Biologiska pappans samtycke vid adoption

2020-09-14 i Adoption
FRÅGA |Hej!Jag är ensam vårdnadshavare till min son som är 6 år och nu vill min sambo adoptera sonen, hur går vi tillväga?Biologiska fadern har efter en lång tvist i tingsrätten endast fått umgänge via telefon då han bedöms sakna förmågan att ansvara och ombesörja sonens behov och omsorg.Biologiska fadern har inte visat något intresse för sonen och har inte träffat honom på flera år.Vi har läst lagen men skulle behöva förtydligande svar på följande frågor:1: Krävs medgivande från den biologiska fadern för att adoptionen skall godkännas? Och hur gör vi om biologiska fadern nekar medgivande om sådant medgivande krävs?2: En av anledningarna till att sonens bonuspappa vill adoptera är att om någonting händer mig som mamma så vill vi försäkra oss om att bonuspappan får laglig rätt att fortsätta ha ansvar för sonen och hans omsorg utan att riskera att vårdnaden går till den biologiska fadern som aldrig haft hand om sonen tidigare.3: Vad händer med beslutet om umgänge om adoptionen går igenom?4: Hur går själva adoptionen till och hur lång tid tar en sådan process?Vi har svårt att tolka lagen främst gällande frågan om medgivande krävs eller inte krävs av biologiska fadern så önskar därför, om möjligt, ett så klart och tydligt svar som möjligt på just den frågan.Tack på förhand!
Lovisa Lindgren |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler kring adoption finns i 4 kap Föräldrabalken (FB). Möjligheten för en sambo att adoptera sin parterns barn finns i 4 kap 6 § andra stycket FB. Krävs medgivande från den biologiska fadern?Eftersom den biologiska fadern inte har vårdnaden om er son krävs inte nödvändigtvis hans samtycke (4 kap 8 § FB). Detta betyder dock inte att hans vilja saknar betydelse. Hans inställning ska ändå vägas in i den helhetsbedömning av adoptionens lämplighet som socialnämnden ska se till genomförs (4 kap 15 § FB). Dessutom har den biologiska pappan rätt att yttra sig i rätten (4 kap 18 § FB). Eftersom din son inte har fyllt 12 år behövs inte heller hans samtycke, men även hans inställning har betydelse i bedömningen (4 kap 3 § FB).Vad som kommer vara avgörande för om din sambo får adoptera eller ej är vad man tror är bäst för barnet (4 kap 1 § FB). Det är tingsrätten som tar det slutliga beslutet om adoption kan ske eller ej. Verkningar av en adoptionOm adoptionen går igenom kommer din son att ses som din och din sambos gemensamma barn (4 kap 21 § FB). Detta innebär att ni får gemensam vårdnad om honom (4 kap 22 § FB). Det innebär också att sonen kommer att ärva av din sambo istället för av den biologiska pappan. Om det händer dig något kommer vårdnaden inte att gå till den biologiska pappan, utan din sambo kommer fortfarande ses som förälder och vårdnadshavare. En adoption kan alltså inte upphävas. En adoption kan endast upphöra genom en ny adoption.Vad händer med beslutet om umgänge om adoptionen går igenom?Om adoptionen går igenom kommer beslutet om umgänge inte längre att gälla. Detta följer av att den biologiska pappan inte längre rättsligt ses som din sons förälder.Hur går själva adoptionen till och hur lång tid tar en sådan process?Din sambo behöver lämna en ansökan om adoption till tingsrätten (4 kap 12 § FB). Tingsrätten kommer sedan att kontakta socialnämnden i er kommun gällande en adoptionsutredning. Tingsrätten kommer då att bestämma en tid inom vilken utredningen ska vara slutförd. Denna tid kan dock förlängas. Tingsrätten ska dock se till att utredningen bedrivs skyndsamt. Utredaren kommer sedan att lämna ett förslag till beslut innan Tingsrätten tar beslut i frågan. Hur lång tid detta tar är tyvärr inget jag kan svara på. Klicka på DENNA länk för mer praktisk information om hur ni ska gå tillväga.SammanfattningDen biologiska pappans samtycke är alltså inte en förutsättning för att adoptionen ska anses lämplig och därmed beviljas. Däremot tar man hänsyn till hans inställning. Om adoptionen blir beviljad kommer alla rättsliga band till pappan, inklusive umgängesrätten, att försvinna. För att ansöka om adoption behöver din sambo lämna in en ansökan till tingsrätten.Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Kan en förälder ensam adoptera gemensamma barn?

2020-09-07 i Adoption
FRÅGA |AdoptionJag har en fråga angående adoption. Jag har ett stort problem med mina döttrar då jag knappt får träffa dom av olika konstiga anledningar men det jag undrar är om jag kan adoptera bort mina barn till den andra föräldern då jag inte orkar med alla dessa instanser som är nu med umgänge och vårdnadstvist men den andra föräldern fortfarande inte följer det interimistiska beslut som tagit mm. Jag har inte kraften att hela tiden bli besviken att dom aldrig kommer på bestämda datum och att mamman inte gör något för att få det så. Därför har jag gått i tankarna att hon får adoptera dom för det känns redan som jag ej har dom som barn.Tacksam för snabbt svar.
Oscar Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar om det är möjligt att din tidigare partner/den andra föräldern till dina barn kan adoptera era barn för att få ensam vårdnad om barnen. Vi vänder oss till Föräldrabalken (FB) för svar. Vad krävs för att få adoptera? - Barnets bästa är av största vikt vid lämplighetsbedömning 4 kap 1 § FB. Ett barn får endast adopteras om det under samtliga omständigheter kan anses som lämpligt, 4 kap 2 § Föräldrabalken. Adoptionen ska skapa eller befästa en relation som väsentligen motsvarar den hos ett barn och dess förälder. Barn över 12 år måste samtycka till adoptionen för att denna ska vara giltig, 4 kap 7 § FB. För att barn under 18 år ska få adopteras krävs alltid samtycke från en förälder som är vårdnadshavare, 4 kap 8 § FB. Rättsliga effekterna av en adoption - Det är upp till socialnämnden att bedöma om det ligger i barnets bästa att bli adopterad, 4 kap 14 – 15 §§ FB. Rättsverkan av en adoption blir att den tidigare föräldern mister alla juridiska band med barnet, då den personen som adopterar barnet blir ensam vårdnadshavare, om de ansöker är ensamansökande, 4 kap 21 § FB.Vad innebär detta för dig – Detta innebär att det är möjligt för den andra föräldern att adoptera barnen, men att beslutet ska handläggas till tingsrätten där socialnämnden i eran kommun kommer utreda om det är barnets bästa. Ofta anser socialnämnden att kontakten med båda föräldrarna är väldigt viktig för barnet, varav konsekvenserna av en adoption mellan två föräldrar enligt 4 kap 21 § FB anses vara skäl till att inte bevilja adoption. Detta innebär som sagt då att adoption är möjligt för den andra föräldern, men att det inte är säkert att denna kommer beviljas. Andra alternativ – Föräldrar har rätt enligt 6 kap 6 § FB att sluta egna avtal där de reglerar vårdnaden om sina barn, där man kan avtala mellan föräldrarna om någon ska ha ensam vårdnad. Om barnen är under 15 år gamla kan den andra förälderns handlande vara brottsligt genom att dina barn skiljs obehörigen från dig utan anledning. Detta är så kallad egenmäktighet med barn, 7 kap 4 § Brottsbalken.Hoppas de var svar på din fråga!

