Vad är uppsägningstiden för inneboende?

2020-06-18 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej,Jag hyr ett rum hos en student. Hon bad mig flytta ut då hon gärna vill bo med en kursare som går sista året och de är nära vänner. I alla fall, undrar jag vad uppsägningstiden är när man hyr ett rum hos en annan? Vi båda är studenter och enligt bostadsförvaltningen har hon jag hyr av två månaders uppsägningstid. Gäller det två månader för mig med eller är det mer/mindre? Vi har heller inget kontrakt mellan oss.
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår det som att du hyrt ett rum hos din hyresvärd, dvs studenten, på obestämd tid (dvs ett tillsvidareavtal), men att hon nu sagt upp hyresavtalet med dig. Notera att avtalet inte behöver vara skriftligt, det kan vara muntligt. Det föreligger därför ett avtal mellan er, trots att inget är nedskrivet. Jag förutsätter vidare att du hyrt ett rum i en hyresrätt, om det är en bostadsrätt gäller andra regler.Eftersom avtalet gäller tillsvidare är uppsägningstiden tre hela kalendermånader, enligt jordabalken 12 kap 4 § (här). Om ni har avtalat om kortare uppsägningstid än så gäller det endast till förmån för dig, som är den inneboende. Det betyder att du kan säga upp kontraktet med den kortare uppsägningstiden, din hyresvärd däremot måste ändå ge dig som inneboende tre kalendermånaders uppsägningstid. Jag tolkar det dock som att ni inte avtalat om uppsägningstid alls, det är då tre kalendermånader som gäller.Om du har fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,

Ska hyresgästen betala hyresvärden för skador uppkomna i hyreslägenhet?

2020-06-18 i Hyresrätt
FRÅGA |Min flickvän hyrde en lägenhet i andrahand och hyresvärden försökte lura henne på pengar så det blev en tvist och hon flyttade ut. På besiktningen Följde jag med och hyresvärden säger muntligt att lägenheten var godkänd och sen ville han prata pengar och han hotade henne att om inte hon betalade så skulle han förstöra hennes rykte så vi lämnade då han redan godkänt lägenheten muntligt. Nu snart två månader senare får vi ett brev från hyresvärden att det var repor i golvet och yrkade skadeersättning för 12000kr. Jag vet att golvet inte hade repor och att han bara gör så för att få henne att betala men måste hon betala dom pengarna ändå?
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det korta svaret på din fråga är nej, det finns goda förutsättningar för din flickvän att motsätta sig betalningen. Enligt Jordabalken 12 kap 24 § (här) gäller att hyresgästen är ersättningsskyldig för all skada som uppkommer under hyrestiden. Det innebär att hyresgästen är ersättningsskyldig för de ekonomiska skador hyresvärden lidit. Här är viktigt att beakta att det är hyresvärden som bär bevisbördan för att det är hyresgästen som orsakat skadan. Detta gäller såväl för andrahandsuthyrning som förstahandsuthyrning. Det är alltså den som påstår att en skada har uppkommit som ska bevisa sitt påstående. Det betyder alltså att din flickväns hyresvärd måste bevisa att den är din flickvän som orsakat reporna i golvet för att kunna kräva henne på ersättning. I dessa fall är det ju såklart ofta väldigt svårt för hyresvärden att bevisa sådana saker, det brukar därför räcka med att hyresvärden bevisar att skadorna inte fanns vid hyresgästens inflytt, men att de fanns vid utflytt. I ert fall har ju dock hyresvärden dessutom godkänt en besiktning, till vilket du är vittne. Detta är en omständighet som talar för att din flickvän inte ska ersätta hyresvärden. Vidare kan sägas att hyresvärden, för att vinna en sådan tvist, bör ha dokumenterat hur lägenheten såg ut innan inflytt och efter utflytt, via t.ex. ett besiktningsprotokoll.Jag rekommenderar er att motsätta er betalningen till fullo och hänvisa din flickväns hyresvärd till tingsrätten om han önskar tvista om beloppet. Bevisläget för honom är tufft och det är otroligt att han går vidare med saken, då en tvist i rätten kan vara kostsam i sig. Om du har fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,

Vad är skillnaden på våldtäkt och sexuellt övergrepp?

