Måste en biologisk förälder godkänna adoption?

2019-07-14 i Adoption
FRÅGA |Hej jag och min sambo vill att han ska adoptera min dotter på 3 år. Jag har ensamvårdnad från hon föddes och biologiska pappan träffade hennes senaste strax innan hon fyllde 1 år i ca 30min . Vi har aldrig bott tillsammans. Jag och min sambo träffades när hon var 1 år o 3 mån och flytta ihop efter 6 mån. nu har vi dotter på 4 mån tillsammans. 3 åring ser ju min sambo som hennes pappa. Vi vill att han ska adoptera henne. Men vi är inte gifta men vill det. Hur är de att adoptera när man inte för gift? Eller är bättre att vänta tills vi är det. Men är orolig om de händer mig nåt och vad som kommer hända min dotter då? En fråga till om Vi gifter oss nästa år, måste den biologiska pappan infomeras? Och måste han ge ett godkännande?
Liv Nyström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din fråga gäller adoption vilket regleras i föräldrabalken (FB).Mitt svar kommer därför utgå från det lagrummet. Inledningsvis kan sägas att du inte har någon juridisk skyldighet att informera din dotters pappa att du ska gifta dig med din sambo utan det är er privata angelägenhet. Vem kan adoptera?Sedan 1 september 2018 har sambor och makar samma ställning vad gäller adoption och ni måste således inte gifta er innan adoptionsansökan. En sambo får med sin sambos samtycke adoptera hans eller hennes barn (4 kap. 6 § FB). Innan adoptionen kommer du som vårdnadshavare få information om innebörden av en adoption och ditt samtycke till en sådan (4 kap. 8 § FB).En ansökan om adoption får göras av den som vill adoptera, alltså din sambo (4 kap. 11 § FB).Ansökan om adoption görs till tingsrätten på den ort som den som ska adopteras har sin hemvist (4 kap. 12 § FB). Eftersom barnet bor med dig och din sambo ska ansökan alltså göras till tingsrätten där ni har er hemvist. Hur gör domstolen dess bedömning av om adoption ska ske? När domstolen ska besluta om adoption är barnets bästa av största vikt (4 kap. 1 § FB).Ett barn får adopteras endast om det med beaktande av samtliga omständigheter är lämpligt. Vid bedömningen av om en adoption är lämplig ska barnets behov av adoption och sökandens lämplighet att adoptera särskilt beaktas (4 kap. 2 § FB).Barnet ska få information och ges möjlighet att framföra sina åsikter i frågor som rör adoptionen. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till ålder och mognad (4 kap. 3 § FB).Vid en ansökan om adoption av barn ska domstolen uppdra åt socialnämnden på den ort där barnet har sin hemvist, att utse någon som kan utföra en adoptionsutredning (4 kap. 14 § FB).Den som genomför en adoptionsutredning ska utreda om förutsättningarna för adoption är uppfyllda. Det vill säga om det är till barnets bästa att hon adopteras av din sambo och om din sambo är lämplig som förälder till din dotter. Vidare ska utredaren alltid försöka klarlägga barnets och föräldrarnas inställning. Detta innebär att socialnämnden kommer kontakta din dotters biologiska pappa för att höra hans inställning till adoptionen. När utredningen är genomförd ska utredaren redovisa det som har framkommit till domstolen och lämna ett förslag till beslut (4 kap. 15 § FB). Domstolen ska också ge din dotters biologiska pappa tillfälle att yttra sig inom en viss tid (4 kap. 18 §). Vad innebär en adoption juridiskt? Om din dotter adopteras av din sambo kommer hon anses som din sambos barn och inte den biologiske pappans. Detta innebär att din dotters rättsliga ställning är som barn till dig och din sambo (4 kap. 21 § FB). Detta påverkar en rad olika saker men till exempel kan nämnas att din dotter får arvsrätt efter sin adoptivpappa och inte efter sin biologiska pappa. Vidare får adoptivpappan ett föräldraansvar med omsorgsplikt av sin adoptivdotter. Om en sambo adopterar den andra sambons barn står barnet under vårdnad även av adoptivföräldern från den tidpunkt då adoptionsbeslutet får laga kraft (4 kap. 22 § FB).Att en dom eller ett beslut får laga kraft innebär att det inte längre går att överklaga. Sammanfattning Sammanfattningsvis kan du och din sambo gifta er utan att informera ditt barns biologiska pappa. Du och din sambo måste emellertid inte vara gifta för att din sambo ska kunna ansöka om att få adoptera din dotter. Barnets biologiska pappa behöver inte heller godkänna din sambos adoption av barnet. Dock kommer ett yttrande att inhämtas från barnets biologiska pappa. Du uppger att du har haft ensam vårdnad av barnet sedan födseln och att hon inte heller träffat sin pappa på två år under en ålder som är väldigt viktig för ett barns anknytning. I din fråga framstår det vidare som om pappan till din dotter inte heller har haft ett intresse för eller sökt kontakt eller umgänge med sin dotter. Detta talar för att adoptionen är lämplig och i din dotters intresse men det måste bedömas av domstolen med alla omständigheter sammantaget. Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till! Vänliga hälsningar,

