Kan min sambo adoptera min son?

2020-03-22 i Adoption
FRÅGA |Hejsan! Min sambo har sagt att han vill adoptera min 7åriga son, Jag undrar om min sambo (han har två barn sen innan) kan adoptera min son, hur fungerar det?hans biologiska pappa gick bort när han va 5 år..
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om adoption finns stadgade i föräldrabalken (FB). Vad beaktas vid adoption?Vid alla frågor om adoption ska barnets bästa ges största vikt (4 kap. 1 § FB). Vidare får ett barn endast adopteras om det är lämpligt med beaktande av alla omständigheter. Barnets behov av adoption samt sökandens lämplighet ska särskilt beaktas (4 kap. 2 § FB). Vem får adoptera?Den som vill adoptera, sökanden, måste vara minst 18 år. En make eller sambo kan med partnerns samtycke adoptera hans eller hennes barn (4 kap. 5-6 § FB). Hur ansöker man om adoption?För ansökan om adoption krävs att sökanden lämnar in en ansökan om adoption till tingsrätten där den som sökanden vill adoptera har sin hemvist. Rätten ska sedan se till att ärendet om adoption blir tillräckligt utrett, och ska uppdra åt socialnämnden att genomföra en adoptionsutredning. Det är sedan rätten som beslutar om adoptionen beviljas eller ej (4 kap. 11-15 § FB). Vad har adoption för rättsverkningar?Om en sambo adopterar den andra sambons barn ska barnet anses vara sambornas gemensamma barn. Det innebär att barnet exempelvis kommer att få arvsrätt från den som adopterar. Barnet anses alltså då inte längre som barn till sin tidigare förälder (4 kap. 21 § FB).SammanfattningOm din sambo vill adoptera ditt barn ska han lämna in en ansökan om detta till tingsrätten. Rätten och socialnämnden utreder sedan behovet och lämpligheten av adoption. Det är slutligen rätten som prövar om adoptionen ska beviljas. Om adoptionen beviljas ses barnet som ert gemensamma barn. Det innebär att barnet exempelvis får arvsrätt efter din sambo. Du kan läsa mer om adoption på domstolsverkets hemsida som du hittar här. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Hur går jag till väga för att adoptera en vuxen person?

2020-03-16 i Adoption
FRÅGA |Min maka har en biologisk vuxen son som vuxit upp med oss gemensamt. Hur går jag till vidare för att få adoptera honom?
Maya Hempel |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När du vill ansöka om adoption ska du skicka in en skriftlig ansökan till tingsrätten. Vad som ska framgå av ansökan och hur ansökan kan utformas finns att hitta här.Det är tingsrätten i den ort du är folkbokförd i som tar emot din ansökan. Om du nyligen har flyttat är det tingsrätten i den ort du var folkbokförd i den 1 november föregående år. Till ansökan ska bifogas personbevis från Skatteverket. Ett för dig och ett för den din makas biologiska son. Det tillkommer en ansökningsavgift på 900 kr. En adoption av någon över 18 år godkänns om det finns särskild anledning till adoptionen. Bedömningen utgår från det personliga förhållandet mellan den som vill adoptera och den som adopteras. Särskild anledning kan vara då adoptionen genomförs för att bekräfta en relation som motsvarar den mellan förälder och barn eller om den som vill adoptera har uppfostrat den som adopteras. (4 kap 4 § föräldrabalken).Jag hoppas att du fick svar på din fråga, lycka till! Vänligen

Kan man adoptera sitt ex barn?