2020-06-17 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej.Jag undrar vad som är skillnaden på övergrepp och våldtäkt. Jag blev utsatt för vad jag kallar övergrepp men som en kompis hävdar är våldtäkt för några år sedan. Jag somnade efter en fest och vaknade då en "kompis" hade börjat runka av mig när jag sov. Av någon anledning känns det viktigt att veta vad som gäller då utredningen lades ner på grund av brist på bevis.
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår att du undrar om den händelsen du blivit utsatt för är att klassa som ett sexuellt övergrepp eller en våldtäkt, i lagens mening.Vad är skillnaden på våldtäkt och sexuellt övergrepp?En våldtäkt är enligt brottsbalkens 6 kap 1 § (här) när en person har samlag eller utför någon annan sexuell handling, jämförlig med samlag, med en person som inte deltar frivilligt. Exempel på sexuella handlingar jämförliga med samlag är anala eller orala samlag, penetration med till exempel föremål eller fingrar eller att gärningspersonens och offrets könsdelar kommer i beröring med varandra. Med sexuellt övergrepp menas, enligt brottsbalkens 6 kap 2 § (här), sexuella handlingar som inte är samlag eller jämförbara med samlag, det vill säga handlingar som inte faller under 1 §. Det är exempelvis fall där den ena personens kön rör den andra personens kropp.Det som dock avgör om brottet ska rubriceras som våldtäkt eller sexuellt övergrepp är vilken art av sexuell kränkning det är fråga om och inte handlingen i sig. I ditt fall är det ett gränsfall mellan dessa brott. Handlingen i sig finns visserligen inte uppräknad bland exempel på handlingar jämförliga med samlag, men skulle kunna innebära en sådan sexuell kränkning att det ändå klassas som våldtäkt istället för ett sexuellt övergrepp. Jag kan tyvärr inte ge ett direkt svar på vad det klassas som i ditt fall, men det är en fråga du kan ställa till poliserna eller åklagaren som drev förundersökningen.Överprövning av beslutet att lägga ned förundersökningenNågot du kan göra om du är missnöjd med polisens eller åklagarens beslut att lägga ned förundersökningen är att begära så kallad överprövning av beslutet. En begäran om överprövning skickas till den lokala polismyndigheten eller åklagarkammaren där beslutet fattades.Om du har fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,

Hur beräknas strafftiden för fängelsestraff?

2020-01-02 i Påföljder
FRÅGA |Jag dömdes till 5 mån + del på 1mån och 20 dar = 6 mån och 20 dar, men hur räknar man ut tiden man sitter av straffet.. Mvh
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt brottsbalken 26 kap 6 § (här) gäller en presumtion om att man blir villkorligt frigiven efter två tredjedelar av avtjänat straff, det innebär att du kommer sitta 2/3 av 6 månader och 20 dagar, om det inte föreligger synnerliga skäl. Planeringen för din frigivning börjar redan när du kommer till anstalten, det kallas för att man gör upp din verkställighetsplan. Då kommer du bland annat få datumet för din frigivning. Du kan läsa mer om den villkorliga frigivningen på Kriminalvårdens hemsida.Om du har fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,

Är det olagligt att lura sig till en graviditet?

2020-06-18 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Är det lagligt att lura till sig en graviditet när personen VISSTE att fadern verkligen INTE ville ha barn?
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer vända lite på din formulering och ge dig svaret att det inte finns något olagligt i det händelseförlopp du beskriver. Det är istället varje persons egna ansvar att se till att samlaget i sådant fall genomförs skyddat, något fadern kan tillgodose genom att exempelvis bära kondom.Det är vidare inte möjligt att hävda att man t.ex. avtalat om att kvinnan inte får bli gravid, det är avtal som enligt svensk rätt strider mot lag och goda seder. Se som exempel det rättsfall (RH 2004:41) där ett par hade avtalat om abort mot viss ersättning, avtalet ansågs enligt domstolen strida mot goda seder.Juridiskt finns det alltså inget att göra för mannen om en kvinna blir gravid trots att det inte var önskat.Om du har fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,

Kan jag försvara mig själv i en rättegång?

