Hur går en adoption till?

2020-11-30 i Adoption
FRÅGA |Hej!Om en mamma vill adoptera bort sitt barn men aldrig skriver under ett juridisk dokument att hon avsäger sig rätten till barnet och är klar över konsekvensen av bortlämnandet, är hon då fortfarande juridisk förälder enligt lag?
Sara Hrnic |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Reglerna om adoption återfinns i 4 kap. föräldrabalken. Föräldrabalken kommer jag fortsättningsvis att benämna som "FB". Hur går en adoption till?En ansökan om adoption görs av den som vill adoptera ( 4 kap. 11 § FB). Adoptanten, dvs. den som vill adoptera, ska lämna in en ansökan till tingsrätten på den ort där den som sökanden vill adoptera har sin hemvist ( 4 kap. 12 § FB). Rätten ska sedan se till så att ärendet blir tillräckligt utrett (4 kap. 13 § FB). Vid alla frågor som rör adoption ska barnets bästa ges störst vikt ( 4 kap. 1 § FB). När ärendet är tillräckligt utrett ska tingsrätten sedan fatta ett beslut om adoptionen beviljas eller nekas. Beviljas adoptionen ska den som har adopterats anses som adoptivförälderns barn och inte som barn till sina tidigare föräldrar (4 kap. 21 § FB). En adoption är alltså endast giltig efter ett beslut från rätten. Slutligen och som svar på då fråga är hon alltså fortfarande förälder till barnet så länge det hos rätten inte finns något beslut om adoption, ett dokument där hon avsäger sig rätten till barnet är alltså inte tillräckligt för att en adoption ska ha kommit till stånd utan detta kan som sagt endast ske genom ett beslut hos tingsrätten. Jag hoppas detta besvarade din fråga, om inte får du gärna höra av dig till oss igen!Med vänliga hälsningar,

Hur vet jag om jag är adopterad av min styvfar och om jag har rätt till arvet efter honom?

2020-11-28 i Adoption
FRÅGA |Hej!En familj mor, far och barn. En av döttrarna är moderns barn men är inte faderns biologiska barn, men dottern har vuxit upp i familjen och har alltid kallat fadern för sin pappa.Det har alltid sagts att fadern har adopterat dottern, men jag vet att han sa att han aldrig har skrivit på något adoptionspapper.Nu har fadern avlidit. Hur får man reda på hur det ligger till, kollas det vid dödsbodelning av jurister eller måste man själv ta upp det som syskon?Ser fram i mot ert svar och tackar på förhand
Minna Wall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du undrar hur du får reda på om du är adopterad av din styvfar samt hur adoptionsfrågan hanteras vid fördelningen av arvet efter honom. Frågor om arv regleras i ärvdabalken (ÄB) Hur du får reda på om du är adopteradDu kan ta kontakt med Skatteverket och begära ut uppgifter om dig själv från folkbokföringsdatabasen. De uppgifter som registreras där är bl.a. vilka som är dina föräldrar och dina eventuella adoptivförhållanden. Är du adopterad av din styvfar så kommer det alltså att framgå av folkbokföringsuppgifterna hos Skatteverket. Hur hanteras frågan om du är adopterad vid fördelningen av arvetNär faderskapet inte är fastställt, eller är okänt, så ligger det på den som vill grunda arvsrätt på faderskapet att göra sin rätt gällande inom tre månader från dödsfallet (16 kap. 3 a § ÄB). Detta innebär att det både ligger hos dig att bevisa att du är barn till din styvfar och att framställa ditt anspråk till dödsbodelägarna (i regel de kända arvingarna) inom rätt tid. Rätt att ärvaDe legala arvingarna till din styvfar är hans barn (2 kap. 1 § ÄB). Som hans barn räknas även adoptivbarn då dessa har samma rättsliga ställning som biologiska barn (4 kap. 21 § föräldrabalken). Värt att nämna är också att för det fall du är adopterad av din styvfar så är du juridiskt sett inte barn till din biologiska far längre (4 kap. 8 § föräldrabalken). Då ärver du alltså din adoptivfar istället för din biologiska far. Det framgår inte i din fråga om din mor och styvfar var gifta. Var de gifta så ärver din mor före barnen (3 kap. 1 § ÄB). Finns det ett testamente så kan även detta förändra hur arvet ska fördelas (11 kap. 1 § ÄB). För det fall det skulle visa sig att du inte är adopterad kan det vara en god idé att ta reda på om din styvfar upprättade något testamente som ger dig någon arvsrätt. Är du inte adopterad av din styvfar eller hans testamentstagare så är du tyvärr inte arvsberättigad. Hoppas att svaret har varit till din hjälp och att det reder ut sig! Du är varmt välkommen att höra av dig igen om det är något mer du undrar över.Med vänlig hälsning,

Vad krävs för en vuxenadoption?

2020-11-21 i Adoption
FRÅGA |Jag är 20 år och har levt med min biologiska mamma (44) och min icke biologiska pappa (55) sedan jag var 7 år gammal. Än så länge är de gifta och jag undrar vad är sannolikheten att en adoption hade gått igenom? Och om adoptionen hade gått igenom och de separerar hur kommer adoptionen att påverkas? Vad är just kravet att adoptionen ska gå igenom eftersom han har uppfostrat mig i 13 år och jag har ingen anledningen för adoptionen men att han på papper, officiellt ska bli min pappa.Tack för svar och ha en bra dag!
Izel I |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Då din fråga handlar om adoption blir framförallt Föräldrabalken (FB) aktuell. Jag kommer att i frågan anta att du fortfarande vill ha kvar din biologiska mamma som förälder. Jag uppfattar det som att du undrar över om vilka krav som ställs för att en adoption ska gå igenom, hur stor sannolikheten är för att den ska gå igenom samt hur detta kan komma att påverkas av en eventuell separation.Vad är kraven för att en adoption ska gå igenom?Även vuxna kan adopteras om vissa krav är uppfyllda (4 kap. 4 § FB). Det krävs bland annat att det ska finnas en särskild anledning till adoptionen med hänsyn till ditt personliga förhållande med din styvfar. Det krävs också att adoptionen ska vara lämplig.Det krävs inget samtycke från dina biologiska föräldrar då du är över 18 år och de inte är att betrakta som dina vårdnadshavare (4 kap. 8 § FB), men de ska fortfarande ha tillfälle att yttra sig. Detta yttrande kan väga in i den slutliga lämplighetsbedömningen (4 kap. 18 § FB).När det handlar om adoption av vuxna så är det tingsrätten som prövar frågan om adoption (4 kap. 13 § FB). Därför bör din styvfar lämna in ansökan om adoptionen till den tingsrätt där han har sin hemvist (4 kap. 11-12 § FB).Vad är sannolikheten att en adoption hade gått igenom?Vid bedömningen ska samtliga omständigheter i det enskilda fallet beaktas. När man ska bedöma om det föreligger en särskild anledning till adoptionen ska tingsrätten särskilt ta hänsyn till om din styvpappa uppfostrat dig eller om adoptionen avser att bekräfta ett förhållande som går att likställa med den mellan ett barn och dess förälder (4 kap. 4 § 2 stycket FB).Med hänsyn till den informationen som framgår av din fråga bör ovan nämnda krav vara uppfyllda. Ni har en god relation och han har även uppfostrat dig under merparten av ditt liv. Dessutom verkar er relation kunna likställas med den relation som föreligger mellan ett barn och dennes förälder.Vad dina biologiska föräldrar har att säga om adoptionen kan påverka bedömningen som görs i Tingsrätten. Dock ska detta vägas samman med det faktum att han uppfostrat dig i 13 år, något som lär väga tyngre.Hur kommer adoptionen påverkas vid en ev. separation?Om er adoption beviljas innebär det att du ses som barn till din styvfar och inte längre som barn till din tidigare föräldrar (4 kap 20 § FB). En eventuell separation skulle således inte påverka förhållandet mellan dig och din styvfar. Du blir alltså fortfarande barn till din mamma och din adoptivpappa.Hoppas du fick svar på din fråga!

Går det att häva en adoption?

