Kan jag bli adopterad?

2020-11-06 i Adoption
FRÅGA
Hej, jag har inte så bra kontakt med min far och mina föräldrar har aldrig varit tillsammans, så jag undrar om min mammas flickvän kan adoptera mig så jag har min mamma och min mammas flickvän som mamma? Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om adoption finns stadgade i föräldrabalken (FB) som är tillämplig lag för din fråga.

Vem kan bli adopterad?

I Sverige är det både möjligt att adoptera barn och vuxna. Om du är vuxen (fyllt 18 år) får du adopteras endast om det finns särskild anledning till det med hänsyn till det personliga förhållandet mellan dig och den som vill adoptera och om adoptionen i övrigt är att anse som lämplig. Vid bedömningen beaktar man särskilt om sökanden har uppfostrat den som den vill adoptera eller om adoptionen avser att bekräfta en relation som motsvarar den mellan barn och förälder (4 kap. 4 § FB).

Är du under 18 år handlar det om adoption av barn. Ett barn får endast adopteras om det är lämpligt med beaktande av samtliga omständigheter (4 kap. 2 § FB). Den som fyllt 12 år måste även samtycka till adoptionen (4 kap. 7 § FB). Ett barn får inte heller adopteras utan samtycke från den förälder som är vårdnadshavare (4 kap. 8 § FB).

Vem får adoptera?

Den som fyllt 18 år får lov att adoptera (4 kap. 5 § FB). En make eller sambo får lov att adoptera sin makes eller sambos barn om det föreligger samtycke (4 kap. 6 § FB). Om adoptionen beviljas ses då barnet som makarnas eller sambornas gemensamma barn (4 kap. 21 § FB).

Hur genomförs en adoption?

En ansökan om adoption görs av den som vill adoptera. Den kallas för sökande eller adoptant. Adoptionsansökan lämnas in till tingsrätten på den ort där barnet har sin hemvist (4 kap. 11-12 § FB). Rätten ska sedan se till att ärendet blir tillräckligt utrett. Om adoptionen avser adoption av ett barn ska socialnämnden genomföra en adoptionsutredning och bland annat klarlägga barnets och dennes föräldrars inställning till adoptionen (4 kap. 13-14 § FB).

Om adoptionen beviljas följer en del rättsverkningar. Den som adopteras ses som barn till den som adopterat och inte till sina tidigare föräldrar. Om en make eller sambo adopterat sin makes eller sambos barn ses barnet dock som deras gemensamma. Följderna blir bland annat att den som adopteras får arvsrätt efter sin adoptivförälder istället för sin tidigare förälder (4 kap. 21 § FB).

Sammanfattning

Det är en del förutsättningar som måste vara uppfyllda för att en adoption ska beviljas. Om du är under 18 år och din pappa är vårdnadshavare till dig får adoption inte beviljas utan hans samtycke. Din mammas flickvän får bara adoptera dig om de lever som sambor eller är gifta, det räcker således inte med att de lever i en parrelation, utan de måste som minst uppfylla kriterierna för samboskap. Om du vill kan du läsa mer om adoption på Sveriges Domstolars hemsida här.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (596)
2021-06-11 Kan min son adopteras trots att hans biologiska pappa motsätter sig detta?
2021-05-27 Vad gäller vid adoption/förordnande av särskilt vårdnadshavare?
2021-05-12 Hur kan jag ta reda på information om en adoption?
2021-05-09 Adoption av vuxen

Alla besvarade frågor (93215)