Kan vi adoptera vårt fosterbarn?

2020-09-26 i Adoption
FRÅGA
Vi har har ett fosterbarn,som vi har haft sen hen va 6veckor gammal,och nu är hen 5år.Pappan till fosterbarnet vill att vi fosterföräldrar ska adoptera,men mamman vill inte.Om vi skulle ansöka om adoption,skulle vi ha nån shans?mamman till barnet är inte intresserad av att träffa barnet,har träffats sammanlagt 9gånger under uppväxten.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om adoption finns stadgade i föräldrabalken (FB). Vid alla frågor som rör adoption av ett barn ska barnets bästa ges största vikt (4 kap. 1 § FB).

Vad är villkoren vid adoption?

En viktig utgångspunkt vid adoptionsärenden är att ett barn endast får adopteras om det är lämpligt med beaktande av samtliga omständigheter. Man beaktar särskilt barnets behov av att bli adopterad samt sökandens lämplighet att adoptera (4 kap. 2 § FB).

Ett barn får inte adopteras utan samtycke från den/de föräldrar som är vårdnadshavare för barnet. Innan ett sådant samtycke lämnas ska vårdnadshavaren få information av innebörden av en adoption och ett samtycke till sådan (4 kap. 8 § FB).

Hur går ett adoptionsförfarande till?

En ansökan om adoption görs till tingsrätten på den ort där barnet har sin hemvist (4 kap. 12 § FB). Rätten ska sedan se till så att ärendet om adoptionen blir tillräckligt utrett (4 kap. 13 § FB).

Rätten ska uppdra åt socialnämnden att genomföra en adoptionsutredning. Den som gör en adoptionsutredning ska utreda om samtliga förutsättningar för en adoption är uppfyllda. Utredaren ska vidare alltid försöka att klarlägga både barnets och föräldrarnas inställning som hen sedan redovisar för rätten (4 kap. 14-15 § FB). Rätten ska även ge den som är förälder till barnet tillfälle att yttra sig (4 kap. 18 § FB).

Kan vi ansöka om adoption?

För att ett barn ska få adopteras krävs samtycke från barnets vårdnadshavare, annars kan en adoption inte beviljas. Det framgår inte av din fråga huruvida barnets biologiska föräldrar även är vårdnadshavare eller ej. Om barnets biologiska mamma är vårdnadshavare och nekar till adoption kan adoptionen inte beviljas. Om barnets biologiska mamma inte är vårdnadshavare finns inget krav på samtycke för att adoptionen ska beviljas, men det innebär inte att förälderns vilja saknar betydelse, utan man måste göra en helhetsbedömning av fallet där förälderns åsikt vägs in.

Jag kan dessvärre inte uttala mig om hur stor chans ni har för att en adoption skulle beviljas eftersom jag inte har samtliga förutsättningar och omständigheter som bör beaktas. Mitt råd är att ni vänder er till familjerätten i er hemkommun som kan hjälpa er vidare i era frågor om adoptionsärenden.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (589)
2021-04-16 Vilka rättsliga konsekvenser har en adoption?
2021-04-04 Finns det ett krav på att den som adopterar ska vara gift eller ha sambo?
2021-03-31 Vad krävs för adoption
2021-03-30 Kan man häva en adoption?

Alla besvarade frågor (91293)