Hur går en vuxenadoption till?

2020-10-30 i Adoption
FRÅGA |Jag är myndig och vill bli adopterad av en annan myndig person. Hur går jag tillväga?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om adoption finns stadgade i föräldrabalken (FB) som är tillämplig lag för din frågeställning. Kan man adoptera en vuxen person?Det finns möjlighet för en myndig person, dvs över 18 år, att bli adopterad. Förfarandet brukar då kallas vuxenadoption. Den som har fyllt 18 år får dock endast adopteras om det finns särskild anledning till adoption med hänsyn till det personliga förhållandet som föreligger mellan den som vill adoptera och den som vill bli adopterad. Adoptionen måste även i övrigt anses som lämplig. Vid bedömningen av om det finns särskild anledning till adoption beaktar man särskilt om sökanden exempelvis uppfostrat den som vill bli adopterad eller om adoptionen på annat sätt avser att bekräfta en relation som motsvarar relationen mellan ett barn och en förälder (4 kap. 4 § FB). Hur går man tillväga?En ansökan om adoption görs av den som vill adoptera (4 kap. 11 § FB). Denna personen kallas sökanden eller adoptant. För att ansöka om adoption ska sökanden lämna in en ansökan till tingsrätten på den ort där den som sökanden vill adoptera har sin hemvist (4 kap. 12 § FB). Rätten ska sedan se till att ärendet blir tillräckligt utrett och att det föreligger samtycke till adoption från den som sökanden vill adoptera (4 kap. 19 § FB). Även den som är förälder till den som sökanden vill adoptera ska ges tillfälle att yttra sig över adoptionen även om det rör sig om en vuxenadoption (4 kap. 18 § FB). När målet är tillräckligt utrett fattar tingsrätten beslut om adoptionen ska beviljas eller nekas. Vilka rättsverkningar får en adoption?Om en adoption beviljas innebär det att den som har adopterats ses som barn till adoptivföräldern och inte längre som barn till sina tidigare föräldrar. Det innebär exempelvis att den som adopterats får arvsrätt från adoptivföräldern och inte från sina tidigare föräldrar (4 kap. 21 § FB). Jag hoppas du fick svar på din fråga! Sveriges Domstolar tillhandahåller även en guide för hur man går tillväga och vilka uppgifter man behöver för att ansöka om adoption. Den går att hitta här och går att följa steg för steg.Med vänliga hälsningar

Måste min pappa berätta om han adopterar någon?

2020-10-27 i Adoption
FRÅGA |Hej jag är ensambarn dvs har inga biologiska syskon . Min mor o far är skilda sedan länge och de träffat nya sedan länge.Jag själv blir 50 år i sommar .Idag fick jag veta att min far adopterat hans kvinnas 33 åriga dotter genom en händelse att jag ringde upp honom . Dvs han ringde inte mig för att berätta utan lite i och under vårt samtal säger han " du har fått en lillasyster ".Ingen antydan eller information har lämnats mig.Och nu gällande arv mm så är ju jag inte det " ända barnet"Min fråga är om min far var skyldig att på något sätt informera mig om detta innan ?Adoptionen är klar o juridisk klar papper och allt för ca 2-3 v sedan fick jag veta idag .Tacksam för svar
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I Sverige finns det möjlighet till både adoption av barn och adoption av vuxen. Den som har fyllt 18 år får endast adopteras om det finns särskild anledning till adoption med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och den som sökanden vill adoptera. Man bedömer även om adoptionen i övrigt är lämplig (4 kap. 4 § föräldrabalken). Rättsverkningarna av en adoption är bland annat att den som adopterats ses som barn till adoptanten och inte till sina tidigare föräldrar och får därmed arvsrätt från adoptanten och inte sina biologiska föräldrar (4 kap. 21 § föräldrabalken). Om en make adopterar sin makes barn ses dock barnet som makarnas gemensamma barn (4 kap. 6 § föräldrabalken). Även om en adoption påverkar mångas familjeförhållanden finns det ingen informationsskyldighet från din pappa gentemot dig. Vid adoptionen krävs samtycke från adoptanten och den som adoptanten vill adoptera, och man beaktar även vad maken anser om adoptionen. Din pappa har dock inte varit skyldig att lämna information till dig om adoptionen. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Får jag adoptera min sambos barn

