Det är möjligt att adoptera sin sambos barn utan att gifta sig

2020-05-28 i Adoption
FRÅGA |Hej.Jag och min sambo har en son på snart 3 år. Jag är inte hans biologiska pappa men jag har funnits där sen han föddes och varit den som uppfostrat honom.Han har inte träffat den biologiska fadern på snart 2 år för det har aldrig funnits något intresse från faderns sida. Min sambo har nyligen fått ensam vårdnad om honom och vi funderar på om jag ska adoptera honom då jag är den enda pappan han har.Hur går en sån procedur till? Måste vi gifta oss eller kan jag adoptera honom även om vi bara är sambos utan att hon förlorar vårdnad om honom? Googlat men hittar bara otydliga och olika svar.Mvh
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ni behöver inte vara gifta för att du ska kunna adoptera din sambos barn utan en sambo kan adoptera sin sambos barn (4 kap 6 § föräldrabalken). Lagen ändrades 2018 vilket skulle kunna vara varför det kommer upp olika svar när du googlar. För att du ska få adoptera din sambos barn krävs vårdnadshavarens samtycke (4 kap 8 § föräldrabalken). I och med att den biologiska pappan inte är vårdnadshavare krävs inte hans samtycke. Som förälder kommer han dock att ha rätt att yttra sig om saken (4 kap 18 § föräldrabalken). Er ansökan om adoption ska lämnas in till den tingsrätt där ni bor (4 kap 12 § föräldrabalken). Det är du som vill adoptera som ska göra ansökan (4 kap 11 § föräldrabalken). Vad som kommer bli avgörande när rätten beslutar om du får adoptera din sambos son är huruvida de anser att det är lämpligt med hänsyn till alla omständigheter. Vid bedömningen av om en adoption är lämplig ska barnets behov av adoption och sökandes lämplighet att adoptera särskilt bedömas (4 kap 2 § föräldrabalken). Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Adoptionens verkning

2020-05-17 i Adoption
FRÅGA |Min Pappa vill möjligen fråga min 28åriga halv syster om hon vill bli adopterad, men hon har bra kontakt med sin biologiska pappa. Om min pappa då adopterar henne, förlorar hennes biologiska pappa rätten till att vara hennes förälder? Eller blir bara min pappa tillagd till hennes "vårdnadshavare"?
Lisa Olsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ja det stämmer, om din pappa adopterar din halvsyster utsläcks den biologiska pappans rättsliga band till henne. Din pappa kommer inte bli tillagd som vårdnadshavare, utan den biologiska pappans rättsliga band försvinner. Exempelvis kommer hon ärva din pappa istället och ha rätt till sin laglott från honom istället. Rent lagtekniskt kommer din pappa vara även hennes pappa på samma sätt. Även ska barnet eller personen som adopteras som huvudregel byta efternamn, exempelvis till något adoptivföräldern har. Domstolen som avgör ärendet kan dock besluta att personen får behålla sitt efternamn vilket troligen är passande för er situation. Vidare kan själva adoptionen inte upphävas, men det är möjligt att den biologiska pappan adopterar då relationen återställs.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning

När är en adoption möjlig och vad ingår i en bedömning om en adoption är lämplig eller ej?

2020-05-11 i Adoption
FRÅGA |Jag har en bonusdotter som är 9 år. Jag är gift med hennes mamma som har ensam vårdnad för 9-åringen. Hon var 1,5 år när jag träffade hennes mamma. Jag ser henne som en riktig dotter och hon ser mig som sin riktiga pappa. Hennes biologiska pappa bor i samma stad men dom har inte någon kontakt. Han har även yngre barn som alltså är 9-åringens halvsyskon. Jag vill adoptera, och 9-åringen vill bli adopterad. Hon har ett yngre syskon som jag är biologisk pappa till. Är adoption möjlig i detta fallet?
Line Skaugrud Landevik |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer inledningsvis redogöra för det allmänna regelverket kring din fråga och slutligen förklara vad som gäller i ditt fall.Tillämplig lag för din frågaJag tolkar det som att din fråga gäller om adoption av din bonusdotter är möjlig. Därför kommer jag använda föräldrabalken (nedan förkortad FB) för att kunna besvara din fråga.Vad som är avgörande för om en adoption kan genomföras eller ejBarnets bästa ska vara avgörande i alla frågor som rör adoption av ett barn (4 kap. 1 § FB). Ett barn får adopteras endast om det är lämpligt med hänsyn till samtliga omständigheter i det enskilda fallet. Lämpligheten bedöms utefter barnets behov av adoption och sökandens lämplighet att adoptera (4 kap. 2 § FB). Utöver detta ska barnet få information om samt ges möjlighet att framföra sina åsikter i frågor som rör adoptionen. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till dess ålder och mognad (4 kap. 3 § FB).Enligt lagens förarbeten framgår att adoption ska användas för att skapa ett personligt förhållande mellan sökanden och adoptivbarnet som kan liknas vid förhållandet som finns mellan föräldrar och barn. Vid lämplighetsbedömningen ska alla relevanta omständigheter beaktas utifrån varje enskilt fall. Låt mig förklara mer ingående hur lämpligheten ska bedömas.Barnets behov av adoptionSom jag förklarade ovanför finns det två faktorer som särskilt ska bedömas vid lämpligheten av en adoption. En faktor är barnets behov av adoption. Enligt förarbetena till lagen tar barnets behov sikte på dennes behov av en ny förälder. En sådan bedömning görs bl.a. utifrån viljan och förmågan hos barnets föräldrar att ge omvårdnad, trygghet och en god fostran. Ett exempel på när ett barn kan ha behov av adoption är om barnets föräldrar är avlidna eller om det inte går att veta var föräldern befinner sig. Det kan också bero på att barnets föräldrar saknar vilja eller förmåga att ta hand om barnet.Vid en behovsbedömning ska barnets behov av trygghet och stabilitet ställas mot barnets rätt till sitt ursprung och en förälders rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv. En påtaglig brist måste därför finnas när det gäller förälderns vilja eller förmåga att ta ansvar för sitt barn för att adoption ska komma i fråga.Sökandens lämplighet att adopteraDen andra faktorn som ska bedömas vid lämpligheten av en adoption är sökandens lämplighet att adoptera. Lämpligheten bedöms utefter dennes förutsättningar att ge barnet ett stabilt och varaktigt föräldra-barnförhållande. Sökandens vilja och förmåga att ge barnet omvårdnad, trygghet och en god fostran har också betydelse. Sökandens personliga egenskaper, sociala nätverk, ålder och hälsa tas också med i bedömningen.Vem som får adopteraDen som fyllt 18 år får adoptera (4 kap. 5 § FB). Huvudregeln är att endast makar och sambor får adoptera gemensamt (4 kap. 6 § stycke 1 FB). Eftersom du är gift med dotterns mamma kommer jag hädanefter enbart utgå ifrån make-perspektivet. En make får med sin makas samtycke adoptera hennes barn (4 kap. 6 § stycke 2 FB). Ett barn får däremot inte adopteras utan samtycke från den förälder som är vårdnadshavare (4 kap. 8 § stycke 1 FB). Har barnet två föräldrar som är vårdnadshavare krävs därför bådas samtycke.Kravet gäller dock inte för en förälder som inte har del i vårdnaden om barnet. Denne ska däremot ges tillfälle att yttra sig inom en viss tid trots att den saknar rätt till att samtycka/inte samtycka (4 kap. 18 § stycke 1 FB). Denna möjligheten finns till just för att en adoption ju innebär att det rättsliga förhållandet mellan barnet och föräldern avslutas. Förälderns intresseyttrande har betydelse för den helhetsbedömning av adoptionens lämplighet som ska göras. Hur stor vikt förälderns yttrande ska tillmätas i lämplighetsbedömningen ska avgöras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Det föreligger dock vissa undantag från regeln där föräldern i vissa fall inte ska ges tillfälle att yttra sin inställning till adoptionen. Undantagen är:- om det är uppenbart obehövligt att föräldern ges tillfälle att yttra sig- om föräldern är varaktigt förhindrad att yttra sig till följd av en psykisk sjukdom/annat liknande förhållande- om föräldern vistas på okänd ort, eller- om det finns synnerliga skäl (4 kap. 18 § stycke 2 FB).I ert fall framgår det att dotterns mamma har ensam vårdnad om dottern, vilket innebär att dotterns pappa saknar rätt till att samtycka/inte samtycka. Han ska däremot av rätten ges tillfälle att yttra sig om hans inställning till adoptionen, om inte något av undantagen blir aktuellt. Enligt lagens förarbeten sägs det att vikten av en förälders inställning ska avgöras utifrån omständigheterna i varje enskilt fall. Barnet bästa går dock alltid före en förälders intresse. Vid en samlad bedömning är det däremot svårt för mig att kunna svara på om något av undantagen kan bli aktuellt i ert fall. Det blir en fråga för domstolen att avgöra när ni lämnat in er ansökan om adoption.Sammanfattning och hur du kan gå vidare med din frågaBarnets bästa ska vara avgörande i alla frågor som rör en adoption. En lämplighetsbedömning ska göras där barnets behov och sökandens lämplighet för en adoption ska beaktas. En sådan bedömning görs utifrån omständigheterna i varje enskilt fall och kräver en djupare utredning. Värt att också nämna är att det förhållandet att ett barn har en nära relation till styvföräldern som vill adoptera, inte i sig är ett tillräckligt skäl för adoption. Det borde däremot kunna tillmätas en viss betydelse i lämplighetsbedömningen om sökandens lämplighet att adoptera.Sammanfattningsvis är det vid en samlad bedömning svårt för mig att kunna svara på om en adoption är möjlig eller inte i ert fall. Det är upp till domstolen att utreda och avgöra när ni ansöker om adoption.Jag hoppas du fick svar på din fråga. Om du har fler frågor är du välkommen att höra av dig igen, alternativt kontakta Lawline för att få mer juridisk hjälp. Det gör du enklast genom att maila info@lawline.se.Med vänlig hälsning,

