Adoption av vuxet särkullbarn

2020-04-04 i Adoption
FRÅGA |Min fru och jag har ett gemensamt barn och min fru ett barn från ett tidigare förhållande "särkullsbarn".Jag har varit särkullsbarnets pappa sedan hon var 3 år och betraktar henne som mitt eget barn. Hon är nu vuxen och över 18 år och jag vill adoptera henne både av emotionella skäl och av arvsskäl. Hon skall alltså kunna ärva mig på lika villkor som mitt och min frus gemensamma barn.Vad blir konsekvensen ? Mister hon sin arvsrätt från sin biologiska far? Mister hon rätten att som särkullsbarn att direkt få ut sitt modersarv om min fru avlider före mig?
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer i mitt svar redogöra inledningsvis för hur regleringen av adoption av vuxna ser ut, för att sedan redovisa för vad följderna av adoptionen skulle bli. Slutligen kommer jag att redogöra för hur ni går till väga rent praktiskt för att få till stånd en adoption.Reglerna om adoption finns i föräldrabalkenRegler i svensk rätt som reglerar adoption hittas i 4 kap föräldrabalken (FB). Som första förutsättning för att få till stånd en adoption måste särkullbarnet själv samtycka till adoptionen, vilket följer av 4 kap 7 § FB. Utan samtycke är adoptionen inte möjlig att genomföra. När det sedan gäller adoption av vuxna skiljer det sig från adoption av minderåriga. I 4 kap 4 § FB klargörs nämligen att den som fyllt 18 år får adopteras endast om det finns särskild anledning till en adoption med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och den som sökanden vill adoptera och om adoptionen även i övrigt är lämplig. Vid bedömningen tar man särskilt hänsyn till om sökanden (du) har uppfostrat den som sökanden vill adoptera (särkullbarnet) och/eller om adoptionen avser att bekräfta en relation som motsvarar den mellan barn och förälder. Som jag förstår er situation är det just sådana förhållanden som ligger bakom viljan att få till stånd en adoption, och jag kan därför inte se att det skulle föreligga några hinder i erat fall. Vad det gäller den biologiska fadern har han ingen möjlighet att stoppa adoptionen eftersom särkullbarnet är myndigt.Följder av en adoptionI 4 kap 21 § FB fastställs att den som adopterats ska anses som adoptivförälderns barn och inte som barn till sina tidigare föräldrar. Om en make eller sambo har adopterat den andre makens eller sambons barn – vilket ju vore fallet i er situation – ska den som adopterats anses som makarnas eller sambornas gemensamma barn. Detta innebär att särkullbarnet efter en adoption rättsligt skulle hamna i precis samma situation som din och din frus gemensamma barn och ha rätt att ärva dig på samma villkor som ert gemensamma barn. Den rätt hon haft som särkullbarn att direkt få ut sitt arv om din fru avlider före dig kommer att upphöra, eftersom hon i juridisk mening upphör att vara ett särkullbarn när hon adopteras och istället räknas som ett gemensamt barn. Eftersom 4 kap 21 § FB stadgar att ett barn efter en adoption inte anses vara barn till sina tidigare föräldrar kommer särkullbarnet även att förlora sin arvsrätt efter sin biologiska far. Enda sättet som hon kan ta del av hans kvarlåtenskap vid hans bortgång är ifall han själv föreskriver det genom ett testamente. Detta är dock helt och hållet frivilligt för honom, och särkullbarnet har ingen lagstadgad rätt att ärva honom. Hur går ni tillväga för att adoptera?Enligt 4 kap 11 § FB ska en ansökan om adoption göras av den som vill adoptera, d v s du i det här fallet. Ansökan ska göras skriftligen till tingsrätten i den ort där särkullbarnet bor (4 kap 12 § FB). Det finns ingen färdig blankett att använda, utan ni får själva skriva er ansökan. I ansökan till tingsrätten ska det framgå vad ärendet gäller (adoption av en myndig person) samt era namn och personuppgifter. Ni båda bör underteckna ansökan och bifoga era personbevis. I ansökan ska ni ange motivet till adoptionen. Här bör ni ange att du uppfostrat henne sedan hon var tre år gammal och att adoptionens syfte är att bekräfta en relation som motsvarar den mellan barn och förälder. I ansökan bör ni även bifoga namn, adress och telefonnummer till den biologiska fadern. Även om han inte har någon möjlighet att stoppa adoptionen kan tingsrätten vilja kontakta honom för hans åsikt.SammanfattningsvisDet är fullt möjligt i svensk rätt att adoptera en myndig person om det finns särskilda skäl för det. Särskilda skäl kan vara just att den som ansöker om adoption har uppfostrat barnet på ett sätt så att deras relation motsvarar en sådan mellan barn och förälder, vilket verkar föreligga i ert fall. För att få till stånd en adoption måste ni göra en skriftlig ansökan till tingsrätten. Efter att adoptionen gått igenom kommer särkullbarnet sluta vara ett särkullbarn i juridisk mening, och istället betraktas som ett gemensamt barn. Hon kommer att ärva dig på samma sätt som om hon varit ditt biologiska barn och förlora den rätt hon tidigare haft som särkullbarn till att få ut sitt modersarv direkt för det fall att modern går bort före dig. Hon kommer inte heller längre ha någon arvsrätt efter sin biologiska fader.Hoppas att du fått svar på dina frågor! Var det något i mitt svar som framstod som otydligt är du varmt välkommen att maila mig på tora.odin@lawline.se så återkommer jag med ett förtydligande. Annars får jag önska er stort lycka till!Vänligen,

Kan en sambo adoptera sin sambos barn?

2020-03-28 i Adoption
FRÅGA |Hej.Jag har en son som är sju år vars biologiska far gick bort när han var 3 år.. Nu har jag träffat en ny och han är min sambo idag. När vi var på en weekend i Göteborg förra veckan så sa han att han skulle vilja adoptera min son. Han har själv två barn sedan innan, som alltså inte är mina. Får han rent juridisk adoptera min son? Och hur fungerar det? Mvh
Siva Arif |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom din fråga handlar om adoption kommer jag tillämpa föräldrabalken (FB). Jag kommer i mitt svar dela upp det i olika avsnitt för att du enkelt ska kunna följa med i texten där jag redogör de grundläggande delarna vid adoption. Vad beaktas vid adoption?Vid alla frågor om adoption ska barnets bästa ges största vikt, enligt 4 kapitlet 1 § FB. Vidare får ett barn endast adopteras om det är lämpligt med beaktande av alla omständigheter. Barnets behov av adoption samt sökandens lämplighet ska särskilt beaktas, enligt 4 kapitlet 2 § FB.Vem får adoptera?Den som vill adoptera, sökanden, måste vara minst 18 år. En make eller sambo kan med partnerns samtycke adoptera hans eller hennes barn, enligt 4 kapitlet 5-6 §§ FB.Hur ansöker man om adoption?För ansökan om adoption krävs att sökanden lämnar in en ansökan om adoption till tingsrätten där den som sökanden vill adoptera har sin hemvist. Rätten ska sedan se till att ärendet om adoption blir tillräckligt utrett, och ska uppdra åt socialnämnden att genomföra en adoptionsutredning. Det är sedan rätten som beslutar om adoptionen beviljas eller ej, 4 kapitlet 11-15 §§ FB.Vad har adoption för rättsverkningar?Om en sambo adopterar den andra sambons barn ska barnet anses vara sambornas gemensamma barn. Det innebär att barnet exempelvis kommer att få arvsrätt från den som adopterar. Barnet anses då inte längre som barn till sin tidigare förälder, enligt 4 kapitlet 21 § FB.SammanfattningOm din sambo vill adoptera ditt barn ska han lämna in en ansökan om detta till tingsrätten. Rätten och socialnämnden utreder sedan behovet och lämpligheten av adoption. Det är slutligen rätten som prövar om adoptionen ska beviljas. Om adoptionen sedan beviljas kommer din son räknas som ert gemensamma barn. Det innebär att exempelvis att din son får arvsrätt efter din sambo.Länkar även till domstolsverkets hemsida där du kan läsa mer om adoption.Vänligen,

Kan min sambo adoptera min son?