Adoption av vuxen

2020-09-02 i Adoption
FRÅGA |Hej Jag är en tjej på 27 år som undrar om min styvfar kan adoptera mig. Han har varit mer för mig dom senaste fyra åren som han har varit gift med min mamma än vad mi biologiska pappa har varit. Har bara träffat han 6- 8 gånger sen jag fyllde 18 år
Oscar Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du vill veta om det är möjligt att bli adopterad som vuxen.Enligt 4 kap 4 § föräldrabalken kan en person över 18 år bli adopterad, men endast om det kan anses som lämpligt med tanke på förhållandet mellan den sökande adopterande och den som blir adopterad, varav man särskilt ska beakta om den sökande har uppfostrat den adopterande under lång tid eller om adoption motsvarar att befästa en relation som liknar denna mellan en förälder och barn. Adoption kräver dock samtycke från båda föräldrarna om dessa har vårdnad, 4 kap 8 § FBDetta medför att det krävs väldigt specifika omständigheter för att bevilja en adoption av en vuxen person. Detta kan illustreras med ett fall RH 2003:18, från hovrätten över Skåne och Blekinge. Där ville en man adoptera sin hustrus dotter där han angav att han fostrat dottern i cirka 20 år, den biologiska pappan som fortfarande hade vårdnad om barnet sade nej till detta. Med beaktande av 4 kap 21 § FB, som innebär att adoption innebär att alla rättsliga band till tidigare förälder klipps av, kom Hovrätten i tidigare nämnde fall fram till att adoption inte kunde ske. Det framkommer även i ett rättsfall från Högsta domstolen, NJA 2002 s 425, att om det ligger i den vuxna personens intresse att bli adopterad så som att den blir berättigad till arv, andra vårdnadshavare är döda, eller att man ger personen en familjetillhörighet om personen inte har övrig familj osv. Detta innebär för dig – Detta innebär för dig att din styvfar kan adoptera dig men att det krävs speciella omständigheter för att detta ska kunna ske. Om din biologiska far motsätter sig detta, förutsätt att han har vårdnad/hade vårdnad om dig vill säga, blir det potentiellt komplicerat. Dock finns det bevis för att det är fullt möjligt att bli adopterad i vuxen ålder. Hoppas detta var svar på din fråga!

Kan icke gifta eller särbos adoptera den andres barn?

2020-08-29 i Adoption
FRÅGA |Hej, Jag har ensam vårdnad från födseln av min 14 åriga son. När han var 2 är träffade jag en man som helt tog på sig rollen som pappa. Men när sonen var 10 år separerade vi och bor idag i olika städer. Dock fortfarande umgänge varje helg hos "pappa". Sonen vill nu skriva sig hos honom alternativt om han får adoptera sonen? Går Något av det trots att vi är separerade?
Oscar Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Vad gällande frågan om att skriva sig hos "pappan" så är det fullt möjligt genom att enbart göra en flyttanmälan hos skatteverket. Vårdnaden om barnet och barnets boende är två olika frågor, varav registrering vart man bor är möjlig att ändra. Vad gällande frågan om möjlighet till adoption så återfinner vi svaren i Föräldrabalken.När det gäller frågor om adoption ser man alltid till barnets bästa (4 kap. 1 § FB) och barnet får endast adopteras om det med beaktande av samtliga omständigheter är lämpligt (4 kap. 2 § FB). Det finns några viktiga kriterier som behöver uppfyllas för att du ska ha möjlighet att adoptera. Det krävs att:* Du som vill adoptera är över arton år (4 kap. 5 § FB). * Du och den andra inblandade är gifta eller sambos (4 kap. 6 § st. 2 FB).* Vårdnadshavaren ger samtycke till adoptionen (4 kap. 6 § st. 2 FB).* Om barnet är över tolv år måste barnet själv samtycka till adoptionen (4 kap. 7 § st. 1 FB). * Barnets vårdnadshavare måste samtycka till adoptionen (4 kap. 8 § FB). Detta innebär att adoption endast är möjlig om du samtycker till detta samt om man är sambos eller gifta. Det är möjligt att "pappan" får adoptera i ert fall men effekterna av detta blir att han helt övertar vårdnadsansvaret för barnet, 4kap 21 § FB. Du kommer alltså själv inte längre anses vara vårdnadshavare över ditt eget barn. Endast om man adopterar barnet gemensamt som sambo eller make/maka så kvarstår den andra person som vårdnadshavare. Svaret på din fråga blir där med att ja en adoption kan ske, men denna får konsekvensen av att du själv mister ditt vårdnadsansvar och kontroll över ditt barn.

Vad finns det för avgöranden från Högsta domstolen om adoption av en vuxen?