2020-06-17 i Förundersökning
FRÅGA |Hej Lawline !Ärendet gäller byte utav advokat :Jag är missnöjd med min advokat, angående ärende om ringa misshandel.Jag har fått besked utav min förundersökningsledare att om jag via rätten ansöker om ny advokat, så skulle möjligheten vara ytterst lien att jag skulle få en sådan.Däremot har jag rätt att söka om en ny advokat, så detta låter lite klyvet.Så till min fråga : Om jag då får försvara mig själv, och skulle förlora målet, vad händer då Kan jag ändå, i så fall, gå vidare med mitt ärende ?.Ärendet har ännu inte gått upp i rätten, så jag väntar på besked.Jag ville bara förbereda migJag tackar på förhand.
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår det som att du fått en offentlig försvarare (advokat) förordnad, men att du är missnöjd med denna och vill byta, samt vad som kan hända om du väljer att försvara dig själv.Det finns fall där man får möjlighet att byta försvarare, men likt din förundersökningsledare beskriver är det inte alltid bytet beviljas. För att byta försvarare behöver du skriva till tingsrätten och även ange skälen till varför du vill byta, exempelvis att försvararen inte fullgjort sitt uppdrag på ett sätt som man är nöjd med och att man därför inte känner förtroende för denne. Tingsrätten granskar därefter de skäl man angett och därefter beslutar de om de godkänner ett byte. Eftersom det som en utgångspunkt är staten som står för kostnaderna för försvararen handlar det ofta om en avvägning mellan de skäl som man har angett för att få byta och de extra kostnader som ett byte kan medföra för staten.Om du inte får bytet godkänt förstår jag det som att du överväger att inte ha en offentlig försvarare alls. Det är möjligt att i brottmål företräda sig själv i rätten, det framgår av brottsbalken 21 kap 1 § (här). Det påverkar inte dina möjligheter att överklaga en fällande dom, du kan gå vidare med ärenden på samma sätt som om du hade en försvarare. Ett tips i sådant fall är att hålla koll på tidsfristerna så att överklagandet kommer in i rätt tid och till rätt adress, sådan information framgår normalt av domens sista sida. Om du har fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,

Påföljd för barnpornografibrott begått av 16-åring

2020-01-02 i Påföljder
FRÅGA |Straff för 16-åring som har fått en film på 16 sek med barnpornografi skickad till sig på mobilen
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår det som att du undrar vad påföljden borde bli för en 16-åring som är misstänkt för barnpornografibrott genom att ha skaffat sig och/eller tittat på barnpornografi, i form av filmen du beskriver i din fråga. Straffskalan för barnpornografibrott stadgas i brottsbalken 16 kap 10 a § och är fängelse i högst två år eller böter. Om brottet är ringa är straffet böter eller fängelse i högst sex månader. Grovt barnpornografibrott ger fängelse i lägst sex månader och högst sex år.Domstolen gör en bedömning i varje enskilt fall där man tar hänsyn till de omständigheter som föreligger i just det fallet. När domstolen tar ställning till vilken påföljd en 16-åring ska få, så tas åldern i beaktning. Har någon begått ett brott innan fyllda 21 år får rätten döma till ett lindrigare straff än vad som är föreskrivet för brottet, enligt brottsbalken 27 kap 9 §. Som tumregel är straffnedsättningen för en 16-åring mellan 65–75%. Domstolen tar dock även hänsyn till andra omständigheter än enbart åldern vid bedömningen, såsom om det skett upprepade brottsliga gärningar samt om de varit av allvarlig art. Den troliga påföljden i detta fall, om det rör sig om endast en film (utan särskilt hänsynslöst innehåll) som man dessutom inte spridit vidare, är böter. För att dömas till andra ungdomsstraff, som exempelvis ungdomstjänst eller ungdomsvård, krävs att straffet antingen motsvarar ett högre bötesbelopp eller ett längre fängelsestraff. Det bör inte vara aktuellt i detta fall. Jag vill dock understryka igen att domstolen gör en samlad bedömning av omständigheterna i det enskilda fallet, särskilt innehållet av filmen i detta fall, och att jag därför inte kan svara med säkerhet.Om du har fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,

När försvinner man ur belastningsregistret?

2020-01-02 i Påföljder
FRÅGA |Hej när försvinner man ut belastningsregistret om man blivit dömd för häleri,villkorlig dom med böter och man är över 18 år? Är det 5 eller 10 år.
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är påföljden, alltså straffet, som avgör hur länge en belastning finns registrerad i belastningsregistret innan den tas bort. Bestämmelserna om gallring, eller borttagning, ur belastningsregistret finns i lagen om belastningsregister (här).Du beskriver att personen i fråga blev dömd till villkorlig dom med böter. Blir man dömd till villkorlig dom tas uppgifterna bort ur belastningsregistret 10 år efter dom eller beslut, om personen var över 18 år vid tidpunkten för brottet, detta framgår av 17 § fjärde punkten a) (här).Om du har fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,