Vad gäller vid vuxenadoption?

2020-12-26 i Adoption
FRÅGA |Vi har en pojke på 27 år från Afghanistan i vår bekantskapskrets sedan 5 år tillbaka.. Han har nu fått utlämningsbesked från Migrationsverket. En 50-årig ensamstående man villnu adoptera honom. Pojkens föräldrar i Afghanistan godkänner i adoptionen.Pojken har en bror som fått uppehållstillstånd i Sverige på grund av gymnasielagen.Fråga 1 Kommer adoptionen att godkännas ?Fråga 2 Förbättrar det pojkens möjligheter att få stanna i Sverige ?
Jacob Björnberg |Hej och tack för att ni vänder er till oss Lawline,UTREDNINGJag tolkar ert ärende enligt följande. Ni känner en person med afghanskt påbrå som är 27 år gammal. Denne ska nu utvisas från Sverige och i samband med detta har ni funnit en ensamstående man som är villig att adoptera ynglingen, vilket föräldrarna också har accepterat. Med anledning av det nu sagda undrar ni dels om adoptionen kommer att godkännas och dels huruvida detta förbättrar mannens möjligheter att få stanna i Sverige. Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av era frågor är: Föräldrabalken (FB).Kärnfrågan - Kommer den nu aktuella adoptionen att godkännas?I 4 kap. 4 § 1 st. FB sägs att den som har fyllt 18 år endast får adopteras om det finns särskild anledning till en adoption med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och den som sökanden vill adoptera och om adoptionen även i övrigt är lämplig. Vidare uttalas i lagrummets (lagparagrafens) andra stycke att det vid bedömningen av om det finns särskild anledning till en adoption särskilt ska beaktas om sökanden har uppfostrat den som sökanden vill adoptera eller om adoptionen annars avser att bekräfta en relation som motsvarar den mellan ett barn och en förälder.För att det ska anses föreligga särskild anledning till adoptionen på det sätt som lagtexten ger uttryck för ska det noteras att det inte är tillräckligt att sökanden är nära släkt med den som ska adopteras eller att personerna i fråga har en god relation till varandra. Mot bakgrund av lydelsen i lagrummets andra stycke är det centrala att det otvetydigt framgår att adoptionen syftar till att befästa ett personligt förhållande av väsentligen samma slag som det som normalt sett råder mellan föräldrar och barn. Bakgrunden till detta är att lagstiftaren har velat förhindra att adoptionsinstitutet missbrukas för att underlätta för personer att få tillstånd att stanna i Sverige när verkliga adoptionsskäl saknas (se förarbetena till den ifrågavarande bestämmelsen, prop. 1980/81:112 s. 9 och 14).Ovanstående har även bekräftats i rättspraxis (tidigare domstolsavgöranden) och Högsta domstolen (HD) har uttalat att stränga krav måste ställas på den personliga relationen och det krävs att de konkreta omständigheterna i det enskilda fallet klart visar att det finns anledning att skapa ett familjerättsligt band (se rättsfallet NJA 1989 s. 67 där HD godkände adoptionen av en ung man från Gambia). Ett annat exempel när HD ansåg att det förelåg särskild anledning till adoption i lagens mening var när två makar ville adoptera en femtioårig kvinna och den ena maken var vederbörandes biologiska mor, vilken i unga år hade adopterat bort henne. Eftersom kvinnans adoptivföräldrar hade avlidit och det härutöver hade uppkommit ett mycket nära förhållande mellan kvinnan och sökandena bedömdes adoptionen som giltig (se NJA 2002 s. 425). Notis: HD styr rättspraxis på civilrättens område och är den yttersta uttolkaren av nästan all sådan lagstiftning. Genom sina avgöranden skapar domstolen så kallade prejudikat (normerande rättsfall), vilka övriga domstolar i lägre instanser (tingsrätter och hovrätter) informellt har att följa.Avslutande ord och ytterligare rådgivningSammanfattningsvis kan följande anföras. Utan att känna till de närmare omständigheterna, vilka parterna är och hur deras egentliga relation ser ut är det min uppfattning att den adoption som nu är i fråga inte kommer att kunna godkännas. Utifrån er ärendebeskrivning framgår det nästan med all önskvärd tydlighet att avsikten är att försöka undvika en förestående utvisning genom ett adoptionsförfarande, vilket som sagt är ett av huvudskälen till att lagstiftningen ser ut som den gör. Den andra delfrågan kan därför av förklarliga skäl besvaras nekande; Adoptionsprocessen får dessvärre ingen som helst bäring på den rättsliga bedömningen avseende mannens möjligheter att kunna få stanna i Sverige.Vid fler frågor är ni varmt välkomna att höra av er på nytt. Antingen här på hemsidan, via den kostnadsfria telefonrådgivningen eller ånyo genom några av våra betaltjänster. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och ni får mer än gärna kontakta mig direkt ifall ni önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa er vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att ni behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar.Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ert ärende har varit matnyttig och presenterats i en för er utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när ni mottar en sådan förfrågan.Vänligen,

Vuxenadoption

2020-12-18 i Adoption
FRÅGA |Hej! Jag vill adoptera en tonåring, han vill det också. Grejen är att han är 17 nu, två dagar från att fylla 18. Så jag undrar om det är adoption av barn, eller vuxenadoption vi ska ansöka om i det här fallet. För jag gissar att han hinner fylla 18 innan allt är klappat och klart med adoptionen, och då blir han ju myndig och räknas som vuxen i lagens mening.
Lisa Olsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När denna fråga besvaras har personen i fråga fyllt 18 år och jag utgår från att ni inte hunnit eller ansökt om adoption ännu. Därför blir vuxenadoption det enda alternativet och därför behandlar jag frågan om vuxenadoption.Adoption regleras i 4 kap BrB, där vuxen adoption regleras i 4 §. Där sägs det att den som fyllt 18 år endast får adopteras om det finns en särskild anledning till detta, med hänsyn till sökandens (i detta fall du/den som ansöker om adoption) relation till den som ska adopteras. För att vara gångbart ska adoptionen i övrigt vara lämplig. Man ska särskilt beakta om sökanden uppfostrat personen som ska adopteras eller om denna adoption syftar till att bekräfta en relation som är eller motsvarar en relation mellan barn och förälder.När personen fyllt 18 år är denne inte längre ett barn och därför aktualiseras inte frågan om förälders/vårdnadshavares samtycke till adoptionen eller undantagen därtill.Om syftet med adoptionen inte är kopplat till den personliga relationen, utan rör någon annan fråga, såsom en önskan att underlätta för någon att på uppehållstillstånd, bör inte utgöra skäl att bevilja adoptionen. En annan aspekt i bedömningen är åldersskillnaden, som inte bör vara för liten. I 2008 års Europarådskonvention gällande adoption av barn anges en lämplig minimigräns vara 16 år. Men vår regering har ändå ansett att en sådan gräns inte är helt lämplig utan att det kan bero på situationen. Alltså kan inte en uttömmande lista ges på undantag eller fall då adoption beviljas, utan det är samtliga omständigheter i det individuella fallet som avgör.Jag hoppas du är nöjd med svaret, annars får du gärna återkomma!Med vänlig hälsning

Vem får adoptera?

2020-12-16 i Adoption
FRÅGA |Hej! Finns det någon åldersgräns på hur gammal jag måste vara ifall jag vill adoptera någon, oavsett om det handlar om barn eller vuxen? Jag är 22 år nu, kan jag adoptera eller är jag för ung för det ännu?
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser om adoption finns i föräldrabalken (FB).Vem får adoptera?Den som har fyllt 18 år får adoptera (4 kap. 5 § FB).Adoption av ett barnEtt barn får adopteras endast om det anses lämpligt. Vid bedömningen av om en adoption är lämplig ska barnets behov av adoption och sökandens lämplighet att adoptera särskilt beaktas (4 kap. 2 § FB).Den som har fyllt 12 år får adopteras endast om han eller hon samtycker till adoptionen (4 kap. 7 § FB).Adoption av en vuxenDen som har fyllt 18 år får adopteras endast om det finns särskild anledning till en adoption med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och den som sökanden vill adoptera och om adoptionen även i övrigt är lämplig. Hänsyn ska därmed tas till om sökanden har uppfostrat den som sökanden vill adoptera eller om adoptionen annars avser att bekräfta en relation som motsvarar den mellan barn och förälder (4 kap. 4 § FB).Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Hur adopterar vi en vuxen?

2020-12-14 i Adoption
FRÅGA |Hej. Jag och min hustru vill adoptera en vuxen kvinna, 39 år. Hon kommer från Kroatien, har bott i Sverige i snart nio år. Hon har svenskt medborgarskap. Denna kvinna har blivit den dotter vi inte fick och vill gärna formalisera detta. Hur går vi tillväga? Vilka konsekvenser får detta för henne I hemlandet då hennes mor i Kroatien lever. Samt att där finns ett hus där som hon äger till 2/3.Hur påverkas, vår dotter, arvsmässigt I Kroatien om vi adopterar henne.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningBestämmelserna om adoption och vuxenadoption finns i 4 kap. föräldrabalken (FB). Jag kommer inledningsvis att redogöra för och hänvisa till praxis om när adoption beviljats eller inte beviljats. Avslutningsvis redogörs för hur ni ansöker om adoption och vad adoptionen medför arvsmässigt.Bestämmelser och praxis om vuxenadoptionDen som fyllt 18 år får adopteras endast om det finns särskild anledning till en adoption med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och den som sökanden vill adoptera och om adoptionen även i övrigt är lämplig. Vid bedömningen av om det finns särskild anledning till en adoption ska det särskilt beaktas om sökanden har uppfostrat den som sökanden vill adoptera eller om adoptionen annars avser att bekräfta en relation som motsvarar den mellan barn och förälder (4 kap. 4 § FB).Som synes krävs särskild anledning till en adoption med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och den som ska adopteras. Adoptionen ska även i övrigt anses lämplig. Lämplighetsbedömningen ska utgå från samtliga omständigheter i det enskilda fallet. Sökandens personliga egenskaper och lämplighet i övrigt, åldersskillnaden mellan sökanden och den som sökanden vill adoptera samt den sistnämndas behov av adoption ska beaktas. Även inställningen hos föräldrarna till den som sökande vill adoptera ska beaktas.Vuxenadoptioner är dessvärre inte helt okomplicerade då det ofta ställs höga krav för att adoption ska beviljas. I rättsfallet RH 2003:18 nekades tillstånd till adoption med hänsyn till familjeförhållandena. En man ville adoptera hustruns 24-åriga dotter som han uppfostrat sedan treårsåldern. Mor och dotter samtyckte men den biologiske fadern motsatte sig adoptionen. Hovrätten ansåg att behovet att stärka eller befästa bandet mellan sökandena och barnet normalt fick anses mindre när barnet blivit vuxet. I rättsfallet RH 2016:4 gav hovrätten avslag på en ansökan om adoption av makes 22-åriga barn i strid mot moderns vilja. Det faktum att det rörde sig om adoption av vuxen samt att adoptionen skulle upphäva alla juridiska band med den biologiska familjen på moderns sida ansågs tala emot adoption med sådan tyngd att tillstånd till adoption inte skulle ges. I ett äldre rättsfall, RH 1997:20, ansågs särskild anledning till adoption av en 21-årig kvinna föreligga, huvudsakligen på grund av 21-åringens behov av stöd och den speciella relation som utvecklats mellan henne och sökandena.I bedömningen ska det även särskilt beaktas om den sökande har uppfostrat den som sökanden vill adoptera eller om adoptionen avser att bekräfta en relation som väsentligen motsvarar det mellan förälder och barn. Det räcker inte att sökanden och den sökande vill adoptera har en god relation eller är släkt. I NJA 1986 s. 604 gavs inte tillstånd att adoptera för en äldre barnlös man som villa lämna sin egendom åt en vuxen systerson. Det framgick enligt domstolen inte att adoptionen syftade till att befästa ett nära personligt förhållande mellan morbrodern och systersonen. I NJA 1989 s. 401 I och II medgavs inte adoption av vuxna styvbarn som inte uppfostrats av sökanden. Adoptionsansökningarna avslogs då förhållandena inte ansågs jämställda med förhållandet mellan föräldrar och barn.Adoption i ert fallDå jag inte har närmre insikt i förhållandet mellan er och kvinnan kan jag tyvärr inte göra någon närmre bedömning av huruvida ni kan adoptera henne. Det som talar emot det är dock att kvinnan bott i Sverige endast nio år, dvs att hon var i 30-årsåldern när hon kom till Sverige. För att adoptera en vuxen person krävs i regel att man exempelvis har uppfostrat personen i fråga. Det kan därmed, utifrån den knappa information jag har, tänkas att det blir svårt att få godkänt en adoption.Vad är de rättsliga konsekvenserna av en adoption?En adoption innebär att de rättsliga banden och rätten till arv mellan den adopterade och de biologiska föräldrarna upphör. Adoptivbarnet ärver och ärvs istället av adoptivföräldrarna och deras släktningar. En adoption kan bara upphöra om den som adopterats blir adopterad på nytt.Det ska beaktas att ovanstående regler gäller i Sverige. Vi kan tyvärr inte göra någon djupare utredning av Kroatiska adoptionsregler. Däremot kommer det att utgås från lagen i Sverige eftersom både ni och kvinnan är boende här. Ni kan därmed ha som utgångspunkt att om en domstol skulle låta er adoptera kvinnan kommer hon rättsligt att ha samma rättigheter som att hon vore ert biologiska barn (och samtidigt förlora arvsrätten i förhållande till sina biologiska föräldrar). De flesta länder har liknande regler vid adoption; en adoption ersätter de rättsliga banden till de biologiska föräldrarna.Hur ni ansöker om adoptionFör ansökan om adoption av vuxen finns det ingen speciell blankett utan ni måste skriva ansökan själv. För att ansöka om adoption ska ni beställa personbevis för både er och den ni vill adoptera. Det finns särskilda personbevis för ändamålet vilket kan beställas av Skatteverket.I ansökan ska ni skriva namn, personnummer, telefonnummer, postadress och e-postadress för er som vill adoptera. Ni ska förklara anledningen till varför adoptionen är lämplig och varför den är bra för personen som blir adopterad. Det ska även skickas med att personen som eventuellt ska adopteras att vederbörande samtycker. Ansökan ska vara undertecknad och ni ska betala in ansökningsavgiften om 900 kronor till domstolen. Ansökan ska lämnas in till tingsrätten där den som ni vill adoptera var folkbokförd den 1 november föregående år. Ni kan läsa mer om förfarandet på Sveriges domstolars hemsida.Önskar ni vidare hjälp från en av våra jurister i ärendet är ni varmt välkomna att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Finns det en åldersgräns som anger när man får adoptera?

2020-12-20 i Adoption
FRÅGA |Hej! Finns det någon åldersgräns på hur gammal jag måste vara ifall jag vill adoptera någon, oavsett om det handlar om barn eller vuxen? Jag är 22 år nu, kan jag adoptera eller är jag för ung för det ännu?
Emilia Alfredsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser om adoption hittar du i föräldrabalken.Finns det en åldersgräns som anger när man får adoptera?Den som har fyllt 18 år får adoptera (4 kap. 5 § föräldrabalken). Tidigare var den nedre åldersgränsen för att få adoptera 25 år, men den 1 september 2018 trädde nya adoptionsregler i kraft som bl.a. innebar att åldersgränsen sänktes till 18 år.Att adoptera ett barn eller vuxenOm du vill adoptera ett barn ska samtliga omständigheter kring adoptionen beaktas, och tala för att adoptionen är lämplig (4 kap. 2 § föräldrabalken). Vid bedömningen ska man se till barnets behov och din lämplighet att adoptera. Alltid när det gäller adoption av barn ska barnets bästa ges störst vikt, alltså vad som är bäst för barnet i det enskilda fallet (4 kap. 1 § föräldrabalken). Om barnet har fyllt 12 år krävs dessutom barnets eget samtycke till adoptionen (4 kap. 7 § föräldrabalken).Om du vill adoptera en vuxen person krävs särskild anledning till adoptionen med hänsyn till det personliga förhållandet mellan dig som sökande och den du avser att adoptera. Det krävs också att adoptionen i övrigt bedöms vara lämplig (4 kap. 4 § föräldrabalken). Vid bedömningen beaktas särskilt om du har uppfostrat personen eller om adoptionen på annat sätt bekräftar en relation som motsvarar den mellan barn och förälder.SammanfattningÅldersgränsen för att adoptera är 18 år, och du är därmed inte för ung. Vid adoption beaktas emellertid också frågor om bl.a. lämplighet, barnets bästa, barnets inställning och din relation till den vuxne om adoptionen avser en myndig person. Det kan vara bra att känna till.Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad! Du är varmt välkommen att ställa fler frågor till oss.Med vänliga hälsningar,

Kan hög ålder på sökanden påverka chansen att få adoptera ett barn?

2020-12-16 i Adoption
FRÅGA |Hej! Jag känner någon som vill adoptera ett barn. Men grejen är att personen är väldigt gammal redan, hela 84 år och han ska fylla 85 nu i slutet på december. Kommer hans höga ålder att påverka beslutet ifall hans adoption av barnet kan beviljas eller ej till ett avslagsscenario? Det finns ju en mycket stor risk nu att han kan avlida när som helst, även fast hans hälsa är god just nu. Barnet han vill adoptera är också liten ännu, barnet har inga biologiska föräldrar och skulle alltså pga. sin låga ålder inte kunna klara sig själv i samhället ifall personen jag känner helt plötsligt skulle dö nån dag. Det finns dock ingen övre åldersgräns för adoptionstillstånd har jag hört.
Alice Nordlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta om det finns en övre åldersgräns för personer som vill adoptera. Regler om adoption finns i 4 kap. föräldrabalken.Kan hög ålder på sökanden påverka chansen att få adoptera ett barn?För att bli adoptivförälder måste personen först ansöka hos kommunens socialtjänst för att få ta emot ett barn för adoption. Kommunen informerar då om en lämplig föräldrautbildning och startar en medgivandeutredning, för att se om sökande är lämplig som adoptivförälder.Vid frågor som rör adoption av ett barn ska barnets bästa beaktas (4 kap. 1 § föräldrabalken). Ett barn får adopteras endast om det med beaktande av samtliga omständigheter är lämpligt. Vid lämplighetsbedömningen ska barnets behov av adoption och sökandens lämplighet att adoptera särskild beaktas (4 kap. 2 § föräldrabalken). I medgivandeutredningen görs alltså en lämplighetsbedömning.För att adoptera måste du vara minst 18 år (4 kap. 5 § föräldrabalken). Det finns som du säger inte någon lagstadgad övre åldersgräns för att beviljas adoption. Tidigare allmänna råd från Socialstyrelsen föreskrev dock en övre åldersgräns på 42 år för att adoptera. Dessa råd upphävdes 2017 och är inte längre giltiga. Det finns därför ingen utpekad högre åldersgräns för att adoptera.Dock kan sökandens ålder påverka Socialtjänstens bedömning i medgivandeutredningen om sökanden är en lämplig adoptivförälder. Även sökandens hälsa ingår som en bedömningsfaktor i lämplighetsbedömningen. En hög ålder och ett oklart hälsotillstånd kan därför påverka bedömningen negativt, om detta kan vara negativt för barnet. Socialtjänsten utgår från vad som är bäst för barnet när de gör bedömningen. Eftersom den person du nämner snart är 85 år samt att det finns en risk att han avlider, gör jag bedömningen att Socialtjänsten troligtvis inte kommer bevilja en adoption.Sammanfattningsvis finns ingen högre åldersgräns för att bli adoptivförälder. Dock är sökandens ålder en faktor som ingår i lämplighetsbedömningen av om sökanden är lämplig för ska beviljas att adoptera ett barn.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Kan man adoptera en vuxen?

2020-12-16 i Adoption
FRÅGA |Hej, jag är 23 år och har länge funderat på om min styvfar kan adoptera mig. Min riktiga far är i livet och vi har god kontakt så anledningen till adoptionen är att jag främst vill visa min styvfar att även han är min förälder i mina ögon. Min styvfar har varit med under min uppväxt och har på många sätt varit mer förälder åt mig än min riktiga far. Är detta tillräckligt för att kunna få igenom en adoption eller är det orimligt?Tack på förhand!
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om adoption av vuxen:Frågor om adoption regleras i föräldrabalken (FB).Den som har fyllt 18 år får adopteras endast om det finns särskild anledning till en adoption med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och den som sökanden vill adoptera och om adoptionen även i övrigt är lämplig (4 kap. 4 § första stycket FB). Vid bedömningen av om det finns särskild anledning till en adoption ska det särskilt beaktas om sökanden har uppfostrat den som sökanden vill adoptera eller om adoptionen annars avser att bekräfta en relation som motsvarar den mellan barn och förälder (4 kap. 4 § andra stycket FB).Den som har fyllt 12 år måste själv också samtycka till adoptionen (4 kap. 7 § första stycket FB).Praxis:Vuxenadoptioner är dessvärre inte helt okomplicerade då det ofta ställs höga krav för att adoption ska beviljas.I rättsfallet RH 2003:18 nekades tillstånd till adoption med hänsyn till familjeförhållandena. En man ville adoptera hustruns 24-åriga dotter som han uppfostrat sedan treårsåldern. Mor och dotter samtyckte men den biologiske fadern motsatte sig adoptionen. Hovrätten ansåg att behovet att stärka eller befästa bandet mellan sökandena och barnet normalt fick anses mindre när barnet blivit vuxet.I rättsfallet RH 2016:4 gav hovrätten avslag på en ansökan om adoption av makes 22-åriga barn i strid mot moderns vilja. Det faktum att det rörde sig om adoption av vuxen samt att adoptionen skulle upphäva alla juridiska band med den biologiska familjen på moderns sida ansågs tala emot adoption med sådan tyngd att tillstånd till adoption inte skulle ges.Slutsats:Sammanfattningsvis bör din styvfar kunna ansöka om att få adoptera dig om det är så att han funnits med som en far åt dig under din uppväxt och att din biologiska far inte varit det och att du heller inte har god kontakt med hans sida av släkten.Det som talar emot att en adoption skulle gå igenom är att du är vuxen och det anses vara mindre viktigt att befästa en sådan relation i vuxen ålder samt att du berättar att du har god kontakt med din biologiska far.Behöver du mer juridisk hjälp från en av våra jurister i ärendet är du varmt välkommen att boka en tid här.Hoppas du fick hjälp och svar på din fråga!

Hur går en adoption till?

2020-11-30 i Adoption
FRÅGA |Hej!Om en mamma vill adoptera bort sitt barn men aldrig skriver under ett juridisk dokument att hon avsäger sig rätten till barnet och är klar över konsekvensen av bortlämnandet, är hon då fortfarande juridisk förälder enligt lag?
Sara Hrnic |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Reglerna om adoption återfinns i 4 kap. föräldrabalken. Föräldrabalken kommer jag fortsättningsvis att benämna som "FB". Hur går en adoption till?En ansökan om adoption görs av den som vill adoptera ( 4 kap. 11 § FB). Adoptanten, dvs. den som vill adoptera, ska lämna in en ansökan till tingsrätten på den ort där den som sökanden vill adoptera har sin hemvist ( 4 kap. 12 § FB). Rätten ska sedan se till så att ärendet blir tillräckligt utrett (4 kap. 13 § FB). Vid alla frågor som rör adoption ska barnets bästa ges störst vikt ( 4 kap. 1 § FB). När ärendet är tillräckligt utrett ska tingsrätten sedan fatta ett beslut om adoptionen beviljas eller nekas. Beviljas adoptionen ska den som har adopterats anses som adoptivförälderns barn och inte som barn till sina tidigare föräldrar (4 kap. 21 § FB). En adoption är alltså endast giltig efter ett beslut från rätten. Slutligen och som svar på då fråga är hon alltså fortfarande förälder till barnet så länge det hos rätten inte finns något beslut om adoption, ett dokument där hon avsäger sig rätten till barnet är alltså inte tillräckligt för att en adoption ska ha kommit till stånd utan detta kan som sagt endast ske genom ett beslut hos tingsrätten. Jag hoppas detta besvarade din fråga, om inte får du gärna höra av dig till oss igen!Med vänliga hälsningar,