Adoption av vuxen

2020-11-20 i Adoption
FRÅGA |JJag har känt en kille sen han var 13 år och kom till Sverige, jag jobbade på boendet han placerades på. När han var 16 stängdes boendet och han blev familjehemsplacerad hos mig och min man, vi hade den önskan alla tre. Våra vuxna barn har inga problem med det, tvärtom. När han blev 18 upphörde vårt uppdrag som familjehem men han är ju en av oss och det upphör aldrig.Vi har väl trott att allt ska lösa sig och han får stanna hos oss men Migrationsöverdomstolen har beslutat annat.Finns det någon möjlighet för oss att adoptera honom?Killen har mått mycket dåligt men vi har kämpat o han går nu 2a året på gymnasiet
Ellinor Bäckström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Din fråga rör adoption och regler om detta finns i 4 kap. Föräldrabalken (FB). Vem får adopteras?Enligt svensk rätt kan både barn och vuxna adopteras (4 kap. 1-4 §§ FB). Det innebär alltså att det skulle kunna finnas en möjlighet för dig och din man att adoptera honom, trots att han fyllt 18 år. När får en vuxenadoption ske?För att vuxen ska få adopteras krävs att det finns särskild anledning till adoptionen med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och den som sökanden vill adoptera. Adoptionen måste även i övrigt vara lämplig (4 kap. 4 § första stycket FB). Vid bedömningen av om det finns särskild anledning ser man främst till om sökandena har uppfostrat den som sökande vill adoptera eller om adoptionen annars avser bekräfta en relation som motsvarar den mellan barn och förälder (4 kap. 4 § andra stycket FB). En helhetsbedömning ska dock göras, varför även andra omständigheter kan få betydelse. Du nämner att killen varit familjehemsplacerad hos er sedan han var 16 år. Det kan därför antas att ni uppfostrat honom, vilket i sin tur talar för att ni skulle kunna få igenom en adoption. Då en helhetsbedömning ska göras kan jag dock inte ge ett definitivt svar på om adoptionen skulle godkännas eller inte. Hur och var görs ansökan?En ansökan om adoption görs till tingsrätten i den ort där den som ansökanden vill adoptera har sin hemvist. I det fall den som sökande vill adoptera inte har sin hemvist i Sverige görs ansökan istället till tingsrätten i den ort där sökanden har sin hemvist (4 kap. 12 § första stycket FB). På Sveriges Domstolars hemsida kan du kan läsa mer om hur ni ska gå tillväga, se här.SammanfattningDu och din man har alltså möjlighet att ansöka om att adoptera killen. Det är däremot upp till tingsrätten att avgöra om kraven för adoption är uppfyllda.Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Vänligen,

Kan jag bli adopterad?

2020-11-06 i Adoption
FRÅGA |Hej, jag har inte så bra kontakt med min far och mina föräldrar har aldrig varit tillsammans, så jag undrar om min mammas flickvän kan adoptera mig så jag har min mamma och min mammas flickvän som mamma? Mvh
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om adoption finns stadgade i föräldrabalken (FB) som är tillämplig lag för din fråga. Vem kan bli adopterad?I Sverige är det både möjligt att adoptera barn och vuxna. Om du är vuxen (fyllt 18 år) får du adopteras endast om det finns särskild anledning till det med hänsyn till det personliga förhållandet mellan dig och den som vill adoptera och om adoptionen i övrigt är att anse som lämplig. Vid bedömningen beaktar man särskilt om sökanden har uppfostrat den som den vill adoptera eller om adoptionen avser att bekräfta en relation som motsvarar den mellan barn och förälder (4 kap. 4 § FB). Är du under 18 år handlar det om adoption av barn. Ett barn får endast adopteras om det är lämpligt med beaktande av samtliga omständigheter (4 kap. 2 § FB). Den som fyllt 12 år måste även samtycka till adoptionen (4 kap. 7 § FB). Ett barn får inte heller adopteras utan samtycke från den förälder som är vårdnadshavare (4 kap. 8 § FB). Vem får adoptera?Den som fyllt 18 år får lov att adoptera (4 kap. 5 § FB). En make eller sambo får lov att adoptera sin makes eller sambos barn om det föreligger samtycke (4 kap. 6 § FB). Om adoptionen beviljas ses då barnet som makarnas eller sambornas gemensamma barn (4 kap. 21 § FB). Hur genomförs en adoption?En ansökan om adoption görs av den som vill adoptera. Den kallas för sökande eller adoptant. Adoptionsansökan lämnas in till tingsrätten på den ort där barnet har sin hemvist (4 kap. 11-12 § FB). Rätten ska sedan se till att ärendet blir tillräckligt utrett. Om adoptionen avser adoption av ett barn ska socialnämnden genomföra en adoptionsutredning och bland annat klarlägga barnets och dennes föräldrars inställning till adoptionen (4 kap. 13-14 § FB). Om adoptionen beviljas följer en del rättsverkningar. Den som adopteras ses som barn till den som adopterat och inte till sina tidigare föräldrar. Om en make eller sambo adopterat sin makes eller sambos barn ses barnet dock som deras gemensamma. Följderna blir bland annat att den som adopteras får arvsrätt efter sin adoptivförälder istället för sin tidigare förälder (4 kap. 21 § FB). SammanfattningDet är en del förutsättningar som måste vara uppfyllda för att en adoption ska beviljas. Om du är under 18 år och din pappa är vårdnadshavare till dig får adoption inte beviljas utan hans samtycke. Din mammas flickvän får bara adoptera dig om de lever som sambor eller är gifta, det räcker således inte med att de lever i en parrelation, utan de måste som minst uppfylla kriterierna för samboskap. Om du vill kan du läsa mer om adoption på Sveriges Domstolars hemsida här. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Hur går en vuxenadoption till?

2020-10-30 i Adoption
FRÅGA |Jag är myndig och vill bli adopterad av en annan myndig person. Hur går jag tillväga?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om adoption finns stadgade i föräldrabalken (FB) som är tillämplig lag för din frågeställning. Kan man adoptera en vuxen person?Det finns möjlighet för en myndig person, dvs över 18 år, att bli adopterad. Förfarandet brukar då kallas vuxenadoption. Den som har fyllt 18 år får dock endast adopteras om det finns särskild anledning till adoption med hänsyn till det personliga förhållandet som föreligger mellan den som vill adoptera och den som vill bli adopterad. Adoptionen måste även i övrigt anses som lämplig. Vid bedömningen av om det finns särskild anledning till adoption beaktar man särskilt om sökanden exempelvis uppfostrat den som vill bli adopterad eller om adoptionen på annat sätt avser att bekräfta en relation som motsvarar relationen mellan ett barn och en förälder (4 kap. 4 § FB). Hur går man tillväga?En ansökan om adoption görs av den som vill adoptera (4 kap. 11 § FB). Denna personen kallas sökanden eller adoptant. För att ansöka om adoption ska sökanden lämna in en ansökan till tingsrätten på den ort där den som sökanden vill adoptera har sin hemvist (4 kap. 12 § FB). Rätten ska sedan se till att ärendet blir tillräckligt utrett och att det föreligger samtycke till adoption från den som sökanden vill adoptera (4 kap. 19 § FB). Även den som är förälder till den som sökanden vill adoptera ska ges tillfälle att yttra sig över adoptionen även om det rör sig om en vuxenadoption (4 kap. 18 § FB). När målet är tillräckligt utrett fattar tingsrätten beslut om adoptionen ska beviljas eller nekas. Vilka rättsverkningar får en adoption?Om en adoption beviljas innebär det att den som har adopterats ses som barn till adoptivföräldern och inte längre som barn till sina tidigare föräldrar. Det innebär exempelvis att den som adopterats får arvsrätt från adoptivföräldern och inte från sina tidigare föräldrar (4 kap. 21 § FB). Jag hoppas du fick svar på din fråga! Sveriges Domstolar tillhandahåller även en guide för hur man går tillväga och vilka uppgifter man behöver för att ansöka om adoption. Den går att hitta här och går att följa steg för steg.Med vänliga hälsningar

Måste min pappa berätta om han adopterar någon?

2020-10-27 i Adoption
FRÅGA |Hej jag är ensambarn dvs har inga biologiska syskon . Min mor o far är skilda sedan länge och de träffat nya sedan länge.Jag själv blir 50 år i sommar .Idag fick jag veta att min far adopterat hans kvinnas 33 åriga dotter genom en händelse att jag ringde upp honom . Dvs han ringde inte mig för att berätta utan lite i och under vårt samtal säger han " du har fått en lillasyster ".Ingen antydan eller information har lämnats mig.Och nu gällande arv mm så är ju jag inte det " ända barnet"Min fråga är om min far var skyldig att på något sätt informera mig om detta innan ?Adoptionen är klar o juridisk klar papper och allt för ca 2-3 v sedan fick jag veta idag .Tacksam för svar
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I Sverige finns det möjlighet till både adoption av barn och adoption av vuxen. Den som har fyllt 18 år får endast adopteras om det finns särskild anledning till adoption med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och den som sökanden vill adoptera. Man bedömer även om adoptionen i övrigt är lämplig (4 kap. 4 § föräldrabalken). Rättsverkningarna av en adoption är bland annat att den som adopterats ses som barn till adoptanten och inte till sina tidigare föräldrar och får därmed arvsrätt från adoptanten och inte sina biologiska föräldrar (4 kap. 21 § föräldrabalken). Om en make adopterar sin makes barn ses dock barnet som makarnas gemensamma barn (4 kap. 6 § föräldrabalken). Även om en adoption påverkar mångas familjeförhållanden finns det ingen informationsskyldighet från din pappa gentemot dig. Vid adoptionen krävs samtycke från adoptanten och den som adoptanten vill adoptera, och man beaktar även vad maken anser om adoptionen. Din pappa har dock inte varit skyldig att lämna information till dig om adoptionen. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Går det att häva en adoption?

2020-11-13 i Adoption
FRÅGA |Hej.I början av 90-tal när jag var ca 11/12år blev jag adopterad av min mammas man. Min biologiska pappa, som enligt handling inte skrivit under har inte godkänt det här. Dessutom står att läsa att det var brådskande med adoptionen så det fanns inte utrymme att hitta min pappa.Min adoptivpappa var även min förövare under alla år och såg till att min biologiska pappa inte fick ha kontakt med mig är dömd för de brott han begått mot mig. Jag är och var medborgare i annat nordiskt land. Min biologiska pappa bor kvar i mitt födelseland, min mamma flydde hit med oss när jag 10-års åldern, utan att informera min riktiga pappa,Jag vill ha råd hur jag, om det går, annullerar denna adoptionen? Min biologiska pappa finns i mitt liv idag.Handlingarna från arkivet gällande adoption är tydlig med att min pappa inte skrivit under.Tack på förhand//Hoppfull
Hanna Opedal Eriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag vill börja med att säga att jag är hemskt ledsen att höra om att din adoptivpappa varit din förövare, jag förstår även att hela situationen är väldigt jobbig! Jag kommer nedan försöka ge svar på din fråga. När jag besvarar din fråga kommer jag att använda mig av 4 kap i föräldrabalken (FB). Det går det inte att häva en adoption enligt svensk rättI svensk rätt finns det ingen möjlighet att häva eller återkalla en adoption. Detta beror på att adoptioner i Sverige anses vara väldigt starka vilket innebär att adoptivföräldern anses vara förälder medan tidigare förälder slutar ha juridisk koppling till barnet (FB 4 kap. 21 § första stycket). Kan däremot ske en ny adoptionÄven om det som sagt inte går att häva en adoption enligt svensk rätt så innebär en ny adoption av barnet att den första adoptionen upphävs. Det innebär alltså att om du skulle adopteras av någon ny, såsom din biologiska pappa, så upphävs din adoption av din nuvarande adoptivpappa. Under vilka förutsättningar kan du som vuxen adopteras på nytt?Den som fyllt 18 år får endast adopteras om det finns särskild anledning till en adoption med hänsyn till det personliga förhållandet och om adoption i övrigt är lämplig (FB 4 kap. 4 § första stycket). Vid bedömning av om det finns särskild anledning ska det beaktas om sökanden har uppfostran den som sökanden vill adoptera eller om adoptionen annars avser att bekräfta en relation som motsvarar den mellan barn och förälder (FB 4 kap. 4 § andra stycket). Detta innebär bland annat att det inte är tillräckligt att sökanden är nära släkt med den som ska adopteras eller att det finns en god relation de emellan. Om det är så att du vill adopteras av din biologiska pappa tänker jag att det som talar för en sådan adoption är att din biologiska pappa aldrig godkände adoptionen av din adoptivpappa. Dessutom tänker jag att det som också talar för att en adoption av din biologiska pappa kan ske är att han finns i ditt liv idag och att din nuvarande adoptivpappa har varit din förövare. En ansökan om adoption görs till den tingsrätt där du bor. Om det är så att du vill ansöka om adoption där din biologiska pappa ska adoptera dig är det bra att trycka på att ni vill genomföra adoptionen för att bekräfta er relation som motsvarar den mellan barn och förälder. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du alltid välkommen att ställa en ny!Med vänliga hälsningar,

Hur går man tillväga för att inte stå som rättslig fader till sitt barn?

2020-10-31 i Adoption
FRÅGA |Hejsan, jag har en dotter som jag inte har vårdad över, ingen kontakt med och jag lider av diverse psykisk sjukdomar och åker därför in väldigt mycket in och ut ifrån psykiatriska mottagningar. Detta ställer till problem med då allt ska bekräftas med modern osv osv. Min dotter har det bättre med hennes mor, hennes styvfar och lillebror än jag någonsin kommer att ge henne. Jag har tittar och ser att möjligheten att jag skulle ge upp henne via adoption inte skulle fungera. Vilka möjligheter finns? Jag vill inte att när min dotter blir äldre ska behöva ta emot samtal från psykiatrin mitt i nätterna för att behöva förklara att jag bara i hennes ögon står som far på papper.
Erica Rinaldo |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråg!Som jag förstår din fråga vill du veta vad du kan göra för att du inte ska stå registrerad som rättslig fader för din dotter. Det finns en möjlighet för dig att adoptera bort din dotter. Detta görs på enklast sätt genom att dotterns styvfar adopterar henne, förutsatt att han är över 18 år (4 kap. 5 § Föräldrabalken). För att adoptionen ska kunna göras krävs det att vårdnadshavarna har samtyckt till detta. Det krävs med andra ord att dotterns moder samtycker till adoptionen. Om din dotter är över 12 år måste likaså hon samtycka till adoptionen (4 kap. 7 Föräldrabalken). Om din dotter är över 18 år och på så vis betraktas som vuxen. Den som har fyllt 18 år får adopteras endast om det finns särskild anledning till att en adoption görs sett till det personliga förhållandet mellan sökanden och den som sökanden vill adoptera och om adoptionen även i övrigt är lämplig. Vid bedömningen av om det finns särskild anledning till en adoption ska det särskilt beaktas om sökanden har uppfostrat den som sökanden vill adoptera eller om adoptionen annars avser att bekräfta en relation som motsvarar den mellan barn och förälder (4 kap. 4 § Föräldrabalken). Socialnämnden kommer i samband med ansökan om adoption att tillsätta en adoptionsutredning (4 kap. 2 § Föräldrabalken). Socialnämnden kommer därefter det att utredningen är avslutad lämna ett förslag till beslut till rätten. Förlaget kommer endast fungera som underlag för rätten som kommer att ta det slutgiltiga beslutet i frågan (4 kap. 14 och 15 § Föräldrabalken). Konsekvenserna av om adoptionen går igenom blir att modern och styvfadern kommer att ses som gemensamma föräldrar till barnet, och att båda därefter kommer att ha gemensam vårdnad (4 kap. 21 och 22 § Föräldrabalken). Om det av någon anledning inte skulle vara möjligt att genomföra en adoption så kan du ta kontakt med psykiatrin för att diskutera saken med dem. De kanske kan ta bort din dotter som kontaktperson så hon inte informeras om dina vistelser till psykiatrin. Hoppas att allt löser sig! Jag önskar dig allt gott! Vänligen,

​Hur går ansökan om adoption av en vuxen person till?

2020-10-27 i Adoption
FRÅGA |Hej Jag är adopterad vid vuxen ålder 30 år .Har blivit på tvingad .Vill och ska adopteras av min riktiga far .Han lever och är vid liv .Men har ingen kontakt just nu .Men han sade för några år sedan skaffa fram allt så skriver jag på .Kan ni verkställa allt om jag betalar och skicka papprena till båda parter eller hur ska man göra .? Har ingen möjlighet att få ett avslut .Hjälp mvh
Emil Bengtsson |Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline! Hur går ansökan om adoption av en vuxen person till?Vid adoption av vuxen person så ansöker man om detta till tingsrätten. Den som är över 18 år får bara adopteras om det finns särskild anledning till en adoption med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och den som sökande vill adoptera och om adoptionen i övrigt är lämplig (4 kap. 4 § FB). Vid bedömningen av om det finns särskild anledning så ska man kolla på om det är sökanden som uppfostrat den som sökande vill adoptera eller om adoptionen annars avser att bekräfta en relation som motsvarar den mellan barn och förälder (4 kap. 4 § andra stycket FB). Vid lämplighetsbedömning så kommer det kolla på din nuvarande situation, vem som är dina nuvarande föräldrar och det du skriver om att du blivit påtvingad adoption. Eftersom det inte framgår tillräckligt mycket omständigheter kan jag inte ge någon bedömning över hur jag tror det kommer gå. Vill du att vi på Lawline hjälper dig med ansökan om adoption så är du välkommen att kontakta mig på emil.bengtsson@lawline.se så återkommer vi med en offert till dig. Hoppas du fått svar på din fråga!

Kan jag adoptera bort min frånvarande förälder i vuxen ålder?

2020-10-09 i Adoption
FRÅGA |Hej.Kan man som barn adoptera bort sin förälder? Jag är 33 år, har en mycket frånvarande pappa och undrar om jag kan adoptera bort mig själv från honom och göra mig faderslös?Med vänlig hälsning, T
Suana Tafic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag beklagar din situation men jag ska försöka besvara din fråga så gott jag kan, så att du förhoppningsvis vet hur du ska gå tillväga. Din fråga gäller faderskap till barn, vilket regleras i föräldrabalken, förkortat FB. Det enda sättet att på något sätt göra så att din frånvarande far inte längre är din rättsliga förälder är genom adoption, precis som du har nämnt i din fråga. Din fråga gäller vuxenadoption då du är över 18 år gammal. Adoption regleras i 4 kap FB. Vanligtvis säger lagen att om din andra förälder lever och är gift med någon annan än din far, kan du låta dig adopteras av din andra förälders nya make/maka. Det är viktigt att det inte är din ena förälders sambo, det krävs ett äktenskap mellan dessa. Det rättsliga band du har till din far kommer då i och med denna adoption att upphöra helt, medan din andra förälder förblir din rättsliga förälder. Vuxenadoption enligt 4:4 FB I och med att du är över 18 år får du dock endast adopteras om det finns särskild anledning till en adoption med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och dig och om adoptionen även i övrigt är lämplig (4 kap. 4 § FB)Vuxenadoption enligt 4:4 FB kräver alltså särskilda skäl, vilket exempelvis skulle kunna vara att sökanden har uppfostrat dig, eller att adoptionen sker på grund av att det föreligger en relation som den mellan en förälder och ett barn. Det är dessvärre relativt svårt att adoptera en vuxen person och om en ser till praxis är vuxenadoptioner sällsynt.Det enda sättet för dig att bryta din och din fars rättsliga band är emellertid genom adoption. Det bästa vore om du har möjlighet att adopteras av din andra förälders nya make/maka, om en sådan person finns i ditt liv. Även om det måste föreligga särskilda skäl för att en vuxenadoption enligt 4:4 FB ska gå igenom, så kan du alltid testa! Viktigt att tänka på är att vid vuxenadoption krävs det samtycke av den som adopteras. Ansökan om adoption ska göras till den tingsrätt där sökanden har sin hemvist och adoptionsansökan ska vara undertecknad av sökanden och dig! Ni ska även bifoga personbevis och motivera varför adoptionen ska godkännas. Tingsrätten ska även få in de biologiska föräldrarnas kontaktuppgifter eftersom de ska inhämta deras åsikter angående adoptionen. Din fars åsikt inhämtas således men han har egentligen inte möjlighet att hindra en adoption eftersom det ankommer rätten att ta beslut i den specifika frågan.Hoppas att allt löser sig för dig! Du får gärna höra av dig till oss igen om du skulle ha ytterligare frågor!Allt gott,