2020-03-22 i Adoption
FRÅGA |Hejsan! Min sambo har sagt att han vill adoptera min 7åriga son, Jag undrar om min sambo (han har två barn sen innan) kan adoptera min son, hur fungerar det?hans biologiska pappa gick bort när han va 5 år..
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om adoption finns stadgade i föräldrabalken (FB). Vad beaktas vid adoption?Vid alla frågor om adoption ska barnets bästa ges största vikt (4 kap. 1 § FB). Vidare får ett barn endast adopteras om det är lämpligt med beaktande av alla omständigheter. Barnets behov av adoption samt sökandens lämplighet ska särskilt beaktas (4 kap. 2 § FB). Vem får adoptera?Den som vill adoptera, sökanden, måste vara minst 18 år. En make eller sambo kan med partnerns samtycke adoptera hans eller hennes barn (4 kap. 5-6 § FB). Hur ansöker man om adoption?För ansökan om adoption krävs att sökanden lämnar in en ansökan om adoption till tingsrätten där den som sökanden vill adoptera har sin hemvist. Rätten ska sedan se till att ärendet om adoption blir tillräckligt utrett, och ska uppdra åt socialnämnden att genomföra en adoptionsutredning. Det är sedan rätten som beslutar om adoptionen beviljas eller ej (4 kap. 11-15 § FB). Vad har adoption för rättsverkningar?Om en sambo adopterar den andra sambons barn ska barnet anses vara sambornas gemensamma barn. Det innebär att barnet exempelvis kommer att få arvsrätt från den som adopterar. Barnet anses alltså då inte längre som barn till sin tidigare förälder (4 kap. 21 § FB).SammanfattningOm din sambo vill adoptera ditt barn ska han lämna in en ansökan om detta till tingsrätten. Rätten och socialnämnden utreder sedan behovet och lämpligheten av adoption. Det är slutligen rätten som prövar om adoptionen ska beviljas. Om adoptionen beviljas ses barnet som ert gemensamma barn. Det innebär att barnet exempelvis får arvsrätt efter din sambo. Du kan läsa mer om adoption på domstolsverkets hemsida som du hittar här. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Hur går jag till väga för att adoptera en vuxen person?

2020-03-16 i Adoption
FRÅGA |Min maka har en biologisk vuxen son som vuxit upp med oss gemensamt. Hur går jag till vidare för att få adoptera honom?
Maya Hempel |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När du vill ansöka om adoption ska du skicka in en skriftlig ansökan till tingsrätten. Vad som ska framgå av ansökan och hur ansökan kan utformas finns att hitta här.Det är tingsrätten i den ort du är folkbokförd i som tar emot din ansökan. Om du nyligen har flyttat är det tingsrätten i den ort du var folkbokförd i den 1 november föregående år. Till ansökan ska bifogas personbevis från Skatteverket. Ett för dig och ett för den din makas biologiska son. Det tillkommer en ansökningsavgift på 900 kr. En adoption av någon över 18 år godkänns om det finns särskild anledning till adoptionen. Bedömningen utgår från det personliga förhållandet mellan den som vill adoptera och den som adopteras. Särskild anledning kan vara då adoptionen genomförs för att bekräfta en relation som motsvarar den mellan förälder och barn eller om den som vill adoptera har uppfostrat den som adopteras. (4 kap 4 § föräldrabalken).Jag hoppas att du fick svar på din fråga, lycka till! Vänligen

Hur blir jag vårdnadshavare till mitt syskon?

2020-03-31 i Adoption
FRÅGA |Kan jag som är 18 år gammal ansöka om att få bli vårdnadshavare för min yngre bror (11 år)? Jag vill få full vårdnad över honom då han lever ett väldigt mentalt ohälsosamt liv pågrund av den ena förälderns alkoholism och den andra förälderns verbala nedtryckning. Hursomhelst, så vet jag att han är allra tryggast med mig och är väldigt fäst till mig. Jag vill gärna ha vårdnad över honom då jag vill kunna försäkra hans välmående till högsta grad. Om det är möjligt för mig, vad är det som krävs för att jag ska kunna få full vårdnad över min bror?Behöver jag avsluta mina studier och skaffa ett jobb med en stabil inkomst för att kunna bli ansedd en potentiell vårdnadshavare? I så fall är jag beredd att gå så långt för min brors skull.
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du vill veta vilka möjligheter du har att bli vårdnadshavare till ditt minderåriga syskon. Vem som är ett barns vårdnadshavare kan ändras genom antingen adoption eller genom att domstolen beslutar om att vårdnaden ska flyttas över till en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare. Jag kommer i mitt svar att redogöra för båda alternativen. Regler om vårdnad om barn finns i Föräldrabalken, FB, (här).Bli vårdnadshavare genom adoptionFör att en vuxen person ska få adoptera ett barn krävs vanligtvis samtycke från de båda biologiska föräldrarna, se 4 kap 8 § FB (här). Ett samtycke krävs dock inte om dessa lider av en allvarlig psykisk störning, befinner så på okänd ort eller om det finns synnerliga skäl.Huvudregeln är också att den som ska adoptera är över 25 år gammal. Om det föreligger synnerliga skäl kan dock undantag göras från detta. Synnerliga skäl föreligger t.ex. om unga makar som inte kan få egna barn önskar adoptera eller vid adoption av barn till en närstående avliden släkting, se 4 kap 1 § FB (här).När rätten tar ställning till om en adoption får ske eller inte, prövas syftet och lämpligheten med adoptionen. Rätten ska även ta med i bedömningen om adoptionen är till fördel för barnet och om den som önskar adoptera barnet har den som uppfostrat barnet, vill uppfostra det eller om det annars finns särskild anledning att låta en adoption ske, se 4 kap 2 § FB (här). Avgörande för bedömningen är barnets bästa.Särskild vårdnadshavareOm det är så att föräldrarna till barnet brister i omsorgen på ett sätt som medför bestående fara för barnets hälsa eller utveckling, kan rätten besluta om att vårdnaden ska flyttas över till en särskilt förordnad vårdnadshavare, se 6 kap 7 § andra stycket FB (här). Den särskilt förordnade vårdnadshavaren ska vara någon som är lämplig att ge barnet omvårdnad, trygghet och en god fostran, se 6 kap 10 a § FB (här). När socialnämnden ska placera barnet tar man hänsyn till om barnet kan tas emot av någon anhörig eller annan närstående, se 6 kap 5 § socialtjänstlagen (här). Eftersom du är myndig finns det inga formella hinder för att du skulle kunna bli särskilt förordnad vårdnadshavare till din bror.SammanfattningMot bakgrund av de omständigheter du beskrivit i din fråga tror jag att det kan bli svårt för dig att få adoptera dina bror. Delvis på grund av att era föräldrar kanske inte skulle samtycka och delvis på grund av att du förmodligen saknar synnerliga skäl för att få adoptera. Om du misstänker eller vet att din bror far illa hos era föräldrar kan du göra en orosanmälan om detta till socialtjänsten. Om era föräldrar skulle förlora vårdnaden om honom på grund av brister i omsorgen kan det vara så att man beslutar att han ska få en särskild förordnad vårdnadshavare. Överflyttningen av vårdnaden skulle i så fall kunna ske till dig. Huruvida det är troligt att du skulle få vårdnaden i sådant fall, kan jag dessvärre inte svara på. Bedömningen görs i varje enskilt fall och med utgångspunkt i det enskilda barnets bästa.Lycka till!Vänligen,

Kan man adoptera en vuxen person?

2020-03-24 i Adoption
FRÅGA |Jag skulle vilja adoptera en 28årig man fråm Ghana.
Dostan Sulaiman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline!Som jag förstår det undrar du om du kan adoptera en 28-årig person från Ghana.I 4 kap. föräldrabalken (FB) finns det regler om adoptionFör att kunna adoptera någon måste man vara minst 18 år, (4 kap. 5 § FB). Är man gift eller sambo med någon måste man gemensamt adoptera den man vill adoptera, (4 kap. 6 § FB). Är den som man vill adoptera över 12 år krävs samtycke från denne, (4 kap. 7 § FB).En ansökan om adoption skickas in till tingsrätten i den ort där den som vill adoptera har sin hemvist, dvs. där denne bor, (4 kap. 12 § FB). Det är alltså tingsrätten som avgör om förutsättningarna för adoption är uppfyllda.Förutsättningarna för adoption av en vuxen personVid adoptionsfrågor skiljer man mellan adoption av barn och av vuxen eftersom det ställs olika krav för adoptionen när det är en vuxen person jämfört med om det är ett barn. Förutsättningarna för att kunna adoptera en vuxen person är att det finns en särskild anledning till adoptionen med hänsyn till det personliga förhållandet mellan personen och den som vill adoptera denne. Därutöver krävs det att adoptionen i övrigt är lämplig, (4 kap. 4 § första stycket FB).Vid bedömningen av om det finns särskild anledning till en adoption ska det särskilt beaktas om den som vill adoptera någon har uppfostrat denne eller om adoptionen annars avser att bekräfta en relation som motsvarar den mellan barn och förälder, (4 kap. 4 § andra stycket)Utan att veta någonting om ert personliga förhållande till varandra kan jag tyvärr inte uttala mig om en tingsrätt skulle kunna se det som att "särskild anledning" till adoption finns i ditt fall.Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,

Krävs båda föräldrarnas samtycke för en adoption om den ena föräldern har ensam vårdnad? Och vad händer om föräldern med ensam vårdnad död?

2020-03-16 i Adoption
FRÅGA |Hej!Är inne på att adoptera mina 2 bonusbarn 13 och 15 år. Har gift mig med deras mor så det är tänkt att bli gemensam vårdnad. I dagsläget har modern ensam vårdnad och barnen viss umgängesrätt med fadern efter en dom i tingsrätt. Barnen har inte hört av sin far mer än ett fåtal vykort som han skickat under lite mer än 2 år. Umgänget stoppades av socialjouren när fadern skulle hämta barnen och de vägrade. Detta resulterade i polisanmälningar mot fadern om misshandel och utredning av socialen. Efter det sålde han huset och alla barnens tillhörigheter utan att säga något och flyttade. Sen dess har han inte gjort ett enda kontaktförsök, vare sig via tex telefon, mail eller ens ombud.Barnen vill i dagsläget inte träffa, höra talas om honom eller ens läsa de vykort han skickar, man ser hur rädslan kommer tillbaka i dessa barn när vi lämnar över dessa vykort. De har utsatts för både psykiskt och fysiskt våld av fadern och hans bekanta. De har (haft?) tillitsproblem till vuxna män, men börjar äntligen ty sig till mig efter ett par års familjeliv.Jag går in i det här med förhoppning att kunna lugna barnen om att de inte skall kunna tvingas umgås med sin far.Vi har några frågor angående detta:1. Kommer fadern att tillfrågas och kan han i isåfall av ex.vis illvilja hindra det?2. Fråga från äldsta barnet (om adoptionen inte går igenom): Vad händer om mamma dör? Måste vi bo hos pappa då?Läskig men viktig fråga från en 15 åring som jag inte kan svara på..Tack!
Oscar Friedrich |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill adoptera din frus barn, och att din fru i nuläget har ensam vårdnad över barnen. Jag kommer dela upp svaret i två delar där jag först redogör för vad som gäller kring adoptionen, och sedan för vad som gäller kring vårdnaden av barnen om din fru skulle gå bort.Vilka omständigheter ska beaktas vid en adoption?Regler om adoption finns i 4 kap. föräldrabalken (FB). Vid alla frågor som rör adoption ska hänsyn tas till vad som är bäst för barnet (4 kap. 1 § FB). Detta innebär att inga andra intressen, som exempelvis en förälders intressen eller önskningar får gå före barnets bästa vid bedömningen.Ett barn får endast adopteras om det med hänsyn till samtliga omständigheter är lämpligt (4 kap. 2 § första stycket FB). Vid bedömningen av om en adoption är lämplig ska hänsyn tas till barnets behov av en adoption och till sökandens lämplighet att adoptera (4 kap. 2 § andra stycket FB). Syftet med en adoption är att skapa eller befästa ett personligt förhållande mellan sökanden och den som ska adopteras, som motsvarar relationen som finns mellan föräldrar och barn.Barnet ska ges möjlighet att framföra sina åsikter i frågor som rör adoptionen, och barnets åsikter ska bedömas utifrån barnets ålder och mognad (4 kap. 3 § FB).Vem får adoptera?För att kunna adoptera måste man ha fyllt 18 år (4 kap. 5 § FB). Makar får som utgångspunkt endast adoptera gemensamt (4 kap. 6 § första stycket FB). Det finns dock ett undantag, gällande möjligheten att adoptera en makes barn, vilket endast kan göras med makens samtycke (4 kap. 6 § andra stycket FB).Krävs samtycke till adoption?För adoption av barn över 12 år krävs att barnet samtycker till adoptionen (4 kap. 7 § FB). Eftersom barnen är 13 och 15 år krävs deras samtycke till adoptionen. För adoption krävs även samtycke av den förälder som är vårdnadshavare till barnen (4 kap. 8 § första stycket FB). Eftersom din fru har ensam vårdnad över barnen, är hon deras vårdnadshavare, och således krävs också hennes samtycke till adoptionen. Vem får vårdnaden av barnen om adoptionen inte går igenom och mamman dör?Vid alla beslut om vårdnad är barnets bästa avgörande (6 kap. 2a § första stycket FB). Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet ska särskild hänsyn tas till risken att barnet utsätts för övergrepp eller far illa (6 kap. 2a § andra stycket FB). Hänsyn ska också tas till barnets vilja, utifrån ålder och mognad (6 kap. 2a § tredje stycket FB), vilket innebär att barnet har en rätt att själv komma till tals.När en förälder som har ensam vårdnad dör är huvudregeln att den andra föräldern blir vårdnadshavare till barnen, dock inte om föräldern är olämplig som vårdnadshavare (6 kap. 9 § andra stycket FB). Om föräldern är olämplig som vårdnadshavare kommer istället en eller två särskilda vårdnadshavare att utses åt barnen.Vem kan utses till särskild vårdnadshavare?Om en vårdnadshavare ska utses särskilt, så utses en person som är lämpad att ge barnet omvårdnad, trygghet och en god fostran (6 kap. 10a § första stycket FB). Barnens anknytning till den tilltänkta vårdnadshavaren ska beaktas, och man tar även här hänsyn till vad barnen vill. En särskild vårdnadshavare kan exempelvis vara en släkting eller en familjevän. Det finns flera omständigheter du beskriver i frågan som talar för att fadern är olämplig som vårdnadshavare, exempelvis att han haft begränsad kontakt med barnen de senaste åren, samt att han utsatt dem för både fysiskt och psykiskt våld. Ytterligare omständigheter som talar för att fadern är olämplig som vårdnadshavare är att barnen inte verkar vilja ha något med honom att göra.SammanfattningSammanfattningsvis kan det konstateras att vad som är bäst för barnet har stor betydelse vid adoptionen. Att ni är gifta, och din frus barn börjar ty sig till dig är två saker som talar för att en adoption skulle vara lämplig. Eftersom båda barnen är över 12 krävs deras samtycke till adoptionen. Samtycke krävs också från din fru. Det krävs inte samtycke från barnens far, han kan alltså inte stoppa adoptionen av exempelvis illvilja.Som utgångspunkt är det den andra föräldern som blir vårdnadshavare till barnen om något skulle hända med din fru. Det avgörande är dock alltid barnets bästa, så om barnen har en närmare relation till någon annan vuxen beaktas detta. Domstolen kommer även att lyssna på barnen, och ta hänsyn till deras vilja och deras önskemål. Din fru kan också uttrycka sin vilja över vem hon vill ska bli vårdnadshavare till barnen om något skulle hända henne, och domstolen kommer då även beakta detta. Hoppas du fick svar på din fråga, annars får du gärna återkomma till oss!Med vänliga hälsningar

Adoption av vuxen

2020-03-14 i Adoption
FRÅGA |Kan man adoptera en vuxen person som har arbetstillstånd I Sverige?
Camilla Stein |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom personen är över 18 år blir det fråga om vuxenadoption. Vid adoption blir 4 kap Föräldrabalken tillämplig. Vad som krävs för vuxenadoption framkommer dock inte uttryckligen av lagen.Enligt tidigare rättsfall är vuxenadoption godtagbart om det finns en relation mellan potentielle adoptivföräldern och den adopterade, som väsentligen påminner om förhållandet mellan ett barn och dess förälder. Syftet med adoptionen ska således vara att förhållandet mellan de båda ska befästas (NJA 2002 s.425). Kraven på relationen är högt ställda för att vuxenadoption inte ska kunna användas för att kringgå asylrätten. Syftet med adoptionen kan alltså inte endast vara att säkra uppehållstillstånd eller arbetstillstånd (NJA 1989 s. 67). Den sökande måste således kunna bevisa att relationen är lik den mellan ett barn och dess förälder. Slutsatsen är att det är möjligt att genomföra en vuxenadoption i detta fall. Det kan dock finnas svårigheter med att bevisa att relationen är lik en sådan mellan ett barn och dess förälder.Hur du ansöker om adoptionFör att adoptionen ska kunna genomföras krävs det att den adopterade och adoptivföräldern vänder sig till tingsrätten som finns i den ort där adoptivföräldern har sin hemvist.I ansökan ska det finnas med personbevis för både den adopterade och adoptivföräldern. Personbeviset ska inte vara äldre än tre månader. Personbevis hittar du på skatteverkets hemsida. Ansökan ska även innehålla adoptivförälderns: namn, personnummer, telefonnummer, adress och e-postadress. Anledningen till adoptionen ska också anges i ansökan. Det är här viktigt att motivera varför adoptionen är lämplig. Det krävs ett samtycke från den som ska adopteras. Detta innebär att den adopterade godkänner adoptionen. Även adoptivföräldern ska lämna samtycke till adoptionen. Ifall det finns en till förälder som inte kommer ha vårdnad om den adopterade ska den föräldern få tillfälle att berätta sin åsikt om adoptionen. Underskrift från den adopterade och adoptivföräldern/adoptivföräldrarna krävs. Vänliga hälsningar