Kan hög ålder på sökanden påverka chansen att få adoptera ett barn?

2020-12-16 i Adoption
FRÅGA |Hej! Jag känner någon som vill adoptera ett barn. Men grejen är att personen är väldigt gammal redan, hela 84 år och han ska fylla 85 nu i slutet på december. Kommer hans höga ålder att påverka beslutet ifall hans adoption av barnet kan beviljas eller ej till ett avslagsscenario? Det finns ju en mycket stor risk nu att han kan avlida när som helst, även fast hans hälsa är god just nu. Barnet han vill adoptera är också liten ännu, barnet har inga biologiska föräldrar och skulle alltså pga. sin låga ålder inte kunna klara sig själv i samhället ifall personen jag känner helt plötsligt skulle dö nån dag. Det finns dock ingen övre åldersgräns för adoptionstillstånd har jag hört.
Alice Nordlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta om det finns en övre åldersgräns för personer som vill adoptera. Regler om adoption finns i 4 kap. föräldrabalken.Kan hög ålder på sökanden påverka chansen att få adoptera ett barn?För att bli adoptivförälder måste personen först ansöka hos kommunens socialtjänst för att få ta emot ett barn för adoption. Kommunen informerar då om en lämplig föräldrautbildning och startar en medgivandeutredning, för att se om sökande är lämplig som adoptivförälder.Vid frågor som rör adoption av ett barn ska barnets bästa beaktas (4 kap. 1 § föräldrabalken). Ett barn får adopteras endast om det med beaktande av samtliga omständigheter är lämpligt. Vid lämplighetsbedömningen ska barnets behov av adoption och sökandens lämplighet att adoptera särskild beaktas (4 kap. 2 § föräldrabalken). I medgivandeutredningen görs alltså en lämplighetsbedömning.För att adoptera måste du vara minst 18 år (4 kap. 5 § föräldrabalken). Det finns som du säger inte någon lagstadgad övre åldersgräns för att beviljas adoption. Tidigare allmänna råd från Socialstyrelsen föreskrev dock en övre åldersgräns på 42 år för att adoptera. Dessa råd upphävdes 2017 och är inte längre giltiga. Det finns därför ingen utpekad högre åldersgräns för att adoptera.Dock kan sökandens ålder påverka Socialtjänstens bedömning i medgivandeutredningen om sökanden är en lämplig adoptivförälder. Även sökandens hälsa ingår som en bedömningsfaktor i lämplighetsbedömningen. En hög ålder och ett oklart hälsotillstånd kan därför påverka bedömningen negativt, om detta kan vara negativt för barnet. Socialtjänsten utgår från vad som är bäst för barnet när de gör bedömningen. Eftersom den person du nämner snart är 85 år samt att det finns en risk att han avlider, gör jag bedömningen att Socialtjänsten troligtvis inte kommer bevilja en adoption.Sammanfattningsvis finns ingen högre åldersgräns för att bli adoptivförälder. Dock är sökandens ålder en faktor som ingår i lämplighetsbedömningen av om sökanden är lämplig för ska beviljas att adoptera ett barn.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Kan man adoptera en vuxen?

2020-12-16 i Adoption
FRÅGA |Hej, jag är 23 år och har länge funderat på om min styvfar kan adoptera mig. Min riktiga far är i livet och vi har god kontakt så anledningen till adoptionen är att jag främst vill visa min styvfar att även han är min förälder i mina ögon. Min styvfar har varit med under min uppväxt och har på många sätt varit mer förälder åt mig än min riktiga far. Är detta tillräckligt för att kunna få igenom en adoption eller är det orimligt?Tack på förhand!
Tova Backman |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om adoption av vuxen:Frågor om adoption regleras i föräldrabalken (FB).Den som har fyllt 18 år får adopteras endast om det finns särskild anledning till en adoption med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och den som sökanden vill adoptera och om adoptionen även i övrigt är lämplig (4 kap. 4 § första stycket FB). Vid bedömningen av om det finns särskild anledning till en adoption ska det särskilt beaktas om sökanden har uppfostrat den som sökanden vill adoptera eller om adoptionen annars avser att bekräfta en relation som motsvarar den mellan barn och förälder (4 kap. 4 § andra stycket FB).Den som har fyllt 12 år måste själv också samtycka till adoptionen (4 kap. 7 § första stycket FB).Praxis:Vuxenadoptioner är dessvärre inte helt okomplicerade då det ofta ställs höga krav för att adoption ska beviljas.I rättsfallet RH 2003:18 nekades tillstånd till adoption med hänsyn till familjeförhållandena. En man ville adoptera hustruns 24-åriga dotter som han uppfostrat sedan treårsåldern. Mor och dotter samtyckte men den biologiske fadern motsatte sig adoptionen. Hovrätten ansåg att behovet att stärka eller befästa bandet mellan sökandena och barnet normalt fick anses mindre när barnet blivit vuxet.I rättsfallet RH 2016:4 gav hovrätten avslag på en ansökan om adoption av makes 22-åriga barn i strid mot moderns vilja. Det faktum att det rörde sig om adoption av vuxen samt att adoptionen skulle upphäva alla juridiska band med den biologiska familjen på moderns sida ansågs tala emot adoption med sådan tyngd att tillstånd till adoption inte skulle ges.Slutsats:Sammanfattningsvis bör din styvfar kunna ansöka om att få adoptera dig om det är så att han funnits med som en far åt dig under din uppväxt och att din biologiska far inte varit det och att du heller inte har god kontakt med hans sida av släkten.Det som talar emot att en adoption skulle gå igenom är att du är vuxen och det anses vara mindre viktigt att befästa en sådan relation i vuxen ålder samt att du berättar att du har god kontakt med din biologiska far.Behöver du mer juridisk hjälp från en av våra jurister i ärendet är du varmt välkommen att boka en tid här.Hoppas du fick hjälp och svar på din fråga!

Hur går en adoption till?

2020-11-30 i Adoption
FRÅGA |Hej!Om en mamma vill adoptera bort sitt barn men aldrig skriver under ett juridisk dokument att hon avsäger sig rätten till barnet och är klar över konsekvensen av bortlämnandet, är hon då fortfarande juridisk förälder enligt lag?
Sara Hrnic |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Reglerna om adoption återfinns i 4 kap. föräldrabalken. Föräldrabalken kommer jag fortsättningsvis att benämna som "FB". Hur går en adoption till?En ansökan om adoption görs av den som vill adoptera ( 4 kap. 11 § FB). Adoptanten, dvs. den som vill adoptera, ska lämna in en ansökan till tingsrätten på den ort där den som sökanden vill adoptera har sin hemvist ( 4 kap. 12 § FB). Rätten ska sedan se till så att ärendet blir tillräckligt utrett (4 kap. 13 § FB). Vid alla frågor som rör adoption ska barnets bästa ges störst vikt ( 4 kap. 1 § FB). När ärendet är tillräckligt utrett ska tingsrätten sedan fatta ett beslut om adoptionen beviljas eller nekas. Beviljas adoptionen ska den som har adopterats anses som adoptivförälderns barn och inte som barn till sina tidigare föräldrar (4 kap. 21 § FB). En adoption är alltså endast giltig efter ett beslut från rätten. Slutligen och som svar på då fråga är hon alltså fortfarande förälder till barnet så länge det hos rätten inte finns något beslut om adoption, ett dokument där hon avsäger sig rätten till barnet är alltså inte tillräckligt för att en adoption ska ha kommit till stånd utan detta kan som sagt endast ske genom ett beslut hos tingsrätten. Jag hoppas detta besvarade din fråga, om inte får du gärna höra av dig till oss igen!Med vänliga hälsningar,

Hur vet jag om jag är adopterad av min styvfar och om jag har rätt till arvet efter honom?

