Adoption av styvbarn.

2021-03-28 i Adoption
FRÅGA |Hej, jag fyller 18 snart och skulle vilja att den pappan jag har nu blir min riktiga pappa, han är alltså sambo med min mamma hur går man till väga?
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du undrar du och din styvpappa ska gå tillväga för att lagligen klassas som din pappa.Reglerna om adoption återfinns i 4 kap. föräldrabalken. För att din styvpappa ska kunna adoptera dig måste han lämna in en ansökan om adoption till tingsrätten i den ort där han bor (4 kap. 6 § föräldrabalken och 4 kap 9 § föräldrabalken). När en ansökan om adoption har kommit in till tingsrätten så kommer det prövas om det är lämpligt att adoptionen äger rum. För att det ska vara lämpligt krävs att en del krav är uppfyllda, varav en del viktiga sådana redogörs för här nedan..För att din mamma ska vara fortsatt rättslig förälder efter adoptionen krävs att din mamma och styvpappa är gifta. Om din mamma och styvpappa inte är gifta kommer en adoption av din styvpappa att klippa de rättsliga banden med din biologiska mamma (4 kap. 7 § föräldrabalken). Av frågan framgår att du ska fylla 18 år. Detta innebär att något samtycke från din biologiska pappa inte behöver inhämtas (4 kap. 5 a § föräldrabalken).Om din styvpappa adopterar dig kommer de rättsliga banden med din biologiska pappa att klippas. Detta innebär att du t.ex. inte är berättigad till arv från din biologiska pappa (4 kap. 7 § föräldrabalken). Efter adoptionen kommer istället din styvpappa att ses som din rättsliga pappa, vilket t.ex. innebär att du har rätt till arv efter din styvpappa (4 kap. 8 § föräldrabalken).Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Kan jag, som vuxen, adopteras?

2021-03-17 i Adoption
FRÅGA |Hej jag heter Elena, jag är 29 år och vill veta vad för papper jag behöver för att bli adopterad. Personen som vill adoptera mig är 93 år är de möjligt att han kan adoptera mig?Jag är ifrån Rumänien och har bott i Sverige i 6 år.Mvh Elena
Marlene Zouzouho |Hej och för att du vänder dig till lawline med din fråga!Som jag förstår din fråga, vill du veta om du som är 29 år kan adopteras och vad som behövs vid en adoption.Kan en vuxen adopteras?Av 4 kap 4 § st 1 föräldrabalken (FB) framgår att den som fyllt 18 år får adopteras endast om det finns särskild anledning till en adoption med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och den som sökanden vill adoptera och om adoptionen även i övrigt är lämplig.Vid bedömningen av om det finns särskild anledning till en adoption ska det särskilt beaktas om sökanden, dvs den som vill adoptera, har uppfostrat den som denne vill adoptera och om adoptionen annars avser att bekräfta en relation som motsvarar den mellan barn och förälder (se andra stycket i bestämmelsen). Vid lämplighetsbedömningen tas hänsyn till sökandens personliga egenskaper och lämplighet i övrigt tillsammans med åldersskillnaden mellan sökanden och den som sökanden önskar adoptera. Den sistnämndas behov av adoption och inställningen hos föräldrarna till den som sökanden vill adoptera beaktas också.Hur ska ansökan görasFör ansökan om adoption av vuxen finns det ingen speciell blankett, ansökan måste skickas in av sökanden själv. För att ansöka om adoption ska sökanden beställa personbevis för sig själv och den som denne vill adoptera. Dessa kan beställas hos Skatteverket.I ansökan ska namn, personnummer, telefonnummer, postadress och e-postadress för er som vill adoptera finnas. Anledningen till att adoptionen är lämplig och varför den är bra för personen som blir adopterad ska även finnas med. Det är även bra att lägga till att den som ska adopteras, samtycker till detta (4 kap 7 §). Ansökan ska undertecknas och ansökningsavgiften om 900 kronor ska betalas. Ansökan ska sedan lämnas in till tingsrätten där den som ni vill adoptera var folkbokförd den 1 november föregående år (4 kap 12 § FB).Vad tillför en adoption?Den leder till att den adoptive barnet får samma juridiska rättigheter som ett biologiskt barn. De rättsliga banden till tidigare föräldrar kapas enligt 4 kap 21 § FB vilket innebär bl.a. att adoptivbarnet ärver och ärvs av sina adoptivföräldrar och deras släktingar - regler om arv och testamente finns i ärvdabalken (ÄB). Bröstarvingar (omfattar både biologiska och adopterade barn) har rätt till sin laglott som utgörs av hälften av arvlåtarens kvarlåtenskap, 7 kap 1 § ÄB.Adoption i ditt fallDå jag inte har närmre insikt i förhållandet mellan dig och personen som vill adopterar dig, kan jag tyvärr inte göra någon närmre bedömning av huruvida du kan adopteras. Det som kan tala emot är emellertid att du bott i Sverige i endast sex år, alltså var du 23 år när du kom till hit. En av omständigheterna som tas hänsyn till i sådana fall är i regel att sökanden exempelvis uppfostrat personen i fråga. Det kan därmed, utifrån den knappa information jag har, tänkas att det blir svårt att få en godkänd adoption. Det är dock, som tidigare sagts, rätten som gör bedömningen.Jag hoppas att detta var till hjälp och du är välkommen att ställa fler frågor om du önskar!Vänligen,

