Adoptera bort barn - ensam vårdnad

2019-01-21 i Adoption
FRÅGA |Om man har ensam vårdnad kan man då adoptera bort sitt barn?
Anna Johannesson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om adoption finns i 4 kap. föräldrabalken (FB).Barnets samtycke till adoptionenVid alla frågor som rör adoption av ett barn ska barnets bästa ges störst vikt. (4 kap. 1§ FB) Den som fyllt 12 år får endast adopteras om hen samtycker till adoptionen. Innan samtycke lämnas ska hen också få information om innebörden av en adoption och vad det innebär att samtycka. (4 kap. 7§ FB)Förälders samtycke till adoptionenEtt barn får inte adopteras utan samtycke från förälder som är vårdnadshavare. (4 kap. 8§ FB) Detta innebär också att samtycke från en förälder som inte är vårdnadshavare, inte behövs. (Se förarbete till lagändringen, prop. 2017/18:121)Som huvudregel ska dock även förälder som inte är vårdnadshavare ges tillfälle att yttra sig inom en viss tid. (4 kap. 18§ FB)Vad gäller i detta fallet?Jag vet inte hur gammal barnet i fråga är, men med hänsyn till barnets ålder och mognad kan det vara avgörande vad barnet själv vill. Om barnet har fyllt 12 år får hen bara adopteras om hen själv samtycker till det. Vad gäller föräldrarnas samtycke så krävs det endast samtycke från den förälder som är vårdnadshavare. Men även om den förälder som inte är vårdnadshavare, inte har någon vetorätt så har denne fortfarande rätt att yttra sig. SammanfattningsvisI varje enskilt fall görs en bedömning av vad som är barnets bästa. Vad som gäller i just den situationen som du frågar om är omöjligt att säga säkert utan att känna till detaljerade fakta. Men när man har ensam vårdnad om ett barn är det möjligt att adoptera bort barnet utan samtycke från den andra föräldern.Hoppas du känner att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Är jag vårdnadshavare till min mans son om hans mor dog när sonen var liten?

2019-01-18 i Adoption
FRÅGA |Jag har gift mig, min nuvarande man har en son som är 14 år från hans tidigare tidigare äktenskap, men hans förra fru dog när sonen var 4 månader gammal.Sonen bor naturligtvis med oss och vi är en familj, räknas jag som vårdnadshavare åt sonen eftersom hans mor dog när han var liten?Tacksam för svar!Mvh
Karin Ekström |Hej, tack för din fråga till Lawline!Ett kort svar på din fråga är att du inte räknas som vårdnadshavare, jag kommer förklara närmre varför här nedanför. Reglerna som bestämmer kring detta finns i föräldrabalken (FB). Även om du inte är vårdnadshavare så innebär det inte att ni inte är en familj och det finns möjlighet för dig att bli vårdnadshavare om du skulle vilja det! Du är inte vårdnadshavare för din mans sonSom tidigare nämnt så är du är inte vårdnadshavare för din mans son. När sonens mor gick bort fick din man ensam vårdnad om sonen (FB 6 kap 9 §). Det är endast föräldrar som kan ansöka om att bli vårdnadshavare. Du kan alltså inte ansöka om att bli vårdnadshavare för din mans son i dagsläget (det uttolkas av dessa regler: FB 6 kap 4–6 § §).För att du ska kunna bli vårdnadshavare måste du adoptera din mans sonOm det är så att du vill bli vårdnadshavare har du möjlighet att adoptera din mans son (FB 4 kap 6 § 2 st). För att du ska kunna adoptera din mans son krävs det att du har din mans samtycke och sonens då han är över 12 år (FB 4 kap 6–7 § §). Om det är så att du adopterar din mans son innebär det att du även blir vårdnadshavare och hans son kommer vara ert gemensamma barn rent rättsligt (FB 4 kap 21 § & FB 6 kap 2 §). Sammanfattning och rekommendationer Sammanfattningsvis så är du alltså inte i nuläget vårdnadshavare för din mans barn. Om du skulle vilja bli det kan du ansöka om att adoptera din mans son och då vara gemensam förälder och vårdnadshavare tillsammans med din man. Som sagt kräver detta samtycke från både din man och hans son. För att ansöka om adoption så fyller man in en blankett och skickar till den tingsrätt i området som du är folkbokförd i. Jag bifogar blanketten här, glöm inte att det även krävs att samtycke från både din man och hans son skickas med! Om du har fler frågor eller funderingar får du gärna skicka in en till fråga eller höra av dig till vår telefonrådgivning! Hoppas du känner att du fick svar på din fråga! Allt gott

Kan jag adoptera bort min son till min moster?

2019-01-13 i Adoption
FRÅGA |Hej ! Jag har enskild vårdnad om min son som är 1 år gammal. I morgon den 4e januari så kommer tingsrätten besluta interimistiskt att den biologiska pappan som inte träffat min son sedan han var 2 månader gammal, ska ha gemensam vårdnad och att ett umgänge även ska ordnas en viss tid varje vecka. Den biologiska pappan är inte lämplig och har ytterligare 3 andra barn med 2 olika tjejer som han heller inte får ha vårdnad över. Pappan är år 2016 och 2018 dömd för brott emot mig , bla misshandel och frivården skriver i sitt yttrande att vårat barn anses vara ett brottsoffer efter som att han varit närvarande och utsatt av pappan.Jag vill bara min sons absolut bästa och finns det någon möjighet att man kan adoptera bort sitt barn till någon släkting. De jag har i åtanke är då min moster och hennes man, dom skulle mer än gärna ta emot min son och han skulle få växa upp i en trygg miljö med väldigt bra förutsättningar. Är detta möjligt ? Och hur går man i så fall tillväga ? Tack på förhand !
Ceda Imranova |Hej, och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga! Först och främst jag säga att vårdnadstvister alltid brukar vara känsliga och det är en rad faktorer som spelar roll och flera utredningar som görs för att avgöra vilken situation som är mest lämplig för barnet. Jag hoppas att allt löser sig för dig och din son och att jag kan ge ett svar på din fråga.Bestämmelser om vårdnad, umgänge och adoption finns i föräldrabalken (FB). Ett intermistiskt beslutDu skriver i din fråga att det beslutet att den biologiska pappan ska få gemensam vårdnad och umgänge är ett intermistiskt beslut. Det finns stöd för att domstolen får ta sådana här typ av beslut i pågående mål om vårdnad, boende eller umgänge enligt FB 6 kap 20 §. Detta innebär alltså detta är ett tillfälligt beslut fram tills att tingsrätten avgjort frågan genom dom.Principen om barnets bästaNär det gäller mål som handlar om barnets vårdnad, boende och umgänge, ska barnets bästa alltid vara avgörande, FB 6 kap 2 a § första stycket. När tingsrätten dömer i frågan måste de alltid ta hänsyn till denna princip. Barnet får bland annat inte riskeras fara illa hos den ena föräldern.Jag förstår det som att du inte vill att pappan ska vara delaktig i sonens liv och är rädd för att han kan få fortsatt vårdnad eller umgänge med sonen. När "barnets bästa" diskuteras tar man även hänsyn till barnets rätt till god kontakt med båda föräldrar. Detta grundar sig i forskning som visar att barn mår psykiskt bättre när de har god relation till båda sina föräldrar. Du beskriver att pappan har varit våldsam mot dig och att även er son kan anses varit ett brottsoffer för detta. Det kanske kan kännas underligt då varför det skulle finnas en chans att pappan trots detta kan få vårdnad eller umgänge med barnet. Det kan vara så att domstolen resonerar på det viset att sonen endast ett år gammal och att det är viktigt för hans utveckling att han får träffa sin pappa. Hur går det till vid en adoption? Det går till på det viset att den som vill adoptera (din moster och hennes man) ska skicka in en ansökan till den tingsrätt där du och din son har er hemvist, FB 4 kap 12 §. Därefter är det socialnämnden som ska utreda denna på uppdrag av domstolen, FB 4 kap 14 §. Socialnämnden kommer då göra en noggrann utredning och presentera detta för domstolen som sedan tar ett beslut. Kan du adoptera bort din son? Utgångspunkten gällande adoption för barn är att det krävs båda föräldrarnas samtycke enligt FB 4 kap 8 §. Detta förutsätter dock att båda har vårdnaden. Om pappan får delad vårdnad får du inte själv besluta om det ska ske en adoption eller inte. Om du däremot kommer ha fortsatt ensam vårdnad om din son krävs det inget samtycke från sonens pappa. Han kan inte hindra adoptionen men han kan ändå meddela domstolen att han motsätter sig detta.Är en adoption för barnets bästa?Även vid en adoption ska barnets bästa alltid stå i centrum, FB 4 kap 1 §. Trots att du skulle fortsätta vara ensam vårdnadshavare för sonen, kan domstolen ändå besluta att barnet inte ska adopteras ifall det kan anses strida mot barnets bästa. Det är en noggrann utredning som socialnämnden måste göra av dig, pappan, er son och adoptivföräldrarna. Jag kan inte uttala mig om hur domstolen hade dömt i en sådan här situation. Om de dock anser att pappan är tillräckligt lämplig för att vara delaktig i sonens liv känns det inte troligt att en adoption kommer gå igenom. Sammanfattningsvis genomsyrar barnets bästa allt. Det behövs båda vårdnadshavarnas samtycke för att kunna adoptera ett barn. Om pappan till din son får delad vårdnad är det inte möjligt. Om du fortsätter ha ensam vårdnad har pappan har ingen rätt att stoppa adoptionen. Dock har han rätt att yttra sin åsikt till domstolen.Hoppas du fick svar på din fråga! Om du vill ha mer rådgivning är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline. Det finns även andra tjänster du kan använda dig av:- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här- Ställ- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Med vänliga hälsningar,

