Vad krävs för prövningstillstånd i hovrätten?

2019-03-06 i Adoption
FRÅGA |HejVi har en tjej på 32 år som vi har försökt att adoptera.Hon har ingen kontakt med sina biologiska föräldrar och har inte haft detta sen barnsben.Hon har haft det väldigt jobbigt men känner sig trygg hos oss.Nu fick vi avslag hos tingsrätten."Av utredningen framgår att A.A och B.B känt C sedan början 2012,det vill säga sju år. C var då 25 år. Deras relation har endast pågått under C:svuxna liv och A.A och B.B kan därför inte anses ha uppfostrat henne.Tingsrätten betvivlar inte att A.A och B.B och C har byggt upp engod relation. Tingsrätten bedömer dock att deras relation inte sådan att den kan utgöragrund för en adoption. Det finns därför inte förutsättningar för tingsrätten att beviljaA.A och B.B ansökan."Det står att detta kan överklagas men man måste ha prövningstillstånd.Hur fungerar det ?MVH
Jesper Horndahl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar hur man beviljas prövningstillstånd. För att målet ska prövas av hovrätten måste du överklaga tingsrättens dom. I detta överklagande måste det finns uppgifter om:1, vilket mål som överklagas2, den ändring i beslutet som yrkas3, grunderna för överklagandet 4, de omständigheter som åberopas till stöd för att hovrätten ska meddela prövningstillstånd5, de bevis som åberopas och ange vad som ska styrkas med varje bevis. Detta följer av 52 kap 3 § rättegångsbalken (hädanefter RB)Som du ser i punkt 4 måste det åberopas stöd för att hovrätten ska meddela prövningstillstånd. Vad krävs för att hovrätten ska bevilja prövningstillstånd?Det finns fyra olika grunder som var och ett av de gör att hovrätten kan meddela prövningstillstånd. Åtminstone en av dessa måste finnas med i ert överklagande och godkännas av hovrätten för att de ska ta upp målet. Dessa fyra grunder är enligt 49 kap 14 § RB:1, Ändringsdispens – uppfylls om det finns skäl för hovrätten att betvivla att tingsrätten meddelat en korrekt dom 2, granskningsdispens – om det inte går att bedöma riktigheten av tingsrättens beslut utan en fullständig omprövning3, prejudikatsdispens – om det är av vikt för rättstillämpningen att överklagandet prövas, dvs ditt mål måste ha ett principiellt viktigt intresse. 4, extraordinär dispens – om det finns synnerliga skäl att pröva överklagandet. Det är svårt att få prövningstillstånd i hovrätten, men det är inte omöjligt. I ert fall är det mest sannolikt att om prövningstillstånd skulle meddelas så är det för att hovrätten finner att tingsrätten kommit fram till fel beslut (se punkten 1). Övriga punkter tycks vara svårare att uppfyllda i ert fall eftersom det verkar som att tingsrätten motiverat sin dom på sedvanligt sätt. Rättsläget är dessutom klart varför prejudikatsdispens sannolikt inte kommer att meddelas. Högst troligt föreligger inte heller några sådana synnerliga skäl som skulle ge upphov för extraordinär dispens. Oavsett de höga kraven som ställs kan det ändå vara värt att försöka överklaga. Tänk då på att motivera överklagandet väl och ta med allt som måste finnas med i ett överklagande. Jag hoppas mitt svar varit till nytta! Med vänliga hälsningar,

Ärver adoptivbarn sina biologiska föräldrar?