Hur gå ett adoptionsärende till?

2021-02-24 i Adoption
FRÅGA |Hej jag vill veta lite information hur adoptionen går till i Sverige innan man betalar avgiften 900 till tingsrätten och efter betalningen till tingsrätten mvh
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I mitt svar utgår jag från att din fråga berör adoption av barn. Gällande vuxenadoptioner finns vissa skillnader gentemot vad som beskrivs nedan.Regler om adoption finns stadgade i föräldrabalken (FB) som är tillämplig lag för din fråga. Rättsliga utgångspunkter för adoptionUtgångspunkten för samtliga adoptionsärende är att barnets bästa ska ges största vikt (4 kap. 1 § FB). Ett barn får endast adopteras om det är att anse som lämplig med beaktande av samtliga omständigheter, och barnets behov av adoption samt sökandens lämplighet ska särskilt beaktas (4 kap. 2 § FB). Hur ser processen i ett adoptionsärende ut?Ett adoptionsärende inleds genom att den som vill adoptera, sökanden, lämnar in en ansökan om adoption till tingsrätten på den ort där barnet har sin hemvist (4 kap. 11-12 § FB). Rätten har sedan en skyldighet att se till så att ärendet blir tillräckligt utrett (4 kap. 13 § FB). När ansökan om adoption inkommit ska rätten uppdra åt socialnämnden i barnets hemkommun att utse någon att genomföra en adoptionsutredning. Rätten beslutar sedan om en tidsgräns för inom vilket utredningen ska vara färdigställd. Den som genomför adoptionsutredningen ska utreda om förutsättningarna för adoption är uppfyllda. Det ingår även i adoptionsutredarens uppdrag att försöka klarlägga både barnets och föräldrarnas inställning till adoption. Utredaren redovisar sedan resultatet av utredningen för rätten och lämnar ett förslag till beslut (4 kap. 14-15 § FB). Som utgångspunkt ska rätten låta föräldern till barnet yttra sig över adoptionen förutsatt att det inte är uppenbart obehövligt att föräldern får tillfälle att yttra sig, är varaktigt förhindrad att yttra sig, vistas på okänd ort eller av andra synnerliga skäl. Vilka förutsättningar måste vara uppfyllda för beviljad adoption?För den som vill adoptera, sökanden, krävs att hen fyllt 18 år. Om sökanden är gift eller är sambo får dessa endast adoptera gemensamt. Man får dock adoptera sambons eller makens egna barn om sambon/maken samtycker till det (4 kap. 5-6 § FB). Om barnet fyllt 12 år krävs ett samtycke för att adoptionen ska beviljas. Innan barnet lämnar ett sådant samtycke ska barnet få information om innebörden av både en adoption och vad samtycket innebär. Ett barn får som utgångspunkt inte adopteras utan samtycke från den eller de som är vårdnadshavare (4 kap. 7-8 § FB). Vad ska man göra innan man betalar avgiften till tingsrätten?För att ansöka om adoption krävs att du beställer ett personbevis både för dig själv och för den du vill adoptera. Personbevisen beställs hem från Skatteverket. Personbevisen ska sedan bifogas tillsammans med din ansökan. Det finns ingen färdig blankett att fylla i, utan du upprättar själv en ansökan. I ansökan ska bl.a. personuppgifter och bilagor med samtycke finnas med. Vilka precisa uppgifter som ska finnas med hittar du enkelt på Sveriges Domstolars hemsida. Sedan ska även ansökningsavgiften inbetalas.Vad händer efter ansökan?Efter att ansökan skickats in går tingsrätten igenom den och kontaktar dig om någon uppgift skulle saknas så att du kan komplettera din ansökan. Tingsrätten utreder sedan ärendet och inhämtar yttrande från exempelvis socialnämnden. Det centrala efter ansökan är alltså den adoptionsutredning som ska göras och som utgör grund för ifall adoptionen är lämplig eller ej. Ärendet handläggs sedan vanligtvis skriftligen utan något sammanträde. Tingsrättens beslut skickas sedan till dig per post eller e-post. Jag hoppas du fick svar på din fråga! Om du undrar något mer går det bra att ställa en fråga till. Med vänliga hälsningar

Kan en bonuspappa och biologisk pappa bli barnens vårdnadshavare genom adoption?

2021-02-19 i Adoption
FRÅGA |Min man har varit bonuspappa till mina äldsta två barn i drygt tio år. De är skrivna hos oss och träffar sin biologiska far varannan helg. Anledningen till att vi inte har barnen varannan vecka är att deras biologiska far inte mår tillräckligt bra psykiskt för att orka med allt vad ett föräldraskap innebär. Jag undrar om min man kan adoptera mina barn när jag dör, så att han tillsammans med deras biologiska far blir föräldrar och vårdnadshavare? Då deras biologiska far är medveten om sin bristande förmåga samt att barnens två halvsyskon bor hos oss är detta något även han skulle vilja.
Saga Sthen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Svaret på din fråga regleras i föräldrabalken (FB), där det finns regler om vårdnadshavare och adoption. Konsekvensen av en adoption är att den som adopterats ska anses som adoptivförälderns barn och inte som barn till sina tidigare föräldrar (4 kap. 21 § FB). Detta innebär att om din man adopterar dina barn efter att du dör så kommer inte dina barns biologiska far längre ses som barnens förälder. Om din man skulle adoptera dina barn medan du fortfarande lever så kommer barnen anses som era gemensamma barn (4 kap. 21 § FB). Sammanfattningsvis kan alltså inte både din man och dina barns biologiska far bli vårdnadshavare genom adoption. Jag hoppas att detta gav dig svar på din fråga! Om du har någon mer fundering är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen! Med vänlig hälsning,

Nationell adoption

2021-03-21 i Adoption
FRÅGA |Hej jag och min tjej har tänkt på att adoptera en 14 årig tjej som inte har de så bra hemma, hon mår inte bra av sina föräldrar och därför undrar jag om jag som är 20 och min tjej som är 18 är okej att vi adopterar denna tjejen, hon vill det själv och vi vill det, och vad kan kostnaden ligga på eftersom hon bor i sverige
Ebba Frisk |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga kommer att besvaras med hjälp av föräldrabalken (FB).Det kallas nationell adoption när ett barn adopteras inom Sverige. Du ansöker om adoption av barnet hos tingsrätten och kommer behöva betala en ansökningsavgift på 900 kr (4 kap. 12 FB). Vid alla frågor som rör adoption av ett barn ska barnets bästa alltid beaktas (4 kap. 1 FB). Ett barn får endast adopteras om det med beaktande av samtliga omständigheter är lämpligt (4 kap. 2 § FB). Tingsrätten ber socialtjänsten göra en utredning om adoptionen är lämplig för barnet och om adoptionen är för barnets bästa (4 kap. 14 §). Utredningen blir underlag för rättens prövning.Ett barn som fyllt tolv år måste i princip samtycka till adoptionen (4 kap. 7 § FB). Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad (4 kap. 3 § FB). Ett barn får inte adopteras utan samtycke från den som är vårdnadshavare (4 kap. 8 § FB). För att få adoptera måste man vara 18 år (4 kap. 5 § FB). För att få adoptera gemensamt måste ni vara makar eller sambor (4 kap. 6 § FB).Vid bedömningen av om adoptionen är lämplig beaktas åldersskillnaden mellan sökanden och den som sökanden vill adoptera. Åldersskillnaden ska inte vara för liten. I praxis har i undantagsfall en åldersskillnad på 9 eller 10 år godtagits men vanligtvis behöver den vara större.Med hänsyn till åldersskillnaden är det alltså i ditt fall inte troligt att ni kommer kunna adoptera. Dock görs alltid en lämplighetsprövning i det enskilda fallet.Hoppas du fick svar på din fråga och en bättre bild av vad som gäller vid nationell adoption!Vänligen,

Hur gör vi för att min sambo ska adoptera mitt barn?

2021-03-09 i Adoption
FRÅGA |Hur länge måste man varit sambos för att få adoptera sin partners barn?Min sambo har tagit till sig min son (2 år) som sin egna och har funnits i hans liv sedan han var 8 månader, vi har en gemsam son tillsammans också. Min sambos familj kallar sig för farmor och farfar och ser sonen som sin egna. Den biologiska pappan finns inte med i bilden och har varken umgänge eller vårdnad. De träffas aldrig och det enda han gör är att skicka sms ibland. Sonen träffar ingen från den bioligiska sidan och de bryr sig inte om honom utan det är min sambo som han kallar pappa. Nu vill vi att min sambo adopterar då han på alla sätt är sonens pappa och vi är oroliga att biologiska ska blanda sig då han är missbrukare. Så hur länge måste vi ha bott tillsammans för att min sambo ska få adoptera?Om biologiska säger nej betyder det att adoptionen inte går igenom då eller hur tungt väger hans ord?Hur avgör tingsrätten att min sambo är mer som sonens far än biologiska? Det är ju trotts allt min sambo och hans familj som firat hans födelsedagar, jular etc. De passar honom och han känner ingen ur sin biologiska familjHur bra är oddsen för att min sambo får adoptera?Kan man anlita en jurist som hjälper till i processen?Sitter man som i en rättegång i tingsrätten eller de ta beslut utan att man närvarar?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningBestämmelser om adoption finns i 4 kap. föräldrabalken (FB). Vid alla frågor som rör adoption ska barnets bästa ges störst vikt (4 kap. 1 § FB). Ett barn får adopteras endast om det med beaktande av samtliga omständigheter är lämpligt (4 kap. 2 § FB). Den som ska adoptera måste ha fyllt 18 år (4 kap. 5 § FB). Makar och sambor får endast adoptera gemensamt. En make eller sambo får dock med sin makes eller sambos samtycke adoptera hans eller hennes barn (4 kap. 6 § första och andra stycket FB). Den som har fyllt 12 år får adopteras endast om hen samtycker till adoptionen själv (4 kap. 7 § första stycket FB). Ett barn får inte adopteras utan samtycke från den förälder som är vårdnadshavare (4 kap. 8 § FB). En ansökan om adoption görs av den som vill adoptera, i detta fallet din sambo (4 kap. 11 § FB). Ansökan görs till tingsrätten i den ort där den som sökanden vill adoptera har sin hemvist (4 kap. 12 § FB). Rätten har en skyldighet att utreda ärendet om adoption (4 kap. 13 § FB). För det ändamålet ska rätten uppdra åt socialnämnden att genomföra en adoptionsutredning (4 kap. 14 § FB). Rätten ska ge den som är förälder till barnet tillfälle att yttra sig om hens inställning (4 kap. 18 § FB)."Så hur länge måste vi ha bott tillsammans för att min sambo ska få adoptera? Om biologiska säger nej betyder det att adoptionen inte går igenom då eller hur tungt väger hans ord?"Det finns ingen minimigräns för hur länge ni måste ha varit sambor för att din sambo ska få adoptera. Det saknas även krav om samtycke från pappan eftersom han inte har vårdnaden. Däremot ska pappan ges rätt att yttra sig och hans inställning kommer att beaktas i den lämplighetsbedömning som framkommer av 4 kap. 2 § FB, dvs. att ett barn endast får adopteras om det med beaktande av samtliga omständigheter är lämpligt.En utgångspunkt för lämplighetsbedömningen är att adoption ska användas för att skapa eller befästa ett personligt förhållande mellan sökanden och adoptivbarnet som liknar det som finns mellan barn och föräldrar. Bedömningen av adoptionens lämplighet ska göras i det enskilda fallet med beaktande av samtliga relevanta omständigheter. En omständighet som kan få betydelse är inställningen hos en förälder som inte är vårdnadshavare och som motsätter sig adoptionen. Likaledes; desto längre ni varit sambor och din sambo funnits i barnets liv, desto större möjlighet till att det befinns lämpligt.I bedömningen ska barnets behov beaktas, dvs barnets behov av en eller två nya föräldrar. Behov av adoption kan finnas när föräldrarna inte har vilja eller förmåga att ta hand om barnet. I bedömningen ska den personliga relationen mellan barnet och föräldrarna beaktas. Trots att en förälder saknar förmåga att sköta den faktiska omsorgen om barnet, kan det vara så att föräldern genom en kontinuerlig kontakt med barnet är ett viktigt stöd för barnet under dess uppväxt. En adoption förutsätter som huvudregel att den personliga relationen mellan barnet och föräldern inte är sådan att en fortsatt kontakt kommer att ha karaktären av ett föräldraskap. Det förhållandet att ett barn har en nära relation till en styvförälder utgör inte i sig tillräckliga skäl för en adoption. En sökt adoption måste också ställas i relation till de alternativ som kan finnas till adoption. I rättsfallet NJA 1987 s. 116 godkändes ansökan om adoption av sökandens hustrus barn med en annan man – som inte hade vårdnad – trots att denne motsatte sig adoption. Motsvarande utgång blev det i NJA 1987 s. 628. Den biologiska pappan kan ha en negativ inställning och hans inställning ska beaktas. Det finns däremot möjlighet att trots det besluta om att din sambo ska få adoptera ditt barn."Hur avgör tingsrätten att min sambo är mer som sonens far än biologiska?"Som redogjort för enligt ovan ska det göras en lämplighetsbedömning utifrån vad som är bäst för barnet. Domstolen kommer att uppdra åt socialnämnden att göra en adoptionsutredning. Utifrån utredningen kommer det att göras en helhetsbedömning om huruvida adoption är lämpligt eller ej."Hur bra är oddsen för att min sambo får adoptera?"Tyvärr går denna fråga inte att besvara. Varje fall är unikt och det ska göras en helhetsbedömning i det enskilda fallet där flera faktorer ska vägas in; barnets behov av en ny förälder, relationen mellan sökanden och barnet, relationen mellan barnet och den biologiska föräldern, den biologiska förälderns inställning m.m."Kan man anlita en jurist som hjälper till i processen?"Det är möjligt att ta hjälp av en jurist i processen. Vill ni själv sköta processen kan ni läsa närmre på Sveriges Domstolars hemsida om vilka dokument som måste bifogas ansökan. För det fall att ni önskar hjälp av en jurist finner ni mina kontaktuppgifter sist i svaret."Sitter man som i en rättegång i tingsrätten eller de ta beslut utan att man närvarar?"Det normala förfarandet vid adoptionsärenden är att ärendet handläggs skriftligt. Det vill säg den som vill adoptera ansöker och skickar in de papper som krävs (samtycke, personbevis m.m.). Därefter handläggs ärendet skriftligt utan att det hålls något sammanträde. När domstolen fattat beslut skickas det till sökanden.Om ni önskar vidare hjälp från en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Hur gör man en ansökan om adoption?

2021-02-24 i Adoption
FRÅGA |Min man vill adoptera mina 3 vuxna flickor. Måste han skriva 3 ansökningar alltså en ansökan per flicka eller kan han ansöka för alla 3 namnen på samma ansökan? Flickorna önskar också bli adopterade av honom. Deras biologiska far är avliden. Tack
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Adoption regleras i föräldrabalken (FB).Utifrån era omständigheter handlar det om adoption av personer som är myndiga, (4 kap. 4 § FB). Där framgår att adoption enbart får ske i det fall det föreligger särskild anledning för adoptionen. En särskild anledning som nämns är ifall sökande har uppfostrat den som sökande vill adoptera, (4 kap. 4 § 2 st. FB). Det bör nämnas att adoptionen inte får ske för ekonomiska skäl, exempelvis om det från någon sida har getts eller utlovats ersättning, då det finns ett förbud mot sådana adoptioner, (4 kap. 10 § FB).Ansökan om adoption ska göras av den som vill adoptera, (4 kap. 11 § föräldrabalken). Ansökan görs dock till den tingsrätt där den som sökanden vill adoptera har sin hemvist/är folkbokförd, (4 kap. 12 § föräldrabalken). En ansökan per dotter som ska adopteras får därför göras och skickas till respektive tingsrätt. På Sveriges domstolar finns all information som ni behöver ha med i er ansökan. Det ska tydligt framgå att det avser adoption av en myndig person (vuxenadoption). Även namn och personnummer ska uppges för alla inblandade parterna. Det ska framgå att den som ska bli adopterad faktiskt vill bli det, samt undertecknas av sökande och personerna som vill bli adopterade. En motivering till varför adoptionerna sker ska också framgå. Att deras biologiska far är avliden är en fråga som tingsrätten får ta ställning till. Slutligen rekommenderas det att man bifogar personbevis, vilket ni kan beställa hos Skatteverket.Rättsverkningen av adoptionen är att den som blir adopterad får samma juridiska rättigheter som ett biologiskt barn, (4 kap. 21 § FB).Hoppas att du fick svar på din fråga och att det löser sig för er!Med vänliga hälsningar,

Hur ansöker man om adoption?

2021-02-16 i Adoption
FRÅGA |Hej! Jag vill gärna att min styvpappa adopterar mig, jag är 22 år gammal och vi har en far/dotter relation. Jag har läst att man ska vända sig till tingsrätten med en ansökan om adoption. Min fråga är då ifall ansökan är ett dokument man fyller på eller om det är bara ett brev som man skickar med sin anledning till adoption. Bifogar man i samma brev sitt personbevis?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns ingen färdig blankett som man kan fylla i för att ansöka om adoption, så du kan upprätta ett eget dokument där du inkluderar samtliga relevanta uppgifter för en komplett ansökan. På Sveriges Domstolars hemsida finns mer information om varje steg i processen samt vilka uppgifter som måste finnas med i ansökan. Hemsidan hittar du här. Personbeviset bifogar du tillsammans med din ansökan. Tänk på att ansökan om adoption ska göras av den som vill adoptera (4 kap. 11 § föräldrabalken). Ansökan görs dock till den tingsrätt där den som sökanden vill adoptera har sin hemvist (4 kap. 12 § föräldrabalken). Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar