Vilka omständigheter ska beaktas vid en adoption?

2020-02-04 i Adoption
FRÅGA |Jag är gift med en filippinska, vi är gifta i Sverige och även dokumenterat i Filippinerna. Vi satt här nu ikväll tillsammans med hennes dotter på 9 år som inte har någon pappa på papperet här i Filippinerna. Jag frågade henne om hon ville att jag skulle stå som hennes pappa, och hon sa ja. Så vid en adoption, skulle det finnas några hinder för detta?
Oscar Friedrich |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag kommer i mitt svar utgå från att ni har hemvist i Sverige, och därför tillämpa svensk rätt. Regler om adoption finns i 4 kap. föräldrabalken (FB).Vilka omständigheter ska beaktas vid en adoption?Vid alla frågor som rör adoption ska hänsyn tas till vad som är bäst för barnet (4 kap. 1 § FB). Att barnets bästa ska ges största vikt betyder att inga andra intressen, exempelvis en förälders intressen eller önskningar, får gå före barnets bästa vid bedömningen.Ett barn får endast adopteras om det med beaktande om samtliga omständigheter är lämpligt (4 kap. 2 § första stycket FB). Vid bedömningen av om en adoption är lämplig ska hänsyn tas till barnets behov av adoption och sökandens lämplighet att adoptera (4 kap. 2 § andra stycket FB). Syftet med adoptionen är att skapa eller befästa ett personligt förhållande mellan sökanden och den som ska adopteras, som motsvarar det som finns mellan föräldrar och barn.Barnet ska ges möjlighet att framföra sina åsikter i frågor som rör adoptionen, och barnets åsikter ska bedömas utifrån barnets ålder och mognad (4 kap. 3 § FB).Vem får adoptera?För att få adoptera måste man ha fyllt 18 år (4 kap. 5 § FB).Makar och sambor får som utgångspunkt endast adoptera gemensamt (4 kap. 6 § första stycket FB). Det finns dock finns ett undantag, gällande möjligheten att adoptera en makes eller sambos barn. Detta kan endast göras med makens eller sambons samtycke (4 kap. 6 § andra stycket FB). Andra än makar och sambor får inte adoptera gemensamt (4 kap. 6 § tredje stycket FB).Samtycke till adoptionSamtycke ska lämnas av den förälder som är vårdnadshavare till barnet (4 kap. 8 § första stycket FB). Eftersom dottern är under 12 år gammal krävs inte hennes samtycke till adoptionen (4 kap. 7 § första stycket FB).SammanfattningSammanfattningsvis kan konstateras att vad som är bäst för barnet har stor betydelse för adoptionen. Att ni är gifta och att din frus dotter vill bli adopterad är två omständigheter som talar för att en adoption är lämplig. Eftersom dottern är under 12 år krävs inte hennes samtycke till adoptionen, däremot måste barnets mor, din fru, samtycka. Det enda egentliga hindret, under förutsättning att lämplighetskravet är uppfyllt, är om barnets mor inte samtycker till adoptionen.Hoppas du fick svar på din fråga, annars får du gärna återkomma till oss!Med vänliga hälsningar

Vi har inseminerat hemma – hur ska jag göra för att kunna adoptera barnet?

