Kan jag adoptera bort min frånvarande förälder i vuxen ålder?

2020-10-09 i Adoption
FRÅGA |Hej.Kan man som barn adoptera bort sin förälder? Jag är 33 år, har en mycket frånvarande pappa och undrar om jag kan adoptera bort mig själv från honom och göra mig faderslös?Med vänlig hälsning, T
Suana Tafic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag beklagar din situation men jag ska försöka besvara din fråga så gott jag kan, så att du förhoppningsvis vet hur du ska gå tillväga. Din fråga gäller faderskap till barn, vilket regleras i föräldrabalken, förkortat FB. Det enda sättet att på något sätt göra så att din frånvarande far inte längre är din rättsliga förälder är genom adoption, precis som du har nämnt i din fråga. Din fråga gäller vuxenadoption då du är över 18 år gammal. Adoption regleras i 4 kap FB. Vanligtvis säger lagen att om din andra förälder lever och är gift med någon annan än din far, kan du låta dig adopteras av din andra förälders nya make/maka. Det är viktigt att det inte är din ena förälders sambo, det krävs ett äktenskap mellan dessa. Det rättsliga band du har till din far kommer då i och med denna adoption att upphöra helt, medan din andra förälder förblir din rättsliga förälder. Vuxenadoption enligt 4:4 FB I och med att du är över 18 år får du dock endast adopteras om det finns särskild anledning till en adoption med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och dig och om adoptionen även i övrigt är lämplig (4 kap. 4 § FB)Vuxenadoption enligt 4:4 FB kräver alltså särskilda skäl, vilket exempelvis skulle kunna vara att sökanden har uppfostrat dig, eller att adoptionen sker på grund av att det föreligger en relation som den mellan en förälder och ett barn. Det är dessvärre relativt svårt att adoptera en vuxen person och om en ser till praxis är vuxenadoptioner sällsynt.Det enda sättet för dig att bryta din och din fars rättsliga band är emellertid genom adoption. Det bästa vore om du har möjlighet att adopteras av din andra förälders nya make/maka, om en sådan person finns i ditt liv. Även om det måste föreligga särskilda skäl för att en vuxenadoption enligt 4:4 FB ska gå igenom, så kan du alltid testa! Viktigt att tänka på är att vid vuxenadoption krävs det samtycke av den som adopteras. Ansökan om adoption ska göras till den tingsrätt där sökanden har sin hemvist och adoptionsansökan ska vara undertecknad av sökanden och dig! Ni ska även bifoga personbevis och motivera varför adoptionen ska godkännas. Tingsrätten ska även få in de biologiska föräldrarnas kontaktuppgifter eftersom de ska inhämta deras åsikter angående adoptionen. Din fars åsikt inhämtas således men han har egentligen inte möjlighet att hindra en adoption eftersom det ankommer rätten att ta beslut i den specifika frågan.Hoppas att allt löser sig för dig! Du får gärna höra av dig till oss igen om du skulle ha ytterligare frågor!Allt gott,

Får jag adoptera min frus barn mot faderns vilja?

2020-09-27 i Adoption
FRÅGA |HejKan jag få adoptera min frus (sedan 1 år) barn (9 år) mot faderns vilja? Hon har ensam vårdnad men han har umgängesrätt, som han hävdar att hon försvårat för honom. Jag har väldigt bra kontakt med barnet, som hoppas på jag ska få adoptera.
Sanaria Saad |Hej, Tack för att du väljer att vända dig till Lawline med din fråga. Regler gällande adoption hittar du i 4 kap. Föräldrabalken (FB). Det är reglerna i detta kapitel jag kommer att använda mig av när jag svarar på din fråga. Innan jag går in på din fråga och besvarar denna kommer jag att skriva allmänt om adoption och vissa grundläggande saker. Grundläggande för adoption En väldigt viktig princip som genomsyrar nästan alla regler om barn är att barnens bästa ska stå i centrum (4 kap. 1 § FB). Vad som är barnets bästa avgörs genom en enskild bedömning i det enskilda fallet. Relevanta omständigheter är allt från utbildning och omsorg till skydd och säkerhet. Vidare får ett barn adopteras enbart om man tar hänsyn av samtliga omständigheter i fallet (4 kap. 2 § FB). Det är även viktigt att barnet ges möjlighet till att framföra sina åsikter om adoptionen och få information om själva adoptionen. Åsikterna som barnet framför får olika stor betydelse beroende på barnets ålder och mognad (4 kap. 3 § FB).Jag vill adoptera min makes barn Möjligheten för dig att adoptera din makes barn finns i 4 kap. 6 § 2 st. FB. Du skriver att du varit gift med din fru i ett år och att du nu önskar adoptera hennes barn. Vidare skriver du att den biologiska fadern till barnet inte har vårdnaden om denne men att han har en umgängesrätt. Eftersom den biologiska fadern inte har vårdnaden så krävs inte heller hans samtycke (4 kap. 8 § FB). Men detta betyder inte heller att man bortser från hans vilja. Som tidigare nämnt ska det göras en helhetsbedömning av fallet och den biologiska faderns åsikter ska eventuellt vägas in i bedömningen (4 kap. 15 § FB). Det framgår inte av din fråga om barnet vill bli adopterat eller inte, men eftersom barnet ännu inte fyllt 12 år så behövs inte heller dennes samtycke (4 kap. 3 § FB). Du skriver att du har väldigt bra kontakt med barnet, detta är en stor fördel i bedömningen om vad som är barnets bästa. I slutändan är det tingsrätten som tar det slutliga beslutet. Vad händer om adoptionen går igenom? Barnet kommer då att ses som din och din frus gemensamma barn (4 kap. 21 § FB) vilket också innebär att ni får gemensam vårdnad om barnet (4 kap. 22§ FB). Min bedömning är att du har goda chanser till att få adoptera. Ni behöver alltså inte den biologiska faderns samtycke, men hans åsikt kan väga in i bedömningen. I slutändan är det dock barnets bästa som som är det viktigaste. Jag hoppas du fått svar på din fråga och om du har fler frågor är du välkommen att boka tid med våra jurister här. Vänliga hälsningar,

Kan man häva adoption?

2020-09-21 i Adoption
FRÅGA |Hej! Min väninnas son vill hävda adoption ,Han har adopterat 2 sin frus barn, Flickan är vuxen och svår att hantera, Nu tänker sonen göra arvlös flickan,Sonen äger ett hus tillsammans med sin bror. Vad kan sonen göra i detta fall.Tacksam för svar,mvh
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Kan man häva en adoption?Det är inte möjligt att häva en adoption när en sådan genomförts. När adoption har skett ses den adopterade som "riktigt" barn till den som adopterat och likställs med biologiska barn (4 kap. 21 § FB). Enda möjligheten för att på något sätt "häva" adoptionen och de juridiska banden mellan de båda personerna är om barnet adopteras av någon annan. Kan man göra adoptivbarn arvslösa?Enligt svensk rätt kan man inte göra sina barn arvslösa. De har alltid rätt till sin laglott vilket motsvarar hälften av vad de skulle ärvt enligt lag (7 kap. 1 § ÄB). Detta gäller för såväl biologiska barn som adopterade barn. Om flickan skulle ärvt 100.000 kronor enligt lag eftersom hon anses som barn till din väninnas son utgör hennes laglott därmed 50.000 kronor och det har hon rätt till oavsett. Vad kan sonen göra?Om sonen vill minska arvet till sin adopterade dotter bör han upprätta ett testamente. I ett testamente kan man själv välja vem som ska ärva när man avlider med undantag för barnens laglotter. Även om testamentet skulle föreskriva att en viss person skulle ärva allt har barnen rätt att påkalla jämkning av testamentet och ändå få ut sin laglott (7 kap. 3 § ÄB). Oavsett så kan ett testamente åtminstone minska arvet till flickan och hon kommer på så sätt ärva mindre när det finns ett testamente än om det inte finns något testamente. Hur upprättar man ett testamente?För att ett testamente ska vara giltigt krävs först och främst att det är skriftligt. Det måste även vara undertecknat av testatorn samt bevittnat och undertecknat av två samtidigt närvarande vittnen. Om formkraven för testamentets upprättande inte följs blir testamentet ogiltigt (10 kap. 1 § ÄB och 13 kap. 1 § ÄB). Jag hoppas du fick svar på din fråga! Undrar du något mer går det bra att ställa en fråga till.Med vänliga hälsningar

Vad finns det för avgöranden från Högsta domstolen om adoption av en vuxen?

2020-09-08 i Adoption
FRÅGA |Med stöd av ett uttalande av Högsta Domstolen har medgivits att en som söker adoption av en vuxen som kontinuerligt gett ekonomiskt bistånd. Jag skulle vilja veta vad detta uttalande har för diarienummer.Med vänlig hälsning,
Nathalie Ottosson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Tolkning av din frågaJag tolkar din fråga som att du letar efter ett avgörande från Högsta domstolen där de bifallit en adoptionsansökan för en vuxen där någon av parterna också under en längre tid hjälpt den andra ekonomiskt. Avgöranden om adoption av en vuxen Vanligtvis när man refererar till avgöranden från Högsta domstolen använder man sig inte utav deras diarienummer, istället används det nummer de fått när de publicerats i Nytt Juridiskt Arkiv. I vissa fall använder man sig även av deras målnummer. Jag har hittat två avgöranden från högsta domstolen som passar in på din beskrivning:Det första är NJA 1989 s. 67 med målnummer Ö 1134/87. Där var det tal om en vuxen man som adopterades. Han hade vuxit upp utomlands och den sökande hade betalt för både boende och skolgång. De träffades även varje sommar och hade tät brev- och telefonkommunikation. Det andra är NJA 1991 s. 194 med målnummer Ö 189/90. Där var det istället ett par som önskade adoptera fruns vuxna systerdotter. Även hon hade vuxit upp utomlands och paret hade hjälpt henne med både boende- och skolgångskostnader.Avgörande för utfallet i de båda domarna var dock inte att ekonomiskt bistånd getts till barnen under deras uppväxt. Av lagen som den löd då följde att adoption av en vuxen kunde bifallas om adoptionen var till fördel för barnet samt att det fanns ett starkt personligt förhållande mellan sökanden och barnet. Det var relationen de sökande hade med barnen som var avgörande, tillsammans med den objektiva bedömningen att barnen skulle gynnas av det. Idag regleras adoption av en vuxen i Föräldrabalken (4 kap. 4-5 § föräldrabalken). Sammanfattning och rådNJA 1989 s. 67 och NJA 1991 s. 194 handlar om adoption av en vuxen där de sökande tidigare stöttat barnen ekonomiskt under en längre tid. Om något av dessa två rättsfall inte är det du letar efter är du välkommen att skicka in en ny fråga med en mer detaljerad beskrivning av det avgörande du söker.Med vänliga hälsningar,

Får jag adoptera min sambos barn

2020-09-30 i Adoption
FRÅGA |HejKan min sambo adoptera min daughter?. Jag känner inte vem är hennes pappa jag är ensam stående mamma. Men min sambo vill blir hennes pappa
Camilla Stein |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid adoptionsfrågan ska alltid barnets bästa vara avgörande, 4 kap 1 § FB. Det innebär inga andra intressen än barnets får tas i beaktande. Det ska även göras en lämplighetsbedömning, 4 kap 2 § FB. Lämplighetsbedömningen betyder att adoptionen ska skapa eller befästa ett personligt förhållande mellan barnet som ska adopteras och adoptivföräldern. Förhållandet ska som motsvara det som finns mellan barn och förälder. Som utgångspunkt får din sambo adoptera din dotter, så länge som du samtycker till det, 4 kap 6 § FB. Jag utgår ifrån att den biologiska fadern inte är vårdnadshavare till barnet, och därför behöver inte fadern samtycka till att din sambo adopterar din dotter. Ifall din dotter är över 12 år måste dock din dotter samtycka till att din sambo adopterar henne, 4 kap 7 § FB.Vänliga hälsningar,

Kan vi adoptera vårt fosterbarn?

2020-09-26 i Adoption
FRÅGA |Vi har har ett fosterbarn,som vi har haft sen hen va 6veckor gammal,och nu är hen 5år.Pappan till fosterbarnet vill att vi fosterföräldrar ska adoptera,men mamman vill inte.Om vi skulle ansöka om adoption,skulle vi ha nån shans?mamman till barnet är inte intresserad av att träffa barnet,har träffats sammanlagt 9gånger under uppväxten.
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om adoption finns stadgade i föräldrabalken (FB). Vid alla frågor som rör adoption av ett barn ska barnets bästa ges största vikt (4 kap. 1 § FB).Vad är villkoren vid adoption?En viktig utgångspunkt vid adoptionsärenden är att ett barn endast får adopteras om det är lämpligt med beaktande av samtliga omständigheter. Man beaktar särskilt barnets behov av att bli adopterad samt sökandens lämplighet att adoptera (4 kap. 2 § FB).Ett barn får inte adopteras utan samtycke från den/de föräldrar som är vårdnadshavare för barnet. Innan ett sådant samtycke lämnas ska vårdnadshavaren få information av innebörden av en adoption och ett samtycke till sådan (4 kap. 8 § FB).Hur går ett adoptionsförfarande till?En ansökan om adoption görs till tingsrätten på den ort där barnet har sin hemvist (4 kap. 12 § FB). Rätten ska sedan se till så att ärendet om adoptionen blir tillräckligt utrett (4 kap. 13 § FB). Rätten ska uppdra åt socialnämnden att genomföra en adoptionsutredning. Den som gör en adoptionsutredning ska utreda om samtliga förutsättningar för en adoption är uppfyllda. Utredaren ska vidare alltid försöka att klarlägga både barnets och föräldrarnas inställning som hen sedan redovisar för rätten (4 kap. 14-15 § FB). Rätten ska även ge den som är förälder till barnet tillfälle att yttra sig (4 kap. 18 § FB).Kan vi ansöka om adoption?För att ett barn ska få adopteras krävs samtycke från barnets vårdnadshavare, annars kan en adoption inte beviljas. Det framgår inte av din fråga huruvida barnets biologiska föräldrar även är vårdnadshavare eller ej. Om barnets biologiska mamma är vårdnadshavare och nekar till adoption kan adoptionen inte beviljas. Om barnets biologiska mamma inte är vårdnadshavare finns inget krav på samtycke för att adoptionen ska beviljas, men det innebär inte att förälderns vilja saknar betydelse, utan man måste göra en helhetsbedömning av fallet där förälderns åsikt vägs in. Jag kan dessvärre inte uttala mig om hur stor chans ni har för att en adoption skulle beviljas eftersom jag inte har samtliga förutsättningar och omständigheter som bör beaktas. Mitt råd är att ni vänder er till familjerätten i er hemkommun som kan hjälpa er vidare i era frågor om adoptionsärenden. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Biologiska pappans samtycke vid adoption

2020-09-14 i Adoption
FRÅGA |Hej!Jag är ensam vårdnadshavare till min son som är 6 år och nu vill min sambo adoptera sonen, hur går vi tillväga?Biologiska fadern har efter en lång tvist i tingsrätten endast fått umgänge via telefon då han bedöms sakna förmågan att ansvara och ombesörja sonens behov och omsorg.Biologiska fadern har inte visat något intresse för sonen och har inte träffat honom på flera år.Vi har läst lagen men skulle behöva förtydligande svar på följande frågor:1: Krävs medgivande från den biologiska fadern för att adoptionen skall godkännas? Och hur gör vi om biologiska fadern nekar medgivande om sådant medgivande krävs?2: En av anledningarna till att sonens bonuspappa vill adoptera är att om någonting händer mig som mamma så vill vi försäkra oss om att bonuspappan får laglig rätt att fortsätta ha ansvar för sonen och hans omsorg utan att riskera att vårdnaden går till den biologiska fadern som aldrig haft hand om sonen tidigare.3: Vad händer med beslutet om umgänge om adoptionen går igenom?4: Hur går själva adoptionen till och hur lång tid tar en sådan process?Vi har svårt att tolka lagen främst gällande frågan om medgivande krävs eller inte krävs av biologiska fadern så önskar därför, om möjligt, ett så klart och tydligt svar som möjligt på just den frågan.Tack på förhand!
Lovisa Lindgren |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler kring adoption finns i 4 kap Föräldrabalken (FB). Möjligheten för en sambo att adoptera sin parterns barn finns i 4 kap 6 § andra stycket FB. Krävs medgivande från den biologiska fadern?Eftersom den biologiska fadern inte har vårdnaden om er son krävs inte nödvändigtvis hans samtycke (4 kap 8 § FB). Detta betyder dock inte att hans vilja saknar betydelse. Hans inställning ska ändå vägas in i den helhetsbedömning av adoptionens lämplighet som socialnämnden ska se till genomförs (4 kap 15 § FB). Dessutom har den biologiska pappan rätt att yttra sig i rätten (4 kap 18 § FB). Eftersom din son inte har fyllt 12 år behövs inte heller hans samtycke, men även hans inställning har betydelse i bedömningen (4 kap 3 § FB).Vad som kommer vara avgörande för om din sambo får adoptera eller ej är vad man tror är bäst för barnet (4 kap 1 § FB). Det är tingsrätten som tar det slutliga beslutet om adoption kan ske eller ej. Verkningar av en adoptionOm adoptionen går igenom kommer din son att ses som din och din sambos gemensamma barn (4 kap 21 § FB). Detta innebär att ni får gemensam vårdnad om honom (4 kap 22 § FB). Det innebär också att sonen kommer att ärva av din sambo istället för av den biologiska pappan. Om det händer dig något kommer vårdnaden inte att gå till den biologiska pappan, utan din sambo kommer fortfarande ses som förälder och vårdnadshavare. En adoption kan alltså inte upphävas. En adoption kan endast upphöra genom en ny adoption.Vad händer med beslutet om umgänge om adoptionen går igenom?Om adoptionen går igenom kommer beslutet om umgänge inte längre att gälla. Detta följer av att den biologiska pappan inte längre rättsligt ses som din sons förälder.Hur går själva adoptionen till och hur lång tid tar en sådan process?Din sambo behöver lämna en ansökan om adoption till tingsrätten (4 kap 12 § FB). Tingsrätten kommer sedan att kontakta socialnämnden i er kommun gällande en adoptionsutredning. Tingsrätten kommer då att bestämma en tid inom vilken utredningen ska vara slutförd. Denna tid kan dock förlängas. Tingsrätten ska dock se till att utredningen bedrivs skyndsamt. Utredaren kommer sedan att lämna ett förslag till beslut innan Tingsrätten tar beslut i frågan. Hur lång tid detta tar är tyvärr inget jag kan svara på. Klicka på DENNA länk för mer praktisk information om hur ni ska gå tillväga.SammanfattningDen biologiska pappans samtycke är alltså inte en förutsättning för att adoptionen ska anses lämplig och därmed beviljas. Däremot tar man hänsyn till hans inställning. Om adoptionen blir beviljad kommer alla rättsliga band till pappan, inklusive umgängesrätten, att försvinna. För att ansöka om adoption behöver din sambo lämna in en ansökan till tingsrätten.Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Kan en förälder ensam adoptera gemensamma barn?

2020-09-07 i Adoption
FRÅGA |AdoptionJag har en fråga angående adoption. Jag har ett stort problem med mina döttrar då jag knappt får träffa dom av olika konstiga anledningar men det jag undrar är om jag kan adoptera bort mina barn till den andra föräldern då jag inte orkar med alla dessa instanser som är nu med umgänge och vårdnadstvist men den andra föräldern fortfarande inte följer det interimistiska beslut som tagit mm. Jag har inte kraften att hela tiden bli besviken att dom aldrig kommer på bestämda datum och att mamman inte gör något för att få det så. Därför har jag gått i tankarna att hon får adoptera dom för det känns redan som jag ej har dom som barn.Tacksam för snabbt svar.
Oscar Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar om det är möjligt att din tidigare partner/den andra föräldern till dina barn kan adoptera era barn för att få ensam vårdnad om barnen. Vi vänder oss till Föräldrabalken (FB) för svar. Vad krävs för att få adoptera? - Barnets bästa är av största vikt vid lämplighetsbedömning 4 kap 1 § FB. Ett barn får endast adopteras om det under samtliga omständigheter kan anses som lämpligt, 4 kap 2 § Föräldrabalken. Adoptionen ska skapa eller befästa en relation som väsentligen motsvarar den hos ett barn och dess förälder. Barn över 12 år måste samtycka till adoptionen för att denna ska vara giltig, 4 kap 7 § FB. För att barn under 18 år ska få adopteras krävs alltid samtycke från en förälder som är vårdnadshavare, 4 kap 8 § FB. Rättsliga effekterna av en adoption - Det är upp till socialnämnden att bedöma om det ligger i barnets bästa att bli adopterad, 4 kap 14 – 15 §§ FB. Rättsverkan av en adoption blir att den tidigare föräldern mister alla juridiska band med barnet, då den personen som adopterar barnet blir ensam vårdnadshavare, om de ansöker är ensamansökande, 4 kap 21 § FB.Vad innebär detta för dig – Detta innebär att det är möjligt för den andra föräldern att adoptera barnen, men att beslutet ska handläggas till tingsrätten där socialnämnden i eran kommun kommer utreda om det är barnets bästa. Ofta anser socialnämnden att kontakten med båda föräldrarna är väldigt viktig för barnet, varav konsekvenserna av en adoption mellan två föräldrar enligt 4 kap 21 § FB anses vara skäl till att inte bevilja adoption. Detta innebär som sagt då att adoption är möjligt för den andra föräldern, men att det inte är säkert att denna kommer beviljas. Andra alternativ – Föräldrar har rätt enligt 6 kap 6 § FB att sluta egna avtal där de reglerar vårdnaden om sina barn, där man kan avtala mellan föräldrarna om någon ska ha ensam vårdnad. Om barnen är under 15 år gamla kan den andra förälderns handlande vara brottsligt genom att dina barn skiljs obehörigen från dig utan anledning. Detta är så kallad egenmäktighet med barn, 7 kap 4 § Brottsbalken.Hoppas de var svar på din fråga!