Krävs föräldrarnas samtycke vid adoption?

2021-04-30 i Adoption
FRÅGA
Hej, vi har en vårdnadsöverflyttad flicka hos oss som kom när hon var tre år, idag är hon 15 år. Vi har idag vårdnaden om flickan och hon har en stark önskan om att vi ska adoptera henne. Vi vill gärna göra det om det finns möjlighet. Hennes båda biologiska föräldrar finns i livet, mamman har inte haft kontakt med flickan sen hon var 9 år och den biologiska pappan har besöksförbud gentemot hela vår familj samt skolan. Måste de biologiska föräldrarna godkänna eller gäller vi som vårdnadshavare?Finns det några möjligheter för adoption och hur går man tillväga?Varma hälsningar
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor om adoption regleras i föräldrabalken (FB). Nedan kommer jag att besvara dina frågor och redogöra vad rätten säger.

Hänsyn till barnet vid adoption

Vid alla frågor som rör adoption av ett barn ska barnets bästa ges störst vikt (4 kap. 1 § FB). Ett barn får adopteras endast om det med beaktande av samtliga omständigheter är lämpligt. Vid bedömningen av om en adoption är lämplig ska barnets behov av adoption och sökandens lämplighet att adoptera särskilt beaktas (4 kap. 2 § FB). Barnet ska få information och ges möjlighet att framföra sina åsikter i frågor som rör adoptionen. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad (4 kap. 3 § FB).

Måste de biologiska föräldrarna godkänna eller gäller vi som vårdnadshavare?

Den som har fyllt 12 år får adopteras endast om han eller hon samtycker till adoptionen. Innan ett samtycke lämnas ska den som sökanden vill adoptera få information om innebörden av en adoption och ett samtycke (4 kap. 7 § FB).

Först och främst krävs det alltså att barnet själv samtycker till adoptionen. Vidare krävs det samtycke från den förälder som är vårdnadshavare (4 kap. 8 § FB). Av frågan framgår att det handlar om en vårdnadsöverflyttad flicka – jag utgår då från att varken mamman och pappan till barnet har vårdnaden om henne. I sådana fall krävs alltså inte att de ska samtycka till adoptionen. Föräldrarna har dock eventuellt rätt till att yttra sig inom en viss tid under adoptionsprocessen (4 kap. 18 § FB).

Finns det några möjligheter för adoption och hur går man tillväga?

Ja, som framgår ovan så finns det alltså möjlighet för er att adoptera barnet. Det är viktigt att inte glömma att makar och sambor får endast adoptera gemensamt (4 kap. 6 § FB).

Ansökan ska göras av den eller dem som vill adoptera (4 kap. 11 § FB). Ansökan görs till tingsrätten i den ort där den som sökanden vill adoptera har sin hemvist (4 kap. 12 § FB). Rätten ska sedan uppdra åt socialnämnden att utse någon att genomföra en adoptionsutredning. Uppdraget ska lämnas till socialnämnden i den kommun där barnet har sin hemvist (4 kap. 14 § FB). Utredningen ska syfta till att utreda om förutsättningarna för adoption är uppfyllda och klarlägga barnets och föräldrarnas inställning. Utredaren ska sedan redovisa det som har framkommit för rätten och lämna ett förslag till beslut (4 kap. 15 § FB). Rätten ska se till att ett ärende om adoption blir tillräckligt utrett (4 kap. 13 § FB).

Du kan läsa mer och göra din ansökan på Sveriges Domstolars hemsida här.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Nabyiel Marionell
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (606)
2021-10-24 Ansöka om och samtycka till vuxenadoption?
2021-09-18 Om man har ensam vårdnad av barnen, måste den biologiska pappan godkänna att min sambo adopterar barnen?
2021-09-11 Kan min sambo adoptera mitt barn?
2021-08-31 Adoption av makes barn

Alla besvarade frågor (96522)