2020-09-30 i Adoption
FRÅGA |HejKan min sambo adoptera min daughter?. Jag känner inte vem är hennes pappa jag är ensam stående mamma. Men min sambo vill blir hennes pappa
Camilla Stein |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid adoptionsfrågan ska alltid barnets bästa vara avgörande, 4 kap 1 § FB. Det innebär inga andra intressen än barnets får tas i beaktande. Det ska även göras en lämplighetsbedömning, 4 kap 2 § FB. Lämplighetsbedömningen betyder att adoptionen ska skapa eller befästa ett personligt förhållande mellan barnet som ska adopteras och adoptivföräldern. Förhållandet ska som motsvara det som finns mellan barn och förälder. Som utgångspunkt får din sambo adoptera din dotter, så länge som du samtycker till det, 4 kap 6 § FB. Jag utgår ifrån att den biologiska fadern inte är vårdnadshavare till barnet, och därför behöver inte fadern samtycka till att din sambo adopterar din dotter. Ifall din dotter är över 12 år måste dock din dotter samtycka till att din sambo adopterar henne, 4 kap 7 § FB.Vänliga hälsningar,

Kan vi adoptera vårt fosterbarn?

2020-09-26 i Adoption
FRÅGA |Vi har har ett fosterbarn,som vi har haft sen hen va 6veckor gammal,och nu är hen 5år.Pappan till fosterbarnet vill att vi fosterföräldrar ska adoptera,men mamman vill inte.Om vi skulle ansöka om adoption,skulle vi ha nån shans?mamman till barnet är inte intresserad av att träffa barnet,har träffats sammanlagt 9gånger under uppväxten.
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om adoption finns stadgade i föräldrabalken (FB). Vid alla frågor som rör adoption av ett barn ska barnets bästa ges största vikt (4 kap. 1 § FB).Vad är villkoren vid adoption?En viktig utgångspunkt vid adoptionsärenden är att ett barn endast får adopteras om det är lämpligt med beaktande av samtliga omständigheter. Man beaktar särskilt barnets behov av att bli adopterad samt sökandens lämplighet att adoptera (4 kap. 2 § FB).Ett barn får inte adopteras utan samtycke från den/de föräldrar som är vårdnadshavare för barnet. Innan ett sådant samtycke lämnas ska vårdnadshavaren få information av innebörden av en adoption och ett samtycke till sådan (4 kap. 8 § FB).Hur går ett adoptionsförfarande till?En ansökan om adoption görs till tingsrätten på den ort där barnet har sin hemvist (4 kap. 12 § FB). Rätten ska sedan se till så att ärendet om adoptionen blir tillräckligt utrett (4 kap. 13 § FB). Rätten ska uppdra åt socialnämnden att genomföra en adoptionsutredning. Den som gör en adoptionsutredning ska utreda om samtliga förutsättningar för en adoption är uppfyllda. Utredaren ska vidare alltid försöka att klarlägga både barnets och föräldrarnas inställning som hen sedan redovisar för rätten (4 kap. 14-15 § FB). Rätten ska även ge den som är förälder till barnet tillfälle att yttra sig (4 kap. 18 § FB).Kan vi ansöka om adoption?För att ett barn ska få adopteras krävs samtycke från barnets vårdnadshavare, annars kan en adoption inte beviljas. Det framgår inte av din fråga huruvida barnets biologiska föräldrar även är vårdnadshavare eller ej. Om barnets biologiska mamma är vårdnadshavare och nekar till adoption kan adoptionen inte beviljas. Om barnets biologiska mamma inte är vårdnadshavare finns inget krav på samtycke för att adoptionen ska beviljas, men det innebär inte att förälderns vilja saknar betydelse, utan man måste göra en helhetsbedömning av fallet där förälderns åsikt vägs in. Jag kan dessvärre inte uttala mig om hur stor chans ni har för att en adoption skulle beviljas eftersom jag inte har samtliga förutsättningar och omständigheter som bör beaktas. Mitt råd är att ni vänder er till familjerätten i er hemkommun som kan hjälpa er vidare i era frågor om adoptionsärenden. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

​Hur går ansökan om adoption av en vuxen person till?

2020-10-27 i Adoption
FRÅGA |Hej Jag är adopterad vid vuxen ålder 30 år .Har blivit på tvingad .Vill och ska adopteras av min riktiga far .Han lever och är vid liv .Men har ingen kontakt just nu .Men han sade för några år sedan skaffa fram allt så skriver jag på .Kan ni verkställa allt om jag betalar och skicka papprena till båda parter eller hur ska man göra .? Har ingen möjlighet att få ett avslut .Hjälp mvh
Emil Bengtsson |Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline! Hur går ansökan om adoption av en vuxen person till?Vid adoption av vuxen person så ansöker man om detta till tingsrätten. Den som är över 18 år får bara adopteras om det finns särskild anledning till en adoption med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och den som sökande vill adoptera och om adoptionen i övrigt är lämplig (4 kap. 4 § FB). Vid bedömningen av om det finns särskild anledning så ska man kolla på om det är sökanden som uppfostrat den som sökande vill adoptera eller om adoptionen annars avser att bekräfta en relation som motsvarar den mellan barn och förälder (4 kap. 4 § andra stycket FB). Vid lämplighetsbedömning så kommer det kolla på din nuvarande situation, vem som är dina nuvarande föräldrar och det du skriver om att du blivit påtvingad adoption. Eftersom det inte framgår tillräckligt mycket omständigheter kan jag inte ge någon bedömning över hur jag tror det kommer gå. Vill du att vi på Lawline hjälper dig med ansökan om adoption så är du välkommen att kontakta mig på emil.bengtsson@lawline.se så återkommer vi med en offert till dig. Hoppas du fått svar på din fråga!

