Får jag adoptera mitt brorsbarn?

2019-05-20 i Adoption
FRÅGA |Jag är en tjej på 24 år och min fästman är 36. Jag har en bror som får barn nu i sommar, men dom har kommit fram till att adoptera bort det barnet. Jag och min fästman tänker att vi skulle vilja ta hand om barnet så att det får stanna i familjen. Min fråga är om jag får adoptera mitt brorsbarn?
Elina Bergstedt |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Er vilja att adoptera ditt brorsbarn är beundransvärd! För att ge dig ett väldigt kort svar på din fråga, kan jag säga att ja, du får troligtvis adoptera din brors barn. Nedan följer ett längre svar kring adoptivförfaranden.Reglerna kring adoption finns i 4 kap. Föräldrabalken.Barnets bästaFörst av allt, en adoption får bara göras om den anses lämplig. För att avgöra om en adoption är lämplig kommer barnets bästa att vara av störst vikt, 4 kap. 1-2 § Föräldrabalken. Vad barnets bästa är, är inte helt klart. Men bland annat kan nämnas att barn ska ha rätt till en trygg uppväxt med föräldrar som är måna om barnets personliga utveckling. Barnet ska alltså inte fara illa. Det är även i barnets bästa att den som söker om att få adoptera har för avsikt att ta hand om barnet som om det vore dennes eget.Barnets bästa kan även vara att få stanna kvar inom sin familj, alltså att genetiska band är starka i adoptionsförhållanden. För er del talar det för en adoption, eftersom du är släkt med barnet sedan tidigare. För att få adoptera någonFör att få adoptera någon måste man vara 18 år gammal, 4 kap. 5 § Föräldrabalken. Om det är så att du och din fästman är sambor, så måste ni adoptera barnet ihop, 4 kap. 6 § Föräldrabalken. Hinner ni gifta er innan en eventuell adoption måste även denna göras tillsammans, oavsett om ni då bor ihop eller inte, 4 kap. 6 § Föräldrabalken.Samtycke och förbud mot ersättningFör att få adoptera någon annans barn krävs att föräldern, som är vårdnadshavare, samtycker till adoptionen, 4 kap. 8 § Föräldrabalken. Det innebär att din bror och dennes partner måste godkänna att du och din fästman adopterar deras barn. Din bror och hans partner måste få information om vad en adoption och ett samtycke innebär, innan de kan samtycka, 4 kap. 8 § Föräldrabalken. Det går inte att samtycka till en adoption innan barnet är fött, och det går därmed heller inte att avtala om en adoption innan barnet är fött. Om det är din brors partner som föder barnet måste hen ha hunnit återhämta sig från barnets födelse tillräckligt, innan hen kan samtycka till adoptionen, 4 kap. 9 § Föräldrabalken.För att en adoption ska godkännas och gå igenom, får ingen sida ha givit pengar eller annan ersättning. Man får heller inte ha avtalat om ersättning som ska utgå senare, eller exempelvis underhållsbidrag. Regeln finns till för att ingen ska kunna tjäna på att barnet blir adopterat, 4 kap. 10 § Föräldrabalken. AdoptionenDet är den eller de som vill adoptera som ska ansöka om adoptionen, 4 kap. 11 § Föräldrabalken. Om du och barnet som du vill adoptera bor i samma ort, sker en sådan ansökan till er närmsta tingsrätt. Om du och barnet bor på olika orter, sker ansökan till tingsrätten som är närmast där barnet bor, 4 kap. 12 § Föräldrabalken. En ansökan om adoption kostar 900 kronor. I en ansökan ska det framgå ditt namn, personnummer, telefonnummer och adress. Det ska även framgå varför ni vill göra adoptionen, d.v.s. uppgifter om varför adoptionen är lämplig och varför den är till fördel för barnets bästa. Läs mer om det på Sveriges domstolars hemsida.Det är tingsrättens jobb att se till att ert ärende blir ordentligt utrett, 4 kap. 13 § Föräldrabalken. Detta sker genom att tingsrätten utser någon på socialnämnden som får i uppdrag att genomföra en adoptionsutredning, 4 kap. 14 § Föräldrabalken. Utredaren som utsetts ska se om förutsättningarna för adoption är uppfyllda, och ska då försöka klarlägga barnets och de befintliga och eventuellt framtida föräldrarnas inställning. Det innebär att både du, din fästman, din bror och dennes partner kommer få uttala er om vad ni känner inför en adoption och vad ni har för förväntningar kring den. En adoptionsutredning ska så långt det är möjligt resultera i ett fullständigt underlag som ges till tingsrätten, för att underlätta för tingsrätten att besluta i ärendet, 4 kap. 15 § Föräldrabalken. Vad innebär en adoption rent juridiskt?En adoption innebär att den som adopteras ses som barn till den som adopterar, 4 kap. 21 § Föräldrabalken. I ditt fall innebär det att barnet ses som ditt och din fästmans barn, och alltså inte som din brors och dennes partners. En adoption kan inte upphöra att gälla, utan när den går igenom står den fast. De rättsliga band som föreligger mellan ett barn och dess biologiska föräldrar upphör därmed. Det innebär bland annat att ett adoptivbarn inte har rätt att ärva sina biologiska föräldrar som bröstarvingar, men har rätt att ärva sina nya föräldrar på ett sådant sätt, 4 kap. 21 § Föräldrabalken.För er del innebär det att barnet kan ärva dig, eftersom du anses vara mamma till barnet. Barnet kan även, i vissa fall, ärva din bror – eftersom att din bror blir morbror till barnet. I Sverige har adopterade barn rätt att få veta av sina föräldrar att de är adopterade, 4 kap. 23 § Föräldrabalken. Så snart det är lämpligt ska barnet upplysas om att det är adopterat. Alla handlingar är offentliga, vilket innebär att barnet har rätt att ta del av informationen kring vem och vilka som är dennes biologiska föräldrar.Hoppas att detta besvarade din fråga, och lycka till!

