Hur gör vi för att min sambo ska adoptera mitt barn?

2021-03-09 i Adoption
FRÅGA |Hur länge måste man varit sambos för att få adoptera sin partners barn?Min sambo har tagit till sig min son (2 år) som sin egna och har funnits i hans liv sedan han var 8 månader, vi har en gemsam son tillsammans också. Min sambos familj kallar sig för farmor och farfar och ser sonen som sin egna. Den biologiska pappan finns inte med i bilden och har varken umgänge eller vårdnad. De träffas aldrig och det enda han gör är att skicka sms ibland. Sonen träffar ingen från den bioligiska sidan och de bryr sig inte om honom utan det är min sambo som han kallar pappa. Nu vill vi att min sambo adopterar då han på alla sätt är sonens pappa och vi är oroliga att biologiska ska blanda sig då han är missbrukare. Så hur länge måste vi ha bott tillsammans för att min sambo ska få adoptera?Om biologiska säger nej betyder det att adoptionen inte går igenom då eller hur tungt väger hans ord?Hur avgör tingsrätten att min sambo är mer som sonens far än biologiska? Det är ju trotts allt min sambo och hans familj som firat hans födelsedagar, jular etc. De passar honom och han känner ingen ur sin biologiska familjHur bra är oddsen för att min sambo får adoptera?Kan man anlita en jurist som hjälper till i processen?Sitter man som i en rättegång i tingsrätten eller de ta beslut utan att man närvarar?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningBestämmelser om adoption finns i 4 kap. föräldrabalken (FB). Vid alla frågor som rör adoption ska barnets bästa ges störst vikt (4 kap. 1 § FB). Ett barn får adopteras endast om det med beaktande av samtliga omständigheter är lämpligt (4 kap. 2 § FB). Den som ska adoptera måste ha fyllt 18 år (4 kap. 5 § FB). Makar och sambor får endast adoptera gemensamt. En make eller sambo får dock med sin makes eller sambos samtycke adoptera hans eller hennes barn (4 kap. 6 § första och andra stycket FB). Den som har fyllt 12 år får adopteras endast om hen samtycker till adoptionen själv (4 kap. 7 § första stycket FB). Ett barn får inte adopteras utan samtycke från den förälder som är vårdnadshavare (4 kap. 8 § FB). En ansökan om adoption görs av den som vill adoptera, i detta fallet din sambo (4 kap. 11 § FB). Ansökan görs till tingsrätten i den ort där den som sökanden vill adoptera har sin hemvist (4 kap. 12 § FB). Rätten har en skyldighet att utreda ärendet om adoption (4 kap. 13 § FB). För det ändamålet ska rätten uppdra åt socialnämnden att genomföra en adoptionsutredning (4 kap. 14 § FB). Rätten ska ge den som är förälder till barnet tillfälle att yttra sig om hens inställning (4 kap. 18 § FB)."Så hur länge måste vi ha bott tillsammans för att min sambo ska få adoptera? Om biologiska säger nej betyder det att adoptionen inte går igenom då eller hur tungt väger hans ord?"Det finns ingen minimigräns för hur länge ni måste ha varit sambor för att din sambo ska få adoptera. Det saknas även krav om samtycke från pappan eftersom han inte har vårdnaden. Däremot ska pappan ges rätt att yttra sig och hans inställning kommer att beaktas i den lämplighetsbedömning som framkommer av 4 kap. 2 § FB, dvs. att ett barn endast får adopteras om det med beaktande av samtliga omständigheter är lämpligt.En utgångspunkt för lämplighetsbedömningen är att adoption ska användas för att skapa eller befästa ett personligt förhållande mellan sökanden och adoptivbarnet som liknar det som finns mellan barn och föräldrar. Bedömningen av adoptionens lämplighet ska göras i det enskilda fallet med beaktande av samtliga relevanta omständigheter. En omständighet som kan få betydelse är inställningen hos en förälder som inte är vårdnadshavare och som motsätter sig adoptionen. Likaledes; desto längre ni varit sambor och din sambo funnits i barnets liv, desto större möjlighet till att det befinns lämpligt.I bedömningen ska barnets behov beaktas, dvs barnets behov av en eller två nya föräldrar. Behov av adoption kan finnas när föräldrarna inte har vilja eller förmåga att ta hand om barnet. I bedömningen ska den personliga relationen mellan barnet och föräldrarna beaktas. Trots att en förälder saknar förmåga att sköta den faktiska omsorgen om barnet, kan det vara så att föräldern genom en kontinuerlig kontakt med barnet är ett viktigt stöd för barnet under dess uppväxt. En adoption förutsätter som huvudregel att den personliga relationen mellan barnet och föräldern inte är sådan att en fortsatt kontakt kommer att ha karaktären av ett föräldraskap. Det förhållandet att ett barn har en nära relation till en styvförälder utgör inte i sig tillräckliga skäl för en adoption. En sökt adoption måste också ställas i relation till de alternativ som kan finnas till adoption. I rättsfallet NJA 1987 s. 116 godkändes ansökan om adoption av sökandens hustrus barn med en annan man – som inte hade vårdnad – trots att denne motsatte sig adoption. Motsvarande utgång blev det i NJA 1987 s. 628. Den biologiska pappan kan ha en negativ inställning och hans inställning ska beaktas. Det finns däremot möjlighet att trots det besluta om att din sambo ska få adoptera ditt barn."Hur avgör tingsrätten att min sambo är mer som sonens far än biologiska?"Som redogjort för enligt ovan ska det göras en lämplighetsbedömning utifrån vad som är bäst för barnet. Domstolen kommer att uppdra åt socialnämnden att göra en adoptionsutredning. Utifrån utredningen kommer det att göras en helhetsbedömning om huruvida adoption är lämpligt eller ej."Hur bra är oddsen för att min sambo får adoptera?"Tyvärr går denna fråga inte att besvara. Varje fall är unikt och det ska göras en helhetsbedömning i det enskilda fallet där flera faktorer ska vägas in; barnets behov av en ny förälder, relationen mellan sökanden och barnet, relationen mellan barnet och den biologiska föräldern, den biologiska förälderns inställning m.m."Kan man anlita en jurist som hjälper till i processen?"Det är möjligt att ta hjälp av en jurist i processen. Vill ni själv sköta processen kan ni läsa närmre på Sveriges Domstolars hemsida om vilka dokument som måste bifogas ansökan. För det fall att ni önskar hjälp av en jurist finner ni mina kontaktuppgifter sist i svaret."Sitter man som i en rättegång i tingsrätten eller de ta beslut utan att man närvarar?"Det normala förfarandet vid adoptionsärenden är att ärendet handläggs skriftligt. Det vill säg den som vill adoptera ansöker och skickar in de papper som krävs (samtycke, personbevis m.m.). Därefter handläggs ärendet skriftligt utan att det hålls något sammanträde. När domstolen fattat beslut skickas det till sökanden.Om ni önskar vidare hjälp från en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Hur gör man en ansökan om adoption?

2021-02-24 i Adoption
FRÅGA |Min man vill adoptera mina 3 vuxna flickor. Måste han skriva 3 ansökningar alltså en ansökan per flicka eller kan han ansöka för alla 3 namnen på samma ansökan? Flickorna önskar också bli adopterade av honom. Deras biologiska far är avliden. Tack
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Adoption regleras i föräldrabalken (FB).Utifrån era omständigheter handlar det om adoption av personer som är myndiga, (4 kap. 4 § FB). Där framgår att adoption enbart får ske i det fall det föreligger särskild anledning för adoptionen. En särskild anledning som nämns är ifall sökande har uppfostrat den som sökande vill adoptera, (4 kap. 4 § 2 st. FB). Det bör nämnas att adoptionen inte får ske för ekonomiska skäl, exempelvis om det från någon sida har getts eller utlovats ersättning, då det finns ett förbud mot sådana adoptioner, (4 kap. 10 § FB).Ansökan om adoption ska göras av den som vill adoptera, (4 kap. 11 § föräldrabalken). Ansökan görs dock till den tingsrätt där den som sökanden vill adoptera har sin hemvist/är folkbokförd, (4 kap. 12 § föräldrabalken). En ansökan per dotter som ska adopteras får därför göras och skickas till respektive tingsrätt. På Sveriges domstolar finns all information som ni behöver ha med i er ansökan. Det ska tydligt framgå att det avser adoption av en myndig person (vuxenadoption). Även namn och personnummer ska uppges för alla inblandade parterna. Det ska framgå att den som ska bli adopterad faktiskt vill bli det, samt undertecknas av sökande och personerna som vill bli adopterade. En motivering till varför adoptionerna sker ska också framgå. Att deras biologiska far är avliden är en fråga som tingsrätten får ta ställning till. Slutligen rekommenderas det att man bifogar personbevis, vilket ni kan beställa hos Skatteverket.Rättsverkningen av adoptionen är att den som blir adopterad får samma juridiska rättigheter som ett biologiskt barn, (4 kap. 21 § FB).Hoppas att du fick svar på din fråga och att det löser sig för er!Med vänliga hälsningar,

Hur ansöker man om adoption?

2021-02-16 i Adoption
FRÅGA |Hej! Jag vill gärna att min styvpappa adopterar mig, jag är 22 år gammal och vi har en far/dotter relation. Jag har läst att man ska vända sig till tingsrätten med en ansökan om adoption. Min fråga är då ifall ansökan är ett dokument man fyller på eller om det är bara ett brev som man skickar med sin anledning till adoption. Bifogar man i samma brev sitt personbevis?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns ingen färdig blankett som man kan fylla i för att ansöka om adoption, så du kan upprätta ett eget dokument där du inkluderar samtliga relevanta uppgifter för en komplett ansökan. På Sveriges Domstolars hemsida finns mer information om varje steg i processen samt vilka uppgifter som måste finnas med i ansökan. Hemsidan hittar du här. Personbeviset bifogar du tillsammans med din ansökan. Tänk på att ansökan om adoption ska göras av den som vill adoptera (4 kap. 11 § föräldrabalken). Ansökan görs dock till den tingsrätt där den som sökanden vill adoptera har sin hemvist (4 kap. 12 § föräldrabalken). Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Vad händer med mitt föräldraskap om min fru adopterar min vuxna son?

2021-01-23 i Adoption
FRÅGA |Min son förlorade sin mamma , min fru, då han var 5 år gammal.Jag giftade om mig då han var 8 år. Detta var ett vällyckad beslutt:min son och min fru er väldig nära, och hon vill gärna adoptera honom ochhan vill gärna att hon blir " rigtig" mamma för honom.Min son er nu 18 år ( vuxen) och det er vuxen- adoption det omhandlar.Fråga: om min fru söker om adoption av min son förlorar jag då något rättsligti mitt förhållande till min son ? Eller ska jag vara med-sökande i adoption ( av min ägen son) ?
Alice Nordlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta om din fru kan adoptera din son trots att han fyllt 18 år. Jag kommer nedan att beskriva om adoption av vuxen är möjlig, hur ni kan gå tillväga för att inleda en adoption och vilka rättsliga följder en adoption får.Bestämmelser rörande adoption finns i föräldrabalken.Kan din fru adoptera din vuxna son?Det är under vissa förutsättningar möjligt att adoptera en vuxen person, detta brukar kallas vuxenadoption. En person som fyllt 18 år får endast adopteras om det finns särskild anledning till adoption, med hänsyn till det personliga förhållandet som föreligger mellan den som vill adoptera (din fru) och den som vill bli adopterad (din son). Adoptionen måste också i övrigt ses som lämplig (4 kap. 4 § 1 st. föräldrabalken).Vid bedömningen av om det finns särskild anledning till adoption, beaktas om din fru som vill adoptera har uppfostrat din son som vill bli adopterad. Domstolen beaktar också om adoptionen på annat sätt avser att bekräfta en relation som motsvarar relationen mellan ett barn och en förälder, vilket det i ert fall verkar göra (4 kap. 4 § 2 st. föräldrabalken).Eftersom din fru funnits med under en stor del av din sons uppväxt och din son verkar se henne som sin riktiga mamma, tyder det på att det finns särskilda skäl för att adoptionen ska beviljas.Hur går ni tillväga för att genomföra en adoption?Den som vill adoptera ska göra en adoptionsansökan, det är alltså din fru som ska lämna in ansökan (4 kap. 11 § föräldrabalken). Adoptionsansökan ska lämnas in till tingsrätten på den ort där din fru har sin hemvist (4 kap. 12 § föräldrabalken).Sveriges Domstolar har en guide för hur ni kan göra för att ansöka om adoption, samt vilka uppgifter ni behöver lämna in. För att komma till guiden klicka här. Vilka rättsliga följer får en adoption?Eftersom det är din fru som ansöker om adoption om din son och jag utgår från att ni är gifta, innebär en beviljad adoption att din son kommer ses som ert gemensamma barn (4 kap. 21 § föräldrabalken). Du behöver därför inte stå som medsökande. Ni kan istället beskriva i adoptionsansökan att ni är gifta, att din sons biologiska mamma är avliden och att din nuvarande fru vill stå som förälder gemensamt med dig eftersom hon varit med under en stor del av din sons uppväxt. Eftersom ni är gifta så kommer du inte förlora ditt föräldraskap till din son. Ett barn kan juridiskt sett ha två föräldrar. Det som händer om adoptionen beviljas är att din fru övertar det juridiska föräldraskapet från din sons biologiska mamma.En följd av att din fru ses som juridisk förälder, är att din son får arvsrätt från din fru (4 kap. 21 § föräldrabalken). Det innebär att din son kommer ärva din fru vid hennes bortgång.Sammanfattningsvis innebär det att ditt föräldraskap till din son inte kommer påverkas av att din fru adopterar din son.Hoppas du fick svar på din fråga! Om du undrar något mer är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen.Med vänlig hälsning,