2020-03-13 i Adoption
FRÅGA |Kan jag adoptera mitt ex son som han har ensam vårdnad om.Barnet bor mestadels hos mig och har ingen kontakt alls med sin bio-mamma sen 4år tillbaka.
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I svaret kommer jag först redogöra för vad som krävs för att få adoptera, för att sedan gå vidare till att berätta vad som gäller specifikt ditt fall. Regler om adoption hittas i 4 kap. föräldrabalken.Vad krävs för att få adoptera ett barn?Vem får adoptera?Personen som ska adoptera ska ha fyllt 18 år.Makar och sambor får endast adoptera gemensamt. En make/sambo får dock med sin makes/sambos samtycke adoptera hans eller hennes barn (4 kap 3 § föräldrabalken). Denna regel betyder att andra än makar och sambor inte får adoptera gemensamt. Det innebär att t.ex. vänner som bor tillsammans inte får adoptera gemensamt. Detsamma gäller personer som lever i ett parförhållande men som inte stadigvarande bor tillsammans. Inte heller dessa får adoptera gemensamt. Det kan dock vara så att en av personerna får adoptera ensam.I ditt fall innebär detta att om du skulle adoptera ditt ex son skulle det rättsliga bandet från sonens pappa att brytas. Du skulle endast kunna adoptera barnet ensam och bli ensam vårdnadshavare. Ni kan inte tillsammans vara vårdnadshavare till barnet om ni inte är sambor eller gifta.Barnets samtycke till adoptionenDen som fyllt 12 år får endast adopteras om han eller hon samtycker till adoptionen. Innan samtycke lämnas ska han eller hon få information om innebörden av en adoption och vad det innebär att samtycka.Förälders samtycke till adoptionenEtt barn får inte adopteras utan samtycke från föräldern som är vårdnadshavare (4 kap 8 § föräldrabalken) Detta innebär också att samtycke från en förälder som inte är vårdnadshavare, inte behövs.Barnets bästaUtgångspunkten när man fattar beslut om adoption är att barnets bästa är avgörande. Barnet ska få information och ges möjlighet att framföra sina åsikter i frågor som rör adoptionen. När det gäller hur stor vikt man lägger vid barnets åsikter tar man hänsyn till barnets ålder och mognad.Vad gäller i ditt fall?Precis som jag skrev ovan så krävs i ditt fall att du ensam adopterar sonen och de rättsliga banden måste då brytas till pappan. Ditt ex måste samtycka till detta. Om barnet fyllt 12 år måste även barnet samtycka till adoptionen. Det krävs dock inget samtycke ifrån den biologiska mamman.I er situation så går det alltså inte att adoptera gemensamt. Ni måste vara sambor eller gifta för att det ska bli möjligt. Hoppas du fått svar på din fråga!

Adoption av vuxen

2020-02-29 i Adoption
FRÅGA |Hej. Kan en person adoptera en vuxen person utan att först informera de biologiska barnen?
Hellin Gültekin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Enligt svensk rätt är det möjligt att adoptera myndiga personer. I dessa fall behöver du som adopterar bara ett godkännande av den personen som ska adopteras. Du behöver inte informera dina biologiska barn om detta i förväg. Enligt 4 kap. 4 § FB får en vuxen person adopteras om det finns särskild anledning till adoption med hänsyn till förhållandet mellan den som ansöker om att adoptera och den som ska adopteras. Adoptionen måste vara lämplig för båda parterna. Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Krävs båda föräldrarnas samtycke för en adoption om den ena föräldern har ensam vårdnad? Och vad händer om föräldern med ensam vårdnad död?