Vilka ska underteckna en ansökan om vuxenadoption?

2019-06-24 i Adoption
FRÅGA |Vuxenadoption. Har en fråga i detta sammanhang. Ska ansöka göras med underskrift av båda parter?
Mikaela Berglind Mäkinen |Hej, och stort tack för att du väljer att ställa din fråga till oss på Lawline! Jag tolkar din fråga på så sätt att du undrar om en ansökan om vuxenadoption behöver undertecknas av både den som ska adoptera, och den som ska adopteras. För att få svar på din fråga så får vi titta i Föräldrabalken (FB).En adoptionsansökan ska vara undertecknad av båda parter En adoptionsansökan ska vara undertecknad av både den som vill adoptera, och den som ska adopteras. Svaret på din fråga är alltså ja.Glöm inte av att ansökan dessutom måste innehålla:- Tydlig uppgift om att ärendet rör en vuxenadoption- båda parternas namn och personnummer, samt personbevis,- namn, adress och telefonnummer till de biologiska föräldrarna, eftersom domstolen är skyldiga att kontakta dem och hämta in deras eventuella åsikter. De har ingen möjlighet att stoppa adoptionen då det rör sig om adoption av en myndig person, men det kan behövas pga arvsfrågor och liknande,- det ska tydligt framgå att den som ska adopteras samtycker till det hela,- en motivering till varför adoptionen bör godkännas av domstolen. Den som är över 18 år får nämligen endast adopteras om det finns särskilda anledningar till det. Det kan t.ex. röra sig om att den som ska adoptera har uppfostrat den som ska adopteras eller att de har en föräldrar/barn-relation. Det är dock viktigt att komma ihåg att det inte får ligga några ekonomiska skäl bakom adoption (FB 4 kap 4 §). Om du skulle ha några ytterligare funderingar så är du varmt välkommen till att ställa en ny fråga. Tills vidare hoppas jag att du har fått svar på din fråga, och önskar ett stort lycka till med det hela! Med vänliga hälsningar,

Hur går jag tillväga för att adoptera min frus son?

2019-06-19 i Adoption
FRÅGA |Hej!Jag vill adoptera min frus son, så vi blir två vårdnashavare. Hon har 100% vrdnad nu då fadern avsa sig faderskapet när barnet föddes år 2011. Hur ska vi gå till väga med adoptionen?
Linnéa Carnrot |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En ansökan om adoption ska skickas till tingsrätten för den ort där den som sökanden vill adoptera var folkbokförd den 1 november föregående år. Det är sedan upp till tingsrätten att göra en lämplighetsbedömning. I den bedömningen ingår att ta ställning till om adoptionen är till fördel för barnet. Det krävs också att den som vill adoptera har uppfostrat barnet, vill uppfostra det eller det annars med hänsyn till det personliga förhållandet mellan den som vill adoptera och barnet finns särskild anledning till adoptionen.I övrigt ska tilläggas att det krävs samtycke från din fru, barnets vårdnadshavare, för att genomföra sådan adoption. Med ansökan ska också personbevis skickas. Personbevis beställs från Skatteverket. Det finns särskilda personbevis för den som ska adoptera och för adoptivbarnet. Personbevisen bör inte vara äldre än tre månader.Jag skulle i övrigt rekommendera dig att läsa mer detaljerad information på Sveriges domstolars hemsida som du hittar här.

Om en person adopterar sin styvdotter förblir mamman fortfarande förälder?

2019-05-25 i Adoption
FRÅGA |Hej !Har en vän som vill adoptera sin styvdotter. Hennes biologiska pappa är avliden men hennes biologiska mamma lever. Om nu min vän adopterar henne, vilket båda vill så även hennes mamma, blir då inte hennes mamma fortsättningsvis kvar som hennes mamma ? vänligen
Maria Simeonidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om adoption hittar du främst i föräldrabalken.Det framgår av föräldrabalken att en make eller sambo får med sin makes eller sambos samtycke adoptera hans eller hennes barn (4 kap. 6 § föräldrabalken). Om en make eller sambo har adopterat den andra makens eller sambons barn, ska den som har adopterats anses som makarnas eller sambornas gemensamma barn. Lag eller annan författning som tillägger släktskapet mellan barn och förälder rättslig betydelse ska tillämpas på den som har adopterats och hans eller hennes adoptivförälder (4 kap. 21 § föräldrabalken).Om din vän adopterar sin styvdotter förblir hennes biologiska mamma fortsättningsvis kvar som hennes förälder. Går adoptionen igenom får styvdottern istället ytterligare en förälder i form av din vän som då blir adoptivförälder. Styvdottern blir då deras gemensamma barn.Du är välkommen att höra av dig vid ytterligare funderingar!Vänligen,

Krav för att adoptera en vuxen

2019-06-25 i Adoption
FRÅGA |Hej!Jag har ingen kontakt med min biologiska far och har knappt haft det under mitt liv. Jag har alltid haft en annan man som har varit som min pappa men han har inte varit tillsammans med min mamma. Han har inga levande barn idag. Hans enda son dog året innan jag föddes. Därför har vi en väldigt speciell relation då vi fann varandra och det fanns tomrum hos båda som vi kunde fylla. Jag har kallat honom för pappa i över 11år. Idag är jag 25år och han är 74år. Min biologiska pappa lever men min största önskan är att bli adopterad. Är det möjligt trots att han lever?
Henrik Österström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Adoption av vuxenSom vuxen kan du bli adopterad även om dina föräldrar lever. Möjligheten till vuxenadoption regleras i 4 kap. 4 § föräldrabalken. Lagrummet uppställer två krav för att adoption ska beviljas. Dels ska det finnas en särskild anledning med anledning utav det personliga förhållandet mellan dig och den äldre mannen, dels ska adoptionen vara lämplig i övrigt.Särskild anledning med anledning av det personliga förhållandetI lagrummets andra stycke framhålls att för att avgöra om det föreligger särskild anledning på grund av det personliga förhållandet så ska särskilt beaktas om du har blivit uppfostrad av den äldre mannen eller om adoptionen söks för att befästa en relation som motsvarar en sådan som mellan ett barn och dess förälder även om någon uppfostran ej har skett. Adoption i syfte att efterlämna arv är ej tillräckligt, adoptionen måste företas i syfte att befästa det personliga förhållandet (se rättsfallet NJA 1986 s. 604). Ej heller är det tillräckligt att ni har nära släktskap eller en god relation (framgår av lagens förarbeten). Kravet är att det klart ska framgå att adoptionen företas för att befästa ett förhållande såsom mellan ett barn och en förälder (se rättsfallet NJA 2002 s. 425).Huruvida ni i ert fall skulle uppfyllda detta krav låter sig inte avgöras utifrån angiven information, men förhoppningsvis kan du själv ta ställning till möjligheter utifrån kriterierna.LämplighetskravetLämplighetsprövningen ska göras med beaktande av samtliga omständigheter i det enskilda fallet. I förarbetet (prop. 2017/18:121 s. 146-147) framhålls exempelvis att sökandens, dvs den som vill adoptera, personliga egenskaper och lämplighet i övrigt beaktas samt åldersskillnaden mellan dig och mannen, även om det samtidigt framhålls att åldersskillnad är av mindre betydelse vid en vuxenadoption. Därutöver ska även dina föräldrars inställning till adoptionen beaktas. Eftersom dina föräldrars inställning beaktas skulle faktumet att din far fortfarande lever kunna spela roll vid lämplighetsprövningen om det är så att han skulle motsätta sig en adoption. Bedömningen tar dock sikte på alla omständigheter, så även om han motsätter sig en adoption skulle andra omständigheter ändå väga tyngre utifrån en helhetsbedömningen. SammanfattningDet kan vara möjligt för den äldre mannen att adoptera dig som vuxen även om din far fortfarande lever. Det krävs dock att ni har en relation som motsvarar den mellan ett barn och dess förälder. Vidare ska adoptionen vara lämplig i övrigt. Huruvida det förhåller sig med dessa krav i ditt fall kan jag ej ta ställning till, men har förhoppningsvis givit dit förutsättning att själv göra en kvalificerad bedömning.Jag hoppas att du har funnit mitt svar behjälpligt och lycka till!Med vänlig hälsning

Adoption av brorsdotter med hemvist utomlands

2019-06-19 i Adoption
FRÅGA |Jag heter x, jag är svensk medborgare och bor i Sverige sedan 1986. Jag är gift och har två vuxna barn som har flyttat ut.Jag har en 16-årig brorsdotter, som bor i Mumbai, IndienMin brorsdotter har gått i djup depression och talar knappt till någon annan. Hon är socialt avskuren och har inga vänner i sin ålder. Detta påverkar hennes studier illa. Hennes resultat från 10: e klass har varit katastrofalt och detta har krossat henne. Jag är rädd och orolig för att hon kanske tar ett drastiskt steg. Skälen till hennes psykiska förhållanden utifrån vad jag vet är följande:1. Atmosfären hemma är väldigt spänd hela tiden för att hennes föräldrar år oftast oeniga och hon känner sig försummad.2. Hon har två andra systrar och hon är mellan barnet. Det finns konstant kamp för resurser på grund av begränsad inkomst och en trång lägenhet med ett sovrum där också farföräldrar bor.3. Familj är religiös och konservativ och samhälle är manligt dominerat, vilket sätter ytterligare tryck och begränsningar på henne.Jag skulle vilja adoptera henne. Min man stöttar mitt beslut fullt ut.Kan du ge mig juridisk rådgivning om hur man ska gå om att adoptera min brorsdotter.Om det finns ett sätt framåt, skulle jag vilja boka ett möte för att förstå detaljerna om hur man går vidare i detta ärende. Tack på förhand.MVH
Lisa Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss här på Lawline med din fråga.Tillämpliga lagrumBestämmelser om din fråga hittar vi i Föräldrabalken (FB). Jag kommer utgå från den svenska lagen och därmed inte gå in på några regler i Mumbai då dessa är okända för mig.Samtycke vid adoptionFör att man ska ha rätt att adoptera någon som är över tolv år, men under 18, krävs det att barnet samtycker till adoptionen, 4 kap. 7 § FB. I undantagsfall kan man tillåta en adoption utan samtycke från barnet, men detta är enbart då barnet är förhindrat från att samtycka på grund av en psykisk sjukdom eller liknande.Vidare krävs det även att vårdnadshavarna till din brorsdotter samtycker till adoptionen, 4 kap. 8 § FB. Även här finns det dock undantag som tillåter en adoption trots föräldrarnas motstånd om det är så att det föreligger synnerliga skäl. Är det så att din bror och hans fru inte samtycker till adoptionen skulle ni kunna hävda att det föreligger synnerliga skäl då de inte är kapabla att ta hand om din brorsdotter. TillvägagångssättOm ni ska ansöka om att adoptera din brorsdotter skickar ni in er ansökan till tingsrätten som tillhör den ort där ni bor. Egentligen ska ansökan skickas till barnets bostadsort, men eftersom hon inte bor i Sverige blir det istället er, 4 kap. 12 § FB. Eftersom din brorsdotter inte är svensk medborgare kommer ett yttrande från Migrationsverket att behöva hämtas av tingsrätten, 4 kap. 17 § FB. Ni kan även läsa mer om hur ni ska gå tillväga här.AvslutningJag hoppas att du fick svar på din fråga och är det så att du behöver vidare hjälp är det bara att höra av dig till mig på Lisa.Gustafsson@Lawline.se så återkommer jag. Vänligen

Hur får jag en adoption från ett land utanför Haagkonventionen godkänd?

2019-05-30 i Adoption
FRÅGA |HejJag har nyligen adopterat ett 10 år barn från Kamerun (landet inte är med Hague konventionen). Barnet är min lille brors barn. Brorsan försvann under en resa med sin tjej och har aldrig hör av sig för 7 år nu, så är jag som (bor i Sverige och är svensk medborgare) som har tagit hand om barnet sedan dess genom att skicka försörjning mm.Min fråga gäller vad för process jag behöver gå genom för att få barnet att flytta till mig. Vilken myndighet behöver jag ta kontakt med och vad behöver jag fråga dom?
Eric Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Först och främst behöver du få adoptionen godkänd i Sverige för att barnet ska kunna få medborgarskap i Sverige. Eftersom Kamerun inte är med i Haagkonventionen måste en domstol pröva adoptionen. Mer om själva adoptionen kan du hitta på Myndigheten för familjerätt och föräldrarskapsstöd. De har mer information om adoptionen här. När adoptionen blir godkänd måste du söka uppehållstillstånd för barnet och det gör du på Migrationsverket. Om adoptionen blir godkänd i Sverige får barnet automatiskt medborgarskap om barnet är under 12 år, eftersom du är svensk medborgare. Mer information om detta kan du hitta här. Hoppas detta hjälper dig!Med vänliga hälsningar,

Får jag adoptera mitt brorsbarn?

