Samtycke av förälder vid vuxenadoption

2019-10-04 i Adoption
FRÅGA |Ny fråga, måste den som är adoptivförälder skriva på något papper för att min biologiska förälder ska adoptera eller räcker det att bara jag och den biologiska förälder skriver ? Jag är 29 år så jag är inte minderårig.
Elise Sohlberg |Hej igen och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Föregående fråga och svar härSamtycke till adoption av förälder behövs inte då du är myndig (4 kap. 8 § Föräldrabalk). Rätten ska dock ge den som är förälder till den som sökanden vill adoptera tillfälle att yttra sig enligt 4 kap. 18 § FB. Det innebär alltså att du och din biologiska förälder kan ansöka om adoption vid tingsrätten utan din adoptivförälders samtycke, men adoptivföräldern kommer få tillfälle att yttra sig innan beslut tas.Adoptionsansökan lämnas till tingsrätten i den ort du har din hemvist (4 kap. 12 § FB) och på Sveriges Domstolar hemsida hittar du information om vad som ska ingå i ansökan. Det är sedan upp till tingsrätten att bedöma om kriterierna för vuxenadoption är uppfyllda enligt 4 kap. 4 § FB.Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!Vänliga hälsningar,

Vem måste godkänna en adoption vid ensam vårdnad?

2019-10-01 i Adoption
FRÅGA |Måste båda föräldrarna godkänna en adoption även om mamman har ensam vårdnad
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om adoption finns stadgade i föräldrabalken (FB). Vid adoption är barnets bästa det viktigaste och det som ska tillmätas mest betydelse i processen (4 kap. 1 § FB). Barnet själv ska höras om hens åsikter, och hens åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till hens ålder och mognad (4 kap. 3 § FB). Barn över 12 år måste själv uttrycka samtycke till adoptionen (4 kap. 7 § FB). Ett barn får inte adopteras utan vårdnadshavarens samtycke (4 kap. 8 § FB). Måste båda föräldrarna godkänna en adoption även om mamman har ensam vårdnad?Det är i första hand tingsrätten som prövar frågan om adoption, och de ska se till att ärendet blir tillräckligt utrett (4 kap. 12-13 § FB). Vid adoption av barn ska tingsrätten uppdra åt socialnämnden att utföra en adoptionsutredning. I en adoptionsutredning ingår bl.a. att klarlägga både barnets och föräldrarnas inställning till adoptionen. Socialnämnden kommer därmed att kontakta den andra biologiska föräldern för att höra dennes inställning till en eventuell adoption (4 kap. 14-15 § FB).Barnets andra biologiska förälder kommer alltså att kontaktas och höras i adoptionsutredningen, men denne måste inte godkänna adoptionen eftersom hen saknar vårdnaden om barnet. Den andra biologiska förälderns inställning kan alltså påverka adoptionsbeslutet, men det avgörande för adoptionsprocessen är barnets bästa. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Är adoptionen giltig när inte den biologiske fadern gett sitt godkännande?