Kan jag adoptera bort min frånvarande förälder i vuxen ålder?

2020-10-09 i Adoption
FRÅGA |Hej.Kan man som barn adoptera bort sin förälder? Jag är 33 år, har en mycket frånvarande pappa och undrar om jag kan adoptera bort mig själv från honom och göra mig faderslös?Med vänlig hälsning, T
Suana Tafic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag beklagar din situation men jag ska försöka besvara din fråga så gott jag kan, så att du förhoppningsvis vet hur du ska gå tillväga. Din fråga gäller faderskap till barn, vilket regleras i föräldrabalken, förkortat FB. Det enda sättet att på något sätt göra så att din frånvarande far inte längre är din rättsliga förälder är genom adoption, precis som du har nämnt i din fråga. Din fråga gäller vuxenadoption då du är över 18 år gammal. Adoption regleras i 4 kap FB. Vanligtvis säger lagen att om din andra förälder lever och är gift med någon annan än din far, kan du låta dig adopteras av din andra förälders nya make/maka. Det är viktigt att det inte är din ena förälders sambo, det krävs ett äktenskap mellan dessa. Det rättsliga band du har till din far kommer då i och med denna adoption att upphöra helt, medan din andra förälder förblir din rättsliga förälder. Vuxenadoption enligt 4:4 FB I och med att du är över 18 år får du dock endast adopteras om det finns särskild anledning till en adoption med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och dig och om adoptionen även i övrigt är lämplig (4 kap. 4 § FB)Vuxenadoption enligt 4:4 FB kräver alltså särskilda skäl, vilket exempelvis skulle kunna vara att sökanden har uppfostrat dig, eller att adoptionen sker på grund av att det föreligger en relation som den mellan en förälder och ett barn. Det är dessvärre relativt svårt att adoptera en vuxen person och om en ser till praxis är vuxenadoptioner sällsynt.Det enda sättet för dig att bryta din och din fars rättsliga band är emellertid genom adoption. Det bästa vore om du har möjlighet att adopteras av din andra förälders nya make/maka, om en sådan person finns i ditt liv. Även om det måste föreligga särskilda skäl för att en vuxenadoption enligt 4:4 FB ska gå igenom, så kan du alltid testa! Viktigt att tänka på är att vid vuxenadoption krävs det samtycke av den som adopteras. Ansökan om adoption ska göras till den tingsrätt där sökanden har sin hemvist och adoptionsansökan ska vara undertecknad av sökanden och dig! Ni ska även bifoga personbevis och motivera varför adoptionen ska godkännas. Tingsrätten ska även få in de biologiska föräldrarnas kontaktuppgifter eftersom de ska inhämta deras åsikter angående adoptionen. Din fars åsikt inhämtas således men han har egentligen inte möjlighet att hindra en adoption eftersom det ankommer rätten att ta beslut i den specifika frågan.Hoppas att allt löser sig för dig! Du får gärna höra av dig till oss igen om du skulle ha ytterligare frågor!Allt gott,

Får jag adoptera min frus barn mot faderns vilja?