2019-03-03 i Adoption
FRÅGA |Om min son blir adopterad av min man efter att min son fyllt 18 år, har min son då arvsrätt både efter sin biologiska far och sin adoptivfar?Om jag som mor dör först, får min son då ärva sin adoptivfar? Hur blir det i så fall med eventuellt arv efter biologisk far? Då min familj har en del att dela med sig av, är detta för mig en viktig fråga. Jag vill ju att min son ärver min familjs tillgångar, och inte att min mans systrar får tillgång till dem om jag dör först. Därav min fråga om adoption! Vet att min man har samma åsikt!! Däremot vill nog inte min sons biologiska far att sonen adopteras.
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga rör både adoption och arv. Både föräldrabalken (FB) och ärvdabalken (ÄB) är således tillämpliga för din frågeställning.Har min son arvsrätt efter både sin biologiska far och sin adoptivfar?Till att börja med får den som fyllt 18 år endast adopteras om det finns särskild anledning till en adoption med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och den som sökanden vill adoptera och även om adoptionen i övrigt är lämplig (4 kap. 4 § FB).Den som adopteras ska ses som biologiskt barn till adoptanten och inte till sin biologiske förälder. Med andra ord så ses adoptanten som förälder och alla de rättsliga banden med den biologiske föräldern klipps. Detta innebär att din son inte har arvsrätt efter sin biologiska pappa, utan den följer istället efter adoptivpappan (4 kap. 21 § FB). Om jag som mor dör först, får min son då ärva sin adoptivfar? Hur blir det i så fall med eventuellt arv efter biologisk far?Om du avlider går ditt arv i första hand till dina barn (2 kap. 1 § ÄB). Om du är gift och din make adopterat ditt barn får dock han ärva istället fast med fri förfoganderätt. Detta innebär att din son får ut ditt arv som ett efterarv först när hans adoptivpappa avlider (3 kap. 1 § ÄB). Är du och adoptivpappan inte gifta går arvet från dig till din son. Om din son adopteras har han ingen arvsrätt efter sin biologiska pappa. Han är istället arvsberättigad efter dig och sin adoptivpappa som om det vore hans biologiska pappa. Jag hoppas du fick svar på dina frågor! Undrar du något mer så skriv gärna en kommentar eller ställ en till fråga.Med vänliga hälsningar

Hur överklagar man adoptionsbeslut?

2019-02-27 i Adoption
FRÅGA |Hej jag har en enkel fråga hur överklagar man ett adoptionsbeslut? Det är nämligen så att mitt beslut avslogs det vill säga att dem som ville adoptera mig fick inte göra det enligt tingsrätten i Örebro. Och detta vill jag överklaga då jag är i ålder 33 snart så måste väl jag ändå ha något att säga till om?
Johanne Örnfeldt Svensson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om jag förstår din fråga rätt, så undrar du hur man överklagar ett adoptionsbeslut från Tingsrätten. Enligt Rättegångsbalken (RB) får en tingsrätts beslut överklagas. En överklagan ska göras skriftligen och lämnas in till Tingsrätten. (52 kap. 1 § RB)Överklagandet måste dock ha kommit in till tingsrätten inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades, annars kommer tingsrätten avvisa överklagandet (52 kap. 2 § RB)Eftersom adoptionen handlar och du är part i målet, får du klagorätt, och du har därför rätt att överklaga – men du måste skicka in din överklagan inom tidsfristen på tre veckor.De uppgifterna som du måste ha med i ditt överklagande som du skickar in till Tingsrätten är:1. Uppgifter om det beslut som överklagas2. Uppgifter om den ändring av beslutet som yrkas3. Grunderna för överklagandet4. De omständigheterna som åberopas till stöd för att prövningstillstånd ska meddelas, om ett sådant krävs, och5. De bevis som åberopas och vad som ska styrkas med varje bevis(52 kap. 3§ RB) Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh,

Vad innebär begreppet barnets bästa och kravet på lämplighet vid adoption av en vuxen person?