2020-09-08 i Adoption
FRÅGA |Med stöd av ett uttalande av Högsta Domstolen har medgivits att en som söker adoption av en vuxen som kontinuerligt gett ekonomiskt bistånd. Jag skulle vilja veta vad detta uttalande har för diarienummer.Med vänlig hälsning,
Nathalie Ottosson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Tolkning av din frågaJag tolkar din fråga som att du letar efter ett avgörande från Högsta domstolen där de bifallit en adoptionsansökan för en vuxen där någon av parterna också under en längre tid hjälpt den andra ekonomiskt. Avgöranden om adoption av en vuxen Vanligtvis när man refererar till avgöranden från Högsta domstolen använder man sig inte utav deras diarienummer, istället används det nummer de fått när de publicerats i Nytt Juridiskt Arkiv. I vissa fall använder man sig även av deras målnummer. Jag har hittat två avgöranden från högsta domstolen som passar in på din beskrivning:Det första är NJA 1989 s. 67 med målnummer Ö 1134/87. Där var det tal om en vuxen man som adopterades. Han hade vuxit upp utomlands och den sökande hade betalt för både boende och skolgång. De träffades även varje sommar och hade tät brev- och telefonkommunikation. Det andra är NJA 1991 s. 194 med målnummer Ö 189/90. Där var det istället ett par som önskade adoptera fruns vuxna systerdotter. Även hon hade vuxit upp utomlands och paret hade hjälpt henne med både boende- och skolgångskostnader.Avgörande för utfallet i de båda domarna var dock inte att ekonomiskt bistånd getts till barnen under deras uppväxt. Av lagen som den löd då följde att adoption av en vuxen kunde bifallas om adoptionen var till fördel för barnet samt att det fanns ett starkt personligt förhållande mellan sökanden och barnet. Det var relationen de sökande hade med barnen som var avgörande, tillsammans med den objektiva bedömningen att barnen skulle gynnas av det. Idag regleras adoption av en vuxen i Föräldrabalken (4 kap. 4-5 § föräldrabalken). Sammanfattning och rådNJA 1989 s. 67 och NJA 1991 s. 194 handlar om adoption av en vuxen där de sökande tidigare stöttat barnen ekonomiskt under en längre tid. Om något av dessa två rättsfall inte är det du letar efter är du välkommen att skicka in en ny fråga med en mer detaljerad beskrivning av det avgörande du söker.Med vänliga hälsningar,

Behåller man sin arvsrätt till den ursprungliga föräldern när man adopteras?

2020-09-04 i Adoption
FRÅGA |Hej!Funderar på att Adoptera min Sambos äldsta Barnbarn. Han är 22 År gammal.Jag är inte Biologiskt kopplad i Släktskapet.Mister han rätten att Ärva sin Biologiska Mor om vi genomför Adoptionen?Hans Far (min Sambos Son) är Död sedan flera År.Med Vänliga HälsningarLotta
Elise Sohlberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om adoption hittas i Föräldrabalk (FB).Vad krävs för att adoptera en vuxen?När den person man vill adoptera är över 18 år är det fråga om en vuxenadoption. Den som fyllt 18 år får endast adopteras om det finns särskild anledning till en adoption med hänsyn till det personliga förhållandet som den sökande och den som sökande vill adoptera har. Adoptionen måste även i övrigt anses lämplig. Man tar särskild hänsyn till om sökanden har uppfostrat den som sökande vill adoptera eller om adoptionen annars kan avse att bekräfta en relation som ett barn och en förälder har (4 kap. 4 § FB).Bedömningen av om en adoption är lämplig ska göras med beaktande av samtliga omständigheter i det enskilda fallet. Sökandens personliga egenskaper och lämplighet i övrigt liksom behovet av adoption är omständigheter som ska beaktas. Inställningen hos föräldrarna till den som sökanden vill adoptera ska också beaktas. Vid bedömningen av om en adoption är lämplig ligger även att åldersskillnaden mellan sökanden och den som sökanden vill adoptera ska vara rimlig, även om åldersskillnaden bör ha mindre betydelse vid vuxenadoption än vid adoption av ett barn.Huruvida kriterierna för vuxenadoption är uppfyllda bestämmer tingsrätten i varje enskilt fall. Det kan dock vara bra att ha dessa kriterier i åtanke när man skriver sin ansökan om adoption. Kommer din sambos barnbarn ärva sin biologiska mor vid adoption?Enligt svensk rätt likställs adoptionsbarn med biologiska barn och detta gäller även vid arvsskiften. Detta innebär således att om man blir adopterad förlorar man arvsrätten till den ursprungliga föräldern. Detta då en adoptivförälder i juridisk mening är att likställa med en biologisk förälder enligt 4 kap. 21 § FB. Din sambos barnbarn kommer alltså mista rätten att ärva sin biologiska mor om ni genomför adoptionen. Om den biologiska modern vill att han ska ärva kan hon dock skriva in honom i sitt testamente. Sammanfattning och handlingsplan:Sammanfattningsvis finns det vissa kriterier som måste vara uppfyllda för att du ska få adoptera din sambos barnbarn. Huruvida du uppfyller dessa kriterier kan jag tyvärr inte uttala mig om utan det är upp till tingsrätten i varje enskilt fall att bedöma. Om du adopterar din sambos barnbarn kommer han dock mista rätten att ärva sin biologiska mor eftersom en adoption bryter de legala banden med den ursprungliga föräldern helt. Om den biologiska modern vill att din sambos barnbarn ska få ärva trots en adoption kan hon skriva in detta i sitt testamente. Om ni bestämmer er för att inte adoptera kan istället du och din sambo skriva testamenten och avtal som ger barnbarnet samma juridiska ställning som ett biologiskt barn.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Vuxenadoption