Kan min sambo adoptera min son?

2020-05-05 i Adoption
FRÅGA |Hej!Jag har en son som Jag är ensam vårdnadshavare till,ingen kontakt med biologiska fadern annat än telefon umgänge vilket är beslutat via domstol.Nu ska vi flytta ihop med min sambo och tillika sonens bonuspappa.Min fråga är om sambon kan adoptera min son eller på något sätt bli juridisk vårdnadshavare till honom så att även bonus Pappan kan få samma rättigheter som mig när det gäller omsorg, vårdnad och juridiska beslut?Detta utan att det påverkar min roll som vårdnadshavare.
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om adoption finns i föräldrabalken (FB).Vem får lov att adoptera?För att få lov att adoptera ska man vara över 18 år (4 kap. 5 § FB). Huvudregeln är att makar och sambor endast får adoptera gemensamt (4 kap. 6 § FB). Det finns dock ett undantag till denna huvudregel. Det gäller då en make eller sambo adopterar sin makes eller sambos barn (4 kap. 6 § andra stycket FB).Förutsättningar för adoptionDet absolut viktigaste vid en adoption är att barnets bästa alltid är av största vikt, och ett barn får endast adopteras om det med beaktande av samtliga omständigheter är lämpligt (4 kap. 1 § och 2 § FB). För att ett barn ska kunna adopteras krävs samtycke från vårdnadshavaren (4 kap. 8 § FB). Detta innebär att samtycke inte krävs från en förälder som inte är vårdnadshavare.Dock har den som är förälder till barnet som eventuellt ska adopteras alltid rätt att yttra sig, även om denne inte är vårdnadshavare (4 kap. 18 § FB). När en adoption eventuellt är aktuell ska en ordentlig utredning alltid göras (4 kap. 13 § FB). I utredningen ska klarläggas både barnets och föräldrarnas inställning (4 kap. 15 § FB). Även en förälder som inte är vårdnadshavares inställning ska vägas in i helhetsbedömningen som ska göras, och som ska avgöra om adoptionen är lämplig.Det finns några undantag då det inte krävs en förälders yttrande (4 kap. 18 § andra stycket FB). Det gäller till exempel då det är uppenbart obehövligt, då föräldern är varaktigt förhindrad att yttra sig till följd av en psykisk sjukdom eller då föräldern vistas på en okänd ort.SlutsatsDet är alltså möjligt för din sambo att adoptera din son. Då ska han ses som ert gemensamma barn (4 kap. 21 § FB). Detta innebär självklart inte att du slutar vara vårdnadshavare. Eftersom du har ensam vårdnad om din son krävs inte hans biologiska pappas samtycke för en adoption, dock har han, som jag beskrivit ovan, rätt att yttra sig och hans åsikt ska vägas in i bedömningen av vad som är din sons bästa.En ansökan om adoption lämnas in av den som vill adoptera till tingsrätten i den ort där barnet bor (4 kap. 11 och 12 §§ FB).Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Vad krävs för adoption av sambos barn?

2020-05-25 i Adoption
FRÅGA |Hejsan, jag har en son på 3 år som är uppvuxen med min sambo som funnits med sen graviditeten. Den biologiska avsa sig både umgänge och vårdnaden för 2 veckor så nu har jag ensam vårdnad. Sonen kallar sambo för pappa då han inte vet något annat. Nu väntar vi ett syskon och har börjat pratat om adoption. Hur funkar det ? Måste vi gifta oss ? Eller kan han adoptera sonen ändå ? Behövs ett samtycke från den biologiska ? Han har aldrig brytt sig om min son. Sist dom träffades är över ett år sen. Och det var son kort stund att min son inte ens förstod vem det var.
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om adoption finns stadgade i föräldrabalken (FB).Vad beaktas vid en adoption? Vid alla frågor som gäller adoption är barnets bästa avgörande, 4 kap. 1 § FB. Detta innebär att exempelvis föräldrars intressen eller önskningar inte får ges företräde vid bedömningen. För att en adoption ska komma till stånd måste den anses som lämplig med hänsyn till samtliga omständigheter. Vid bedömningen ska särskilt beaktas barnets behov av adoption samt den sökandes lämplighet att adoptera, 4 kap. 2 § FB. Vad som ska utredas är alltså barnets behov av en ny förälder. Ett exempel på när ett barn kan vara i behov av adoption är om barnets föräldrar saknar vilja eller förmåga att ge omvårdnad, trygghet och en god fostran till barnet. Även den sökandes personliga egenskaper, sociala nätverk, ålder och hälsa beaktas i bedömningen. Utöver detta ska barnet få information om samt ges möjlighet att framföra sina åsikter i frågor som rör adoptionen. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till dess ålder och mognad, 4 kap. 3 § FB.Kan sambos adoptera?Som utgångspunkt får makar och sambos endast adoptera gemensamt, 4 kap. 6 § stycke 1 FB. Det finns dock ett undantag som gör det möjligt för en make eller sambo att med sin makes eller sambos samtycke adoptera dennes barn, 4 kap. 6 § stycke 2 FB. Eftersom du och din partner är sambos finns det därmed inga krav på äktenskap för att en adoption ska vara möjlig.Krävs samtycke från den biologiska föräldern?Ett krav för adoption är att barnet vårdnadshavare lämnar sitt samtycke, 4 kap. 8 § stycke 1 FB. Av din fråga framgår att det är du som har ensam vårdnad över ditt barn, det krävs därmed inte ett samtycke från den biologiska pappan. Oavsett om en förälder är vårdnadshavare eller ej ska dock denne ges tillfälle att yttra sig om adoptionen, 4 kap. 18 § stycke 1 FB. Denna möjlighet ges med hänsyn till adoptionen innebär att det rättsliga förhållandet mellan barnet och föräldern avslutas. Förälderns yttrande har därmed betydelse för helhetsbedömningen av adoptionens lämplighet. Hur stor vikt förälderns yttrande tillmätas avgörs dock utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Hur sker ansökan om adoption?Ansökan om adoption sker genom att den sökande lämnar in en ansökan till tingsrätten i sin hemvistort. Rätten ska sedan se till att ärendet om adoption blir tillräckligt utrett, och ska uppdra åt socialnämnden att genomföra en adoptionsutredning. Det är sedan rätten som beslutar om adoptionen beviljas eller ej, 4 kap. 11-15 § FB.Rättsverkningar av adoption?Om en sambo adopterar den andra sambons barn ska barnet anses vara sambornas gemensamma barn från tidpunkten för adoptionsbeslutet. Det innebär gemensam vårdnad över barnet samt att exempelvis arvsrätt uppkommer efter den adopterande sambon. Barnet ses därefter inte som barn till sin tidigare förälder, 4 kap. 21-22 § FB.SammanfattningsvisDå du och din partner är sambos har han möjlighet att adoptera ditt barn. Med hänsyn till att du har ensam vårdnad krävs dessutom enbart ditt samtycke. Den biologiska pappan har dock rätt att yttra sig över adoptionen, vilket kan tillmätas vikt vid lämplighetsbedömningen. Jag kan inte uttala mig om hur rätten skulle bedöma lämpligheten av adoption i ditt fall. Det som enligt min mening talar för ett sådant beslut är däremot att barnet vuxit upp med din sambo samt att den biologiska föräldern inte är intresserad av ett barn-förälder-förhållande. Hoppas du fick svar på din fråga.