2019-09-28 i Adoption
FRÅGA |Jag blev adopterad direkt efter födseln på 50-talet. Mannen min biologiska mor var gift med tog på sig faderskapet, men utan att vara min biologiske far och detta har bekräftats av DNA-test. Är adoptionen giltig när inte den biologiske fadern gett sitt godkännande?Om adoptionen är ogiltig - betyder det att jag har rätt till laglott efter den biologiske fadern? (Jag är inte ute efter laglotten, utan efter en far, men frågan kan skapa oro om den inte är klargjord.)
Malcolm Hamilton |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Reglerna om adoption återfinns i 4 kapitlet föräldrabalken. SamtyckeEnligt 4 kap 8 § föräldrabalken får ett barn inte adopteras utan samtycke från vårdnadshavaren. Samtycke behöver inte inhämtas om något av undantagen 1-3 är uppfyllda i 8 §. Om fadern inte är vårdnadshavare krävs inget samtycke för adoption. Fadern ska dock få möjlighet att yttra sig.Jag förutsätter att att mannen din mor var gift med adopterade dig i juridisk mening genom att "ta på sig faderskapet". Enligt svensk rätt likställs adoptionsbarn med biologiska barn och detta gäller även vid arvsskiften. Detta innebär således att om man blir adopterad, förlorar man arvsrätten till den ursprungliga biologiska föräldern. Detta då en adoptivförälder i juridisk mening är att likställa med en biologisk förälder, detta framgår av 4 kap 8 § föräldrabalken och dess lagkommentar.Svar på din frågaOm din biologiska fader inte var din vårdnadshavare eller om något av undantagen var uppfyllda så har samtycke inte varit ett krav för en giltig adoption. Om adoptionen har gått till på rätt sätt så har du förlorat din arvsrätt till din biologiska fader. Om samtycke faktiskt krävdes och inget sådant har givits så har du ett anspråk på din biologiska faders laglott. Om detta är fallet så är situationen mycket komplicerad. Jag skulle då rekommenderar dig att kontakta en jurist specialiserad på familjerätt. Mer information angående adoption finner du på domstolsverket.Jag hoppas du fått svar på din fråga och tveka inte på att ställa flera.Vänligen,

Jag är vuxen – kan min styvfar adoptera mig?

2019-09-01 i Adoption
FRÅGA |Jag är 44 år och min styvfar som är skild sedan länge från min biologiska mamma har frågat om han får adoptera mig. Min biologiska pappa dog för några år sedan. Vad händer juridiskt med mig och mamma om jag ger mitt medgivande? Och är det ens möjligt att få det beviljat?
Johanna Persson |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att du undrar följande:- Är det möjligt för din styvfar att adoptera dig?- Vad händer med ditt juridiska band till din mamma om din styvfar adopterar dig? Svaret på din fråga finns i föräldrabalken (FB), som jag kommer att hänvisa till.Din styvfar kan troligen adoptera digDet är i princip möjligt för din styvfar att adoptera dig, men det kräver att vissa villkor i lagen är uppfyllda. Dels ska det finnas en särskild anledning till adoptionen, och dels ska adoptionen anses lämplig (4 kap. 4 § första stycket FB). Det krävs en särskild anledningDet är framförallt i två fall som det kan anses finnas en särskild anledning till adoptionen (4 kap. 4 § andra stycket FB):- Din styvfar har uppfostrat dig.- Adoptionen sker i syfte att bekräfta att du och din styvfar har en relation likt den mellan en förälder och dess barn. Adoptionen ska anses lämpligAdoptionens lämplighet avgörs av flera olika omständigheter. Bland annat kan hänsyn tas till det följande:- Din styvfars personliga egenskaper och lämplighet som adoptivfar.- Behovet av en adoption.- Din mammas inställning till adoptionen.- Åldersskillnaden mellan dig och din styvfar. Det är domstolen som beslutar om adoptionenOm din styvfar ansöker om adoption sker det hos tingsrätten där du bor (4 kap. 12 § första stycket FB). I slutänden är det alltså upp till domstolen att besluta om han får lov att adoptera dig eller inte. På grund av det kan jag tyvärr inte bedöma om adoptionen skulle beviljas eller inte, men möjligheten finns.Det är viktigt att du vet att ditt samtycke till adoptionen krävs för att den ska vara möjlig (4 kap. 7 § första stycket FB). Du ska också få möjlighet att yttra dig om din styvfars adoptionsansökan (4 kap. 19 § första stycket FB).Ditt juridiska band till din mamma bryts om din styvfar adopterar digDin styvfar kommer att räknas som ensam förälder till dig om adoptionen beviljas. Då bryts samtidigt ditt juridiska band till din mamma, så att hon inte längre räknas som din förälder (4 kap. 21 § första stycket FB). Detta beror på att din mamma och din styvfar inte är gifta längre. Om de var gifta eller sambor hade din styvfar kunnat göra en styvbarnsadoption av dig (4 kap. 6 § andra stycket FB). Ditt juridiska band till din mamma skulle då ha förblivit intakt, trots adoptionen. Som resultat skulle du bli gemensamt barn till din mamma och styvfar (4 kap. 21 § första stycket, andra meningen FB). SammanfattningFör att sammanfatta mitt svar gäller alltså det följande:- Din styvfar kan adoptera dig, men bara om adoptionen anses uppfylla villkoren i lagen. Dessutom krävs ditt samtycke.- Ditt juridiska band till din mamma bryts om din styvfar adopterar dig, eftersom en styvbarnsadoption inte är möjlig om han varken är gift eller sambo med din mamma. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar så får du gärna skicka in en ny fråga till oss.Med vänliga hälsningar,

