Hej! Tack för att du vänder till Lawline med din fråga. Är Ligandrol och Enobrosam dopingklassade? Det anges inte i svensk lagstiftning vilka preparat som är dopingklassade, däremot anges i 1 § lagen om förbud mot vissa dopningsmedel. Där anges att de preparat som omfattas av lagen är syntetiska anabola steroider, testosteron och dess derivat, tillväxthormon och kemiska substanser som ökar produktion eller frigörelse av testosteron och dess derivat eller av tillväxthormon. Dessa preparat får endast innehas om ändamålet är medicinskt eller vetenskapligt, vilket framgår av 2 § lagen om förbud mot vissa dopningsmedel. Ett dopningsklassat preparat får alltså varken importeras till Sverige eller köpas här. SARMs är ett samlingsnamn för selektiva androgenreceptmodulatorer, och det finns ett antal dopingklassade preparat som går under detta namn. Även om preparaten inte är testosteron eller dess derivat kan de fortfarande klassas som dopningsmedel. Ligandrol är exempelvis med på WADAs dopinglista. Varken Ligandrol eller Enobosarm är dock med på expertgruppens förteckning över substanser som utgör dopningsmedel enligt lag om förbud mot vissa dopningsmedel, som tagits fram av Folkhälsomyndigheten. Du bör kontakta Tullverket innan du beslutar dig för att importera preparaten Du bör vara medveten om att det räcker att det finns spår av eller misstanke om dopingklassade preparat för att import och försäljning av preparaten ska vara otillåtet. Preparaten kan beslagtas och förstöras redan vid tullen om sådan misstanke finns, vilket framgår av Lag om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser. Även om preparaten inte är dopingklassade av Folkhälsomyndigheten kan de alltså fortfarande beslagtas. För att vara på den säkra sidan bör du kontakta Tullverket innan du väljer att importera något av preparaten. Vänliga hälsningar,

Vart ska en ansökan om uppehållstillstånd på grund av anknytning göras?

2020-10-18 i Migrationsrätt
FRÅGA |Min make är från Peru. Kom till Sverige 6/6 2019 på besök. Har bott tillsammans sedan dess.Vi är gifta sedan 7/8 2019. Äktenskapet är registrerat hos Svenska Skattemyndigheten och motsv peruanska myndigheter, direkt, 2019. Uppehållstånd för anknytning söktes september 2019. Avslogs och han har, den 12/10, 2020 delgetts utvisning. Vi har nu 3 veckor att överklaga, vilket vi vill.Vi vet har förstått att han skulle ha ansökt från Peru och att detta påverkat negativt, men kan ju tyvärr ej "backa bandet". Vi missförstod info. Trodde vi var tvungna att ha ha bott ihop för att kunna ansöka.Är mycket svårt för min make att återvända till Peru. Han har ej bostad, ej jobb, ingenting. Kan ej klara sig i Peru. Svårt med Corona där också.Jag behöver min make här i Sverige för hjälp och stöd p.g.a. min hälsa.Jag uppfyller bostadskravet.Grundläggande inkomstbeloppet, sammanlevande makar är 8 264 kronor. Vi utgick från Detta. Dock har beloppet räknats om till 12166 kr.Jsg är ej fullt kry. Kan ej arbeta 100 %. Tyvärr är mitt yrke ej så välbetalt.Sedan 8/10, 2020 jobbar jag 50 %. Har 50 % Sjukersättning. Arbetet ger lite mer inkomst men dock fortfarande ej tillräckligt för att uppfylla försörjningskravet.Har ansökt om Bostadstillägg hos Försäkringskassan och inväntar besked.Min fråga: Finns det NÅGON som helst chans att få igenom överklagan OM jag uppfyller försörjningskravet? KAN vi göra någonting?!Jurudisk hjälp är ju tyvärr kostnadsfråga för oss också.Tacksam för snabbt svar.
Aras Tofek |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. En person som ansöker om uppehållstillstånd ska göra denna ansökan innan personen reser till Sverige, vilket framgår av 5 kap. 18 § utlänningslagen. Detta är en väldigt starkt utgångspunkt och Migrationsverket gör sällan undantag från den. Ett antal undantag från denna utgångspunkt görs dock, men dessa tillämpas väldigt restriktivt, alltså väldigt sällan. I paragrafens femte punkt anges att om en person kan beviljas uppehållstillstånd trots att ansökan lämnats in i Sverige. Detta förutsätter dock att det står klart att personen hade beviljats uppehållstillstånd om han hade sökt från sitt hemland, och att det är orimligt att kräva att han ska behöva lämna Sverige. För att avgöra om det är orimligt att en person ska behöva lämna Sverige görs alltid en individuell prövning, men faktumet att en person saknar arbete, bostad, och att situationen i landet är allmänt orolig brukar dock inte medföra att det anses vara orimligt att personen behöver ansöka från utlandet. Chansen att få ett överklagande beviljat är alltså liten, även om du uppfyller försörjningskravet. Det är dock inte ett krav på att en person behöver resa tillbaka till sitt hemland för att ansöka om uppehållstillstånd. Din man har också rätten att söka från Perus ambassad i ett land som han har rätt att vara i, och skulle därför inte behöva åka tillbaka till Peru för att göra en ny ansökan om han har möjligheten att ansöka från ett annat land där han har rätt att vara i. Vänliga hälsningar,

