Surrogat för enskild egendom

2007-04-21 i Alla Frågor
FRÅGA |Jag och min make ska skiljas efter 19 års äktenskap. Vi skrev äktenskapsförord när vi gifte oss. Där står att gåva, arv och min släktgård skall vara min enskilda egendom. Jag har under äktenskapets gång fått ärva mina föräldrar och en moster. Dessa arv fick jag för 10- 12 år sedan. En del av arven har "försvunnit" in i hushållsekonomin, en del finns kvar på samma konto, fonder etc som då arvet tillföll mig. Nu undrar jag; skall jag räkna samman arvsbeloppen och dra av summan innan vi bodelar vårt giftorättsgods?
Elzbieta Kaczorowska |Hej, Enligt 7 kap 2 § 1 stycket 6 punkten äktenskapsbalken (ÄB, se http://www.lagen.nu/1987:230 ) skall egendom som har trätt i stället för enskild egendom även den vara enskild. Denna regel, som behandlar så kallat surrogat, stadgar att det just är egendom, d v s tillhörighet, som träder i stället och som då skall vara enskild, och inte en viss andel eller ett visst belopp. Denna egendom kan dock bestå i pengar. För att det skall röra sig om enskild egendom får inte sammanblandning ske. Detta medför ett krav på att egendomen måste hållas avskild från resterande egendom. Detta innebär att den delen av arvet som flutit in i den gemensamma ekonomin har förlorat sin egenskap som enskild egendom, såvida inte något annat införskaffats för pengarna, som t ex tavla, vilket i sådana fall skulle kunna betraktas som enskild egendom. När det gäller pengar insatta på ett konto så behåller dessa sin egenskap av enskild egendom om de hålls på ett separat konto. I det fall pengarna har satts in på ett gemensamt konto behåller de sin egenskap av enskild egendom enbart om medelsslagen ändå hålls avskilda genom t ex bokföring. När bodelning sedan skall ske så går det lite förenklat till så att värdet av all egendom som utgör giftorättgods slås ihop efter att värdet på makarnas skulder dragits av. Denna summa delas sedan på två och sedan skall varje make erhålla egendom till värde av den summa denne tilldelats, plus för att täcka sina skulder, se närmare lagtext, ÄB 11 kap. Med andra ord skall inte arvsbeloppen dras av, utan den egendom som fortfarande kan anses vara enskild skall helt enkelt bara inte ingå i bodelningen alls. Med vänlig hälsning,

Hur kan jag skydda min lägenhet mot framtida sambo?

2007-04-18 i Alla Frågor
FRÅGA |Om jag köper en insatslägenhet och vill att den skall vara enskild egendom samt lånar hela köpeskillingen utav mina föräldrar. Hur formulerar jag detta i ett avtal ? Jag har ju inte fått lägenhheten som gåva eller ärvt den. Jag är inte sambo nu men blir kanske framöver och sedan tar plötsligt förhållandet slut. I dtta läge vill jag skydda mitt boende.
Cornelia Svensson |Hej, Du kan inte skriva något sådant avtal eller förbehåll för tillfället. Om någon sedan flyttar in hos dig, dvs ni blir sambos skall lägenheten normalt sett inte ingå i en eventuell senare bodelning. Detta då endast samboegendom skall ingå i bodelningen och lägenheten är endast samboegendom om den är införskaffad för gemensamt bruk, 3 § Sambolagen. Om du ändå vill vara på den säkra sidan kan du med din eventuella sambo skriva ett samboavtal där ni skriver att lägenheten inte skall ingå i en eventuell bodelning, 9 § Sambolagen (http://lagen.nu/2003:376 ). (Ett sådant avtal skall vara skriftligt.) Vid ett giftermål kommer lägenheten att bli så kallat giftorättsgods som skall ingå i en eventuell bodelning, du kan då skydda egendomen genom du och din framtida make/maka skriver ett äktenskapsförord om att lägenheten skall vara din enskilda egendom, 7, 9 och 10 kap. Äktenskapsbalken (http://lagen.nu/1987:230 ). (Observera de formkrav och registreringskrav som gäller för äktenskapsförord enligt 7 kap 3 § Äktenskapsbalken.) Vänliga hälsningar

Äktenskapsförord och EU

2007-04-13 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej, Jag har lite frågor angående äktenskapsförord. Jag funderar på att gifta mig men jag vill skriva äktenskapsförord. Jag vill skriva ett äktenskapsförord där jag behåller allt som är mitt och hustrun behåller allt som är sitt vid skilsmässa. Dessutom ska vi heller inte göra anspråk på underhåll och varandras framtida tillgångar efter skilsmässoprocessens avslut. Går det att göra ett sådant äktenskapsförord? Kan äktenskapsförordet vara giltigt i hela EU? Tack på förhand.
Miranda Berg |Hej! Ett äktenskapsförord reglerar vad som är giftorättsgods respektive enskild egendom, det vill säga vad som skall delas upp mellan makarna vid en eventuell skilsmässa och vad som inte skall delas. Ett äktenskapsförord kan däremot inte reglera den eventuella underhållsskyldighet som kan uppkomma efter äktenskapsskillnad. Även om ni inbördes kan avtala om att inte kräva underhåll av den andre maken, kan ett sådant avtal jämkas av domstolen om den anser att det är oskäligt och att underhåll bör utgå. Att notera är dock att det är mycket ovanligt i Sverige att en make döms att betala underhåll till den andre maken eftersom huvudregeln är att varje make efter skilsmässan skall försörja sig själv. Underhåll till eventuella barn kommer alltid att kunna utkrävas oavsett vad ni kommer överens om nu. För att äktenskapsförordet skall få den verkan som ni önskar är det viktigt att ni är tydliga med att även framtida egendom skall vara enskild, inte bara den ni har när ni gifter er utan även sådan som förvärvas under äktenskapet. Ett äktenskapsförord skall för att vara giltigt upprättas skriftligen och undertecknas av båda makar/blivande makar, samt registreras hos domstolen. Se närmare Äktenskapsbalken kapitel 7 http://www.lagen.nu/1987:230 . Vänd er gärna till en familjerättsbyrå för att få hjälp med att upprätta ett äktenskapsförord. När det gäller EU så fungerar skilsmässoinstitutet olika i olika länder. I vissa länder utreder man vem som bär skuld till skilsmässan och fördelar tillgångarna därefter. Det är möjligt att man i ett sådant land skulle jämka ert äktenskapsförord om man inte skulle anse det rättvist. De flesta länder tillämpar nog principen att ett äktenskapsförord är giltigt om det stämmer överens med den lag som gällde för makarnas förmögenhetsförhållanden när rättshandlingen företogs, och om det upprättas innan äktenskapet den lag som gäller efter giftermålet - alltså svensk lag om ni gifter er i Sverige. Vid en eventuell skilsmässa är givetvis det allra enklaste om ni försöker få äktenskapsskillnad i Sverige, det har ni alltid rätt till om ni båda är svenska medborgare eller om svaranden har hemvist i Sverige eller sökanden sedan minst ett år innan ansökningen, samt ett antal ytterligare situationer som regleras i EG-förordningen nr 1347/2000 (den så kallade Bryssel II-förordningen). Med vänlig hälsning

laglottsskyddet

2007-03-26 i Alla Frågor
FRÅGA |Min far gick bort i höstas, 1½ år innan gav han bort allt han ägde till sin fru för att göra oss barn helt arvlösa. Är detta tillåtet? Hon fick fastigheter värda flera miljoner.
Lisa Swanson |Hej! I Ärvdabalkens 7 kapitel (http://www.lagen.nu/1958:637) finns regleringen kring laglotter. Laglotten innebär hälften av arvslotten och denna andel har en bröstarvinge alltid rätt att kräva ut. Den del av kvarlåtenskapen som en arvlåtare kan förfoga över genom testamente kallas för den disponibla kvoten. Om ett testamente inkräktar på laglotten så finns det möjlighet för bröstarvingen att påkalla jämkning av detta 7:3 ÄB. En sådan möjlighet finns också enligt 7:4 ÄB om arvlåtaren under sin livstid gett bort egendom på ett sådant sätt att gåvan är att jämställa med ett testamente, om inte särskilda skäl talar däremot. Av frågan framgår inte på vilket sätt din far har gett bort egendomen, via testamente eller äktenskapsförord till exempel. I viket fall torde det finnas möjlighet att angripa gåvorna. Om det finns ett testamente skall detta klandras i enlighet med 7:3 ÄB inom sex månader från att du fick kännedom om testamentet. Klander görs genom att du ger testamentstagaren ditt anspråk tillkänna eller väcker talan mot denne. Om din far genom exempelvis äktenskapsförord eller på annat sätt har gett bort sina tillgångar skall du väcka talan inom ett år från det att bouppteckningen avslutades. Jag rekommenderar att du omgående tar kontakt med en advokat eller jurist för mer ingående rådgivning då preskriptionstiderna i ditt fall kan vara knappa och det avser stora tillgångar. Med vänlig hälsning

Ska lön utbetald efter skilsmässa ingå i bodelning

2007-04-17 i Alla Frågor
FRÅGA |Vid tidpunkten för skilsmässa och bodelning hade jag en styrelsepost som arvoderades med en årlig summa. Denna betalades ut fyra månader efter bodelningen, ska fd maken ha del av denna?
Martin Ågren |Hej. I en bodelning vid skilsmässa skall makarnas så kallade giftorättsgods ingå, se Äktenskapsbalken (ÄktB) 10:1, http://www.lagen.nu/1987:230 . Giftorättsgods är alla tillgångar och skulder som makarna har om inte annat avtalats genom äktenskapsförord eller följer av villkor i gåvor eller arv. Inkomster är även giftorättsgods. Vilken egendom som skall ingå i bodelningen avgörs med utgångspunkt i den så kallade kritiska tidpunkten. Vid bodelning i anledning av äktenskapsskillnad är denna kritiska tidpunkt den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes, se ÄktB 9:2., alltså dagen då ansökan inkom till rätten. All inkomst som intjänats innan den kritiska tidpunkten skall ingå i bodelningen oberoende av när inkomsten betalas ut. Din f.d. make har alltså rätt till del av pengarna. Med vänlig hälsning,

Bodelning vid skilsmässa

2007-04-02 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej. Jag och min man ska skilja oss efter 8 månaders äktenskap. Var sammanboende i 1 år innan vi gifte oss. Väntar vårt gemensamma barn i sommar. Min fråga nu är vad jag har rätt till. Vi har kommit överens om att han ska få köpa ut allt bohag i huset så han slipper möblera upp det igen. Han har ganska betydande tillgångar samt gården vi bor på som han ärvde efter sin far i somras. Mvh
Susanne Sjölander |Utgångspunkten är att all egendom som en make äger är giftorättsgods och skall ingå i bodelningen vid skilsmässan. Enbart om egendom är enskild skall denna inte ingå i bodelningen. Egendom kan exempelvis vara enskild om ett äktenskapsförord har skrivits som anger att den aktuella egendomen ska vara enskild (se Äktenskapsbalken 7:1-2 http://lagen.nu/1987:230#K7 och 10:4 http://www.lagen.nu/1987:230#K10 ). Egendom kan även vara enskild om en make ärvt egendom och det framgår av testamente att denna skall vara enskild (se Äktenskapsbalken 7:1-2 i länken ovan). Om din makes far i testamente skrivit att gården skall vara enskild egendom så ingår alltså denna inte i bodelningen. Har detta inte gjorts så är gården giftorättsgods och skall ingå i bodelningen (om ni inte har ett äktenskapsförord som säger annat). Vid bodelningen får först varje make i skälig omfattning ta undan sina egna personliga tillhörigheter, såsom kläder och personliga presenter. Pensionsrättigheter skall vanligen undantas också (se Äktenskapsbalken 10:2-3 i länken ovan). Alla skulder skall avräknas från varje makes egendom som skall ingå i boet. Det som finns kvar efter att skulderna dragits av skall läggas samman och delas på två. Varje make ska få lika stor andel. Om det uppstår en brist av den del du skall få p.g.a. att ni har kommit överens om att din make skall behålla gården och möblerna, måste han ersätta dig/bli skyldig dig pengar så att du får den andel du är berättigad till (se 11 kap Äktenskapsbalken http://lagen.nu/1987:230 ). Hoppas du fick lite vägledning! Med vänlig hälsning