Går det att häva en adoption?

2019-10-02 i Adoption
FRÅGA |Jag har blivit vuxenadopterad och jag undrar om jag kan häva det och så att min biologiska förälder kan stå som förälder igen på papper ? Mvh Amanda
Elise Sohlberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt svensk rätt går det inte att häva en adoption utan det enda sättet att få de juridiska banden till adoptivföräldrarna att upphöra är genom en ny adoption av någon som inte är adoptivförälderns make. Detta framgår av 4 kap 7 § Föräldrabalk (FB) och gäller oavsett vilken ålder du är.För dig innebär detta att du kan låta dig adopteras av din biologiska förälder. För vuxenadoption krävs det enligt 4 kap 4 § FB en särskild anledning till adoption med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och den som sökanden vill adoptera. Om sådan särskild anledning finns i ditt fall kan du alltså vuxenadopteras av din biologiska förälder och på så sätt "hävs" den föregående adoptionen.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Adoption av myndig person

2019-09-30 i Adoption
FRÅGA |Hur stor är chansen att få adoptera en myndig afghan med utvisningsbeslut?
Hanna Mustafa |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att kunna adoptera, måste adoptionen bedömas lämplig av tingsrätten. Av FB 4:6 framkommer det att tingsrätten endast ger tillstånd till adoption om adoptionen är till fördel för barnet, samt att den som ansöker om att adoptera har uppfostrat barnet, eller vill uppfostra barnet. Tillstånd kan även ges om det med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och barnet finns särskild anledning till att en adoption bör ske, som exempelvis i det här fallet när det rör sig om en myndig asylsökande.Hur begreppet "särskild anledning" i FB 4:6 rörande adoptioner av vuxna ska tolkas har bedömts av Högsta Domstolen i NJA 1989 s.67. "Särskild anledning" finns endast om det klart framgår att det mellan sökande och det tilltänkta adoptivbarnet föreligger ett personligt förhållande av väsentligt samma slag som det som föreligger mellan en förälder och dennes barn. Det är tingsrätten som bedömer om adaption är lämplig. För att adoptionen ska bedömas lämplig krävs det att det huvudsakliga syftet med adoptionen inte är att möjliggöra eller underlätta för den adopterade att få uppehållstillstånd eller arbetstillstånd i Sverige. För att undvika missbruk av adoptionsinstitutet i sådana syften ställs det höga krav på den relationen som krävs för att den ska anses jämställbar med en sådan som typiskt sätt föreligger mellan föräldrar och barn. Vidare ska tingsrätten, om den asylsökande inte är nordisk medborgare, inhämta yttrande från migrationsverket enligt Lag (1971:796) om internationella rättsförhållanden rörande adoption 2 §.Det är som framgår av ovan svårt att adoptera en asylsökande över 18 år eftersom den sökande måste kunna styrka att denne har en relation till den asylsökande som i princip ska kunna bedömas jämställd med den typiska relation som finns mellan föräldrar och barn.Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Med vänliga hälsningar

Hur ska en gå tillväga för att adoptera sin sambos barn?

