Påföljdsbestämning vid våldtäkt mot barn

2018-12-17 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Om en 19 åring blir dömd för sex med minderårig , är det troligast att han får fängelse då eller är det inte så troligt med tanke på att han är under 21 år eftersom att då dömmer man inte till fängelse om det inte finns särskilda skäl till det och med tanke på brottets art? Är sex med minderårig ett sånt brott som brukar leda till fängelse om gärningsmannen är under 21?
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I Sverige blir man byxmyndig när man fyllt 15 år. Lagen som reglerar att en person som är under 15 inte får ha samlag med en person som är över 15 år är till för att skydda barn och unga från att bli sexuellt utnyttjade, detta regleras i brottsbalkens sjätte kapitel.En person som är 15 år eller äldre får inte ha sex med en person som är under 15 år gammal, detta klassas enligt lag som våldtäkt mot barn och kan ge ett straff på lägst 2 år och max 6 år.Det framgår inte i din fråga hur gammal personen som 19-åringen haft sex med är. Det som är avgörande är om den personen är under 15 eller över. Jag kommer i mitt svar att redogöra för vad som gäller i båda fallen.Samlag med ett barn under femton år:Att ha samlag eller genomföra en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens art är jämförlig med samlag med ett barn som inte fyllt femton år klassas som våldtäkt mot barn, enligt brottsbalken 6 kap 4 § 1 st (här). Straffskalan för brottet är fängelse i lägst två och högst sex år.Samlag med ett barn som fyllt femton men inte arton år:Enligt brottsbalken 6 kap 4 § 2 st gäller detsamma för den som begår en gärning som avses i första stycket mot ett barn som fyllt femton men inte arton år och som är avkomling till gärningsmannen eller står under fostran av eller har ett liknande förhållande till gärningsmannen, eller för vars vård eller tillsyn gärningsmannen skall svara på gryns av en myndighets beslut. Samma straffskala gäller alltså här.Påföljdsbestämning för 19-åringen:För personer under 21 år stadgas i brottsbalken 29 kap 7 § (här) att personens ålder särskilt ska beaktas vid straffmätning. Enligt nämnda bestämmelse får rätten döma till lindrigare straff än vad som är föreskrivet för brottet. Det innebär att rätten får döma till ett lindrigare straff än vad som stadgas i respektive brottsbestämmelse.Den så kallade ungdomsrabatten brukar se ut enligt följande:18 år - 45-55 % straffnedsättning (= hälften av straffet)19 år - 30-40 % straffnedsättning (= 2/3 av straffet)20 år - 20-30 % straffnedsättning (= 3/4 av straffet)Observera att modellen enbart utgör en riktlinje. Omständigheterna i det enskilda fallet kan föranleda en annan bedömning.Vidare stadgas i brottsbalken 30 kap 5 § st. 2 (här) att personer som fyllt 18 men inte fyllt 21 får dömas till fängelse endast om det med hänsyn till gärningens straffvärde eller annars finns särskilda skäl talar för det. Detta innebär att det råder en presumtion att inte döma till fängelse för personer som inte fyllt 21 år.Sammanfattningsvis kan sägas att domstolen kommer att göra en bedömning utifrån hur straffet skulle blivit för en vuxen, och sedan applicera den så kallade ungdomsrabatten på detta. Det är alltså inte omöjligt att fängelse blir en aktuell påföljd, om det rör sig om våldtäkt mot barn.Eftersom att domstolen alltid prövar vilka omständigheter som föreligger i det enskilda fallet och gör en bedömning utifrån dessa, så kan jag tyvärr inte svara närmare än såhär på vilken påföljd som kan förväntas.Vänligen,

Har föräldrar rätt att bestämma vem deras barn får träffa?

2018-02-14 i Barnrätt
FRÅGA |Hej! Jag är en kille på 20 år och har en flickvän på 14 år. Vi är otroligt kära i varandra, men hennes mamma hindrar oss nu att träffa varandra. Hon tycker att ålderskillnaden är för stor, kan hon verkligen hindra oss från att träffa varandra såhär? Jag behöver hjälp! Vad har vi för rättigheter? Kan tillägga att vi inte haft sex då vi vill vänta tills hon blir byxmyndig.
|Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar om din flickväns mamma kan hindra henne från att träffa dig.Föräldrabalken reglerar barnets rätt att bestämma själv.Vårdnadshavaren har en rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter (6 kap. 11 § föräldrabalken). Vårdnadshavaren ska dock ta allt större hänsyn till barnets egna vilja i takt med barnets stigande ålder och utveckling (6 kap. 11 § föräldrabalken). Eftersom jag inte har information om alla omständigheter i just det här fallet kan jag inte säga hur stor hänsyn din flickväns mamma ska ta till din flickväns egna vilja. Din flickvän är dock fortfarande ett barn och detta rör hennes personliga angelägenheter. Något som skulle kunna tala för att hänsyn ska tas till din flickväns egna vilja är att hon fyller 15 år och därmed inte har många år kvar tills hon blir myndig.Brottsbalken reglerar sexuella övergrepp mot barn.Du skriver också i din fråga att du och din flickvän inte har haft sex och tänker vänta med det tills hon blir "byxmyndig". Dock kan det vara bra att komma ihåg att även andra sexuella handlingar med ett barn som inte är direkt jämförliga med samlag kan anses vara brottsliga (6 kap. 6 § brottsbalken).Hoppas du har fått svar på din fråga. Om inte är du välkommen att kontakta Lawline på info@lawline.se för att få mer juridisk hjälp.

Är det brottsligt att utbyta sexuella bilder på Snapchat med en 17-åring?

2017-04-23 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Läser en kurs som behandlar straffrätt och studerar för tillfället 6 kap. brottsbalken, och fick mig en tankeställare. En person som är över 15 år är ju byxmyndig och får ha samlag med en person över 18 år, men frågan är om nedanstående kan ses som någon typ av brott?Kan en myndig person, exempelvis 23 år gammal, få straffrättsliga påföljder om denna har chattat och utbytt sexuella bilder med en person som är 17 år gammal? De sexuella anspelningarna och bilderna som har skickats mellan dem, via exempelvis Snapchat, har inte sparats och har skett på bådas initiativ.
Emelie Lövgren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Precis som du säger aktualiseras 6 kapitlet i Brottsbalken (BrB) och det stämmer att en person över 15 år får ha samlag med en person över 18 år.Brottsbalkens 6 kapitel innehåller flera regler som är till för att skydda barn. En sådan regel är 8§ 1 stycket, som kriminaliserar att främja eller utnyttja att ett barn medverkar i sexuell posering. Att ha utbytt sexuella bilder via Snapchat skulle alltså skulle falla under den här regeln. Dock omfattar 8§ 1 stycket bara barn under 15 år, och eftersom personen är 17 år blir det inget brott enligt 1 stycket.Enligt 8§ 2 stycket ser vi att åldersgränsen är 18 år - här omfattas alltså 17-åringen. Dock måste den sexuella poseringen typiskt sett duga för att skada barnets hälsa eller utveckling. Som exempel på vad som kan skada barnets hälsa eller utveckling är om den sexuella poseringen sker på sexklubbar mot ersättning eller om poseringen är framtvingad genom våld eller hot. Eftersom bilderna har skickats på bådas initiativ och inte verkar vara skadliga för 17-åringen är min bedömning att det inte heller skett något brott enligt den här regeln.Svaret på din fråga är alltså att det inte är brottsligt att skicka utmanande bilder på Snapchat med någon som är 17 år och 23-åringen ska alltså inte få straffrättsliga påföljder.Jag hoppas detta gav dig svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Den sexuella myndighetsåldern

2013-01-31 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Jag är en kille på 20 år, ska fylla 21. Jag hade sex med en tjej som ska fylla 18 i år och nu när vi inte träffas längre och är ovänner så hotar hon mig med anmälan om "sex med minderårig" där hon pekar på att hon inte är myndig. Har jag begått ett brott?
Leo Andersson |Hej!I Sverige så går den sexuella myndighetsåldern ("byxmyndighet") vid 15 år, är personen som blivit utnyttjad i fråga yngre än så (samtidigt som den andre är över 15, vilket krävs för att vara straffmyndig) är det fråga om någon form av sexuellt utnyttjande av barnet i princip oavsett om samtycke förelegat eller inte, se brottsbalkens 6:4-6.För personer som är mellan 15-18 år finns det bara ett scenario som är kriminaliserat: nämligen om gärningsmannen står i någon form av beroendeställning till den utsatta (brottsbalken 6:4 st. 2 och efterföljande paragrafer beroende på hur allvarligt utnyttjandet ses). Exempel på när detta kan föreligga är när det är fråga om en situation där den som utnyttjar personen är förälder, förmyndare eller annan form av beroendeställning som idrottstränare t.ex.Du bör alltså inte ha något att oroa dig för så länge båda var med på det när det skedde och du inte står i någon form av beroendeställning till henne.Brottsbalken kan hittas på följande adress: https://lagen.nu/1962:700Med vänliga hälsningar,

