Kan jag adoptera min sambos barn?

2020-01-20 i Adoption
FRÅGA |Adoption.Hej. Är sambo sedan 29 år med min fästmö. Vi har ett gemensamt barn, 20 år, och ett barn 30 år som min sambo hade när vi träffades. Vi hade gärna sett att hennes barn hade adopterats av mig. Han har inga problem med det eftersom han har ingen kontakt med sin biologiska far alls sedan många år tillbaka.Så det var jag som var hans "pappa" i princip från han var 3 år. Han vill inte heller ha någon kontakt med sin far.Vad krävs för denna adoption. Måste jag och min sambo gifta oss? Om inte, kan jag adoptera honom så att jag och min sambo " delar" på honom? Läste någonstans att om jag adopterar honom så blir min sambo " av" med honom. Man kunde inte göra " halva " adoptioner. Är detta sant? I så fall löses det genom att jag och min sambo gifter oss? Då får vi göra det.Vi vill ju att bägge barnen är lika när det gäller allt. Speciellt när det kommer till arvet från oss. Hennes barn är införstådd med att han förlorar all rätt till sin biologiska far.Mvh
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om adoption finns stadgade i föräldrabalken (FB). Kan man adoptera en vuxen person?När den person man vill adoptera är över 18 år är det fråga om en vuxenadoption. Den som fyllt 18 år får endast adopteras om det finns särskild anledning till en adoption med hänsyn till det personliga förhållandet som den sökande och den som sökande vill adoptera har. Adoptionen måste även i övrigt anses lämplig. Man tar särskild hänsyn till om sökanden har uppfostrat den som sökande vill uppfostra eller om adoptionen annars kan avse att bekräfta en relation som ett barn och en förälder har (4 kap. 4 § FB). Vem kan adoptera?Huvudregeln är att makar och sambor endast får adoptera gemensamt, och de måste fyllt 18 år. En make eller en sambo kan dock adoptera sin makes eller sambos barn om samtycke finns från maken/sambon samt den som sökanden vill adoptera (4 kap. 6 § FB). Vad händer om jag adopterar min sambos barn?Vanligtvis innebär en adoption att barnets band till sin biologiska förälder ersätts till adoptantens. Det innebär att barnet exempelvis får arvsrätt från sina adoptivföräldrar istället för sina biologiska föräldrar (4 kap. 21 § FB). Din sambo förlorar inte vårdnad eller liknande om sitt barn om du adopterar honom. Det är samma reglering som gäller både för makar och sambor, så om ni är gifta eller sambor spelar ingen roll i detta avseendet. Du som sambo kan adoptera din sambos barn med båda deras samtycke. Du "ersätter" i så fall barnets biologiska pappa, men barnets mamma, din sambo, förblir mamma även juridiskt. Din sambo blir alltså inte av med sitt barn, utan ni båda kommer att ses som barnets föräldrar om adoptionen går igenom. När en sambo adopterar sin sambos barn ses barnet istället som parets gemensamma barn. Hur genomför man en adoption?Den som vill adoptera ska ansöka om detta till tingsrätten på den ort som den som sökande vill adoptera har sin hemvist. Rätten har sedan ett ansvar att utreda och se om adoptionen är lämplig (4 kap. 11-13 § FB).Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Måste jag vara gift med min partner för att kunna adoptera hennes barn?

2020-01-15 i Adoption
FRÅGA |Hej!Jag har en dotter som är 10 år. Har aldrig träffat henne och mamman har ensam vårdnad, det har alltid funnits en annan pappa för henne i bilden. Vi har varit på möte på familjerätten angående att den andra pappan ska adoptera min dotter men de sa att mamman och "pappan" va tvungna att gifta sig för att få igenom detta. Stämmer det eller finns det undantag när barnet växt upp med "pappan"?
Oscar Friedrich |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Regler om adoption finns i 4 kap. föräldrabalken (FB). Vilka omständigheter ska beaktas vid en adoption?Vid alla frågor som rör adoption ska hänsyn tas till vad som är bäst för barnet (4 kap. 1 § FB). Ett barn får endast adopteras om det med beaktande av samtliga omständigheter är lämpligt. Barnets behov av adoption och sökandens lämplighet att adoptera ska särskilt beaktas (4 kap. 2 § FB). För att få adoptera måste man ha fyllt 18 år (4 kap. 5 § FB). Kan jag adoptera min partners barn?Makar och sambor får som utgångspunkt endast adoptera gemensamt (4 kap. 6 § första stycket FB). Det finns dock finns ett undantag, gällande möjligheten att adoptera en makes eller sambos barn. Detta kan endast göras med makens eller sambons samtycke (4 kap. 6 § andra stycket FB). Andra än makar och sambor får inte adoptera gemensamt (4 kap. 6 § tredje stycket FB). Samtycke ska lämnas av den förälder som är vårdnadshavare till barnet (4 kap. 8 § första stycket FB). Eftersom dottern är under 12 år gammal krävs inte hennes samtycke till adoptionen (4 kap. 7 § första stycket FB).Med sambor avses två personer som bor tillsammans i ett äktenskapsliknande förhållande och har ett gemensamt hushåll (1 § första stycket sambolagen).SammanfattningOm "pappan" är sambo eller gift med mamman till barnet, kan han med vårdnadshavarens samtycke adoptera barnet. Eftersom mamman har ensam vårdnad, behövs hennes samtycke till adoptionen. Det finns inget undantag för att barnet vuxit upp med "pappan", men att barnet vuxit upp med "pappan" kan underlätta lämplighetsbedömningen som görs under adoptionsutredningen. "Pappan" och mamman behöver inte heller vara gifta för att adoptionen ska kunna ske, utan sambos har samma möjligheter till adoption som ett gift par.Hoppas du fick svar på din fråga, annars får du gärna återkomma till oss!Med vänliga hälsningar

Är närståendeadoption möjlig om den biologiske fadern inte är anträffbar?

2019-12-20 i Adoption
FRÅGA |Hej,Min sambo, snart make, önskar adoptera min son. Jag har haft enskild vårdnad sen dag ett, den biologiska pappan var med på BB men har sen dess inte haft min son någonting överhuvudtaget och nu inte hälsat på sen sonen fyllde 1år (han är idag 3.5år). Min sambo är i min sons ögon hans pappa och nu vill vi göra slag i saken. Hur går vi tillväga? Går det att genomföra innan vi har gift oss eller måste vi enligt lag vara gifta för att en närståendeadoption ska vara möjlig? Hur lång tid tar en sån här process ungefär? Är det några blanketter vi bör skicka efter? Min sons biologiska pappa har utvandrat och vi har ingen kontakt, varken försäkringskassan eller jag vet hur vi ska få tag i honom. Jag fick informationen om utvandringen via försäkringskassan. Jag har förstått att den biologiska pappan har rätt att ha ett ord i frågan men vad händer om han inte går att få tag i? Går det att genomföra adoptionen utan hans samtycke?Tack!
Johannes Weister |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Allmänna förutsättningarReglerna kring adoption finns i 4 kap. föräldrabalken (1949:381) (FB).Grundläggande förutsättningar för adoptionEnligt 1 § är principen om barnets bästa viktigast i adoptionsfrågor. Ett barn får adopteras endast om det med beaktande av samtliga omständigheter är lämpligt, 2 §. En person måste vara 18 år för att få adoptera och en make eller sambo får med sin respektives samtycke adoptera hens barn, 5 § och 6 § 2 st.Samtycke krävs också från den andre föräldern, om denne är vårdnadshavare, 8 §. AdoptionsförfarandetAnsökan om adoption ska skickas in till den tingsrätt där adoptionsansökanden bor, 12 §. Rätten har en plikt att se till att adoptionsärendet blir tillräckligt utrett och kommer uppdra åt någon från socialnämnden att genomföra en adoptionsutredning, 13-14 §§. Rätten bestämmer inom vilken tid utredningen ska vara slutförd med utgångspunkten att den ska göras skyndsamt, 14 § 3 st. Utredningen ska undersöka ifall adoptionsförutsättningarna är uppfyllda och lämna förslag till beslut, 15 §.Rätten ska ge föräldrarna tillfälle att yttra sig, 18 §. Detta gäller dock inte bl.a. om föräldern vistas på okänd ort, 18 § 2 st. 3 p.Slutsats och rådSom du ser finns det inget krav på att ni ska vara gifta för att få adoptera, det går lika bra att vara sambor. Det skulle möjligen dock kunna inverka på lämplighetsbedömningen, se nedan.För det första beaktas principen om barnets bästa och att adoptionen ska vara lämplig.Prövningen angående barnets bästa tar sikte på ifall barnet har behov av en ny förälder. En adoption förutsätter normalt att den personliga relationen mellan barnet och den biologiske föräldern inte är sådan att en fortsatt kontakt kommer att ha karaktären av ett föräldraskap. I och med att den biologiska fadern i ditt fall verkar ha lämnat sin fadersroll torde denna prövning inte utgöra hinder för adoption.Utgångspunkten för lämplighetsprövningen är att en adoption ska skapa eller befästa ett personligt förhållande mellan sökanden och adoptivbarnet som väsentligen motsvarar det som finns mellan föräldrar och barn. Så som du beskriver relationen mellan din partner och barnet torde inte föreligga något hinder för prövningen i den delen.Därutöver ska också din partner vara lämplig som förälder. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas sökandens personliga egenskaper och sociala nätverk, ålder och hälsotillstånd samt stabilitet i relationen. Det kan vara värt att nämna att det är ovanligt att en person som är 18 är eller bara några år äldre får adoptera. Här skulle också frågan om giftermål kunna få viss betydelse, angående bedömningen av er relations stabilitet. Finns det andra sätt att visa att er relation är stabil torde det dock inte ha någon betydelse. Jag går inte in närmare på den här frågan eftersom det är svårt att bedöma utan att veta mer än vad som framgår i din fråga.För det andra är en biologisk förälders inställning till adoptionen också viktig. Eftersom fadern i ditt fall inte är vårdnadshavare saknar han den vetorätt som samtyckeskravet ger. Han ska dock höras inför rätten om inte undantaget om vistelse på okänd ort är tillämpligt, vilket å andra sidan verkar vara fallet i din fråga. Utredaren vid socialnämnden har dock en skyldighet att om möjligt kontakta föräldern och klargöra dess inställning.Här finns närmare praktisk information om adoptionsförfarandet.Hoppas det här var till hjälp för dig!Med vänlig hälsning,

Kan en biologisk förälder som inte är vårdnadshavare förhindra en adoption?

2019-12-09 i Adoption
FRÅGA |I ett gift par har makan ensam vårdnad om två barn hon har sedan tidigare. Kan den biologiska pappan, som tidigare haft delad vårdnad om barnen, förhindra att mammans nya man får adoptera barnen?
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om adoption finns i föräldrabalken (FB).Vem får lov att adoptera?För att få lov att adoptera ska man vara över 18 år (4 kap. 5 § FB). Huvudregeln är att makar och sambor endast får adoptera gemensamt (4 kap. 6 § FB). Det finns dock ett undantag till denna huvudregel. Det gäller då en make eller sambo adopterar sin makes eller sambos barn (4 kap. 6 § andra stycket FB). Förutsättningar för adoptionDet absolut viktigaste vid en adoption är att barnets bästa alltid är av största vikt, och ett barn får endast adopteras om det med beaktande av samtliga omständigheter är lämpligt (4 kap. 1 § och 2 § FB). För att ett barn ska kunna adopteras krävs samtycke från vårdnadshavaren (4 kap. 8 § FB). Detta innebär att samtycke inte krävs från en förälder som inte är vårdnadshavare. Dock har den som är förälder till barnet som eventuellt ska adopteras alltid rätt att yttra sig, även om denne inte är vårdnadshavare (4 kap. 18 § FB). När en adoption eventuellt är aktuell ska en ordentlig utredning alltid göras (4 kap. 13 § FB). I utredningen ska klarläggas både barnets och föräldrarnas inställning (4 kap. 15 § FB). Även en förälder som inte är vårdnadshavares inställning ska vägas in i helhetsbedömningen som ska göras, och som ska avgöra om adoptionen är lämplig. Det finns några undantag då det inte krävs en förälders yttrande (4 kap. 18 § andra stycket FB). Det gäller till exempel då det är uppenbart obehövligt, då föräldern är varaktigt förhindrad att yttra sig till följd av en psykisk sjukdom eller då föräldern vistas på en okänd ort. SlutsatsJag kan tyvärr inte svara på om den biologiska pappan kan förhindra detta, eftersom jag inte vet något om hur situationen ser ut. Den biologiska pappan har ingen vetorätt eftersom han inte är vårdnadshavare, men han ska ändå få yttra sig om en eventuell adoption och hans inställning ska vägas in i helhetsbedömningen. Det är alltså mycket möjligt att domstolen skulle komma fram till att en adoption inte är lämplig, om den biologiska pappan motsätter sig det. Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Adoption av vuxen

2020-01-16 i Adoption
FRÅGA |Hej,Min man har just avlidit. Han hade en vuxen dotter och son. Dottern och jag har kommit varandra mycket nära och även så mina vuxna barn de känner för henne som en syster. Jag vill gärna adoptera henne, framför allt att hon betyder mycket för oss och det skulle vara så bra för barnbarnen och henne själv. Hur går vi tillväga?Med vänlig hälsning, Kerstin HallenLarsson
Anna Holmlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Reglerna om adoption regleras i 4 kapitlet föräldrabalken (FB). Reglerna vid adoption av vuxenJag tolkar utifrån din fråga att dottern är över 18 år och därmed anses vara vuxen. Den som har fyllt 18 år får adopteras om det föreligger särskilda skäl med hänsyn till förhållandet mellan den som ska adoptera och den ska adopteras, det vill säga mellan dig och dottern. Men den ska även vara lämplig i övrigt (4 kap 4 § FB). Det som görs vid en bedömning om det föreligger särskilda skäl är bland annat att undersöka om ert förhållande motsvarar en förälder och barn-relation, om du har uppfostrat dottern etc. Hur du ska gå tillvägaEn ansökan om adoption ska ske av dig som vill adoptera (4 kap 11 § FB). Ansökan skickas till tingsrätten där ni har er hemvist (4 kap 12 § FB). Du hittar mer information här: https://www.domstol.se/amnen/familj/adoption/adoption-inom-sverige/Här kan du ansöka om adoptionen: https://www.domstol.se/amnen/familj/adoption/ansok-om-adoption/ Lycka till! Hoppas du fick svar på din fråga!

Föräldraskap efter insemination i utlandet. Vad gäller?

2020-01-15 i Adoption
FRÅGA |Hej! Jag och min flickvän (samkönat par) planerar att skaffa barn med hjälp av insemination i Danmark. Jag hittade information att en ny lag tillkom 1/1 2019, som innebär att den som inte bär barnet automatiskt blir barnets andra förälder om vi väljer en öppen donator. Dvs min sambo behöver då inte adoptera barnet. Vill höra med er och försäkra mig att jag tolkat lagen rätt och att det fortfarande gäller? https://www.rfsl.se/foralder/att-bli-och-vara-foralder/juridiskt-foraldraskap-efter-assisterad-befruktning/#sverigeTack så mycket på förhand!Med vänlig hälsning,Marie
Sandra Kjellberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ja, det stämmer att din partner inte kommer behöva adoptera barnet om ni genomför en insemination på det sättet som lagen föreskriver. Detta regleras nämligen i Föräldrabalken (FB) 1 kap. 9 §. Enligt denna bestämmelse ska din partner, jämte dig, anses som barnets förälder om inseminationen har utförts vid en behörig klink i Danmark och det är en så att säga fråga om en öppen donation. Vidare förutsätts att din partner ger sitt samtycke till inseminationen och att det ska vara troligt att barnet har blivit till genom denna behandling, vilket sällan utgör ett problem i de flesta fallen. Din partners föräldraskap måste sedan fastställas och jag rekommenderar att ni gör detta genom en skriftlig bekräftelse bevittnat av två personer. Du som barnets "födande moder" och socialnämnden måste även skriftligen godkänna bekräftelsen enligt 1 kap. 4 § första stycket FB.Jag hoppas att ni känner att ni har fått svar på er fråga och stort lycka till!Med vänlig hälsning.

Adoption av vuxen

2019-12-18 i Adoption
FRÅGA |Min fru vill adoptera min vuxna son för att han ska alla juridiska rättigheter vad gäller arv m.m
David Ekenberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Bestämmelser kring adoption finner man i 4 kap. Föräldrabalken. Jag förstår din fråga som att du undrar över hur man går tillväga för att adoptera en vuxen person, samt vad som krävs för att detta ska vara möjligt. Hur går man till väga vid adoption av vuxna?Om din fru vill adoptera din vuxna son så skall hon skicka in en ansökan till den tingsrätt där hon har sin hemvist.Det finns inga färdigställda blanketter eller mallar för detta ändamål, så hur denna ansökan skall se ut kan anses vara något oklart. Det som skall framgå av ansökan är följande:Att det gäller adoption av en myndig person,namn, personnummer och signaturer, samt en redogörelse för varför adoptionen bör godkännas (mer om detta nedan).Det kan vara en bra idé att kontakta tingsrätten i fråga innan ansökan skickas in för att klargöra mer exakt hur de vill att ansökan utformas. Efter att ansökan har skickats in så är det upp till tingsrätten att avgöra om adoptionen är lämplig eller inte. Vad krävs för att adoptionen skall godkännas?Det tingsrätten ser till när de skall bedöma adoptionens lämplighet är om den som önskar adoptera, i detta fall din fru, har uppfostrat den vuxna individen, i detta fall din son, eller om det finns någon annan särskild omständighet som gör att relationen mellan dem kan likställas med den mellan en förälder och dess barn (FB 4 kap. 4 §). Det framgår tyvärr inte tillräckligt med omständigheter i din frågeställning för att jag skall kunna bedöma sannolikheten att tingsrätten godkänner din frus ansökan, men det kan alltså bero exempelvis på hur tidigt i din sons liv som din fru kom in i bilden, samt vilken typ av relation de haft under åren. Jag hoppas du känner att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Kan en vuxen person adopteras?

2019-12-06 i Adoption
FRÅGA |Hej! Jag är 26 år idag. Jag har ingen kontakt med min biologiska pappa och vill inte ha det heller. Jag vill inte ha någon kontakt med den sidan av släkten. Min "låtsas"-pappa har varit med mig sen jag var nyfödd och jag vill att han ska vara min pappa på papper. Går det att lösa? Vad krävs?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill att din "låtsas"-pappa ska ses som din "riktiga" biologiska pappa. För att detta ska vara möjligt krävs en adoption. Regler om adoptioner finns stadgade i föräldrabalken (FB). Kan man adoptera en vuxen person?Det är möjligt att adoptera en vuxen person, men det krävs att det finns en särskild anledning till adoption med hänsyn till det personliga förhållandet mellan de båda personerna och att adoptionen i övrigt anses lämplig. När man bedömer om det finns särskild anledning till adoption beaktar man bl.a. om sökanden uppfostrat den som hen vill adoptera eller om adoptionen på annat sätt kan bekräfta en relation som motsvarar den relation som finns mellan förälder och barn (4 kap. 4 § FB). Vad blir konsekvenserna av en adoption?Om en adoption godkänns blir konsekvenserna att den som adopterats ses som barn till adoptanterna och inte till de biologiska föräldrarna. Det innebär att den som adopterats exempelvis inte har någon arvsrätt efter sin biologiska förälder, men får istället arvsrätt efter adoptivföräldern (4 kap. 21 § FB). Hur ansöker man om adoption?Den som vill adoptera ska lämna in en ansökan om adoption till tingsrätten där han har sin hemvist. På domstolsverkets hemsida finns en punktlista om vad som ska finnas med i en ansökan. Den hittar du här. SammanfattningDet finns en möjlighet att din låtsaspappa kan adoptera dig. Du kommer i så fall att ses som hans riktiga barn och du kommer inte längre ses som barn till din biologiska pappa och därmed inte ha exempelvis arvsrätt från honom. För att genomföra en adoption måste din låtsaspappa fylla i en ansökan om adoption till tingsrätten. Eftersom du är vuxen krävs såklart ditt samtycke, men det krävs inget samtycke från dina biologiska föräldrar även om de kan höras i utredningen om adoptionen är lämplig. Vidare är det tingsrätten som bedömer om kraven för adoption är uppfyllda. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar