Kan min son adopteras trots att hans biologiska pappa motsätter sig detta?

2021-06-11 i Adoption
FRÅGA
Hej.Jag har varit gift med min make i 24 år. Han kom in i mitt liv när min son var 7 år och har varit pappa till honom under alla dessa år. Han biologiska pappa har haft sporadisk kontakt med honom under hela hans liv och inte haft någon kontakt på 3 år. Nu är min son 31 år och vill bli adopterad av min make som han tycker är hans riktiga pappa. Min make vill gärna adoptera min son som han känner som sin egen.Kan min sons biologiska pappa stoppa adoptionen ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Av beskrivningen ovan, förstår jag att du vill veta om din 31-åriga son kan adopteras utan att hans biologiska pappa opponerar sig det.

Adoption av en vuxen
Av 4 kap. 4 § första stycket föräldrabalken (FB) framgår att den som fyllt 18 år får adopteras endast om det finns särskild anledning till en adoption med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och den som sökanden vill adoptera och om adoptionen även i övrigt är lämplig. Lämplighetsbedömningen ska göras med beaktande av samtliga omständigheter i det enskilda fallet. Här ska även hänsyn tas till sökandens personliga egenskaper och lämplighet i övrigt tillsammans med åldersskillnaden mellan sökanden och den som sökanden önskar adoptera.

När det kommer till bedömningen av om det finns särskild anledning till en adoption ska det särskilt beaktas om sökanden, dvs den som vill adoptera, har uppfostrat den som denne vill adoptera (se andra stycket i bestämmelsen).

Även andra omständigheter ska beaktas, t.ex. den som ska adopteras behov av adoption och inställningen hos föräldrarna till den som sökanden vill adoptera. Frågor om vuxenadoption har behandlats av Högsta domstolen (HD) i flera fall som fortfarande har relevans. Det rör sig bl.a. om NJA 1986 s. 604, NJA 1989 s. 401 I och II, NJA 1989 s. 67, NJA 2002 s. 425, NJA 2015 s. 526 o.s.v. HD har i dessa fall framhållit, i enlighet med vad som numera även framgår av lagtexten (andra stycket), att det vid en vuxenadoption krävs att adoptionen avser att bekräfta ett förhållande av väsentligen samma slag som det som föreligger mellan föräldrar och barn.

Några fall
Hovrätten (HovR) avslog i ett referat, RH 2016:4, en ansökan om adoption. Omständigheterna var sådana att en kvinna ville adoptera sin makes 22-årige son. Sonens mor, som pojken hade tidigare bott med, motsatte sig adoptionen. Pojken hade visserligen bott med sin mor, men han hade successivt kommit att vistas hos sin far och dennes maka och till slut hade sonen ingen kontakt alls med sin mor. Trots det, avslogs ansökan.

Relevant är även RH 1997:32 där en ensamstående man ansökte om att få adoptera en ung man från Bangladesh. Där ansåg HovR att det inte fanns någon särskild anledning till adoptionen.

Även RH 2003:18 kan nämnas. Det handlade om en flicka som sökanden hade uppfostrat under större delen av uppväxten tillsammans med flickans mor. Flickans far motsatte sig dock adoptionen. Han hade haft mer eller mindre kontinuerlig kontakt med flickan till dess hon var 16 år. Fadern hade även därefter försökt upprätthålla en personlig kontakt. Ansökan avslogs.

Hur ska ansökan göras
För ansökan om adoption av vuxen finns det ingen speciell blankett, ansökan måste skickas in av sökanden själv. Sökanden ska beställa personbevis för sig själv och den som denne vill adoptera. Dessa går beställas hos Skatteverket.

I ansökan ska namn, personnummer, telefonnummer, postadress och e-postadress för er som vill adoptera finnas. Anledningen till att adoptionen är lämplig och varför den är bra för personen som blir adopterad ska även finnas med. Det är även bra att lägga till att den som ska adopteras, samtycker till detta (4 kap. 7 §). Ansökan ska undertecknas och ansökningsavgiften om ca 900 kronor ska betalas. Ansökan ska sedan lämnas in till tingsrätten där den som ni vill adoptera var folkbokförd den 1 november föregående år (4 kap. 12 § FB).

Vad tillför en adoption?
Den leder till att adoptivbarnet får samma juridiska rättigheter som ett biologiskt barn. De rättsliga banden till tidigare föräldrar kapas enligt 4 kap. 21 § FB vilket innebär bl.a. att adoptivbarnet ärver och ärvs av sina adoptivföräldrar och deras släktingar - regler om arv och testamente finns i ärvdabalken (ÄB). Bröstarvingar (omfattar både biologiska och adopterade barn) har rätt till sin laglott som utgörs av hälften av arvlåtarens kvarlåtenskap, 7 kap. 1 § ÄB.

Adoption i ditt fall
Svaret på din fråga är att din sons pappas inställning kan spela roll i huruvida denne kan adopteras eller inte (jfr RH 2016:4). En av omständigheterna som tas hänsyn till i sådana fall är i regel att sökanden exempelvis uppfostrat personen i fråga. Det är lite tveksamt om sju år (jfr RH 2003:18 ovan) är tillräcklig speciellt när barnet redan är 31 år. Jag kan emellertid inte uttalar mig med absolut säkerhet eftersom jag inte har närmre insikt i förhållandet mellan din son och din make. Det är rätten som gör bedömning utifrån det enskilda fallet och omständigheter avgör om adoptionen kan genomföras.

Jag hoppas att detta var till hjälp och återkom gärna med fler frågor.

Vänligen,

Marlene Zouzouho
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (596)
2021-06-11 Kan min son adopteras trots att hans biologiska pappa motsätter sig detta?
2021-05-27 Vad gäller vid adoption/förordnande av särskilt vårdnadshavare?
2021-05-12 Hur kan jag ta reda på information om en adoption?
2021-05-09 Adoption av vuxen

Alla besvarade frågor (93176)