Hur gå ett adoptionsärende till?

2021-02-24 i Adoption
FRÅGA |Hej jag vill veta lite information hur adoptionen går till i Sverige innan man betalar avgiften 900 till tingsrätten och efter betalningen till tingsrätten mvh
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I mitt svar utgår jag från att din fråga berör adoption av barn. Gällande vuxenadoptioner finns vissa skillnader gentemot vad som beskrivs nedan.Regler om adoption finns stadgade i föräldrabalken (FB) som är tillämplig lag för din fråga. Rättsliga utgångspunkter för adoptionUtgångspunkten för samtliga adoptionsärende är att barnets bästa ska ges största vikt (4 kap. 1 § FB). Ett barn får endast adopteras om det är att anse som lämplig med beaktande av samtliga omständigheter, och barnets behov av adoption samt sökandens lämplighet ska särskilt beaktas (4 kap. 2 § FB). Hur ser processen i ett adoptionsärende ut?Ett adoptionsärende inleds genom att den som vill adoptera, sökanden, lämnar in en ansökan om adoption till tingsrätten på den ort där barnet har sin hemvist (4 kap. 11-12 § FB). Rätten har sedan en skyldighet att se till så att ärendet blir tillräckligt utrett (4 kap. 13 § FB). När ansökan om adoption inkommit ska rätten uppdra åt socialnämnden i barnets hemkommun att utse någon att genomföra en adoptionsutredning. Rätten beslutar sedan om en tidsgräns för inom vilket utredningen ska vara färdigställd. Den som genomför adoptionsutredningen ska utreda om förutsättningarna för adoption är uppfyllda. Det ingår även i adoptionsutredarens uppdrag att försöka klarlägga både barnets och föräldrarnas inställning till adoption. Utredaren redovisar sedan resultatet av utredningen för rätten och lämnar ett förslag till beslut (4 kap. 14-15 § FB). Som utgångspunkt ska rätten låta föräldern till barnet yttra sig över adoptionen förutsatt att det inte är uppenbart obehövligt att föräldern får tillfälle att yttra sig, är varaktigt förhindrad att yttra sig, vistas på okänd ort eller av andra synnerliga skäl. Vilka förutsättningar måste vara uppfyllda för beviljad adoption?För den som vill adoptera, sökanden, krävs att hen fyllt 18 år. Om sökanden är gift eller är sambo får dessa endast adoptera gemensamt. Man får dock adoptera sambons eller makens egna barn om sambon/maken samtycker till det (4 kap. 5-6 § FB). Om barnet fyllt 12 år krävs ett samtycke för att adoptionen ska beviljas. Innan barnet lämnar ett sådant samtycke ska barnet få information om innebörden av både en adoption och vad samtycket innebär. Ett barn får som utgångspunkt inte adopteras utan samtycke från den eller de som är vårdnadshavare (4 kap. 7-8 § FB). Vad ska man göra innan man betalar avgiften till tingsrätten?För att ansöka om adoption krävs att du beställer ett personbevis både för dig själv och för den du vill adoptera. Personbevisen beställs hem från Skatteverket. Personbevisen ska sedan bifogas tillsammans med din ansökan. Det finns ingen färdig blankett att fylla i, utan du upprättar själv en ansökan. I ansökan ska bl.a. personuppgifter och bilagor med samtycke finnas med. Vilka precisa uppgifter som ska finnas med hittar du enkelt på Sveriges Domstolars hemsida. Sedan ska även ansökningsavgiften inbetalas.Vad händer efter ansökan?Efter att ansökan skickats in går tingsrätten igenom den och kontaktar dig om någon uppgift skulle saknas så att du kan komplettera din ansökan. Tingsrätten utreder sedan ärendet och inhämtar yttrande från exempelvis socialnämnden. Det centrala efter ansökan är alltså den adoptionsutredning som ska göras och som utgör grund för ifall adoptionen är lämplig eller ej. Ärendet handläggs sedan vanligtvis skriftligen utan något sammanträde. Tingsrättens beslut skickas sedan till dig per post eller e-post. Jag hoppas du fick svar på din fråga! Om du undrar något mer går det bra att ställa en fråga till. Med vänliga hälsningar