2020-11-28 i Adoption
FRÅGA |Hej!En familj mor, far och barn. En av döttrarna är moderns barn men är inte faderns biologiska barn, men dottern har vuxit upp i familjen och har alltid kallat fadern för sin pappa.Det har alltid sagts att fadern har adopterat dottern, men jag vet att han sa att han aldrig har skrivit på något adoptionspapper.Nu har fadern avlidit. Hur får man reda på hur det ligger till, kollas det vid dödsbodelning av jurister eller måste man själv ta upp det som syskon?Ser fram i mot ert svar och tackar på förhand
Minna Wall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du undrar hur du får reda på om du är adopterad av din styvfar samt hur adoptionsfrågan hanteras vid fördelningen av arvet efter honom. Frågor om arv regleras i ärvdabalken (ÄB) Hur du får reda på om du är adopteradDu kan ta kontakt med Skatteverket och begära ut uppgifter om dig själv från folkbokföringsdatabasen. De uppgifter som registreras där är bl.a. vilka som är dina föräldrar och dina eventuella adoptivförhållanden. Är du adopterad av din styvfar så kommer det alltså att framgå av folkbokföringsuppgifterna hos Skatteverket. Hur hanteras frågan om du är adopterad vid fördelningen av arvetNär faderskapet inte är fastställt, eller är okänt, så ligger det på den som vill grunda arvsrätt på faderskapet att göra sin rätt gällande inom tre månader från dödsfallet (16 kap. 3 a § ÄB). Detta innebär att det både ligger hos dig att bevisa att du är barn till din styvfar och att framställa ditt anspråk till dödsbodelägarna (i regel de kända arvingarna) inom rätt tid. Rätt att ärvaDe legala arvingarna till din styvfar är hans barn (2 kap. 1 § ÄB). Som hans barn räknas även adoptivbarn då dessa har samma rättsliga ställning som biologiska barn (4 kap. 21 § föräldrabalken). Värt att nämna är också att för det fall du är adopterad av din styvfar så är du juridiskt sett inte barn till din biologiska far längre (4 kap. 8 § föräldrabalken). Då ärver du alltså din adoptivfar istället för din biologiska far. Det framgår inte i din fråga om din mor och styvfar var gifta. Var de gifta så ärver din mor före barnen (3 kap. 1 § ÄB). Finns det ett testamente så kan även detta förändra hur arvet ska fördelas (11 kap. 1 § ÄB). För det fall det skulle visa sig att du inte är adopterad kan det vara en god idé att ta reda på om din styvfar upprättade något testamente som ger dig någon arvsrätt. Är du inte adopterad av din styvfar eller hans testamentstagare så är du tyvärr inte arvsberättigad. Hoppas att svaret har varit till din hjälp och att det reder ut sig! Du är varmt välkommen att höra av dig igen om det är något mer du undrar över.Med vänlig hälsning,

Vem får adoptera?

2020-12-16 i Adoption
FRÅGA |Hej! Finns det någon åldersgräns på hur gammal jag måste vara ifall jag vill adoptera någon, oavsett om det handlar om barn eller vuxen? Jag är 22 år nu, kan jag adoptera eller är jag för ung för det ännu?
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser om adoption finns i föräldrabalken (FB).Vem får adoptera?Den som har fyllt 18 år får adoptera (4 kap. 5 § FB).Adoption av ett barnEtt barn får adopteras endast om det anses lämpligt. Vid bedömningen av om en adoption är lämplig ska barnets behov av adoption och sökandens lämplighet att adoptera särskilt beaktas (4 kap. 2 § FB).Den som har fyllt 12 år får adopteras endast om han eller hon samtycker till adoptionen (4 kap. 7 § FB).Adoption av en vuxenDen som har fyllt 18 år får adopteras endast om det finns särskild anledning till en adoption med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och den som sökanden vill adoptera och om adoptionen även i övrigt är lämplig. Hänsyn ska därmed tas till om sökanden har uppfostrat den som sökanden vill adoptera eller om adoptionen annars avser att bekräfta en relation som motsvarar den mellan barn och förälder (4 kap. 4 § FB).Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Hur adopterar vi en vuxen?