Laglottsskyddet

2007-03-31 i Alla Frågor
FRÅGA |Vid bodelning när min mor (adoptivmor) dog framkom att hon och min far uteslutit mig i sitt testamente, och att allt skulle ärvas av tre utvalda släktingar. Jag var inte ens nämnd. Min far lever ännu. Jag skrev på bodelningen att jag inte godtog detta och undertecknade med mitt namn. Frågan är: om/när min far avlider, har jag inte heller då laglig rätt till arvslott? Tilläggas kan, att huset, bilen och annat redan nu är bortskänkt till de släktingar som utvaldes. Kan jag göra något för att protestera framledes? Saken känns kränkande, och jag skäms för att berätta detta, då man kan tro att jag behandlat mina föräldrar illa, vilket inte är fallet.
Lisa Swanson |Hej! I 7 kap ÄB (Ärvdabalken) finns regleringen kring laglotter. Laglotten innebär hälften av arvslotten och denna andel har en bröstarvinge alltid rätt att kräva ut. Den del av kvarlåtenskapen som en arvlåtare kan förfoga över genom testamente kallas för den disponibla kvoten. Om ett testamente inkräktar på laglotten så finns det möjlighet för bröstarvingen att påkalla jämkning av detta (7:3 Ärvdabalken). En sådan möjlighet finns också enligt 7:4 samma lag om arvlåtaren under sin livstid gett bort egendom på ett sådant sätt att gåvan är att jämställa med ett testamente, om inte särskilda skäl talar däremot. Det finns som du märker möjligheter att angripa gåvorna och testamentet. Det finns dock en del tidsfrister som du måste vara uppmärksam på. Enligt 7:3 ÄB skall klander mot testamente framställas inom sex månader från att du fick kännedom om testamentet. Klander görs genom att du ger testamentstagaren ditt anspråk tillkänna eller väcker talan mot denne. Om din far genom exempelvis äktenskapsförord eller på annat sätt har gett bort tillgångar skall du väcka talan inom ett år från det att bouppteckningen avslutades. Jag rekommenderar dig att om du inte redan har gjort det, klandra testamentet. Ta även kontakt med en advokat eller jurist för mer ingående rådgivning. Vilken tråkig situation du har hamnat i! Lycka till!

Är surrogat för villkorad gåva enskild egendom?

2007-04-12 i Alla Frågor
FRÅGA |Min make har med villkor om enskild egendom mottagit en gåva på 1 miljon kr. Som gemensam bostad har han sedan köpt en fastighet för 1 200 00 kr för vilken han har betalat 500 000 kr från gåvan som kontantinsats och resterande med lån i eget namn. Under tiden vi varit boende i fastigheten har vi gemensamt betalat alla amorteringar, räntor och övrig drift och underhåll för fastigheten. När vi skilde oss bodde han kvar i fastigheten och i tiden efter skilsmässan men före bodelningen, sålde han fastigheten för 3 500 000. Min fråga är om hela den sistnämnda försäljningslikviden är enskild egendom, trots våra gemensamma betalningar samt att det av gåvobrevet inte särskilt omnämns att avkastningen ska vara enskild egendom? Är avkastning hänförbar till prisförändringen mellan inköpet och försäljningen av fastigheten eller utgör försäljningslikviden i allt surrogat för fastigheten?
Mikael Ekdahl |Hej, Huvudregeln i fall som du beskriver är att surrogat för en villkorad gåva skall anses vara enskild egendom. Detta är en tolkningsregel som återfinns i 7:2 6 p Äktenskapsbalken, se http://www.lagen.nu/1987:230. I Högsta domstolens dom NJA 1978 s 526 kom HD fram till att även om bara en del av gåvan används för köp av en fastighet, så skall denna egendom likväl anses vara enskild egendom, eftersom en kontantinsats som inte motsvarar hela summan är vanligt vid den här typen av köp av egendom (förhållandet mellan kontantinsatsen och lånedelen av köpesumman ansågs normal). Förmodligen är därför hela fastigheten att anse som enskild egendom. Avkastningen är dock om inget annat har avtalats att anse som giftorättsgods, vilken skall ingå i en bodelning, se 7:2 sista stycket ÄktB. Här finns det dock flera aspekter som spelar in i tolkningen av huruvida avkastningen skall presumeras vara giftorättsgods eller om denna presumtion skall anses ha blivit bruten. Presumtionen kan exempelvis brytas genom ett äktenskapsförord där det föreskrivits att egendom alltid skall vara enskild (se Agell, Äktenskap, samboende, partnerskap s. 91 ff). Med vänlig hälsning,