Kan en bonuspappa och biologisk pappa bli barnens vårdnadshavare genom adoption?

2021-02-19 i Adoption
FRÅGA |Min man har varit bonuspappa till mina äldsta två barn i drygt tio år. De är skrivna hos oss och träffar sin biologiska far varannan helg. Anledningen till att vi inte har barnen varannan vecka är att deras biologiska far inte mår tillräckligt bra psykiskt för att orka med allt vad ett föräldraskap innebär. Jag undrar om min man kan adoptera mina barn när jag dör, så att han tillsammans med deras biologiska far blir föräldrar och vårdnadshavare? Då deras biologiska far är medveten om sin bristande förmåga samt att barnens två halvsyskon bor hos oss är detta något även han skulle vilja.
Saga Sthen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Svaret på din fråga regleras i föräldrabalken (FB), där det finns regler om vårdnadshavare och adoption. Konsekvensen av en adoption är att den som adopterats ska anses som adoptivförälderns barn och inte som barn till sina tidigare föräldrar (4 kap. 21 § FB). Detta innebär att om din man adopterar dina barn efter att du dör så kommer inte dina barns biologiska far längre ses som barnens förälder. Om din man skulle adoptera dina barn medan du fortfarande lever så kommer barnen anses som era gemensamma barn (4 kap. 21 § FB). Sammanfattningsvis kan alltså inte både din man och dina barns biologiska far bli vårdnadshavare genom adoption. Jag hoppas att detta gav dig svar på din fråga! Om du har någon mer fundering är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen! Med vänlig hälsning,

Kan man adoptera någon som är myndig?

2021-01-29 i Adoption
FRÅGA |Min man vill adoptera min dotter och hon vill det också. Det har ej bekräftas vem hennes pappa är,men han har varit det sen hon föddes.Hon är nu 40 år.Hur går vi till väga med detta.
Leo Pizarro Vargas |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Adoption regleras i föräldrabalken (FB). Utifrån dina omständigheter handlar det om adoption av en person som är myndig (4 kap. 4 § FB). Det framgår där att adoption enbart får ske i det fall att det föreligger särskild anledning för adoptionen. En särskild anledning som nämns är ifall sökande har uppfostrat den som sökande vill adoptera (4 kap. 4 § 2 st. FB). Vilket torde vara uppfyllt i ert fall. Nämns också att adoptionen inte får ske för ekonomiska skäl, då det finns ett förbud mot sådana adoptioner (4 kap. 10 § FB). Utifrån dessa premisser utgår jag från att det inte borde finnas några hinder för adoption. För att gå vidare ska ni skicka in en begäran om detta till tingsrätten, tingsrätten som är närmst där ni är bosatta, där följande ska framgå.Det ska tydligt att det avser adoption av en myndig person (vuxenadoption). Ange namn och personnummer för alla inblandade parterna. Det ska framgå att den som ska bli adopterad faktiskt vill bli det. Det ska även undertecknas av sökande och personen som blir adopterad.Det ska även framgår det jag nämnde i början, den särskilda anledningen. Motivera adoptionen genom att påtala att det föreligger en förälder/barn-relation.Kontaktuppgifter till personen som ska adopteras biologiska föräldrar ska också framföras. Nu är du en och den andra har aldrig bekräftats. Det är en fråga som tingsrätten får ta ställning till.Rättsverkningen av adoption blir att den som blir adopterad inte längre ärver sina biologiska föräldrar (4 kap. 21 § FB). Sist rekommenderas det att man bifogar personbevis, vilket kan beställas hos Skatteverket. Hoppas detta svarar på din fråga, har du ytterligare funderingar eller frågor är du välkommen att kontakta Lawline igen! Vänliga hälsningar,

Fråga om behov av adoption, lämplighetsbedömning och samtycke

2021-01-18 i Adoption
FRÅGA |Hej, behöver råd och information! Min dotter är 14 år och gravid! Hon är tillsammans med barbentes pappa som är 16 år. Dom har nu gemensamt kommit fram till att de vill att jag och min man (inte dotterns biologiska pappa) ska adoptera deras barn då de inte hat möjlighet att försörja eller ta hand om barbent själva. Jag är 35 och min man 46 år. Vi har diskuterat saken och är med glädje villiga att ta oss an barnet. Men hur fungerar det? Har sökt hjälp både hos socialtjänsten och familjerätten men ingen vet vad som gäller! Vi är inne på att kontakta en jurist privat men tänkte kolla om ni har tips och råd. En överhängande oro är att pojkvännens föräldrar ska motsätta sig adoptionen. Är det mest fördelaktigt att ansöka om adoption när barnet är 6 veckor eller är det bättre att vänta tills barnet är tex 1 år? Ytterligare en oro är att om vi inte skulle bli godkända som adoptiv föräldrar...vad händer då? Mvh Lovisa
Maja Fagerholm |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill ha reda på vilka möjligheter du och din man har att adoptera din dotters barn. Frågor avseende adoption regleras i Föräldrabalken (1949:381) (FB). När det kommer till frågor avseende adoption av barn så måste man främst beakta vad som är bäst för barnet (4 kap 1 § FB). Man ser till barnets behov av adoption och dessutom görs en lämplighetsbedömning (4 kap 2 § FB). Behov av adoption Huruvida barnet är i behov av nya föräldrar beror bl.a. på föräldrarnas vilja och förmågan att ge omvårdnad, trygghet och en god fostran. I denna bedömning ställs barnets rätt till sitt ursprung och en förälders rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv mot barnets behov av trygghet och stabilitet. Lämplighetsbedömningen Detta innebär man gör en sammanvägning av samtliga omständigheter i det enskilda fallet. Främst avser lämplighetsbedömningen adoptivföräldrarnas lämplighet att adoptera. Bedömningen utgår från adoptivföräldrarnas möjligheter att ta hand om barnet och ge det en stabil och säker uppväxt. Omständigheter såsom personliga egenskaper, socialt nätverk, ålder och hälsa kan tas med i bedömningen. Samtycke I första hand är det Tingsrätten (TR) som prövar frågan om adoption och domstolen måste se till att ärendet blir tillräckligt utrett (4 kap 12-13 §§ FB). Det är TR som sen ger socialnämnden i uppdrag att göra en adoptionsutredning. Här klarläggs bl.a de biologiska föräldrarnas samtycke och inställning till adoptionen. Kvinnan har rätt att samtycka till att adoptera bort sitt barn när mist sex veckor har förflutit sedan förlossningen. Hon måste ha hunnit återhämta sig innan samtycke kan inhämtas (4 kap 9 § FB). I Sverige får man inte adoptera bort sitt ofödda barn vilket hänger ihop med att surrogatmödraskap är otillåtet.Vad innebär detta för dig? Under förutsättning att din dotter och hennes kille inte har möjlighet att ta hand om barnet så finns möjlighet för dig och din man att adoptera det när minst sex veckor förflutit. Det finns ingen övre åldersgräns vad gäller möjligheten till adoption och om era förutsättningar att ta hand om barnet är goda (vad gäller personliga egenskaper, socialt nätverk och hälsa) så finns chansen att domstolen godkänner adoptionen. Vidare är det de biologiska föräldrarna som måste samtycka till adoptionen vilket innebär att farföräldrarnas åsikt spelar mindre roll i det sammanhanget. Om domstolen inte skulle finna er lämpliga som adoptivföräldrar rekommenderar jag att föräldrarna hör av sig till socialtjänsten för vidare rådgivning. Socialtjänsten verkar för att barn och unga vuxna ska växa upp under trygga förhållanden. Hur går du vidare?Det är till socialnämnden i den kommunen du bor i som du ska höra av dig. Där ska du få information och rådgivning om hur det närmare går till vid adoption.Hoppas detta var till din hjälp! Med vänlig hälsning,