När är en adoption möjlig och vad ingår i en bedömning om en adoption är lämplig eller ej?

2020-05-11 i Adoption
FRÅGA |Jag har en bonusdotter som är 9 år. Jag är gift med hennes mamma som har ensam vårdnad för 9-åringen. Hon var 1,5 år när jag träffade hennes mamma. Jag ser henne som en riktig dotter och hon ser mig som sin riktiga pappa. Hennes biologiska pappa bor i samma stad men dom har inte någon kontakt. Han har även yngre barn som alltså är 9-åringens halvsyskon. Jag vill adoptera, och 9-åringen vill bli adopterad. Hon har ett yngre syskon som jag är biologisk pappa till. Är adoption möjlig i detta fallet?
Line Skaugrud Landevik |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer inledningsvis redogöra för det allmänna regelverket kring din fråga och slutligen förklara vad som gäller i ditt fall.Tillämplig lag för din frågaJag tolkar det som att din fråga gäller om adoption av din bonusdotter är möjlig. Därför kommer jag använda föräldrabalken (nedan förkortad FB) för att kunna besvara din fråga.Vad som är avgörande för om en adoption kan genomföras eller ejBarnets bästa ska vara avgörande i alla frågor som rör adoption av ett barn (4 kap. 1 § FB). Ett barn får adopteras endast om det är lämpligt med hänsyn till samtliga omständigheter i det enskilda fallet. Lämpligheten bedöms utefter barnets behov av adoption och sökandens lämplighet att adoptera (4 kap. 2 § FB). Utöver detta ska barnet få information om samt ges möjlighet att framföra sina åsikter i frågor som rör adoptionen. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till dess ålder och mognad (4 kap. 3 § FB).Enligt lagens förarbeten framgår att adoption ska användas för att skapa ett personligt förhållande mellan sökanden och adoptivbarnet som kan liknas vid förhållandet som finns mellan föräldrar och barn. Vid lämplighetsbedömningen ska alla relevanta omständigheter beaktas utifrån varje enskilt fall. Låt mig förklara mer ingående hur lämpligheten ska bedömas.Barnets behov av adoptionSom jag förklarade ovanför finns det två faktorer som särskilt ska bedömas vid lämpligheten av en adoption. En faktor är barnets behov av adoption. Enligt förarbetena till lagen tar barnets behov sikte på dennes behov av en ny förälder. En sådan bedömning görs bl.a. utifrån viljan och förmågan hos barnets föräldrar att ge omvårdnad, trygghet och en god fostran. Ett exempel på när ett barn kan ha behov av adoption är om barnets föräldrar är avlidna eller om det inte går att veta var föräldern befinner sig. Det kan också bero på att barnets föräldrar saknar vilja eller förmåga att ta hand om barnet.Vid en behovsbedömning ska barnets behov av trygghet och stabilitet ställas mot barnets rätt till sitt ursprung och en förälders rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv. En påtaglig brist måste därför finnas när det gäller förälderns vilja eller förmåga att ta ansvar för sitt barn för att adoption ska komma i fråga.Sökandens lämplighet att adopteraDen andra faktorn som ska bedömas vid lämpligheten av en adoption är sökandens lämplighet att adoptera. Lämpligheten bedöms utefter dennes förutsättningar att ge barnet ett stabilt och varaktigt föräldra-barnförhållande. Sökandens vilja och förmåga att ge barnet omvårdnad, trygghet och en god fostran har också betydelse. Sökandens personliga egenskaper, sociala nätverk, ålder och hälsa tas också med i bedömningen.Vem som får adopteraDen som fyllt 18 år får adoptera (4 kap. 5 § FB). Huvudregeln är att endast makar och sambor får adoptera gemensamt (4 kap. 6 § stycke 1 FB). Eftersom du är gift med dotterns mamma kommer jag hädanefter enbart utgå ifrån make-perspektivet. En make får med sin makas samtycke adoptera hennes barn (4 kap. 6 § stycke 2 FB). Ett barn får däremot inte adopteras utan samtycke från den förälder som är vårdnadshavare (4 kap. 8 § stycke 1 FB). Har barnet två föräldrar som är vårdnadshavare krävs därför bådas samtycke.Kravet gäller dock inte för en förälder som inte har del i vårdnaden om barnet. Denne ska däremot ges tillfälle att yttra sig inom en viss tid trots att den saknar rätt till att samtycka/inte samtycka (4 kap. 18 § stycke 1 FB). Denna möjligheten finns till just för att en adoption ju innebär att det rättsliga förhållandet mellan barnet och föräldern avslutas. Förälderns intresseyttrande har betydelse för den helhetsbedömning av adoptionens lämplighet som ska göras. Hur stor vikt förälderns yttrande ska tillmätas i lämplighetsbedömningen ska avgöras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Det föreligger dock vissa undantag från regeln där föräldern i vissa fall inte ska ges tillfälle att yttra sin inställning till adoptionen. Undantagen är:- om det är uppenbart obehövligt att föräldern ges tillfälle att yttra sig- om föräldern är varaktigt förhindrad att yttra sig till följd av en psykisk sjukdom/annat liknande förhållande- om föräldern vistas på okänd ort, eller- om det finns synnerliga skäl (4 kap. 18 § stycke 2 FB).I ert fall framgår det att dotterns mamma har ensam vårdnad om dottern, vilket innebär att dotterns pappa saknar rätt till att samtycka/inte samtycka. Han ska däremot av rätten ges tillfälle att yttra sig om hans inställning till adoptionen, om inte något av undantagen blir aktuellt. Enligt lagens förarbeten sägs det att vikten av en förälders inställning ska avgöras utifrån omständigheterna i varje enskilt fall. Barnet bästa går dock alltid före en förälders intresse. Vid en samlad bedömning är det däremot svårt för mig att kunna svara på om något av undantagen kan bli aktuellt i ert fall. Det blir en fråga för domstolen att avgöra när ni lämnat in er ansökan om adoption.Sammanfattning och hur du kan gå vidare med din frågaBarnets bästa ska vara avgörande i alla frågor som rör en adoption. En lämplighetsbedömning ska göras där barnets behov och sökandens lämplighet för en adoption ska beaktas. En sådan bedömning görs utifrån omständigheterna i varje enskilt fall och kräver en djupare utredning. Värt att också nämna är att det förhållandet att ett barn har en nära relation till styvföräldern som vill adoptera, inte i sig är ett tillräckligt skäl för adoption. Det borde däremot kunna tillmätas en viss betydelse i lämplighetsbedömningen om sökandens lämplighet att adoptera.Sammanfattningsvis är det vid en samlad bedömning svårt för mig att kunna svara på om en adoption är möjlig eller inte i ert fall. Det är upp till domstolen att utreda och avgöra när ni ansöker om adoption.Jag hoppas du fick svar på din fråga. Om du har fler frågor är du välkommen att höra av dig igen, alternativt kontakta Lawline för att få mer juridisk hjälp. Det gör du enklast genom att maila info@lawline.se.Med vänlig hälsning,