Hur bör man formulera ett gåvobrev för att det inte ska röra sig om förskott på arv?

2020-10-05 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej! Jag har frågor gällande gåva av fastighet. Min mamma vill ge sitt fritidshus som gåva till min bror. Hon vill samtidigt ge mig en gåva med pengar motsvarande värdet på fritidshuset. Vi är inga fler syskon eller arvingar, och min mamma är änka. Mamma vill att dessa gåvor inte ska behöva tas upp i bouppteckning utan att vi gör upp nu. Vad behöver vi tänka på vad gäller gåvobrev? Behöver vi formulera något särskilt eftersom det blir två gåvobrev? Räcker det att vi syskon bevittnar varandras gåvobrev? Finns det några eventuella skatter vi behöver känna till?
Aras Tofek |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Det finns en presumtion som innebär att när någon lämnar en gåva till en bröstarvinge, alltså personens barn, barnbarn eller barnbarnsbarn, så räknas detta som förskott på arv och kommer därför inte att tas upp vid en framtida bouppteckning. Detta framgår av 6 kap. 1 § äktenskapsbalken. För att denna presumtion ska brytas krävs att den som lämnar gåvan, i det här fallet din mamma, tydligt måste framföra att det inte rör sig om förskott på arv. Jag kommer nedan förklara hur ni ska behandla de två olika gåvorna, och de skattemässiga konsekvenserna.Din mammas gåva till digNär någon ska ge bort pengar är det inget krav, men fortfarande en stor fördel, att ett gåvobrev upprättas. För att gåvan inte ska avräknas på arv bör din mamma i gåvobrevet ange detta på ett tydligt sätt, men det råder inget krav på att detta måste formuleras på ett visst sätt. När gåvan består av pengar behöver inte gåvobrevet bevittnas. Gåvor är dessutom skattefria, vilket framgår av 8 kap. 2 § inkomstskattelagen. Din mammas gåva till din brorNär någon ska ge bort en fastighet finns dock ett krav på att ett skriftligt gåvobrev måste upprättas, vilket framgår av 4 kap. 29 § jordabalken. I detta gåvobrev ska följande uppgifter anges:- Vem som är gåvogivare och vem som ska ta emot gåvan- Fritidshusets fastighetsbeteckning- En överlåtelseförklaring, alltså en formulering där det anges att äganderätten till fastigheten förs över från din mamma till din bror- Underskrift av både din mamma och din bror, och, - Ort och datumGåvobrevet måste dessutom vara bevittnat. Det finns förvisso ingen regel som uttryckligen förbjuder dig från att bevittna gåvobrevet, men eftersom du är anhörig till såväl gåvogivaren som gåvotagaren sänks bevisvärdet vid en eventuell tvist av att du är den som bevittnat handlingen. Gällande beskattningen är även en gåva av en fastighet skattefri. Däremot kommer din bror att hamna i din mammas skattemässiga situation vid en framtida försäljning av fritidshuset, vilket framgår av 44 kap. 21 § inkomstskattelagen och innebär att din bror vid en framtida försäljning kommer att använda sig av din mammas anskaffningsutgift.För att få till ett juridiskt bindande gåvobrev rekommenderar jag att ni använder er av vår avtalsrobot, där en färdig mall för upprättandet av ett gåvobrev finns tillgänglig.Vänliga hälsningar,

Kan man bli återbetalningsskyldig om man har använt en begagnad bil som delbetalning vid köp av en ny bil?

2020-10-01 i Köplagen
FRÅGA |Hej,Tack för en bra sida!Jag ska köpa ny bil, och firman är belägen för långt bort för mig, men då har de utkörning för en peng. Så det har jag nu tagit, och skrivit på ett digitalt kontrakt signerat med bankID, de ska även ta min bil i inbyte. Så de kommer hit med min nya bil, jag betalar och de kör iväg med min "gamla" bil.Nu till frågan.. jag har ju skrivit på kontrakt. Kan jag, om de upptäcker nå fel med bilen, när de kommit hem till sig igen, bli återbetalningsskyldig om de anser att min "gamla" bil inte är värd lika mycket som vi kom överens om vid inbytet, på grund av felet? OM de nu skulle upptäcka nå fel som jag inte märkt?mvhSören Olsson
Aras Tofek |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att du har kommit överens med bilfirman om att firman kommer att köpa din bil i befintligt skick, eller att ni har använt er av någon liknande formulering vid ingåendet av avtalet. En vara som har sålts i befintligt skick, vilket är en vanlig formulering vid försäljning av begagnade varor, kan enligt 19 § köplagen anses vara felaktig om någon av följande tre omständigheter som radas upp i paragrafen föreligger: Om bilen inte har de egenskaper som du har uppgett att den ska ha, vilket framgår av första punkten.Om du inte har upplyst firman om ett fel som det kan antas att du borde varit uppmärksam om, och som bilfirman med fog kan antas ha velat bli upplysta om, under förutsättningen att denna information skulle ha påverkat bilfirmans beslut, vilket framgår av andra punkten.Om bilen är i väsentligt sämre skick än vad bilfirman med fog kunnat förutsätta med hänsyn till bilens pris och övriga omständigheter, vilket framgår av tredje punkten. Den första punkten blir främst aktuell om du har uppgett att din bil har en viss egenskap för bilfirman som den faktiskt saknar. Du skulle exempelvis kunna bli återbetalningsskyldig om du har uppgett för bilfirman att din bil har elhissar, men bilen faktiskt saknar elhissar. För att den andra punkten ska bli aktuell måste du ha missat ett fel som är av väsentlig betydelse. För att felet ska vara av väsentlig betydelse måste felet vara av en mer grundläggande karaktär för bilens funktion, alternativt att det rör sig om ett större yttre fel. Det krävs vidare att du bör ha insett detta fel. Under förutsättningen att du själv inte jobbar med försäljning av bilar eller som bilmekaniker kommer kravet på din egen insikt inte ställas högre än på en vanlig bilägares. I ditt fall ligger det närmast till hands att anta att den tredje punkten kommer kunna bli aktuell. När man köper en bil så har man vissa förväntningar på bilen utifrån faktorer som exempelvis årsmodell, miltal och pris. I första hand beaktas priset, och bilens egenskaper vägs mot priset, men om bilens egenskaper klart avviker från dessa förväntningar kan bilfirman välja att kräva dig på återbetalning, även om priset i sig är rimligt. Vänliga hälsningar,