2019-09-02 i Adoption
FRÅGA |Hej! Funderar på hur man ska gå tillväga att adoptera en sambos dotter! Dottern är 9 år, hennes biologiska mamma är död sedan 8 år tillbaka.. Sedan 2 årsåldern har fadern en nykvinna som nu vill bli barnet laglig förälder! Vad behöver dom göra? Pappan önskar det samma.Skriver denna fråga i syftet att hjälpa detta par att komma vidare i sin önskan!! //Maja
Amanda Kinnander |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler som rör adoption finns i föräldrabalken (FB). Kvinnan får adoptera sin sambos dotter om sambon samtycker till det. Eftersom sambon samtycker och den biologiska mamman är död så finns det inga formella hinder för kvinnan att adoptera barnet, FB 4 kap 6 §. Vad behöver de göra?Kvinnan som vill adoptera barnet behöver göra en ansökan om adoption till tingsrätten i den ort där familjen bor, FB 4 kap 11–12 §. Socialtjänsten kommer därefter göra en utredning kring om adoptionen är i enlighet med barnets bästa samt om det är lämpligt, FB 4 kap 14 § jämte 1–2 §. I samband med utredningen kommer socialtjänsten bland annat att prata med barnet och pappan kring hur de känner gällande adoptionen. När utredningen är klar kommer socialtjänsten att lämna ett förslag till beslut till tingsrätten, FB 4 kap 15 §.Om du har fler funderingar kring adoption eller något annat får du gärna ställa en ny fråga till oss på Lawline. Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad!Vänliga hälsningar,

Har adopterade barn arvsrätt efter de biologiska föräldrarna?

2019-08-19 i Adoption
FRÅGA |Jag adopterades 1949 o var då 2 år .mina biologiska föräldrar är omgifta på var sitt håll o Då undrar jag om jag har arvsrätt efter deras bortgång eftersom min far har erkänt mig som hans dotter .men jag finns inte med i kyrkboken där han är bofast varför hänger inte jag med som dotter när man är med sin biologiska mor i kyrkboken. Fast jag har hans erkännande från den församlingen där jag är född.Jag är nyfiken på detta tack på förhand
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vem har adopterade barn rätt att ärva av?Regler om adoption finns i föräldrabalken (FB), i fjärde kapitlet. Då man adopterats räknas man som barn till den som adopterat en och alla juridiska band till de biologiska föräldrarna klipps helt (4 kap. 21 § FB). Detta innebär att ett adopterat barn har arvsrätt efter sin adoptivförälder i enlighet med bestämmelserna om arvsrätt som finns i ärvdabalken. Ett adopterat barn har alltså inte arvsrätt efter sin biologiska förälder. Detta innebär att du har rätt att ärva efter dina adoptivföräldrar och inte efter dina biologiska föräldrar, även om din biologiske far erkänt att han är din biologiske far. Detta hindrar dock självklart inte att dina biologiska föräldrar skriver testamente och därmed ger dig rätt till egendom efter deras bortgång. Regler om testamente finns i 9–16 kapitlen i ärvdabalken. Äldre regler om adoptionEftersom du adopterades då äldre regler gällde i Sverige tycker jag det är intressant att även ta upp detta. Möjligheten till adoption i Sverige infördes 1917. Då var adoptionerna så kallade svaga adoptioner. Detta innebar att det adopterade barnets arvsrätt var begränsad och att de juridiska banden till de biologiska föräldrarna inte var helt avklippta. 1959 infördes dock istället den så kallade starka adoptionen, vilket är den typ som används idag. Detta innebär som nämnt ovan att det adopterade barnet fullt ut ses som barn till adoptivföräldern och att alla juridiska band till de biologiska föräldrarna klipps av. Dessa regler gällde dock inte på adoptioner som skett innan 1 juli 1959. 1971 ändrades reglerna igen och sedan dess ska alla adoptioner, även de som gjorts före 1959, vara starka adoptioner. Detta innebär att alla adoptioner idag, oavsett när de skedde, är starka adoptioner. Denna information finns i förarbeten till föräldrabalken (proposition 1970:186). Du har alltså endast lagstadgad arvsrätt efter dina adoptivföräldrar och inte dina biologiska föräldrar, fast att du adopterades före de starka adoptionerna infördes. Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,