2020-12-14 i Adoption
FRÅGA |Hej. Jag och min hustru vill adoptera en vuxen kvinna, 39 år. Hon kommer från Kroatien, har bott i Sverige i snart nio år. Hon har svenskt medborgarskap. Denna kvinna har blivit den dotter vi inte fick och vill gärna formalisera detta. Hur går vi tillväga? Vilka konsekvenser får detta för henne I hemlandet då hennes mor i Kroatien lever. Samt att där finns ett hus där som hon äger till 2/3.Hur påverkas, vår dotter, arvsmässigt I Kroatien om vi adopterar henne.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningBestämmelserna om adoption och vuxenadoption finns i 4 kap. föräldrabalken (FB). Jag kommer inledningsvis att redogöra för och hänvisa till praxis om när adoption beviljats eller inte beviljats. Avslutningsvis redogörs för hur ni ansöker om adoption och vad adoptionen medför arvsmässigt.Bestämmelser och praxis om vuxenadoptionDen som fyllt 18 år får adopteras endast om det finns särskild anledning till en adoption med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och den som sökanden vill adoptera och om adoptionen även i övrigt är lämplig. Vid bedömningen av om det finns särskild anledning till en adoption ska det särskilt beaktas om sökanden har uppfostrat den som sökanden vill adoptera eller om adoptionen annars avser att bekräfta en relation som motsvarar den mellan barn och förälder (4 kap. 4 § FB).Som synes krävs särskild anledning till en adoption med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och den som ska adopteras. Adoptionen ska även i övrigt anses lämplig. Lämplighetsbedömningen ska utgå från samtliga omständigheter i det enskilda fallet. Sökandens personliga egenskaper och lämplighet i övrigt, åldersskillnaden mellan sökanden och den som sökanden vill adoptera samt den sistnämndas behov av adoption ska beaktas. Även inställningen hos föräldrarna till den som sökande vill adoptera ska beaktas.Vuxenadoptioner är dessvärre inte helt okomplicerade då det ofta ställs höga krav för att adoption ska beviljas. I rättsfallet RH 2003:18 nekades tillstånd till adoption med hänsyn till familjeförhållandena. En man ville adoptera hustruns 24-åriga dotter som han uppfostrat sedan treårsåldern. Mor och dotter samtyckte men den biologiske fadern motsatte sig adoptionen. Hovrätten ansåg att behovet att stärka eller befästa bandet mellan sökandena och barnet normalt fick anses mindre när barnet blivit vuxet. I rättsfallet RH 2016:4 gav hovrätten avslag på en ansökan om adoption av makes 22-åriga barn i strid mot moderns vilja. Det faktum att det rörde sig om adoption av vuxen samt att adoptionen skulle upphäva alla juridiska band med den biologiska familjen på moderns sida ansågs tala emot adoption med sådan tyngd att tillstånd till adoption inte skulle ges. I ett äldre rättsfall, RH 1997:20, ansågs särskild anledning till adoption av en 21-årig kvinna föreligga, huvudsakligen på grund av 21-åringens behov av stöd och den speciella relation som utvecklats mellan henne och sökandena.I bedömningen ska det även särskilt beaktas om den sökande har uppfostrat den som sökanden vill adoptera eller om adoptionen avser att bekräfta en relation som väsentligen motsvarar det mellan förälder och barn. Det räcker inte att sökanden och den sökande vill adoptera har en god relation eller är släkt. I NJA 1986 s. 604 gavs inte tillstånd att adoptera för en äldre barnlös man som villa lämna sin egendom åt en vuxen systerson. Det framgick enligt domstolen inte att adoptionen syftade till att befästa ett nära personligt förhållande mellan morbrodern och systersonen. I NJA 1989 s. 401 I och II medgavs inte adoption av vuxna styvbarn som inte uppfostrats av sökanden. Adoptionsansökningarna avslogs då förhållandena inte ansågs jämställda med förhållandet mellan föräldrar och barn.Adoption i ert fallDå jag inte har närmre insikt i förhållandet mellan er och kvinnan kan jag tyvärr inte göra någon närmre bedömning av huruvida ni kan adoptera henne. Det som talar emot det är dock att kvinnan bott i Sverige endast nio år, dvs att hon var i 30-årsåldern när hon kom till Sverige. För att adoptera en vuxen person krävs i regel att man exempelvis har uppfostrat personen i fråga. Det kan därmed, utifrån den knappa information jag har, tänkas att det blir svårt att få godkänt en adoption.Vad är de rättsliga konsekvenserna av en adoption?En adoption innebär att de rättsliga banden och rätten till arv mellan den adopterade och de biologiska föräldrarna upphör. Adoptivbarnet ärver och ärvs istället av adoptivföräldrarna och deras släktningar. En adoption kan bara upphöra om den som adopterats blir adopterad på nytt.Det ska beaktas att ovanstående regler gäller i Sverige. Vi kan tyvärr inte göra någon djupare utredning av Kroatiska adoptionsregler. Däremot kommer det att utgås från lagen i Sverige eftersom både ni och kvinnan är boende här. Ni kan därmed ha som utgångspunkt att om en domstol skulle låta er adoptera kvinnan kommer hon rättsligt att ha samma rättigheter som att hon vore ert biologiska barn (och samtidigt förlora arvsrätten i förhållande till sina biologiska föräldrar). De flesta länder har liknande regler vid adoption; en adoption ersätter de rättsliga banden till de biologiska föräldrarna.Hur ni ansöker om adoptionFör ansökan om adoption av vuxen finns det ingen speciell blankett utan ni måste skriva ansökan själv. För att ansöka om adoption ska ni beställa personbevis för både er och den ni vill adoptera. Det finns särskilda personbevis för ändamålet vilket kan beställas av Skatteverket.I ansökan ska ni skriva namn, personnummer, telefonnummer, postadress och e-postadress för er som vill adoptera. Ni ska förklara anledningen till varför adoptionen är lämplig och varför den är bra för personen som blir adopterad. Det ska även skickas med att personen som eventuellt ska adopteras att vederbörande samtycker. Ansökan ska vara undertecknad och ni ska betala in ansökningsavgiften om 900 kronor till domstolen. Ansökan ska lämnas in till tingsrätten där den som ni vill adoptera var folkbokförd den 1 november föregående år. Ni kan läsa mer om förfarandet på Sveriges domstolars hemsida.Önskar ni vidare hjälp från en av våra jurister i ärendet är ni varmt välkomna att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Går det att häva en adoption eller göra ett adoptivbarn arvslöst?

2020-11-29 i Adoption
FRÅGA |har en halvsyster (samma mor, olika pappor) hennes far dog för många år sedan, hon fick ut sitt fadersarv efter honom, vår gemensamma mor dog för 10 år sedan, allt gick till min fader som efteråt adopterade min syster ( nu börjar han ångra detta) hon blev adopterad vid runt 50 års åldern,kan han upphäva adoptionen med eller utan hennes tillstånd?eller testamentera allt till mig (sin biologiska son).. ?vad gäller?
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du vill veta om det finns någon möjlighet för din pappa att häva adoptionen av din halvsyster eller om det vore möjligt att undvika att hon får ärva honom genom att skriva ett testamente.För att en adoption ska hävas krävs en ny adoptionDet är inte möjligt att häva en adoption, oavsett om det finns samtycke från adoptivbarnet eller inte. Det enda sättet en adoption kan "upphävas" är om adoptivbarnet adopteras av någon annan (som inte är adoptivförälderns make), se 4 kap 7 § föräldrabalken (här). Om någon annan ska adoptera adoptivbarnet, och adoptivbarnet är minst 12 år, krävs dessutom samtycke från adoptivbarnet.När det gäller vuxenadoptioner får dessa endast godkännas adoptionen är lämplig och om det finns särskild anledning till en adoption med hänsyn till det personliga förhållandet mellan den som önskar adoptera och den som önskas adopteras. Vid bedömningen av om det finns särskild anledning tittar man på om den som önskar adoptera uppfostrat den som denne vill adoptera eller om syftet med adoptionen är att bekräfta att personerna har en relation som motsvarar den mellan barn och förälder, se 4 kap 4 § föräldrabalken (här).Adoptivbarn har samma rätt till arv som den avlidnes andra barnAdoptivbarn likställs med biologiska barn vilket innebär att adoptivbarn också har ställning som bröstarvingar i arvsordningen och har därmed samma rätt till laglott. Enligt arvsordningen ska alla bröstarvingar dela lika på arvet, se 2 kap 1 § ärvdabalken (här). Din far har däremot möjlighet att undvika detta genom att testamentera en större del av arvet till dig.Som bröstarvinge har din halvsyster dock rätt till sin laglott, se 7 kap 1 § ärvdabalken (här). Detta innebär att din halvsyster har rätt, trots testamentet, att få ut hälften så mycket som hon skulle ha fått om det inte funnits något testamente.Om din far ändå väljer att testamentera hela sin kvarlåtenskap till dig, innebär inte detta att testamentet är ogiltigt. Den bröstarvinge som fått sin laglott kränkt genom ett testamente har möjlighet att begära jämkning av testamentet, se 7 kap 3 § ärvdabalken (här).Bröstarvingen måste begära jämkning inom sex månader från och med att bröstarvingen tagit del av testamentet. Jämkningen begärs genom att bröstarvingen informerar testamentstagaren, dvs. den som fått ärva genom testamentet, eller genom att väcka talan i domstol mot testamentstagaren. Om jämkning inte begärs inom sex månader, gäller testamentet.SammanfattningDin far kan alltså inte upphäva adoptionen utan att din halvsyster adopteras av någon annan. För vuxenadoptioner finns dessutom särskilda regler för att en sådan ska beviljas. Om en ny adoption inte godkänns, har din halvsyster samma rätt till arv efter din far som du, vilket innebär att hon har rätt till minst sin laglott. Om din far testamenterar all kvarlåtenskap till dig, måste hon ändå begära jämkning av testamentet inom sex månader för att få ut sin laglott. Om hon inte gör detta har du rätt till hela kvarlåtenskapen i enlighet med testamentet.Vänligen,

Har jag som adopterad rätt att veta om min biologiska förälder har dött?

2020-11-25 i Adoption
FRÅGA |Har jag som adopterad rätt att veta om min biologiska mamma dött?
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser kring adoption finns i föräldrabalken (FB) 4 kap. De rättsliga verkningarna av en adoption innebär att den som adopterats i rättslig mening ses som adoptivförälderns eget barn. Den adopterade ses efter en adoption alltså inte längre som den biologiska förälderns barn och alla rättsliga band bryts (4 kap. 21 § FB). Det finns ingen rättslig bestämmelse som anger en rätt för adopterade barn att meddelas vid den biologiska förälderns död. Emellertid om en person dör i Sverige så registreras detta av Skatteverket inom kort. Handlingen är offentlig och kan lämnas ut på begäran.Jag hoppas att din fråga besvarades och om du har fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig till Lawline igen!Med vänliga hälsningar,