Behöver en betala skatt på utlösenbeloppet för en villa vid äktenskapsskillnad?

2020-05-23 i Inkomstskatt
FRÅGA |Vi ska separera och äger en villa gemensamt utan lån på villanNu kommer en av oss att få lösa ut den andra partnern från villan.Summan som en av oss kommer att få av den andra, är det någon vinstskatt på det beloppet?
Amanda Kinnander |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När ett äktenskap upplöses ska makarnas tillgångar fördelas mellan dem. Uppdelningen av tillgångarna sker genom bodelning, äktenskapsbalken 9 kap 1 §. När du får en tillgång genom bodelning (gäller även arv, gåva eller testamente) behöver du inte betala skatt på beloppet då sådana förvärv är skattefria, inkomstskattelagen 8 kap 2 §. Det korta svaret är alltså nej – det är ingen skatt på utlösenbeloppet, på grund av att förvärvet görs genom bodelning.Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad!Vänliga hälsningar,

Kan en mamma överlåta sin hyresrätt till sin dotter?

2020-05-03 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej, för två år sedan blev lägenheterna i mammas område bostadsrätter. Eftersom min mamma är döende i cancer ville och kunde hon inte köpa och bor därför kvar som hyresgäst. Kan hon ändå överlåta sitt förstahandskontrakt till sin dotter ?
Amanda Kinnander |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag beklagar att din mamma är sjuk. Vidare kommer jag att besvara frågan utifrån jordabalkens (JB) kapitel 12.En hyresrätt ägs i regel av hyresvärden. Hyresavtalet som upprättas mellan hyresvärden och hyresgästen är ett avtal som reglerar på vilka villkor hyresgästen får nyttja hyresrätten – det är alltså inte ett överlåtelseavtal. Eftersom din mamma som hyresgäst inte äger lägenheten har hon heller ingen rätt att överlåta hyresrätten hur som helst. Istället är huvudregeln att hyresvärden måste godkänna en sådan överlåtelse, JB 12 kap 32 §. Ett undantag från denna huvudregel är att hyresgästen får överlåta en hyresrätt till en närstående som hen varaktigt sammanbor med, JB 12 kap 34 §. Om du och din mamma bor med varandra kan hon alltså överlåta hyresrätten till dig, under förutsättning att hyresnämnden godkänner en sådan överlåtelse. I och med att hyresvärden har för avsikt att göra om hyresrätten till en bostadsrätt utgår jag från att hen inte kommer att gå med på en överlåtelse. Det du och din mamma kan göra i det fallet är att överklaga beslutet till hyresnämnden. Med tanke på de särskilda omständigheterna är det dock inte säkert att hyresnämnden skulle besluta till er fördel. Utifrån den lilla informationen jag har av frågans omständigheter är det därför inget som jag rekommenderar.SammanfattningDessvärre är chanserna för att en överlåtelse kommer att kunna genomföras sannolikt små. Det är självklart värt att prata med hyresvärden för att undersöka saken, men om hen säger nej är en överlåtelse inte ett möjligt alternativ. Förvisso skulle ni kunna överklaga hyresvärdens beslut till hyresnämnden, men om du inte sammanbor med din mamma är chansen för att de kommer att besluta till er fördel relativt liten.Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad!Vänliga hälsningar,

Kan jag bestrida en uppsägning om arbetsgivaren inte erbjudit mig någon omplacering?

