Är samboavtal eller testamente lämpligast för att säkerställa att efterlevande sambo erhåller viss egendom?

Hej! Jag och min sambo har bott ihop i 20 år och först nu har vi börjat fundera på det här med den obefintliga arvsrätten. Min sambo har två vuxna barn och vi har inga gemensamma barn. Vi har ett bostadsrättsradhus som vi vill att den andre partnern ärver vid dödsfall. Vi vill även ärva varandra. Ska vi skriva ett inbördes testamente? Eller ett samboavtal? Mvh

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag förstår din fråga som att du vill veta om du och din sambo gör bäst i att skriva ett samboavtal eller ett inbördes testamente för att säkerställa att ni ärver varandra vid ett eventuellt dödsfall.  Bestämmelser om samboavtal finns i sambolagen (2003:376). Bestämmelser om testamente finns i ärvdabalken (1958:637). Jag kommer därför att utgå från dessa i mitt svar.

Samboavtal

Sambor, det vill säga två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll, kan begära att deras gemensamma samboegendom ska fördelas mellan dem genom bodelning när deras samboförhållande upphör av annat skäl än att de ingår äktenskap med varandra (1 & 8 §§ sambolagen (2003:376)). Med samboegendom avses härvid sambornas gemensamma bostad och bohag, så länge dessa har förvärvats för gemensam användning (3 § sambolagen (2003:376)).

Samborna har, emellertid, även en möjlighet att, genom ett så kallat samboavtal, avtala om att bodelning inte skall ske eller att viss egendom inte skall ingå i bodelningen vid ett eventuellt upphörande av samboförhållandet (9 § sambolagen (2003:376)). Observera att det, däremot, inte är möjligt för samborna att avtala om att "viss egendom som inte är samboegendom ska ingå i en framtida bodelning" (se Håkansson, Sambolag (2003:376) 9 §, Lexino 2021-08-21 (JUNO)).

Observera vidare att sambor, till skillnad från äkta makar, inte ärver varandra. Efterlevande sambo har, alltjämt, en möjlighet att, till sin förmån, åberopa sin rätt till bodelning. Vid en sådan bodelning har den efterlevande sambon alltid en rätt att få ut så mycket av den behållna egendomen, efter avdrag för skulder och i den mån den räcker, att det motsvarar två gånger det vid tiden för dödsfallet gällande prisbasbeloppet (18 § sambolagen (2003:376)). För att efterlevande make ska erhålla mer än så (dvs. något mer än hälften av den gemensamma samboegendomen) krävs, emellertid, att den avlidna sambon har gjort någon förordning om detta i ett testamente.

Testamente

Enligt svensk rätt kan kvarlåtenskapen efter en person fördelas på två sätt, antingen genom arv eller genom testamente. Genom arv fördelas kvarlåtenskapen enligt den ordning som anges i ärvdabalken, den så kallade legala arvsordningen (2 kap. ärvdabalken (1958:637)). Genom testamente fördelas kvarlåtenskapen istället enligt den avlidnas vilja. Den legala arvsordningen används i de situationer då den avlidna inte har upprättat ett testamente. Arvlåtaren kan alltså åsidosätta den legala arvsordningen genom att upprätta ett testamente. 

Genom upprättandet av ett testamente har testator/testatrix (upprättaren av ett testamente) en betydande frihet att fördela kvarlåtenskapen så som denne önskar. Testationsfriheten begränsas, i princip, endast av att det inte är möjligt att göra bröstarvingar arvlösa (dessa har alltid rätt till sin laglott, det vill säga hälften av sin arvslott) och av att en efterlevande make, i den mån någon sådan finns, alltid har rätt att erhålla egendom till ett värde av fyra prisbasbelopp (7 kap. 1 § respektive 3 kap. 1 § 2 st. ärvdabalken (1958:637)). Detta kräver dock att de klandrar ett testamente där de inte omnämns inom 6 månader från det att de tagit del av detsamma (14 kap. 5 § ärvdabalken (1958:637)). Därtill är inte heller eventuella testamentsförordnanden till förmån för personer som vid testators/testatrix frånfälle varken är födda eller avlade, och därefter födda med liv, tillåtna (9 kap. 2 § ärvdabalken (1958:637)).

Testator/testatrix kan, således, genom ett testamente, i hög utsträckning, bestämma vem som ska ärva dem och vad denne/dessa, i så fall, ska ärva. Detta gör de genom att specificera detta i sitt testamente. 

Vad som gäller i ditt fall

Det är, således, inte möjligt att reglera någon form av arvsrätt genom ett samboavtal. Detta måste göras genom ett testamente. Utan ett testamente kommer dock den efterlevande sambon, alltjämt, att ha en möjlighet att begära bodelning. Denna tillförsäkrar den efterlevande sambon hälften av samboegendomen, det vill säga den gemensamma bostaden och det gemensamma bohaget, förutsatt att denna har förvärvats för gemensamt bruk. Vad den efterlevande sambon ska erhålla ska, dessutom, i den mån det räcker, uppgå till åtminstone två prisbasbelopp. Övrig kvarlåtenskap kommer, däremot, att fördelas mellan eventuella arvingar enligt den legala arvsordningen.

För att säkerställa att du och din sambo ärver varandra gör ni därför bäst i att upprätta ett inbördes testamente (eller separata testamenten där ni tillförsäkrar varandra mer än hälften av er gemensamma samboegendom).   

Jag hoppas att du har fått ett någorlunda hjälpsamt svar på din fråga. I den mån jag har missförstått din fråga, något är oklart eller om du bara har några ytterligare funderingar så får du gärna återkomma.  

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”