Ensam vårdnad om en dotter jag vill att min man ska adoptera

2019-01-04 i Adoption
FRÅGA |Hej! Om jag vill att min man adopterar min dotter pga att hennes biologiska pappa aldrig kommer vara delaktig? Jag har ensamvårdnad om henne men måste jag ha hans medgivande eller något för att kunna göra detta?
Robin Badili |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Adoption regleras i 4 kap Föräldrabalken. För att ha rätt att adoptera krävs enligt 4 kap 1 § att denne fyllt 25 år. I 4 kap 2 § framgår att den ene maken har rätt att adoptera andre makens barn. Ett barn som har fyllt 12 år får dock endast adopteras om barnet samtycker enligt 4 kap 5 §. Enligt 4 kap 5a § också att båda föräldrarna samtycker till adoptionen. Detta gäller dock inte om ena föräldern inte har del i vårdnaden, vilket innebär att den biologiska pappan inte har rätt att hävda sig gällande samtycket. Denna biologiska pappan har dock rätt att yttra sig över adoptionen enligt 4 kap 10 §. Vidare ska adoptionen endast tillåtas om det är till fördel för barnet. Vid bedömningen av om det är lämpligt att adoptionen äger rum skall rätten, även när barnets samtycke inte behövs, ta hänsyn till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad. Din make har därför, beroende på faderns och dotterns inställning rätt att adoptera. Detta är dock beroende av huruvida rätten finner det lämpligt.En ansökan om adoption ska lämnas in till rätten i den ort där adoptanten har sitt hemvist.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Adoption av vuxen

2019-01-21 i Adoption
FRÅGA |Hej.Vad exakt behöver vi förbereda om min bonuspappa sen jag var två år ska adoptera mig? Min mamma dog för två år sen och jag är 47 år.
Melica Djahani |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta hur en adoption av en vuxen person går till.Själva lagregeln för adoption finns i föräldrabalken 4 kap.I praktiken sker det först en formell utredning och sedan en lämplighetsutredning. Den formella utredningen handlar om huruvida ni är i rätt tingsrätt och det är rätt personer. Lämplighetsutredningen berör era personliga förhållanden, exempelvis om han uppfostrat dig och ni därför anses ha ett sådant band att adoption framstår som lämplig. Om din bonuspappa vill adoptera dig ska han alltså vända sig till den tingsrätten där han har sin hemvist. I ansökan till tingsrätten ska din bonuspappa skriva att det gäller adoption av en myndig person och ange era namn och personnummer. Ansökan ska sedan undertecknas av samtliga, alltså av din bonuspappa och dig. Ni ska även bifoga era personbevis. I ansökan ska ni även ange motivet till adoptionen. Det framgår av din fråga att han har varit din bonuspappa sedan du var två år, vilket ni kan framföra att han har uppfostrat dig och att ni har en förälder/barn relation. Enligt lag ska det även framgå att ni inte adopterar av ekonomiska skäl. Ni bör därför uppge att det inte givits eller utlovats ersättning från någon av er. Lycka till!Vänligen,

Hur går det till när jag vill adoptera min styvson?