2020-03-16 i Adoption
FRÅGA |Hej!Är inne på att adoptera mina 2 bonusbarn 13 och 15 år. Har gift mig med deras mor så det är tänkt att bli gemensam vårdnad. I dagsläget har modern ensam vårdnad och barnen viss umgängesrätt med fadern efter en dom i tingsrätt. Barnen har inte hört av sin far mer än ett fåtal vykort som han skickat under lite mer än 2 år. Umgänget stoppades av socialjouren när fadern skulle hämta barnen och de vägrade. Detta resulterade i polisanmälningar mot fadern om misshandel och utredning av socialen. Efter det sålde han huset och alla barnens tillhörigheter utan att säga något och flyttade. Sen dess har han inte gjort ett enda kontaktförsök, vare sig via tex telefon, mail eller ens ombud.Barnen vill i dagsläget inte träffa, höra talas om honom eller ens läsa de vykort han skickar, man ser hur rädslan kommer tillbaka i dessa barn när vi lämnar över dessa vykort. De har utsatts för både psykiskt och fysiskt våld av fadern och hans bekanta. De har (haft?) tillitsproblem till vuxna män, men börjar äntligen ty sig till mig efter ett par års familjeliv.Jag går in i det här med förhoppning att kunna lugna barnen om att de inte skall kunna tvingas umgås med sin far.Vi har några frågor angående detta:1. Kommer fadern att tillfrågas och kan han i isåfall av ex.vis illvilja hindra det?2. Fråga från äldsta barnet (om adoptionen inte går igenom): Vad händer om mamma dör? Måste vi bo hos pappa då?Läskig men viktig fråga från en 15 åring som jag inte kan svara på..Tack!
Oscar Friedrich |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill adoptera din frus barn, och att din fru i nuläget har ensam vårdnad över barnen. Jag kommer dela upp svaret i två delar där jag först redogör för vad som gäller kring adoptionen, och sedan för vad som gäller kring vårdnaden av barnen om din fru skulle gå bort.Vilka omständigheter ska beaktas vid en adoption?Regler om adoption finns i 4 kap. föräldrabalken (FB). Vid alla frågor som rör adoption ska hänsyn tas till vad som är bäst för barnet (4 kap. 1 § FB). Detta innebär att inga andra intressen, som exempelvis en förälders intressen eller önskningar får gå före barnets bästa vid bedömningen.Ett barn får endast adopteras om det med hänsyn till samtliga omständigheter är lämpligt (4 kap. 2 § första stycket FB). Vid bedömningen av om en adoption är lämplig ska hänsyn tas till barnets behov av en adoption och till sökandens lämplighet att adoptera (4 kap. 2 § andra stycket FB). Syftet med en adoption är att skapa eller befästa ett personligt förhållande mellan sökanden och den som ska adopteras, som motsvarar relationen som finns mellan föräldrar och barn.Barnet ska ges möjlighet att framföra sina åsikter i frågor som rör adoptionen, och barnets åsikter ska bedömas utifrån barnets ålder och mognad (4 kap. 3 § FB).Vem får adoptera?För att kunna adoptera måste man ha fyllt 18 år (4 kap. 5 § FB). Makar får som utgångspunkt endast adoptera gemensamt (4 kap. 6 § första stycket FB). Det finns dock ett undantag, gällande möjligheten att adoptera en makes barn, vilket endast kan göras med makens samtycke (4 kap. 6 § andra stycket FB).Krävs samtycke till adoption?För adoption av barn över 12 år krävs att barnet samtycker till adoptionen (4 kap. 7 § FB). Eftersom barnen är 13 och 15 år krävs deras samtycke till adoptionen. För adoption krävs även samtycke av den förälder som är vårdnadshavare till barnen (4 kap. 8 § första stycket FB). Eftersom din fru har ensam vårdnad över barnen, är hon deras vårdnadshavare, och således krävs också hennes samtycke till adoptionen. Vem får vårdnaden av barnen om adoptionen inte går igenom och mamman dör?Vid alla beslut om vårdnad är barnets bästa avgörande (6 kap. 2a § första stycket FB). Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet ska särskild hänsyn tas till risken att barnet utsätts för övergrepp eller far illa (6 kap. 2a § andra stycket FB). Hänsyn ska också tas till barnets vilja, utifrån ålder och mognad (6 kap. 2a § tredje stycket FB), vilket innebär att barnet har en rätt att själv komma till tals.När en förälder som har ensam vårdnad dör är huvudregeln att den andra föräldern blir vårdnadshavare till barnen, dock inte om föräldern är olämplig som vårdnadshavare (6 kap. 9 § andra stycket FB). Om föräldern är olämplig som vårdnadshavare kommer istället en eller två särskilda vårdnadshavare att utses åt barnen.Vem kan utses till särskild vårdnadshavare?Om en vårdnadshavare ska utses särskilt, så utses en person som är lämpad att ge barnet omvårdnad, trygghet och en god fostran (6 kap. 10a § första stycket FB). Barnens anknytning till den tilltänkta vårdnadshavaren ska beaktas, och man tar även här hänsyn till vad barnen vill. En särskild vårdnadshavare kan exempelvis vara en släkting eller en familjevän. Det finns flera omständigheter du beskriver i frågan som talar för att fadern är olämplig som vårdnadshavare, exempelvis att han haft begränsad kontakt med barnen de senaste åren, samt att han utsatt dem för både fysiskt och psykiskt våld. Ytterligare omständigheter som talar för att fadern är olämplig som vårdnadshavare är att barnen inte verkar vilja ha något med honom att göra.SammanfattningSammanfattningsvis kan det konstateras att vad som är bäst för barnet har stor betydelse vid adoptionen. Att ni är gifta, och din frus barn börjar ty sig till dig är två saker som talar för att en adoption skulle vara lämplig. Eftersom båda barnen är över 12 krävs deras samtycke till adoptionen. Samtycke krävs också från din fru. Det krävs inte samtycke från barnens far, han kan alltså inte stoppa adoptionen av exempelvis illvilja.Som utgångspunkt är det den andra föräldern som blir vårdnadshavare till barnen om något skulle hända med din fru. Det avgörande är dock alltid barnets bästa, så om barnen har en närmare relation till någon annan vuxen beaktas detta. Domstolen kommer även att lyssna på barnen, och ta hänsyn till deras vilja och deras önskemål. Din fru kan också uttrycka sin vilja över vem hon vill ska bli vårdnadshavare till barnen om något skulle hända henne, och domstolen kommer då även beakta detta. Hoppas du fick svar på din fråga, annars får du gärna återkomma till oss!Med vänliga hälsningar

Adoption av vuxen

2020-03-14 i Adoption
FRÅGA |Kan man adoptera en vuxen person som har arbetstillstånd I Sverige?
Camilla Stein |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom personen är över 18 år blir det fråga om vuxenadoption. Vid adoption blir 4 kap Föräldrabalken tillämplig. Vad som krävs för vuxenadoption framkommer dock inte uttryckligen av lagen.Enligt tidigare rättsfall är vuxenadoption godtagbart om det finns en relation mellan potentielle adoptivföräldern och den adopterade, som väsentligen påminner om förhållandet mellan ett barn och dess förälder. Syftet med adoptionen ska således vara att förhållandet mellan de båda ska befästas (NJA 2002 s.425). Kraven på relationen är högt ställda för att vuxenadoption inte ska kunna användas för att kringgå asylrätten. Syftet med adoptionen kan alltså inte endast vara att säkra uppehållstillstånd eller arbetstillstånd (NJA 1989 s. 67). Den sökande måste således kunna bevisa att relationen är lik den mellan ett barn och dess förälder. Slutsatsen är att det är möjligt att genomföra en vuxenadoption i detta fall. Det kan dock finnas svårigheter med att bevisa att relationen är lik en sådan mellan ett barn och dess förälder.Hur du ansöker om adoptionFör att adoptionen ska kunna genomföras krävs det att den adopterade och adoptivföräldern vänder sig till tingsrätten som finns i den ort där adoptivföräldern har sin hemvist.I ansökan ska det finnas med personbevis för både den adopterade och adoptivföräldern. Personbeviset ska inte vara äldre än tre månader. Personbevis hittar du på skatteverkets hemsida. Ansökan ska även innehålla adoptivförälderns: namn, personnummer, telefonnummer, adress och e-postadress. Anledningen till adoptionen ska också anges i ansökan. Det är här viktigt att motivera varför adoptionen är lämplig. Det krävs ett samtycke från den som ska adopteras. Detta innebär att den adopterade godkänner adoptionen. Även adoptivföräldern ska lämna samtycke till adoptionen. Ifall det finns en till förälder som inte kommer ha vårdnad om den adopterade ska den föräldern få tillfälle att berätta sin åsikt om adoptionen. Underskrift från den adopterade och adoptivföräldern/adoptivföräldrarna krävs. Vänliga hälsningar

Adoption av makes barn

2020-03-07 i Adoption
FRÅGA |Hej!Min fru och jag gifte oss i November 2015. Hennes man dog 2008 och hon har tre barn med honom. Hennes yngsta dotter var 12 år när vi gifte oss och nu funderar jag att adoptera henne innan hon fyller 18 år nästa år. Dottern och min fru vill det också. Dom har redan tagit mitt efternamn. Jag undrar hur man går tillväga för att lämna in om adoption och hur lång handläggningstid det är. Måste jag anlita advokat eller kan jag lämna ansökan själv. Skulle bli glad för svar. Med vänliga hälsningar
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Reglerna om adoption finns i 4 kapitlet Föräldrabalken (FB). Allmänt om adoptionJag ska börja med att nämna några regler för vad som gäller vid adoption av en makes barn. Till att börja med ska barnets bästa vara görande vid adoption (4 kap 1 § FB). Vid ansökan om adoption kommer även en lämplighetsbedömning att göras av den blivande adoptionsföräldrar, du i detta fall (4 kap 2 § FB). Det krävs vidare att den personen som ska adoptera är över 18 år (4 kap 5 § FB). Adoption av makes barnJa, du kan adoptera din makes dotter (4 kap 6 § 2 st FB). Det krävs ett samtycke av vårdnadshavaren för att detta ska ske (4 kap 8 § FB). I ditt fall är det endast ett samtycke från din fru som krävs då jag tolkar det som att hon har ensam vårdnad om dottern. Innan du lämnar ditt samtycke har din fru som vårdnadshavare rätt att få information om vad adoptionen och ett samtycke innebär (4 kap 8 § 3 st FB). Hur du ska gå tillvägaFör att du ska kunna adoptera dottern krävs det att det är du som ansöker om detta. (4 kap 11 § FB). I ansökan ska du ange bland annat personuppgifter, anledningen till adoptionen, samtycke från vårdnadshavare etc. En ansökan sker till den tingsrätt där ni bor (4 kap 12 § FB). Du behöver alltså inte anlita en advokat, utan kan ansöka själv. Handläggningstiden kan variera. Att notera är att ansökan kostar 900 kr. Men all information finner du via domstolens hemsida, där även ansökan skickas in. Du hittar mer information här: https://www.domstol.se/amnen/familj/adoption/ Lycka till! Hoppas du fick svar på din fråga!

Kan en adoption utomlands bli giltig i Sverige?

2020-02-29 i Adoption
FRÅGA |Hej.Jag har en fråga om adoption. Jag är en svensk man gift med en gambiansk kvinna som inte har kommit till Sverige än så hon bor i Gambia. Hon har 3 barn som jag vill adoptera. Hon säger att det är möjligt att göra adoptionen i Gambia men kan vi göra det lagligt där? Det handlar om en styvbarn adoption och vi gifte oss i Gambia och det blev godkänt i Sverige så adoption borde vara godkänt att göra där med.
Erica Lager |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga om huruvida en eventuell adoption i Gambia skulle vara godkänd som adoption i Sverige. Utländska adoptioner erkänns normalt i Sverige Frågor om adoptioner utomlands och huruvida de ska erkännas i Sverige som giltiga regleras i bland annat i Lagen om adoption i internationella situationer (LAIS). Huvudregeln i 4 § LAIS är att en adoption som skett i utlandet är giltig i Sverige, under förutsättning att beslutet är 1) giltigt och fått laga kraft i det landet där det fattades samt 2) att det har skett i landet där barnen som adopterades hade hemvist eller var adoptivföräldern hade hemvist. Hemvistrekvisitet finns till för att adoption inte ska kunna gå att genomföras i ett land där varken de adopterade barnen eller adoptivföräldern har någon koppling till. Begreppet hemvist innebär främst fast boende, men kan också omfatta andra faktorer som medborgarskap, språk, socialt integrerad, hur länge föräldrarna bott där m.m. Vad gäller för dig? Jag ser inga problem för att en adoption av dina styvbarn i Gambia inte skulle anses som laglig även i Sverige. Bakgrunden till lagen är till viss del att underlätta sådana familjebildningar och att nya rättsförhållanden även ska kunna gälla över gränserna. Förutsättningarna för en giltig adoption är dock att det går till på rätt sätt och blir en laglig adoption i enlighet med de gambianska myndigheterna, samt att det sker i Gambia med anledning av att det verkar vara barnens hemvistland utifrån det du beskriver. Jag hoppas att detta gav svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,