Kan min sambo adoptera min son?

2020-05-05 i Adoption
FRÅGA |Hej!Jag har en son som Jag är ensam vårdnadshavare till,ingen kontakt med biologiska fadern annat än telefon umgänge vilket är beslutat via domstol.Nu ska vi flytta ihop med min sambo och tillika sonens bonuspappa.Min fråga är om sambon kan adoptera min son eller på något sätt bli juridisk vårdnadshavare till honom så att även bonus Pappan kan få samma rättigheter som mig när det gäller omsorg, vårdnad och juridiska beslut?Detta utan att det påverkar min roll som vårdnadshavare.
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om adoption finns i föräldrabalken (FB).Vem får lov att adoptera?För att få lov att adoptera ska man vara över 18 år (4 kap. 5 § FB). Huvudregeln är att makar och sambor endast får adoptera gemensamt (4 kap. 6 § FB). Det finns dock ett undantag till denna huvudregel. Det gäller då en make eller sambo adopterar sin makes eller sambos barn (4 kap. 6 § andra stycket FB).Förutsättningar för adoptionDet absolut viktigaste vid en adoption är att barnets bästa alltid är av största vikt, och ett barn får endast adopteras om det med beaktande av samtliga omständigheter är lämpligt (4 kap. 1 § och 2 § FB). För att ett barn ska kunna adopteras krävs samtycke från vårdnadshavaren (4 kap. 8 § FB). Detta innebär att samtycke inte krävs från en förälder som inte är vårdnadshavare.Dock har den som är förälder till barnet som eventuellt ska adopteras alltid rätt att yttra sig, även om denne inte är vårdnadshavare (4 kap. 18 § FB). När en adoption eventuellt är aktuell ska en ordentlig utredning alltid göras (4 kap. 13 § FB). I utredningen ska klarläggas både barnets och föräldrarnas inställning (4 kap. 15 § FB). Även en förälder som inte är vårdnadshavares inställning ska vägas in i helhetsbedömningen som ska göras, och som ska avgöra om adoptionen är lämplig.Det finns några undantag då det inte krävs en förälders yttrande (4 kap. 18 § andra stycket FB). Det gäller till exempel då det är uppenbart obehövligt, då föräldern är varaktigt förhindrad att yttra sig till följd av en psykisk sjukdom eller då föräldern vistas på en okänd ort.SlutsatsDet är alltså möjligt för din sambo att adoptera din son. Då ska han ses som ert gemensamma barn (4 kap. 21 § FB). Detta innebär självklart inte att du slutar vara vårdnadshavare. Eftersom du har ensam vårdnad om din son krävs inte hans biologiska pappas samtycke för en adoption, dock har han, som jag beskrivit ovan, rätt att yttra sig och hans åsikt ska vägas in i bedömningen av vad som är din sons bästa.En ansökan om adoption lämnas in av den som vill adoptera till tingsrätten i den ort där barnet bor (4 kap. 11 och 12 §§ FB).Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Adoption av vuxet särkullbarn

2020-04-04 i Adoption
FRÅGA |Min fru och jag har ett gemensamt barn och min fru ett barn från ett tidigare förhållande "särkullsbarn".Jag har varit särkullsbarnets pappa sedan hon var 3 år och betraktar henne som mitt eget barn. Hon är nu vuxen och över 18 år och jag vill adoptera henne både av emotionella skäl och av arvsskäl. Hon skall alltså kunna ärva mig på lika villkor som mitt och min frus gemensamma barn.Vad blir konsekvensen ? Mister hon sin arvsrätt från sin biologiska far? Mister hon rätten att som särkullsbarn att direkt få ut sitt modersarv om min fru avlider före mig?
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer i mitt svar redogöra inledningsvis för hur regleringen av adoption av vuxna ser ut, för att sedan redovisa för vad följderna av adoptionen skulle bli. Slutligen kommer jag att redogöra för hur ni går till väga rent praktiskt för att få till stånd en adoption.Reglerna om adoption finns i föräldrabalkenRegler i svensk rätt som reglerar adoption hittas i 4 kap föräldrabalken (FB). Som första förutsättning för att få till stånd en adoption måste särkullbarnet själv samtycka till adoptionen, vilket följer av 4 kap 7 § FB. Utan samtycke är adoptionen inte möjlig att genomföra. När det sedan gäller adoption av vuxna skiljer det sig från adoption av minderåriga. I 4 kap 4 § FB klargörs nämligen att den som fyllt 18 år får adopteras endast om det finns särskild anledning till en adoption med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och den som sökanden vill adoptera och om adoptionen även i övrigt är lämplig. Vid bedömningen tar man särskilt hänsyn till om sökanden (du) har uppfostrat den som sökanden vill adoptera (särkullbarnet) och/eller om adoptionen avser att bekräfta en relation som motsvarar den mellan barn och förälder. Som jag förstår er situation är det just sådana förhållanden som ligger bakom viljan att få till stånd en adoption, och jag kan därför inte se att det skulle föreligga några hinder i erat fall. Vad det gäller den biologiska fadern har han ingen möjlighet att stoppa adoptionen eftersom särkullbarnet är myndigt.Följder av en adoptionI 4 kap 21 § FB fastställs att den som adopterats ska anses som adoptivförälderns barn och inte som barn till sina tidigare föräldrar. Om en make eller sambo har adopterat den andre makens eller sambons barn – vilket ju vore fallet i er situation – ska den som adopterats anses som makarnas eller sambornas gemensamma barn. Detta innebär att särkullbarnet efter en adoption rättsligt skulle hamna i precis samma situation som din och din frus gemensamma barn och ha rätt att ärva dig på samma villkor som ert gemensamma barn. Den rätt hon haft som särkullbarn att direkt få ut sitt arv om din fru avlider före dig kommer att upphöra, eftersom hon i juridisk mening upphör att vara ett särkullbarn när hon adopteras och istället räknas som ett gemensamt barn. Eftersom 4 kap 21 § FB stadgar att ett barn efter en adoption inte anses vara barn till sina tidigare föräldrar kommer särkullbarnet även att förlora sin arvsrätt efter sin biologiska far. Enda sättet som hon kan ta del av hans kvarlåtenskap vid hans bortgång är ifall han själv föreskriver det genom ett testamente. Detta är dock helt och hållet frivilligt för honom, och särkullbarnet har ingen lagstadgad rätt att ärva honom. Hur går ni tillväga för att adoptera?Enligt 4 kap 11 § FB ska en ansökan om adoption göras av den som vill adoptera, d v s du i det här fallet. Ansökan ska göras skriftligen till tingsrätten i den ort där särkullbarnet bor (4 kap 12 § FB). Det finns ingen färdig blankett att använda, utan ni får själva skriva er ansökan. I ansökan till tingsrätten ska det framgå vad ärendet gäller (adoption av en myndig person) samt era namn och personuppgifter. Ni båda bör underteckna ansökan och bifoga era personbevis. I ansökan ska ni ange motivet till adoptionen. Här bör ni ange att du uppfostrat henne sedan hon var tre år gammal och att adoptionens syfte är att bekräfta en relation som motsvarar den mellan barn och förälder. I ansökan bör ni även bifoga namn, adress och telefonnummer till den biologiska fadern. Även om han inte har någon möjlighet att stoppa adoptionen kan tingsrätten vilja kontakta honom för hans åsikt.SammanfattningsvisDet är fullt möjligt i svensk rätt att adoptera en myndig person om det finns särskilda skäl för det. Särskilda skäl kan vara just att den som ansöker om adoption har uppfostrat barnet på ett sätt så att deras relation motsvarar en sådan mellan barn och förälder, vilket verkar föreligga i ert fall. För att få till stånd en adoption måste ni göra en skriftlig ansökan till tingsrätten. Efter att adoptionen gått igenom kommer särkullbarnet sluta vara ett särkullbarn i juridisk mening, och istället betraktas som ett gemensamt barn. Hon kommer att ärva dig på samma sätt som om hon varit ditt biologiska barn och förlora den rätt hon tidigare haft som särkullbarn till att få ut sitt modersarv direkt för det fall att modern går bort före dig. Hon kommer inte heller längre ha någon arvsrätt efter sin biologiska fader.Hoppas att du fått svar på dina frågor! Var det något i mitt svar som framstod som otydligt är du varmt välkommen att maila mig på tora.odin@lawline.se så återkommer jag med ett förtydligande. Annars får jag önska er stort lycka till!Vänligen,

Kan en sambo adoptera sin sambos barn?

2020-03-28 i Adoption
FRÅGA |Hej.Jag har en son som är sju år vars biologiska far gick bort när han var 3 år.. Nu har jag träffat en ny och han är min sambo idag. När vi var på en weekend i Göteborg förra veckan så sa han att han skulle vilja adoptera min son. Han har själv två barn sedan innan, som alltså inte är mina. Får han rent juridisk adoptera min son? Och hur fungerar det? Mvh
Siva Arif |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom din fråga handlar om adoption kommer jag tillämpa föräldrabalken (FB). Jag kommer i mitt svar dela upp det i olika avsnitt för att du enkelt ska kunna följa med i texten där jag redogör de grundläggande delarna vid adoption. Vad beaktas vid adoption?Vid alla frågor om adoption ska barnets bästa ges största vikt, enligt 4 kapitlet 1 § FB. Vidare får ett barn endast adopteras om det är lämpligt med beaktande av alla omständigheter. Barnets behov av adoption samt sökandens lämplighet ska särskilt beaktas, enligt 4 kapitlet 2 § FB.Vem får adoptera?Den som vill adoptera, sökanden, måste vara minst 18 år. En make eller sambo kan med partnerns samtycke adoptera hans eller hennes barn, enligt 4 kapitlet 5-6 §§ FB.Hur ansöker man om adoption?För ansökan om adoption krävs att sökanden lämnar in en ansökan om adoption till tingsrätten där den som sökanden vill adoptera har sin hemvist. Rätten ska sedan se till att ärendet om adoption blir tillräckligt utrett, och ska uppdra åt socialnämnden att genomföra en adoptionsutredning. Det är sedan rätten som beslutar om adoptionen beviljas eller ej, 4 kapitlet 11-15 §§ FB.Vad har adoption för rättsverkningar?Om en sambo adopterar den andra sambons barn ska barnet anses vara sambornas gemensamma barn. Det innebär att barnet exempelvis kommer att få arvsrätt från den som adopterar. Barnet anses då inte längre som barn till sin tidigare förälder, enligt 4 kapitlet 21 § FB.SammanfattningOm din sambo vill adoptera ditt barn ska han lämna in en ansökan om detta till tingsrätten. Rätten och socialnämnden utreder sedan behovet och lämpligheten av adoption. Det är slutligen rätten som prövar om adoptionen ska beviljas. Om adoptionen sedan beviljas kommer din son räknas som ert gemensamma barn. Det innebär att exempelvis att din son får arvsrätt efter din sambo.Länkar även till domstolsverkets hemsida där du kan läsa mer om adoption.Vänligen,

Kan jag avsäga mig släktskap med min pappa?

