Adoption av utländsk vuxen

2020-05-28 i Adoption
FRÅGA
Kan jag som svensk medborgare adoptera en vuxen utländsk vuxen person?
SVAR

Enligt 4 kap. 4 § Föräldrabalk (1949:381) (FB) får den som fyllt 18 år endast adopteras om det finns särskild anledning till en adoption med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och den som sökanden vill adoptera och om adoptionen även i övrigt är lämplig. Vid bedömningen av om det finns särskild anledning till en adoption ska det särskilt beaktas om sökanden har uppfostrat den som sökanden vill adoptera eller om adoptionen annars avser att bekräfta en relation som motsvarar den mellan barn och förälder.

Enligt Högsta domstolen finns "Särskild anledning" endast om det klart framgår att det mellan sökande och det tilltänkta adoptivbarnet föreligger ett personligt förhållande av väsentligt samma slag som det som föreligger mellan en förälder och dennes barn vilket framgår av NJA 1989 s67.

Det huvudsakliga syftet med adoptionen får inte vara att möjliggöra eller att underlätta för den adopterade att få uppehållstillstånd i Sverige. För att undvika att adoption missbrukas för sådana syften ställs det höga krav på relationen för att den ska anses jämställbar med sådan som typiskt sätt föreligger mellan förälder och barn.

För de fall som den tilltänkta adoptivpersonen inte är nordisk medborgare ska tingsrätten vid prövning av lämpligheten av adoptionen även inhämta yttrande från Migrationsverket enligt Lag (1971:796) om internationella rättsförhållanden rörande adoption 2§ 2st.

Man kan alltså adoptera en vuxen utländsk person, men det ställs högre och hårdare krav för att adoptionen ska gå igenom.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Sandra Rust
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (571)
2021-01-18 Fråga om behov av adoption, lämplighetsbedömning och samtycke
2021-01-17 Kan familjehemmet adoptera ett barn
2020-12-31 Har bortadopterat barn arvsrätt efter biologisk förälder?
2020-12-31 Uppgifter om adoption

Alla besvarade frågor (88149)