Fråga om behov av adoption, lämplighetsbedömning och samtycke

2021-01-18 i Adoption
FRÅGA |Hej, behöver råd och information! Min dotter är 14 år och gravid! Hon är tillsammans med barbentes pappa som är 16 år. Dom har nu gemensamt kommit fram till att de vill att jag och min man (inte dotterns biologiska pappa) ska adoptera deras barn då de inte hat möjlighet att försörja eller ta hand om barbent själva. Jag är 35 och min man 46 år. Vi har diskuterat saken och är med glädje villiga att ta oss an barnet. Men hur fungerar det? Har sökt hjälp både hos socialtjänsten och familjerätten men ingen vet vad som gäller! Vi är inne på att kontakta en jurist privat men tänkte kolla om ni har tips och råd. En överhängande oro är att pojkvännens föräldrar ska motsätta sig adoptionen. Är det mest fördelaktigt att ansöka om adoption när barnet är 6 veckor eller är det bättre att vänta tills barnet är tex 1 år? Ytterligare en oro är att om vi inte skulle bli godkända som adoptiv föräldrar...vad händer då? Mvh Lovisa
Maja Fagerholm |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill ha reda på vilka möjligheter du och din man har att adoptera din dotters barn. Frågor avseende adoption regleras i Föräldrabalken (1949:381) (FB). När det kommer till frågor avseende adoption av barn så måste man främst beakta vad som är bäst för barnet (4 kap 1 § FB). Man ser till barnets behov av adoption och dessutom görs en lämplighetsbedömning (4 kap 2 § FB). Behov av adoption Huruvida barnet är i behov av nya föräldrar beror bl.a. på föräldrarnas vilja och förmågan att ge omvårdnad, trygghet och en god fostran. I denna bedömning ställs barnets rätt till sitt ursprung och en förälders rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv mot barnets behov av trygghet och stabilitet. Lämplighetsbedömningen Detta innebär man gör en sammanvägning av samtliga omständigheter i det enskilda fallet. Främst avser lämplighetsbedömningen adoptivföräldrarnas lämplighet att adoptera. Bedömningen utgår från adoptivföräldrarnas möjligheter att ta hand om barnet och ge det en stabil och säker uppväxt. Omständigheter såsom personliga egenskaper, socialt nätverk, ålder och hälsa kan tas med i bedömningen. Samtycke I första hand är det Tingsrätten (TR) som prövar frågan om adoption och domstolen måste se till att ärendet blir tillräckligt utrett (4 kap 12-13 §§ FB). Det är TR som sen ger socialnämnden i uppdrag att göra en adoptionsutredning. Här klarläggs bl.a de biologiska föräldrarnas samtycke och inställning till adoptionen. Kvinnan har rätt att samtycka till att adoptera bort sitt barn när mist sex veckor har förflutit sedan förlossningen. Hon måste ha hunnit återhämta sig innan samtycke kan inhämtas (4 kap 9 § FB). I Sverige får man inte adoptera bort sitt ofödda barn vilket hänger ihop med att surrogatmödraskap är otillåtet.Vad innebär detta för dig? Under förutsättning att din dotter och hennes kille inte har möjlighet att ta hand om barnet så finns möjlighet för dig och din man att adoptera det när minst sex veckor förflutit. Det finns ingen övre åldersgräns vad gäller möjligheten till adoption och om era förutsättningar att ta hand om barnet är goda (vad gäller personliga egenskaper, socialt nätverk och hälsa) så finns chansen att domstolen godkänner adoptionen. Vidare är det de biologiska föräldrarna som måste samtycka till adoptionen vilket innebär att farföräldrarnas åsikt spelar mindre roll i det sammanhanget. Om domstolen inte skulle finna er lämpliga som adoptivföräldrar rekommenderar jag att föräldrarna hör av sig till socialtjänsten för vidare rådgivning. Socialtjänsten verkar för att barn och unga vuxna ska växa upp under trygga förhållanden. Hur går du vidare?Det är till socialnämnden i den kommunen du bor i som du ska höra av dig. Där ska du få information och rådgivning om hur det närmare går till vid adoption.Hoppas detta var till din hjälp! Med vänlig hälsning,

Har bortadopterat barn arvsrätt efter biologisk förälder?

2020-12-31 i Adoption
FRÅGA |I början av 1950-t erkände jag faderskapet till en då född dotter, som jag aldrig har träffat. Jag betalade underhållsbidrag i18 år. När flickan blev 18 år adopterades hon av sin mor och hennes make.Har detta barn någon arvsrätt efter mig??
Sanna Wall |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret på din fråga är nej, barnet har ingen arvsrätt efter dig.Av 4 kapitlet 21 § Föräldrabalk framgår det att den som adopteras ska ses som sina adoptivföräldrars barn och inte som barn till sina tidigare föräldrar. Att din dotter har adopterats innebär alltså att du inte längre ska ses som hennes rättsliga far och hon har därmed ingen arvsrätt efter dig. Lagen såg visserligen annorlunda ut på 1950-talet men år 1971 bestämdes det att alla adoptioner, både de som kommer äga rum i framtiden men också de som redan har ägt rum, ska innebära att alla juridiska band med de biologiska föräldrarna bryts och går över till adoptivföräldrarna, därmed också arvsrätten (proposition 1970:186). Hoppas du fått svar på din fråga! Har du fler frågor är du välkommen att kontakta oss på Lawline igen. Mvh

Kan ett bortadopterat barn ärva biologiska syskon?

2020-12-28 i Adoption
FRÅGA |Min man har 5 barn med 3 olika kvinnor. En av sönerna har blivit bortadopterad nu i vuxen ålder. Min man fick bara ett sms från ex-hustrun att så är fallet och han kan inte göra något åt det, och att han stryker den sonen ur testamentet. Vår fråga är: är hans 5 barn fortfarande syskon i laglig bemärkelse? Sonen som nu är bortadopterad är ensamt syskon i det tidigare förhållandet. Eller upphör det också vid en adoption? Syskon ärver ju varandra om det inte finns föräldrar och bröstarvingar, om vi inte har fel.
Sandra Bargabriel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga enligt följande. Du vill veta om ett syskonband upphör vid en adoption. Din fråga aktualiserar reglerna i föräldrabalken (FB) och ärvdabalken (ÄB)Enligt FB 4 kap. 8 § innebär adoption att alla juridiska band till de biologiska föräldrarna bryts. Detta innebär att sonen därmed inte juridiskt sett längre anses vara barn till din man. Eftersom att de rättsliga släktbanden till de biologiska föräldrarna upphör, förlorar också barnet sin legala arvsrätt (FB 4 kap 8 §). Sonen kan därmed heller inte ärva efter din man utan har istället arvsrätt inom den familj han adopterats in i. I sin tur innebär detta att sonen inte kan ärva från sina biologiska syskon då han i laglig bemärkelse är en fullvärdig familjemedlem i adoptivföräldrarnas familj och därmed kanske fått nya syskon. Det stämmer även som du säger att syskon ärver varandra om det inte finns bröstarvingar eller föräldrar (ÄB 2 kap 2 § 2 st.). SammanfattningSvaret på din fråga är att den bortadopterade sonen och din makes övriga fyra barn inte längre är syskon i laglig bemärkelse.Jag hoppas att svaret kan ge viss vägledning och om jag har missförstått din fråga är du alltid välkommen att återkomma med en ny. Med vänlig hälsning,

Vad gäller vid vuxenadoption?

2020-12-26 i Adoption
FRÅGA |Vi har en pojke på 27 år från Afghanistan i vår bekantskapskrets sedan 5 år tillbaka.. Han har nu fått utlämningsbesked från Migrationsverket. En 50-årig ensamstående man villnu adoptera honom. Pojkens föräldrar i Afghanistan godkänner i adoptionen.Pojken har en bror som fått uppehållstillstånd i Sverige på grund av gymnasielagen.Fråga 1 Kommer adoptionen att godkännas ?Fråga 2 Förbättrar det pojkens möjligheter att få stanna i Sverige ?
Jacob Björnberg |Hej och tack för att ni vänder er till oss Lawline,UTREDNINGJag tolkar ert ärende enligt följande. Ni känner en person med afghanskt påbrå som är 27 år gammal. Denne ska nu utvisas från Sverige och i samband med detta har ni funnit en ensamstående man som är villig att adoptera ynglingen, vilket föräldrarna också har accepterat. Med anledning av det nu sagda undrar ni dels om adoptionen kommer att godkännas och dels huruvida detta förbättrar mannens möjligheter att få stanna i Sverige. Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av era frågor är: Föräldrabalken (FB).Kärnfrågan - Kommer den nu aktuella adoptionen att godkännas?I 4 kap. 4 § 1 st. FB sägs att den som har fyllt 18 år endast får adopteras om det finns särskild anledning till en adoption med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och den som sökanden vill adoptera och om adoptionen även i övrigt är lämplig. Vidare uttalas i lagrummets (lagparagrafens) andra stycke att det vid bedömningen av om det finns särskild anledning till en adoption särskilt ska beaktas om sökanden har uppfostrat den som sökanden vill adoptera eller om adoptionen annars avser att bekräfta en relation som motsvarar den mellan ett barn och en förälder.För att det ska anses föreligga särskild anledning till adoptionen på det sätt som lagtexten ger uttryck för ska det noteras att det inte är tillräckligt att sökanden är nära släkt med den som ska adopteras eller att personerna i fråga har en god relation till varandra. Mot bakgrund av lydelsen i lagrummets andra stycke är det centrala att det otvetydigt framgår att adoptionen syftar till att befästa ett personligt förhållande av väsentligen samma slag som det som normalt sett råder mellan föräldrar och barn. Bakgrunden till detta är att lagstiftaren har velat förhindra att adoptionsinstitutet missbrukas för att underlätta för personer att få tillstånd att stanna i Sverige när verkliga adoptionsskäl saknas (se förarbetena till den ifrågavarande bestämmelsen, prop. 1980/81:112 s. 9 och 14).Ovanstående har även bekräftats i rättspraxis (tidigare domstolsavgöranden) och Högsta domstolen (HD) har uttalat att stränga krav måste ställas på den personliga relationen och det krävs att de konkreta omständigheterna i det enskilda fallet klart visar att det finns anledning att skapa ett familjerättsligt band (se rättsfallet NJA 1989 s. 67 där HD godkände adoptionen av en ung man från Gambia). Ett annat exempel när HD ansåg att det förelåg särskild anledning till adoption i lagens mening var när två makar ville adoptera en femtioårig kvinna och den ena maken var vederbörandes biologiska mor, vilken i unga år hade adopterat bort henne. Eftersom kvinnans adoptivföräldrar hade avlidit och det härutöver hade uppkommit ett mycket nära förhållande mellan kvinnan och sökandena bedömdes adoptionen som giltig (se NJA 2002 s. 425). Notis: HD styr rättspraxis på civilrättens område och är den yttersta uttolkaren av nästan all sådan lagstiftning. Genom sina avgöranden skapar domstolen så kallade prejudikat (normerande rättsfall), vilka övriga domstolar i lägre instanser (tingsrätter och hovrätter) informellt har att följa.Avslutande ord och ytterligare rådgivningSammanfattningsvis kan följande anföras. Utan att känna till de närmare omständigheterna, vilka parterna är och hur deras egentliga relation ser ut är det min uppfattning att den adoption som nu är i fråga inte kommer att kunna godkännas. Utifrån er ärendebeskrivning framgår det nästan med all önskvärd tydlighet att avsikten är att försöka undvika en förestående utvisning genom ett adoptionsförfarande, vilket som sagt är ett av huvudskälen till att lagstiftningen ser ut som den gör. Den andra delfrågan kan därför av förklarliga skäl besvaras nekande; Adoptionsprocessen får dessvärre ingen som helst bäring på den rättsliga bedömningen avseende mannens möjligheter att kunna få stanna i Sverige.Vid fler frågor är ni varmt välkomna att höra av er på nytt. Antingen här på hemsidan, via den kostnadsfria telefonrådgivningen eller ånyo genom några av våra betaltjänster. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och ni får mer än gärna kontakta mig direkt ifall ni önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa er vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att ni behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar.Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ert ärende har varit matnyttig och presenterats i en för er utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när ni mottar en sådan förfrågan.Vänligen,

Kan familjehemmet adoptera ett barn

2021-01-17 i Adoption
FRÅGA |Vi är familjehem till ett barn i förskoleåldern som varit placerat hos oss enligt LVU sedan födseln. En vårdnadsöverflytt är på gång. Helst skulle vi vilja adoptera barnet, men detta skulle de biologiska föräldrarna troligtvis ej samtycka till. Hur ser chanserna ut för att vi skulle få igenom en adoption utan de biologiska föräldrarnas samtycke efter att vi blivit vårdnadshavare? Vad skulle rätten titta på för att bedöma om adoptionen vore till barnets bästa? Hur vanligt är det med adoptioner av familjehemsplacerade barn? Är det någon idé att ansöka? Barnet har i dagsläget regelbundet men av socialtjänsten begränsat umgänge med sina biologiska föräldrar.
Aya Alwan |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga. Enligt 6 kap 8 § föräldrabalken, får vårdnaden flyttas över till familjehemmet om det kan anses vara bäst för barnet. Frågor om överflyttning av vårdnaden prövas på talan av socialnämnden. Det ska nämnas att för samtycke om adoption krävs att de biologiska föräldrarna har vårdnaden, vilket de inte verkar ha för tillfället. Så något samtycke från de kommer därför inte krävas. Frågan kan ändå prövas av tingsrätten, och de biologiska föräldrarna kan naturligtvis motsätta sig detta i en domstolsprocess. Därmed inte sagt att de kan hindra ett beslut om adoption. Vårdnaden om ett barn som stadigvarande har vårdats och fostrats i ett annat enskilt hem än föräldrahemmet kan under vissa förutsättningar flyttas över till den eller dem som har tagit emot barnet. Om det är så att barnet har bott hos familjehemmet i flera år och känner större trygghet och känslomässig förankring än i ursprungshemet, kan det finnas anledningar att flytta över vårdnaden till familjehemmet. Barnet ska ha rotat sig i familjehemmet och känna sådan stabilitet och gemenskap att det uppfattar hemmet som sitt eget. Det ska vara uppenbart att det är bäst för barnet att de rådande förhållandena får bestå. Vid bedömningen av om vårdnaden bör överflyttas ska man beakta hur barnets umgänge med de biologiska föräldrarna har sett ut och fungerat. Det finns alltså en möjlighet till överflyttning av vårdnaden genom att barnet adopteras av familjehemsföräldrarna utan att vårdnadshavarna kan förhindra det. Detta är dock inte lika självklart i de fall där barnet har haft en god kontakt med sina biologiska föräldrar. Det man alltid måste ha i beaktning är barnets bästa. Det är socialnämnden som ska överväga en vårdnadsöverflyttning. Det kan alltså finnas förutsättningar för en vårdnadsöverflytt om det bedöms vara till barnets bästa att förhållandena kan bestå. Men om de biologiska föräldrarna skulle motsätta sig detta, kan domstolen komma fram till att adoption inte är lämplig.Jag hoppas att du fick svar på din fråga

Uppgifter om adoption

2020-12-31 i Adoption
FRÅGA |Söker adoption sim gjordes av min mormor på 40- talet av min mor. Adoptivföräldrar är x och y.
Ellinor Bäckström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Här kan du hitta information om vart handlingar som rör adoptionen kan finnas. Ett annat alternativ är att du kontaktar Skatteverket.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Kan jag hitta information om mina biologiska föräldrar?

2020-12-26 i Adoption
FRÅGA |Hej jag är 67 år adopterad som nyfödd vet att min biologiska mamma var 16 år skulle vilja veta vem hon varelser är.
Matilda Bergström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Här och här finns information som rör vart handlingar rörande din adoption kan finnas och vilka du kan kontakta för att försöka få svar på vem din biologiska mamma är. Hoppas du hittar de svar du söker!Vänligen,

Finns det en åldersgräns som anger när man får adoptera?

2020-12-20 i Adoption
FRÅGA |Hej! Finns det någon åldersgräns på hur gammal jag måste vara ifall jag vill adoptera någon, oavsett om det handlar om barn eller vuxen? Jag är 22 år nu, kan jag adoptera eller är jag för ung för det ännu?
Emilia Alfredsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser om adoption hittar du i föräldrabalken.Finns det en åldersgräns som anger när man får adoptera?Den som har fyllt 18 år får adoptera (4 kap. 5 § föräldrabalken). Tidigare var den nedre åldersgränsen för att få adoptera 25 år, men den 1 september 2018 trädde nya adoptionsregler i kraft som bl.a. innebar att åldersgränsen sänktes till 18 år.Att adoptera ett barn eller vuxenOm du vill adoptera ett barn ska samtliga omständigheter kring adoptionen beaktas, och tala för att adoptionen är lämplig (4 kap. 2 § föräldrabalken). Vid bedömningen ska man se till barnets behov och din lämplighet att adoptera. Alltid när det gäller adoption av barn ska barnets bästa ges störst vikt, alltså vad som är bäst för barnet i det enskilda fallet (4 kap. 1 § föräldrabalken). Om barnet har fyllt 12 år krävs dessutom barnets eget samtycke till adoptionen (4 kap. 7 § föräldrabalken).Om du vill adoptera en vuxen person krävs särskild anledning till adoptionen med hänsyn till det personliga förhållandet mellan dig som sökande och den du avser att adoptera. Det krävs också att adoptionen i övrigt bedöms vara lämplig (4 kap. 4 § föräldrabalken). Vid bedömningen beaktas särskilt om du har uppfostrat personen eller om adoptionen på annat sätt bekräftar en relation som motsvarar den mellan barn och förälder.SammanfattningÅldersgränsen för att adoptera är 18 år, och du är därmed inte för ung. Vid adoption beaktas emellertid också frågor om bl.a. lämplighet, barnets bästa, barnets inställning och din relation till den vuxne om adoptionen avser en myndig person. Det kan vara bra att känna till.Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad! Du är varmt välkommen att ställa fler frågor till oss.Med vänliga hälsningar,