2020-05-06 i Adoption
FRÅGA |Kan jag avsäga mig släktskapet med min far som jag aldrig har kontakt med?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är inte möjligt att avsäga sig sitt släktskap inom svensk rätt. För att bryta de juridiska släktbanden som finns till din far krävs att du adopteras av någon annan. Om adoptionen går igenom ses du istället som barn till adoptanten istället för till dina föräldrar (4 kap. 21 § föräldrabalken). Det innebär exempelvis att du inte får någon arvsrätt från din biologiska far, utan du får istället arvsrätt efter adoptanten. För att sammanfatta kan du alltså inte avsäga dig något släktskap med juridisk verkan, utan det krävs i så fall en godkänd adoption för att ändra de mer juridiska släktförhållandena. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Kan man bli adopterad till att bli någons barnbarn?

2020-04-27 i Adoption
FRÅGA |Hej! Innan jag och min bror föddes så dog min mammas mamma och pappa. Det gjorde att när jag var tre och min bror ett så fick vi en mormor och morfar som vi bodde hos några nätter i veckan och umgicks väldigt mycket med under hela våran uppväxt. Mormor är ensam sen en tid tillbaka och är väldigt gammal och det är väldigt svårt att hjälpa henne i vissa ärenden eftersom vi inte är biologiskt släkt, jag är även rädd för att det kan bli problem om hon blir väldigt sjuk och jag inte räknas som riktig familjemedlem. Jag undrar för hennes och våran skull om det går att adoptera henne som våran mormor så det syns i dokumentet, eller tvärtom dvs hon oss. Om det är en lång och krånglig process samt om det kan ha några för eller nackdelar? Väldigt tacksam för svar!
Pegah Fazli |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Resultatet av en adoption är att den adopterade juridiskt sett kommer att betraktas som adopterarens barn. Om din låtsasmormor därmed adopterar er syskon innebär det att hon blir er förälder istället för er biologiska mamma (4 kap. 21 § föräldrabalken). Det är alltså inte möjligt att adoptera någon till att bli ens barnbarn, eller tvärtom, att adoptera någon till att bli ens mormor. Ett alternativ till adoption, om det är så att din mormor har svårt med vissa saker och du lättare vill hjälpa henne, är att hon ansöker om en god man (11 kap. 15 § föräldrabalken). Hon har då möjlighet att i samma veva föreslå dig som god man till henne, vilket rätten ska godta om det inte finns skäl som talar mot att du är lämplig (11 kap. 12 § föräldrabalken). Hur man gör en ansökan går att läsa på Sveriges domstolars hemsida. Vänligen,

Hur blir jag vårdnadshavare till mitt syskon?

2020-03-31 i Adoption
FRÅGA |Kan jag som är 18 år gammal ansöka om att få bli vårdnadshavare för min yngre bror (11 år)? Jag vill få full vårdnad över honom då han lever ett väldigt mentalt ohälsosamt liv pågrund av den ena förälderns alkoholism och den andra förälderns verbala nedtryckning. Hursomhelst, så vet jag att han är allra tryggast med mig och är väldigt fäst till mig. Jag vill gärna ha vårdnad över honom då jag vill kunna försäkra hans välmående till högsta grad. Om det är möjligt för mig, vad är det som krävs för att jag ska kunna få full vårdnad över min bror?Behöver jag avsluta mina studier och skaffa ett jobb med en stabil inkomst för att kunna bli ansedd en potentiell vårdnadshavare? I så fall är jag beredd att gå så långt för min brors skull.
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du vill veta vilka möjligheter du har att bli vårdnadshavare till ditt minderåriga syskon. Vem som är ett barns vårdnadshavare kan ändras genom antingen adoption eller genom att domstolen beslutar om att vårdnaden ska flyttas över till en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare. Jag kommer i mitt svar att redogöra för båda alternativen. Regler om vårdnad om barn finns i Föräldrabalken, FB, (här).Bli vårdnadshavare genom adoptionFör att en vuxen person ska få adoptera ett barn krävs vanligtvis samtycke från de båda biologiska föräldrarna, se 4 kap 8 § FB (här). Ett samtycke krävs dock inte om dessa lider av en allvarlig psykisk störning, befinner så på okänd ort eller om det finns synnerliga skäl.Huvudregeln är också att den som ska adoptera är över 25 år gammal. Om det föreligger synnerliga skäl kan dock undantag göras från detta. Synnerliga skäl föreligger t.ex. om unga makar som inte kan få egna barn önskar adoptera eller vid adoption av barn till en närstående avliden släkting, se 4 kap 1 § FB (här).När rätten tar ställning till om en adoption får ske eller inte, prövas syftet och lämpligheten med adoptionen. Rätten ska även ta med i bedömningen om adoptionen är till fördel för barnet och om den som önskar adoptera barnet har den som uppfostrat barnet, vill uppfostra det eller om det annars finns särskild anledning att låta en adoption ske, se 4 kap 2 § FB (här). Avgörande för bedömningen är barnets bästa.Särskild vårdnadshavareOm det är så att föräldrarna till barnet brister i omsorgen på ett sätt som medför bestående fara för barnets hälsa eller utveckling, kan rätten besluta om att vårdnaden ska flyttas över till en särskilt förordnad vårdnadshavare, se 6 kap 7 § andra stycket FB (här). Den särskilt förordnade vårdnadshavaren ska vara någon som är lämplig att ge barnet omvårdnad, trygghet och en god fostran, se 6 kap 10 a § FB (här). När socialnämnden ska placera barnet tar man hänsyn till om barnet kan tas emot av någon anhörig eller annan närstående, se 6 kap 5 § socialtjänstlagen (här). Eftersom du är myndig finns det inga formella hinder för att du skulle kunna bli särskilt förordnad vårdnadshavare till din bror.SammanfattningMot bakgrund av de omständigheter du beskrivit i din fråga tror jag att det kan bli svårt för dig att få adoptera dina bror. Delvis på grund av att era föräldrar kanske inte skulle samtycka och delvis på grund av att du förmodligen saknar synnerliga skäl för att få adoptera. Om du misstänker eller vet att din bror far illa hos era föräldrar kan du göra en orosanmälan om detta till socialtjänsten. Om era föräldrar skulle förlora vårdnaden om honom på grund av brister i omsorgen kan det vara så att man beslutar att han ska få en särskild förordnad vårdnadshavare. Överflyttningen av vårdnaden skulle i så fall kunna ske till dig. Huruvida det är troligt att du skulle få vårdnaden i sådant fall, kan jag dessvärre inte svara på. Bedömningen görs i varje enskilt fall och med utgångspunkt i det enskilda barnets bästa.Lycka till!Vänligen,

Kan man adoptera en vuxen person?

2020-03-24 i Adoption
FRÅGA |Jag skulle vilja adoptera en 28årig man fråm Ghana.
Dostan Sulaiman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline!Som jag förstår det undrar du om du kan adoptera en 28-årig person från Ghana.I 4 kap. föräldrabalken (FB) finns det regler om adoptionFör att kunna adoptera någon måste man vara minst 18 år, (4 kap. 5 § FB). Är man gift eller sambo med någon måste man gemensamt adoptera den man vill adoptera, (4 kap. 6 § FB). Är den som man vill adoptera över 12 år krävs samtycke från denne, (4 kap. 7 § FB).En ansökan om adoption skickas in till tingsrätten i den ort där den som vill adoptera har sin hemvist, dvs. där denne bor, (4 kap. 12 § FB). Det är alltså tingsrätten som avgör om förutsättningarna för adoption är uppfyllda.Förutsättningarna för adoption av en vuxen personVid adoptionsfrågor skiljer man mellan adoption av barn och av vuxen eftersom det ställs olika krav för adoptionen när det är en vuxen person jämfört med om det är ett barn. Förutsättningarna för att kunna adoptera en vuxen person är att det finns en särskild anledning till adoptionen med hänsyn till det personliga förhållandet mellan personen och den som vill adoptera denne. Därutöver krävs det att adoptionen i övrigt är lämplig, (4 kap. 4 § första stycket FB).Vid bedömningen av om det finns särskild anledning till en adoption ska det särskilt beaktas om den som vill adoptera någon har uppfostrat denne eller om adoptionen annars avser att bekräfta en relation som motsvarar den mellan barn och förälder, (4 kap. 4 § andra stycket)Utan att veta någonting om ert personliga förhållande till varandra kan jag tyvärr inte uttala mig om en tingsrätt skulle kunna se det som att "särskild anledning" till adoption finns i ditt fall.Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,