2019-05-20 i Adoption
FRÅGA |Jag är en tjej på 24 år och min fästman är 36. Jag har en bror som får barn nu i sommar, men dom har kommit fram till att adoptera bort det barnet. Jag och min fästman tänker att vi skulle vilja ta hand om barnet så att det får stanna i familjen. Min fråga är om jag får adoptera mitt brorsbarn?
Elina Bergstedt |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Er vilja att adoptera ditt brorsbarn är beundransvärd! För att ge dig ett väldigt kort svar på din fråga, kan jag säga att ja, du får troligtvis adoptera din brors barn. Nedan följer ett längre svar kring adoptivförfaranden.Reglerna kring adoption finns i 4 kap. Föräldrabalken.Barnets bästaFörst av allt, en adoption får bara göras om den anses lämplig. För att avgöra om en adoption är lämplig kommer barnets bästa att vara av störst vikt, 4 kap. 1-2 § Föräldrabalken. Vad barnets bästa är, är inte helt klart. Men bland annat kan nämnas att barn ska ha rätt till en trygg uppväxt med föräldrar som är måna om barnets personliga utveckling. Barnet ska alltså inte fara illa. Det är även i barnets bästa att den som söker om att få adoptera har för avsikt att ta hand om barnet som om det vore dennes eget.Barnets bästa kan även vara att få stanna kvar inom sin familj, alltså att genetiska band är starka i adoptionsförhållanden. För er del talar det för en adoption, eftersom du är släkt med barnet sedan tidigare. För att få adoptera någonFör att få adoptera någon måste man vara 18 år gammal, 4 kap. 5 § Föräldrabalken. Om det är så att du och din fästman är sambor, så måste ni adoptera barnet ihop, 4 kap. 6 § Föräldrabalken. Hinner ni gifta er innan en eventuell adoption måste även denna göras tillsammans, oavsett om ni då bor ihop eller inte, 4 kap. 6 § Föräldrabalken.Samtycke och förbud mot ersättningFör att få adoptera någon annans barn krävs att föräldern, som är vårdnadshavare, samtycker till adoptionen, 4 kap. 8 § Föräldrabalken. Det innebär att din bror och dennes partner måste godkänna att du och din fästman adopterar deras barn. Din bror och hans partner måste få information om vad en adoption och ett samtycke innebär, innan de kan samtycka, 4 kap. 8 § Föräldrabalken. Det går inte att samtycka till en adoption innan barnet är fött, och det går därmed heller inte att avtala om en adoption innan barnet är fött. Om det är din brors partner som föder barnet måste hen ha hunnit återhämta sig från barnets födelse tillräckligt, innan hen kan samtycka till adoptionen, 4 kap. 9 § Föräldrabalken.För att en adoption ska godkännas och gå igenom, får ingen sida ha givit pengar eller annan ersättning. Man får heller inte ha avtalat om ersättning som ska utgå senare, eller exempelvis underhållsbidrag. Regeln finns till för att ingen ska kunna tjäna på att barnet blir adopterat, 4 kap. 10 § Föräldrabalken. AdoptionenDet är den eller de som vill adoptera som ska ansöka om adoptionen, 4 kap. 11 § Föräldrabalken. Om du och barnet som du vill adoptera bor i samma ort, sker en sådan ansökan till er närmsta tingsrätt. Om du och barnet bor på olika orter, sker ansökan till tingsrätten som är närmast där barnet bor, 4 kap. 12 § Föräldrabalken. En ansökan om adoption kostar 900 kronor. I en ansökan ska det framgå ditt namn, personnummer, telefonnummer och adress. Det ska även framgå varför ni vill göra adoptionen, d.v.s. uppgifter om varför adoptionen är lämplig och varför den är till fördel för barnets bästa. Läs mer om det på Sveriges domstolars hemsida.Det är tingsrättens jobb att se till att ert ärende blir ordentligt utrett, 4 kap. 13 § Föräldrabalken. Detta sker genom att tingsrätten utser någon på socialnämnden som får i uppdrag att genomföra en adoptionsutredning, 4 kap. 14 § Föräldrabalken. Utredaren som utsetts ska se om förutsättningarna för adoption är uppfyllda, och ska då försöka klarlägga barnets och de befintliga och eventuellt framtida föräldrarnas inställning. Det innebär att både du, din fästman, din bror och dennes partner kommer få uttala er om vad ni känner inför en adoption och vad ni har för förväntningar kring den. En adoptionsutredning ska så långt det är möjligt resultera i ett fullständigt underlag som ges till tingsrätten, för att underlätta för tingsrätten att besluta i ärendet, 4 kap. 15 § Föräldrabalken. Vad innebär en adoption rent juridiskt?En adoption innebär att den som adopteras ses som barn till den som adopterar, 4 kap. 21 § Föräldrabalken. I ditt fall innebär det att barnet ses som ditt och din fästmans barn, och alltså inte som din brors och dennes partners. En adoption kan inte upphöra att gälla, utan när den går igenom står den fast. De rättsliga band som föreligger mellan ett barn och dess biologiska föräldrar upphör därmed. Det innebär bland annat att ett adoptivbarn inte har rätt att ärva sina biologiska föräldrar som bröstarvingar, men har rätt att ärva sina nya föräldrar på ett sådant sätt, 4 kap. 21 § Föräldrabalken.För er del innebär det att barnet kan ärva dig, eftersom du anses vara mamma till barnet. Barnet kan även, i vissa fall, ärva din bror – eftersom att din bror blir morbror till barnet. I Sverige har adopterade barn rätt att få veta av sina föräldrar att de är adopterade, 4 kap. 23 § Föräldrabalken. Så snart det är lämpligt ska barnet upplysas om att det är adopterat. Alla handlingar är offentliga, vilket innebär att barnet har rätt att ta del av informationen kring vem och vilka som är dennes biologiska föräldrar.Hoppas att detta besvarade din fråga, och lycka till!