2019-02-26 i Adoption
FRÅGA |Jag tänker adoptera en kille som är 19år, i alla källor på google jag sökt på, står oftast begrepp som "barnets bästa" och om det är "lämpligt" jag inte förstår innebörden av dessa, tacksam för närmare förklaring
Ava Setayesh |Hej,Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!Vid alla frågor som rör adoption av barn ska barnets bästa ges störst vikt (4 kap. 1§ föräldrabalken). Ett barn får adopteras endast om det med beaktande av samtliga omständigheter är lämpligt (4 kap. 2 § första stycket föräldrabalken). Vid adoption av en person över 18 år så blir inte regeln om barnets bästa aktuell då det inte längre handlar om ett barn. Det finns däremot en motsvarande lämplighetsregel i 4 kap. 4 § första stycket föräldrabalken som gäller vid adoption av en vuxen person.Jag kommer nedan försöka klargöra vad som avses med begreppen "barnets bästa" och "lämpligt":Barnets bästaBarnets bästa är en allmän princip som ska genomsyra lagstiftningen och beslut rörande barn. Begreppet är svårbestämt och det finns inte någon fastslagen definition. I slutändan är det upp till socialnämnden och domstolen att avgöra vad som i varje enskilt fall är barnets bästa. Principen om barnets bästa får sin definition utefter vad barn behöver i dagens samhälle. Vad som är barnets bästa förändras således över tid. I förarbetena till föräldrabalken talar lagstiftaren om att barnets bästa ska tolkas utifrån ett objektivt och ett subjektivt perspektiv. Det subjektiva perspektivet innebär att hänsyn ska tas till barnets egen vilja, önskemål och åsikter. Det objektiva perspektivet innebär att man ska utgå ifrån kunskap och beprövad erfarenhet när man bedömer vad som är barnets bästa. Med kunskap och beprövad erfarenhet avses sådant som forskning har visat är det bästa för ett barn.LämpligtNotera att jag i min förklaring utgår ifrån det lämplighetsbegrepp som regleras i 4 kap. 4 § första stycket föräldrabalken, dvs. det lämplighetsbegrepp som gäller vid adoption av en vuxen.Den som har fyllt 18 år får adopteras endast om det finns särskild anledning till en adoption med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och den som sökanden vill adoptera och om adoptionen även i övrigt är lämplig (4 kap. 4 § första stycket föräldrabalken). I förarbetena till föräldrabalken så talas det om att bedömningen av om en adoption är lämplig ska göras med beaktande av samtliga omständigheter i det enskilda fallet. Exempel på omständigheter som ska beaktas är:- Sökandens personliga egenskaper- Behovet av adoption- Inställningen hos föräldrarna till den som sökanden vill adoptera- Om det är en rimlig åldersskillnad mellan sökanden och den som sökanden vill adoptera- Lämplighet i övrigtHoppas du fick svar på din fråga. Om du har några fler frågor eller funderingar är du välkommen åter.Med vänliga hälsningar,

Kan jag adoptera bort mitt nyfödda barn?

2019-03-03 i Adoption
FRÅGA |Hej. Fick barn för två veckor sedan som har stora hjärnskador. Kan jag adoptera bort henne? Vill helst få detta gjort omgående.
Matilda Bergström |Hej!Tack för att du vänder er till Lawline med din fråga. Adoptionsfrågor regleras i föräldrabalken.Barnets bästa är viktigt vid adoptionsfrågorBarnets bästa är utgångspunkten vid alla frågor som rör adoption (4 kap. 1 §). Det innebär att det är barnets bästa går före föräldrarnas intresse vid bedömningen om adoptionen ska genomföras eller inte . Vad barnets bästa är kan inte jag på förhand avgöra, utan bedömningen sker av domstol utifrån omständigheter i det enskilda fallet.Det görs en lämplighetsbedömningVid adoption görs är en s.k. lämplighetsbedömning där man beaktar samtliga omständigheter. Barnet får endast adopteras bort om det vid lämplighetsbedömningen anses att adoptionen är lämplig (4 kap. 2 §). Föräldrarnas vilja är en omständighet som har betydelse vid bedömningen, men som jag tidigare nämnt så prioriteras barnets bästa framför föräldrarnas vilja. Enligt förarbetena till lagen så förutsätter en adoption att det finns en brist gällande föräldrarnas vilja eller förmåga att ta sitt ansvar över barnet (prop. 2017/18:121 s.142).Samtycke krävs från vårdnadshavareEtt barn får inte adopteras utan samtycke från sin/sina vårdnadshavare. Innan ett samtycke lämnas ska de berörda bli informerade om vad en adoption innebär (4 kap. 8 §). Samtycke från den som fött barnet får lämnas först när föräldern har återhämtat sig tillräckligt efter barnets födelse (4 kap. 9 §). Enligt förarbeten till lagen är det upp till domstol att bedöma om modern har återhämtat sig tillräckligt efter förlossningen (prop. 2017/18:121 s. 125f). Kvinnan måste ha återhämtat sig både fysiskt och psykiskt. Tidsperioden bör inte understiga sex veckor ( prop. 1980/81:112 s. 12f).Socialnämnden utreder förutsättningarna för adoptionDomstolen ska ge socialnämnden i uppdrag att utse någon som ska genomföra en adoptionsutredning. Uppdraget ska lämnas till socialnämnden i den kommun där barnet har sin hemvist (4 kap. 14 §). Genom utredningen ska det fastställas om förutsättningarna för en adoption är uppfyllda. Utredningen redovisas sedan för rätten och utredaren lämnar förslag till beslut (4 kap. 15 §). Det är sedan upp till domstolen att besluta om en adoption får genomföras eller inte.Vad innebär en adoption?Om barnet adopteras bort kommer ditt föräldraskap att upphöra och adoptivföräldrarna kommer ses som barnets föräldrar (4 kap. 21 §). Så snart det är lämpligt ska barnets adoptivföräldrar upplysa barnet om att denne är adopterad (4 kap. 23 §). Barnet har nämligen rätt att få veta sitt ursprung.SammanfattningBarnets bästa är det viktigaste när det gäller adoption. Det görs en lämplighetsbedömning där föräldrarnas vilja också har betydelse. För att en adoption ska få göras krävs det samtycke från barnets vårdnadshavare. Har din dotter ytterligare en vårdnadshavare krävs alltså även dennes samtycke. Samtycke från barnets moder kan inte ges förens hon återhämtat sig efter förlossningen, vilket minst är efter sex veckor. Eftersom din dotter föddes för cirka två veckor sedan kommer samtycke inte kunna lämnas ännu. Det innebär att en adoption inte kommer kunna genomföras omgående. Skulle adoptionen sedan gå igenom kommer barnet inte längre ses som din dotter utan föräldraskapet kommer överföras till hennes adoptivföräldrarJag kan inte besvara frågan om du kommer få adoptera bort ditt barn, utan det är upp till domstolen att avgöra efter utredning från socialnämnden. Jag hoppas ändå att mitt svar är till hjälp för dig. Vänligen,

Går det att som vuxen adopteras utan sin biologiska förälders vetskap?

2019-02-27 i Adoption
FRÅGA |Jag är 26 år, och har ingen kontakt med min pappa, jag har länge funderat på att fråga min styvfar om han vill adoptera mig. Han har varit min fadersfigur i 18 år och jag har verkligen försökt ta avstånd från min biologiska.Måste han få reda på att han juridiskt sätt inte längre är annat än att biologiskt?Eller går det att bli adopterad utan hans vetskap?Jag tänker ju att det borde gå efter jag är vuxen och har väl rätt till mina egna beslut?
Emma Liberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar om du kan bli adopterad av din styvfar utan hans vetskap. Regler om adoption hittas i föräldrabalkens 4 kap.Kan du som vuxen bli adopterad utan din biologiska pappas vetskap?I och med att du är myndig så krävs inte samtycke från din biologiska förälder för att adoptionen ska kunna äga rum.Trots att inget samtycke krävs ska den biologiska föräldern ges tillfälle att yttra sig om adoptionen (4 kap 18 § föräldrabalken). Detta gäller oavsett om det är en vuxenadoption eller en adoption av barn. Den biologiska föräldern har en rätt att yttra sig men behöver inte göra det. Om den biologiska föräldern inte yttrar sig så innebär det inget hinder mot adoptionen.Det finns undantag från rätten att yttra sig. Ett yttrande krävs inte när: - Det är uppenbart obehövligt att föräldern får tillfälle att yttra sig (kan vara fallet om det t.ex. saknas anledning att anta att ansökan om adoption kommer godkännas eller om den biologiska förälderns skrivit under ansökan tillsammans med den som ska bli adopterad)- Föräldern är varaktigt förhindrad att yttra sig till följd av en psykisk sjukdom eller något annat liknande förhållande- Föräldern vistas på okänd ort (det är fallet när det inte går att hitta den biologiska föräldern efter att rimliga efterforskningar har gjorts för att klarlägga var föräldern befinner sig)- Det finns synnerliga skäl (det är ett undantag som tillämpas mycket sällan, kan t.ex. användas vid internationell adoption)Är någon av undantagen tillämpliga så kan du adopteras utan din biologiska pappas vetskap.SammanfattningFörst ska sägas att din biologiska pappa inte på något vis kan stoppa adoptionen eftersom att du är myndig. Han ska dock få möjlighet att uttrycka sin åsikt gällande adoptionen om inte någon av undantagen är tillämpliga. Då undantagen sällan används kan det bli svårt adopteras av din styrvar utan din biologiska pappas vetskap.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Är det möjligt för ett par att få delad vårdnad om ett barn från en tidigare relation som saknar en pappa?

2019-02-26 i Adoption
FRÅGA |Hej jag har ensamvårdad om min son och står som ensam mamma på papper finns ingen pappa. Är det möjligt för min partner att få delad vårdnad om min son? Vad krävs ?
Hanna Sidvall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att det du önskar att få svar på är huruvida din nuvarande partner, som inte är far till din son, kan få delad vårdnad tillsammans med dig. Frågan aktualiserar vårdnad om barn vilket regleras i föräldrabalken (FB). Det din partner kan göra för att få vårdnad om din son är att adoptera honom. De krav som uppställs för att din partner ska få adoptera din son är följande:1.Att din partner fyllt arton år, 4 kap. 5 § FB. 2.Att du samtycker till att din partner adopterar din son, 4 kap. 6 § st.2 FB. 3.Har din son fyllt tolv år krävs även att din son samtycker till att din partner adopterar honom. Din son har dessutom rätt att innan hans eventuella samtycke lämnas rätt att få information om innebörden av en adoption och hans samtycke, 4 kap. 7 § FB.4.Adoptionen måste även anses lämplig och vara till fördel för din son, 4 kap. 1-2 § FB. Vid lämplighetsbedömningen ska bland annat beaktas om din partner lämplighet att adoptera exempelvis om hen vill uppfostra din son och skapa ett personligt förhållande med honom som motsvarar det som finns mellan föräldrar och barn. Bedömningen ska även barnets behov av adoption beaktas.Uppfylls samtliga dessa krav kan din partner adoptera din son och därigenom få delad vårdnad med dig förutsatt att det anses lämpligt. Det är ett stort steg att adoptera ett barn, jag skulle därför rekommendera dig och din partner att kontakta en advokat inriktad på familjerätt som kan hjälpa er med en eventuell adoption så att allt går rätt till. Hoppas att du fått svar på din fråga, annars ska du inte tveka att höra av dig igen! Med vänlig hälsning

Kan en 22-åring bli adopterad?

2019-02-23 i Adoption
FRÅGA |Hej, jag är 22 år gammal.Jag har under hela min uppväxt bott hos olika familjehem, behandlingshem och låst ungdomsanstalt. Under tiden jag bodde på anstalten fick jag bra kontakt med en av de som jobbade där. Enda sen dess har han varit en fadersfigur för mig och hjälpt mig, funnits där och agerat som en pappa. Jag undrar om det finns möjlighet för honom att adoptera mig?
Amanda Kinnander |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om adoption som jag kommer att utgå från finns i föräldrabalken (FB).Kan mannen i fråga adoptera dig?Eftersom du är över 18 år är du i juridisk mening vuxen. Vuxna personer kan enbart adopteras om det finns särskild anledning till det och det är att se som lämpligt, FB 4 kap 4 §. En särskild anledning kan vara att relationen mellan den som adopteras och den som adopterar är att jämföra med relationen mellan ett barn och dess förälder eller att den som adopterar har uppfostrat den som adopteras under en längre tid av dennes uppväxt. Det framgår i din fråga att er relation verkar vara liknande den mellan ett barn och förälder. Det är även viktigt att en adoption är till fördel för den som ska adopteras, vilket det också verkar vara i ditt fall. Dessa omständigheter talar för att domstolen möjligtvis skulle godkänna en adoption. Det som kan tala emot en adoption är om ni inte känt varandra särskilt länge.Hur ni går tillvägaEn ansökan om adoption görs av dig eller den som du vill ska adoptera dig och skickas till tingsrätten i din kommun, FB 4 kap 11-12 §. Ansökan kan utformas som ett vanligt brev och ska bestå av följande uppgifter:- att det handlar om en adoption av en vuxen person, - ditt namn och personnummer, - den adopterandes namn och personnummer, - underskrifter från er båda, - en förklaring där ni bekräftar att ni vill att adoptionen ska genomföras, - motiv till adoptionen; det vill säga er nära relation, varför ni tycker att adoptionen är nödvändig m.m., - ett intygande att adoptionen inte görs av ekonomiska skäl, då detta är förbjudet, FB 4 kap 10 §, - om det är möjligt; namn och kontaktuppgifter till dina biologiska föräldrar då tingsrätten är skyldiga att ge dem tillfälle att yttra sig i frågan, FB 4 kap 18 §. Om dina biologiska föräldrar inte finns med i bilden över huvud taget kan det dock ses som uppenbart obehövligt och då behöver kontaktuppgifterna inte vara med i ansökan, - bifogade personbevis avsedda för adoption. Dessa beställer ni från Skatteverket.När ansökan skickats är det tingsrätten som prövar frågan och avgör om adoptionen bör gå igenom eller inte. Det är mycket svårt för mig att avgöra om de kommer att godkänna den eller ej, men jag rekommenderar att ni i ansökan trycker mycket på er nära relation och ditt behov av att ha en fadersfigur som också är din förälder i juridisk mening. Lycka till!Vänliga hälsningar,