2020-09-01 i Adoption
FRÅGA |Hej!Hur ska jag gå tillväga för att låta min styvfar adoptera mig? Jag har inga band alls till min biologiska far och har länge velat bli adopterad. Jag är 22 år gammal så detta blir väl vuxenadoption? Får jag lagligt bli adopterad trots att jag inte är ett barn?
Marina Alsayegh |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Till att börja med regleras din fråga om adoption av föräldrabalken, fortsättningsvis FB. Vuxenadoption är möjligtDet är möjligt att någon som fyllt 18 år (vuxen) adopteras, men endast om det finns särskild anledning för det. Det tas då hänsyn till det personliga förhållandet mellan den sökande och den som den sökande vill adoptera. Adoptionen ska i övrigt vara lämplig (4 kap. 4 § stycke 1 FB). Vad som särskilt beaktas vid bedömning av om det finns särskild anledning till en adoption är om sökande har uppfostrat personen ifråga eller om adoptionen annars bekräftar en relation lik den mellan barn och förälder (4 kap. 4 § stycke 2 FB). Andra omständigheter ska även beaktas, såsom inställning hos föräldrarna till den som ska adopteras.Du nämner att du inte alls har något band till din biologiska far och att du länge velat bli adopterad, varför jag antar att du blivit uppfostrad av din styvfar och att ni har en stark relation av den typen som krävs enligt lagen. Detta talar naturligtvis för att ni skulle kunna få igenom en adoption. Viktigt att komma ihåg är dock att det sker en helhetsbedömning med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet och att jag därför inte kan ge dig ett rakt svar på om det skulle kunna bli någon adoption i ditt fall eller inte. Var görs ansökan?Ansökan om adoption görs till tingsrätten i den ort där den sökande som vill adoptera har sin hemvist (4 kap. 12 § stycke 1 FB).SammanfattningDet är möjligt att bli adopterad i din ålder men det ska då finnas särskild anledning för det.Vänliga hälsningar,

Vem ska ansöka om adoption?

2020-08-18 i Adoption
FRÅGA |är det jag som adoptivförälder eller är det han som vill bli adopterad som skall ansöka och i vilken tingsrätt ? där han bor eller där jag bor ?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En adoptionsansökan får göras av den eller de som vill adoptera, dvs av den blivande adoptionsföräldern om ansökan beviljas (4 kap. 11 § föräldrabalken). Ansökan om adoption ska göras till den tingsrätt där den som sökanden vill adoptera har sin hemvist, alltså tingsrätten på den ort där barnet har sin hemvist (4 kap. 12 § föräldrabalken). Du kan hitta mer information om adoption samt en mall till ansökningsförfarandet på Sveriges Domstolars hemsida.Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar