Kan man bli adopterad om man är över 18?

2018-11-18 i Adoption
FRÅGA |Hej Jag undrar om det går att bli adopterad trotts jag är över 18år då jag känner stark saknad av fadersfigur och har alltid gjort. Jag har en fantastisk mor som jag aldrig skulle önska va någon annan men jag har alltid saknat det jag sett vänner ha, en far. Jag bara undrar om det rent tekniskt sätt är möjligt. Tack,Isabell
Alicia Yngstrand |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Adoption av en vuxen är möjligt:I Föräldrabalken 4 kap. 4 § så står det att du som är 18 år (även äldre) kan adopteras. Kruxet är att det måste finnas en särskild anledning. Exempel på vad som kan utgöra särskilda anledningar:Det man tittar på är relationen mellan dig som söker om att bli adopterad och din blivande adoptivfar. Olika skäl till adoption kan vara:1. Har din blivande adoptionspappa uppfostrat dig?2. Är relationen mellan er redan en "förälder-barn" relation? Sammanfattning:Adoption är möjligt för dig! Eftersom du är vuxen, så ska du ansöka hos tingsrätten. Jag hade kontaktat tingsrätten i ditt område och frågat hur de vill att ansökan utformas, det finns nämligen inga specifika krav enligt lag. Jag önskar dig verkligen all lycka till och hoppas att du finner det du söker, men som du sa så har du alltid din fantastiska mamma oavsett! Med vänliga hälsningar,

Hur kan adoptionen återgå?

2018-11-15 i Adoption
FRÅGA |Hej! Jag Har ett barn som min föredetta adopterade men idag far han illa då denna mannen är elak mot honom samt rasistisk då pojken är från ett a mat land jag är orolig och det stod i beslutet att pojken skulle få veta vartifrån han kommer men mannen vill inte att vi säger något o kag är själv lite nervös för honom. Hur kan jag få bort abDoptionen? Var 2,5 år sedan han adopterade honom
Natalie van den Broek |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Din fråga rör vårdnad av barn samt verkningar av adoption. Hur adoption påverkar vårdnadNär en adoption genomförs så släcks andra vårdnadshavande ut. Man kan säga att man endast får ha två vårdnadshavare, och man skapas av två människor. Om just de biologiska människorna inte ska vara vårdnadshavare och någon annan ska ta dennes plats (genom adoption) så "släcks" den biologiska vårdnaden och "adoptionsföräldern" tar exakt samma ställning som en biologisk förälder. Varför berättar jag detta, Jo för ditt ex blev vårdnadshavare när han adopterade och att ta ifrån vårdnaden från denne är därför samma sak som att ta ifrån en biologisk förälder vårdnaden. D.v.s. det är samma process. Hur kan en adoption återgå? I och med den förklaring jag precis gav så är enda sättet för en "adoption att återgå" att ansöka om ensam vårdnad. Det kan du absolut göra, det är inget som hindrar dig från att ansöka om ensam vårdnad. Däremot finns en presumtion om gemensam vårdnad och det krävs därför skäl för att ta ifrån ena vårdnadshavaren vårdnaden. Det finns ett avgörande där man sagt att ett fall där föräldrarna var oense om vilken skola barnet ska gå i, där föräldrarna bodde i samma kommun, inte var tillräcklig konflikt för att den ena skulle beviljas ensam vårdnad. Nedan följer några parametrar av många kring vad man tar hänsyn till när man avgör en vårdnadstvist. Vad tar man hänsyn till vid en vårdnadstvist? Man tar hänsyn till hur vårdnaden sköts, och hur barnet påverkas. Det innebär att man tar hänsyn till vilka konflikter som råder mellan föräldrarna men det som avgör är vilken lösning som hade varit bäst för barnet. Bedömningen om vad som är bäst för barnet är lagstadgat och består av flera olika aspekter. Först och främst får det inte finnas någon risk att barnet far illa hos ena föräldern. Om barnet far illa hos ena föräldern är det ett väldigt starkt incitament till att denne föräldern inte är lämplig som vårdnadshavare. Det kan vara fysiskt, verbalt eller psykisk behandling. Man främjar även kontinuitet i barnens liv på det vis att man inte vill "rycka upp" barn ur sitt hem, där denne har skola, vänner och egen trygghet. Desto äldre barnet är desto fler aktiviteter/tryggheter/kontakter brukar barnet ha och därför kan principen om kontinuitet väga starkt för lite äldre barn. Man beaktar även att varje barn har en rätt till god kontakt och relation till båda föräldrarna. Forskning har visat att barnet mår psykiskt bättre om denne har en god relation till båda sina föräldrar. Observera dock att man talar om barnets rätt till kontakt, inte föräldrarnas rätt till kontakt. Man gör bedömningen utifrån barnet. Den sista parametern som har betydelse i bedömningen är barnets vilja. Man tar hänsyn till vad barnet själv vill i den mån det är rimligt med hänsyn till barnets ålder och mognad. Vid 12 år har dem mycket inflytande i beslutet, men man gör en individuell bedömning i alla åldrar efter mognad. (6 kap. 2 a § Föräldrabalken)Min bedömning av din situationI ditt fall är min bedömning att det är svårt att få ensam vårdnad enbart p.g.a. att han inte vill avslöja uppgifterna om barnets ursprung. Det är inte en tillräcklig konflikt för att ta ifrån honom vårdnaden om han i övrigt är en lämplig förälder. Det som däremot kan innebära ensam vårdnad för dig är om han genom rasism förtrycker barnet på ett sådant sätt att barnet far illa hos honom. Om barnet far illa hos honom kan det tala för att han inte är lämplig vårdnadshavare. Bedömningen kring om hans beteende sätter barnet i en dålig situation görs av domstolen efter den utredning som sker kring barnets bästa när man ansöker om ensam vårdnad. I och med att jag inte vet på vilket sätt barnet påverkas hos sin pappa så är det svårt för mig att säga om det finns skäl för ensam vårdnad men jag vågar ändå säga att det inte gör det enbart p.g.a. hans vägran att berätta för sonen. Du säger att du har ett beslut som säger att pojken har rätt att veta och ska informeras, och då råder jag dig att följa det. Om du är nervös över pappans reaktion ber jag dig kontakta familjerätten i din lokala kommun för att få till ett samtal. Familjerätten kan ordna med "samarbetssamtal" vilket innebär att du och ditt ex träffar en person på familjerätten som medlar lite er emellan och kan hjälpa er komma fram till vad ni ska göra. Står det redan i ett beslut så kommer personen troligtvis säga att ni måste följa beslutet, men då kan det vara skönt för dig att det kom från familjerätten och inte enbart från dig. Då kanske han inte vågar sätta emot på det sättet. Lycka till!Om du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1. Med vänlig hälsning

Får min vän adoptera min son?

2018-11-12 i Adoption
FRÅGA |Jag har en son som jag som ensam mamma adopterat o som nu är 14 år. En nära vän till familjen som sonen växt upp nära o som sonen ser som en fadersgestalt är intresserad av att adoptera. Fungerar det om sonen ger sitt samtycke? Eller finns det något krav på att vi behöver vara gifta för att det ska kunna ske?Mannen som vill adoptera min son har sen tidigare en dotter som numera är vuxen. Hur ser arvsrätten ut om han nu adopterar min son (jag adopterar inte hans dotter)? Ärver de då hälften var?Om det är ett krav att vi ska vara gifta försatt han ska få adoptera min son. Vad gäller då med arvsrätten i händelse av att han avlider före mig? Vilka ärver o hur fördelas det?
Maja Qvarnström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Regler om adoption finns i fjärde kapitlet i Föräldrabalken (FB).De tre inledande bestämmelserna i 4 kap. FB stadgar att vid alla frågor som rör adoption av ett barn ska barnets bästa ges största vikt, att ett barn endast får adopteras om det med beaktande av samtlig omständigheter är lämpligt samt att barnet ska få information och ges möjlighet att framföra sina åsikter i frågan. Barnets åsikter ska sedan tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. Ett barn som har fyllt 12 år måste själv ge sitt samtycke till adoption för att det ska vara möjligt, se 4 kap. 7 § FB.Enligt 4 kap. 6 § FB är det okej att en make eller sambo med dennes samtycke får adoptera dennes barn. Det är alltså inte något krav på att ni behöver vara gifta, men om ni inte är det måste ni istället vara sambo. Lagen ger tyvärr inte något utrymme för vänner att adoptera varandras barn. Angående arvsrätten så kommer mannens dotter och din son (om rätten beviljar en adoption) att ärva honom med hälften av kvarlåtenskapen var vid hans bortgång, förutsatt att han inte har fler bröstarvingar eller skrivit ett testamente och därmed valt att fördela sin kvarlåtenskap på annat sätt. Själva adoptionsförfarande går till så att du (den som vill adoptera) ger in en ansökan till den tingsrätt där din frus dotter har sin hemvist (4 kap. 12 § FB). Det är sedan upp till rätten att se till att frågan om adoption blir tillräckligt utrett för att få ett tillräckligt underlag för att se om adoptionen är till barnets bästa. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Adoption av sambos vuxna son

2018-11-09 i Adoption
FRÅGA |Jag och min sambo har varit ihop i över trettio år. Jag vill adoptera hennes biologiske son. Han var 16 år när vi träffades och har vi har haft en relation sedan dess. Han är således en vuxen man med egna tonåringar idag.Får jag adoptera? Hur gör jag/vi?
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om adoption hittar vi i 4 kap. Föräldrabalken (FB).Den som vill söka om adoption ska göra detta hos tingsrätten i den ort där den som adoptanten vill adoptera har sin hemvist (se 4 kap. 12 § FB). Enligt 4 kap. 6 § FB kan en person med sin sambos samtycke adoptera sambons barn. Av 4 kap. 4 § framgår att personer över 18 år får adopteras om det finns särskild anledning till adoptionen. Detta med hänsyn till det personliga förhållandet mellan adoptanten och den som denne vill adoptera samt att adoptionen i övrigt ska vara lämplig. Detta innebär att en helhetsbedömning av adoptionen ska göras. Vid en bedömning om det föreligger särskild anledning anges vidare att det särskilt ska beaktas om adoptanten har uppfostrat den som denne vill adoptera eller om avsikten med adoptionen annars avser att bekräfta en relation som motsvarar den mellan barn och vuxen. Som exempel på bekräftelse av en sådan relation har i förarbetena angetts vara situationer där adoptanten under sena tonår eller i vuxen ålder varit styvförälder till den som denne vill adoptera på så sätt utvecklat en relation. För adoption av personer som är 12 år eller äldre krävs enligt 4 kap. 7 § FB även dennes samtycke till adoptionen. Eftersom det i varje enskilt fall ska ske en helhetsbedömning av den sökta adoptionen kan en inte med säkerhet säga om en adoption kommer godkännas eller inte, men utifrån vad som framgår av frågan tycks det inte finnas hinder mot en adoption av din sambos son. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Kan en man adoptera sin frus barn utan att frun förlorar moderskapet till barnet?

2018-11-15 i Adoption
FRÅGA |En man vill adoptera två vuxna barn som hans fru är mamma till. Mamman är gift med mannen som vill adoptera barnen. Förlorar mamman sin rättighet som mamma till just dessa barnen i samband med hennes mans adoption?
Jakob Hambert |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler kring adoption finns i föräldrabalken (FB) och mer specifikt i lagen fjärde kapitel.Vid adoption av makes barn blir barnet parets gemensammaOm en make adopterar sin makes barn ska den som har adopterats anses som parets gemensamma barn. (4 kap. 21 § FB). När en man adopterar sin frus barn blir alltså båda föräldrar till barnet. Mamman förlorar inte sin rätt som förälder. Vissa speciella regler som aktualiseras vid adoption av en vuxenNotera dock att det vid vuxenadoptioner krävs särskilda skäl för att få adoptera. Vanligtvis krävs att den sökande, mannen i detta fallet, uppfostrat den som ska adopteras eller redan har en sådan relation till den som ska adopteras att den motsvarar den mellan ett barn och en förälder. (4 kap. 4 § FB). Den vuxne som ska adopteras måste självfallet också samtycka till adoptionen. (4 kap. 7 § FB).Hoppas du fick svar på din fråga!

adoption av vuxen person

2018-11-13 i Adoption
FRÅGA |Kan jag och min ex-fru adoptera ett tidigare gemensamt familjehemsplacerat barn (nu vuxen med två egna barn) som alltid av oss ansetts som vara likställd med våra andra två adopterade barn. Är det något man i så fall särskilt ska tänka på? De övriga barnen anser också att det är det enda rätta. Hans riktiga mor är död och fadern sen länge allvarligt psykiskt sjuk och instutitionerad. Han har aldrig träffat sin son sedan han var spädbarn.
Jenny Wärnerup |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är i vissa fall möjligt att adoptera en vuxen person, 4 kap. 4 § Föräldrabalken. Det krävs en särskild anledning till adoption med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökande och den som sökande vill adoptera. Det finns ingen uttömmande lista på förutsättningar för en vuxenadoption men adoption har godkänts vid fall där sökande är styvförälder eller har varit fosterhemsförälder. Adoption får dock inte ske av ekonomiska motiv. I er ansökan bör ni därför lyfta att han tidigare har bott hos er och ni ser honom som del av familjen. Ansökan om adoption görs vid den tingsrätt där ni som vill adoptera är folkbokförda. På Sveriges domstolar (HÄR) finns det mer information om vad ansökan ska innehålla och så vidare. Dock är det endast makar och sambor som får adoptera gemensamt, 4 kap. 6 § 3 stycke föräldrabalken. Detta innebär för er del att ni inte kan adoptera gemensamt. Detta hindrar naturligtvis inte att den ena av er går vidare med en enskild adoption.Vänligen,

Kan jag adoptera min frus dotter?

2018-11-12 i Adoption
FRÅGA |Hej där,Kan jag adoptera min frus dotter som är 11 år? Hennes biologiska far lever men har knappt träffat sin dotter mer än 10 gånger under 11 år. Om det går, hur går jag tillväga?Med vänliga hälsningar
Maja Qvarnström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Regler om adoption finns i fjärde kapitlet i Föräldrabalken (FB). De tre inledande bestämmelserna i 4 kap. FB stadgar att vid alla frågor som rör adoption av ett barn ska barnets bästa ges största vikt, att ett barn endast får adopteras om det med beaktande av samtlig omständigheter är lämpligt samt att barnet ska få information och ges möjlighet att framföra sina åsikter i frågan. Barnets åsikter ska sedan tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. Enligt 4 kap. 6 § FB är det okej att en make eller sambo med dennes samtycke får adoptera dennes barn. Fortsättningsvis anges 4 kap. 8 § FB att ett barn inte får adopteras utan samtycke från den förälder som är vårdnadshavare. Du har inte angett om din frus dotters pappa också är vårdnadshavare till barnet. Om han inte är det så krävs inte samtycke från honom. Om han däremot är vårdnadshavare krävs hans samtycke till adoptionen, om det inte föreligger synnerliga skäl. Sådant skäl kan exempelvis vara att han inte har träffat barnet på flera år, medan barnet har vuxit upp med dig och betraktar dig som sin förälder. Ett barn som har fyllt 12 år måste själv ge sitt samtycke till adoption för att det ska vara möjligt, se 4 kap. 7 § FB. Själva adoptionsförfarande går till så att du (den som vill adoptera) ger in en ansökan till den tingsrätt där din frus dotter har sin hemvist (4 kap. 12 § FB). Det är sedan upp till rätten att se till att frågan om adoption blir tillräckligt utrett för att få ett tillräckligt underlag för att se om adoptionen är till barnets bästa. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Hur fungerar närståendeadoption vid assisterad befruktning?

2018-10-31 i Adoption
FRÅGA |Närståendeadoption / FaderskapsutredningOm vi planerar Ivf i Danmark (lesbiska) måste då donatorn man väljer vara öppen eller kan man välja anonym donator för att kunna göra en närståendeadoption?
Claudia Perra-Morin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Om ett barn tillkommer genom assisterad befruktning utomlands utanför den svenska sjukvården kan gemensamt föräldraskap åstadkommas genom en närståendeadoption. Om man väljer att genomgå en assisterad befruktning utomlands finns det inget hinder för närståendeadoptionen att man väljer en anonym donator. Förutsättning för en närståendeadoption är att man är gifta eller att man lever som samboende (se 4 kap. 6 § 2 st. föräldrabalken). Eftersom den assisterade befruktningen sker utanför den svenska sjukvården kommer en faderskapsutredning att påbörjas (vilket socialnämnden är skyldiga till att utreda enligt 2 kap. 1 § föräldrabalken). Därför att det viktigt att ni har kvar kvitton och handlingar som kan påvisa att den assisterade befruktningen skett på en klinik utomlands. Om ni kan styrka att IVF skett på en klinik kommer utredning troligen inte att gå in djupare på vem den genetiske fadern är. Varför man gör en faderskapsutredning är på grund av att man anser att barnet har rätt till att veta sitt genetiska ursprung.Slutsatsen är således att om ni väljer en anonym donator kommer detta inte vara ett hinder för att ni ska ha möjlighet till en närståendeadoption. Men det kommer oavsett val göras en faderskapsutredning och sedan är det upp till socialnämnden och tingsrätten att besluta om närståendeadoptionen är aktuell. Lycka till!Med vänlig hälsning,