Vad händer vid adoption av vuxen?

2020-06-30 i Adoption
FRÅGA |Jag vill bli vuxenadopterad av min styvpappa. Jag är 26 år och undrar nu om min mamma kommer förlora juridisk vårdnad eller något annat om han gör detta. de har varit sambos i 20 år och de har uppfostrat mig ihop. jag vill ju att min mamma är min mamma och min styvpappa är min pappa ( vet inte riktigt hur jag ska formulera mig)
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om adoption finns stadgade i föräldrabalken (FB). När kan adoption av vuxen ske?En vuxen person över 18 år får endast adopteras om det finns särskild anledning med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och den som sökanden vill adoptera. Utöver detta krävs även att adoptionen är lämplig. När man bedömer vad som är särskild anledning tar man särskild hänsyn till om sökanden uppfostrat den som sökanden vill adoptera eller om adoptionen annars avser att bekräfta en relation som motsvarar den mellan barn och förälder (4 kap. 4 § FB). Ansökan om adoption görs till tingsrätten av den som vill adoptera. Det är sedan tingsrätten som ser till att ärendet blir tillräckligt utrett och avgör om adoptionen är lämplig och ska beviljas (4 kap. 11-20 § FB)Vem kan adoptera?För att adoptera måste man vara över 18 år. Sambos får endast adoptera gemensamt, men en sambo kan adoptera den andra sambons barn om samtycke finns (4 kap. 6 § FB). Kommer min mamma förlora sin juridiska föräldraroll om min styvpappa adopterar?Som utgångspunkt ska den som adopterats ses som adoptivförälderns barn och inte som barn till sina tidigare föräldrar. Om en sambo adopterar den andra sambons barn ska dock barnet ses som sambornas gemensamma barn (4 kap. 21 § FB). Om din styvpappa adopterar dig kommer du alltså ses som barn till din mamma och din styvpappa. Din mamma förlorar inte sin juridiska roll som förälder om hennes sambo skulle adoptera dig. En beviljad adoption i ditt fall skulle bland annat innebära att du får arvsrätt från din styvpappa istället för din biologiska pappa, och du behåller din arvsrätt från din mamma. Om du vill läsa mer om adoption kan du besöka Sveriges domstolars hemsida här. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Om att adoptera tillbaka ett biologiskt barn i arvssyfte

2020-06-29 i Adoption
FRÅGA |Hej! Min biologiska mamma fick mig när hon var 16 år. Jag adopterades då av min mormor och har således växt upp som syskon till min "mamma". Min biologiska mamma fick dock inga fler biologiska barn utan adopterade två st. från Iran respektive Pakistan. Nu vill hon adoptera tillbaka mig för att likställa mig vad gäller arvet med de andra två. Vi har väldigt nära relation alla tre och kallar oss syskon, de är således införstådda och med på det hela. Hur går vi till väga?
Erika Redelius |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om adoption finns i 4 kap föräldrabalken (FB). Av frågan framgår inte hur gammal du är, vilket kommer att påverka omständigheterna något. Kan du adopteras?Den som är under 18 år räknas som barn i föräldrabalkens mening, och då krävs även vårdnadshavarens (i ditt fall din mormor) samtycke för adoption om inte synnerliga skäl föreligger. För någon över 18 krävs inte samtycke från vårdnadshavare (4 kap 8 § FB). Ur din fråga tolkar jag det som att mormorn inte skulle sätta sig emot adoptionen i vilket fall, och jag går därför inte vidare in på vad som kan räknas som synnerliga skäl i det fall du är yngre än 18 år.Om du är vuxen krävs särskild anledning till adoption med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och den som sökanden vill adoptera, samt att adoptionen även i övrigt är lämplig (4 kap 4 § FB). Din situation är ett typfall på vad som uppfyller kraven, så där bör inte vara några problem.Vad dina adoptivsyskon har för åsikt om adoptionen har ingen relevans. Så länge du, din biologiska mamma och din mormor är överens kan du adopteras.Hur går adoption till?Arvet kommer automatiskt att likställas med syskonens så fort adoptionen gått igenom (förutsatt att det inte finns testamente som reglerar arvet). Du kommer inte längre som bröstarvinge till din mormor, utan istället till din biologiska mamma.Ansökan görs av den som vill adoptera (din biologiska mamma) till tingsrätten i orten där adoptivbarnet (du) har sin hemvist (4 kap 11-12 §§ FB). Adoptionen kommer att utredas av rätten eller socialnämnden (4 kap 13-14 §§ FB). Ni kommer alla att få yttra er om situationen och om allt ser bra ut, vilket det borde göra utifrån dina förutsättningar, så går adoptionen igenom.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Hur gör jag för adoptera min frus son?

2020-06-26 i Adoption
FRÅGA |Hej jeg er dansker men har boet i Sverige i en årrække. Jeg har nu fundet en ny partner. Hun er enke og har en 2 år gammel søn. Vi ønsker at jeg skal adoptere ham i forbindelse med ægteskab. Min nye partnere er fra Columbia. Hvad kræves det for at jeg kan adoptere sonen. Og hvilke dokumenter skal hon skaffe i Columbia inden hun kommer.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningDå du skriver på danska men varit bosatt i Sverige i flera år är min utgångspunkt att du förstår skriven svenska till den grad att det går bra att jag besvarar dig på svenska. Om något skulle vara oklart är du varmt välkommen att återkomma till mig enligt kontaktuppgifter sist i svaret.Det finns enligt svensk lag inget krav på att man ska vara svensk medborgare för att adoptera i Sverige. Huvudregeln är att man behöver vara bosatt i Sverige, vilket jag förstår du är. Eftersom du är bosatt i Sverige gäller reglerna i 4 kap. föräldrabalken (FB). Vid alla frågor som rör adoption ska barnets bästa ges största vikt (4 kap. 1 § FB). Ett barn får adopteras endast om det med beaktande av samtliga omständigheter är lämpligt (4 kap. 2 § FB). Makar och sambor får endast adoptera gemensamt. En make eller sambo får dock med sin makes eller sambos samtycke adoptera hans eller hennes barn (4 kap. 6 § FB). Om den som sökanden vill adoptera inte är svensk medborgare och inte heller har permanent uppehållstillstånd i Sverige, ska rätten inhämta ett yttrande från Migrationsverket om det inte är obehövligt (4 kap. 17 § FB). Rätten ska ge den som är förälder till den som sökanden vill adoptera tillfälle att yttra sig inom en viss tid (4 kap. 18 § FB). För att du och din blivande fru ska kunna gifta sig krävs att det görs en hindersprövning innan ni gifter er. Hindersprövningen innebär att det måste kontrolleras att det inte föreligger något hinder för er att ingå äktenskap. Om någon av er är under 18 år, ni är nära släkt med varandra eller någon av er redan är gift eller i registrerat partnerskap utgör det ett hinder för att ingå äktenskap. När hindersprövningen är klar och godkänd kommer ni att få ett intyg om hindersprövning och ett vigselintyg. Intygen gäller i fyra månader och ska lämnas till vigselförrättaren när ni ingår äktenskap. Ansökan om hindersprövning sker genom att ni fyller i Skatteverkets blankett 7880 och skickar in eller lämnar in den till myndigheten. Eftersom din blivande fru inte är folkbokförd i Sverige måste hon styrka sin identitet med ett pass eller en giltig resehandling vid ett personligt besök på ett av Skatteverkets kontor. Det krävs även att hon lämnar in ett intyg med sitt aktuella civilstånd. Intyget ska vara utfärdat av en behörig myndighet i det land hon nu bor i och får inte vara äldre än fyra månader.För att det ska vara möjligt att adoptera din blivande frus barn krävs det att hon kan visa att hon är vårdnadshavare till barnet. Det krävs även att hon och barnet får rätt att flytta till Sverige. Om din blivande fru och hennes son får komma till Sverige och ni gifter er eller blir sambo kan du ansöka om att adoptera hennes son. Det kommer då att göras en adoptionsutredning enligt vilken Migrationsverket kommer att kontaktas för ett yttrande och även barnets föräldrar får möjlighet att yttra sig. Tyvärr kan jag inte ge någon prognos om vilka möjligheter du har att få godkänt en adoption eller ej. Sammanfattningsvis krävs att din blivande fru har med sig pass för sig och sonen, ett intyg från en behörig myndighet i Colombia om hennes civilstånd samt det kan vara en god idé att även inneha intyg om att hon är ensam vårdnadshavare för sin son.Om du behöver hjälp av en av våra jurister inför adoption eller äktenskap är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Hur gör vi när min partner ska adoptera mitt barn?

2020-06-23 i Adoption
FRÅGA |Min pojkvän ( blivande make ) vill adoptera min son. Min blivande make bor i USA och min sons pappa vill ge mig full vårdnad. Hur ska vi gå till väga?
Ebba Ekstrand |Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga.Jag hänvisar dig till en steg-för-steg-guide för adoptionsprocessen som sveriges domstolar har gjort. En sambo eller make får adoptera sin partners barn 4:6 2 st FB om partnern samtycker. Är barnet över 12 år ska barnets samtycke också inhämtas 4:7 FB. I och med att sonens pappa är vårdnadshavare behöver hans samtycke också inhämtas om det inte finns synnerliga skäl för att det inte ska behövas 4:8 FB. Ansökan görs av den som vill adoptera hos tingsrätten på den ort där pojken bor 4:11-12 FB. En adoption ska vara lämplig, för att avgöra detta är det framförallt barnets behov och adoptivförälderns lämplighet som beaktas 4:2 FB, barnets bästa ska vara avgörande i adoptionsfrågor 4:1 FB. Tack för att du kontaktade Lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på Lawline, 08-533 300 04. Vi svarar på samtal måndag-fredag 10:00-16:00.

Samtycke vid adoption av vuxna barn

2020-06-29 i Adoption
FRÅGA |Hej! Jag skulle vilja adoptera 3 st barn som r min ex. fru,s barn dom är 25år, 26år o snart 30 år kan jag göra det utan mamman eller pappans samtycke, det har hänt saker som gör att jag vill Adoptera alla 3 barnen, särskilt dom 2 flickorna, hur ska jag gå till väga, behöver veta för då kan jag göra 2 saker samtidigt, är nämligen bjuden på dop o då vill jag att dom ska få en pappa som bryr sig.
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna som aktualiseras i ditt fall återfinns i 4 kap. Föräldrabalken (FB).Generella krav för adoption av vuxenAv 4 kap. 4 § FB framgår att adoption av en vuxen person enbart får ske om det finns särskild anledning till en sådan åtgärd med hänsyn till det personliga förhållandet mellan den sökande och den som sökanden vill adoptera. Adoptionen måste även i övrigt vara lämplig. Vid denna bedömning beaktas särskilt om den sökande har uppfostrat den som önskas adopteras eller annars avser att bekräfta en form av familjerelation.Den som har fyllt 12 år får enbart adopteras som denne själv samtycker till det, 4 kap. 7 § FB. Enbart adoption av barn under 12 år kräver förälder/vårdnadshavares samtycke, 4 kap. 8 § FB. Däremot ges alltid föräldrar tillfälle att yttra sig om adoptionen, 4 kap. 18 § stycke 1 FB. Denna möjlighet erbjuds med hänsyn till adoptionen innebär att det rättsliga förhållandet mellan barnet och föräldern avslutas. Förälderns yttrande har därmed betydelse för helhetsbedömningen av adoptionens lämplighet. Hur stor vikt förälderns yttrande tillmäts avgörs dock utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Tillvägagångssätt för adoptionAnsökan om adoption ska göras hos tingsrätten i den stad där du bor. Ansökan ska innehålla era namn och personnummer samt vara undertecknad av dig och de du ämnar adoptera. I ansökan ska även anges varför ni vill genomföra adoptionen.När tingsrätten prövar en adoptionsansökan görs en helhetsbedömning, varmed jag inte kan uttala mig om hur utgången i just ditt fall skulle bli. Chanserna för en beviljad adoption ökar dock desto starkare relation du har med din exfrus barn. Hoppas du fick svar på dina frågor.

Bli syskon med en vän

2020-06-28 i Adoption
FRÅGA |Hej! Jag har sedan ung ålder haft en väldigt nära vän och vi har sett varandra som bröder hela livet och jag undrar nu om det finns något sett vi kan bli bröder i ögonen av lagen?
Lovisa Lindgren |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det enda sättet för er att juridiskt sett ses som syskon är att dina föräldrar adopterar din vän eller att hans föräldrar adopterar dig. Regler om adoption finns i 4 kap. Föräldrabalken (FB).Konsekvenser av en adoptionOm en adoption skulle ske skulle det innebära att alla rättsliga band till de biologiska föräldrarna klipps. Det innebär till exempel att man inte längre ärver av de biologiska föräldrarna. Istället uppstår en arvsrätt från de adopterande föräldrarna. Förutsättningar för en adoptionFör att någon av era föräldrar ska få adoptera den andra krävs att tingsrätten anser det som "lämpligt". Denna bedömning görs utifrån relationen mellan adoptivföräldrarna och den som ska adopteras (4 kap 2 § och 4 §). Det krävs oftast att den som ska adopteras har starkare band till adoptivföräldrarna än sina biologiska föräldrar och att adoptivföräldrarna skött en stor del av uppfostran eller liknande. Om det dessutom är så att den som adopteras är över 18 år krävs ännu starkare skäl (4 kap 4 § FB).Utifrån den informationen du lämnar finns det inget som tyder på att en adoption skulle vara möjlig. Det räcker alltså inte med att du och din vän har en nära relation och att ni sett varandra som bröder. Om ni vill ärva av varandraOm ni vill ärva av varandra kan ni givetvis också upprätta ett testamente där ni anger varandra som arvtagare. Ni behöver då vara över 18 år. Viss egendom kan även testamenteras bort från 16 års ålder (9 kap 1 § Ärvdabalken).Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar

Hur påverkar en adoption släktskapet med de biologiska föräldrarna?

2020-06-25 i Adoption
FRÅGA |Hej! Min sambo är uppvuxen i fosterfamilj. Nu vill hennes fosterpappa adoptera henne i vuxen ålder så det blir på riktigt. Hur påverkar juridiskt detta hennes släktrelation med sin styvsyster och biologiska mamma? Hennes biologiska pappa har gått bort och systern är på dennes sida. Den biologiska mamman är tillfrågad och är okej med adoptionen.
Maya Hempel |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.En adoption innebär att de rättsliga banden till de tidigare föräldrarna upphör. Efter adoptionen kommer din sambo med andra ord inte längre betraktas som barn till sina biologiska föräldrar utan endast till sin adoptivförälder. Det innebär att din sambo tappar sin juridiska släktrelation med sin syster och mamma. (4 kap 8 § föräldrabalken – FB). Konsekvenserna av detta är att din sambo inte kommer ha arvsrätt efter sin biologiska mamma utan av sin fosterpappa istället. Jag hoppas att ni fått svar på er fråga! Vänligen,

Är jag underhållsskyldig om mitt barn adopteras av en annan?

2020-06-12 i Adoption
FRÅGA |Om jag donerar sperma till ett homosexuellt par. Och mamman föder barnet. Sedan görs en närstående adoption dill mammans partner... kan jag bli betalningsskyldig för underhåll eller dylikt då?
Jenny Viberg |Hej, och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag att utgå från föräldrabalken (FB).Det är barnets föräldrar som är underhållsskyldiga (7 kap. 1 § FB). Att vara underhållsskyldig innebär att man som förälder är ansvarig för att barnets behov tillgodoses.Om ett barn adopteras är adoptivföräldern barnets rättsliga förälder (4 kap. 21 §). Det innebär att adoptivföräldern (i det här fallet barnets mammas partner) är underhållsskyldig och inte du.Hoppas att du har fått svar på din fråga!Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att ställa fler frågor här på Lawline.Vänligen,