Har bortadopterat barn arvsrätt efter biologisk förälder?

2020-12-31 i Adoption
FRÅGA |I början av 1950-t erkände jag faderskapet till en då född dotter, som jag aldrig har träffat. Jag betalade underhållsbidrag i18 år. När flickan blev 18 år adopterades hon av sin mor och hennes make.Har detta barn någon arvsrätt efter mig??
Sanna Wall |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret på din fråga är nej, barnet har ingen arvsrätt efter dig.Av 4 kapitlet 21 § Föräldrabalk framgår det att den som adopteras ska ses som sina adoptivföräldrars barn och inte som barn till sina tidigare föräldrar. Att din dotter har adopterats innebär alltså att du inte längre ska ses som hennes rättsliga far och hon har därmed ingen arvsrätt efter dig. Lagen såg visserligen annorlunda ut på 1950-talet men år 1971 bestämdes det att alla adoptioner, både de som kommer äga rum i framtiden men också de som redan har ägt rum, ska innebära att alla juridiska band med de biologiska föräldrarna bryts och går över till adoptivföräldrarna, därmed också arvsrätten (proposition 1970:186). Hoppas du fått svar på din fråga! Har du fler frågor är du välkommen att kontakta oss på Lawline igen. Mvh

Kan ett bortadopterat barn ärva biologiska syskon?

2020-12-28 i Adoption
FRÅGA |Min man har 5 barn med 3 olika kvinnor. En av sönerna har blivit bortadopterad nu i vuxen ålder. Min man fick bara ett sms från ex-hustrun att så är fallet och han kan inte göra något åt det, och att han stryker den sonen ur testamentet. Vår fråga är: är hans 5 barn fortfarande syskon i laglig bemärkelse? Sonen som nu är bortadopterad är ensamt syskon i det tidigare förhållandet. Eller upphör det också vid en adoption? Syskon ärver ju varandra om det inte finns föräldrar och bröstarvingar, om vi inte har fel.
Sandra Bargabriel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga enligt följande. Du vill veta om ett syskonband upphör vid en adoption. Din fråga aktualiserar reglerna i föräldrabalken (FB) och ärvdabalken (ÄB)Enligt FB 4 kap. 8 § innebär adoption att alla juridiska band till de biologiska föräldrarna bryts. Detta innebär att sonen därmed inte juridiskt sett längre anses vara barn till din man. Eftersom att de rättsliga släktbanden till de biologiska föräldrarna upphör, förlorar också barnet sin legala arvsrätt (FB 4 kap 8 §). Sonen kan därmed heller inte ärva efter din man utan har istället arvsrätt inom den familj han adopterats in i. I sin tur innebär detta att sonen inte kan ärva från sina biologiska syskon då han i laglig bemärkelse är en fullvärdig familjemedlem i adoptivföräldrarnas familj och därmed kanske fått nya syskon. Det stämmer även som du säger att syskon ärver varandra om det inte finns bröstarvingar eller föräldrar (ÄB 2 kap 2 § 2 st.). SammanfattningSvaret på din fråga är att den bortadopterade sonen och din makes övriga fyra barn inte längre är syskon i laglig bemärkelse.Jag hoppas att svaret kan ge viss vägledning och om jag har missförstått din fråga är du alltid välkommen att återkomma med en ny. Med vänlig hälsning,

Vad gäller vid vuxenadoption?

2020-12-26 i Adoption
FRÅGA |Vi har en pojke på 27 år från Afghanistan i vår bekantskapskrets sedan 5 år tillbaka.. Han har nu fått utlämningsbesked från Migrationsverket. En 50-årig ensamstående man villnu adoptera honom. Pojkens föräldrar i Afghanistan godkänner i adoptionen.Pojken har en bror som fått uppehållstillstånd i Sverige på grund av gymnasielagen.Fråga 1 Kommer adoptionen att godkännas ?Fråga 2 Förbättrar det pojkens möjligheter att få stanna i Sverige ?
Jacob Björnberg |Hej och tack för att ni vänder er till oss Lawline,UTREDNINGJag tolkar ert ärende enligt följande. Ni känner en person med afghanskt påbrå som är 27 år gammal. Denne ska nu utvisas från Sverige och i samband med detta har ni funnit en ensamstående man som är villig att adoptera ynglingen, vilket föräldrarna också har accepterat. Med anledning av det nu sagda undrar ni dels om adoptionen kommer att godkännas och dels huruvida detta förbättrar mannens möjligheter att få stanna i Sverige. Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av era frågor är: Föräldrabalken (FB).Kärnfrågan - Kommer den nu aktuella adoptionen att godkännas?I 4 kap. 4 § 1 st. FB sägs att den som har fyllt 18 år endast får adopteras om det finns särskild anledning till en adoption med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och den som sökanden vill adoptera och om adoptionen även i övrigt är lämplig. Vidare uttalas i lagrummets (lagparagrafens) andra stycke att det vid bedömningen av om det finns särskild anledning till en adoption särskilt ska beaktas om sökanden har uppfostrat den som sökanden vill adoptera eller om adoptionen annars avser att bekräfta en relation som motsvarar den mellan ett barn och en förälder.För att det ska anses föreligga särskild anledning till adoptionen på det sätt som lagtexten ger uttryck för ska det noteras att det inte är tillräckligt att sökanden är nära släkt med den som ska adopteras eller att personerna i fråga har en god relation till varandra. Mot bakgrund av lydelsen i lagrummets andra stycke är det centrala att det otvetydigt framgår att adoptionen syftar till att befästa ett personligt förhållande av väsentligen samma slag som det som normalt sett råder mellan föräldrar och barn. Bakgrunden till detta är att lagstiftaren har velat förhindra att adoptionsinstitutet missbrukas för att underlätta för personer att få tillstånd att stanna i Sverige när verkliga adoptionsskäl saknas (se förarbetena till den ifrågavarande bestämmelsen, prop. 1980/81:112 s. 9 och 14).Ovanstående har även bekräftats i rättspraxis (tidigare domstolsavgöranden) och Högsta domstolen (HD) har uttalat att stränga krav måste ställas på den personliga relationen och det krävs att de konkreta omständigheterna i det enskilda fallet klart visar att det finns anledning att skapa ett familjerättsligt band (se rättsfallet NJA 1989 s. 67 där HD godkände adoptionen av en ung man från Gambia). Ett annat exempel när HD ansåg att det förelåg särskild anledning till adoption i lagens mening var när två makar ville adoptera en femtioårig kvinna och den ena maken var vederbörandes biologiska mor, vilken i unga år hade adopterat bort henne. Eftersom kvinnans adoptivföräldrar hade avlidit och det härutöver hade uppkommit ett mycket nära förhållande mellan kvinnan och sökandena bedömdes adoptionen som giltig (se NJA 2002 s. 425). Notis: HD styr rättspraxis på civilrättens område och är den yttersta uttolkaren av nästan all sådan lagstiftning. Genom sina avgöranden skapar domstolen så kallade prejudikat (normerande rättsfall), vilka övriga domstolar i lägre instanser (tingsrätter och hovrätter) informellt har att följa.Avslutande ord och ytterligare rådgivningSammanfattningsvis kan följande anföras. Utan att känna till de närmare omständigheterna, vilka parterna är och hur deras egentliga relation ser ut är det min uppfattning att den adoption som nu är i fråga inte kommer att kunna godkännas. Utifrån er ärendebeskrivning framgår det nästan med all önskvärd tydlighet att avsikten är att försöka undvika en förestående utvisning genom ett adoptionsförfarande, vilket som sagt är ett av huvudskälen till att lagstiftningen ser ut som den gör. Den andra delfrågan kan därför av förklarliga skäl besvaras nekande; Adoptionsprocessen får dessvärre ingen som helst bäring på den rättsliga bedömningen avseende mannens möjligheter att kunna få stanna i Sverige.Vid fler frågor är ni varmt välkomna att höra av er på nytt. Antingen här på hemsidan, via den kostnadsfria telefonrådgivningen eller ånyo genom några av våra betaltjänster. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och ni får mer än gärna kontakta mig direkt ifall ni önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa er vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att ni behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar.Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ert ärende har varit matnyttig och presenterats i en för er utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när ni mottar en sådan förfrågan.Vänligen,

Vuxenadoption

2020-12-18 i Adoption
FRÅGA |Hej! Jag vill adoptera en tonåring, han vill det också. Grejen är att han är 17 nu, två dagar från att fylla 18. Så jag undrar om det är adoption av barn, eller vuxenadoption vi ska ansöka om i det här fallet. För jag gissar att han hinner fylla 18 innan allt är klappat och klart med adoptionen, och då blir han ju myndig och räknas som vuxen i lagens mening.
Lisa Olsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När denna fråga besvaras har personen i fråga fyllt 18 år och jag utgår från att ni inte hunnit eller ansökt om adoption ännu. Därför blir vuxenadoption det enda alternativet och därför behandlar jag frågan om vuxenadoption.Adoption regleras i 4 kap BrB, där vuxen adoption regleras i 4 §. Där sägs det att den som fyllt 18 år endast får adopteras om det finns en särskild anledning till detta, med hänsyn till sökandens (i detta fall du/den som ansöker om adoption) relation till den som ska adopteras. För att vara gångbart ska adoptionen i övrigt vara lämplig. Man ska särskilt beakta om sökanden uppfostrat personen som ska adopteras eller om denna adoption syftar till att bekräfta en relation som är eller motsvarar en relation mellan barn och förälder.När personen fyllt 18 år är denne inte längre ett barn och därför aktualiseras inte frågan om förälders/vårdnadshavares samtycke till adoptionen eller undantagen därtill.Om syftet med adoptionen inte är kopplat till den personliga relationen, utan rör någon annan fråga, såsom en önskan att underlätta för någon att på uppehållstillstånd, bör inte utgöra skäl att bevilja adoptionen. En annan aspekt i bedömningen är åldersskillnaden, som inte bör vara för liten. I 2008 års Europarådskonvention gällande adoption av barn anges en lämplig minimigräns vara 16 år. Men vår regering har ändå ansett att en sådan gräns inte är helt lämplig utan att det kan bero på situationen. Alltså kan inte en uttömmande lista ges på undantag eller fall då adoption beviljas, utan det är samtliga omständigheter i det individuella fallet som avgör.Jag hoppas du är nöjd med svaret, annars får du gärna återkomma!Med vänlig hälsning

Uppgifter om adoption

2020-12-31 i Adoption
FRÅGA |Söker adoption sim gjordes av min mormor på 40- talet av min mor. Adoptivföräldrar är x och y.
Ellinor Bäckström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Här kan du hitta information om vart handlingar som rör adoptionen kan finnas. Ett annat alternativ är att du kontaktar Skatteverket.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Kan jag hitta information om mina biologiska föräldrar?

2020-12-26 i Adoption
FRÅGA |Hej jag är 67 år adopterad som nyfödd vet att min biologiska mamma var 16 år skulle vilja veta vem hon varelser är.
Matilda Bergström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Här och här finns information som rör vart handlingar rörande din adoption kan finnas och vilka du kan kontakta för att försöka få svar på vem din biologiska mamma är. Hoppas du hittar de svar du söker!Vänligen,

Finns det en åldersgräns som anger när man får adoptera?

2020-12-20 i Adoption
FRÅGA |Hej! Finns det någon åldersgräns på hur gammal jag måste vara ifall jag vill adoptera någon, oavsett om det handlar om barn eller vuxen? Jag är 22 år nu, kan jag adoptera eller är jag för ung för det ännu?
Emilia Alfredsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser om adoption hittar du i föräldrabalken.Finns det en åldersgräns som anger när man får adoptera?Den som har fyllt 18 år får adoptera (4 kap. 5 § föräldrabalken). Tidigare var den nedre åldersgränsen för att få adoptera 25 år, men den 1 september 2018 trädde nya adoptionsregler i kraft som bl.a. innebar att åldersgränsen sänktes till 18 år.Att adoptera ett barn eller vuxenOm du vill adoptera ett barn ska samtliga omständigheter kring adoptionen beaktas, och tala för att adoptionen är lämplig (4 kap. 2 § föräldrabalken). Vid bedömningen ska man se till barnets behov och din lämplighet att adoptera. Alltid när det gäller adoption av barn ska barnets bästa ges störst vikt, alltså vad som är bäst för barnet i det enskilda fallet (4 kap. 1 § föräldrabalken). Om barnet har fyllt 12 år krävs dessutom barnets eget samtycke till adoptionen (4 kap. 7 § föräldrabalken).Om du vill adoptera en vuxen person krävs särskild anledning till adoptionen med hänsyn till det personliga förhållandet mellan dig som sökande och den du avser att adoptera. Det krävs också att adoptionen i övrigt bedöms vara lämplig (4 kap. 4 § föräldrabalken). Vid bedömningen beaktas särskilt om du har uppfostrat personen eller om adoptionen på annat sätt bekräftar en relation som motsvarar den mellan barn och förälder.SammanfattningÅldersgränsen för att adoptera är 18 år, och du är därmed inte för ung. Vid adoption beaktas emellertid också frågor om bl.a. lämplighet, barnets bästa, barnets inställning och din relation till den vuxne om adoptionen avser en myndig person. Det kan vara bra att känna till.Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad! Du är varmt välkommen att ställa fler frågor till oss.Med vänliga hälsningar,

Kan hög ålder på sökanden påverka chansen att få adoptera ett barn?

2020-12-16 i Adoption
FRÅGA |Hej! Jag känner någon som vill adoptera ett barn. Men grejen är att personen är väldigt gammal redan, hela 84 år och han ska fylla 85 nu i slutet på december. Kommer hans höga ålder att påverka beslutet ifall hans adoption av barnet kan beviljas eller ej till ett avslagsscenario? Det finns ju en mycket stor risk nu att han kan avlida när som helst, även fast hans hälsa är god just nu. Barnet han vill adoptera är också liten ännu, barnet har inga biologiska föräldrar och skulle alltså pga. sin låga ålder inte kunna klara sig själv i samhället ifall personen jag känner helt plötsligt skulle dö nån dag. Det finns dock ingen övre åldersgräns för adoptionstillstånd har jag hört.
Alice Nordlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta om det finns en övre åldersgräns för personer som vill adoptera. Regler om adoption finns i 4 kap. föräldrabalken.Kan hög ålder på sökanden påverka chansen att få adoptera ett barn?För att bli adoptivförälder måste personen först ansöka hos kommunens socialtjänst för att få ta emot ett barn för adoption. Kommunen informerar då om en lämplig föräldrautbildning och startar en medgivandeutredning, för att se om sökande är lämplig som adoptivförälder.Vid frågor som rör adoption av ett barn ska barnets bästa beaktas (4 kap. 1 § föräldrabalken). Ett barn får adopteras endast om det med beaktande av samtliga omständigheter är lämpligt. Vid lämplighetsbedömningen ska barnets behov av adoption och sökandens lämplighet att adoptera särskild beaktas (4 kap. 2 § föräldrabalken). I medgivandeutredningen görs alltså en lämplighetsbedömning.För att adoptera måste du vara minst 18 år (4 kap. 5 § föräldrabalken). Det finns som du säger inte någon lagstadgad övre åldersgräns för att beviljas adoption. Tidigare allmänna råd från Socialstyrelsen föreskrev dock en övre åldersgräns på 42 år för att adoptera. Dessa råd upphävdes 2017 och är inte längre giltiga. Det finns därför ingen utpekad högre åldersgräns för att adoptera.Dock kan sökandens ålder påverka Socialtjänstens bedömning i medgivandeutredningen om sökanden är en lämplig adoptivförälder. Även sökandens hälsa ingår som en bedömningsfaktor i lämplighetsbedömningen. En hög ålder och ett oklart hälsotillstånd kan därför påverka bedömningen negativt, om detta kan vara negativt för barnet. Socialtjänsten utgår från vad som är bäst för barnet när de gör bedömningen. Eftersom den person du nämner snart är 85 år samt att det finns en risk att han avlider, gör jag bedömningen att Socialtjänsten troligtvis inte kommer bevilja en adoption.Sammanfattningsvis finns ingen högre åldersgräns för att bli adoptivförälder. Dock är sökandens ålder en faktor som ingår i lämplighetsbedömningen av om sökanden är lämplig för ska beviljas att adoptera ett barn.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,