Hur ska en gå tillväga för att adoptera sin sambos barn?

2019-09-02 i Adoption
FRÅGA |Hej! Funderar på hur man ska gå tillväga att adoptera en sambos dotter! Dottern är 9 år, hennes biologiska mamma är död sedan 8 år tillbaka.. Sedan 2 årsåldern har fadern en nykvinna som nu vill bli barnet laglig förälder! Vad behöver dom göra? Pappan önskar det samma.Skriver denna fråga i syftet att hjälpa detta par att komma vidare i sin önskan!! //Maja
Amanda Kinnander |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler som rör adoption finns i föräldrabalken (FB). Kvinnan får adoptera sin sambos dotter om sambon samtycker till det. Eftersom sambon samtycker och den biologiska mamman är död så finns det inga formella hinder för kvinnan att adoptera barnet, FB 4 kap 6 §. Vad behöver de göra?Kvinnan som vill adoptera barnet behöver göra en ansökan om adoption till tingsrätten i den ort där familjen bor, FB 4 kap 11–12 §. Socialtjänsten kommer därefter göra en utredning kring om adoptionen är i enlighet med barnets bästa samt om det är lämpligt, FB 4 kap 14 § jämte 1–2 §. I samband med utredningen kommer socialtjänsten bland annat att prata med barnet och pappan kring hur de känner gällande adoptionen. När utredningen är klar kommer socialtjänsten att lämna ett förslag till beslut till tingsrätten, FB 4 kap 15 §.Om du har fler funderingar kring adoption eller något annat får du gärna ställa en ny fråga till oss på Lawline. Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad!Vänliga hälsningar,

Har adopterade barn arvsrätt efter de biologiska föräldrarna?

2019-08-19 i Adoption
FRÅGA |Jag adopterades 1949 o var då 2 år .mina biologiska föräldrar är omgifta på var sitt håll o Då undrar jag om jag har arvsrätt efter deras bortgång eftersom min far har erkänt mig som hans dotter .men jag finns inte med i kyrkboken där han är bofast varför hänger inte jag med som dotter när man är med sin biologiska mor i kyrkboken. Fast jag har hans erkännande från den församlingen där jag är född.Jag är nyfiken på detta tack på förhand
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vem har adopterade barn rätt att ärva av?Regler om adoption finns i föräldrabalken (FB), i fjärde kapitlet. Då man adopterats räknas man som barn till den som adopterat en och alla juridiska band till de biologiska föräldrarna klipps helt (4 kap. 21 § FB). Detta innebär att ett adopterat barn har arvsrätt efter sin adoptivförälder i enlighet med bestämmelserna om arvsrätt som finns i ärvdabalken. Ett adopterat barn har alltså inte arvsrätt efter sin biologiska förälder. Detta innebär att du har rätt att ärva efter dina adoptivföräldrar och inte efter dina biologiska föräldrar, även om din biologiske far erkänt att han är din biologiske far. Detta hindrar dock självklart inte att dina biologiska föräldrar skriver testamente och därmed ger dig rätt till egendom efter deras bortgång. Regler om testamente finns i 9–16 kapitlen i ärvdabalken. Äldre regler om adoptionEftersom du adopterades då äldre regler gällde i Sverige tycker jag det är intressant att även ta upp detta. Möjligheten till adoption i Sverige infördes 1917. Då var adoptionerna så kallade svaga adoptioner. Detta innebar att det adopterade barnets arvsrätt var begränsad och att de juridiska banden till de biologiska föräldrarna inte var helt avklippta. 1959 infördes dock istället den så kallade starka adoptionen, vilket är den typ som används idag. Detta innebär som nämnt ovan att det adopterade barnet fullt ut ses som barn till adoptivföräldern och att alla juridiska band till de biologiska föräldrarna klipps av. Dessa regler gällde dock inte på adoptioner som skett innan 1 juli 1959. 1971 ändrades reglerna igen och sedan dess ska alla adoptioner, även de som gjorts före 1959, vara starka adoptioner. Detta innebär att alla adoptioner idag, oavsett när de skedde, är starka adoptioner. Denna information finns i förarbeten till föräldrabalken (proposition 1970:186). Du har alltså endast lagstadgad arvsrätt efter dina adoptivföräldrar och inte dina biologiska föräldrar, fast att du adopterades före de starka adoptionerna infördes. Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Kan min biologiska pappa adoptera tillbaka mig?