2020-11-13 i Adoption
FRÅGA |Hej.I början av 90-tal när jag var ca 11/12år blev jag adopterad av min mammas man. Min biologiska pappa, som enligt handling inte skrivit under har inte godkänt det här. Dessutom står att läsa att det var brådskande med adoptionen så det fanns inte utrymme att hitta min pappa.Min adoptivpappa var även min förövare under alla år och såg till att min biologiska pappa inte fick ha kontakt med mig är dömd för de brott han begått mot mig. Jag är och var medborgare i annat nordiskt land. Min biologiska pappa bor kvar i mitt födelseland, min mamma flydde hit med oss när jag 10-års åldern, utan att informera min riktiga pappa,Jag vill ha råd hur jag, om det går, annullerar denna adoptionen? Min biologiska pappa finns i mitt liv idag.Handlingarna från arkivet gällande adoption är tydlig med att min pappa inte skrivit under.Tack på förhand//Hoppfull
Hanna Opedal Eriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag vill börja med att säga att jag är hemskt ledsen att höra om att din adoptivpappa varit din förövare, jag förstår även att hela situationen är väldigt jobbig! Jag kommer nedan försöka ge svar på din fråga. När jag besvarar din fråga kommer jag att använda mig av 4 kap i föräldrabalken (FB). Det går det inte att häva en adoption enligt svensk rättI svensk rätt finns det ingen möjlighet att häva eller återkalla en adoption. Detta beror på att adoptioner i Sverige anses vara väldigt starka vilket innebär att adoptivföräldern anses vara förälder medan tidigare förälder slutar ha juridisk koppling till barnet (FB 4 kap. 21 § första stycket). Kan däremot ske en ny adoptionÄven om det som sagt inte går att häva en adoption enligt svensk rätt så innebär en ny adoption av barnet att den första adoptionen upphävs. Det innebär alltså att om du skulle adopteras av någon ny, såsom din biologiska pappa, så upphävs din adoption av din nuvarande adoptivpappa. Under vilka förutsättningar kan du som vuxen adopteras på nytt?Den som fyllt 18 år får endast adopteras om det finns särskild anledning till en adoption med hänsyn till det personliga förhållandet och om adoption i övrigt är lämplig (FB 4 kap. 4 § första stycket). Vid bedömning av om det finns särskild anledning ska det beaktas om sökanden har uppfostran den som sökanden vill adoptera eller om adoptionen annars avser att bekräfta en relation som motsvarar den mellan barn och förälder (FB 4 kap. 4 § andra stycket). Detta innebär bland annat att det inte är tillräckligt att sökanden är nära släkt med den som ska adopteras eller att det finns en god relation de emellan. Om det är så att du vill adopteras av din biologiska pappa tänker jag att det som talar för en sådan adoption är att din biologiska pappa aldrig godkände adoptionen av din adoptivpappa. Dessutom tänker jag att det som också talar för att en adoption av din biologiska pappa kan ske är att han finns i ditt liv idag och att din nuvarande adoptivpappa har varit din förövare. En ansökan om adoption görs till den tingsrätt där du bor. Om det är så att du vill ansöka om adoption där din biologiska pappa ska adoptera dig är det bra att trycka på att ni vill genomföra adoptionen för att bekräfta er relation som motsvarar den mellan barn och förälder. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du alltid välkommen att ställa en ny!Med vänliga hälsningar,

Går det att häva en adoption eller göra ett adoptivbarn arvslöst?

2020-11-29 i Adoption
FRÅGA |har en halvsyster (samma mor, olika pappor) hennes far dog för många år sedan, hon fick ut sitt fadersarv efter honom, vår gemensamma mor dog för 10 år sedan, allt gick till min fader som efteråt adopterade min syster ( nu börjar han ångra detta) hon blev adopterad vid runt 50 års åldern,kan han upphäva adoptionen med eller utan hennes tillstånd?eller testamentera allt till mig (sin biologiska son).. ?vad gäller?
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du vill veta om det finns någon möjlighet för din pappa att häva adoptionen av din halvsyster eller om det vore möjligt att undvika att hon får ärva honom genom att skriva ett testamente.För att en adoption ska hävas krävs en ny adoptionDet är inte möjligt att häva en adoption, oavsett om det finns samtycke från adoptivbarnet eller inte. Det enda sättet en adoption kan "upphävas" är om adoptivbarnet adopteras av någon annan (som inte är adoptivförälderns make), se 4 kap 7 § föräldrabalken (här). Om någon annan ska adoptera adoptivbarnet, och adoptivbarnet är minst 12 år, krävs dessutom samtycke från adoptivbarnet.När det gäller vuxenadoptioner får dessa endast godkännas adoptionen är lämplig och om det finns särskild anledning till en adoption med hänsyn till det personliga förhållandet mellan den som önskar adoptera och den som önskas adopteras. Vid bedömningen av om det finns särskild anledning tittar man på om den som önskar adoptera uppfostrat den som denne vill adoptera eller om syftet med adoptionen är att bekräfta att personerna har en relation som motsvarar den mellan barn och förälder, se 4 kap 4 § föräldrabalken (här).Adoptivbarn har samma rätt till arv som den avlidnes andra barnAdoptivbarn likställs med biologiska barn vilket innebär att adoptivbarn också har ställning som bröstarvingar i arvsordningen och har därmed samma rätt till laglott. Enligt arvsordningen ska alla bröstarvingar dela lika på arvet, se 2 kap 1 § ärvdabalken (här). Din far har däremot möjlighet att undvika detta genom att testamentera en större del av arvet till dig.Som bröstarvinge har din halvsyster dock rätt till sin laglott, se 7 kap 1 § ärvdabalken (här). Detta innebär att din halvsyster har rätt, trots testamentet, att få ut hälften så mycket som hon skulle ha fått om det inte funnits något testamente.Om din far ändå väljer att testamentera hela sin kvarlåtenskap till dig, innebär inte detta att testamentet är ogiltigt. Den bröstarvinge som fått sin laglott kränkt genom ett testamente har möjlighet att begära jämkning av testamentet, se 7 kap 3 § ärvdabalken (här).Bröstarvingen måste begära jämkning inom sex månader från och med att bröstarvingen tagit del av testamentet. Jämkningen begärs genom att bröstarvingen informerar testamentstagaren, dvs. den som fått ärva genom testamentet, eller genom att väcka talan i domstol mot testamentstagaren. Om jämkning inte begärs inom sex månader, gäller testamentet.SammanfattningDin far kan alltså inte upphäva adoptionen utan att din halvsyster adopteras av någon annan. För vuxenadoptioner finns dessutom särskilda regler för att en sådan ska beviljas. Om en ny adoption inte godkänns, har din halvsyster samma rätt till arv efter din far som du, vilket innebär att hon har rätt till minst sin laglott. Om din far testamenterar all kvarlåtenskap till dig, måste hon ändå begära jämkning av testamentet inom sex månader för att få ut sin laglott. Om hon inte gör detta har du rätt till hela kvarlåtenskapen i enlighet med testamentet.Vänligen,

Har jag som adopterad rätt att veta om min biologiska förälder har dött?

2020-11-25 i Adoption
FRÅGA |Har jag som adopterad rätt att veta om min biologiska mamma dött?
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser kring adoption finns i föräldrabalken (FB) 4 kap. De rättsliga verkningarna av en adoption innebär att den som adopterats i rättslig mening ses som adoptivförälderns eget barn. Den adopterade ses efter en adoption alltså inte längre som den biologiska förälderns barn och alla rättsliga band bryts (4 kap. 21 § FB). Det finns ingen rättslig bestämmelse som anger en rätt för adopterade barn att meddelas vid den biologiska förälderns död. Emellertid om en person dör i Sverige så registreras detta av Skatteverket inom kort. Handlingen är offentlig och kan lämnas ut på begäran.Jag hoppas att din fråga besvarades och om du har fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig till Lawline igen!Med vänliga hälsningar,

Adoption av vuxen

2020-11-20 i Adoption
FRÅGA |JJag har känt en kille sen han var 13 år och kom till Sverige, jag jobbade på boendet han placerades på. När han var 16 stängdes boendet och han blev familjehemsplacerad hos mig och min man, vi hade den önskan alla tre. Våra vuxna barn har inga problem med det, tvärtom. När han blev 18 upphörde vårt uppdrag som familjehem men han är ju en av oss och det upphör aldrig.Vi har väl trott att allt ska lösa sig och han får stanna hos oss men Migrationsöverdomstolen har beslutat annat.Finns det någon möjlighet för oss att adoptera honom?Killen har mått mycket dåligt men vi har kämpat o han går nu 2a året på gymnasiet
Ellinor Bäckström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Din fråga rör adoption och regler om detta finns i 4 kap. Föräldrabalken (FB). Vem får adopteras?Enligt svensk rätt kan både barn och vuxna adopteras (4 kap. 1-4 §§ FB). Det innebär alltså att det skulle kunna finnas en möjlighet för dig och din man att adoptera honom, trots att han fyllt 18 år. När får en vuxenadoption ske?För att vuxen ska få adopteras krävs att det finns särskild anledning till adoptionen med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och den som sökanden vill adoptera. Adoptionen måste även i övrigt vara lämplig (4 kap. 4 § första stycket FB). Vid bedömningen av om det finns särskild anledning ser man främst till om sökandena har uppfostrat den som sökande vill adoptera eller om adoptionen annars avser bekräfta en relation som motsvarar den mellan barn och förälder (4 kap. 4 § andra stycket FB). En helhetsbedömning ska dock göras, varför även andra omständigheter kan få betydelse. Du nämner att killen varit familjehemsplacerad hos er sedan han var 16 år. Det kan därför antas att ni uppfostrat honom, vilket i sin tur talar för att ni skulle kunna få igenom en adoption. Då en helhetsbedömning ska göras kan jag dock inte ge ett definitivt svar på om adoptionen skulle godkännas eller inte. Hur och var görs ansökan?En ansökan om adoption görs till tingsrätten i den ort där den som ansökanden vill adoptera har sin hemvist. I det fall den som sökande vill adoptera inte har sin hemvist i Sverige görs ansökan istället till tingsrätten i den ort där sökanden har sin hemvist (4 kap. 12 § första stycket FB). På Sveriges Domstolars hemsida kan du kan läsa mer om hur ni ska gå tillväga, se här.SammanfattningDu och din man har alltså möjlighet att ansöka om att adoptera killen. Det är däremot upp till tingsrätten att avgöra om kraven för adoption är uppfyllda.Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Vänligen,

Kan jag bli adopterad?

2020-11-06 i Adoption
FRÅGA |Hej, jag har inte så bra kontakt med min far och mina föräldrar har aldrig varit tillsammans, så jag undrar om min mammas flickvän kan adoptera mig så jag har min mamma och min mammas flickvän som mamma? Mvh
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om adoption finns stadgade i föräldrabalken (FB) som är tillämplig lag för din fråga. Vem kan bli adopterad?I Sverige är det både möjligt att adoptera barn och vuxna. Om du är vuxen (fyllt 18 år) får du adopteras endast om det finns särskild anledning till det med hänsyn till det personliga förhållandet mellan dig och den som vill adoptera och om adoptionen i övrigt är att anse som lämplig. Vid bedömningen beaktar man särskilt om sökanden har uppfostrat den som den vill adoptera eller om adoptionen avser att bekräfta en relation som motsvarar den mellan barn och förälder (4 kap. 4 § FB). Är du under 18 år handlar det om adoption av barn. Ett barn får endast adopteras om det är lämpligt med beaktande av samtliga omständigheter (4 kap. 2 § FB). Den som fyllt 12 år måste även samtycka till adoptionen (4 kap. 7 § FB). Ett barn får inte heller adopteras utan samtycke från den förälder som är vårdnadshavare (4 kap. 8 § FB). Vem får adoptera?Den som fyllt 18 år får lov att adoptera (4 kap. 5 § FB). En make eller sambo får lov att adoptera sin makes eller sambos barn om det föreligger samtycke (4 kap. 6 § FB). Om adoptionen beviljas ses då barnet som makarnas eller sambornas gemensamma barn (4 kap. 21 § FB). Hur genomförs en adoption?En ansökan om adoption görs av den som vill adoptera. Den kallas för sökande eller adoptant. Adoptionsansökan lämnas in till tingsrätten på den ort där barnet har sin hemvist (4 kap. 11-12 § FB). Rätten ska sedan se till att ärendet blir tillräckligt utrett. Om adoptionen avser adoption av ett barn ska socialnämnden genomföra en adoptionsutredning och bland annat klarlägga barnets och dennes föräldrars inställning till adoptionen (4 kap. 13-14 § FB). Om adoptionen beviljas följer en del rättsverkningar. Den som adopteras ses som barn till den som adopterat och inte till sina tidigare föräldrar. Om en make eller sambo adopterat sin makes eller sambos barn ses barnet dock som deras gemensamma. Följderna blir bland annat att den som adopteras får arvsrätt efter sin adoptivförälder istället för sin tidigare förälder (4 kap. 21 § FB). SammanfattningDet är en del förutsättningar som måste vara uppfyllda för att en adoption ska beviljas. Om du är under 18 år och din pappa är vårdnadshavare till dig får adoption inte beviljas utan hans samtycke. Din mammas flickvän får bara adoptera dig om de lever som sambor eller är gifta, det räcker således inte med att de lever i en parrelation, utan de måste som minst uppfylla kriterierna för samboskap. Om du vill kan du läsa mer om adoption på Sveriges Domstolars hemsida här. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar