Adoptera partners barn

2020-05-29 i Adoption
FRÅGA |Hej! Jag och min man har ett gemensamt barn och ett till på väg. Det finns också ett barn som bara är mitt som han önskar att adoptera då han varit med från start. Jag har ensam vårdnad för barnet. Hur går han tillväga för att adoptera henne? Mvh M.S
Edessa Barmousa Altun |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar kring gällande rätt avseende adoption när ett par är gifta.Möjlighet till adoptionDe grundläggande reglerna om adoption finns i 4 kap. Föräldrabalk (1949:381) (hädanefter FB). Enligt 4 kap. 1 § FB ska barnets bästa ges störst vikt, vilket innebär att man utgår från vad som nyttjar barnet och inte vårdnadshavare eller dess partners vilja. Vidare måste man vara minst 18 år för att adoptera, se 4 kap. 5 § FB. Enligt 4 kap. 6 § andra stycket FB gäller att en make eller sambo får, med sin makes eller sambos samtycke, adoptera sin makes eller sambons barn. Eftersom barnet är under 12 år behövs inte barnets samtycke enligt 4 kap. 7 § FB. Dock ska man ta hänsyn till barnets vilja i den mån det går med hänsyn till ålder och mognad. Vårdnadshavares samtyckeEtt barn får inte adopteras utan samtycke från den förälder som är vårdnadshavare enligt 4 kap. 8 § FB. Då du skriver att du har ensam vårdnad behövs inte den biologiska förälderns samtycke för adoption. Enligt 4 kap. 18 § FB har den biologiska föräldern rätt att yttra sig om adoptionen, om det inte är uppenbart obehövligt, om föräldern vistas på okänd ort eller om det föreligger synnerliga skäl. Huruvida någon av förutsättningarna för att din sons biologiska pappas yttrande inte ska behövas kan jag inte svara på eftersom för lite information har getts i frågan.Var vänder man sig till när man vill adoptera?För att adoptera ska man göra en ansökan om adoption vid allmän domstol, alltså den tingsrätt i den ort där ni har er hemvist enligt 4 kap. 12 § FB. Det är domstolen som tar beslut i ärendet och ansvarar för att ärendet blir tillräckligt utrett enligt 4 kap. 13 § FB. Utöver det som nämnts kan det vara bra att veta att tingsrätten som ni vänder er till kommer att inhämta ett yttrande från socialnämnden i den kommun där ni är bokförda enligt 4 kap. 14 § FB. SammanfattningDet innebär att din man har möjlighet att adoptera ditt barn och uppfostra det som sitt eget enligt 4 kap. 6 § FB. För att din man ska kunna adoptera ditt barn så måste en ansökan skickas in till tingsrätten som därefter beslutar i ärendet.

Adoption av utländsk vuxen

2020-05-28 i Adoption
FRÅGA |Kan jag som svensk medborgare adoptera en vuxen utländsk vuxen person?
Sandra Rust |Enligt 4 kap. 4 § Föräldrabalk (1949:381) (FB) får den som fyllt 18 år endast adopteras om det finns särskild anledning till en adoption med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och den som sökanden vill adoptera och om adoptionen även i övrigt är lämplig. Vid bedömningen av om det finns särskild anledning till en adoption ska det särskilt beaktas om sökanden har uppfostrat den som sökanden vill adoptera eller om adoptionen annars avser att bekräfta en relation som motsvarar den mellan barn och förälder.Enligt Högsta domstolen finns "Särskild anledning" endast om det klart framgår att det mellan sökande och det tilltänkta adoptivbarnet föreligger ett personligt förhållande av väsentligt samma slag som det som föreligger mellan en förälder och dennes barn vilket framgår av NJA 1989 s67.Det huvudsakliga syftet med adoptionen får inte vara att möjliggöra eller att underlätta för den adopterade att få uppehållstillstånd i Sverige. För att undvika att adoption missbrukas för sådana syften ställs det höga krav på relationen för att den ska anses jämställbar med sådan som typiskt sätt föreligger mellan förälder och barn. För de fall som den tilltänkta adoptivpersonen inte är nordisk medborgare ska tingsrätten vid prövning av lämpligheten av adoptionen även inhämta yttrande från Migrationsverket enligt Lag (1971:796) om internationella rättsförhållanden rörande adoption 2§ 2st. Man kan alltså adoptera en vuxen utländsk person, men det ställs högre och hårdare krav för att adoptionen ska gå igenom. Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Det är möjligt att adoptera sin sambos barn utan att gifta sig

2020-05-28 i Adoption
FRÅGA |Hej.Jag och min sambo har en son på snart 3 år. Jag är inte hans biologiska pappa men jag har funnits där sen han föddes och varit den som uppfostrat honom.Han har inte träffat den biologiska fadern på snart 2 år för det har aldrig funnits något intresse från faderns sida. Min sambo har nyligen fått ensam vårdnad om honom och vi funderar på om jag ska adoptera honom då jag är den enda pappan han har.Hur går en sån procedur till? Måste vi gifta oss eller kan jag adoptera honom även om vi bara är sambos utan att hon förlorar vårdnad om honom? Googlat men hittar bara otydliga och olika svar.Mvh
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ni behöver inte vara gifta för att du ska kunna adoptera din sambos barn utan en sambo kan adoptera sin sambos barn (4 kap 6 § föräldrabalken). Lagen ändrades 2018 vilket skulle kunna vara varför det kommer upp olika svar när du googlar. För att du ska få adoptera din sambos barn krävs vårdnadshavarens samtycke (4 kap 8 § föräldrabalken). I och med att den biologiska pappan inte är vårdnadshavare krävs inte hans samtycke. Som förälder kommer han dock att ha rätt att yttra sig om saken (4 kap 18 § föräldrabalken). Er ansökan om adoption ska lämnas in till den tingsrätt där ni bor (4 kap 12 § föräldrabalken). Det är du som vill adoptera som ska göra ansökan (4 kap 11 § föräldrabalken). Vad som kommer bli avgörande när rätten beslutar om du får adoptera din sambos son är huruvida de anser att det är lämpligt med hänsyn till alla omständigheter. Vid bedömningen av om en adoption är lämplig ska barnets behov av adoption och sökandes lämplighet att adoptera särskilt bedömas (4 kap 2 § föräldrabalken). Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Adoptionens verkning

2020-05-17 i Adoption
FRÅGA |Min Pappa vill möjligen fråga min 28åriga halv syster om hon vill bli adopterad, men hon har bra kontakt med sin biologiska pappa. Om min pappa då adopterar henne, förlorar hennes biologiska pappa rätten till att vara hennes förälder? Eller blir bara min pappa tillagd till hennes "vårdnadshavare"?
Lisa Olsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ja det stämmer, om din pappa adopterar din halvsyster utsläcks den biologiska pappans rättsliga band till henne. Din pappa kommer inte bli tillagd som vårdnadshavare, utan den biologiska pappans rättsliga band försvinner. Exempelvis kommer hon ärva din pappa istället och ha rätt till sin laglott från honom istället. Rent lagtekniskt kommer din pappa vara även hennes pappa på samma sätt. Även ska barnet eller personen som adopteras som huvudregel byta efternamn, exempelvis till något adoptivföräldern har. Domstolen som avgör ärendet kan dock besluta att personen får behålla sitt efternamn vilket troligen är passande för er situation. Vidare kan själva adoptionen inte upphävas, men det är möjligt att den biologiska pappan adopterar då relationen återställs.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Krav för vuxenadoption

2020-05-28 i Adoption
FRÅGA |För att få adoptera en vuxen krävs det att man kan styrka en relation som är typisk för relationen föräldrar - barn? Vad är i lagens mening en typisk relation mellan barn-föräldrar?Hur länge bör man ha tagit hand om en vuxen för att tiden ska vara OK?
Anton Blomqvist |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Adoption regleras i 4 kap. föräldrabalken (FB).Krav på personligt förhållandeFör att adoptera en vuxen (person som fyllt 18) krävs särskild anledning. Detta med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och personen sökanden vill adoptera (4 kap. 4 § första stycket FB).När det bedöms huruvida det finns särskild anledning till en adoption ska det särskilt beaktas om sökanden har uppfostrat personen i fråga eller om adoptionen i övrigt anses bekräfta en relation som motsvarar relationen mellan barn och förälder. (4 kap. 4 § andra stycket FB).Exempel på situationer då vuxenadoption är möjligtVuxenadoption är möjlig när det redan föreligger en relation mellan sökanden och personen denne vill adoptera. Exempel på detta är adoption av styvbarn eller adoption av en person som på något sätt bott hos eller tagits hand om av sökanden. Det kan förefalla som så att det vuxit fram en stark relation genom kontakter och umgänge som vanligtvis förekommer i en familj. Övrig särskild anledning med hänsyn till det personliga förhållandet kan vara att sökanden återförenas med ett barn som adopterats bort vid mycket ung ålder.Inget exakt tidskravDet finns inget exakt tidskrav på hur länge ett personligt förhållande ska ha pågått. Det är emellertid en fördel att förhållandet varat en längre tid eftersom tiden inkluderas i bedömningen.Bedömning sker med hänsyn till omständigheterna i det enskilda falletDet är svårt att ge ett uttömmande svar eftersom det görs en samlad bedömning med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet.Hoppas du fick svar på din fråga.Med vänlig hälsning,

Kan man begära ut andras adoptionshandlingar?

2020-05-28 i Adoption
FRÅGA |Är adopterad, har jag rätt att söka min halvbrors adoptionshandlingar? Han adopterades av annan familj.
Kajsa Svensson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!När jag besvarar din fråga så kommer jag att anta att det rör sig om en svensk adoption och inte en internationell vilket innebär att föräldrabalken är tillämpbar. Rör det sig om en internationell adoption så är det viktigt att också kolla i socialtjänstlagen som innehåller kompletterande bestämmelser.Föräldrabalken = FBOffentlighets- och sekretesslagen = OSLDu som är adopterad har rätt att få veta det av dina föräldrar så snart dem anser att det är lämpligt (4 kap. 23 § FB). Denna regel är däremot inte förenad med någon sanktion, vilket innebär att om dina föräldrar skulle välja att undanhålla informationen om att du är adopterad så följer inga konsekvenser av lag. I Sverige är huvudregeln att all den offentliga förvaltningen ska gå att granska. Detta är offentlighetsprincipen. Vissa uppgifter som är känsliga behöver däremot hållas hemliga. I socialtjänsten är huvudregeln istället sekretess när det gäller uppgifter om en persons personliga förhållanden. Men kan man visa att uppgiften kan lämnas ut utan att den enskilde eller någon närstående lider men av detta så kan man få ut uppgifter (26 kap. 1 § OSL). Det innebär att du kan pröva att få ut uppgifterna om din halvbror men du måste då kunna bevisa att detta inte kommer att påverka din halvbror eller någon i hans närhet negativt, då det är känsliga uppgifter. Som adopterad har du rätt att begära uppgifter om din adoption när du är myndig, om det är av betydelse för att du ska kunna få vetskap om vilka dina biologiska föräldrar är (26 kap. 8 § OSL). Det betyder att din halvbror kan begära ut sina uppgifter utan att man ser till om detta skulle resultera i att någon lider men av det. Hoppas att du fick svar på din fråga. Sammanfattningsvis så kan jag säga att om din halvbror själv begär ut uppgifterna så ska han få ut dem utan någon bedömning av om någon kan lida av det. Vill du få ut uppgifterna så måste du visa att ingen kommer att lida av att uppgifterna görs tillgängliga för dig och att de har offentliggjorts till någon som inte är den adopterade. Vänligen,

Vad krävs för adoption av sambos barn?

2020-05-25 i Adoption
FRÅGA |Hejsan, jag har en son på 3 år som är uppvuxen med min sambo som funnits med sen graviditeten. Den biologiska avsa sig både umgänge och vårdnaden för 2 veckor så nu har jag ensam vårdnad. Sonen kallar sambo för pappa då han inte vet något annat. Nu väntar vi ett syskon och har börjat pratat om adoption. Hur funkar det ? Måste vi gifta oss ? Eller kan han adoptera sonen ändå ? Behövs ett samtycke från den biologiska ? Han har aldrig brytt sig om min son. Sist dom träffades är över ett år sen. Och det var son kort stund att min son inte ens förstod vem det var.
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om adoption finns stadgade i föräldrabalken (FB).Vad beaktas vid en adoption? Vid alla frågor som gäller adoption är barnets bästa avgörande, 4 kap. 1 § FB. Detta innebär att exempelvis föräldrars intressen eller önskningar inte får ges företräde vid bedömningen. För att en adoption ska komma till stånd måste den anses som lämplig med hänsyn till samtliga omständigheter. Vid bedömningen ska särskilt beaktas barnets behov av adoption samt den sökandes lämplighet att adoptera, 4 kap. 2 § FB. Vad som ska utredas är alltså barnets behov av en ny förälder. Ett exempel på när ett barn kan vara i behov av adoption är om barnets föräldrar saknar vilja eller förmåga att ge omvårdnad, trygghet och en god fostran till barnet. Även den sökandes personliga egenskaper, sociala nätverk, ålder och hälsa beaktas i bedömningen. Utöver detta ska barnet få information om samt ges möjlighet att framföra sina åsikter i frågor som rör adoptionen. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till dess ålder och mognad, 4 kap. 3 § FB.Kan sambos adoptera?Som utgångspunkt får makar och sambos endast adoptera gemensamt, 4 kap. 6 § stycke 1 FB. Det finns dock ett undantag som gör det möjligt för en make eller sambo att med sin makes eller sambos samtycke adoptera dennes barn, 4 kap. 6 § stycke 2 FB. Eftersom du och din partner är sambos finns det därmed inga krav på äktenskap för att en adoption ska vara möjlig.Krävs samtycke från den biologiska föräldern?Ett krav för adoption är att barnet vårdnadshavare lämnar sitt samtycke, 4 kap. 8 § stycke 1 FB. Av din fråga framgår att det är du som har ensam vårdnad över ditt barn, det krävs därmed inte ett samtycke från den biologiska pappan. Oavsett om en förälder är vårdnadshavare eller ej ska dock denne ges tillfälle att yttra sig om adoptionen, 4 kap. 18 § stycke 1 FB. Denna möjlighet ges med hänsyn till adoptionen innebär att det rättsliga förhållandet mellan barnet och föräldern avslutas. Förälderns yttrande har därmed betydelse för helhetsbedömningen av adoptionens lämplighet. Hur stor vikt förälderns yttrande tillmätas avgörs dock utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Hur sker ansökan om adoption?Ansökan om adoption sker genom att den sökande lämnar in en ansökan till tingsrätten i sin hemvistort. Rätten ska sedan se till att ärendet om adoption blir tillräckligt utrett, och ska uppdra åt socialnämnden att genomföra en adoptionsutredning. Det är sedan rätten som beslutar om adoptionen beviljas eller ej, 4 kap. 11-15 § FB.Rättsverkningar av adoption?Om en sambo adopterar den andra sambons barn ska barnet anses vara sambornas gemensamma barn från tidpunkten för adoptionsbeslutet. Det innebär gemensam vårdnad över barnet samt att exempelvis arvsrätt uppkommer efter den adopterande sambon. Barnet ses därefter inte som barn till sin tidigare förälder, 4 kap. 21-22 § FB.SammanfattningsvisDå du och din partner är sambos har han möjlighet att adoptera ditt barn. Med hänsyn till att du har ensam vårdnad krävs dessutom enbart ditt samtycke. Den biologiska pappan har dock rätt att yttra sig över adoptionen, vilket kan tillmätas vikt vid lämplighetsbedömningen. Jag kan inte uttala mig om hur rätten skulle bedöma lämpligheten av adoption i ditt fall. Det som enligt min mening talar för ett sådant beslut är däremot att barnet vuxit upp med din sambo samt att den biologiska föräldern inte är intresserad av ett barn-förälder-förhållande. Hoppas du fick svar på din fråga.

Adoption av vuxen

2020-05-14 i Adoption
FRÅGA |Jag har en foster-pappa som varit "pappa" för mig hela livet. I mina papper så står det "fader okänd" så jag skulle vilja veta om det finns ett sätt att lagligt skriva min foster-pappa som min riktiga pappa? Jag är 22 år gammal om det gör skillnad.
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det du kan göra är att låta dig adopteras av din fosterpappa, i enlighet med bestämmelserna i föräldrabalken (FB). Juridiskt kommer ni på så vis att få samma relation som om han varit din biologiska pappa, medan din biologiska pappa (som ju i ditt fall är okänd) kommer juridiskt att upphöra att vara din pappa (4 kap. 21 § FB).För att din fosterpappa ska få adoptera dig som har fyllt 18 år krävs (1) att det finns en särskild anledning till adoptionen med hänsyn till det personliga förhållandet mellan er och (2) att adoptionen även i övrigt är lämplig. När man bedömer om det finns särskild anledning ser man till situationen i sin helhet, men tar särskilt hänsyn till i vilken utsträckning din fosterpappa har uppfostrat dig, eller om adoptionen på annat sätt har som syfte att bekräfta en relation som motsvarar den mellan barn och förälder (4 kap. 4 § FB).Om du vill låta dig adopteras och din fosterpappa vill adoptera dig låter det för mig osannolikt att så inte skulle anses vara lämpligt. Ett potentiellt undantag är om det exempelvis skulle påverka relationen till din mamma på ett alltför inverkande sätt, givet att ni haft en någorlunda normal barn–förälder-relation.Det finns dock ett visst frågetecken: Om din fosterpappa är gift eller sambo, kan han nästan enbart adoptera dig tillsammans med sin partner. Är hans partner din mamma, kan han dock adoptera dig med hennes samtycke. Här är viktigt att betona en sak: Det här är enda sättet han kan adoptera dig utan att din mamma ska upphöra att juridiskt vara din förälder. Om din fosterpappa är gift eller har en sambo som inte är din mamma krävs mycket starka skäl – exempelvis att din fosterpappas partner vistas på okänd ort, är varaktigt förhindrad att adoptera till följd av en psykisk sjukdom eller något annat liknande förhållande – för att det ska vara möjligt för din fosterpappa att adoptera dig utan att du också måste adopteras av hans partner (4 kap. 6 § FB).Om du och din fosterpappa vill att han ska adoptera dig vänder han sig till den tingsrätt som ansvarar för den kommun som du bor i, med en ansökan om adoptionen (4 kap. 11–12 § FB).Vänligen