2019-01-15 i Adoption
FRÅGA |Hej!Jag har sökt igenom X antal trådar här på lawline samt andra forum men behöver Er hjälp. Jag önskar att få adoptera min styvson och undrar hur vi (jag och sonens mamma) går tillväga?Vår situation ser ut kortfattat ut såhär : mamman blir gravid, och grovt misshandlad av killen som är "biologisk pappa" i tredje graviditetsmånaden. Jag blir tillsammans med mamman under hennes 7e graviditetsmånad och hjälper henne genom rättegången mot exet där han döms till fängelse. Jag finns med under förlossningen och välkomnar pojken som min egen. Jag hämtar och lämnar på förskolan, tar "min" son till vårdcentral/bvc, både min och mammans släkt ser mig som pappan, viktigast av allt är att barnet ser mig som pappa! Nu i sommar gifter vi oss, pojken är då 2år och 11 månader.Den biologiska släkten har inget som helst intresse av barnet, "pappan" nekar till att han har barn, likaså "farmorn", resterande släkt vet vi ej då dom aldrig hört av sig eller yttrat sig. Det vi vill ha Er hjälp med är att få reda på vart vi vänder oss för att hitta blanketter och vad vi behöver för att jag får adoptera min son. Förövrigt har mamman ensam vårdnad om det är till någon hjälp? Mvh Richard.
Binh Tran |Hejsan! Jättekul att du vill adoptera din stvyson! :) Jag ska försöka vägleda er så bra jag kan. Lagregleringen m.m.Regleringen om adoption finner du i föräldrabalken, 4kap. Du får adoptera din makes barn, 4kap 6§ 2st. Det förutsätter dock att hon samtycker, 4kap 8§ 1st. Det förefaller därför inte finnas några hinder mot att du adopterar din styvson. Hon har ensam vårdnaden vilket betyder att du behöver endast hennes samtycke till adoption. För att adoptera förutsätter emellertid att det endast finns 1 vårdnadshavare eller ingen vårdnadshavare alls. Förutsättningen att hon har ensam vårdnad är därför viktig. Hur går det till i praktiken? Du kan börja ett ärende om adoption genom att ansöka till tingsrätten, 4kap 11§. Om domstolen anser att det behöver vidare utredning utöver din ansökan kommer de att uppdra socialtjänsten i eran kommun att göra en adoptionsutredning, 4kap 14§. De kommer därför göra hembesök, intervjuer med anhöriga samt om det är möjligt, prata med barnet. Sedan, när domstolen har nog med utredning under sig kommer de slutligen att göra ett beslut. Med de förutsättningar som du har nämnt bör det inte vara några större svårigheter till ett godkännande. Klicka här för att få blanketter och vidare vägledning kring hur ansökan ska ske ut och hur mycket det kostar.Med vänliga hälsningar och all lycka för eran familj!

När blir en adoption officiell?

2019-01-12 i Adoption
FRÅGA |Hej! när jag var liten så adopterade min pappa mig då min biologiska pappa försvann ur bilden. hur kan jag få reda på vilket datum adoptionen registrerades. dvs vilket datum han blev min pappa. tack så jättemycket!
Alicia Yngstrand |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer inte gå in på en massa lagar, utan går direkt på hur du ska göra för att ta reda på detta!1. Kontakta Tingsrätten där ansökan om adoption gjordes!Det är Tingsrätterna som i första hand fattar beslut om adoption. Adoptionen gäller från och med dagen då Tingsrätten godkände din pappas adoption av dig, alltså när de fattade beslutet. Överklagade din pappa för att få igenom adoptionen, så kan du kontakta den domstolen istället!2. Kontakta Skatteverket!Domstolen som fattade beslutet om adoption måste skicka ett meddelande om detta till Skatteverket.Kontaktuppgifter till Skatteverket hittar du här. Jag hoppas att du lyckas ta reda på det så snart som möjligt! Med vänliga hälsningar,

Måste föräldrarna ge samtycke vid adoption?

2018-12-31 i Adoption
FRÅGA |Har ett fosterbarn som nu är 8 år, Placerades hos oss när han var 3 mån och bott hos oss stadigvarande sedan dess. Blev vårdnadsöverflyttad för 3 år sedan. Barnet har autism och utv störning och kan således inte "svara för sig själv" i denna fråga. Vi har umgänge med bio föräldrarna hemma hos oss 2 timmar 1 gång i månaden. Kan vi ansöka om adoption? Måste bioföräldrarna ge samtycke? Om dom inte ger samtycke men vi ändå ansöker om adoption brukar domstolar som regel avslå ansökan då?
Jennifer Jalaho |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Vid adoption så ska barnets bästa alltid ges störst vikt, 4 kap. 1 § Föräldrabalken. Barnet som ska adopteras ska höras och få en chans att uttrycka sina åsikter kring adoptionen. Dessa åsikter ska tillmätas betydelse utifrån barnets mognad och ålder, 4 kap. 3 § Föräldrabalken. Huvudregeln gällande barn som adopteras innan de fyllt 18 år är att det krävs föräldrarnas samtycke om de har vårdnaden av barnen, se 4 kap. 8 § Föräldrabalken. Undantag föreligger om föräldern/föräldrarna inte kan ge sitt samtycke exempelvis på grund av psykisk sjukdom. Om föräldrarna som i erat fall inte har vårdanden av barnen så ska domstolen ändå ge dem en chans att få yttra sig om adoptionen, 4 kap. 18 § Föräldrabalken. Trots att föräldern får yttra sig innebär detta inte att föräldern har några rättsliga möjligheter att stoppa den.Det genomförs en adoptionsutredning av socialnämnden när en ansöka om adoption inkommit, denna sker på uppdrag av domstolen, 4 kap. 14 § Föräldrabalken. Det är i adoptionsutredningen som det ska utreda om det föreligger eventuella hinder för adoptionen, 4 kap. 15 § Föräldrabalken. Sedan är det domstolen som avgör om det ska ske en adoption eller inte. Om det är så att du bor tillsammans med en sambo eller make så krävs det att ni adopterar tillsammans, se 4 kap. 6 § Föräldrabalken.Med vänlig hälsning,