2020-01-26 i Adoption
FRÅGA |Jag är kvinna och registrerad partner med henne. Vi har inseminerat hemma med spermier som vi fått av en god vän. Jag vill adoptera barnet. Vår vän är villig att erkänna sig som far men hur går man till väga för att jag ska kunna adoptera barnet så att han frånkommer allt som har med arv och den biten att göra, alltså han ska inte behöva vara inblanda mer och barnet ska bli mitt och min partners. Vem kontaktar man och behöver man fylla i några blanketter osv.
Johanna Persson |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga. Mina utgångspunkterOm jag har förstått dig rätt så undrar du hur ska ni gå till väga för att du ska kunna adoptera barnet som din partner bär, så att barnet blir ditt och din partners gemensamma barn.Jag tolkar det du har skrivit som att det är din partner som är gravid med barnet som ni väntar.Jag kommer att hänvisa till föräldrabalken (FB) i mitt svar.Specialreglerna för föräldraskap vid insemination gäller inte vid heminseminationDe lagregler som specifikt rör föräldraskap vid insemination gäller inte i ert fall, eftersom ni har inseminerat hemma. Just de reglerna omfattar nämligen bara insemination som görs inom vården (se till exempel 1 kap. 9 § FB). Däremot gäller de övriga lagreglerna om föräldraskap som vanligt. Därför kommer ni att behöva göra precis så som du har beskrivit i din fråga: först får er vän bekräfta faderskapet till barnet och därefter kan du ansöka om att få adoptera det.Socialnämnden kommer att utreda vem som är pappa till barnetNär barnet har fötts kommer socialnämnden att inleda en faderskapsutredning. Socialnämnden är nämligen skyldig att utreda faderskapet till barnet som din partner bär, eftersom hon inte är gift med en man (2 kap. 1 § och 1 kap. 1 § FB). Det är socialnämnden i kommunen där barnet kommer att folkbokföras som gör utredningen (2 kap. 2 § FB).På grund av detta är det positivt att er vän är beredd att erkänna faderskapet till barnet, då det lär förkorta den tid som socialnämnden gör sin utredning. Er väns faderskapsbekräftelse behöver uppfylla formkraven i lagenFör att er väns faderskapsbekräftelse ska vara giltig behöver den uppfylla lagens formkrav. Det innebär följande (1 kap. 4 § första stycket FB):- Bekräftelsen ska vara skriftlig.- Två vittnen ska vara närvarande när er vän undertecknar bekräftelsen.- Din partner ska godkänna bekräftelsen.- Socialnämnden ska godkänna bekräftelsen. Efter faderskapsbekräftelsen kan du ansöka om att få adoptera barnetNär er vän har bekräftat faderskapet till barnet kan du ansöka om att få adoptera det, så att barnet blir ditt och din partners gemensamma barn. Det är möjligt genom en så kallad styvbarnsadoption (4 kap. 6 § andra stycket FB). Vad innebär då en styvbarnsadoption? Jo, vid en styvbarnsadoption kommer din partners juridiska föräldraskap till barnet inte att förändras. Hon kommer fortfarande att vara barnets mamma, medan du blir barnets andra förälder. Er vän kommer däremot inte längre att räknas som juridisk förälder till barnet.Vid en "vanlig" adoption skulle detta inte vara möjligt – då skulle barnets juridiska kopplingar till såväl din partner som er vän försvinna helt och hållet. Din partner skulle därmed inte längre räknas som juridisk mamma till barnet. Istället skulle du bli ensam förälder genom adoptionen. Det är bara sambor, gifta och registrerade partners som kan göra en styvbarnsadoption. Sammantaget gör alltså styvbarnsadoptionen det möjligt för dig att adoptera barnet utan att din partners föräldraskap samtidigt upphör.Adoptionen gör att er väns juridiska koppling till barnet brytsEfter styvbarnsadoptionen kommer er vän inte längre att ha någon juridisk koppling till barnet. Han kommer inte att räknas som barnets förälder och barnet kommer inte att ha någon rätt att ärva honom (4 kap. 21 § första stycket FB). Barnet får istället rätt att ärva dig (4 kap. 21 § första stycket FB). Du kommer också automatiskt att bli barnets vårdnadshavare när adoptionen har blivit godkänd och trätt i kraft (4 kap. 22 § FB). Du och din partner har sedan gemensam vårdnad om barnet. Du ansöker om adoption hos tingsrättenFör att adoptera barnet kommer du att behöva göra en ansökan om adoption hos tingsrätten där barnet sedan är folkbokfört (4 kap. 12 § första stycket FB). Du kan ta reda på vilken tingsrätt det rör sig om genom att söka på postnumret på Sveriges domstolars hemsida.Socialnämnden kommer att utreda om adoptionen kan genomföras (4 kap. 14 § och 4 kap. 15 § FB). Barnets biologiska föräldrar ska få yttra sig, alltså din partner och er vän (4 kap. 18 § första stycket FB). Barnets vårdnadshavares samtycke kommer också att krävas för att adoptionen ska kunna godkännas (4 kap. 8 § första stycket FB). Din partner kommer att vara vårdnadshavare eftersom hon är barnets mamma (6 kap. 3 § första stycket FB). Er vän kommer också att vara vårdnadshavare till barnet om han och din partner har kommit överens om det i samband med faderskapsbekräftelsen (6 kap. 4 § andra stycket, första punkten FB).Sammanfattning och rådFör att du ska kunna adoptera barnet behöver er vän bekräfta faderskapet till barnet. När det är gjort kan du ansöka om att få göra en styvbarnsadoption, så att barnet därmed blir ditt och din partners gemensamma barn. Först och främst vill jag råda er att ta reda på hur det går till att göra en faderskapsbekräftelse i kommunen där barnet kommer att vara folkbokfört efter födseln. Det brukar finnas information på kommunernas hemsidor. Utöver det kan det vara bra att du börjar förbereda din adoptionsansökan. På Sveriges domstolars hemsida finns det en steg-för-steg-guide som anger hur du gör ansökan och vad den ska innehålla. Det kostar i nuläget 900 kronor att göra en adoptionsansökan (januari 2020). Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar så får du gärna skicka in en ny fråga till oss.Lycka till!Med vänliga hälsningar,

Kan jag adoptera min sambos barn?

2020-01-20 i Adoption
FRÅGA |Adoption.Hej. Är sambo sedan 29 år med min fästmö. Vi har ett gemensamt barn, 20 år, och ett barn 30 år som min sambo hade när vi träffades. Vi hade gärna sett att hennes barn hade adopterats av mig. Han har inga problem med det eftersom han har ingen kontakt med sin biologiska far alls sedan många år tillbaka.Så det var jag som var hans "pappa" i princip från han var 3 år. Han vill inte heller ha någon kontakt med sin far.Vad krävs för denna adoption. Måste jag och min sambo gifta oss? Om inte, kan jag adoptera honom så att jag och min sambo " delar" på honom? Läste någonstans att om jag adopterar honom så blir min sambo " av" med honom. Man kunde inte göra " halva " adoptioner. Är detta sant? I så fall löses det genom att jag och min sambo gifter oss? Då får vi göra det.Vi vill ju att bägge barnen är lika när det gäller allt. Speciellt när det kommer till arvet från oss. Hennes barn är införstådd med att han förlorar all rätt till sin biologiska far.Mvh
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om adoption finns stadgade i föräldrabalken (FB). Kan man adoptera en vuxen person?När den person man vill adoptera är över 18 år är det fråga om en vuxenadoption. Den som fyllt 18 år får endast adopteras om det finns särskild anledning till en adoption med hänsyn till det personliga förhållandet som den sökande och den som sökande vill adoptera har. Adoptionen måste även i övrigt anses lämplig. Man tar särskild hänsyn till om sökanden har uppfostrat den som sökande vill uppfostra eller om adoptionen annars kan avse att bekräfta en relation som ett barn och en förälder har (4 kap. 4 § FB). Vem kan adoptera?Huvudregeln är att makar och sambor endast får adoptera gemensamt, och de måste fyllt 18 år. En make eller en sambo kan dock adoptera sin makes eller sambos barn om samtycke finns från maken/sambon samt den som sökanden vill adoptera (4 kap. 6 § FB). Vad händer om jag adopterar min sambos barn?Vanligtvis innebär en adoption att barnets band till sin biologiska förälder ersätts till adoptantens. Det innebär att barnet exempelvis får arvsrätt från sina adoptivföräldrar istället för sina biologiska föräldrar (4 kap. 21 § FB). Din sambo förlorar inte vårdnad eller liknande om sitt barn om du adopterar honom. Det är samma reglering som gäller både för makar och sambor, så om ni är gifta eller sambor spelar ingen roll i detta avseendet. Du som sambo kan adoptera din sambos barn med båda deras samtycke. Du "ersätter" i så fall barnets biologiska pappa, men barnets mamma, din sambo, förblir mamma även juridiskt. Din sambo blir alltså inte av med sitt barn, utan ni båda kommer att ses som barnets föräldrar om adoptionen går igenom. När en sambo adopterar sin sambos barn ses barnet istället som parets gemensamma barn. Hur genomför man en adoption?Den som vill adoptera ska ansöka om detta till tingsrätten på den ort som den som sökande vill adoptera har sin hemvist. Rätten har sedan ett ansvar att utreda och se om adoptionen är lämplig (4 kap. 11-13 § FB).Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Måste jag vara gift med min partner för att kunna adoptera hennes barn?

2020-01-15 i Adoption
FRÅGA |Hej!Jag har en dotter som är 10 år. Har aldrig träffat henne och mamman har ensam vårdnad, det har alltid funnits en annan pappa för henne i bilden. Vi har varit på möte på familjerätten angående att den andra pappan ska adoptera min dotter men de sa att mamman och "pappan" va tvungna att gifta sig för att få igenom detta. Stämmer det eller finns det undantag när barnet växt upp med "pappan"?
Oscar Friedrich |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Regler om adoption finns i 4 kap. föräldrabalken (FB). Vilka omständigheter ska beaktas vid en adoption?Vid alla frågor som rör adoption ska hänsyn tas till vad som är bäst för barnet (4 kap. 1 § FB). Ett barn får endast adopteras om det med beaktande av samtliga omständigheter är lämpligt. Barnets behov av adoption och sökandens lämplighet att adoptera ska särskilt beaktas (4 kap. 2 § FB). För att få adoptera måste man ha fyllt 18 år (4 kap. 5 § FB). Kan jag adoptera min partners barn?Makar och sambor får som utgångspunkt endast adoptera gemensamt (4 kap. 6 § första stycket FB). Det finns dock finns ett undantag, gällande möjligheten att adoptera en makes eller sambos barn. Detta kan endast göras med makens eller sambons samtycke (4 kap. 6 § andra stycket FB). Andra än makar och sambor får inte adoptera gemensamt (4 kap. 6 § tredje stycket FB). Samtycke ska lämnas av den förälder som är vårdnadshavare till barnet (4 kap. 8 § första stycket FB). Eftersom dottern är under 12 år gammal krävs inte hennes samtycke till adoptionen (4 kap. 7 § första stycket FB).Med sambor avses två personer som bor tillsammans i ett äktenskapsliknande förhållande och har ett gemensamt hushåll (1 § första stycket sambolagen).SammanfattningOm "pappan" är sambo eller gift med mamman till barnet, kan han med vårdnadshavarens samtycke adoptera barnet. Eftersom mamman har ensam vårdnad, behövs hennes samtycke till adoptionen. Det finns inget undantag för att barnet vuxit upp med "pappan", men att barnet vuxit upp med "pappan" kan underlätta lämplighetsbedömningen som görs under adoptionsutredningen. "Pappan" och mamman behöver inte heller vara gifta för att adoptionen ska kunna ske, utan sambos har samma möjligheter till adoption som ett gift par.Hoppas du fick svar på din fråga, annars får du gärna återkomma till oss!Med vänliga hälsningar

Går det att upphäva en adoption?

2020-01-27 i Adoption
FRÅGA |min son var gift med en thaiändska. hennes enda grej var att hitta en man så att hon kunde få uppehåll i Sverige.hennes son hade en son som var gravt hörselskadad fick operation här.hennes son kom till Sverige med sonen och dumpade honom i min sons hem och reste hem ensam.hon sökte adoption för barnbarnet men fick nej min son uppmanades av socialen att bli medadoptant. för då skulle det gå att ordna kvinnan var otrogen minst 2 ggr så att min son fick henne att flytta.nu bor hon med en annan man ock min son betalar 1800 kr i månaden vilket tär på hans ekonomi han har tre egna barn som kostar massor vilket gör en sträng ekonomi.kan han göra något för att undvika att vara adoptant han har blivit sol och vårad med hjälp från socialen.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningBestämmelser om adoption finns i föräldrabalkens (FB) 4 kapitel. Rättsverkningarna av en adoption är att den som adopterats ska anses som adoptivförälderns barn och inte som barn till sina tidigare föräldrar (4 kap. 21 § FB). Bestämmelsen ger uttryck för den s.k. likställighetsprincipen. Likställighetsprincipen innebär att det rättsligt inte görs någon skillnad mellan adopterade barn och andra barn. Principen innebär dels att barnet ärver adoptivföräldern, precis som att barnet hade varit förälderns biologiska barn, dels att barnet har rätt till t.ex. underhåll för det fall att föräldrarna inte längre bor tillsammans.Enligt svensk rätt är det inte möjligt att upphäva en adoption. Av bestämmelsen har dock ansetts följa att rättsverkningarna av en adoption kan upphöra genom en ny adoption. Det innebär att det i princip är möjligt för en förälder som adopterat bort sitt barn att genom en ny adoption adoptera tillbaka barnet. I din sons fall är även det enda sättet att "upphäva" adoptionen; att någon annan adopterar barnet. Jag har full förståelse för att så måhända inte är aktuellt. Däremot är det inte möjligt för din son att få adoptionen upphävd, trots att han känner sig lurad.Anledningen till att det inte är möjligt att upphäva en adoption är för att det handlar om vad som är bäst för barnet. Ett barn ska inte riskera att "förlora" sin ena förälder när dess adoptivföräldrar t.ex. separerar. Därför är det inte möjligt att "ångra" sig, även om man anser att den andra adoptivföräldern "lurat" en till att adoptera.Sammanfattningsvis måste jag dessvärre därför ge det tråkiga beskedet att det inte finns någon möjlighet för din son att få adoptionen upphävd. Med föräldraskapet som kom i samband med att adoptionen godkändes följer dels att barnet har en arvsrätt efter honom, dels att han är skyldig att betala underhåll.Om något är oklart är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Din sambo kan adoptera ditt barn

2020-01-22 i Adoption
FRÅGA |Jag har en son genom insemination, gjorde detta som ensamstående. Jag har en sambo nu, som jag/vi vill att hon ska bli den andre föräldern på papper. Kan hon adoptera min son utan att det påverkar min vårdnad om honom. Alltså kan hon bli hans andra mamma på papper och jag stå kvar som hans mamma? Har läst att om man adopterar i samboskap så kommer jag mista vårdnaden och rättigheterna av min son till henne.
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tidigare var man tvungen att vara gifta för att ens partner skulle kunna adoptera ens barn. Sedan den 1:a september 2018 har dock denna lag ändrats och idag är det möjligt både för make och sambo att adoptera sin partners barn (4 kap 6 § föräldrabalken). Din sambo har alltså möjlighet att adoptera din son med ditt samtycke. Adopterar din sambo din son kommer ni båda anses vara hans föräldrar (4 kap 21 § föräldrabalken). Ni kommer båda också att vara hans vårdnadshavare (4 kap 22 föräldrabalken). Du behöver alltså inte oroa dig för att mista vårdnaden till din son utan du och din sambo skulle gemensamt vara föräldrar och vårdnadshavare. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Adoption av vuxen

2020-01-16 i Adoption
FRÅGA |Hej,Min man har just avlidit. Han hade en vuxen dotter och son. Dottern och jag har kommit varandra mycket nära och även så mina vuxna barn de känner för henne som en syster. Jag vill gärna adoptera henne, framför allt att hon betyder mycket för oss och det skulle vara så bra för barnbarnen och henne själv. Hur går vi tillväga?Med vänlig hälsning, Kerstin HallenLarsson
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Reglerna om adoption regleras i 4 kapitlet föräldrabalken (FB). Reglerna vid adoption av vuxenJag tolkar utifrån din fråga att dottern är över 18 år och därmed anses vara vuxen. Den som har fyllt 18 år får adopteras om det föreligger särskilda skäl med hänsyn till förhållandet mellan den som ska adoptera och den ska adopteras, det vill säga mellan dig och dottern. Men den ska även vara lämplig i övrigt (4 kap 4 § FB). Det som görs vid en bedömning om det föreligger särskilda skäl är bland annat att undersöka om ert förhållande motsvarar en förälder och barn-relation, om du har uppfostrat dottern etc. Hur du ska gå tillvägaEn ansökan om adoption ska ske av dig som vill adoptera (4 kap 11 § FB). Ansökan skickas till tingsrätten där ni har er hemvist (4 kap 12 § FB). Du hittar mer information här: https://www.domstol.se/amnen/familj/adoption/adoption-inom-sverige/Här kan du ansöka om adoptionen: https://www.domstol.se/amnen/familj/adoption/ansok-om-adoption/ Lycka till! Hoppas du fick svar på din fråga!

Föräldraskap efter insemination i utlandet. Vad gäller?

2020-01-15 i Adoption
FRÅGA |Hej! Jag och min flickvän (samkönat par) planerar att skaffa barn med hjälp av insemination i Danmark. Jag hittade information att en ny lag tillkom 1/1 2019, som innebär att den som inte bär barnet automatiskt blir barnets andra förälder om vi väljer en öppen donator. Dvs min sambo behöver då inte adoptera barnet. Vill höra med er och försäkra mig att jag tolkat lagen rätt och att det fortfarande gäller? https://www.rfsl.se/foralder/att-bli-och-vara-foralder/juridiskt-foraldraskap-efter-assisterad-befruktning/#sverigeTack så mycket på förhand!Med vänlig hälsning,Marie
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ja, det stämmer att din partner inte kommer behöva adoptera barnet om ni genomför en insemination på det sättet som lagen föreskriver. Detta regleras nämligen i Föräldrabalken (FB) 1 kap. 9 §. Enligt denna bestämmelse ska din partner, jämte dig, anses som barnets förälder om inseminationen har utförts vid en behörig klink i Danmark och det är en så att säga fråga om en öppen donation. Vidare förutsätts att din partner ger sitt samtycke till inseminationen och att det ska vara troligt att barnet har blivit till genom denna behandling, vilket sällan utgör ett problem i de flesta fallen. Din partners föräldraskap måste sedan fastställas och jag rekommenderar att ni gör detta genom en skriftlig bekräftelse bevittnat av två personer. Du som barnets "födande moder" och socialnämnden måste även skriftligen godkänna bekräftelsen enligt 1 kap. 4 § första stycket FB.Jag hoppas att ni känner att ni har fått svar på er fråga och stort lycka till!Med vänlig hälsning.