Adoption av vuxen

2020-05-14 i Adoption
FRÅGA |Jag har en foster-pappa som varit "pappa" för mig hela livet. I mina papper så står det "fader okänd" så jag skulle vilja veta om det finns ett sätt att lagligt skriva min foster-pappa som min riktiga pappa? Jag är 22 år gammal om det gör skillnad.
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det du kan göra är att låta dig adopteras av din fosterpappa, i enlighet med bestämmelserna i föräldrabalken (FB). Juridiskt kommer ni på så vis att få samma relation som om han varit din biologiska pappa, medan din biologiska pappa (som ju i ditt fall är okänd) kommer juridiskt att upphöra att vara din pappa (4 kap. 21 § FB).För att din fosterpappa ska få adoptera dig som har fyllt 18 år krävs (1) att det finns en särskild anledning till adoptionen med hänsyn till det personliga förhållandet mellan er och (2) att adoptionen även i övrigt är lämplig. När man bedömer om det finns särskild anledning ser man till situationen i sin helhet, men tar särskilt hänsyn till i vilken utsträckning din fosterpappa har uppfostrat dig, eller om adoptionen på annat sätt har som syfte att bekräfta en relation som motsvarar den mellan barn och förälder (4 kap. 4 § FB).Om du vill låta dig adopteras och din fosterpappa vill adoptera dig låter det för mig osannolikt att så inte skulle anses vara lämpligt. Ett potentiellt undantag är om det exempelvis skulle påverka relationen till din mamma på ett alltför inverkande sätt, givet att ni haft en någorlunda normal barn–förälder-relation.Det finns dock ett visst frågetecken: Om din fosterpappa är gift eller sambo, kan han nästan enbart adoptera dig tillsammans med sin partner. Är hans partner din mamma, kan han dock adoptera dig med hennes samtycke. Här är viktigt att betona en sak: Det här är enda sättet han kan adoptera dig utan att din mamma ska upphöra att juridiskt vara din förälder. Om din fosterpappa är gift eller har en sambo som inte är din mamma krävs mycket starka skäl – exempelvis att din fosterpappas partner vistas på okänd ort, är varaktigt förhindrad att adoptera till följd av en psykisk sjukdom eller något annat liknande förhållande – för att det ska vara möjligt för din fosterpappa att adoptera dig utan att du också måste adopteras av hans partner (4 kap. 6 § FB).Om du och din fosterpappa vill att han ska adoptera dig vänder han sig till den tingsrätt som ansvarar för den kommun som du bor i, med en ansökan om adoptionen (4 kap. 11–12 § FB).Vänligen

Kan jag avsäga mig släktskap med min pappa?

2020-05-06 i Adoption
FRÅGA |Kan jag avsäga mig släktskapet med min far som jag aldrig har kontakt med?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är inte möjligt att avsäga sig sitt släktskap inom svensk rätt. För att bryta de juridiska släktbanden som finns till din far krävs att du adopteras av någon annan. Om adoptionen går igenom ses du istället som barn till adoptanten istället för till dina föräldrar (4 kap. 21 § föräldrabalken). Det innebär exempelvis att du inte får någon arvsrätt från din biologiska far, utan du får istället arvsrätt efter adoptanten. För att sammanfatta kan du alltså inte avsäga dig något släktskap med juridisk verkan, utan det krävs i så fall en godkänd adoption för att ändra de mer juridiska släktförhållandena. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Kan man bli adopterad till att bli någons barnbarn?

2020-04-27 i Adoption
FRÅGA |Hej! Innan jag och min bror föddes så dog min mammas mamma och pappa. Det gjorde att när jag var tre och min bror ett så fick vi en mormor och morfar som vi bodde hos några nätter i veckan och umgicks väldigt mycket med under hela våran uppväxt. Mormor är ensam sen en tid tillbaka och är väldigt gammal och det är väldigt svårt att hjälpa henne i vissa ärenden eftersom vi inte är biologiskt släkt, jag är även rädd för att det kan bli problem om hon blir väldigt sjuk och jag inte räknas som riktig familjemedlem. Jag undrar för hennes och våran skull om det går att adoptera henne som våran mormor så det syns i dokumentet, eller tvärtom dvs hon oss. Om det är en lång och krånglig process samt om det kan ha några för eller nackdelar? Väldigt tacksam för svar!
Pegah Fazli |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Resultatet av en adoption är att den adopterade juridiskt sett kommer att betraktas som adopterarens barn. Om din låtsasmormor därmed adopterar er syskon innebär det att hon blir er förälder istället för er biologiska mamma (4 kap. 21 § föräldrabalken). Det är alltså inte möjligt att adoptera någon till att bli ens barnbarn, eller tvärtom, att adoptera någon till att bli ens mormor. Ett alternativ till adoption, om det är så att din mormor har svårt med vissa saker och du lättare vill hjälpa henne, är att hon ansöker om en god man (11 kap. 15 § föräldrabalken). Hon har då möjlighet att i samma veva föreslå dig som god man till henne, vilket rätten ska godta om det inte finns skäl som talar mot att du är lämplig (11 kap. 12 § föräldrabalken). Hur man gör en ansökan går att läsa på Sveriges domstolars hemsida. Vänligen,