FrågaFAMILJERÄTTAdoption28/03/2021

Adoption av makes barn

Hej, min fråga rör sig om möjligheterna till att adoptera bort barn till mitt ex ( barnets mamma) och hennes nya man. Bakgrunden är att barnet har brutit all kontakt med såväl mig, äldre syskon samt farföräldrar och att mamman och hennes nya man inte gör något för att underlätta vare sig kontakt eller kommunikation. I dagsläget får jag ingen information om utveckling på barnet eller något annat. Vid försök till kontakt kommer inga svar tillbaka. Därav min fråga om jag kan adoptera bort barnet, vad krävs för att detta ska kunna genomföras?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser kring adoption finns i 4 kap Föräldrabalken (FB). För att besvara din fråga kommer jag i allmänna men relativt konkreta termer förklara vad som krävs för att en adoption ska kunna äga rum.

Förutsättningar för en adoption
Det är domstolen som efter en ansökan från den sökande adoptivföräldern bedömer om en adoption ska beviljas eller ej. Det avgörande vid rätten bedömning är barnets bästa (4 kap 1 § FB). Barn får också endast adopteras om det med beaktande av samtliga omständigheter är lämpligt (4 kap 2 § FB). I denna lämplighetsbedömningen väger man in både barnets behov av adoption och den sökande adoptivförälderns lämplighet. Stor vikt läggs vid barnets och mannens relation. Barnets egna åsikt tillmäts också betydelse, desto äldre och mognare barnet är, desto mer hänsyn tas till dennes egna åsikter (4 kap 3 § FB).

För att ditt ex nya man ska kunna adoptera ditt barn behöver mannen givetvis vara villig att göra det. Samtycke krävs även från barnets mamma (då jag förutsätter att hon när vårdnadshavare) (4 kap 6 och 8 §§ FB). Om barnet har fyllt 12 år behöver även han eller hon samtycka till adoptionen (4 kap 7 § FB).

Hur man går tillväga
För att få adoptionen prövad behöver ditt ex nya man lämna in en ansökan om adoption till tingsrätten i den ort där han har sin hemvist (4 kap 12 § FB). Det är endast den som vill adoptera som kan göra en ansökan (4 kap 11 § FB). Rätten kommer därefter beordra socialnämnden att utföra en så kallad adoptionsutredning, där de inhämtar uppgifter av relevans för lämplighetsbedömningen. Socialnämnden lämnar därefter in ett förslag till beslut till rätten, innan rätten tar det slutgiltiga beslutet (4 kap 14-15 §§ FB).

Vid en adoption kommer alla dina rättsliga band till barnet upphöra (4 kap 21 § FB). Det innebär till exempel att barnet kommer ärva av sin nya pappa istället för av dig.

Andra rekommendationer
I övrigt kan jag rekommendera att försöka lösa situationen genom samarbetssamtal ordnade av kommunen. Detta ska varje kommun kostnadsfritt erbjuda (6 kap 18 § FB).

Jag vill också påpeka att mamman som boendeförälder är skyldig att underlätta umgänge med dig och barnet (6 kap 15 § 2 st FB). Barnet har nämligen en rätt till umgänge med dig som vårdnadshavare. Han eller hon har dock ingen plikt att umgås med dig. Mamman gör hur som helst fel om hon försvårar kontakten mellan dig och ditt barn. Hon är skyldig att lämna de upplysningar som krävs för att underlätta umgänget mellan er.

Jag hoppas du är nöjd med ditt svar! Om du har ytterligare funderingar är du välkommen att återkomma till oss.

Vänliga hälsningar

Lovisa LindgrenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Adoption? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000