Innehav av nakenbilder kan vara brottsligt om personen på bilden är under 18 år

2018-11-30 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag undrar ifall det är okej att mitt ex har bilder nersparade på mig naken, där bland annat mina bröst syns? Värt att notera är att jag är sjutton år gammal när bilderna är tagna. Dessutom undrar jag ifall det är olagligt att jag sparar nakenbilder som killar skickar frivilligt till mig, i deras omedvetande? Om inte, vilken lag faller handlandet under?
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Innehav av bilder där den avbildade är under 18 år kan vara barnpornografibrottGenom att ditt ex har nersparade bilder på dig naken kan han/hon göra sig skyldig till barnpornografibrott enligt 16 kap 10 a § Brottsbalken (BrB). Detta eftersom du är under 18 år på bilderna och därför fortfarande är ett barn enligt lagens mening. För att det ska röra sig om barnpornografi krävs det att bilden är tagen med ett sexuellt syfte. Det kan det mycket väl anses vara om du är naken. Det krävs också att det av bilden framgår 1) att pubertetsutvecklingen för personen på bilden (d v s du i det här fallet) inte är fullbordad, eller2) att det av bilden eller omständigheterna kring bilden framgår att den avbildade personen är under 18 år.Straffet för barnpornografibrott är fängelse i högst två år.Värt att notera är dock att det inte behöver vara ett brott att inneha bilderna ifall de exempelvis är tagna i en relation där båda parter är s k "byxmyndiga" (över 15 år) och har varit med på det.Nedsparandet av nakenbilder som killar skickar frivilligtDu nämner inte hur gamla killarna som skickar nakenbilder till dig är. Liksom bilderna ditt ex har sparat av dig kan utgöra barnpornografibrott om omständigheterna ovan är uppfyllda och du är under 18 år, kan det utgöra ett barnpornografibrott om du sparar ner nakenbilder på killar som är under 18 år. Detta gäller även om killarna skickat bilderna till dig. Är killarna 18 år eller äldre är det inte ett barnpornografibrott, och inte heller förbjudet att inneha bilderna enligt lagen. Även om innehavet är tillåtet är spridandet förbjudetÄven om det alltså inte behöver vara brottsligt att inneha bilderna (så länge personerna på bilden är över 18 år) är det inte tillåtet att sprida bilderna vidare. Spridning av nakenbilder kan klassas som olaga integritetsintrång enligt 4 kap 6 c § BrB. För att kunna dömas krävs att spridningen är ägnad att medföra allvarlig skada för den som bilden rör. Straffet blir då böter eller fängelse i högst två år. Det finns också en möjlighet att ett spridande av nakenbilder skulle kunna utgöra ofredande, enligt 4 kap 7 § BrB. Olaga integritetstrång ligger ofta närmre till hands när det gäller just spridande av nakenbilder.SammanfattningsvisRör det sig om bilder tagna på en person under 18 år kan den som innehar bilderna göra sig skyldig till barnpornografibrott. Att ha nakenbilder på någon över 18 år är inte olagligt, men att sprida bilderna är olagligt. Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Fråga om par under 15 år får ha samlag

2017-12-22 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |HejFår ett par ha sex om båda är under 15 år? Och vad är det för straff isåfall?Tacksam för svar
Isabella Vasiliou |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I Sverige blir man byxmyndig när man fyllt 15 år. Lagen som reglerar att en person som är under 15 inte får ha samlag med en person som är över 15 år är till för att skydda barn och unga från att bli sexuellt utnyttjade, 6 kap 4 § BrB.En person som är 15 år eller äldre får inte ha sex med en person som är under 15 år gammal, detta klassas enligt lag som våldtäkt mot barn och kan ge ett straff på lägst 2 år och max 6 år. I detta finns det både försvårande och förmildrande omständigheter. Exempelvis om det är ett par där ena partnern är 14 år och andra 15 år så ses detta som en förmildrande omständighet dels för att de kan röra sig om några som är tillsammans och dels för att en 15 åring är för ung för att få ett straff som en vuxen skulle fått. Lagen är inte till för att straffa två ungdomar som vill ha sex utan för att skydda barn och ungdomar från att bli sexuellt utnyttjade. Om paret båda är under 15 år är det dock inget som enligt lag hindrar de från att ha sex. Båda klassas som barn och inget av de är straffmyndiga (det blir man när man fyller 15 år). För att det ska bli en polisutredning eller rättegång måste det göras en anmälan till polisen. Vilket i de flesta fall aldrig görs om sexet har varit frivilligt. Sammanfattningsvis, så länge båda är under 15 eller båda över 15 så är det enligt lag tillåtet att ha sex. Om en har fyllt 15 år och den andra fortfarande är 14 år så klassas det egentligen enligt lag som våldtäkt mot barn men om sexet sker frivilligt och det är "uppenbart att det inte handlat om något övergrepp" så räknas det som en förmildrande omständighet (våldtäkt mot barn kan aldrig leda till straffrihet för att barnet ger sitt samtycke). Det krävs dock en anmälan för att en rättegång ska kunna ske, vilket i normalfallet inte sker om sexet varit frivilligt. Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Kan en 15-åring ha sex med en hur gammal person som helst?

2015-07-06 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej !Blivit intresserad av det här med juridik och läser här med stort nöje flera av frågorna ni får från folk, har även kommit in med några frågor själv under en tid.Nu har jag en fråga till er.Läste för ett tag sedan, någon som frågade om "Gränsen för våldtäkt mot barn".Där han undrade om det fanns någon svensk lag som förbjuder samlag mellan en 15 åring och en 25 åring?Ert svar var ju att det inte fanns någon sådan lag om den yngste ju hade fyllt 15 år redan och det inte fanns någon påtryckning, släktskap, beroendeställning mellan 15 åringen och 25 åringen.Min fråga nu är huruvida det kan vara straffbart för låt oss säga för att ta till så det knakar i fogarna, samlag mellan en person på fyllda 15 år och en på 70 år !Det är ju att ta till kanske för det är väl inte så många 15 åringar som frivilligt skulle se till att ha sex med en annan person på fyllda 70 år eller mera. Men kunde va intressant att veta hur det "Svenska rättsväsendet" ser på den saken !Rent moraliskt finns det ju många saker att tycka om en sådan förening, men jag menar rent rättsligt.M v h
|Hej och tack för din fråga - visst är juridiken intressant!Precis som du skriver så anses en person uppnå åldern för sexuellt självbestämmande vid 15 år (6 kap 4 § BrB). Det innebär att så länge samlaget är helt frivilligt och inget annat brott begås är det således rättsligt helt okej att två "byxmyndiga" personer har ett sexuellt umgänge, oavsett åldersskillnaden.

Vid vilken ålder är man "byxmyndig"?

2006-09-19 i Alla Frågor
FRÅGA |När är man enligt svensk lag numera byxmyndig? Med andra ord får ha sexuellt umgäng med vem man vill? Förut vet jag att det var 15, men hur är det idag?
Lovisa Elardt |Hej! Ordet ”byxmyndig” är ett slanguttryck som används för att beskriva den ålder då en person lagligen får ha sexuellt umgänge. Detta bygger dock på ett missförstånd, då det inte finns någon sådan åldersgräns i Sverige. Lagstiftningen handlar istället om en nedre åldersgräns för personer, som en straffbar person (över 15 år) får ha sexuella kontakter med. Den gränsen är precis som tidigare 15 år, eftersom man fram tills dess räknas som barn i svensk lagstiftning. Lagens syfte är att skydda barn från att bli utnyttjade av vuxna eller betydligt äldre personer, men har däremot inte till syfte att hindra personer under 15 år från sexuellt umgänge. Två minderåriga kan därför ha ömsesidiga och frivilliga sexuella relationer utan att bryta mot lag eller riskera någon rättslig påföljd. (6 kap. 4-10 §§ brottsbalken) Jag hoppas att Du fått svar på Din fråga! Vänliga hälsningar