2020-09-27 i Adoption
FRÅGA |HejKan jag få adoptera min frus (sedan 1 år) barn (9 år) mot faderns vilja? Hon har ensam vårdnad men han har umgängesrätt, som han hävdar att hon försvårat för honom. Jag har väldigt bra kontakt med barnet, som hoppas på jag ska få adoptera.
Sanaria Saad |Hej, Tack för att du väljer att vända dig till Lawline med din fråga. Regler gällande adoption hittar du i 4 kap. Föräldrabalken (FB). Det är reglerna i detta kapitel jag kommer att använda mig av när jag svarar på din fråga. Innan jag går in på din fråga och besvarar denna kommer jag att skriva allmänt om adoption och vissa grundläggande saker. Grundläggande för adoption En väldigt viktig princip som genomsyrar nästan alla regler om barn är att barnens bästa ska stå i centrum (4 kap. 1 § FB). Vad som är barnets bästa avgörs genom en enskild bedömning i det enskilda fallet. Relevanta omständigheter är allt från utbildning och omsorg till skydd och säkerhet. Vidare får ett barn adopteras enbart om man tar hänsyn av samtliga omständigheter i fallet (4 kap. 2 § FB). Det är även viktigt att barnet ges möjlighet till att framföra sina åsikter om adoptionen och få information om själva adoptionen. Åsikterna som barnet framför får olika stor betydelse beroende på barnets ålder och mognad (4 kap. 3 § FB).Jag vill adoptera min makes barn Möjligheten för dig att adoptera din makes barn finns i 4 kap. 6 § 2 st. FB. Du skriver att du varit gift med din fru i ett år och att du nu önskar adoptera hennes barn. Vidare skriver du att den biologiska fadern till barnet inte har vårdnaden om denne men att han har en umgängesrätt. Eftersom den biologiska fadern inte har vårdnaden så krävs inte heller hans samtycke (4 kap. 8 § FB). Men detta betyder inte heller att man bortser från hans vilja. Som tidigare nämnt ska det göras en helhetsbedömning av fallet och den biologiska faderns åsikter ska eventuellt vägas in i bedömningen (4 kap. 15 § FB). Det framgår inte av din fråga om barnet vill bli adopterat eller inte, men eftersom barnet ännu inte fyllt 12 år så behövs inte heller dennes samtycke (4 kap. 3 § FB). Du skriver att du har väldigt bra kontakt med barnet, detta är en stor fördel i bedömningen om vad som är barnets bästa. I slutändan är det tingsrätten som tar det slutliga beslutet. Vad händer om adoptionen går igenom? Barnet kommer då att ses som din och din frus gemensamma barn (4 kap. 21 § FB) vilket också innebär att ni får gemensam vårdnad om barnet (4 kap. 22§ FB). Min bedömning är att du har goda chanser till att få adoptera. Ni behöver alltså inte den biologiska faderns samtycke, men hans åsikt kan väga in i bedömningen. I slutändan är det dock barnets bästa som som är det viktigaste. Jag hoppas du fått svar på din fråga och om du har fler frågor är du välkommen att boka tid med våra jurister här. Vänliga hälsningar,

Kan man häva adoption?

2020-09-21 i Adoption
FRÅGA |Hej! Min väninnas son vill hävda adoption ,Han har adopterat 2 sin frus barn, Flickan är vuxen och svår att hantera, Nu tänker sonen göra arvlös flickan,Sonen äger ett hus tillsammans med sin bror. Vad kan sonen göra i detta fall.Tacksam för svar,mvh
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Kan man häva en adoption?Det är inte möjligt att häva en adoption när en sådan genomförts. När adoption har skett ses den adopterade som "riktigt" barn till den som adopterat och likställs med biologiska barn (4 kap. 21 § FB). Enda möjligheten för att på något sätt "häva" adoptionen och de juridiska banden mellan de båda personerna är om barnet adopteras av någon annan. Kan man göra adoptivbarn arvslösa?Enligt svensk rätt kan man inte göra sina barn arvslösa. De har alltid rätt till sin laglott vilket motsvarar hälften av vad de skulle ärvt enligt lag (7 kap. 1 § ÄB). Detta gäller för såväl biologiska barn som adopterade barn. Om flickan skulle ärvt 100.000 kronor enligt lag eftersom hon anses som barn till din väninnas son utgör hennes laglott därmed 50.000 kronor och det har hon rätt till oavsett. Vad kan sonen göra?Om sonen vill minska arvet till sin adopterade dotter bör han upprätta ett testamente. I ett testamente kan man själv välja vem som ska ärva när man avlider med undantag för barnens laglotter. Även om testamentet skulle föreskriva att en viss person skulle ärva allt har barnen rätt att påkalla jämkning av testamentet och ändå få ut sin laglott (7 kap. 3 § ÄB). Oavsett så kan ett testamente åtminstone minska arvet till flickan och hon kommer på så sätt ärva mindre när det finns ett testamente än om det inte finns något testamente. Hur upprättar man ett testamente?För att ett testamente ska vara giltigt krävs först och främst att det är skriftligt. Det måste även vara undertecknat av testatorn samt bevittnat och undertecknat av två samtidigt närvarande vittnen. Om formkraven för testamentets upprättande inte följs blir testamentet ogiltigt (10 kap. 1 § ÄB och 13 kap. 1 § ÄB). Jag hoppas du fick svar på din fråga! Undrar du något mer går det bra att ställa en fråga till.Med vänliga hälsningar