Kan hot om ekonomisk skada vara olaga hot?

2019-08-15 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Jag har en fråga gällande brottsrubriceringen olaga hot. Måste det vara frågan om hot om fysiskt våld? Eller kan det också vara frågan om att skada någon ekonomiskt?
Matilda Bergström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Brottsrubriceringen olaga hot används när en person hotar någon annan med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig rädsla för egen eller annans säkerhet till person, egendom, frihet eller frid (4 kap. 5 § brottsbalken).Det krävs alltså inte att det är fråga om fysiskt våld så länge personen hotar med en brottslig gärning i syfte att framkalla rädsla hos den hotade. Att hota att skada någon ekonomiskt är alltså ett olaga hot endast om personen hotar att utföra en brottslig gärning. Det framgår inte hur hotet formulerats och om hotet siktar på en brottslig gärning eller inte. Du får gärna ställa en ny fråga, eller kommentera nedan, så kan jag försöka besvara frågan ytterligare. Hoppas du ändå fick svar på din fråga!Vänligen,

Vad händer om bröstarvingen ignorerar testamentet?

2019-08-13 i Testamente
FRÅGA |Hej, jag har en följdfråga till denna fråga som min man ställde till er idag: https://lawline.se/answers/bortadopterades-barns-ratt-till-laglott Vad händer om den icke bortadopterade bröstarvingen vägrar dela med sig av laglotten till de två bortadopterade sönerna? Den är ju rent juridiskt enbart hans. Varifrån tar man pengarna då?
Matilda Bergström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bröstarvinges rätt till laglottUtifrån svaret på den tidigare frågan antar jag att ett testamente upprättats som ger de två bortadopterade barnen arvsrätt. Det är dock inte meningen att det icke bortadopterade barnet (bröstarvingen) ska dela med sig av sin laglott. Din man får nämligen inte testamentera bort en bröstarvinges laglott. Om ni ändå skriver ett testamente som inskränker på laglotten kan bröstarvingen jämka testamentet och därmed få ut hela sin laglott (7 kap. 3 § ärvdabalken). Eftersom din man endast har en bröstarvinge är laglotten halva arvslotten (7 kap. 1 § ärvdabalken). Han kan därför endast testamentera bort den andra halvan av arvslotten. Hans två bortadopterade barn kan därför som mest få ¼ av arvet vardera. ½ (bröstarvingens laglott) + ¼ (testamente bortadopterat barn) + ¼ (testamente bortadopterat barn) = hela arvslottenAnsök om skiftesmanOm din mans bröstarvinge vägrar dela med sig av det arv som överstiger laglotten kan hans bortadopterade barn ansöka om en skiftesman hos tingsrätten som då kan göra ett tvångsskifte och därmed bestämma hur arvet ska fördelas i enlighet med testamentet (23 kap. 5 § ärvdabalken).Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Har jag några rättigheter när jag hyr svart?

2019-07-25 i Köp och hyra av fastighet
FRÅGA |Hej, Jag bor svart och har gjort i två år. Jag undrar om jag har någon rättighet till bostaden då jag bott där så pass länge?
Matilda Bergström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Andrahandsuthyrning utan hyresvärdens samtycke är förbjudet (12 kap. 39 § jordabalken). När ett sådant otillåtet hyrande pågått i mer än två år får andrahandshyrestagaren besittningsrätt till lägenheten (12 kap. 45 § jordabalken + 12 kap. 46 § jordabalken). Det innebär att du har rätt att bo kvar i lägenheten även om ditt hyreskontrakt blir uppsagd. Rättigheten gäller dock endast mot personen du hyr lägenheten av och inte mot dennes hyresvärd. Blir personen du hyr av uppsagd har du inte längre någon rätt till lägenheten.Hoppas att du fick svar på din fråga.Vänligen,

Finns det någon paragraf som handlar om förberedelse?

2019-07-18 i Allmänfarliga brott, 13 kap. BrB
FRÅGA |HejEn tonårspojke har felaktigt dömts för ett brott som inte existerar - förberedelse för skadegörelse. Nu undrar jag om det finns någon paragraf alls som handlar om just förberedelse, t.ex. att gripas med tändstickor och bensin vid en byggnad eller bil.
Matilda Bergström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret på din fråga återfinns i brottsbalken.Det finns en hel del brott som är kriminaliserade på förberedelsestadiet. För att veta om ett brott är kriminaliserat på förberedelsestadiet krävs en hänvisning till 23 kapitlet i slutet av det kapitlet som brottet står under. Gällande brottet mordbrand finns en hänvisning i 13 kap. 12 § till 23 kapitlet. Det innebär att mordbrand är kriminaliserad även för försök, förberedelse eller stämpling till brottet. För att någon ska dömas för förberedelse för ett brott krävs även att kriterierna i 23 kapitlet uppfylls. Det krävs att personen haft uppsåt att utföra eller främja ett brott samt t.ex. skaffat något som ska användas som hjälpmedel vid ett brott (23 kap. 2 §). För att bli dömd för det fullbordade brottet mordbrand krävs att personen anlagt en brand, som innebär fara för annans liv eller för omfattande förstörelse av annans egendom (13 kap. 1 §). Att införskaffa sig bensin och tändstickor i syfte att bränna upp en byggnad kan därför vara förberedelse till mordbrand. För att dömas för förberedelse får inte brottet ha fullbordats eller nått försöksstadiet.Eventuellt skulle en person som grips i anslutning av en byggnad med bensin och tändstickor ha nått försöksstadiet. Det beror lite på hur långt personen kommit i sitt försök. Har personen hällt ut bensinen, men inte lyckats tända tändstickan skulle det kunna vara fråga om ett försök. Har personen nått försöksstadiet, kan denne inte dömas för förberedelse. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Kan jag tvinga fram ett faderskapstest?

2019-08-13 i Faderskap
FRÅGA |Har genom Dna släktforskning kommit fram till att min biologiska far är X. Kontaktade hans son som tog Dna prov och vi matchades som halvsyskon. Min biologiska far vill inte ha ngt med detta att göra och vill inte prata med mig. Jag har fader okänd i födelsebeviset men vill så klart ha rätt person inskriven som min far. Hur kan jag gå vidare?Antar att man behöver ta DNA via ngt juridiskt hållbart institut. Men pappan kommer inte göra det frivilligt.
Matilda Bergström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett faderskap kan fastställas genom dom och det krävs då en utredning som visar att han är din fader (1 kap. 5 § föräldrabalken). Du kan alltså ansöka om en fastställelsetalan av faderskap hos domstol. Domstolen kan vid utredningen förordna om blodundersökning eller annan undersökning rörande ärftliga egenskaper för att ta reda på om mannen är din fader (1 § lag om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap). Rätten kan vid vite förelägga mannen att intyga att blodprov eller liknande undersökning genomförts (2 § lag om blodundersökning m.m.). Om mannen inte frivilligt lämnar sådana tester kan rätten besluta om biträde av Polismyndigheten för att undersökningen ska genomföras (2 a § lag om blodundersökning m.m.). Det går alltså att tvinga mannen att genomföra de tester som krävs för att kunna ta ett beslut i faderskapsfrågan. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Är bouppteckningen felaktig om jag inte blivit kallad till förrättningen?

2019-07-31 i Bouppteckning och arvsskifte
FRÅGA |Har fått kopia av min mors bouppteckning via skattemyndigheyen- där är det i kryssat "personlig närvaro" på mig. Har varken varit närvarande, fått kallelse eller skrivit fullmakt. Ska inte upplysningar vara sanningsenliga - detta är ju en fullständig lögn. Får det gå till på detta sätt?
Matilda Bergström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Samtliga dödsbodelägare ska kallas till förrättningen i god tid (20 kap. 3 § första stycket ärvdabalken). Om en person inte varit närvarande måste det finnas bevis på att personen blivit kallad till förrättningen. Beviset ska bifogas bouppteckningen.I ditt fall har de angivit att du varit personligt närvarande trots att du inte deltagit i förrättningen. Det innebär att bouppteckningen är felaktig. Du måste överklaga Skatteverkets beslut att registrera bouppteckningen inom tre veckor för att de ska kunna ändra felaktigheten. Dödsboet måste då kunna bevisa att du blivit kallad till förrättningen. Upptäcks felaktigheten i bouppteckningen ska därefter en tilläggsbouppteckning förrättas inom en månad (20 kap. 10 § första stycket ärvdabalken). Tilläggsbouppteckningen görs på samma sätt som en vanlig bouppteckning (20 kap 10 § tredje stycket ärvdabalken). Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Kan jag ta reda på när någon gifte sig?

2019-07-22 i Alla Frågor
FRÅGA |Hur får jag reda på när någon gifte sig.
Matilda Bergström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vill du ta reda på om en person är gift och när giftermålet i sådana fall ägde rum kan du kontakta Skatteverket. Se vidare här för kontaktuppgifter till Skatteupplysningen. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Kan min son förvara mitt testamente?

2019-07-14 i Testamente
FRÅGA |Jag har lämnar över orginal testamentet till sonen att ansvara och förvara. Är det rätt?
Matilda Bergström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns inga särskilda regler för hur ett testamente ska förvaras. Din son kan därför förvara testamentet hos sig om du vill det.Värt att tänka på är att ett testamente endast är giltigt i original och bör därför förvaras på en säker plats. Om din son skulle tappa bort ditt testamente skulle innehållet i det testamentet inte tillämpas. Många väljer istället att förvara sitt testamente hos en juristbyrå, begravningsbyrå eller i ett bankfack. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,