Hur ansöker man om adoption?

2021-02-16 i Adoption
FRÅGA |Hej! Jag vill gärna att min styvpappa adopterar mig, jag är 22 år gammal och vi har en far/dotter relation. Jag har läst att man ska vända sig till tingsrätten med en ansökan om adoption. Min fråga är då ifall ansökan är ett dokument man fyller på eller om det är bara ett brev som man skickar med sin anledning till adoption. Bifogar man i samma brev sitt personbevis?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns ingen färdig blankett som man kan fylla i för att ansöka om adoption, så du kan upprätta ett eget dokument där du inkluderar samtliga relevanta uppgifter för en komplett ansökan. På Sveriges Domstolars hemsida finns mer information om varje steg i processen samt vilka uppgifter som måste finnas med i ansökan. Hemsidan hittar du här. Personbeviset bifogar du tillsammans med din ansökan. Tänk på att ansökan om adoption ska göras av den som vill adoptera (4 kap. 11 § föräldrabalken). Ansökan görs dock till den tingsrätt där den som sökanden vill adoptera har sin hemvist (4 kap. 12 § föräldrabalken). Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Vad händer med mitt föräldraskap om min fru adopterar min vuxna son?

2021-01-23 i Adoption
FRÅGA |Min son förlorade sin mamma , min fru, då han var 5 år gammal.Jag giftade om mig då han var 8 år. Detta var ett vällyckad beslutt:min son och min fru er väldig nära, och hon vill gärna adoptera honom ochhan vill gärna att hon blir " rigtig" mamma för honom.Min son er nu 18 år ( vuxen) och det er vuxen- adoption det omhandlar.Fråga: om min fru söker om adoption av min son förlorar jag då något rättsligti mitt förhållande till min son ? Eller ska jag vara med-sökande i adoption ( av min ägen son) ?
Alice Nordlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta om din fru kan adoptera din son trots att han fyllt 18 år. Jag kommer nedan att beskriva om adoption av vuxen är möjlig, hur ni kan gå tillväga för att inleda en adoption och vilka rättsliga följder en adoption får.Bestämmelser rörande adoption finns i föräldrabalken.Kan din fru adoptera din vuxna son?Det är under vissa förutsättningar möjligt att adoptera en vuxen person, detta brukar kallas vuxenadoption. En person som fyllt 18 år får endast adopteras om det finns särskild anledning till adoption, med hänsyn till det personliga förhållandet som föreligger mellan den som vill adoptera (din fru) och den som vill bli adopterad (din son). Adoptionen måste också i övrigt ses som lämplig (4 kap. 4 § 1 st. föräldrabalken).Vid bedömningen av om det finns särskild anledning till adoption, beaktas om din fru som vill adoptera har uppfostrat din son som vill bli adopterad. Domstolen beaktar också om adoptionen på annat sätt avser att bekräfta en relation som motsvarar relationen mellan ett barn och en förälder, vilket det i ert fall verkar göra (4 kap. 4 § 2 st. föräldrabalken).Eftersom din fru funnits med under en stor del av din sons uppväxt och din son verkar se henne som sin riktiga mamma, tyder det på att det finns särskilda skäl för att adoptionen ska beviljas.Hur går ni tillväga för att genomföra en adoption?Den som vill adoptera ska göra en adoptionsansökan, det är alltså din fru som ska lämna in ansökan (4 kap. 11 § föräldrabalken). Adoptionsansökan ska lämnas in till tingsrätten på den ort där din fru har sin hemvist (4 kap. 12 § föräldrabalken).Sveriges Domstolar har en guide för hur ni kan göra för att ansöka om adoption, samt vilka uppgifter ni behöver lämna in. För att komma till guiden klicka här. Vilka rättsliga följer får en adoption?Eftersom det är din fru som ansöker om adoption om din son och jag utgår från att ni är gifta, innebär en beviljad adoption att din son kommer ses som ert gemensamma barn (4 kap. 21 § föräldrabalken). Du behöver därför inte stå som medsökande. Ni kan istället beskriva i adoptionsansökan att ni är gifta, att din sons biologiska mamma är avliden och att din nuvarande fru vill stå som förälder gemensamt med dig eftersom hon varit med under en stor del av din sons uppväxt. Eftersom ni är gifta så kommer du inte förlora ditt föräldraskap till din son. Ett barn kan juridiskt sett ha två föräldrar. Det som händer om adoptionen beviljas är att din fru övertar det juridiska föräldraskapet från din sons biologiska mamma.En följd av att din fru ses som juridisk förälder, är att din son får arvsrätt från din fru (4 kap. 21 § föräldrabalken). Det innebär att din son kommer ärva din fru vid hennes bortgång.Sammanfattningsvis innebär det att ditt föräldraskap till din son inte kommer påverkas av att din fru adopterar din son.Hoppas du fick svar på din fråga! Om du undrar något mer är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen.Med vänlig hälsning,

Kan familjehemmet adoptera ett barn

2021-01-17 i Adoption
FRÅGA |Vi är familjehem till ett barn i förskoleåldern som varit placerat hos oss enligt LVU sedan födseln. En vårdnadsöverflytt är på gång. Helst skulle vi vilja adoptera barnet, men detta skulle de biologiska föräldrarna troligtvis ej samtycka till. Hur ser chanserna ut för att vi skulle få igenom en adoption utan de biologiska föräldrarnas samtycke efter att vi blivit vårdnadshavare? Vad skulle rätten titta på för att bedöma om adoptionen vore till barnets bästa? Hur vanligt är det med adoptioner av familjehemsplacerade barn? Är det någon idé att ansöka? Barnet har i dagsläget regelbundet men av socialtjänsten begränsat umgänge med sina biologiska föräldrar.
Aya Alwan |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga. Enligt 6 kap 8 § föräldrabalken, får vårdnaden flyttas över till familjehemmet om det kan anses vara bäst för barnet. Frågor om överflyttning av vårdnaden prövas på talan av socialnämnden. Det ska nämnas att för samtycke om adoption krävs att de biologiska föräldrarna har vårdnaden, vilket de inte verkar ha för tillfället. Så något samtycke från de kommer därför inte krävas. Frågan kan ändå prövas av tingsrätten, och de biologiska föräldrarna kan naturligtvis motsätta sig detta i en domstolsprocess. Därmed inte sagt att de kan hindra ett beslut om adoption. Vårdnaden om ett barn som stadigvarande har vårdats och fostrats i ett annat enskilt hem än föräldrahemmet kan under vissa förutsättningar flyttas över till den eller dem som har tagit emot barnet. Om det är så att barnet har bott hos familjehemmet i flera år och känner större trygghet och känslomässig förankring än i ursprungshemet, kan det finnas anledningar att flytta över vårdnaden till familjehemmet. Barnet ska ha rotat sig i familjehemmet och känna sådan stabilitet och gemenskap att det uppfattar hemmet som sitt eget. Det ska vara uppenbart att det är bäst för barnet att de rådande förhållandena får bestå. Vid bedömningen av om vårdnaden bör överflyttas ska man beakta hur barnets umgänge med de biologiska föräldrarna har sett ut och fungerat. Det finns alltså en möjlighet till överflyttning av vårdnaden genom att barnet adopteras av familjehemsföräldrarna utan att vårdnadshavarna kan förhindra det. Detta är dock inte lika självklart i de fall där barnet har haft en god kontakt med sina biologiska föräldrar. Det man alltid måste ha i beaktning är barnets bästa. Det är socialnämnden som ska överväga en vårdnadsöverflyttning. Det kan alltså finnas förutsättningar för en vårdnadsöverflytt om det bedöms vara till barnets bästa att förhållandena kan bestå. Men om de biologiska föräldrarna skulle motsätta sig detta, kan domstolen komma fram till att adoption inte är lämplig.Jag hoppas att du fick svar på din fråga

Uppgifter om adoption

2020-12-31 i Adoption
FRÅGA |Söker adoption sim gjordes av min mormor på 40- talet av min mor. Adoptivföräldrar är x och y.
Ellinor Bäckström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Här kan du hitta information om vart handlingar som rör adoptionen kan finnas. Ett annat alternativ är att du kontaktar Skatteverket.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Kan man adoptera någon som är myndig?

2021-01-29 i Adoption
FRÅGA |Min man vill adoptera min dotter och hon vill det också. Det har ej bekräftas vem hennes pappa är,men han har varit det sen hon föddes.Hon är nu 40 år.Hur går vi till väga med detta.
Leo Pizarro Vargas |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Adoption regleras i föräldrabalken (FB). Utifrån dina omständigheter handlar det om adoption av en person som är myndig (4 kap. 4 § FB). Det framgår där att adoption enbart får ske i det fall att det föreligger särskild anledning för adoptionen. En särskild anledning som nämns är ifall sökande har uppfostrat den som sökande vill adoptera (4 kap. 4 § 2 st. FB). Vilket torde vara uppfyllt i ert fall. Nämns också att adoptionen inte får ske för ekonomiska skäl, då det finns ett förbud mot sådana adoptioner (4 kap. 10 § FB). Utifrån dessa premisser utgår jag från att det inte borde finnas några hinder för adoption. För att gå vidare ska ni skicka in en begäran om detta till tingsrätten, tingsrätten som är närmst där ni är bosatta, där följande ska framgå.Det ska tydligt att det avser adoption av en myndig person (vuxenadoption). Ange namn och personnummer för alla inblandade parterna. Det ska framgå att den som ska bli adopterad faktiskt vill bli det. Det ska även undertecknas av sökande och personen som blir adopterad.Det ska även framgår det jag nämnde i början, den särskilda anledningen. Motivera adoptionen genom att påtala att det föreligger en förälder/barn-relation.Kontaktuppgifter till personen som ska adopteras biologiska föräldrar ska också framföras. Nu är du en och den andra har aldrig bekräftats. Det är en fråga som tingsrätten får ta ställning till.Rättsverkningen av adoption blir att den som blir adopterad inte längre ärver sina biologiska föräldrar (4 kap. 21 § FB). Sist rekommenderas det att man bifogar personbevis, vilket kan beställas hos Skatteverket. Hoppas detta svarar på din fråga, har du ytterligare funderingar eller frågor är du välkommen att kontakta Lawline igen! Vänliga hälsningar,

Fråga om behov av adoption, lämplighetsbedömning och samtycke

2021-01-18 i Adoption
FRÅGA |Hej, behöver råd och information! Min dotter är 14 år och gravid! Hon är tillsammans med barbentes pappa som är 16 år. Dom har nu gemensamt kommit fram till att de vill att jag och min man (inte dotterns biologiska pappa) ska adoptera deras barn då de inte hat möjlighet att försörja eller ta hand om barbent själva. Jag är 35 och min man 46 år. Vi har diskuterat saken och är med glädje villiga att ta oss an barnet. Men hur fungerar det? Har sökt hjälp både hos socialtjänsten och familjerätten men ingen vet vad som gäller! Vi är inne på att kontakta en jurist privat men tänkte kolla om ni har tips och råd. En överhängande oro är att pojkvännens föräldrar ska motsätta sig adoptionen. Är det mest fördelaktigt att ansöka om adoption när barnet är 6 veckor eller är det bättre att vänta tills barnet är tex 1 år? Ytterligare en oro är att om vi inte skulle bli godkända som adoptiv föräldrar...vad händer då? Mvh Lovisa
Maja Fagerholm |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill ha reda på vilka möjligheter du och din man har att adoptera din dotters barn. Frågor avseende adoption regleras i Föräldrabalken (1949:381) (FB). När det kommer till frågor avseende adoption av barn så måste man främst beakta vad som är bäst för barnet (4 kap 1 § FB). Man ser till barnets behov av adoption och dessutom görs en lämplighetsbedömning (4 kap 2 § FB). Behov av adoption Huruvida barnet är i behov av nya föräldrar beror bl.a. på föräldrarnas vilja och förmågan att ge omvårdnad, trygghet och en god fostran. I denna bedömning ställs barnets rätt till sitt ursprung och en förälders rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv mot barnets behov av trygghet och stabilitet. Lämplighetsbedömningen Detta innebär man gör en sammanvägning av samtliga omständigheter i det enskilda fallet. Främst avser lämplighetsbedömningen adoptivföräldrarnas lämplighet att adoptera. Bedömningen utgår från adoptivföräldrarnas möjligheter att ta hand om barnet och ge det en stabil och säker uppväxt. Omständigheter såsom personliga egenskaper, socialt nätverk, ålder och hälsa kan tas med i bedömningen. Samtycke I första hand är det Tingsrätten (TR) som prövar frågan om adoption och domstolen måste se till att ärendet blir tillräckligt utrett (4 kap 12-13 §§ FB). Det är TR som sen ger socialnämnden i uppdrag att göra en adoptionsutredning. Här klarläggs bl.a de biologiska föräldrarnas samtycke och inställning till adoptionen. Kvinnan har rätt att samtycka till att adoptera bort sitt barn när mist sex veckor har förflutit sedan förlossningen. Hon måste ha hunnit återhämta sig innan samtycke kan inhämtas (4 kap 9 § FB). I Sverige får man inte adoptera bort sitt ofödda barn vilket hänger ihop med att surrogatmödraskap är otillåtet.Vad innebär detta för dig? Under förutsättning att din dotter och hennes kille inte har möjlighet att ta hand om barnet så finns möjlighet för dig och din man att adoptera det när minst sex veckor förflutit. Det finns ingen övre åldersgräns vad gäller möjligheten till adoption och om era förutsättningar att ta hand om barnet är goda (vad gäller personliga egenskaper, socialt nätverk och hälsa) så finns chansen att domstolen godkänner adoptionen. Vidare är det de biologiska föräldrarna som måste samtycka till adoptionen vilket innebär att farföräldrarnas åsikt spelar mindre roll i det sammanhanget. Om domstolen inte skulle finna er lämpliga som adoptivföräldrar rekommenderar jag att föräldrarna hör av sig till socialtjänsten för vidare rådgivning. Socialtjänsten verkar för att barn och unga vuxna ska växa upp under trygga förhållanden. Hur går du vidare?Det är till socialnämnden i den kommunen du bor i som du ska höra av dig. Där ska du få information och rådgivning om hur det närmare går till vid adoption.Hoppas detta var till din hjälp! Med vänlig hälsning,

Har bortadopterat barn arvsrätt efter biologisk förälder?

2020-12-31 i Adoption
FRÅGA |I början av 1950-t erkände jag faderskapet till en då född dotter, som jag aldrig har träffat. Jag betalade underhållsbidrag i18 år. När flickan blev 18 år adopterades hon av sin mor och hennes make.Har detta barn någon arvsrätt efter mig??
Sanna Wall |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret på din fråga är nej, barnet har ingen arvsrätt efter dig.Av 4 kapitlet 21 § Föräldrabalk framgår det att den som adopteras ska ses som sina adoptivföräldrars barn och inte som barn till sina tidigare föräldrar. Att din dotter har adopterats innebär alltså att du inte längre ska ses som hennes rättsliga far och hon har därmed ingen arvsrätt efter dig. Lagen såg visserligen annorlunda ut på 1950-talet men år 1971 bestämdes det att alla adoptioner, både de som kommer äga rum i framtiden men också de som redan har ägt rum, ska innebära att alla juridiska band med de biologiska föräldrarna bryts och går över till adoptivföräldrarna, därmed också arvsrätten (proposition 1970:186). Hoppas du fått svar på din fråga! Har du fler frågor är du välkommen att kontakta oss på Lawline igen. Mvh

Kan ett bortadopterat barn ärva biologiska syskon?

2020-12-28 i Adoption
FRÅGA |Min man har 5 barn med 3 olika kvinnor. En av sönerna har blivit bortadopterad nu i vuxen ålder. Min man fick bara ett sms från ex-hustrun att så är fallet och han kan inte göra något åt det, och att han stryker den sonen ur testamentet. Vår fråga är: är hans 5 barn fortfarande syskon i laglig bemärkelse? Sonen som nu är bortadopterad är ensamt syskon i det tidigare förhållandet. Eller upphör det också vid en adoption? Syskon ärver ju varandra om det inte finns föräldrar och bröstarvingar, om vi inte har fel.
Sandra Bargabriel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga enligt följande. Du vill veta om ett syskonband upphör vid en adoption. Din fråga aktualiserar reglerna i föräldrabalken (FB) och ärvdabalken (ÄB)Enligt FB 4 kap. 8 § innebär adoption att alla juridiska band till de biologiska föräldrarna bryts. Detta innebär att sonen därmed inte juridiskt sett längre anses vara barn till din man. Eftersom att de rättsliga släktbanden till de biologiska föräldrarna upphör, förlorar också barnet sin legala arvsrätt (FB 4 kap 8 §). Sonen kan därmed heller inte ärva efter din man utan har istället arvsrätt inom den familj han adopterats in i. I sin tur innebär detta att sonen inte kan ärva från sina biologiska syskon då han i laglig bemärkelse är en fullvärdig familjemedlem i adoptivföräldrarnas familj och därmed kanske fått nya syskon. Det stämmer även som du säger att syskon ärver varandra om det inte finns bröstarvingar eller föräldrar (ÄB 2 kap 2 § 2 st.). SammanfattningSvaret på din fråga är att den bortadopterade sonen och din makes övriga fyra barn inte längre är syskon i laglig bemärkelse.Jag hoppas att svaret kan ge viss vägledning och om jag har missförstått din fråga är du alltid välkommen att återkomma med en ny. Med vänlig hälsning,