Kan jag adoptera mitt vuxna styvbarn?

2019-05-08 i Adoption
FRÅGA |Hej!För många år sedan var jag sambo ned en kvinna med två barn. Vi ör separerade sedan många år. Den ena dottern har alltså sin biologiska mamma i livet medan den biologiska pappan aldrig funnits där.Dottern är nu vuxen och har egen familj.Jag undrar om det är möjligt för mig att adoptera dottern utan att vårdnaden helt går över till mig? Hennes mamma finns där men hon har ju ingen pappa. Fördelen är ju att jag får en dotter o dottern får en till förälder. Dottern är ju positiv till detta o även mamman. Går detta att göra?
Ebba Ekstrand |Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga.Vad säger lagen?Den som har fyllt 18 år får adopteras endast om det finns särskild anledning till en adoption med hänsyn till relationen mellan den som vill adoptera och den som vill adopteras (4 kap 4 § första stycket Föräldrabalk). Det ska särskilt beaktas om den som vill adoptera uppfostrat den som vill adopteras, eller om adoptionen avser att bekräfta en förälder-barn-relation som redan finns (4 kap 4 § andra stycket). När någon som är vuxen ska adopteras måste denne samtycka till adoptionen (4 kap 7 § Föräldrabalk). Den biologiska pappan kan inte säga nej till eller stoppa adoptionen. I ditt fallI ditt fall har du levt i hushållsgemenskap med dottern, det låter som att du har varit med och uppfostrat henne och det är ett starkt skäl för adoption. Du har också en god relation till dottern och hennes biologiska mamma. Detta är bra argument att ta upp för adoption.. Att det finns en stark förälder-barn-relation mellan er är också ett viktigt skäl för adoption. För att ansöka om adoption vänder ni er till tingsrätten där dottern bor. Tack för att du kontaktade lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på lawline, 08-533 300 04. Vi svarar på samtal måndag-fredag 10:00-16:00.

Adoptera ett adopterat barn

2019-04-29 i Adoption
FRÅGA |HejTräffade min flickvän (särbo) för 2 år sedan, gift bor ensam, men har ett barn(13år) boende hos mannen (adoptivpappa) 80 mil från henne. Nu är hon skild och vill ha sin dotter hos sig, långt bort från ex-maken.Jag har pratat med barnet och hen ville bara bo kvar tills 9:an var avslutad. Hon har inga känslor för adoptivpappan, då han han sedan de kom till honom när hon var 5-6år varit väldigt skrikig och lättretad för minsta småsak, hen mår heller inte så bra och har i frånvaron av mamman skaffat vänner på nätet som hjälpt och stöttat hen. Jag vill gärna att vi 3 bor tillsammans, men ser med viss fasa över ex-makens inflytande som vårdnadshavare över barnet och de krav han hela tiden ställer på både barn och min flickvän.Mejl, sms, m.m. som för det mesta är hotfulla, utpressnings och missvisande angående information och saker som han inte har med att göra, ex-vis vad jag och hans ex-fru ska göra under helgen...en konstig människa...Hur, när kan jag ta över adoptivskapet från ex-maken och tillsammans med min flickvän bli vårdnadshavare för barnet så att vi slipper dessa ständiga konfrontationer ?tacksam för svar
Emelie Lövgren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar din fråga som att du undrar hur och när du som särbo till din flickvän kan ta över som adoptivfar för hennes dotter från hennes före detta make.Regler om adoption finns i Föräldrabalken (FB). När din flickväns före detta make adopterade din flickväns barn blev barnet juridiskt sätt hans barn (4 kap. 21§ FB). Om du vill adoptera barnet kommer du få gå igenom samma process som vilken annan adoption som helst. Det finns alltså ingen speciell process för att ta över ett adoptivskap från din flickväns före detta make.Du skriver att ni för tillfället är särbos, men att ni vill flytta ihop. Det finns ingen möjlighet för dig att adoptera din särbos barn, så att ni båda står som föräldrar, så länge ni är särbos. Det är först om ni valt att bli sambos eller gifta er som du kan adoptera hennes barn (med hennes samtycke) utan att hon förlorar den rättsliga ställningen som barnets förälder (4 kap. 6§ 2 stycket FB). Då kan ni lämna in en ansökan om adoption till tingsrätten (4 kap. 11§ FB).Någonting som är bra att känna till vid en sådan här situation är frågan om samtycke. Du skriver att adoptivpappan har inflytande som vårdnadshavare över barnet. Eftersom han är vårdnadshavare kommer en adoption som huvudregel kräva hans samtycke. Vissa undantag till detta kan finnas, exempelvis om han inte det finns synnerliga skäl eller om han befinner sig på okänd ort (4 kap. 8§ FB). I ett fall kom domstolen fram till att en make kunde adoptera hans makas barn trots att barnets biologiska pappa vägrade lämna samtycke, eftersom det var bättre för barnet att adopteras (NJA 1987 s. 116). Huvudregeln är dock att det krävs samtycke.Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Hur gör jag för att adoptera min vuxna dotter?

2019-04-26 i Adoption
FRÅGA |Vill adoptera min 35- åriga dotter. Blir hennes tre barn mina barnbarn? Viktigast dock: hur gör jag, vilka papper o dyl. skall ordnas?
Mikaela Lindén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om adoption finns i föräldrabalken (FB). Den som har fyllt 18 år får adopteras om det finns särskild anledning till en adoption med hänsyn till personliga förhållanden och om adoptionen i övrigt är lämplig (4 kap. 4 § FB). Det beaktas bland annat om den som vill adoptera har uppfostrat personer eller om adoptionen sker för att bekräfta en relation som motsvarar den mellan barn och förälder. Det krävs också att din dotter ger samtycke till adoptionen (4 kap. 7 § FB). Det är också viktigt att komma ihåg att släktbandet till din dotters biologiska far försvinner vid en eventuell adoption. Ansökan ska ske till tingsrättenEn ansökan om adoption ska ske till tingsrätten i orten där du bor (4 kap. 12 § FB). Eftersom adoption av vuxna inte är vanligt förekommande finns inga blanketter eller dylikt att fylla i, det finns inte heller något formkrav för ansökan. Jag rekommenderar dig att kontakta tingsrätten där du bor för närmare information om hur du ska göra din ansökan. Vanligtvis ska ansökan innehålla att det rör sig om adoption av en myndig person, era personuppgifter, underteckning av er båda, samt bifogade personbevis som begärs ut av skatteverket. Motivet till adoptionen ska även anges, exempelvis att du uppfostrat henne och att ni har en far- och dotter relation. Enligt lag måste det också framgå att man inte adopterar av ekonomiska skäl. Du bör därför uppge att det inte givits eller utlovats ersättning från någon av er. Dessutom tillkommer en ansökningsavgift på omkring 900 kr.Blir hennes tre barn dina barnbarn? Vid adoption behandlas den adopterade personen juridiskt precis som om det vore ett biologiskt barn. Man skulle därför kunna säga att din dotters barn juridiskt sett blir dina barnbarn, som om dom vore dina biologiska barnbarn. Om din dotter skulle gå bort skulle det exempelvis vara hennes barn som träder i hennes ställe som bröstarvingar och därmed får ärva dig.Hoppas du fick svar på din fråga!

Förutsättningar för adoption av litet barn

2019-05-12 i Adoption
FRÅGA |Hej! Jag är gravid i femte månaden. Jag och min nuvarande sambo hade en paus vid tillfället då jag måste blivit gravid, var då med en annan man (som jag inte ens vet va han heter, oansvarigt jag vet) men detta vet min sambo om och är medveten om att risken finns att barnet inte är hans. Nu till min fråga, kan han adoptera mitt barn om han nu inte skulle vara pappa till barnet? Vad krävs för att en adoption skulle kunna gå igenom? Den andra killen som kan va pappa till barnet, lär blir fader okänd då jag inte vem de är.. hoppas ni förstår hur jag beskriver detta. Tacksam för svar!
Henrik Witt-Strömer |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uttalar mig i mitt svar endast om adoption av mycket små barn. För adoption av till exempel 8- eller 15-åriga barn ser rättsläget delvis annorlunda ut.Förutsättningarna för att adoptera finns i 4 kap föräldrabalken – FB. Familjerätten kan i jämförelse med andra rättsområden uppfattas som luddig, då den innehåller många relativt flexibla bestämmelser. Skälet till detta kan sägas vara att frågor som rör privat- och familjelivet är mycket komplexa, och att en alltför stelbent reglering skulle riskera att drabba enskilda. Jag berättar detta för dig, så att du ska förstå varför jag inte kan ge dig ett säkert svar på om din sambo kan adoptera ditt barn, utan bara redogöra för vilka krav som ställs på adoptioner.Först och främst kan sägas fram att det, liksom i alla frågor som rör barn, är barnets bästa som är det tyngst vägande intresset (4 kap 1 § FB). Det är alltså varken ditt eller din sambos intresse av adoptionen som är avgörande, utan en adoption kan endast gå igenom om det är vad som är bäst för barnet.Ett ytterligare krav är att adoptionen är lämplig, med beaktande av samtliga omständigheter. Det ska särskilt beaktas ditt barns behov av att adopteras och din sambos lämplighet att adoptera (4 kap 2 § FB).Vidare måste du, i egenskap av mamma och sambo, ge ditt samtycke till adoptionen (4 kap 6 § 2 st FB. Se även 4 kap 8 § FB). I och med att den verkliga fadern är okänd, behövs inte hans samtycke.Din sambo ansöker om adoption genom att lämna in en ansökan om detta till den tingsrätt som dömer över det område där barnet bor (4 kap 11–12 § FB). Du kan inte lämna in en sådan ansökan, utan endast din sambo. Tingsrätten har därefter ansvar för att utreda frågan ordentligt, och ska bland annat ge socialnämnden i uppdrag att utse någon som gör en utredning för om det är möjligt och lämpligt att din sambo adopterar ditt barn (4 kap 13–15 § FB). I denna utredning kommer bland annat du att höras och få redogöra för din inställning till adoptionen.Om tingsrätten anser att förutsättningarna för en adoption är uppfyllda, ska den bevilja adoptionen.Jag hoppas att jag kunnat ge dig en bra bild av förutsättningarna för adoption!Vänligen,

Kan man adoptera en persons barn tillsammans med den personen om man inte längre är gifta?

2019-04-30 i Adoption
FRÅGA |Jag har en bekant som har varit gift med en kvinna i fyra år och sen skildes paret. Kvinnan hade sen tidigare en son som hon har ensam vårdnad om då fadern är okänd och det har även gjorts en faderskapsutredning på familjerätten utan resultat. Fader okänd.Nu vill min bekante adoptera sin f.d frus pojke då pojken var liten då de träffades och har vuxit upp med min bekante. De har en nära relation och pojken är hos sin "styvpappa" varannan vecka på umgänge tillsammans med sin lilla syster som är biologiskt barn till min bekante. Min bekante vill att styvbarnet skall ha samma rättigheter som sin syster och vill därför adoptera pojken. Mamman till pojken tycker att det är en bra idé.Min fråga skulle detta gå lagligt och hur går min bekante tillväga?
Lovisa Sjöstedt |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att din bekanta och hans exfru vill att de ska vara vårdnadshavare tillsammans till hennes barn. Regler kring adoption finns i 4 kap. FB.I dagsläget kan man endast adoptera någon annans barn gemensamt med den personen om man också är gift med personen (4 kap. 6 § andra stycket FB). Det kallas för styvbarnsadoption och är i dagsläget alltså endast tillåtet för makar.Regeringen har dock nyligen lämnat förslag på ändring av adoptionslagarna (prop. 2017/18:121), som föreslås träda i kraft 1 september 2018. Enligt förslaget ska adoptionsmöjligheterna utökas bland annat så att även sambos ska kunna göra en styvbarnsadoption. Det är emellertid så långt lagförslaget sträcker sig i den frågan. Är din bekanta och hans exfru varken gifta eller sambos finns det därför tyvärr inte den närmsta framtiden någon möjlighet för dem att gemensamt adoptera exfruns barn.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Vänligen,

Ärver jag min adoptivförälder?

2019-04-29 i Adoption
FRÅGA |Hej,Min pappa gick nyligen bort...när jag var 18 fick jag reda på att han kanske inte var min far och vi skrev då adoptivpapper...Min fråga nu är om jag har rätt att ärva honom, eller om bara mina två yyngre syskon får ärva hela hans kvarlåtenskap??
Sofia Holgersson |Hej! Och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Som adoptivbarn ses du som barn till din adoptivfar, föräldrabalken 4 kap 21 §, vilket innebär att du har samma rättigheter gentemot din adoptivfar som hans biologiska barn har. Även i arvsrättsligt hänseende räknas ett adopterat barn som ett biologiskt barn. Har din far adopterat dig har du således lika mycket rätt till del i hans kvarlåtenskap som dina syskon. Hoppas du fått svar på din fråga!

Kan jag som vuxen bli adopterad av min f.d styvpappa?

2019-04-22 i Adoption
FRÅGA |Hej, jag är 22 och skulle vilja bli adopterad av min f.d styvpappa. Problemet är att han inte är gift med min mamma längre, och kan således inte adoptera genom den kanalen. Min styvfar har uppfostrat mig sedan mycket unga år och har än idag en tät kontakt med mig. Vid skumläsande av den nuvarande lagtexten samt några tidigare fall finner jag inga skäl för att neka adoption i min situation, så problemet är snarare att det saknas prejudikat samt att utredningen gällande vuxenadoption (2017:18:121) konstaterade att styvbarnsadoption efter separation "inte övervägts".Tacksam för svar
Erica Lager |Hej!Vad roligt att du vänder dig till Lawline med din fråga! Om vuxenadoption står det i 4 kap. 4§ föräldrabalken (FB). Den säger att adoption av någon över 18 år endast får ske om det finns särskild anledning till adoptionen, detta med hänsyn till det personliga förhållanden mellan den som ska adoptera och personen som blir adopterad samt om adoptionen i övrigt är lämplig. Alltså alla omständigheter i det enskilda fallet. I bedömningen om det finns särskild anledning ska det främst beaktas ifall sökanden har uppfostrat personen som den vill adoptera, men också annat som inställningen hos föräldrarna till den som ska adopteras. Det är också viktigt i bedömningen att det framgår att adoptionen är en bekräftelse på en relation motsvarande den mellan en förälder och barn. Med hänsyn till rekvisiten för att kunna adoptera en vuxen sker det nästan endast i fall där sökanden och personen som ska bli adopterad redan har en nära relation ex. styvbarnsadoption. Likt du skriver, så finns det inte jättemånga rättsfall inom området som varken kan bekräfta eller tala emot din situation. Varje adoptionsansökan ska behandlas individuellt enligt sådan bedömning som jag beskrivit ovan, där de mest avgörande är relationen mellan sökande och personen som ska bli adopterad samt att det är en lämplig adoption. Det är därför svårt för mig att säga något om din situation då jag inte vet alla omständigheter. Men utifrån hur du beskriver er situation, ser jag inte heller några särskilda skäl för att din adoption inte skulle kunna genomföras. Återigen, så är det något som kommer få bedömas i er enskilda situation när ni sedan ansöker. Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar får du gärna återkomma. Vänligen,