2019-08-08 i Adoption
FRÅGA |Kan min biologiska pappa adoptera tillbaka mig? Är 27år idag. Blev från adopterad när ja var 16 år. Hur gör man i sånna fall? Och vad kostar det?
Jakob Osmo |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Vilka regler gäller för adoption av en vuxen person?Regeln om adoption av vuxna personer finns i 4 kap. 4 § föräldrabalken (FB). I regelns första stycke står det: "Den som har fyllt 18 år får adopteras endast om det finns särskild anledning till en adoption med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och den som sökanden vill adoptera och om adoptionen även i övrigt är lämplig".Det kommer alltså göras en bedömning om det finns särskild anledning till en adoption med hänsyn till det personliga förhållandet mellan dig och din biologiska pappa. Adoptionen måste också i övrigt vara lämplig. Bedömningen om adoptionen är lämplig görs med beaktande av samtliga omständigheter i det enskilda fallet. Man tittar till exempel på personliga egenskaper hos den som vill adoptera och om denne är lämplig som person.I regelns andra stycke står det vad som särskilt ska beaktas vid bedömningen om det finns särskild anledning till en adoption: "Vid bedömningen av om det finns särskild anledning till en adoption ska det särskilt beaktas om sökanden har uppfostrat den som sökanden vill adoptera eller om adoptionen annars avser att bekräfta en relation som motsvarar den mellan barn och förälder". I ditt fall kan det bli fråga om att bedöma om din biologiska pappa har uppfostrat dig innan du adopterades. Vidare ska det bedömas om din relation med din biologiska pappa är att betrakta som en föräldra- barnrelation. Hur ansöker man om adoption?En ansökan om adoption lämnas in till tingsrätten (4 kap. 12 § FB). Det är den som vill adoptera som har rätt att ansöka, alltså din biologiska pappa (4 kap. 11 § FB). Det krävs att du samtycker till adoptionen (4 kap. 7 § FB). Vid ansökan betalar man en avgift på 900 kronor. För att läsa mer om ansökan kan du klicka på en här länken till Sveriges domstolars webbplats.Hoppas att du fick svar på din fråga, annars får du gärna återkomma till oss på Lawline!

kan jag adoptera en vuxen person från utlandet?

2019-07-28 i Adoption
FRÅGA |Kan man adoptera en vuxen från Turkiet
Natalie Accord |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om adoption hittar du i Föräldrabalken (FB). I Sverige så får du bara adoptera en vuxen person om det finns en särskild anledning till det och det i övrigt bedöms vara lämpligt (FB 4:6). Den särskilda anledningen ska vara det personliga förhållande som finns mellan dig och personen du vill adoptera. Ett exempel på ett sådant förhållande kan vara om du uppfostrat den person som du vill adoptera eller om ni på något annat sätt har en relation som kan liknas den mellan en förälder och ett barn. I praxis har det näst intill utvecklats ett krav att en sådan relation finns för att en adoption av en vuxen person ska vara tillåten.Det huvudsakliga syftet med en adoption är att fastställa juridiska familjeband mellan den som ansöker om adoption och den som vill adopteras. Därför ställs det höga krav på relationen mellan personerna, till och med ännu högre krav än om du hade avsett att adoptera ett barn. Adoptionen får exempelvis inte göras med syftet att den som adopteras lättare ska kunna få uppehållstillstånd i Sverige, exempelvis, utan det huvudsakliga syftet ska vara att ni på pappret ska ha den familjerättsliga relation som ni hade haft om du varit biologisk förälder till personen. Innan domstolen fattar ett beslut om adoption av utländska medborgare ska dessutom Migrationsverket ges möjlighet att uttala sig (Lag om internationella rättsförhållanden rörande adoption 2 §). Det är alltså möjligt att adoptera en vuxen person från utlandet, men det ställs upp väldigt höga krav på relationen mellan den som ansöker om adoption och den som ska adopteras. Du behöver i princip ha uppfostrat personen, eller så ska ni på något annat sätt ha en relation som liknar den mellan en förälder och ett barn. Eftersom din situation berör adoption av en person från utlandet så har även Migrationsverket rätt att uttala sig om lämpligheten innan något beslut fattas. Med detta hoppas jag att du fått svar på din fråga.Vänliga hälsningar,

Jag är vuxen – kan min styvfar adoptera mig?

2019-09-01 i Adoption
FRÅGA |Jag är 44 år och min styvfar som är skild sedan länge från min biologiska mamma har frågat om han får adoptera mig. Min biologiska pappa dog för några år sedan. Vad händer juridiskt med mig och mamma om jag ger mitt medgivande? Och är det ens möjligt att få det beviljat?
Johanna Persson |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att du undrar följande:- Är det möjligt för din styvfar att adoptera dig?- Vad händer med ditt juridiska band till din mamma om din styvfar adopterar dig? Svaret på din fråga finns i föräldrabalken (FB), som jag kommer att hänvisa till.Din styvfar kan troligen adoptera digDet är i princip möjligt för din styvfar att adoptera dig, men det kräver att vissa villkor i lagen är uppfyllda. Dels ska det finnas en särskild anledning till adoptionen, och dels ska adoptionen anses lämplig (4 kap. 4 § första stycket FB). Det krävs en särskild anledningDet är framförallt i två fall som det kan anses finnas en särskild anledning till adoptionen (4 kap. 4 § andra stycket FB):- Din styvfar har uppfostrat dig.- Adoptionen sker i syfte att bekräfta att du och din styvfar har en relation likt den mellan en förälder och dess barn. Adoptionen ska anses lämpligAdoptionens lämplighet avgörs av flera olika omständigheter. Bland annat kan hänsyn tas till det följande:- Din styvfars personliga egenskaper och lämplighet som adoptivfar.- Behovet av en adoption.- Din mammas inställning till adoptionen.- Åldersskillnaden mellan dig och din styvfar. Det är domstolen som beslutar om adoptionenOm din styvfar ansöker om adoption sker det hos tingsrätten där du bor (4 kap. 12 § första stycket FB). I slutänden är det alltså upp till domstolen att besluta om han får lov att adoptera dig eller inte. På grund av det kan jag tyvärr inte bedöma om adoptionen skulle beviljas eller inte, men möjligheten finns.Det är viktigt att du vet att ditt samtycke till adoptionen krävs för att den ska vara möjlig (4 kap. 7 § första stycket FB). Du ska också få möjlighet att yttra dig om din styvfars adoptionsansökan (4 kap. 19 § första stycket FB).Ditt juridiska band till din mamma bryts om din styvfar adopterar digDin styvfar kommer att räknas som ensam förälder till dig om adoptionen beviljas. Då bryts samtidigt ditt juridiska band till din mamma, så att hon inte längre räknas som din förälder (4 kap. 21 § första stycket FB). Detta beror på att din mamma och din styvfar inte är gifta längre. Om de var gifta eller sambor hade din styvfar kunnat göra en styvbarnsadoption av dig (4 kap. 6 § andra stycket FB). Ditt juridiska band till din mamma skulle då ha förblivit intakt, trots adoptionen. Som resultat skulle du bli gemensamt barn till din mamma och styvfar (4 kap. 21 § första stycket, andra meningen FB). SammanfattningFör att sammanfatta mitt svar gäller alltså det följande:- Din styvfar kan adoptera dig, men bara om adoptionen anses uppfylla villkoren i lagen. Dessutom krävs ditt samtycke.- Ditt juridiska band till din mamma bryts om din styvfar adopterar dig, eftersom en styvbarnsadoption inte är möjlig om han varken är gift eller sambo med din mamma. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar så får du gärna skicka in en ny fråga till oss.Med vänliga hälsningar,

Hur går jag tillväga om jag vill bli adopterad av min styvförälder?

2019-08-11 i Adoption
FRÅGA |Hej jag är 38 år och skulle vilja att min styvpappa ska adoptera mig min riktigt pappa är bortgången och jag skulle vilja göra det som en överraskning han har varit min styvpappa sen jag var 6år och han är gift med min mamma. Och underbar hur jag ska gå tillväga för att genomföra det. Eller går inte det ?
Isabelle Sewelén |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Bestämmelser om adoption finns i 4 kap. föräldrabalken (FB). Du undrar om det är möjligt att din styvpappa kan adoptera dig när du är i vuxen ålder och om det är möjligt för dig att på egen hand ansöka om en sådan adoption.I mitt svar kommer jag svar gå igenom de aktuella bestämmelserna som är viktiga samt beskriva hur processen går till. Värt att notera att reglerna om adoption av vuxen skiljer sig från de som gäller vid adoption av barn genom att det uppställs färre krav vid adoption av vuxna. Därför kommer några av de lagrum jag går igenom inte vara så relevanta för dig då din fråga gäller adoption av vuxen (dig själv). 1. Du som är över 18 år (även äldre) kan adopteras. Ansökan om adoption görs av den eller dem som vill adoptera (4 kap. 11 § FB). Det är alltså endast den som vill adoptera som kan ansöka om adoption. I ditt fall behöver det vara din styvpappa som gör ansökan om att adoptera dig.2. Ansökan om adoption görs till tingsrätten i den ort där sökanden har sin hemvist (4 kap. 12 § FB). Av din fråga framgår inte vart du eller din styvpappa och mamma bor. Man kan dock på domstolens hemsida söka efter vilken tingsrätt som är behörig domstol för att behandla en inskickad ansökan om adoption (här).3. Som tidigare nämnts ställs inte lika många krav när man ansöker om adoption av vuxen som vid barn, däremot finns vissa förutsättningar som behöver vara uppfyllda. Det man tittar på är om relationen mellan den som ansökt om adoption och den som sökande vill adoptera, och om det finns särskild anledning till en adoption med särskilt beaktande av det personliga förhållandet dem emellan och även i övrigt om det är lämpligt (4 kap. 4 § första stycket FB). Vid bedömningen tittar man även på om den som ansökt om adoption har uppfostrat dig, eller om adoptionen annars är mer för att bekräfta att det funnits en relation mellan er som annars motsvarar den mellan barn och förälder (4 kap. 4 § andra stycket FB).I ditt fall borde inte denna bestämmelse vara ett hinder för dig att ansöka om att bli adopterad utifrån uppgifterna du lämnat. Regeln infördes för att man dels ville förhindra adoptioner från utlandet som skulle göra det lättare för dessa att få uppehållstillstånd. Regeln klargör också att adoption av vuxen är möjligt när en icke biologisk person har uppfostrat denne och man har ett särskilt band till varandra. Du nämner att din styvpappa har funnits i ditt liv sedan du var liten och tycks ha uppfostrat dig tillsamman med din mamma, samt att ni verkar ha en särskild relation till varandra.4. Adoption kräver som huvudregel samtycke och att personen som ansöker om det antingen är gift eller sambo med den person vars barn den vill adoptera (4 kap. 6 § andra stycket FB). Vanligen krävs samtycke från båda vårdnadshavarna för att adoption ska kunna ske. Du är dock över 18 år vilket innebär att du inte behöver inhämta samtycke, i ditt fall från din mamma. Det enda samtycket som krävs är din egen; att du samtycker till adoptionen (4 kap. 7 § FB).Trots att inget samtyckte krävs ska den som är biologisk förälder ges tillfälle att yttra sig över adoptionen (4 kap. 18 § FB). Bestämmelsen gäller oavsett om det är vuxenadoption eller adoption av barn. Det innebär i ditt fall att din mamma har rätt att yttra sig inför tingsrätten; men det krävs inget samtycke för att adoptionen ska kunna ske.5. Den som sökande vill adoptera ska ges tillfälle att få yttra sig över adoptionen (4 kap. 19 § första stycket § FB). Det behövs däremot inte om den som sökande vill adoptera redan har skrivit under dennes ansökan om adoption om att den godkänner denna (4 kap. 19 § andra stycket FB).6. Resultatet av en adoption är att den som har ansökt om adoption och vars ansökan godkänns av tingsrätt, blir adoptant. Det skulle innebära att din styvpappa skulle bli din adoptant, och att du skulle ses som deras gemensamma barn (4 kap. 21 § FB). Det har betydelse när det gäller rätten till arv.SammanfattningDet är möjligt att bli adopterad som vuxen däremot krävs att vissa förutsättningar är uppfyllda. En förutsättning för adoption är att din styvpappa är gift med din mamma och att tingsrätten finner att det är lämpligt att adoption sker. Jag kan tyvärr inte ge dig ett besked om hur en eventuell ansökan skulle bedömas, mer än att det utifrån dina uppgifter finns goda förhoppningar. Ansökan om adoption görs av den eller dem som vill adoptera och skickas därefter till behörig tingsrätt. Det innebär tyvärr att du inte på egen hand kan ansöka om att bli adopterad och på så vis överraska din styvpappa, utan det måste han själv göra. Däremot tror jag han skulle bli mycket glad om du frågade honom.Jag skulle råda dig att du frågar din styvpappa om han vill adoptera dig. Om en ansökan då upprättas att du även skriver under att samtycker till adoptionen innan den skickas in till tingsrätt. Vidare skulle jag råda dig att ni tillsammans, eller din styvpappa kontaktar behörig tingsrätt och frågar om hur en ansökan i ert fall ska utformas och vad den ska innehålla, då det inte uppställs några specifika krav om det i lagen. Vid ansökan om adoption tas en avgift på 900 kr, det kan du läsa mer om här. Hoppas du känner att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!Vänligen,

Adoption krav

2019-07-30 i Adoption
FRÅGA |Jag vill adoptera min frus barn, men har psykisk ohälsa i bagaget. Kan det försvåra för mig att bli godkänd för att adoptera pojkarna (22månader) kan man läggas till som vårdnadshavare på annat sätt än genom närståendeadoption? Min fru har ensam vårdnad då Pojkarna blev till genom insemination.
Lars Bergström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Frågor gällande adoption regleras i föräldrabalken (FB). Vid alla frågor som rör adoption av ett barn ska barnets bästa ges största vikt (4 kap 1 § FB). Ett barn får adopteras endast om det med beaktande av samtliga omständigheter är lämpligt. Vid bedömningen av om en adoption är lämplig ska barnets behov av adoption och sökandens lämplighet att adoptera särskilt beaktas (4 kap 2 § FB). I övrigt behövs din frus samtycke för att adoptera barnet (4 kap 8 § FB). Din enda möjlighet att bli vårdnadshavare till pojkarna är genom adoption. Det är svårt för mig att avgöra om du kommer att bli godkänd eller inte med den information jag har, däremot är psykisk ohälsa något som kan försvåra en adoption. Även om jag inte kan ge ett utförligare svar på din fråga än så så hoppas jag att du känner att du fått bättre koll på rättsläget.Vänligen,

Hur går man tillväga för att adoptera en vuxen person?

2019-07-24 i Adoption
FRÅGA |Hej!Jag är 51 år och min fosterfar vill adoptera mig med mitt samtycke. Vuxit upp med honom sen jag var 5 år.Min mamma och min biologiska pappa är döda sen flera år tillbaka. Jag är den enda dottern till min fosterfar.Min fråga är :Hur går man tillväga?
Joel Herrault |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga aktualiserar främst föräldrabalken (FB) och då särskilt dess 4 kap om adoptioner.Däri finns vissa regler om adoptionsärenden som är relevanta för er (se 4:11-20 FB). Jag kommer att gå igenom de relevanta bestämmelserna i en ordning som är lämplig för att ni ska förstå hur processen går till. Det kan inledningsvis sägas att av alla de regler som finns angående adoption är det färre av dem som är relevanta i ett sådant här ärende, då det handlar om adoption av en vuxen person.1. Först och främst framgår att det är den eller dem som vill adoptera som ska göra ansökan (4:11 FB). Det är alltså din fosterfar som ska göra ansökan.2. Ansökan ska göras till tingsrätten i den ort där den som sökanden vill adoptera har sin hemvist (4:12 FB). På domstol.se finns en sökmotor som kan användas för att man ska hitta rätt tingsrätt för sin ort.3. Det finns inte alls lika många krav vid adoption av en vuxen som vid adoption av ett barn. Dock så finns det en regel i 4:4 FB som stadgar att en vuxen endast får adopteras om det finns särskild anledning med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och den som sökanden vill adoptera och om adoptionen i övrigt är lämplig. Det framgår även att det särskilt ska beaktas om sökanden uppfostrat den som sökanden vill adoptera eller om adoptionen annars avser att bekräfta en relation som motsvarar den mellan barn och förälder.I ert fall borde denna regel alltså inte utgöra ett problem. Regeln förtydligar att det framför allt ska gå att adoptera en vuxen person som man uppfostrat och alltså har ett särskilt band till. Regeln har egentligen kommit till bland annat för att förhindra adoptioner som ett sätt för utlänningar att få uppehållstillstånd, genom att de blir adopterade av svenskar trots att personerna inte har något särskilt band till varandra. Er situation är således en sådan som typiskt sett ska tillåta en adoption.4. I 4:19 FB stadgas att du som är tänkt att bli adopterad ska få tillfälle att till tingsrätten yttra dig angående adoptionen.5. Som ni säkert redan vet blir konsekvensen av en adoption att du anses vara barn till din adoptivfar (4:21 FB). I denna situationen blir de rättsliga konsekvenserna i princip begränsade till att röra arvsfrågor och alltså reglerna i ärvdabalken, eftersom du redan är vuxen.AvslutningAtt adoptera en vuxen är således en mycket enklare process än att adoptera ett barn. Det finns heller inte särskilt många regler som rör just adoption av vuxna.Du har nu fått en kort redogörelse av de regler som rör adoption. Min rekommendation är att ni först och främst hör av er till den behöriga tingsrätten i orten där du har din hemvist och frågar dem om hur de vill ha ansökan om adoption. Det finns nämligen inga särskilda formkrav stadgade i lagen angående ansökan. Ni bör därför höra av er till dem så att de kan berätta exakt vilken information de vill ha från er för att de ska kunna ta upp och handlägga ert adoptionsärende.Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du har några följdfrågor angående mitt svar kan du höra av dig på Joel.Herrault@Lawline.se.Med vänlig hälsning,