2020-04-19 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Jag har blivit uppsagd från mitt jobb pågrund av arbetsbrist, nu i rådande Coronatider. Företaget behöver dra ned på medarbetare och vi är 5 personer som har blivit varslade. Jag har jobbat på mitt jobb i 3 år och 3 månader och är anställd på 100%. Företaget har två enheter: ett kontor i Uppsala och ett kontor i Stockholm. Jag är "skriven" på kontoret i Uppsala. En kollega som jobbar på Stockholmskontoret, som har samma utbildning och samma arbetsuppgifter som jag har, får vara kvar, trots att hon började jobba 2 år efter mig. Jag har inte blivit erbjuden omflyttning eller liknande.Min fråga är nu: följer företaget LAS på korrekt sätt genom att låta mig gå, trots att jag har jobbat längre än en kollega som får vara kvar? Kan jag bestrida den här uppsägningen genom att påpeka att de inte har erbjudit mig någon omplacering till Stockholmskontoret? Jag har läst att Omplaceringsskyldigheten, som uttrycks i LAS 7 §, tar upp detta men vet inte om det gäller vid uppsägning av arbetsbrist.
Amanda Kinnander |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag beklagar att du blivit av med jobbet. Vidare kommer jag i mitt svar att utgå från lagen om anställningsskydd (LAS).Vad innebär omplaceringsskyldigheten i LAS 7 §?Om arbetsgivaren har möjlighet att omplacera en arbetstagare men trots det säger upp denne innebär det att uppsägningen inte är sakligt grundad. Saklig grund är ett krav då arbetsgivaren säger upp en anställd, LAS 7 §. Om arbetsgivaren inte tar hänsyn till omplaceringsskyldigheten och den uppsägningen därmed ses som sakligt ogrundad kan arbetstagaren yrka på att uppsägningen ska ogiltigförklaras, LAS 34 §.Arbetsgivarens omplaceringsskyldighet sträcker sig i princip över hela företaget till lediga, redan existerande tjänster som arbetstagaren är kvalificerad för. Omplaceringsskyldigheten sträcker sig däremot inte så långt att någon annan ska behöva sägas upp för att omplacering av en annan anställd ska möjliggöras. I ditt fall tolkar jag det därför som att företaget har agerat korrekt när de inte har erbjudit dig någon omplacering till Stockholmskontoret då den tjänst som motsvarar din redan är upptagen - förutsatt att det inte finns några andra lediga tjänster som du skulle ha kvalifikationer för.Hur fungerar turordning vid uppsägning?När anställda sägs upp på grund av arbetsbrist tillämpas turordningsreglerna i LAS, om inte annat föreskrivs i det på arbetsplatsen gällande kollektivavtalet, LAS 2 §. Om det finns olika kontor så fastställs olika turordningslistor för respektive kontor, LAS 22 §. Du och kollegan på Stockholmskontoret bör således ha listats på olika turordningslistor och därför påverkar det inte turordningen er emellan att du har arbetat längre än henne. Det är helt enkelt de som har den kortaste sammanlagda anställningstiden på en och samma turordningslista som sägs upp, LAS 22 §. Utifrån detta verkar det som att arbetsgivaren har agerat i enlighet med även dessa regler.Jag kan även upplysa om att i det fall arbetsgivaren skulle ha brutit mot turordningsreglerna hade du trots detta inte kunnat yrka på att uppsägningen skulle ogiltigförklaras, LAS 34 §. SammanfattningJag bedömer att arbetsgivaren inte har frångått sin omplaceringsskyldighet eftersom skyldigheten inte omfattar att andra anställda ska tvingas sägas upp enbart för att någon annan ska kunna bli omplacerad. Vidare har arbetsgivaren såvitt jag förstår det utifrån omständigheterna i frågan inte heller agerat i strid med turordningsreglerna. Du kan alltså inte bestrida uppsägningen på någon av dessa grunder. Jag bedömer därför att ett bestridande av uppsägningen dessvärre skulle vara fruktlöst.Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad!Vänliga hälsningar,

Vilken uppsägningstid gäller om det står 3 månader i hyresavtalet?

2020-04-19 i Avtal
FRÅGA |Hej, min dotter o hennes pojkvän hyr en bostadsrätt (lägenhet) i 2:a hand. Kontraktet förnyas ett år i taget. I kontraktet står 3 mån uppsägningstid. Nu vill dem flytta då dem hittat en billigare lägenhet och har sagt upp lägenheten. Vi tror att dotter har en månads uppsägning men Hyresvärden hävdar att dem måste betala för 3 månader och hotar med jurist. Vad gäller i detta fall? Tacksam för snabbt svar.Hälsn
Amanda Kinnander |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din dotter och hyresvärden är avtalsparter i ett hyresavtal. För avtal är huvudregeln avtalsfrihet, det vill säga att avtalsparterna kan komma överens om vad de vill. Om det står att det är 3 månader uppsägningstid i hyresavtalet är det vad avtalsparterna har kommit överens om och därmed är det också detta som gäller. En grundläggande princip vad gäller avtal är "pacta sunt servanda", vilket innebär att avtal skall hållas. Denna princip bör alltid has i åtanke när en ingår och säger upp avtal.Om din dotter och hennes pojkvän inte hedrar avtalet kan hyresvärden välja att rikta skadeståndsanspråk mot dem motsvarande den förlust som avtalsbrottet innebär. Jag rekommenderar därför att din dotter och pojkvännen fortsätter att betala hyra uppsägningstiden ut för att agera i enlighet med principen om pacta sunt servanda och inte minst för att slippa eventuella skadeståndsanspråk.Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad!Vänliga hälsningar,

Vad händer om en inte besvarar en kallelse till en bouppteckning?

2020-05-03 i Bouppteckning och arvsskifte
FRÅGA |om man fått kallelse till bouppteckning men ej svara på denna, vad händer då?
Amanda Kinnander |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om bouppteckning finns att hitta i ärvdabalken (ÄB). Där står bland annat att en bouppteckning ska förrättas senast 3 månader efter dödsfallet och att samtliga dödsbodelägare ska kallas till bouppteckningsförrättningen, ÄB 20 kap 1 och 2 §. Det finns däremot inga regler som säger att en dödsbodelägare är skyldig att medverka vid en förrättning, eller att svara på en kallelse till en sådan. Kort och gott kommer därför ingenting att hända om du inte svarar på kallelsen.Anledningen till att bouppteckningsförrättningar hålls är för att arv- och testamentstagare ska kunna ta till vara sin rätt och se till att bouppteckningen blir rätt och riktig ut. Det finns därför en god poäng med att medverka vid bouppteckningsförrättningen trots allt.Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad!Vänliga hälsningar,

Blir jag av med mina fordringsägare om jag begär mig själv i konkurs?

2020-05-03 i Konkurs
FRÅGA |Hej 2 frågor om. Bolag Om jag begär mig själv i konkurs blir jag då av med alla fordringsägare en gång för alla ??Får jag medverka i ett bolag när jag gått i konkurs Eller det får jag ej ? Mvh
Amanda Kinnander |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Blir du av med fordringsägarna om du begär dig själv i konkurs?Inledningsvis kan sägas att domstolen bara kommer att godkänna en konkursansökan om du är insolvent, det vill säga att du inte kan betala dina skulder och att denna oförmåga inte enbart är tillfällig, konkurslagen 1 kap 2 §.Syftet med en konkurs är att dina fordringsägare i så stor mån det är möjligt ska få betalt för de fordringar som de har på dig, konkurslagen 1 kap 1 §. Om konkurs meddelas får du inte längre råda över din egendom, istället kommer en konkursförvaltare att få ta hand om egendomen, konkurslagen 3 kap 1 §. Konkursförvaltaren omhändertar egendomen för att så småningom upprätta ett förslag för hur utdelning av din egendom till fordringsägarna ska gå till, konkurslagen 11 kap 1 §.Sammanfattningsvis blir du alltså av med fordringsägarna i bemärkelsen att när de har fått eller inte fått betalt (beroende på hur många de är, hur stora skulder de har och vilken prioritet de har) kan de efter att konkursförfarandet är avslutat inte kräva dig på mer pengar. Fordringarna på dig försvinner nämligen i samband med att konkursutdelningen avslutas. En konkurs kan dock vara en långdragen och svår process och jag vill mena att det inte är ett bra alternativ för att "bli av med fordringsägare". Det kan istället vara att föredra ett frivilligt ackord eller en företagsrekonstruktion om det är så att betalningssvårigheterna enbart är tillfälliga. Du kan läsa mer om dessa alternativ här.Får du driva företag m.m. om du försatts i konkurs?Under själva konkursförfarandet får du inte bedriva näringsverksamhet, konkurslagen 6 kap 1 §. Utöver det är näringsförbud, som det kallas när en inte får driva företag m.m., inte en standardiserad konsekvens av konkurs. Du kan däremot drabbas av näringsförbud om du agerar på ett olämpligt sätt som påverkar dina fordringsägare eller åsidosätter skyldigheter du har i samband med konkursförfarandet, näringsförbudslagen 5 §. Jag hoppas att du har fått dina frågor besvarade!Vänliga hälsningar,

Vad är skillnaden mellan straffvarning och fällande dom?

2020-04-19 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej,en ungdom i min närhet har använt cannabis och fick straffvarning för positivt cannabis test. Hen skrev på ett ungdomskontrakt med löfte om att fortsätta gå till ungdomsmottagningen som skickades in tillsammans med polisens förundersökning. Personen slapp bli dömd men behöver fortsätta att besöka ungdomsmottagningen under en tid. Han trodde att han slapp bli straffad men blev överraskad av att även en straffvarning också blir registrerad i belastningsregistret. Ungdomen upplever att det ändå blev ett straff och blev dömd. Vilken inverkan har ett kontrakt i sådana här fall? Hur förklarar man skillnaden på att bli dömd eller straffvarnad och hur ser samhället på på detta framåt?
Amanda Kinnander |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I mitt svar kommer jag att utgå från lagen om särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LUL).Vad innebär en straffvarning och vad skiljer det från en vanlig dom?Utfärdande av straffvarning innebär att åklagaren väljer att inte väcka åtal för ett misstänkt brott och att den unge därmed slipper en påföljd, LUL 16 §. Liksom en dom registreras dock en straffvarning i belastningsregistret. Det är undslippandet av påföljd som är den största skillnaden mellan att bli dömd och att få en straffvarning. Om ungdomen hade blivit dömd hade hen fått en påföljd i form av exempelvis böter, ungdomsvård eller ungdomstjänst. Nu slipper hen dock detta. Utöver detta tas straffvarningen bort ur belastningsregistret 3 år efter det att den utfördes. Om ungdomen hade blivit dömd hade belastningsregistret gallrats efter 5 år troligtvis.Vad har ungdomskontraktet för inverkan?Ett ungdomskontrakt är en vårdplan som syftar till att tydliggöra för den unge att vården är gemensamt överenskommen mellan den unge och socialtjänsten. Ungdomskontraktet har vad jag förstår ingen direkt inverkan på straffvarningen. Möjligtvis kan omständigheten att den unge är villig att skriva på ett ungdomskontrakt innebära att åklagaren väljer att besluta om straffvarning istället för att väcka åtal då kontraktet påvisar att den unge är villig att ta emot stöd och hjälp från socialtjänsten, LUL 17 §. Hur ser samhället på detta framöver?Straffvarningen försvinner som nämnt fortare ur belastningsregistret än vad en dom hade gjort. I och med det kommer den unge, under förutsättning att hen följer skötsamhetskraven, inte att behöva dras med sin gärning lika länge som om hen hade blivit dömd, LUL 22 §. Det innebär bland annat att framtida arbetsgivare inte kommer att kunna se straffvarningen i eventuella belastningsutdrag redan om 3 år. Utöver det kan jag tänka mig att samhället generellt sett ser mildare på en straffvarning då dessa enbart utfärdas för ringa brott där den unge påvisar att hen kan ändra sitt beteende på egen hand eller med stöd och hjälp från sociala myndigheter. SammanfattningDe största skillnaderna mellan en straffvarning och en fällande dom är 1) att en slipper en relativt utdragen och sannolikt mentalt påfrestande rättegång och 2) att en slipper påföljd. Därutöver kommer belastningsregistret att gallras fortare. Ungdomskontraktet kan ha haft en indirekt påverkan på åklagarens beslut om straffvarning, och jag menar därför att det var en god idé att skriva under kontraktet, helt enkelt för att slippa åtal och påföljande rättegång. Hur samhället ser på en straffvarning är väl egentligen en fråga för en kriminolog och inte en jurist, men jag kan av skälen jag angav ovan tänka mig att samhället har en mildare syn på en straffvarning jämfört med en fällande dom.Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad!Vänliga hälsningar,

Kommer jag att dömas för medhjälp till grovt vapenbrott?

2020-04-19 i Övriga brott
FRÅGA |Jag är misstänkt för medhjälp till grovt vapenbrott, iomed att mina fingeravtryck fanns på en soppåse som det låg ett vapen i. Kan jag dömas och varför?
Amanda Kinnander |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad innebär brottet medhjälp till grovt vapenbrott?En person kan dömas för vapenbrott om hen:- innehar ett skjutvapen utan att ha rätt till det eller - överlåter eller lånar ut ett vapen till någon annan utan att denna har rätt till det, vapenlagen 9 kap 1 §.Utöver att en ska ha utfört någon av ovan nämnda gärningar så ska en även ha haft uppsåt att göra detta. Det innebär att en ska ha innehaft eller överlämnat vapnet avsiktligen samt förstått att en inte hade rätt till det.Om brottet är att bedöma som grovt kan det bland annat bero på att:- vapnet har innehafts på en allmän plats, - vapnet det rör sig om är särskilt farligt, - det rör sig om flera vapen eller - gärningen generellt ses vara av särskild farlig art, vapenlagen 9 kap 1a §.Att vara medhjälpare till ett brott innebär att en har "främjat brottet med råd eller dåd", brottsbalken 23 kap 4 §. Det innebär att medhjälparen ska ha deltagit i gärningen genom att exempelvis ha uppmuntrat gärningspersonen eller själv ha begått en aktiv handling. Kan du dömas och varför?Om en person döms eller inte handlar i regel om hur trovärdig berättelse åklagaren kan återge och vad hen kan bevisa och inte. Fingeravtrycken på påsen är ett exempel på ett fysiskt bevis mot dig. Hur tungt detta bevis väger beror dock på hur tydliga fingeravtryck det är, hur många de är, om du kan ge en alternativ trovärdig historia till hur de hamnat där och så vidare. Om du slutligen döms för medhjälp till grovt vapenbrott beror det på att åklagaren har återgett ett tillräckligt sannolikt händelseförlopp för att domaren ska bedöma det vara ställt utom rimligt tvivel att du är skyldig till den gärning som jag har beskrivit ovan. Om du faktiskt kommer att dömas eller ej är utifrån de få omständigheter i din fråga dock omöjligt för mig att ta ställning till. Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad!Vänliga hälsningar,