Adoption av vuxen

2020-09-02 i Adoption
FRÅGA |Hej Jag är en tjej på 27 år som undrar om min styvfar kan adoptera mig. Han har varit mer för mig dom senaste fyra åren som han har varit gift med min mamma än vad mi biologiska pappa har varit. Har bara träffat han 6- 8 gånger sen jag fyllde 18 år
Oscar Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du vill veta om det är möjligt att bli adopterad som vuxen.Enligt 4 kap 4 § föräldrabalken kan en person över 18 år bli adopterad, men endast om det kan anses som lämpligt med tanke på förhållandet mellan den sökande adopterande och den som blir adopterad, varav man särskilt ska beakta om den sökande har uppfostrat den adopterande under lång tid eller om adoption motsvarar att befästa en relation som liknar denna mellan en förälder och barn. Adoption kräver dock samtycke från båda föräldrarna om dessa har vårdnad, 4 kap 8 § FBDetta medför att det krävs väldigt specifika omständigheter för att bevilja en adoption av en vuxen person. Detta kan illustreras med ett fall RH 2003:18, från hovrätten över Skåne och Blekinge. Där ville en man adoptera sin hustrus dotter där han angav att han fostrat dottern i cirka 20 år, den biologiska pappan som fortfarande hade vårdnad om barnet sade nej till detta. Med beaktande av 4 kap 21 § FB, som innebär att adoption innebär att alla rättsliga band till tidigare förälder klipps av, kom Hovrätten i tidigare nämnde fall fram till att adoption inte kunde ske. Det framkommer även i ett rättsfall från Högsta domstolen, NJA 2002 s 425, att om det ligger i den vuxna personens intresse att bli adopterad så som att den blir berättigad till arv, andra vårdnadshavare är döda, eller att man ger personen en familjetillhörighet om personen inte har övrig familj osv. Detta innebär för dig – Detta innebär för dig att din styvfar kan adoptera dig men att det krävs speciella omständigheter för att detta ska kunna ske. Om din biologiska far motsätter sig detta, förutsätt att han har vårdnad/hade vårdnad om dig vill säga, blir det potentiellt komplicerat. Dock finns det bevis för att det är fullt möjligt att bli adopterad i vuxen ålder. Hoppas detta var svar på din fråga!

Kan icke gifta eller särbos adoptera den andres barn?

2020-08-29 i Adoption
FRÅGA |Hej, Jag har ensam vårdnad från födseln av min 14 åriga son. När han var 2 är träffade jag en man som helt tog på sig rollen som pappa. Men när sonen var 10 år separerade vi och bor idag i olika städer. Dock fortfarande umgänge varje helg hos "pappa". Sonen vill nu skriva sig hos honom alternativt om han får adoptera sonen? Går Något av det trots att vi är separerade?
Oscar Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Vad gällande frågan om att skriva sig hos "pappan" så är det fullt möjligt genom att enbart göra en flyttanmälan hos skatteverket. Vårdnaden om barnet och barnets boende är två olika frågor, varav registrering vart man bor är möjlig att ändra. Vad gällande frågan om möjlighet till adoption så återfinner vi svaren i Föräldrabalken.När det gäller frågor om adoption ser man alltid till barnets bästa (4 kap. 1 § FB) och barnet får endast adopteras om det med beaktande av samtliga omständigheter är lämpligt (4 kap. 2 § FB). Det finns några viktiga kriterier som behöver uppfyllas för att du ska ha möjlighet att adoptera. Det krävs att:* Du som vill adoptera är över arton år (4 kap. 5 § FB). * Du och den andra inblandade är gifta eller sambos (4 kap. 6 § st. 2 FB).* Vårdnadshavaren ger samtycke till adoptionen (4 kap. 6 § st. 2 FB).* Om barnet är över tolv år måste barnet själv samtycka till adoptionen (4 kap. 7 § st. 1 FB). * Barnets vårdnadshavare måste samtycka till adoptionen (4 kap. 8 § FB). Detta innebär att adoption endast är möjlig om du samtycker till detta samt om man är sambos eller gifta. Det är möjligt att "pappan" får adoptera i ert fall men effekterna av detta blir att han helt övertar vårdnadsansvaret för barnet, 4kap 21 § FB. Du kommer alltså själv inte längre anses vara vårdnadshavare över ditt eget barn. Endast om man adopterar barnet gemensamt som sambo eller make/maka så kvarstår den andra person som vårdnadshavare. Svaret på din fråga blir där med att ja en adoption kan ske, men denna får konsekvensen av att du själv mister ditt vårdnadsansvar och kontroll över ditt barn.

Kan jag adoptera min makes barn?

2020-07-27 i Adoption
FRÅGA |Om jag gifter mig med en man som har barn och barnets mamma är död kan jag adoptera barnet
Emlika Magnusson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om adoption finns i föräldrabalken (FB). Som huvudregel får makar och sambor endast adoptera gemensamt. Det finns dock ett undantag som säger att en make eller sambo får adoptera sin makes/sambos barn under förutsättningen att maken/sambon samtycker (4 kap. 6 § FB). Ett barn får inte adopteras utan samtycke från den förälder som är vårdnadshavare (4 kap. 8 § FB) och om barnet har fyllt 12 år får hen adopteras endast om hen samtycker till adoptionen. Barnets samtycke behövs inte om barnet som den sökande vill adoptera är förhindrad att samtycka till följd av en psykisk sjukdom eller liknande (4 kap. 7 § FB).Om barnet är över 18 år får hen adopteras endast om det finns särskild anledning till en adoption med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och den som sökanden vill adoptera och om adoptionen även i övrigt är lämplig (4 kap. 4 § FB)Det som är viktigt att tänka på när man adopterar sin makes/sambos barn är att barnets rättsliga förhållande till sin tidigare förälder upphör helt. I detta fall innebär det att du och din man kommer att ses som din mans barns rättsliga föräldrar (4 kap. 21 § FB). Hur går man tillväga?En ansökan om adoption får göras av den eller dem som vill adoptera och ansökan görs till tingsrätten i den ort där den som sökanden vill adoptera har sin hemvist. Om den som sökanden vill adoptera inte har sin hemvist i Sverige görs ansökan till tingsrätten i den ort där någon av de sökande har hemvist (4 kap. 11-12 § FB)SammanfattningDu kan alltså adoptera din makes barn så länge som förutsättningarna för adoption är uppfyllda. Vänliga hälsningar,

Kan man få hjälp från Lawline med frågor kring adoption och arv?

2020-07-14 i Adoption
FRÅGA |Hej Försökte ringa er på den rådgivning ni har men kommer inte fram.Vill gärna ta reda på lite frågor kring adoption och arv. Hur kan jag nå er?Med vänlig hälsning,Jenny Mohlund
Isabelle Sewelén |Hej, Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du kan dels nå oss på vår telefonrådgivning, dels genom att boka tid hos en jurist som kan hjälpa dig med dina frågor. Vår telefon är bemannad måndag-fredag kl.10.00-16.00. Telefonnumret är följande: 08-533 300 04. Om du behöver hjälp just kring arv och adoption rekommenderar jag att du bokar tid hos en av våra kunniga jurister. Du kan boka tid direkt här:http://lawline.se/boka.Hoppas du kan få hjälp med ditt ärende utifrån information jag lämnade till dig ovan, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!Vänligen,

Vuxenadoption

2020-09-01 i Adoption
FRÅGA |Hej!Hur ska jag gå tillväga för att låta min styvfar adoptera mig? Jag har inga band alls till min biologiska far och har länge velat bli adopterad. Jag är 22 år gammal så detta blir väl vuxenadoption? Får jag lagligt bli adopterad trots att jag inte är ett barn?
Marina Alsayegh |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Till att börja med regleras din fråga om adoption av föräldrabalken, fortsättningsvis FB. Vuxenadoption är möjligtDet är möjligt att någon som fyllt 18 år (vuxen) adopteras, men endast om det finns särskild anledning för det. Det tas då hänsyn till det personliga förhållandet mellan den sökande och den som den sökande vill adoptera. Adoptionen ska i övrigt vara lämplig (4 kap. 4 § stycke 1 FB). Vad som särskilt beaktas vid bedömning av om det finns särskild anledning till en adoption är om sökande har uppfostrat personen ifråga eller om adoptionen annars bekräftar en relation lik den mellan barn och förälder (4 kap. 4 § stycke 2 FB). Andra omständigheter ska även beaktas, såsom inställning hos föräldrarna till den som ska adopteras.Du nämner att du inte alls har något band till din biologiska far och att du länge velat bli adopterad, varför jag antar att du blivit uppfostrad av din styvfar och att ni har en stark relation av den typen som krävs enligt lagen. Detta talar naturligtvis för att ni skulle kunna få igenom en adoption. Viktigt att komma ihåg är dock att det sker en helhetsbedömning med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet och att jag därför inte kan ge dig ett rakt svar på om det skulle kunna bli någon adoption i ditt fall eller inte. Var görs ansökan?Ansökan om adoption görs till tingsrätten i den ort där den sökande som vill adoptera har sin hemvist (4 kap. 12 § stycke 1 FB).SammanfattningDet är möjligt att bli adopterad i din ålder men det ska då finnas särskild anledning för det.Vänliga hälsningar,

Vem ska ansöka om adoption?

2020-08-18 i Adoption
FRÅGA |är det jag som adoptivförälder eller är det han som vill bli adopterad som skall ansöka och i vilken tingsrätt ? där han bor eller där jag bor ?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En adoptionsansökan får göras av den eller de som vill adoptera, dvs av den blivande adoptionsföräldern om ansökan beviljas (4 kap. 11 § föräldrabalken). Ansökan om adoption ska göras till den tingsrätt där den som sökanden vill adoptera har sin hemvist, alltså tingsrätten på den ort där barnet har sin hemvist (4 kap. 12 § föräldrabalken). Du kan hitta mer information om adoption samt en mall till ansökningsförfarandet på Sveriges Domstolars hemsida.Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Kan jag som flickvän adoptera min pojkväns barn?

2020-07-19 i Adoption
FRÅGA |Kan jag som flickvän adoptera min pojkväns son? Hans mamma lever men vill inte ha med barnet att göra?
Matilda Bergström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När det gäller frågor om adoption ser man alltid till barnets bästa (4 kap. 1 § FB) och barnet får endast adopteras om det med beaktande av samtliga omständigheter är lämpligt (4 kap. 2 § FB). Det finns några viktiga kriterier som behöver uppfyllas för att du ska ha möjlighet att adoptera din pojkväns son. Det krävs att:* Du som vill adoptera är över arton år (4 kap. 5 § FB). * Du och din partner är gifta eller sambos (4 kap. 6 § st. 2 FB).* Din partner ger samtycke till adoptionen (4 kap. 6 § st. 2 FB).* Om barnet är över tolv år måste barnet själv samtycka till adoptionen (4 kap. 7 § st. 1 FB). * Barnets vårdnadshavare måste samtycka till adoptionen (4 kap. 8 § FB). Är pojkens mamma vårdnadshavare måste hon därför även hon samtycka till adoptionen.Väljer ni att gå vidare med adoptionen görs ansökan om adoption till tingsrätten i den ort där din partners son bor (4 kap. 12 § FB). Vänligen,

Vilken förälder ska jag ärva efter adoption?

2020-07-05 i Adoption
FRÅGA |Min biologiska pappa är nyligen avliden. Han var tysk medborgare och bosatt i Tyskland. För 2 år sedan adopterades jag av min bonuspappa. Beslut av tingsrätten.Nu hör mina halvsyskon i Tyskland av sig och ber mig inte kräva ut något arv av min biologiska pappa eftersom han hade skulder.Har jag rätt i att jag inte har någon arvsrätt av varken kvarlåtenhet eller skulder?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En adoption medför vissa rättsverkningar som påverkar bland annat arvsrätten. Vid en adoption gäller att den som adopterats ska anses som adoptivförälderns barn och inte som barn till sina tidigare föräldrar. Om en make eller sambo adopterar den andra makens eller sambons barn ses dock barnet som deras gemensamma. Eftersom den som adopterats juridiskt sätt ska ses som adoptantens barn innebär det att barnet exempelvis får arvsrätt från adoptivföräldern och inte den tidigare föräldern. (4 kap. 21 § föräldrabalken). Det stämmer alltså som du skriver; du har ingen arvsrätt från din biologiska pappa om du har adopterats av en annan person. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar