Vad gäller när bara en av makarna vill skiljas och måste man göra en bodelning?

2020-09-01 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |HejKan en tingsrätt godkänna ansökan om äktenskapsskillnad utan den andra partens medgivande? Och kan tingsrätten döma till äktenskapsskillnad utan att en bodelning gjorts. Vad jag förstått är bodelning obligatorisk vid skilsmässa. Tacksam för svar.Hälsningar
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår det som att du har en del praktiska frågor om äktenskapsskillnad. Du undrar om tingsrätten kan godkänna en ansökan om äktenskapsskillnad mot den ena makens vilja och om bodelningen måste ha slutförts innan ansökan om äktenskapsskillnad beviljas. I mitt svar kommer jag därför gå igenom hur det går till när endast en av makarna vill skilja sig och vad som gäller för bodelning vid äktenskapsskillnad. Dessa regler finns i äktenskapsbalken (här).När bara en av makarna vill skiljasDet är fullt möjligt att skilja sig även om den andra parten motsätter sig detta. Om det bara är den ena maken som vill skiljas sig kan det göras efter en s.k. betänketid om sex månader, se 5 kap 2 § äktenskapsbalken (här). Detta betyder att den make som vill skiljas skickar in en ansökan om äktenskapsskillnad till tingsrätten och sedan tidigast sex månader senare återigen gör ett särskilt yrkande om äktenskapsskillnad, se 5 kap 3 § äktenskapsbalken (här). Man skickar in det särskilda yrkandet för att tala om för tingsrätten att man fortfarande vill skilja sig. Vidare har man ett år på sig, från det att man skickade in den första ansökan, att skicka in det särskilda yrkandet.Dom om äktenskapsskillnad innan bodelningDet finns inget krav på att en bodelning ska vara gjord för att tingsrätten ska döma till äktenskapsskillnad. Det finns inte heller något krav på att makarna ska göra en bodelning överhuvudtaget. Som huvudregel ska en bodelning göras efter att tingsrätten dömt till äktenskapsskillnad, men parterna kan också göra bodelningen både innan tingsrätten meddelat domen och flera år efter att skilsmässan gick igenom, se 9 kap 1 och 4 §§ äktenskapsbalken (här).BodelningsavtalBodelningen slutförs genom att parterna undertecknar ett bodelningsavtal som reglerar hur giftorättsgodset ska fördelas dem emellan. Om parterna inte undertecknar ett sådant avtal är bodelningen inte bindande vilket betyder att någon av parterna kan begära en "ny" bodelning flera år senare, se 9 kap 5 § äktenskapsbalken (här). Det finns nämligen ingen preskriptionstid på hur lång tid efter skilsmässan som bodelning kan krävas av någon av parterna, men Högsta domstolen har sagt att om den ena parten genom sin passivitet mer eller mindre förklarat sig nöjd har man förlorat sin rätt att påkalla bodelning, se 9 kap 4 § äktenskapsbalken (här). I ett av fallen hade en make som varit passiv i sju år förlorat sin rätt till bodelning, men i andra fall har det fått gå ännu längre tid utan att maken ansetts ha förlorat sin rätt.SammanfattningDet är alltså möjligt för tingsrätten att bevilja en ansökan om äktenskapsskillnad trots att den andra maken inte vill skilja sig men det kan göras först efter sex månaders betänketid och ett särskilt yrkande om äktenskapsskillnad. Makarna behöver inte ha gjort någon bodelning för att tingsrätten ska döma till äktenskapsskillnad utan i normala fall görs bodelningen efter att skilsmässan gått igenom. Makarna behöver inte göra någon bodelning överhuvudtaget men om man inte undertecknar något bodelningsavtal är man inte skyddad mot att sin före detta make vid ett senare tillfälle begär att bodelning ska göras. Om den före detta maken genom sin passivitet kan sägas ha förklarat sig nöjd med situationen som den var, har denne ändå förlorat sin rätt till bodelning.Vänligen,

Vad måste ett gåvobrev vid gåva av pengar innehålla?

2020-08-31 i Gåva
FRÅGA |Om jag ger bort en penninggåva till mina barn som förtida arv skall jag då upprätta gåvobrev? Hur formuleras ett sådant gåvobrev och skall det stå att det är personligt till mottagaren?Hur mycket kan jag ge bort skattefritt och skall gåvobrevet bevittnas av någon ojävig person?Tacksam för svar
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du vill veta om du måste skriva ett gåvobrev för penninggåvan, vad ett sådant gåvobrev i så fall ska innehålla och om det finns någon begränsning för hur mycket pengar du kan ge bort innan det ska beskattas.Det finns inget krav på gåvobrev vid penninggåvaNär man under sin livstid ger bort gåvor till sina barn eller barnbarn, presumeras att dessa gåvor är förskott på arvet. Detta betyder att man antar att en sådan gåva ska räknas av från barnets arvslott när man avlidit för att alla barn ska ha fått en lika stor del av arvet, se 6 kap 1 § ärvdabalken (här). Om man som gåvogivare vill vara helt säker på att t.ex. en penninggåva ska räknas som ett förskott på arvet, är det fördelaktigt om man skriver ett gåvobrev där man särskilt anger att gåvan ska vara förskott på arv. Eftersom det inte finns något krav på att man måste skriva ett gåvobrev gällande en penninggåva, finns det inte heller några krav på vad ett sådant måste innehålla för att vara giltigt. Gåvan är alltså giltigt oavsett om gåvobrevet bevittnats eller inte. Däremot finns det vissa saker man kan göra för att skydda gåvotagaren mot framtida tvister med andra arvingar, t.ex. sina syskon. Ska man skriva ett gåvobrev kan jag tänka mig att det bör framgå vad gåvan avser (i det här fallet vilket belopp), hur och när gåvan överlämnas/fullbordas, vem som är gåvogivare och vem som är gåvotagare (med underskrifter), om gåvan har några villkor (t.ex. att det ska vara förskott på arv eller om det ska vara gåvotagarens enskilda egendom). Det kan även vara fördelaktigt att ha opartiska vittnen som skriver under gåvobrevet för att begränsa syskonens möjlighet att kunna hävda att gåvan är ogiltig eller liknande, t.ex. med hänvisning till att gåvotagaren handlade under påverkan av en psykisk störning. Gåvor är skattefriaGåvoskatten är avskaffad sedan den 1 januari 2005 vilket innebär att gåvotagaren inte är skattskyldig för gåvan. Det finns alltså ingen skatterättslig begränsning för hur mycket pengar du kan ge bort utan att gåvotagaren ska beskattas.SammanfattningDet finns inga regler som säger vad ett gåvobrev vid gåva av pengar måste innehålla för att vara giltigt. Det finns dock flera fördelar med att upprätta ett gåvobrev även för penninggåvor, då man kan skydda gåvotagaren från framtida tvister med andra arvingar. Jag rekommenderar dig därför att upprätta ett gåvobrev. Du är varmt välkommen att boka tid med en av Lawlines jurister om du vill ha hjälp att upprätta ett gåvobrev. Boka tid kan du göra här.Vänligen,

Kan man begära skadestånd om det är fel på varan man köpt?

2020-08-30 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Jag har köpt en bil av en privatperson och ska driva vidare ärendet i tingsrätten.Fel på bilen va de innan jag köpte den men säljaren nämnde aldrig något om just detta felet. Bilen gick att köra hem sen slutade den driva framåt. Och det är ett allvarligt fel. Kostnaden för de går upp imot 15 tusen kronor och det är pengar jag inte har. Jag undrar om man kan yrka skadestånd utöver avhjälpande dvs att säljaren står för kostnaderna hos verkstad för att få den lagad och skadestånd till mig för jag blivit lurad på köpet? Är det möjligt?Mvh
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du vill väcka talan i tingsrätten gentemot den säljare som du köpt en bil av. Du undrar därför om du, utöver avhjälpande, kan kräva att säljaren ska betala skadestånd till dig. Jag förstår det också som att det är fråga om en begagnad bil som du köpt av en privatperson, vilket betyder att det är köplagen (här) som är tillämplig i ditt fall.Skadestånd vid fel i varaOm man har köpt en felaktig vara kan köparen kräva skadestånd enligt 30 § köplagen (här). Detta innebär dock inte att man kan få skadestånd för vilken skada som helst. Reglerna för skadeståndet på grund av fel i vara finns i 40 § köplagen (här). Huvudregeln är att ersättning bara ges för direkta skador, vilket betyder att det ska vara fråga om förluster som direkt beror på att det var fel i varan. Detta kan alltså vara kostnader som du tvingats stå för utövar reparationskostnader. Om säljaren däremot "handlat i strid med god tro och heder" så kan man även få ersättning för indirekta skador. Indirekta förluster som kan ge rätt till ersättning finns i 67 § köplagen (här).SammanfattningJag har inte tillräckligt med information för att avgöra om säljaren handlat i strid med tro och heder och jag kan därmed inte uttala mig om du bör yrka (begära) skadestånd för även indirekta förluster. Som utgångspunkt kan i alla fall sägas att skadeståndet oavsett bara kan betalas för ekonomiska förluster, och alltså inte som någon form av ersättning för att man blivit lurad eller liknande. Du kan tänka att du vill försöka sätta dig själv i samma ekonomiska situation som om det inte hade varit något fel på bilen.Jag önskar dig lycka till med din process i tingsrätten!Vänligen,

Vad gäller för egna skulder vid skilsmässa?

2020-08-30 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej!Jag har tagit lån i mitt namn när jag och min man var gifta. Vi har byggt ett hus tillsammans och investerat 700 000 kr. Jag har nu en resterande skuld på 300 000. Om huset skulle värderas till 1 milj kr, hur mycket får jag i giftosrättsgods? Tack på förhand!
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta hur giftorättsgodset påverkas av att du tagit ett eget lån under äktenskapet. I och med att giftorättsgodset är allt som ni har som inte är enskild egendom (se nedan) kan jag tyvärr inte svara på hur mycket giftorättsgods du har rätt till, däremot kommer jag gå igenom hur den ena makens skulder påverkas giftorättsgodset.Makarna delar lika på giftorättsgodsetNär det ska göras en bodelning mellan makar på grund av äktenskapsskillnad är det reglerna i äktenskapsbalken, ÄktB, (här) som är tillämpliga. Det framgår inte av frågan om ni har skrivit något äktenskapsförord. När jag svarar på frågan kommer jag därför utgå från att det inte finns något äktenskapsförord men annars gäller äktenskapsförordet såklart.När ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom delas lika mellan dem genom en bodelning, se 9 kap 1 § ÄktB (här). Den egendom som ska ingå mellan makarna är makarnas giftorättsgods, se 10 kap 1 § ÄktB (här). Giftorättsgodset utgörs av all egendom som inte är enskild egendom. Vad som räknas till enskild egendom framgår av 7 kap 2 § ÄktB (här) men det är bl.a. vara sådant man fått i gåva/arv med villkor att det ska vara enskild egendom.Huvudregeln är att makarna ansvarar för sina egna skulderNär man ska göra bodelningen får vardera make avräkna sina skulder från sitt giftorättsgods, se 11 kap 2 § ÄktB (här). Det finns nämligen en huvudregel som innebär att vardera make råder över sin egendom och svarar för sina skulder, se 11 kap 3 § ÄktB (här). Det eventuella överskottet som blir kvar efter att makens skulder har avräknats mot giftorättsgodset läggs sedan samman med den andra makens giftorättsgods efter avräkning. Makarna delar sedan lika på resultatet.Även om man ansvarar för sina egna skulder påverkas man av den andres skulderDetta betyder alltså att man svarar för sina skulder på så vis att man räknar av sina skulder från sina egna tillgångar som utgör giftorättsgods, men att man sedan delar på det totala överskottet. Oavsett på vilken sida överskottet hamnar. Det innebär ju såklart att man ändå påverkas av den andra makens skulder. Det spelar ingen roll när den andra maken skuldsatte sig, dvs. om det var innan äktenskapet eller under äktenskapet, utan det är det man hade på brytdagen som läggs till grund för bodelningen. Brytdagen är den dag ni lämnade in ansökan om äktenskapsskillnad till tingsrätten. Min rekommendation är att du tar hjälp av en jurist som kan företräda dina intressen vid bodelningen. Juristerna på Lawlines juristbyrå hjälper dig gärna och du kan boka tid med en av dem på den här länken.Vänligen,

Vilka rättigheter har jag när socialen gör en utredning efter en falsk orosanmälan?

2020-08-31 i Förvaltningsrätt
FRÅGA |Hej! Vår granne har gjort en orosanmälan till socialtjänsten och sagt att min man försöker kontrollera mig och min telefon osv och att han nyper vår dotter. Inget är sant. De har också googlat fram en gammal dom om min man och framlägger den för dem och nu ringer socialtjänsten och vill göra utredning, vi har redan gått igenom en utredning där de kom fram till att allt är bra.nu vill de alltså ta upp utredningen igen pga dessa falska anklagelser och jag känner mig väldigt stressad och störd av myndigheten som inte bryr sig nått om vad jag säger. Så jag undrar vad vi har för rättigheter här? Mvh
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta om socialtjänsten får återuppta en tidigare nedlagd utredning efter att det har kommit in en ny orosanmälan, och om de inte måste lyssna på dig när du informerar dem om att det rör sig om falska anklagelser.Socialtjänsten har en utredningsskyldighetSocialtjänsten har en skyldighet att göra en utredning när det inkommer en orosanmälan, se 11 kap 1 § socialtjänstlagen (här), och de ska alltid se till barnets bästa, 1 kap 2 § socialtjänstlagen (här). Det går alltså inte att stoppa en utredning genom att påstå att man blivit utsatt för en falsk anmälan, utan socialtjänsten avslutar utredningen om det inte finns anledning till oro. Däremot skulle det givetvis vara bra för socialtjänsten att känna till att du anser att det är en falska anmälan, om du skulle utsättas för fler oriktiga anmälningar i framtiden.Det kan vara brottsligt för din granne att göra falska anmälningarDet kan vara brottsligt att göra falska anmälningar om missförhållanden till socialtjänsten. Det finns nämligen ett brott som heter falsk tillvitelse i brottsbalkens 15 kap 7 § (här). Det är enligt den bestämmelsen inte tillåtet att hos åklagare, polisen eller annan myndighet ljuga om att någon annan begått en brottslig gärning, påstå felaktiga besvärande omständigheter eller att förneka friande eller mildrande omständigheter. I ditt fall så är socialtjänsten en "annan myndighet" och att din granne medvetet ljugit dessa omständigheter kan ses som en besvärande omständighet. Det du kan göra är därför att göra en polisanmälan och även meddela socialtjänsten att du anser att du blivit utsatt för en falsk anmälning.SammanfattningSocialtjänsten gör bara sitt jobb när de inleder en utredning när det kommit in en orosanmälan. Det kan däremot vara brottsligt att medvetet göra oriktiga orosanmälningar, varför man kan göra en polisanmälan om detta. Dessutom är det bra att du framför att du anser att anmälningarna är oriktiga, men socialtjänsten får inte lägga ner utredningen på grund av detta. De måste först se till om det finns anledning till oro för ditt barn.Vänligen,

Kan jag ta över min systers lån?

2020-08-30 i Skuld
FRÅGA |Hej!Jag har en syster som tåg lån för 4 år sedan och nu hon är arbetslös samt sjuk. Min fråga är får jag ta i mot hennes lån sedan del betalar jag stället? Jag vill hjälpa henne
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta om du kan ta över din syster lån eftersom hon har svårt att betala av det nu. Jag förstår det också som att du inte står som medlåntagare eller att du på annat sätt anmält att du är betalningsskyldig om din syster inte kan betala.Att ta över lån från någon annanDu kan bara ta över din systers lån om långivaren godkänner att lånet skrivs över på dig, men detta är ingenting man måste godkänna. Om du vill ta över lånet rekommenderar jag dig att du pratar med långivaren och ser om du kan ta över lånet. Om långivaren inte godkänner att du tar över lånet kan du ändå betala pengar till din syster som i sin tur betalar av lånet. Om du vill ha möjlighet att få tillbaka pengarna från din syster i framtiden rekommenderar jag er att skriva ett skuldebrev där ni anger att hon ska betala tillbaka till dig.Vänligen,

Hur länge finns uppgift om straffvarning i belastningsregistret?

2020-08-30 i Påföljder
FRÅGA |Min dotter åkte fast för snatteri strax efter att hon fyllt 15. Hon är nu drygt 18 och har sökt och fått jobb som danslärare. Arbetsgivaren vill ha utdrag ur belastningsregistret. Finns brottet i straffregistret efter drygt tre år? Åklagaren beslutade att ge henne en straffvarning. Hon slapp alltså rättegång och straff. Vänligen
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta hur länge uppgiften om straffvarning finns kvar i din dotters belastningsregister, och i så fall om hennes nya arbetsgivare kommer se detta i utdraget.Uppgift om straffvarning försvinner efter tre årEn uppgift om straffvarning finns kvar i en persons belastningsregister i tre år från det att beslutet om straffvarning fattades. Det finns alltså goda chanser att uppgiften hunnit gallras (tagits bort) ur hennes register idag.Vad ingår i ett begränsat utdrag?En privat arbetsgivare, idrottsförening eller liknande får begära ut ett begränsat utdrag ur belastningsregistret, dvs. inte belastningsregistret i sin helhet. Huvudregeln är att det begränsade utdraget inte får inkludera information om sådana brott som enbart medför böter som påföljd.När det gäller utdrag ur belastningsregister för personer som ska arbeta med barn eller inom skola, gäller 22 § tredje, fjärde och sjätte stycket i förordningen om belastningsregister (här). Det som ingår är i sådana fall mord, dråp, grov och synnerligen grov misshandel, människorov, alla sexualbrott, grovt rån och barnpornografibrott.SammanfattningDet kan vara så att uppgiften om straffvarningen hunnit gallrats ur belastningsregistret. Även om uppgiften inte hunnit gallras är det nog så att denna uppgift ändå inte syns i det begränsade utdraget som din dotter kommer lämna in till arbetsgivaren.Vänligen,

Går det att överlåta en hyresrätt?

2020-08-30 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej, Jag har en fråga om överlåtelse av hyreskontrakt. Min mamma har en hyreslägenhet och hennes svärdotter står skriven hos henne sedan 3 år. Har hon möjlighet att överta lägenheten vi mammas frånfälle? På vilket sätt behöver hon bevisa att hon delat hushåll med mamma?Tacksam för svar.
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta om det finns någon möjlighet för din mamma att överlåta sin hyresrätt till sin svärdotter när din mamma går bort. Det framgår av din fråga att svärdottern varit skriven hos din mamma i tre år. Eftersom din fråga inte handlar om överlåtelse av hyreskontrakt till sambo eller make, kommer denna möjlighet inte att tas upp i mitt svar. Regler gällande hyra finns i 12 kap Jordabalken, JB, även kallad hyreslagen som du hittar (här).Huvudregeln är att en hyresrätt inte får överlåtas utan hyresvärdens samtyckeDet kan gå att överta ett förstahandskontrakt, men endast under vissa omständigheter. Först och främst krävs att hyresvärden samtycker till överlåtelsen, se 12 kap 32-33 §§ JB (här). Detta gäller oavsett om din mamma redan nu skulle försöka överlåta kontraktet till sin svärdotter, eller om hon önskar att hon ärver den genom testamente.Hyresnämnden kan lämna tillstånd till överlåtelsen om hyresvärden inte samtyckerOm hyresvärden inte samtycker till överlåtelsen kan man vända sig till hyresnämnden för att få tillstånd till överlåtelsen. Hyresnämnden kan lämna tillstånd till att hyresrätten överlåtes till en närstående som varaktigt bott tillsammans med hyresgästen, se 12 kap 34 § JB (här). En svärson har tidigare ansetts vara närstående vilket betyder att en svärdotter också borde ses som närstående. För att räknas som sammanboende ska personerna i princip haft samma gemensamma hushåll och använt lägenheten tillsammans, och för att det ska räknas som varaktigt krävs som huvudregel att parterna sammanbott under tre års tid. Även om hyresgästen inte behöver lämna sitt samtycke till överlåtelsen krävs ändå att hyresvärden skäligen kan nöja sig med förändringen av hyresgäst. Detta innebär i stort sett att hyresgästen kan antas ha möjlighet att betala hyran.SammanfattningOm hyresvärden inte samtycker till att din mammas svärdotter övertar förstahandskontraktet måste svärdottern/dödsboet bevisa att svärdottern och din mamma varaktigt sammanbott. Exakt hur din mammas svärdotter ska kunna bevisa att hon varaktigt sammanbott med din mamma kan jag tyvärr inte svara på, vilka förutsättningar man har kan variera från fall till fall. Däremot kan som generella tips nämnas att visa kontoutdrag gällande kostnader som man haft kopplade till lägenheten eller det område där lägenheten ligger, i vissa fall kan grannar intyga att man bott på adressen och ibland kanske man kan visa på sms/samtalskontakt mellan parterna som kan styrka att de är/varit varaktigt sammanboende.Vänligen,