Kan man adoptera sitt ex barn?

2020-03-13 i Adoption
FRÅGA |Kan jag adoptera mitt ex son som han har ensam vårdnad om.Barnet bor mestadels hos mig och har ingen kontakt alls med sin bio-mamma sen 4år tillbaka.
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I svaret kommer jag först redogöra för vad som krävs för att få adoptera, för att sedan gå vidare till att berätta vad som gäller specifikt ditt fall. Regler om adoption hittas i 4 kap. föräldrabalken.Vad krävs för att få adoptera ett barn?Vem får adoptera?Personen som ska adoptera ska ha fyllt 18 år.Makar och sambor får endast adoptera gemensamt. En make/sambo får dock med sin makes/sambos samtycke adoptera hans eller hennes barn (4 kap 3 § föräldrabalken). Denna regel betyder att andra än makar och sambor inte får adoptera gemensamt. Det innebär att t.ex. vänner som bor tillsammans inte får adoptera gemensamt. Detsamma gäller personer som lever i ett parförhållande men som inte stadigvarande bor tillsammans. Inte heller dessa får adoptera gemensamt. Det kan dock vara så att en av personerna får adoptera ensam.I ditt fall innebär detta att om du skulle adoptera ditt ex son skulle det rättsliga bandet från sonens pappa att brytas. Du skulle endast kunna adoptera barnet ensam och bli ensam vårdnadshavare. Ni kan inte tillsammans vara vårdnadshavare till barnet om ni inte är sambor eller gifta.Barnets samtycke till adoptionenDen som fyllt 12 år får endast adopteras om han eller hon samtycker till adoptionen. Innan samtycke lämnas ska han eller hon få information om innebörden av en adoption och vad det innebär att samtycka.Förälders samtycke till adoptionenEtt barn får inte adopteras utan samtycke från föräldern som är vårdnadshavare (4 kap 8 § föräldrabalken) Detta innebär också att samtycke från en förälder som inte är vårdnadshavare, inte behövs.Barnets bästaUtgångspunkten när man fattar beslut om adoption är att barnets bästa är avgörande. Barnet ska få information och ges möjlighet att framföra sina åsikter i frågor som rör adoptionen. När det gäller hur stor vikt man lägger vid barnets åsikter tar man hänsyn till barnets ålder och mognad.Vad gäller i ditt fall?Precis som jag skrev ovan så krävs i ditt fall att du ensam adopterar sonen och de rättsliga banden måste då brytas till pappan. Ditt ex måste samtycka till detta. Om barnet fyllt 12 år måste även barnet samtycka till adoptionen. Det krävs dock inget samtycke ifrån den biologiska mamman.I er situation så går det alltså inte att adoptera gemensamt. Ni måste vara sambor eller gifta för att det ska bli möjligt. Hoppas du fått svar på din fråga!

Adoption av vuxen

2020-02-29 i Adoption
FRÅGA |Hej. Kan en person adoptera en vuxen person utan att först informera de biologiska barnen?
Hellin Gültekin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Enligt svensk rätt är det möjligt att adoptera myndiga personer. I dessa fall behöver du som adopterar bara ett godkännande av den personen som ska adopteras. Du behöver inte informera dina biologiska barn om detta i förväg. Enligt 4 kap. 4 § FB får en vuxen person adopteras om det finns särskild anledning till adoption med hänsyn till förhållandet mellan den som ansöker om att adoptera och den som ska adopteras. Adoptionen måste vara lämplig för båda parterna. Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Kan jag som ensamstående adoptera en myndig person?

2020-02-26 i Adoption
FRÅGA |Hej, jag undrar om jag som ensam kan adoptera min myndiga dotter, hon är 33 år. Både hon och jag vill att det blir så.Hennes biologiska föräldrar har uteslutit henne från familj o gemenskap pg a. de är Jehovas vittne vilket hon tar kraftfullt avstånd ifrån. Hon mår väldigt dåligt av att inte ha någon pappa. Hennes barn kallar mig morfar o för henne så ÄR jag pappa.Tack MVH
Emil Bengtsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vad är problemet?Av din fråga framgår att du ensam vill adoptera en person som är 33 år och att hon samtycker till detta. Hon har även blivit utesluten från hennes biologiska familj. Reglerna kring adoption regleras i föräldrabalkens (FB) fjärde kapitel. Vem får adopteras?Den som har fyllt 18 år får adopteras endast om det finns särskild anledning till en adoption med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och den som sökandes vill adoptera och om adoptionen även i övrigt är lämplig (4 § första stycket FB). Vid bedömningen om det finns särskild anledning till en adoption så ska man särskilt ta hänsyn till om du har uppfostrat hon som du vill adoptera eller om adoptionen annars avser att bekräfta en relation som motsvarar den mellan barn och förälder (4 § andra stycket FB). För att adoptera en person över 12 år måste dennes samtycke inhämtas (7 § första stycket FB). Det framgår av din fråga att ett sådant samtycke till adoptionen finns. Vem får adoptera?Den som har fyllt 18 år får adoptera (5 § FB). Ensamstående får adoptera ensamma, men inte med någon annan (6 § tredje stycket FB). Detta för att huvudregeln är att endast makar och sambos får adoptera gemensamt (6 § första stycket FB). Hur ser processen ut? En ansökan om adoption får göras av dig som vill adoptera (11 § FB). En ansökan om adoption görs till tingsrätten i den ort där den som du vill adoptera har sin hemvist (12 § FB). Rättsverkningen av adoptionen blir att den som adopterats anses som adoptivförälderns barn och inte som barn till sina tidigare föräldrar (21 § FB). SammanfattningDu är över 18 år och får därmed adoptera en myndig person om det finns särskild anledning till detta med hänsyn till ert personliga förhållande. Jag rekommenderar att du lämnar in en ansökan om adoption till tingsrätten i den ort där den som du vill adoptera bor. Skulle du vilja ha ett juridiskt ombud som hjälper dig i processen så kan du kontakta mig på emil.bengtsson@lawline.se så återkommer jag med en offert. Hoppas du fått svar på din fråga!

Adoptionshandlingar

2020-02-09 i Adoption
FRÅGA |En adoption som gjordes 1965-1966 och papper från tingsrätten kommit bort. Går det att söka idag och var.?
Mellin Sahin |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att hitta de adoptionshandlingar som du söker efter rekommenderar jag dig i första hand att vända dig till den tingsrätt där ansökan om adoptionen gjordes. Där kan du begära om att få ut en kopia av adoptionshandlingarna. Om handlingarna inte finns att få ut hos tingsrätten, kommer de att hänvisa dig till rätt kontaktperson eller myndighet. Om du emellertid inte kommer vidare i ditt ärende, kan du istället kontakta närmaste kommun- eller stadsarkiv. Där kan fråga om de har adoptionshandlingarna som du söker efter.När du kontaktar tingsrätten eller arkivet är det bra att du har så mycket uppgifter om adoptionen som möjligt. Till exempel uppgift om beslutsdatum för adoptionen, namnet på adoptivföräldrarna och i vilken tingsrätt som ansökan om adoptionen gjordes på. Om du inte kommer ihåg beslutsdatumet för adoptionen, kan du kontakta folkbokföringen på Skatteverket och fråga om de innehar den informationen.Jag rekommenderar dig således att inledningsvis kontakta den tingsrätt där ansökan om adoptionen gjordes. Om handlingarna inte återfinns där, bör du istället kontakta närmaste kommun- eller stadsarkiv. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!Med vänlig hälsning

Adoption av makes barn

2020-03-07 i Adoption
FRÅGA |Hej!Min fru och jag gifte oss i November 2015. Hennes man dog 2008 och hon har tre barn med honom. Hennes yngsta dotter var 12 år när vi gifte oss och nu funderar jag att adoptera henne innan hon fyller 18 år nästa år. Dottern och min fru vill det också. Dom har redan tagit mitt efternamn. Jag undrar hur man går tillväga för att lämna in om adoption och hur lång handläggningstid det är. Måste jag anlita advokat eller kan jag lämna ansökan själv. Skulle bli glad för svar. Med vänliga hälsningar
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Reglerna om adoption finns i 4 kapitlet Föräldrabalken (FB). Allmänt om adoptionJag ska börja med att nämna några regler för vad som gäller vid adoption av en makes barn. Till att börja med ska barnets bästa vara görande vid adoption (4 kap 1 § FB). Vid ansökan om adoption kommer även en lämplighetsbedömning att göras av den blivande adoptionsföräldrar, du i detta fall (4 kap 2 § FB). Det krävs vidare att den personen som ska adoptera är över 18 år (4 kap 5 § FB). Adoption av makes barnJa, du kan adoptera din makes dotter (4 kap 6 § 2 st FB). Det krävs ett samtycke av vårdnadshavaren för att detta ska ske (4 kap 8 § FB). I ditt fall är det endast ett samtycke från din fru som krävs då jag tolkar det som att hon har ensam vårdnad om dottern. Innan du lämnar ditt samtycke har din fru som vårdnadshavare rätt att få information om vad adoptionen och ett samtycke innebär (4 kap 8 § 3 st FB). Hur du ska gå tillvägaFör att du ska kunna adoptera dottern krävs det att det är du som ansöker om detta. (4 kap 11 § FB). I ansökan ska du ange bland annat personuppgifter, anledningen till adoptionen, samtycke från vårdnadshavare etc. En ansökan sker till den tingsrätt där ni bor (4 kap 12 § FB). Du behöver alltså inte anlita en advokat, utan kan ansöka själv. Handläggningstiden kan variera. Att notera är att ansökan kostar 900 kr. Men all information finner du via domstolens hemsida, där även ansökan skickas in. Du hittar mer information här: https://www.domstol.se/amnen/familj/adoption/ Lycka till! Hoppas du fick svar på din fråga!

Kan en adoption utomlands bli giltig i Sverige?

2020-02-29 i Adoption
FRÅGA |Hej.Jag har en fråga om adoption. Jag är en svensk man gift med en gambiansk kvinna som inte har kommit till Sverige än så hon bor i Gambia. Hon har 3 barn som jag vill adoptera. Hon säger att det är möjligt att göra adoptionen i Gambia men kan vi göra det lagligt där? Det handlar om en styvbarn adoption och vi gifte oss i Gambia och det blev godkänt i Sverige så adoption borde vara godkänt att göra där med.
Erica Lager |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga om huruvida en eventuell adoption i Gambia skulle vara godkänd som adoption i Sverige. Utländska adoptioner erkänns normalt i Sverige Frågor om adoptioner utomlands och huruvida de ska erkännas i Sverige som giltiga regleras i bland annat i Lagen om adoption i internationella situationer (LAIS). Huvudregeln i 4 § LAIS är att en adoption som skett i utlandet är giltig i Sverige, under förutsättning att beslutet är 1) giltigt och fått laga kraft i det landet där det fattades samt 2) att det har skett i landet där barnen som adopterades hade hemvist eller var adoptivföräldern hade hemvist. Hemvistrekvisitet finns till för att adoption inte ska kunna gå att genomföras i ett land där varken de adopterade barnen eller adoptivföräldern har någon koppling till. Begreppet hemvist innebär främst fast boende, men kan också omfatta andra faktorer som medborgarskap, språk, socialt integrerad, hur länge föräldrarna bott där m.m. Vad gäller för dig? Jag ser inga problem för att en adoption av dina styvbarn i Gambia inte skulle anses som laglig även i Sverige. Bakgrunden till lagen är till viss del att underlätta sådana familjebildningar och att nya rättsförhållanden även ska kunna gälla över gränserna. Förutsättningarna för en giltig adoption är dock att det går till på rätt sätt och blir en laglig adoption i enlighet med de gambianska myndigheterna, samt att det sker i Gambia med anledning av att det verkar vara barnens hemvistland utifrån det du beskriver. Jag hoppas att detta gav svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Ärver jag mina biologiska föräldrar efter adoption?

2020-02-19 i Adoption
FRÅGA |Min biologiska mor är avliden. Min fostermor vill adoptera mig. Kan jag bli det och fortfarande ärva av min biologiska far?Om min adoptivmor avlider och sen min adoptivbror. Får jag ärva från de då?
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Huvudregeln i svensk rätt är att den som blir adopterad ska anses som adoptivföräldrarnas barn och inte som barn till sina ursprungliga föräldrar. Detta innebär att alla rättsliga band till de biologiska föräldrarna utsläcks i samband med en adoption, däribland rätten till arv, se 4 kap. 21 § föräldrabalken (FB). En make eller sambo får dock med sin makes eller sambos samtycke adoptera hans eller hennes barn. Om så sker blir barnet makarnas eller sambornas gemensamma barn, och rätten till arv utsläcks då inte i förhållande till den make/ sambo som är barnets biologiska, se 4 kap. 6 § och 4 kap. 21 § FBSå för att svara på din fråga: om din styvmor är sambo eller make med din biologiska far kan din styvmor adoptera dig med följden att du anses vara din biologiska fars och din styvmors gemensamma barn, vilket innebär att du får ärva din far och din styvmor. Observera dock att detta endast gäller om din styvmor och din biologiska far lever som sambor eller makar, om så inte är fallet och din styvmor adopterar dig förlorar du alltså din arvsrätt efter din biologiska far, men du ärver din styvmor och hennes släkt (t.ex. din adoptivbror) då du rättsligt behandlas som om du vore din styvmors biologiska barn.Mvh

Kan en adoption upphöra när föräldrarna skiljer sig?

2020-02-05 i Adoption
FRÅGA |HejMin man dog när mina barn var små. Nu är jag gift med en annan man som vill adoptera mina barn.Nu undrar jag om vi skiljer oss efter adoptionen kan den upphöra då?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När ett barn adopteras ses det som adoptivförälderns barn och inte som barn till sina tidigare föräldrar. När en make adopterar den andra makens barn ses barnet istället som deras gemensamma (4 kap. 21 § FB). En adoption kan inte upphöra för att man skiljer sig. Det går inte att häva en adoption enligt svensk rätt. Det enda sättet för en adoption att upphöra är om en annan person adopterar barnet och därmed ses som dess förälder istället för de tidigare föräldrarna. Det är alltid domstolen som bedömer om det föreligger skäl för adoption. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar